Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ"

Transcript

1 Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρη- µατικότητας, αναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή, αποτελείται από 45 άρθρα. Με τις διατάξεις του Μέρους Α του Νσχ («Ενίσχυση τουριστικής επιχειρηµατικότητας») θεσπίζονται ρυθµίσεις που στοχεύουν στη δηµιουργία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για την άσκηση «της πολιτικής των οργανωµένων τουριστικών αναπτύξεων µε σεβασµό στο τοπίο, στο περιβάλλον, στον τουρίστα και στον κάτοικο, της υψηλής ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και της εισαγωγής νέων τουριστικών προϊόντων, που θα καλύψουν τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 1). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α «Προώθηση οργανωµένων και σύνθετων τουριστικών επενδύσεων» (άρθρα 1 8) καθορίζεται η έννοια των οργανωµένων υ- ποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και θεσπίζονται σχετικές ειδικές διατάξεις (άρθρα 1 και 5), ρυθµίζεται ο τόπος λειτουργίας των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (άρθρο 3) και οι ξενώνες φιλοξενίας νέων (άρθρο 7), τροποποιούνται ρυθµίσεις που αφορούν στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα (άρθρο 2), τις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (άρθρο 4) και την έκδοση ειδικού σήµατος λειτουργίας των τουριστικών καταλυµάτων (άρθρο 6), και θεσπίζονται ρυθµίσεις για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού και του Ε.Ο.Τ. (άρθρο 8). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β («Ρύθµιση θεµάτων ειδικών τουριστικών υποδοµών» ρυθ- µίζονται ειδικότερα ζητήµατα τουριστικής πολιτικής (άρθρα 9-13), όπως η

2 2 λειτουργική τακτοποίηση και χωροθέτηση τουριστικών λιµένων (άρθρα 9 και 10), άλλα θέµατα τουριστικών λιµένων (άρθρο 11), η λειτουργία καταστηµάτων εντός ζώνης τουριστικού λιµένα (άρθρο 12), και ζητήµατα λειτουργίας χιονοδροµικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων (άρθρο 13). Με τις διατάξεις του Μέρους Β του Νσχ («Ρύθµιση θεµάτων υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισµού και εποπτευόµενων φορέων») θεσπίζονται ρυθµίσεις για την αποδοτικότερη κατανοµή ρόλων µεταξύ του υπουργείου και του ΕΟΤ, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του στρατηγικού σχεδίου της Κυβέρνησης για την τουριστική πολιτική (βλ. Πρακτικό συνεδρίασης της διαρκούς ε- πιτροπής µορφωτικών υποθέσεων της ) (άρθρα 14 20). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α «Ρύθµιση ζητηµάτων Ε.Ο.Τ.» (άρθρα 14 16) µεταφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισµού (άρθρο 14) και ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας γραφείων εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. (άρθρα 15 και 16). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Τουρισµού» (άρθρα 17 20) ρυθµίζονται θέ- µατα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (άρθρο 17), ιδρύεται Παρατηρητήριο Τουρισµού (άρθρο 18), προβλέπεται η σύσταση διατοµεακών επιτροπών σε θέµατα τουρισµού (άρθρο 19) και προτείνονται ρυθµίσεις σχετικώς µε τον ιαµατικό τουρισµό (άρθρο 20). Με τις διατάξεις του Μέρους Γ του Νσχ «Λοιπές Διατάξεις» (άρθρα 21 42) «ρυθµίζονται µία σειρά από χρονίζοντα ζητήµατα του τουρισµού, καθώς λόγω της διάσπαρτης νοµοθεσίας και των αλληλοεπικαλύψεων έχουν προκύψει κενά στη νοµοθεσία, τα οποία χρήζουν αντιµετώπισης» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση επί του Νσχ, σελ. 2), όπως οι αρµοδιότητες του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) (άρθρο 21), τα διαθέσιµα κεφάλαια Ξ.Ε.Ε. (άρθρο 22), η εκµίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς (άρθρο 23), το ειδικό σήµα λειτουργίας σε επιχειρήσεις ενοικιαζοµένων δωµατίων-διαµερισµάτων (άρθρο 24), η λειτουργική ενοποίηση τουριστικών καταλυµάτων (άρθρο 25), ο καθορισµός ανταλλάγµατος για τη χρήση αιγιαλού (άρθρο 26), και ζητήµατα σχετικώς µε τα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυµάτων (άρθρο 28), τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης (άρθρο 29), ακίνητα της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (άρθρο 32), ειδικούς φόρους και τέλη που αφορούν καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν στα Ολυµπιακά Συγκροτήµατα (ν. 3342/2005) (άρθρο 33), προσωρινές εγκαταστάσεις σε ακίνητα του ν. 3342/2005 (άρθρο 34), τη Μαρίνα Ζέας (άρθρο 35) και τις χρονοµεριστικές µισθώσεις (άρθρο 36). Θεσπίζονται επίσης ειδικές διατάξεις που αφορούν τουριστικά καταλύµατα (άρθρο 37), την πρώην Γενική Γραµµατεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υ-

3 ποδοµής (άρθρο 38), το ΤΑΙΠΕΔ (άρθρο 40), τον αλιευτικό τουρισµό (άρθρο 41) και την Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων (άρθρο 42), και καταργείται η διάταξη του άρθρου 187 του ν. 4070/2012 περί συστάσεως του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυµία Ανώνυµη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισµού (άρθρο 39). Με τις διατάξεις του Μέρους Δ «Τελικές Μεταβατικές Διατάξεις» (άρθρα 43 44) τίθενται µεταβατικές ρυθµίσεις σχετικώς µε το µισθολογικό, βαθµολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ε.Ο.Τ., η ο- ποία µεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισµού (βλ. άρθρο 14) καθώς και τη δαπάνη λειτουργίας της (άρθρο 43) και αναφέρονται καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 44). Τέλος, το άρθρο 45 ορίζει την έναρξη ισχύος του παρόντος. 3 ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων 1. Επί του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 4 α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 προσδιορίζεται η έννοια των οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι, συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση επί του Νσχ (σελ. 3), «αποτελούν εργαλεία αυτοτελούς σχεδιασµού έργων και δραστηριοτήτων». Ως οργανωµένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων νοούνται ιδίως: α) οι Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, β) οι Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Τουρισµού (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, µε αποκλειστική ή κύρια χρήση τουρισµού αναψυχής, γ) οι Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, στις οποίες επιτρέπονται χρήσεις τουρισµού αναψυχής, δ) τα δηµόσια ακίνητα, µε βασικό χωρικό προορισµό, κατά τα οικεία Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, τουρισµό αναψυχή ή δηµιουργία παραθεριστικού τουριστικού χωριού ή συνδυασµό των ανωτέρω χρήσεων, ε) οι περιοχές, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 για επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού. Οι υποδοχείς «µπορούν να αναπτύσσονται στις αναπτυγµένες, αναπτυσσόµενες και µητροπολιτικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και στον παράκτιο χώρο», η δε δηµιουργία τους εγκρίνεται µε προεδρικά διατάγµατα «που καθορίζουν και τις επιτρεπόµενες χρήσεις και τους όρους και περιορισµούς δόµησης και υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο συνταγµατικότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 3). Συµφώνως προς πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «α-

4 4 πό τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 24 καθώς και των άρθρων 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγµατος προκύπτει ότι η πολιτεία είναι υποχρεωµένη να προβεί σε χωροταξική οργάνωση της χώρας, η οποία θα διασφαλίζει την προληπτική και κατασταλτική προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τους άριστους δυνατούς όρους διαβίωσης του πληθυσµού και την οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια της αρχής της αειφορίας (βιώσιµης ανάπτυξης). Ουσιώδη όρο για τη βιώσιµη ανάπτυξη αποτελούν τα ολοκληρωµένα χωροταξικά σχέδια (εθνικό, περιφερειακό, ειδικά, βλ. άρθρα 6, 7, 8 του ν. 2742/1999, Α 207). Με τα σχέδια αυτά, µε βάση την ανάλυση των δεδοµένων και την πρόγνωση των µελλοντικών εξελίξεων, τίθενται οι µακροπρόθεσµοι στόχοι της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης εν αναφορά προς το φυσικό περιβάλλον και την διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Με τον σχεδιασµό αυτό εναρµονίζονται όλοι οι άλλοι σχεδιασµοί. Ο χωροταξικός σχεδιασµός διέπεται από τις αρχές της ισόρροπης σχέσης µεταξύ πυκνοκατοικηµένου και υπαίθριου χώρου, της διασφάλισης υγιεινών συνθηκών διαβίωσης στο σύνολο των περιοχών, της ισόρροπης ανάπτυξης σε µέσα υποδοµής, της προστασίας της φύσης και του τοπίου, της πρόληψης της βλάβης του περιβάλλοντος, της διαφύλαξης των ελεύθερων χώρων ως χώρων αναψυχής καθώς και της διαφύλαξης των πρώτων υλών. Στηριζόµενα στις πιο πάνω αρχές τα χωροταξικά σχέδια αναφέρονται στην εξέλιξη του πληθυσµού και τις συνθήκες απασχόλησης, στη διάρθρωση των οικισµών και των ελεύθερων χώρων, στα δίκτυα συγκοινωνιών και λοιπών υποδοµών, στην ενέργεια καθώς και στη διαχείριση των υδάτων και των στερεών και υ- γρών αποβλήτων» (ΣτΕ 3628/2009). Σηµειώνεται, κατ αρχάς, ότι ο ν. 2742/1997 προέβλεψε ως µέσα χωροταξικού σχεδιασµού το Γενικό, τα Ειδικά και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ως µηχανισµούς δε εφαρµογής, ελέγχου και υποστήριξης του χωροταξικού σχεδιασµού τις Π.Ο.Α.Π.Δ., τις Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων και τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων, µε διατήρηση, ως ειδικών µηχανισµών χωροθέτησης βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, των Βιο- µηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών και των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ν. 2545/1997). Μορφή χωροταξικού σχεδιασµού αποτελούν και οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (άρθρο 29 ν. 1337/1983. Βλ. ΣτΕ 1169/1994). Υπό το φως των ανωτέρω, οποιεσδήποτε χρήσεις κ.λπ. γης προβλέπονται στα ανωτέρω «εργαλεία σχεδιασµού έργων και δραστηριοτήτων», δέον να εναρµονίζονται πλήρως προς τις κατευθύνσεις των σχεδίων (βλ. ως προς την Π.Ο.Τ.Α. ΣτΕ [Ολ] 3369, 3397/2010).

5 Περαιτέρω, παρατηρείται ότι η έννοια του όρου «οργανωµένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων» έχει σηµασία για την εφαρµογή ειδικών συντελεστών και όρων δόµησης, κατ αρχάς, σε ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες τουριστικώς περιοχές, µητροπολιτικές, πεδινές, ηµιορεινές περιοχές και παράκτιες περιοχές και νησιά [παρ. 3 άρθρου σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό και της Σ.Μ.Π.Ε. αυτού (ΦΕΚ Β 1138/2009)]. Σηµειώνεται ότι ο όρος «οργανωµένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων» απαντά στο υπό διαβούλευση ανηρτηµένο σχέδιο νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού και Αειφόρου Ανάπτυξης µε το ίδιο ακριβώς περιεχό- µενο, όπως στο Νσχ. β) Διά των προτεινόµενων διατάξεων των παρ. 3 και 4 επιτρέπεται η δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων στο σύνολο των τουριστικώς ανεπτυγµένων, αναπτυσσόµενων, µητροπολιτικών, πεδινών και ηµιορεινών, και παράκτιων περιοχών και νησιών (κατηγορίες Α, Β, Δ, Z και Ε του άρθρου 4 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.), µε ανώτατο επιτρεπόµενο συντελεστή δόµησης τον προβλεπόµενο από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για κάθε κατηγορία οργανω- µένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων. Ειδικώς για τις ορεινές περιοχές της κατηγορίας (ΣΤ) και τα νησιά της Οµάδας ΙΙ της κατηγορίας (Ε) του άρθρου 4 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. (νησιά µε σηµαντική τουριστική δραστηριότητα ή νησιά που αναπτύσσονται τουριστικώς), µε επιφάνεια άνω των 90 τ.χλµ., καθορίζεται ανώτατος επιτρεπόµενος µεικτός συντελεστής δόµησης 0,05. Σε αυτά τα νησιά δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί της παραγράφου Ε του άρθρου 9 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. (ανώτατο ποσοστό επιφάνειας των νησιών που µπορεί να διατίθεται για την ανάπτυξη σύνθετων και ολοκληρωµένων τουριστικών υποδοµών µεικτής χρήσης). Στα νησιά µε επιφάνεια µικρότερη των 90 τ.χλµ. ορίζεται ότι θα εφαρµόζονται οι κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό. Συµφώνως προς το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Α- ειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό, ως προς τα νησιά της Οµάδας ΙΙ της κατηγορίας (Ε), πέραν των κατευθύνσεων που δίδονται ανά κατηγορία περιοχής και για ειδικές µορφές τουρισµού, ορίζεται ότι «ο σχεδιασµός των χρήσεων γης πρέπει να διερευνά α) τη σκοπιµότητα καθορισµού ζωνών τουριστικής ανάπτυξης στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές και να τις ορίζει κατά περίπτωση και β) τον προσδιορισµό ζωνών προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, των φυσικών πόρων και του τοπίου Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα 5

6 6 των περιοχών, µε την ιδιαίτερη επισήµανση ότι η ανεπάρκεια και υπέρβαση της αντοχής των πόρων θα πρέπει να αποτελεί απαγορευτικό κριτήριο για τη χωροθέτηση ζωνών ή τουριστικών µονάδων» (άρθρο 5 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.). Η ανάπτυξη, τέλος, σύνθετων και ολοκληρωµένων τουριστικών υποδοµών µεικτής χρήσης δεν επιτρέπεται στον ορεινό χώρο (υψόµετρο άνω των 600 µ.), στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, και τα νησιά µε επιφάνεια µικρότερη των 90 τ.χλµ., ενώ για τα λοιπά νησιά το κριτήριο διαβαθµίζεται βάσει της έ- κτασής τους (άρθρο 9 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.. Βλ. και άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγµατος). Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός προκαλείται από την έλλειψη αναφοράς, της σχετικής διάταξης του Νσχ, στη φέρουσα ικανότητα των νησιών ιδίως µε σηµαντική τουριστική δραστηριότητα ή νησιών τα οποία αναπτύσσονται τουριστικώς, όπου θα εγκατασταθούν υποδοχείς οργανωµένων τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και από τη µη εφαρµογή των περιορισµών της παραγράφου Ε του άρθρου 9 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.. Τέλος, επισηµαίνεται ότι ενδέχεται να προβλέπονται διαφορετικές ρυθµίσεις σε π.δ. Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου που έχουν εκδοθεί, ιδίως, για νησιά. Όπως έχει κριθεί, οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου περιέχουν «στοιχεία χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού και αποσκοπούν στον άµεσο έλεγχο των χρήσεων γης σε περιαστικές εκτός σχεδίου περιοχές, αφ ενός προς πρόληψη της περαιτέρω επιδείνωσης των προβληµάτων τους και προς προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές και αφ ετέρου προς παρε- µπόδιση της δηµιουργίας δεδοµένων και πραγµατικών καταστάσεων που θα είχαν ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ο µελλοντικός σχεδιασµός της περιοχής (ΣτΕ 2604/2005)» (ΣτΕ 3640/2009. Βλ. και άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 1650/1986 ως προς την κατίσχυση ρυθµίσεων των πράξεων καθορισµού των ΖΟΕ έναντι οποιωνδήποτε κατευθύνσεων ή πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού σε άλλες διατάξεις, ως προς τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισµούς δόµησης και τα όρια κατάτµησης ή αρτιότητας των γηπέδων, διάταξη η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4164/2013, καθώς και άρθρο 12 παρ. 1 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α., συµφώνως προς το οποίο ρυθµίσεις που έ- χουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 κατισχύουν των κατευθύνσεων του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ως προς τις χρήσεις γης και τους λοιπούς περιορισµούς δόµησης). 2. Επί του άρθρου 1 παρ. 4 εδάφιο δ. Στα γήπεδα εκµετάλλευσης των οργανωµένων υποδοχέων και των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων ορίζεται ότι επιτρέπεται να περιλαµβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, όπως ιδίως

7 χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και περιοχές υπαγόµενες στο εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών του ν. 3937/2011. Οι συγκεκριµένες εκτάσεις διέπονται από τα υφιστάµενα ειδικά νοµικά καθεστώτα προστασίας τους. Στην οικεία πράξη έγκρισης ή καθορισµού ή οριοθέτησης και χαρακτηρισµού ή δηµιουργίας εκάστου οργανωµένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων πρέπει να α- ξιολογούνται ειδικώς οι συνέπειες από τη δηµιουργία και λειτουργία των οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις, και να τεκµηριώνεται η συµβατότητα του υπό ίδρυση υποδοχέα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών. Στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, το οποίο οφείλει να λαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος αυτού. Προς εφαρµογή της συνταγµατικής αυτής επιταγής εκδόθηκε ο ν. 1650/1986 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (160 Α), ο οποίος θεσπίζει κανόνες αναφερόµενους στην προστασία της φύσης και του τοπίου (άρθρα 18 έως 22)» (ΣτΕ [Ολ]2304/1995). Διατάξεις του ανωτέρω νόµου καθορίζουν περιοχές προστασίας της φύσης και θεσπίζουν το σχετικό προστατευτικό καθεστώς τους. Όπως έχει κριθεί, «προκειµένου να επιτευχθή ο συνταγµατικός στόχος της διαφυλάξεως του φυσικού περιβάλλοντος, επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται εκτάσεις ως περιοχές προστασίας της φύσεως ή ως ζώνες προστασίας αυτών και να επιβάλλονται προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα που συνεπάγονται την απαγόρευση της αναπτύξεως ορισµένων δραστηριοτήτων σε αυτές ή τη χρήση τους για ορισµένο σκοπό, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας ( )» (ΣτΕ 3360/2005). Ειδικότερα, ως προς τις περιοχές απολύτου προστασίας, «Στόχος της [ειδικής] προστασίας [των εξαιρετικώς ευπαθών οικοσυστηµάτων] αποτελεί η διατήρηση αναλλοίωτων στο διηνεκές των χαρακτηριστικών στοιχείων που συνθέτουν την φυσιογνωµία και την ιδιαιτερότητά των έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποικιλοµορφία του φυσικού περιβάλλοντος µε την διατήρηση διαφορετικών οικοσυστηµάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας των και η αλληλεπίδραση των οικοσυστηµάτων που είναι αναγκαία για την οικολογική ισορροπία και την αναγέννηση της φύσης. Οι ως άνω σκοποί επιτυγχάνονται µε την απαγόρευση κάθε παρέµβασης που µπορεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά των εν λόγω ευπαθών οικοσυστηµάτων. Η προστασία αυτή πηγάζει απευθείας από το άρθρο 7

8 8 24 του Συντάγµατος, οι σχετικές επιταγές του οποίου έχουν αυτοτέλεια και άµεση εφαρµογή. Έτσι ο χαρακτηρισµός των περιοχών απόλυτης προστασίας, η οριοθέτηση της ζώνης των που περιλαµβάνει τον πυρήνα του βιοτόπου ( ) καθώς επίσης και η απαγόρευση κάθε δραστηριότητας ή παρέµβασης που µπορεί να βλάψει τις περιοχές αυτές αποτελεί υποχρέωση της Διοικήσεως που απορρέει αποκλειστικά από το Σύνταγµα. Η διοικητική παρέµβαση για την προστασία των εξαιρετικά ευπαθών οικοσυστηµάτων ( ) περιορίζεται σε δέσµια διαπίστωση φυσικών καταστάσεων και σε θέσπιση απαγορευτικών µέτρων που υπαγορεύονται από τα δεδοµένα της κοινής και της επιστηµονικής πείρας χωρίς να καταλείπεται έδαφος εκτιµήσεων και αξιολογήσεων που προϋποθέτουν κανονιστική ή διακριτική ευχέρεια και απαιτούν την προηγούµενη θέσπιση διοικητικής διαδικασίας. Η εξειδίκευση των ως άνω συνταγµατικών επιταγών µε τη νοµοθετική παρέµβαση στο εν λόγω θέµα, που έγινε µε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 και του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 1337/1983 που τελούν σε αρµονία µε το Σύνταγµα, απέβλεψε στη θέσπιση διαδικασίας για τον χαρακτηρισµό των περιοχών απόλυτης προστασίας, την οριοθέτησή των και τη θέσπιση των α- παγορευτικών µέτρων που είναι αναγκαία για την προστασία των» (ΣτΕ 1184/1996. Βλ. και ΣτΕ 2929/2011). Η ανάπτυξη οργανωµένων τουριστικών δραστηριοτήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές ευαίσθητων οικοσυστηµάτων, οι οποίες έχουν προταθεί προς ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, πάντως, «επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα αυτή προβλέπεται από υφιστά- µενο σχέδιο χωροταξικού σχεδιασµού ή άλλο σχέδιο τοπικού χαρακτήρα, ό- πως Ζ.Ο.Ε. κ.λπ.» (ΣτΕ 5418/2012). Υπό το φως των ανωτέρω, η ένταξη προστατευόµενων περιοχών σε οργανωµένους τουριστικούς υποδοχείς γίνεται στο πλαίσιο προηγούµενου σχεδιασµού (όπως γίνεται µε τα πλείονα εργαλεία σχεδιασµού). Το σχετικό καθεστώς προστασίας τους, πάντως, όπως διαγράφεται από τον εκτελεστικό του άρθρου 24 του Συντάγµατος ν. 1650/1988 και το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α., είτε α- παγορεύει τη χωροθέτηση Π.Ο.Τ.Α. (που αποτελεί οργανωµένο τουριστικό υποδοχέα) και σύνθετων και ολοκληρωµένων τουριστικών υποδοµών µεικτής χρήσης εντός περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης, εθνικών πάρκων και οικοτόπων προτεραιότητας, είτε επιτρέπει την άσκηση ήπιων µορφών τουρισµού στις λοιπές περιοχές, και, πάντως, προκρίνει ως µάλλον αρµόζουσα την προώθηση εναλλακτικών κ.λπ. µορφών τουρισµού στις ανωτέρω περιοχές (βλ. ιδίως άρθρο 19 παρ. 7 του ν. 1650/1986 και άρθρα 5 (Η), 6 στοιχ. Ζ και 9 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.). Περαιτέρω, η ένταξη των ανωτέρω περιοχών σε οργανωµένους υποδοχείς ενδέχεται να δηµιουργήσει ζητήµατα ως προς τον καθορισµό της αρτιότητας για τη δόµη-

9 ση, δηλαδή ως προς το εάν στην επιφάνεια των χαρακτηριζόµενων ως οργανωµένων υποδοχέων εκτάσεων θα συνυπολογίζονται και οι προστατευό- µενες περιοχές (πρβλ. και άρθρο 9 του ν. 3937/2011, όπου το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτµησης των γηπέδων εντός περιοχών Natura ορίζεται σε τ.µ.). Θα ήταν, πάντως, χρήσιµο να διευκρινισθεί αν στην περίπτωση κατά την οποία τα γήπεδα θεωρούνται ενιαία όσον αφορά την αρτιότητα, η τοποθέτηση ορισµένης χρήσης γίνεται µόνο σε τµήµα στο οποίο επιτρέπεται η συγκεκριµένη χρήση. Περαιτέρω, στο περιεχόµενο της πράξης καθορισµού γίνεται λόγος για «επεµβάσεις», χωρίς να προβλέπονται αποτελεσµατικά µέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας. Εφόσον τα εν λόγω σχέδια δύνανται να επηρεάζουν σηµαντικώς τους φυσικούς οικοτόπους και οικοτόπους ειδών, αξιολογούνται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις τους στους εν λόγω τόπους, λαµβανο- µένων υπόψη των στόχων διατήρησής τους. Οι αρµόδιες αρχές συµφωνούν ως προς το οικείο σχέδιο µόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου για τον οποίο πρόκειται και, αφού ακουσθεί η δηµόσια γνώµη, εάν αυτό απαιτείται, εκτός εάν πρέπει το σχέδιο να πραγ- µατοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος, οπότε και ενηµερώνεται η Επιτροπή από τις αρµόδιες αρχές σχετικώς µε τα αντισταθµιστικά µέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία της συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000 (βλ. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της και υ.α. Η.Π /1807/Ε.103, ΦΕΚ Α 14/ ) Επί του άρθρου 2 παρ. 7 Με την προτεινόµενη διάταξη προστίθεται στο άρθρο 9 του ν. 4002/2011 παράγραφος 10 ως εξής: «10. Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα µπορούν να οικοδοµούνται και σε ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις, τα οποία αξιοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α 289), όπως αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 13 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011 (Α 249), πλην της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α 289), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 72 του ν. 998/1979 και του άρθρου 60 του ν.δ. 86/1969 (Α 7), επί του ανώτατου επιτρεπόµενου ποσοστού των προς οικοδόµηση διατιθέµενων χώρων η σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά τις κείµενες διατάξεις και η σύσταση ή µεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί αυτών».

10 10 Απαιτείται, εποµένως, κατ αρχάς, έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, υπό τον όρο της διατήρησης της δασικής µορφής των σχετικών εκτάσεων, στην οποία θα καθορίζονται συγχρόνως οι υποχρεώσεις προς διαφύλαξη, προστασία και ενίσχυση της δασικής βλάστησης. Το σύνολο των προς οικοδόµηση διατιθέµενων χώρων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του δάσους ή της δασικής έκτασης, ούτε ο συντελεστής δόµησης, υπολογιζόµενος επί του οικοδοµήσιµου χώρου, τη µονάδα. Εάν πρόκειται να εξυπηρετηθούν συγχρόνως και αθλητικές χρήσεις, το επιτρεπόµενο συνολικώς ποσοστό προς δηµιουργία των αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του δάσους ή της δασικής έκτασης, τηρουµένου ότι η συνολική δόµηση δεν υπερβαίνει την προβλεπόµενη ως άνω, και υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω δάση και δασικές εκτάσεις καλύπτονται από βλάστηση αειφύλλων ή φυλλοβόλων (άρθρα 3 και 4 του άρθρου 51 του ν. 998/1979). Σχετικώς σηµειώνεται ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, υπάγονται, ως φυσικά αγαθά, και ανεξαρτήτως της ειδικότερης ονοµασίας τους ή της θέσης τους σε σχέση προς οικιστικές περιοχές, σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς, ώστε να διατηρείται η χρήση κατά τον προορισµό τους και να διαφυλαχθεί η οικολογική ισορροπία (ΣτΕ 89/1981, [Ολ] 2224/1993). Για τα α- νωτέρω ευπαθή οικοσυστήµατα, ο συντακτικός νοµοθέτης, εµφορούµενος από τις νεότερες αντιλήψεις ως προς την ανάγκη διαφύλαξης του δασικού πλούτου, έλαβε ιδιαίτερη µέριµνα, εισάγοντας στο κείµενο του Συντάγµατος ειδικές διατάξεις. Έτσι, η µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων, δηµόσιων και ιδιωτικών, καταρχήν απαγορεύεται, εκτός εάν προέχει για την εθνική οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευσή τους ή άλλη χρήση, επιβαλλόµενη από το δηµόσιο συµφέρον (βλ. άρθρο 24 παρ. 1 εδ. ε του Συντάγµατος). Όπως έχει νοµολογηθεί, µετά τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001, «επιτρέπονται, από συνταγµατική άποψη, και στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις επεµβάσεις, συνεπαγόµενες τη µεταβολή της δασικής τους µορφής, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, εξαιρουµένης της περιπτώσεως επεµβάσεων σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα µε α- ποφάσεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του συνταγµατικού καθεστώτος που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσής τους (πρβλ. ΣτΕ 1062/2003)» (ΣτΕ 4607/2011. Βλ. και γνµ ΝΣΚ 5/2011 σχετικώς µε την πραγµατοποίηση εγκαταστάσεων τουριστικής υποδοµής σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις). Οι επεµβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις που συνεπάγονται αλλοίωση ή µεταβολή του προορισµού τους, συµφώνως προς τη σχετική νοµολογία του ΣτΕ (βλ. ενδεικτικώς 1508/2008, 951/1996), πρέπει να προβλέπονται α-

11 πό ειδικές διατάξεις που ορίζουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίησή τους. Ο λόγος δηµοσίου συµφέροντος που καθιστά θεµιτή κατά το Σύνταγµα τη µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων απαιτείται να τεκµηριώνεται σε κάθε περίπτωση. Το δηµόσιο αυτό συµφέρον πρέπει να είναι σοβαρό, υπέρτερο ή σπουδαίο ή εξαιρετικό και, εν πάση περιπτώσει, να εξυπηρετεί ζωτική ανάγκη της εθνικής οικονοµίας. Τέλος, η θυσία της δασικής βλάστησης πρέπει να αποτελεί το µόνο πρόσφορο µέσο για την ικανοποίηση του σχετικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος και, µάλιστα, µε τη µικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου (βλ. Γλ. Σιούτη, Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, 2003, σελ και Γ. Γιαννακούρου, Η µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων και η αναθεώρηση του Συντάγµατος, σε «Το δέντρο και το δάσος», Νόµος + Φύση 2008, σελ. 75 επ.) Επί του άρθρου 4 παρ. 1 Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται περίπτωση γ, η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης γηπέδων µέσω γεφύρωσης ρεµάτων κ.λπ.. Όπως γίνεται παγίως δεκτό, «ουσιώδες στοιχείο του υπό του άρθρου 24 του Συντάγµατος προστατευόµενου φυσικού περιβάλλοντος, και µάλιστα της γεωµορφολογίας του, αποτελούν τα υπό διάφορες ονοµασίες «ρεύµατα» Κατ ακολουθίαν, το κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορεύµατα στην φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστηµάτων, επιτρέπεται δε µόνον η εκτέλεση των α- πολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειοµένης κάθε αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης µε επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους ή τεχνική επέµβαση στα σηµεία διακλάδωσής τους Η ένταξή τους σε πολεοδοµική ρύθµιση είναι επιτρεπτή µόνο όταν τούτο επιβάλλουν οι ανάγκες ενός ευρύτερου πολεοδοµικού σχεδιασµού και µόνο εφόσον διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας» (ΣτΕ 572/2012). Υπό το φως των ανωτέρω, για λόγους πληρότητας, θα ήταν χρήσιµο να προστεθεί ότι απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο καταστροφή ή αλλοίωση της φυσικής µορφής των ρεµάτων, ανεξαρτήτως των διαστάσεών τους. 5. Επί του άρθρου 5 παρ. 3 και 4 Οι προτεινόµενες διατάξεις παρέχουν δυνατότητα τοποθέτησης κτηρίων των τουριστικών εγκαταστάσεων σε «απόσταση πενήντα (50) µέτρων του-

12 12 λάχιστον από τη γραµµή παραλίας, όπως αυτή ορίζεται σύµφωνα µε τις ι- σχύουσες διατάξεις, εφόσον έχει καθορισθεί παραλία, ή πενήντα (50) µέτρων τουλάχιστον από τη γραµµή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν έχει καθορισθεί παραλία. Ειδικά οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες εντός σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, οι µη αµιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις εντός Π.Ο.Τ.Α. και οι κατοικίες ε- ντός οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων τοποθετούνται σε απόσταση τριάντα (30) µέτρων τουλάχιστον από τη γραµµή παραλίας, όπως αυτή ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον έχει καθορισθεί παραλία, ή τριάντα (30) µέτρων τουλάχιστον από τη γραµµή αιγιαλού, εφόσον δεν έχει καθορισθεί παραλία. Σε οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, καθώς και σε τουριστικά καταλύµατα πέντε (5) ή τεσσάρων (4) αστέρων επιτρέπεται η εγκατάσταση χώρων εστίασης και αναψυχής, αποδυτηρίων, συγκροτη- µάτων υγιεινής, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών, µέγιστου ύψους 3,5 µέτρων µέχρι τη γραµµή παραλίας ή σε απόσταση δέκα (10) µέτρων τουλάχιστον από τη γραµµή αιγιαλού, εφόσον δεν έχει καθορισθεί παραλία». Σηµειώνεται ότι, κατά τον καθορισµό µε π.δ. ΖΟΕ στην εκτός ρυµοτοµικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 περιοχή σε νησιά, λόγω της ανάγκης προστασίας του ευαίσθητου οικοσυστήµατος των α- κτών, που, κατά κοινή πείρα, απειλείται λόγω των ισχυρών πιέσεων προς τουριστική και οικιστική αξιοποίηση, έχει κριθεί κατά το παρελθόν ότι η ελάχιστη απόσταση κτισµάτων από τον αιγιαλό δέον να ορίζεται στα 100 µέτρα (βλ. ΣτΕ ΠΕ 210/2002 για τον καθορισµό ΖΟΕ στη νήσο Σίφνο, ΠΕ 636/2002 για τον καθορισµό ΖΟΕ στη νήσο Μύκονο, ΠΕ 247/2003 για τον καθορισµό ΖΟΕ στη νήσο Άνδρο, ΠΕ 633/2002 για τον καθορισµό ΖΟΕ στη νήσο Ρόδο, ΠΕ 536/2002 για τον καθορισµό ΖΟΕ στη νήσο Τήνο και ΠΕ 99/2004 για τον καθορισµό ΖΟΕ στη νήσο Σίφνο. Αντιπρβλ. ΠΕ 152/2011 για τον καθορισµό ΖΟΕ στη νήσο Άνδρο, προκειµένου περί ελαφρών µη µόνιµων κατασκευών). Η αρχή αυτή δεν φαίνεται να ανετράπη στην περίπτωση προεδρικού διατάγ- µατος (ΦΕΚ 243 Δ/ ) για τον καθορισµό Ζ.Ο.Ε., του οποίου διάταξη (άρθρο 4 παρ. 4) ορίζει ότι «η ελάχιστη απόσταση κτισµάτων από την γραµ- µή του αιγιαλού δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 50 µέτρα, σε περίπτωση γηπέδων µε υψοµετρική στάθµη του φυσικού εδάφους, στην θέση του γηπέδου στην οποία θα τοποθετηθεί το κτίριο, µεγαλύτερη των δέκα (10,00) µέτρων από την στάθµη της θάλασσας», εφόσον «ο κανόνας ο οποίος τίθεται και µε [τη διάταξη αυτή] είναι ότι, αν δεν υπάρχει υψοµετρική διαφορά µεταξύ του φυσικού εδάφους του γηπέδου, στη θέση που θα τοποθε-

13 τηθεί το κτίριο, και της στάθµης της θάλασσας, η απόσταση του κτιρίου από τη γραµµή του αιγιαλού πρέπει να είναι 100 µέτρα και η απόσταση αυτή αρχίζει να µικραίνει, όσο αυξάνεται η υψοµετρική διαφορά, και φθάνει τα 50 µέτρα, όταν η υψοµετρική διαφορά φθάσει τα 10 µέτρα. Η ρύθµιση αυτή δικαιολογείται από τη διαφορετική µορφολογία της ακτής στις περιπτώσεις αυτές» (ΣτΕ 3628/2009). Επίσης το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ορίζει για το σύνολο του παράκτιου χώρου και τα νησιά ως ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης κτισµάτων που εξυπηρετούν υ- ποδοµές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές, τα 50 µέτρα (άρθρο 5 παρ. 3), και αναγνωρίζει κατίσχυση τυχόν ρυθµίσεων σχεδιασµού του χώρου που προέβλεπαν µεγαλύτερες αποστάσεις στην τοποθέτηση κτισµάτων από την ακτογραµµή σε σχέση προς την ανωτέρω ελάχιστη απόσταση (άρθρο 5 τελευταίο εδάφιο του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.). Υπό το φως των ανωτέρω, προκαλεί προβληµατισµό η δυνατότητα ανέγερσης κτηρίων ή εγκατάστασης µη ελαφρών µόνιµων κατασκευών ειδικώς για οργανωµένους υποδοχείς, σύνθετα τουριστικά καταλύµατα και καταλύ- µατα 5 και 4 αστέρων, σε απόσταση µικρότερη των 100 ή 50 µέτρων, κατά περίπτωση, από τη γραµµή του αιγιαλού. Και, πάντως, ως προς το σύνολο τυχόν εγκαταστάσεων, ισχύει ο κανόνας της απαγόρευσης παρακώλυσης ε- λεύθερης πρόσβασης στην παραλία και τον αιγιαλό, που συνιστούν κοινόχρηστα πράγµατα. Εξ άλλου, ζήτηµα θα µπορούσε πιθανόν να δηµιουργηθεί ως προς την τύχη τέτοιων κτισµάτων ήδη ανεγερθέντων σε περιοχές όπου θα ιδρυθούν οργανωµένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, χωρίς την απαιτούµενη άδεια. Τέλος, µία άλλη προβληµατική που αναπτύσσεται αφορά στη δυνατότητα µόνο συγκεκριµένης κατηγορίας ξενοδοχειακών καταλυµάτων να εγκαθιστούν κατασκευές ή να ανεγείρουν κτίσµατα στην οριζόµενη ως άνω ελάχιστη απόσταση από την γραµµή παραλίας ή αιγιαλού, και στον αποκλεισµό άλλων ξενοδοχειακών καταλυµάτων κατώτερης κατηγορίας χωρίς ειδικότερη αιτιολογία στο σχετικό σηµείο Επί του άρθρου 5 παρ. 5 και 6 Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή εξεδρών επί πασάλων ή πλωτών προβλητών ή µόλων και η κατασκευή (ξύλινων) διαδρόµων επί πασάλων, που καταλήγουν σε

14 14 εξέδρα, φέρουσα κινητά ή µόνιµα στέγαστρα, πέργκολες, στοιχεία ανάπαυσης και εξυπηρέτησης λουοµένων, υπό προϋποθέσεις. Όπως έχει στο παρελθόν κριθεί, ο προγραµµατισµός τεχνικών επεµβάσεων οι οποίες επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον δέον να στηρίζεται σε πλήρως τεκµηριωµένη µελέτη λαµβάνουσα υπ όψη αφ ενός µεν το δηµόσιο συµφέρον το οποίο τις επιβάλλει, αφ ετέρου δε τις αρχές προστασίας των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων τα οποία επηρεάζονται από αυτές, «ήτοι, τας αρχάς της διαφυλάξεως του αναγκαίου φυσικού κεφαλαίου, της αποφυγής βλάβης του τυχόν υπάρχοντος πολιτιστικού κεφαλαίου του σεβασµού της γεωµορφολογίας και του φυσικού αναγλύφου των ακτών και της µικροτέρας δυνατής διαταρράξεως των οικείων οικοσυστηµάτων και της υδροδυναµικής των ακτών, συµπεριλαµβανοµένου και του σεβασµού του αισθητικού κάλλους αυτών, το οποίον αποτελεί πολύτιµον οπτικόν πόρον. Κατά ταύτα, πάσα κατασκευή ή εγκατάστασις εις τας ακτάς, γενοµένη υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις, συγχωρείται µόνον διά λόγους δηµοσίου συµφέροντος, δεόντως τεκµηριωµένου, και ουδέποτε χάριν ιδιωτικών συµφερόντων» (ΣτΕ 3146/1998). Υπό το φως των ανωτέρω, κάθε επέµβαση στην ακτή είναι ειδικό µέτρο ε- πιβαλλόµενο κατόπιν πλήρως τεκµηριωµένης µελέτης στο πλαίσιο ορθολογικού σχεδιασµού υπαγορευόµενου από χωροταξικά κριτήρια, συµφώνως προς την ιδιοµορφία, τη φυσιογνωµία και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Η «ένταξη», εποµένως, των ανωτέρω εγκαταστάσεων σε οργανωµένους υποδοχείς έχει αυτή την έννοια. 7. Επί του άρθρου 10 Με τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται το πλαίσιο χωροθέτησης τουριστικών λιµένων, διά της έκδοσης, κατ αρχάς, προεδρικού διατάγµατος για τον γενικό σχεδιασµό της µαρίνας, κατόπιν υποβολής και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία περιλαµβάνεται, ως αυτοτελές παράρτηµα, έκθεση χωροθέτησης. Στην ανωτέρω έκθεση «περιγράφονται και τεκµηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές του σχεδιαζό- µενου έργου, ιδίως όσον αφορά τις προτεινόµενες χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης, σε συνάρτηση και µε τον χαρακτήρα των οµόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδοµή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δηµοτικής ε- νότητας. Στην ίδια έκθεση τεκµηριώνεται επίσης η συµβατότητα του προτεινόµενου έργου προς τα δεδοµένα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον

15 τουρισµό και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κλίµακας». Τυχόν δε τροποποιήσεις ρυθµίσεων στην οικεία περιοχή γίνονται χωρίς να «ανατρέπεται ( ) η γενική χωροταξική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής». Λόγω της συνταγµατικής προστασίας των ακτών, έχει νοµολογηθεί ότι «η κατασκευή λιµένων οποιασδήποτε κατηγορίας σε οποιαδήποτε ακτή της Χώρας δεν δύναται να αποφασίζεται επ ευκαιρία και αποσπασµατικά, αλλά πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού εντός του εθνικού ή του µείζονος περιφερειακού δικτύου λιµένων της Χώρας. Δεδοµένου δε ότι ο σχεδιασµός του εθνικού ή περιφερειακού δικτύου λιµένων εκφράζει κατ ουσίαν την στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης αυτών, ο προγραµµατισµός κάθε λιµένα, οποιασδήποτε κλίµακας, πρέπει, περαιτέρω, να στηρίζεται σε πλήρως τεκµηριωµένη µελέτη, η οποία πρέπει να λαµβάνει υ- πόψη αφ ενός µεν το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο επιβάλλει την κατασκευή του λιµένα, αφ ετέρου, όµως, και τις αρχές προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήµατος που επηρεάζεται από αυτόν, δηλαδή την αρχή της διαφυλάξεως του αναγκαίου φυσικού κεφαλαίου, της αποφυγής βλάβης του τυχόν εκεί υπάρχοντος πολιτιστικού κεφαλαίου δηλ. εναλίων αρχαιοτήτων, του σεβασµού της γεωµορφολογίας και του φυσικού αναγλύφου των α- κτών και της µικρότερης δυνατής διαταράξεως των οικείων οικοσυστηµάτων και της υδροδυναµικής των ακτών, συµπεριλαµβανοµένου και του σεβασµού του αισθητικού κάλλους της ακτής, που αποτελεί πολύτιµο οπτικό πόρο. Μόνο δε όταν από την οικεία τεχνική µελέτη προκύπτει ότι οι αρχές αυτές έ- χουν ενσωµατωθεί στον προγραµµατισµό του λιµένα, η κατασκευή του δύναται να θεωρηθεί ως βιώσιµη και άρα νόµω επιτρεπτή, άλλως είναι µη νόµι- µη και ακυρωτέα» (ΣτΕ 2506/2002). Υπό το φως των ανωτέρω, οι οικείες µελέτες περιλαµβάνουν τα ανωτέρω Επί του άρθρου 23 Για λόγους νoµοτεχνικής αρτιότητας, στο κείµενο της διάταξης πρέπει να προστεθεί η φράση «του άρθρου 39» µετά την φράση «µε την παράγραφο 3». 9. Επί του άρθρου 26 Συµφώνως προς το προτεινόµενη διάταξη, «Το αντάλλαγµα του εδαφίου γ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α 285) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην τουριστικών δηµοσίων κτηµάτων (Τ.Δ.Κ.) σε όµορα κύρια τουριστικά καταλύµατα και καταβάλλεται στο Δηµόσιο, υπολογίζεται για το έτος 2013 από τον πολλαπλασιασµό του

16 16 ενός πέµπτου (1/5) της τιµής απλού δίκλινου δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή δηλώνεται στο Ξ.Ε.Ε. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθµό των κλινών». Κατ αρχάς, η φράση «και καταβάλλεται στο Δηµόσιο» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «το οποίο καταβάλλεται στο Δηµόσιο». Περαιτέρω, παρά το ότι η παραπεµπόµενη διάταξη του εδαφίου γ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 κάνει λόγο για αντάλλαγµα χρήσης σε όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η τιµή που ορίζεται µε το παρόν αφορά µόνο τα κύρια τουριστικά καταλύµατα της παρ. 1.Α. του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και τα σύνθετα, προφανώς, τουριστικά καταλύµατα της παρ. 1.Γ. του άρθρου 2 αυτού του νόµου. Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται αν για τα µη κύρια τουριστικά καταλύµατα, όπως, επί παραδείγµατι, ενοικιαζόµενα δωµάτια σε συγκρότηµα µέχρι δέκα (10) δωµατίων (βλ. άρθρο 2 παρ. 1.Β. του ν. 2160/1993) σε περίπτωση τυχόν παραχώρησης χρήσης αιγιαλού σε αυτά για την εκµίσθωση ο- µπρελών, καθισµάτων κ.λπ., η τιµή εξακολουθεί να υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό του ενός δευτέρου (1/2) της τιµής δίκλινου δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή δηλώνεται στο Ξ.Ε.Ε Επί του άρθρου 28 παρ. 1.β και 44 παρ. 4.γ Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, σχετικώς µε τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας τουριστικού καταλύµατος κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, µε την προσθήκη των περιπτώσεων η και θ. Συγκεκριµένως, προβλέπεται ότι ο αιτών πρέπει να υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: «η. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων ( )» και «θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ό- ρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα κατηγορίας Α ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) όπου απαιτείται, για νέα έργα κατηγορίας Β σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI της υπ αριθ. 1958/2012 (Β 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής όπως ισχύει. Σε περίπτωση υφισταµένων έργων κατηγορίας Β δεν απαιτούνται Π.Π.Δ..». Επίσης, δια της παρ. 4.γ του άρθρου 44 καταργείται, από της δηµοσίευσης του παρόντος, η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, συµφώνως προς την οποία, για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας στα κύρια τουριστικά καταλύµατα υποβάλλεται, επι-

17 πλέον, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) από την αρµόδια υπηρεσία, όπου α- παιτείται. Υπό το φως των ανωτέρω παρατηρείται ότι, όσον αφορά την προτεινόµενη περ. θ, δεν προκύπτει από την Αιτιολογική Έκθεση ο λόγος εξαίρεσης των υφιστάµενων έργων κατηγορίας Β από την υποχρέωση υποβολής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων (Π.Π.Δ.) Επί των άρθρων 32 και 35 Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 32, «Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυµπία, οι οποίες είχαν ανεγερθεί χωρίς οικοδοµική άδεια, θεωρούνται, κατά τη δη- µοσίευση του παρόντος νόµου, ως νοµίµως υφιστάµενες ( )». Εξ άλλου, στην παρ. 2 του άρθρου 35 ορίζεται ότι «Οι χερσαίες, θαλάσσιες και εν γένει λιµενικές, κτηριακές ή άλλες εγκαταστάσεις και τα έργα ε- ντός των χώρων του Τουριστικού Λιµένα Ζέας, όπως απεικονίζονται κατά θέση και διάταξη στο τοπογραφικό διάγραµµα (αρ. σχεδίου: 744, κλίµακα 1:1000) που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε. και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών χαρακτηρίζονται ως νοµίµως υφιστάµενες». Σχετικώς σηµειώνεται ότι εξαίρεση από τον κανόνα της κατεδάφισης των οικοδοµούµενων κτισµάτων, κατά παράβαση των καθορισθέντων για ορισµένη περιοχή όρων και περιορισµών δόµησης, έχει κριθεί ανεκτή από το Συµβούλιο της Επικρατείας «οσάκις αι αυθαίρετοι κατασκευαί οφείλονται εις α- σηµάντους από πολεοδοµικής απόψεως παραβάσεις, αίτινες, ως εκ του µεγέθους, της µορφής και των επιπτώσεών των, δεν ασκούν σοβαράν επιρροήν επί της λειτουργικότητος των οικισµών, µη παρεµποδίζουσαι την οµαλήν ανάπτυξιν αυτών, ουδ επιδρώσαι δυσµενώς επί των όρων διαβιώσεως, ώστε να καταστούν συνταγµατικώς ανεπίτρεπτοι», αποκλειοµένης έτσι της εξαίρεσης από τον γενικώς ισχύοντα κανόνα της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών «οσάκις αύται είναι αποτέλεσµα σοβαρών παραβάσεων των ι- σχυόντων όρων και περιορισµών δοµήσεως» (ΣτΕ [Ολ] 1876/1980). Ως προς την εν γένει εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών που ανεγείρονται µετά τη θέσπιση των βασικών πολεοδοµικών κανόνων, και κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν τους όρους και περιορισµούς δοµήσεως ή τις χρήσεις γης, σηµειώνεται ότι, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, αυτή προσκρούει στο άρθρο 24 του Συντάγµατος, στις συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου και του σεβα-

18 18 σµού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος), και τη συνταγµατική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος) (ΣτΕ [Ολ] 3500/2009, ΣτΕ [Ολ] 3921/2010). Υπό το φως των ανωτέρω, η υπαγωγή των υπό το άρθρο 32 ανωτέρω ακινήτων στον ν. 2730/1999 όπως και η «νοµιµοποίηση» του συνόλου των ε- γκαταστάσεων και έργων εντός των χώρων του τουριστικού λιµένα Ζέας γίνεται αναλόγως προς τον χρόνο ανέγερσης των κτηρίων και βάσει πολεοδοµικών κριτηρίων, λαµβανοµένων υπόψη του µεγέθους, του είδους, της ση- µασίας των εν λόγω κατασκευών, όπως και των επιπτώσεών τους επί του περιβάλλοντος χώρου, προς ικανοποίηση πολεοδοµικών αναγκών, και όχι α- ποκλειστικώς προς ικανοποίηση παραγόντων αναγοµένων απλώς στην υφιστάµενη πραγµατική κατάσταση, ιδίως δε εάν πρόκειται περί χώρων, πιθανώς, υπαγόµενων στο νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (βλ. και Έκθεση Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του ν. 4070/2012, παρατήρηση υπ αριθµ. 22). 12. Επί του άρθρου 40 Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «Ειδικά στην περίπτωση λιµένων ή τουριστικών λιµένων ο παραχωρησιούχος υπεισέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυµβαλλοµένων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη συµβατικών όρων που αποκλείουν ή περιορίζουν την υπεισέλευση αυτή, στα συµβατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες συµβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των λιµένων ή τουριστικών λιµένων, καθώς και στα κινητά και ακίνητα εντός της χερσαίας ή θαλάσσιας ζώνης αυτών που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους. Για το αντιτάξιµο της υπεισέλευσης αυτής έναντι τρίτων, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 86/1979 οι ανωτέρω συµβάσεις δύνανται να καταγγέλλονται από τον παραχωρησιούχο µε επίδοση από δικαστικό επιµελητή προειδοποίησης δύο µηνών ή συντοµότερης, όταν προβλέπεται τέτοια από τον νόµο ή έχει συµβατικά µεταξύ των εν λόγω µερών συµφωνηθεί. Ο αντισυµβαλλόµενος για την πρόωρη καταγγελία της σύµβασης έχει αποκλειστικά δικαίωµα αποζηµιώσεως έναντι µόνον του Δηµοσίου, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) µηνιαία µισθώµατα ή το 1/4 του ετήσιου συµβατικού ανταλλάγµατος». Σχετικώς σηµειώνεται ότι νοµοθετική επέµβαση στην εξέλιξη ήδη συνεστηµένων συµβατικών σχέσεων, η οποία περιλαµβάνει και την πρόωρη λύση τους, συνιστά εξαιρετικό µέτρο και δικαιολογείται µόνο «για σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως είναι η βλάβη της εθνικής οικονοµίας

19 ( ) Το εξαιρετικό όµως αυτό νοµοθετικό µέτρο, ως εκ της φύσεως του δικαιολογητικού λόγου της επιβολής του ( ) πρέπει να προβλέπεται µε βάση γενικά, αντικειµενικά και πρόσφορα κριτήρια και να λαµβάνεται στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας σε εύλογο από την κατάρτιση της συµβάσεως χρόνο. Έτσι, καθίσταται εφικτός ο αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος της συνδροµής του δικαιολογητικού λόγου της επιβολής του µέτρου σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση και παραλλήλως επιτρεπτή η διάγνωση του ζητήµατος αν οφείλεται και σε ποια έκταση αποζηµίωση στον αντισυµβαλλό- µενο ιδιώτη» (ΣτΕ 1910/2001. Βλ. και ΟλΑΠ 40/1998). Εξ άλλου, στην έννοια της περιουσίας, κατά το άρθρο 17 Συντάγµατος και το άρθρο 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., «περιλαµβάνονται όχι µόνο τα εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά και όλα τα δικαιώµατα "περιουσιακής φύσεως" και τα κεκτηµένα "οικονοµικά συµφέροντα". Καλύπτονται έτσι τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώµατα και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννηµένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία, µε βάση το ισχύον, έως την προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά» (Βλ. ΑΠ 31/2007 και ΑΠ [Ολ] 40/1998) (βλ. και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του ν. 4062/2012, παρατήρηση υπ αριθµ. 5) Επί του άρθρου 40 παρ. 4 Με την προτεινόµενη ρύθµιση εισάγεται η έννοια των «Πρότυπων Λειτουργικών Δεσµεύσεων» για «τη λειτουργική αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός περιουσιακών στοιχείων που έχουν αξιοποιηθεί [ή αξιοποιούνται;] από το ΤΑΙΠΕΔ» κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011. Δεδοµένου ότι η έννοια των Πρότυπων Λειτουργικών Δεσµεύσεων θεσπίζεται για πρώτη φορά, σκόπιµο είναι να περιγραφεί εν γένει το περιεχόµενό της, όπως επίσης να διευκρινισθεί το αν θεσπίζεται ιδιαίτερο καθεστώς σε σχέση µε τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδοµές µη αξιοποιούµενες από το ΤΑΙΠΕΔ. 14. Επί του άρθρου 41 παρ. 6 και 44 παρ. 4 στ Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 6 ορίζονται οι καταργούµενες διά του παρόντος διατάξεις των άρθρων 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181 και 184 του ν. 4070/2012. Επίσης, η προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 44 παρ. στ, υπό τον τίτλο «Καταργούµενες Διατάξεις», επαναλαµβάνει τις καταργούµενες διά του άρθρου 41 παρ. 6 διατάξεις µε ελάχιστες διαφορές.

20 20 Εν προκειµένω, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας και πληρότητας, θα ήταν σκόπιµο να απαλειφθεί η διάταξη του 41 παρ. 6 του Νσχ και να συ- µπληρωθεί αντιστοίχως η διάταξη του άρθρου 44 παρ. στ. Αθήνα, Οι εισηγητές Δηµήτρης Βασιλείου Γεωργία Μακροπούλου Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο Προϊστάµενος του Β Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Στέφανος Κουτσουµπίνας Επίκουρος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θράκης Ο Προϊστάµενος της Α Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αντώνης Παντελής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρχίζει σήμερα, στο Β Θερινό Τμήμα της Βουλής, η συζήτηση του Νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή.

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή. ΑΘΗΝΑ 24-07-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2218 Προς: Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη Όλγα. Θέμα: Οι θέσεις της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. επί του Νομοσχεδίου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------

---------------------------- Προς : 1 Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πέτρο Τατούλη, 2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, 3) Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Πελ/σου, 4) Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων THE DOUBLE GENERATION IN ATHENS IN LIGHT OF DECISION No. 3059/2009 OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΧΟΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Οµάδα εργασίας για την παρακολούθηση της µελέτης : «ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ηαγοράτωνγηπέδωντο 2011 στηνμακεδονία ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ σε συνδυασµό µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι επιπτώσεις τους στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας την υπ αριθ.430/91 γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα