ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 8 / 04 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους 04, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την α του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 04, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 385/00 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 96 του Ν. 3463/006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 4 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.) Μερετούδης ηµήτριος Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μηλίδης Θεόδωρος Αγοραστός Αγοραστός Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία Αναστασιάδης Ηλίας Μπόικος Αθανάσιος Αραµπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάµης ηµήτριος Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σαραντίδου Ερµοφύλη Γκότσης Ηλίας Σούζας Ζαχαρίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ηµητρίου Ευστράτιος Στεργίου Νικόλαος ήµου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος ούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος ρίγκα Χρυσούλα Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος Ίντος ηµήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ:. Αναστασιάδης Αντώνιος,. Βαλτσάνης ηµήτριος, 3. Μοσχολιός Ζωγράφος, 4. Νεράντζης Βασίλειος, 5. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

2 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 385/00 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης ηµήτριος και Τσίµας Θωµάς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 385/00. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: Αγοραστός Αγοραστός, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. ήµου Ιωάννης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Σαραντίδου Ερµοφύλη, αποχώρησαν µετά την ολοκλήρωση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 4o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ αριθµ. 44/7--04 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών του ήµου, που έχει ως εξής: << Σύµφωνα µε τις παρ. του Άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ. 389/ , ΦΕΚ 85/Α) << Παραλαβή υλικών >>. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.. Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήµου ή της κοινότητας. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Τα µέλη των επιτροπών προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως κατά τα περιγραφόµενα στο άρθρο 6 του Ν 404/ καθώς και στην υπουργική απόφαση ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.508/0 (ΦΕΚ 540/Β), και στις Εγκύκλιους του Υπ. ιοικ. Μεταρρ. ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 700/9-9-0, ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 343/0 και ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 56/0 Βάσει των ανωτέρω η /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών προέβη µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ήµου της υπ αριθµ 8040/7--03 ανακοίνωσης για τη διενέργεια κληρώσεων την οποία και σας υποβάλλουµε. Κατά την ηµεροµηνία και ώρα που όριζε η σχετική ανακοίνωση διενεργήθηκαν οι κληρώσεις από την αρµόδια επιτροπή που ορίσθηκε µε απόφαση ήµαρχου και συντάχθηκαν τα σχετικά πρακτικά κλήρωσης τα οποία και θέτουµε υπόψη σας. Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης Α. Για την έγκριση των υποβαλλόµενων πρακτικών κληρώσεων. Β. Για τη συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών:

3 Α) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας γάλακτος, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Β) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας καυσίµων, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Γ) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας ζωοτροφών φαρµάκων και λοιπών ειδών για το κυνοκοµείο, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. ) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας ανταλλακτικών µηχανηµάτων και αυτοκινήτων του ήµου Σερρών, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Ε) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας ειδών καθαριότητας-σάκων απορριµµάτων, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ ΣΤ) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Ζ) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας χαρτιού για φωτοτυπικά plotters, γραφικής ύλης και εντύπων, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Η)Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας ειδών πληροφορικής και ανταλλακτικών για εκτυπωτές-πολυµηχανήµατα και φωτοτυπικά, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Θ) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας ειδών δεξιώσεων για εκδηλώσεις, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Ι)Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής για προµήθειες µε απευθείας ανάθεση της /νσης Καθαριότητας και του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας & Παλλαϊκής Άµυνας, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Κ) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής για προµήθειες µε απευθείας ανάθεση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Λ) Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής για προµήθειες µε απευθείας ανάθεση των λοιπών διευθύνσεων και τµηµάτων, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ Μ)Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής της προµήθειας φαρµακευτικού υλικού, κατά το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ >>. και σχετική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για την προµήθεια γάλακτος έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: 3

4 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ38 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Η/Υ 3 ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΚΟΥΤΣΟΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΑΛΟΥΔΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 ΤΕΚΤΑΜΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για την προµήθεια καυσίµων έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ- ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ ΓΡΟΥΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΚΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4

5 3) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για την προµήθεια ζωοτροφών-φαρµάκων και λοιπών ειδών κυνοκοµείου έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΓΑΒΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3 ΡΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕ Δ/ΚΟΥ 3 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 4) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων και αυτοκινήτων έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 3 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5

6 ΜΗΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για την προµήθεια ειδών καθαριότητας-σάκων απορριµµάτων έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΚΑΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΓΟΥΓΟΥΣΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για την προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού, έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: 6

7 ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕΛΕΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για την προµήθεια χαρτιού για φωτοτυπικά plotters, γραφικής ύλης και εντύπων έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΖΔΟΥΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΣΕΪΡΕΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 7 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

8 8) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για την προµήθεια ειδών πληροφορικής και ανταλλακτικών για εκτυπωτές-πολυµηχανήµατα και φωτοτυπικά, έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ 8 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ38 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 9) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για προµήθειες ειδών δεξιώσεων για εκδηλώσεις, έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΓΟΥΓΟΥΣΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΣΕΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8

9 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 0) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για προµήθειες µε απευθείας ανάθεση της ιεύθυνσης Καθαριότητας και του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας & Παλλαϊκής Άµυνας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΠΕΝΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘ-ΤΑΣ 3 ΓΡΟΥΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ) 9

10 Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για προµήθειες µε απευθείας ανάθεση της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΔΕ6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 3 ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΛΛΗ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ ΘΩΜΑΗ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για προµήθειες µε απευθείας ανάθεση των λοιπών τµηµάτων και διευθύνσεων έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0

11 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΙΝΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3) Β) Συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού έτους 04, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: ΒΕΡΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ) ΓΑΒΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3 ΜΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΤΕΚΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους, µε ευθύνη των /ντών των Τµηµάτων.

12 Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω10-38Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω10-38Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 17-04-2013 Αριθµ. Απόφασης: 256 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προµηθειών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 83 / 2014 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

, 07-01-2015 . 502 . :. 23213 50158

, 07-01-2015  . 502 . :. 23213 50158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.Πρωτ. 502 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού Πληρ. :Μ. Σεϊρεκίδου Τηλ. 23213 50158 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Ω10-1ΞΩ =========================

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Ω10-1ΞΩ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 05 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα