Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος"

Transcript

1 Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος Γ. ΚΟΛΛΙΑΣ Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Γ' Σελ. νζ -ξδ ΑΘΗΝΑ 1938

2 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ύπο Γ. ΚΟΛΙΑ. ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α' ΚΡΥΠΤΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 'Εντός της 'Αταλάντης παρά την δημοσίαν όδόν υπάρχει ύπόγειον οίκοδόμημα γνωστόν μέ το όνομα Χ α μ α ϊ θ α ν ά ϊ ς, διότι τούτο σήμερον τιμάται είς μνήμην του 'Αγίου 'Αθανασίου. Περί τούτου παραδίδεται παρά τών εντοπίων, ότι άνεκαλύφθη προ πολλών ετών κατά την Ισοπέδωσιν του χώρου, ό όποιος σήμερον εϊναι κήπος. Το οίκοδόμημα ευρίσκεται 1 και 1/2 μέτρον υπό το έδαφος. Νεόκτιστος λιθίνη κλΐμαξ 23 Βαθμίδων οδηγεί εντός του οικοδομήματος. Το κτίριον εϊναι όρθογώνιον 6X2, 60μ. Διαιρείται είς τρία μέρη το μέσον μεγαλύτερον και ύ- ψηλότερον τών δύο άλλων. Τρεις θολίσκοι καλύπτουσι ταύτα. Ό κεντρικός είναι ημισφαιρικός, ένώ οί δύο άλλοι εκατέρωθεν τούτου εϊναι ελλειψοειδείς. Έφ' όλων τών πλευρών υπάρχουν κόγχαι, δύο έπί της βορείου ώς και της νοτίου πλευράς, τρεις έπί της ανατολικής και δύο έπί τής δυτικής. Είς τήν θέσιν τής μέσης τρίτης ανοίγεται ή θύρα. 'Εντός τής απέναντι τής είσόδου κόγχης, τής και μεγαλυτέρας, διανοίγεται νέα τοιαύτη μικρότερα. Το βάθος ταύτης ώς και τών κογχών τής Β. και Ν. πλευράς δέν εϊναι κοίλον, άλλα κάθετον. Ή βάσις όλων τών κογχών είναι υπέρ τό έδαφος 0,30 μ. *6ι)ς οίκοδομικόν υλικόν έχρησιμοποιήθησαν τούβλα καΐ άσβεστος. Μεταξύ δύο τούβλων παρεντίθεται παχύ στρώμα άσβεστου. Ή επιφάνεια δέν φαίνεται να ήτο ποτέ επιχρισμένη. 'Εντός τών κογχών παρατηρούνται γραμμαί παχεϊαι έκ κυανοϋ καί ερυθρού χρώματος είς διάφορα σχήματα. 'Εντός ευρίσκεται λίθος κυλινδρικός ύψους 0,50 μ., πόρινος, έπί τής άνω άκρας του οποίου υπάρχει έγγλυφή. 'Ομοίως ανάγλυφος πλάξ διαστάσεων 0,30X0,50. Νομίζω, ότι πρόκειται περί κρύπτης αρχαίου ναού έξαφανισθέντος. Β' ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Άξιόλογον μνημεϊον χριστιανικής τέχνης εϊναι ό ναός τής μονής Μαλεσίνας, τιμώμενης είς τό όνομα του 'Αγίου Γεωργίου. Ό ναός ευρίσκεται έν τω μέσω τών ερειπίων τής παλαιάς μονής, ήμιερειπωμένος καί ούτος. Ή νέα τοιαύτη ευρίσκεται είς άπόστασιν περίπου 300 μέτρων τής

3 νη' παλαιάς. Ή μονή τιμάται, ως άνεφέραμεν, εις μνήμην του 'Αγίου Γεωργίου, ενω ή εντός του αρχαίου ναοΰ διατηρούμενη επιγραφή μαρτυρεί ταυτην ως τιμώμενη ν είς μνήμην της Θεοτόκου. Τα σωζόμενα σήμερον ακέραια μέρη του ναοΰ είναι τα 2/3 της νοτίου (βλ. εικ. 1) πλευράς και οί τοίχοι του Μερου, ή ανατολική ολόκληρος άθικτος, ( βλ. είκ. 2) καΐ ελάχιστον μέρος, το προς το * Ιερόν, της βορείου. Τα λοιπά μέρη του ΕΙκών 1. NÓTIOS πλευρά τοϋ ναοΰ της μονής Μσλεοίνας τοίχου είναι μεταγενέστερα, των τελευταίων ετών, ή δε στέγη πρόχειρος μόνον δια να προφυλάσση από τήν βροχήν τον χώρον. Έξωτερικόν. Ή τοιχοδομία του ναού είναι ορθογώνιοι λίθοι, μεταξύ τών οποίων παρεντίθεται στρώμα άσβεστου καί τούβλων, άλλου είς μίαν σειράν, άλλου είς δύο. Επειδή ή περιοχή της Λοκρίδος

4 υποφέρει συχνά εκ σεισμών, ό ναός ένισχύθη δι' άντηρίδων δύο εφ 1 έκαστης πλευράς νοτίου και βορείου. Αύται έξέχουσι τόσον επί της εσωτερικής επιφανείας του τοίχου όσον και επί της εξωτερικής. Τα εξωτερικά τμήματα τούτων διατηρούνται μόνον επί τής Ν. πλευράς. Ή οικοδομή τούτων ως και άπο τής βάσεως των παραθύρων τής ανατολικής πλευράς και άνω τμήματος εϊναι ίσοδομική. Είς τήν κορυφήντών άντηρίδων τής Ν. πλευράς διακρίνονται αί κοιλότητες εις άς εΐχον τοποθετηθή πινάκια. Επί τής προς το Ιερόν τής νοτίου πλευράς άντηρίδος ύψοοται υπέρ τήν στεγην μικρόν κωδωνοστάσιον. "Απασα ή ανατολική πλευρά διατηρείται, ως ελέχθη, άκεραία είναι δε αυστηρώς ίσοδομική, παρατη- ΕΙκών 2. Τμήμα τής 'Ανατολικής πλευράς τοϋ ναού τής μονής Μαλεσίνας ρουμένης και τής έξης διαφοράς, ότι δηλ. εις τό τμήμα ταύτης τό άπό τής βάσεως τών παραθύρων μέχρι του πεζουλίου, τό όποιον ύπερέχον 0,20 μ. άπό του εδάφους διήκει δι' όλων τών πλευρών, παρεντί3εται παραλλήλως άπό μία σειρά τούβλων. Προσέτι άναφέρομεν καί τό έξης χαρακτηριστικόν. Αί γωνίαι τής αυτής πλευράς είς ΰψος άπό του εδάφους περίπου 0,70 μ. καί είς ύψος 2,50 μ. περίπου μέτρων έχουν άποκυλννδρωθή είς σχήμα κίονος. Έξωτερικώς αϊ κόγχαι περίπλευροι ούσαι φέρουσιν ή μεν κεντρική τρίλωβον με θέσιν πινακίου, αί δε εκατέρωθεν μονόλωβα παράθυρα. "Ανωθεν του τριλώβου ανοίγεται κυκλικόν παράθυρον, μεταγενεστέρως διανοιγέν, φρασσόμενον δια τετραγώνου πλακός διακοπτόμενης κατά τό μέγεθος του παραθύρου εις σχήμα σταυρού. 'Επί ταύτης άναγινώσκεται: Ι. Χ. ΝΙΚΑ καί διακρίνονται διάφορα ανάγλυφα κοσμήματα.

5 %' Εσωτερικόν. Eis ΐσην άπόστασιν από του τέμπλου και αντιστοίχως τών δύο παρά το Ιερόν άντηρίδων σφζονται δύο τμήματα κιόνων υπέρ το μέτρον ύψους. 'Εντός του ναού έπί της νοτίου πλευράς καί άνω του παρα3ύρου υπάρχει γραπτή επιγραφή λέγουσα «... 3η το παρόν σταυροπήγιον της ύπεραγίας Θεοτόκου, φέρον δέ τήν έπωνυμίαν Μεδινίτζες δια χειρός καμοΰ Δημητρίου ζωγράφου του επονομαζομένου Καρκαβας του έν τη πολιτεία Ναυπλίου. Καί έτελειώ3η εις ΕΙκών 3. Ή Παναγία τον ναοϋ τ% μονής Μαλεσίνας μήνας ένδεκα μέ νάρθηκα, μέ τέμπλο καί με σταυρόν, μηνί Δεκεμβρίου 21». Δυστυχώς έκ ταύτης δέν μανθάνομεν τό έτος της εικονογραφήσεως. Του τέμπλου σφζονται μόνον τά μέρη τα χωρίζοντα τό διακονικόν καί τήν πρό3εσιν. Είναι δέ τό τέμπλον κτιστόν άπολήγον είς γείσωμα λί3ινον (κορνίζαν), ποικιλούμενον δι ' αυλακώσεων. Τό ίερόν φέρει διάκο-

6 νικόν και πρόθεσιν ταοτα χωρίζονται της 'Αγίας Τραπέζης δια τοίχου. Ζωγραφική. Ό ναός ήτο έζωγραφισμένος. Το πλείστον της νοτίου πλευράς και όλόκληρον το 'Ιερόν εχουσι τον ζωγραφικόν διάκοσμον καλώς διατηρούμενον. Αμέσως γίνεται άντιληπτόν, ότι ή εκτέλεσις είναι το μάλιστα επιμελημένη και chi τα μέσα ό ζωγράφος είχεν ά φθονα. 'Επί της αριστεράς παραστάδος του Ίεροΰ είκονίζεται ή Θεοτόκος μέ τήν έπιγραφήν «έλπίς» καλώς διατηρούμενη (βλ. είκ. 3) έπί δέ της αντιστοίχου παραστάδος «βασιλεύς βασιλέων», ήμικατεστραμμένος. Οί τοίχοι κυρίως του ναοΰ ήσαν διηρημένοι εις τεσσάρας οριζόντιας ζώνας. Ή κεντρική κόγχη διαιρείται ομοίως είς ζώνας, εν αύταΐς εικονίζονται πατέρες τής εκκλησίας και ή θεία λειτουργία. Περίεργον εϊναι, ότι εκ του Ίεροΰ λείπει ή πλατυτέρα. lo' Γ' ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ (Καμμένα Βοΰρλα) Έπί τών προς τον Εύβοϊκόν κλιτύων τοΰ Καλλιδρόμου, άνωθεν τοΰ χωρίου Καμμένα Βοΰρλα, εις άπόστασιν μιας ώρας ευρίσκεται ή διαλελυμένη μονή τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, κοινώς Άγια. 'Εν εγγράφω τοΰ 1587 αναφέρεται αύτη δια τούτου οί καλόγηροι τής μονής ζητοΰσι τήν άδειαν άνοικοδομήσεως τών κελλίων. Μερικά τούτων σώζονται μέχρι σήμερον. Ό ναός διαστάσεων 15X8.60 μ. σώζεται είς άρίστην κατάστασιν. Είναι τρίκλιτος βασιλική μέ άμφικλινή ενιαίαν στέγην άπολήγουσαν είς τρεις τριπλεύρους κόγχας. 'Εν τω άναφερθέντι εγγράφω μνεία τούτου δεν γίνεται. 'Εκ τής τοιχοδομίας αύτοΰ όμως συνάγομεν, ότι πολλάκις ούτος κατερειπώθη υπό σεισμών και πολλάκις άνωκοδομήθη. "Αν και είς πηγάς, όσον τουλάχιστον γνωρίζω, μνεία ταύτης δεν γίνεται, τα προ τής εισόδου ταύτης σωζόμενα λείψανα λέγουσιν, ότι άνηγέρθη είς θέσιν παλαιοΰ βυζαντινού ναοΰ. Ταύτα είναι μαρμάρινα θραύσματα κιόνων κυλινδρικών ώς και δύο βάσεις κιόνων, κοσμουμένων δι' αυλακώσεων. Προσέτι τεμάχιον μαρμάρινον επιστηλίου, ή υπερθύρου μάλλον, μέ άνάγλυφον κόσμημα εκ συμπλεκομένων κύκλων πληρουμένων δια ροδάκων, εκ σταυρού εν μέσω φύλλων άκάνθης. Έξωτερικόν τοιχοδομία. 'Εκ τής διαφοράς τής τοιχοδομίας τών μερών τοΰ ναοΰ προς άλληλα συνάγεται ή συχνή μερική κατάρρευσις και άνοικοδόμησις αυτού. Άντηρίδες κατά τήν Β. και Ν. πλευράν άνηγέρθησαν, ίνα προφυλάξωσι τον ναόν άπό τους συχνούς σεισμούς τής Λοκρίδος. Οίκοδομικόν ύλικόν είναι ορθογώνιοι λίθοι καΐ τούβλα ενδιαμέσως τοποθετημένα. 'Επί τής Β. και Ν. πλευράς ανοίγονται άπό τρία μονόλωβα παράθυρα, επί δε τής Α. ομοίως τρία, τών οποίων τό τής μεγάλης κόγχης δίλωβον (βλ. είκ. 4). Πάντα ταύτα άπολήγουσι

7 Iß' sic όξυκόρυφον τόξον. Την άνατολικήν πλευράν διατέμνει λί3ινον γείσωμα κατά την βάσιν των παραθύρων. Κάτω3εν τούτου υπάρχει οδοντωτή σειρά τούβλων, φ3άνουσα επί της Ν. πλευράς μέχρι τοΰ νάρ3ηκος. C H 3ύρα του ναοΰ είναι τετράγωνος με δίλωβον παρά3υρον ανω3εν. Είδος πυλώνος άπολήγοντος εις αέτωμα περιβάλλει αμφότερα. Έσωτερικόν. Ό ναός φέρει νάρθηκα έχοντα επί της Ν. και Β. πλευράς άνά μίαν καμαρωτήν 3ύραν σήμερον τετειχισμένας. Ή στέγη του είναι καμαρωτή διακοπτόμενη κατά το μέσον δια σταυρο3ολίου με ισχυρώς προέχοντα βεργία. Έκ του νάρ3ηκος προς τον κυρίως ναόν φέρουν τρεις 3ύραι. "Ανω3εν της κεντρικής εικονίζεται ή Μεταμόρφωσις, Εΐκών 4. 'Ανατολική πλευρά τοΰ ναού τής μονής Άγιας δεξιά δε τω είσερχομένω ò Χριστός και ò Πρόδρομος, αριστερά δε ή Παναγία. Δεξιά αναγράφεται τό έτος αψκε'( =1725). 'Εντός του κυρίως ναού άνω3εν της κεντρικής 3ύρας υπάρχει επιγραφή «άνιστορή3η ό 3εΐος και πάνσεπτος Ναός τής φρικτής μεταμορφώσεως τοΰ Κου ημών 1Υ ΧΥ επί τής αρχιερατείας του 3εοφιλεστάτου Επισκόπου 'Αγίου Μενδινίτζης κυρίου Γρηγορίου δια συνδρομής και εξόδου του Πανοσιωτάτου 'Αγίου κα3ηγουμένου 'Αρσενίου ετει αψνζ' Νοεμβρίου ιδ'» "Ητοι ή είκονογράφησις διήρκεσε μακράν σειράν ετών. Ό κυρίως ναός διαιρείται είς τρία κλίτη στεγαζόμενα διά καμαρωτής <ττέγης. Δύο κίονες και τοίχοι χωρίζουσι τήν εκκλησίαν και στηρίζουσι τήν στέγην. Οί κίονες φέρουσι κιονόκρανα και βάσεις ίωνιζούσας. Ό ναός eïvc ι σκοτεινός καί ίνα ενίσχυση τόν φωτισμόν του ηγούμενος τις προ ττολλών ετών άσβέστωσε τα δύο πλάγια κλίτη έξαφανίσας τάς ζωγραφιάς.

8 Tò τέμπλον είναι κτιστόν. Το ίερον χωρίζεται εις τρία δια παχέων τοίχων. Ζωγραφική. ΕΙς το μέσον της κεντρικής καμάρας παρίσταται ό Παντοκράτωρ. ΕΙς τήν κεντρικήν κόγχην εις το άνω μέρος της εικονίζεται ή Πλατυτέρα. Είς το άνω μέρος τής κόγχης τής προθέσεως εκ των σωζόμενων τοιχογραφιών αξιοπρόσεκτος είναι ή παράστασις του Χρίστου καθήμενου επί ανατολικού καναπέ εν μέσω τών αρχαγγέλων. "Αλλη αξία να σημειωθή λεπτομέρεια της είκονογραφήσεως τοΰ ναού είναι ή παράστασις τοΰ 'Αγίου Κων/τίνου φέροντος γούναν, οΐαν ό σουλτάνος, άναρριχτά. 'Επίσης σύνθεσις «τό θαΰμα εν τω Βαλαάζ τοΰ 'Αρχιστρατήγου Μιχαήλ» έν τη οποία παρίσταται Τοΰρκος έφιππος μέ φέσι κόκκινο και σαρίκι αντιμαχόμενος τω Μιχαήλ. 'Εν τέλει προσθέτομέν τίνα και περί τίνων ίχνογραφημάτων του τέμπλου. "Ητοι εις τήν κάτω ζώνην τούτου και δεξιά τής ωραίας πύλης ιχνογραφείται δικέφαλος αετός, επί τής κοιλίας του οποίου και εντός κύκλου πελαργοί τρώγοντες τά χυμένα σπλάχνα ενός εξ αυτών, φέροντος φωτοστεφανον μέ τά γράμματα Ο 0) Ν. Ή ολη σύνθεσις φέρει τήν επιγραφή «τήν πλευράν σου λόγε, ώσπερ πελεκάν τετρωμένος» 'Αριστερά δε τής 'Ουραίας Πύλης Ιχνογραφείται ό 'Αδάμ και ή Εύα και ό όφις. 1γ' Δ' ΠΑΝΑΣΑΡΗ "Ανωθεν τής Γαβριάς εις άπόστασιν 1 1/2 ώρας επί τών κλιτυων του Παρνασσού ευρίσκεται ή μονή τής Ζωοδόχου Πηγής, κοινώς Πανάσαρη, μετόχιον τής παρά τήν "Αμφισσαν μονής τοΰ Προφήτου 'Ηλία. Παλαιοτέραν μαρτυρίαν τής δεξιάς τω είσερχομένω εις τον ναόν επιγραφής δέν ευρομεν. Κατά ταυτην έτος ίδρύσεως είναι τό Ζ' άπό κτίσεως κόσμου, δηλ. τό "ύύστε ευρισκόμεθα ενώπιον ενός μνημείου τών πρώτων χρόνων τής τουρκοκρατίας, τό όποιον πρέπει να διατηρηθή. Πρόκειται περί ναοΰ διαστάσεων 11.80X6 μ. μονοκλίτου μέ δύο θόλους (βλ. είκ. 5). *6ύς προς τήν τοιχοδομίαν δεν εχομεν να παρατηρήσωμεν τίποτε, διότι έξωτερικώς είναι άσβεστωμένος. 'Απολήγει εις πεντάπλευρον κόγχην. Οι δε αναφερθέντες θόλοι καλυπτουσι ò μεν μικρότερος τον νάρθηκα, ό δε μεγαλύτερος τον κυρίως ναόν. Ό πρώτος φέρει οκτώ πλευράς και τέσσαρα μονόλωβα παράθυρα. Ό δεύτερος 12 πλευράς, είς έκάστην τών οποίων διαγράφεται μονόλωβον παράθυρον, εξ ων δμως 8 είναι τυφλά και 4 άνοίγουσι προς τό έσωτερικόν. Έσωτερικόν. Ό ναός, ως εΐπομεν, εϊναι μονόκλιτος μέ νάρθηκα θολωτόν. 'Επί τών τεσσάρων τοίχων τοΰ νάρθηκος ανοίγονται τέσσαρες αψίδες τυφλαί. Κατά τάς τεσσάρας γωνίας υπάρχουν παραστάδες ύποστηρίζουσαι τάς κορυφάς τών τριγώνων, τών οποίων αί βάσεις μετά τών κορυφών τών αψίδων υποστηρίζουν τον τροΰλλον. 'Επί της Β. πλευράς τοΰ νάρθηκος υπάρχει άψίς τοΰ νάρθηκος, τό ήμισυ δε ΰψρς κα-

9 ξδ' ταλαμβάνει όστεοφυλάκιον. ΤοΟτο σχηματίζεται δια δύο μεγάλων πλακών μιας καθέτου και της άλλης ήτις χρησιμεύει ώς κάλυμμα. Άμφότεραι δε φέρουσιν εξωτερικώς άνάγλυφον διάκοσμον. 'Επί της αντιθέτου πλευράς του νάρθηκος της νοτίου υπάρχει όμοια άψις, μικρότερα όμως, και τετράγωνος θύρα εντός άλλου ομοίου κοιλώματος. Έκ τοϋ νάρθηκος είσερχόμεθα δια ορθογωνίου θύρας εις τον κυρίως ναόν. Ό θόλος του κυρίου ναού καταλαμβάνει ολην σχεδόν την στέγην. Είναι μεγαλύτερος και υψηλότερος του θόλου του νάρθηκος. Στηρίζεται ώς και ό πρώτος. 'Επί της Β. και Ν. πλευράς ανοίγονται άνά εν μονόλωβον παράθυρον. Άψίς υψούμενη ανατολικώς φέρει εις την κόγχη ν του ίερού. 'Επί της Είκών 5. Ν.Δ. άποψίξ τοϋ ναοϋ της μονής Πανάσαρης εσωτερικής πλευράς της άψϊδος ανοίγονται δύο μικραί κόγχαι, συμβολίζουσαι την πρόθεσιν και το διακονικόν. Ζωγραφική. "Ολος ό νοός είναι εικονογραφημένος, διαιρούμενος εις ζώνας. Είς τον θόλον του νάρθηκος ή Παναγία με τον Χριστόν εύλογουντα, εντός πλαισίου. Αυτή δια τον είσερχόμενον είναι ανάποδα, καθόσον βλέπει εξ ανατολών προς δυσμάς. Τό τύμπανον του θόλου διαιρείται εις δύο ζώνας με συνθέσεις του βίου της Θεοτόκου. Έν γένει εις τον νάρθηκα επικρατεί ό βίος της Θεομήτορος. Ό κυρίως θόλος φέρει τόν Παντοκράτορα, ό όποιος, ώς και ή Παναγία του μικρού θόλου, βαίνει προς τήν καταστροφήν, αν δεν ληφθούν συντόμως μέτρα. Και τούτου τό τύμπανον διαιρείται είς δύο ζώνας. Είς τό άνω της κόγχης του ' Ιερού είναι ή «Μήτηρ Θεού ή ουρανών πλατυτέρα». Ό κυρίως ναός φέρει και όμφαλόν.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1. Σύντομη ιστορική επισκόπηση Α\ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή Μικρά Ασία ή Άνατολία εύρίσκεται, ώς γνωστόν, στο δυτικό άκρο της άσιατικής ήπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Το καθολικό της μονής Κλεινού Καλαμπάκας

Το καθολικό της μονής Κλεινού Καλαμπάκας Το καθολικό της μονής Κλεινού Καλαμπάκας Αφροδίτη ΠΑΣΑΛΗ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ. 69-92 ΑΘΗΝΑ 2000 Αφροδίτη Ά. Πασαλή ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΛΕΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ* Στη μνήμη της Λίνας 2-ί έ απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (case study) Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΑΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ) Πτυχιακή εργασία των Φοιτητών τού Ανωτάτου Τεχνολογικού Ιδρύματος Πειραιά, του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη 1 Άρθρο στα 1900 του Ι. Χατζηδακη, προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Κρήτης, που επί Κρητικής Πολιτείας ίδρυσε την Αρχαιολογική Υπηρεσία Κρήτης και το Μουσείο Ηρακλείου, με τον τίτλο «Αρχαιολογικαί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΩΜΩΝ

ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΩΜΩΝ ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΩΜΩΝ 2015 Αφιερωµένο στη Νύχτα του 2011 στη Σπηλιά ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τους «πεντελικούς συνοδοιπόρους»

Διαβάστε περισσότερα

Οι παλιές εκκλησίες του κάστρου Μυκόνου και ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος (εικ. 1-6, πίν. 43-48)

Οι παλιές εκκλησίες του κάστρου Μυκόνου και ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος (εικ. 1-6, πίν. 43-48) Οι παλιές εκκλησίες του κάστρου Μυκόνου και ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος (εικ. 1-6, πίν. 43-48) Βασίλειος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 10 (1980-1981), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου (1891-1979)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου (πίν. 91-98)

Παρατηρήσεις στο μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου (πίν. 91-98) Παρατηρήσεις στο μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου (πίν. 91-98) Ρέα ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δελτίον XAE 9 (1977-1979), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Μαρίας Γεωργίου Σωτηρίου (1888-1979) Σελ. 223-248 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι

1. Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι Αναστασία Καλάη-Μουζάκη Υπ. δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας Στέλιος Μουζάκης Πολιτικός Μηχανικός, Ιστοριοδίφης Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι και Άγιος Γιάννης στον Πέλικα, Μαρούσι Παρατηρήσεις στον εικονογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Aπό την Προύσα στον Προυσό Eυρυτανίας Oι περιπέτειες και η εύρεση. H εικόνα της Παναγίας

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Aπό την Προύσα στον Προυσό Eυρυτανίας Oι περιπέτειες και η εύρεση. H εικόνα της Παναγίας A ΦIEPΩMA KYPIAKH 15 AYΓOYΣTOY 1999 2-32 AΦIEPΩMA H εικόνα της Παναγίας. Aπό την Προύσα στο σπήλαιο του Προυσού Eυρυτανίας. Tου Aθανασίου Παλιούρα Aρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Eξέλιξη, καταστροφές και σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΑΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ.28959

ΠΕΙΡΑΙΑΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ.28959 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩ ΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη

Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη 330-1453 μ.χ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Εισαγωγή Αντικείμενο της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης Η βυζαντινή αρχαιολογία ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21)

Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21) Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21) Αγάπη ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 49-74 ΑΘΗΝΑ 1964 ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ (Πίν. 11-21). "Η «'Ομάς 'Ανιχνεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 'Αθήνα, 22, 23 καί 24 'Απριλίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Το Χουμνικό, χωριό της Βισαλτίας, 10 χλμ. νοτιοανατολικά της Νιγρίτας, δεν υπήρξε ολότελα άγνωστο στους ερευνητές. Η τακτική αναφορά του σε έγγραφα μονών του

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άγνωστος βυζαντινός ναός στην Αργολίδα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Παλιού Λιγουριού

Ένας άγνωστος βυζαντινός ναός στην Αργολίδα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Παλιού Λιγουριού Ένας άγνωστος βυζαντινός ναός στην Αργολίδα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Παλιού Λιγουριού Σταύρος ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ Δελτίον XAE 12 (1984), Περίοδος Δ'. Στην εκατονταετηρίδα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος

Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος Η φιάλη του χριστιανικού Παρθενώνος Δημήτριος ΠΑΛΛΑΣ Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Σελ. 19-32 ΑΘΗΝΑ 1933 Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δ. Ι. ΤΤΑΛΛΑ Η ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝυΝΟΣ Έκ των γλυπτών διακοσμητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ 1. Λ Α Ζ Α Ρ Η Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ Ο Υ. B' έκδοση

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ 1. Λ Α Ζ Α Ρ Η Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ Ο Υ. B' έκδοση Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ 1. Λ Α Ζ Α Ρ Η Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ Ο Υ B' έκδοση Ιερά Μονή Παναγίας Όλυμπιωτίσσης Τ.Κ. 402 00 ΕΛΑΣΣΩΝΑ τηλ. 0493-22.480 Φωτογραφία έμπροσθοφύλλον: Τό καθολικό τής Όλυμπιωτίσσης (13ος αιών).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ *

Ο ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ * Ο ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ * Τον Ιούνιο του 1980, κατά τη διάνοιξη της νέας οδού Γ' Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα (πίν. 38-42)

Η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα (πίν. 38-42) Η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα (πίν. 38-42) Νικόλαος ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 4 (1964-1965), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου (1881-1965) Σελ. 163-203 ΑΘΗΝΑ 1966 Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Αναστάσιος ΟΡΛΑΝΔΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ. 70-75

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικές παρατηρήσεις Ή Μικρά Ασία, κείμενη μεταξύ τριών ηπείρων, τής Ασίας, τής Ευρώπης καί τής Αφρικής, άπετέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 65 ΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ναός του Αγίου Αθανασίου στον Κάμπο των Μεγάρων

Ο ναός του Αγίου Αθανασίου στον Κάμπο των Μεγάρων Ο ναός του Αγίου Αθανασίου στον Κάμπο των Μεγάρων Ιωάννα ΣΤΟΥΦΗ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 73-84 ΑΘΗΝΑ 2005 Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ον κάμπο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ( Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ( Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ( Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Η μελέτη της εικονογράφησης νεομαρτύρων, ατελής ακόμη, άρχισε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικό επιγονάτιον του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών μετά παραστάσεως της Εις Άδου Καθόδου

Χριστιανικό επιγονάτιον του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών μετά παραστάσεως της Εις Άδου Καθόδου Χριστιανικό επιγονάτιον του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών μετά παραστάσεως της Εις Άδου Καθόδου Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δελτίον XAE 2 (1933), Περίοδος Γ'. Χαριστήριον Αντωνίω Μπενάκη Σελ. 108-120 ΑΘΗΝΑ 1936 Ε'. ΑΝΑΚ0ΙΝΩΣ1Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Η ιστορία του Κάστρου της Πάτρας είναι συνυφασµένη µε αυτήν της πόλης από τους πρώτους ιστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα. Η γεωγραφική θέση της Πάτρας συντέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.2. Πολιτιστικό Ιστορικό Περιβάλλον

Α.3.2. Πολιτιστικό Ιστορικό Περιβάλλον Α.3.2. Πολιτιστικό Ιστορικό Περιβάλλον Α.3.2.1. Ιστορική αναδρομή Προϊστορικοί και Αρχαίοι χρόνοι Τα σημερινά Τρίκαλα συμπίπτουν με την αρχαία Θεσσαλική πόλη της Τρίκκας ή Τρίκκης. Κτίσθηκαν στην προέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στη μνήμη τον Λάζαρον Κοντον Οί σωστικές άνασκαφές στις κατοικημένες περιοχές, παρά τον περιστασιακό τους χαρακτήρα καί τήν πίεση χρόνου με τήν όποια συχνά

Διαβάστε περισσότερα

1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου-2014

1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου-2014 «Γνωρίζω τα Ενετικά μνημεία του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου, της πόλης μου και μελετώ τη γλώσσα, την ενδυμασία, και τις συνήθειες κατά την εποχή της Ενετοκρατίας» 2014 Επιμέλεια-Καθοδήγηση: Καλαϊτζάκη

Διαβάστε περισσότερα