ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον Κυρούται η περί της χρήσεως του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς σύµβασις, η ψηφισθείσα υπό της εν Γενεύη της Ελβετίας την 12/25 Οκτωβρίου 1921 συνελθούσης Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας, έχουσα ως έπεται: ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχέδιον συµβάσεως περί χρήσεως του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας της Κοινωνίας των Εθνών. Συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του ιοικητικού Συµβουλίου του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα εν τη τρίτη αυτής συνόδω την 23 Οκτωβρίου Αποδεχθείσα διαφόρους προτάσεις εν σχέσει προς την απαγόρευσιν της χρήσεως του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς, ζήτηµα αποτελούν το έκτο θέµα της ηµερησίας διατάξεως της συνόδου, και Αποφασίσασα ίνα αι προτάσεις αύται λάβωσι τον τύπον διεθνούς συµβάσεως. Αποδέχεται το ακόλουθον σχέδιον συµβάσεως προς έγκρισιν υπό των µελών της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας συνωδά ταις διατάξεσι του ΧΙΙΙ µέρους της συνθήκης των Βερσαλλιών και των συναφών µερών των λοιπών συνθηκών ειρήνης. Άρθρον 1 Έκαστον µέλος της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν, οφείλει να απαγορεύση, υπό επιφύλαξιν των εν τω άρθρ. 2 προβλεποµένων εξαιρέσεων, την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου), του θειϊκού µολύβδου και λοιπών προϊόντων περιεχόντων τας ουσίας ταύτας εις τα έργα εσωτερικού χρωµατισµού οικοδοµών, πλην των σιδηροδροµικών σταθµών και των βιοµηχανικών καταστηµάτων, εις α η χρήσις του ανθρακικού µολύβδου, του θειϊκού µολύβδου και λοιπών προϊόντων περιεχόντων τας ουσίας ταύτας θεωρείται αναγκαία υπό των αρµοδίων αρχών µετά προηγουµένην γνωµοδότησιν των οργανώσεων εργοδοτών και εργατών. Η χρήσις λευκών ουσιών περιεχουσών κατ' ανώτατον όριον 2% µόλυβδον, εκφραζοµένων εις µεταλλικόν µόλυβδον, δεν απαγορεύεται. Άρθρον 2 Αι διατάξεις του άρθρ. 1 δεν εφαρµόζονται ούτε εις την κοσµηµατογραφίαν, ούτε εις την διάστρωσιν και αναζωογόνησιν πινάκων ζωγραφικής. Εκάστη κυβέρνησις θέλει ορίσει το όριον µεταξύ των διαφόρων ειδών χρωµατισµού και κανονίσει την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου), του θειϊκού µολύβδου και λοιπών προϊόντων περιεχόντων τας ουσίας ταύτας εν τη εκτελέσει των έργων τούτων, συµφώνως ταις διατάξεσι των άρθρ. 5, 6 και 7 της παρούσης συµβάσεως.

2 Άρθρον 3 Απαγορεύεται η πρόσληψις νέων κάτω του δεκάτου ογδόου έτους και γυναικών εις έργα βιοµηχανικής βαφής, εις α γίνεται χρήσις του ανθρακικού µολύβδου, θειϊκού µολύβδου και λοιπών ειδών περιεχόντων τας ουσίας ταύτας. Αι αρµόδιαι αρχαί κέκτηνται το δικαίωµα, µετά προηγουµένην γνωµοδότησιν των οργανώσεων εργοδοτών και εργατών, όπως επιτρέψωσιν ίνα οι µαθητευόµενοι χρωµατισταί προσλαµβάνωνται διά την επαγγελµατικήν αυτών εκπαίδευσιν εις έργα απαγορευόµενα εν τη ανωτέρω παραγράφω. Άρθρον 4 Αι υπό των άρθρ. 1 και 3 προβλεπόµεναι απαγορεύσεις τεθήσονται εν ισχύι µετά εξαετίαν από της λήψεως αυτών υπό της τρίτης συνόδου της ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας. Άρθρον 5 Παν µέλος της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν οφείλει να κανονίση επί τη βάσει των κάτωθι αρχών την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου, του θειϊκού µολύβδου και λοιπών ειδών περιεχόντων τας ουσίας ταύτας εις έργα ένθα η χρήσις αυτών δεν απαγορεύεται: Α'. α) Ο ανθρακικός µόλυβδος, ο θειϊκός µόλυβδος και τα είδη τα περιέχοντα τας ουσίας ταύτας δύνανται µόνον υπό µορφήν πολτού ή χρώµατος ετοίµου προς χρήσιν ν' αναµιχθώσι. β) Θέλουσι ληφθή µέτρα προς αποσόβησιν παντός κινδύνου πηγάζοντος εκ της χρήσεως της βαφής δια κονιοποιήσεως. γ) Θέλουσι ληφθή µέτρα, οσάκις είναι δυνατόν προς αποσόβησιν παντός κινδύνου εκ κόνεων προερχοµένων εκ θρυµµατίσεως και ξέσεως εν ξηρώ. Β. α) ιά διατάξεων θέλει κανονισθή ίνα οι εργάται βαφείς λαµβάνωσι πάσαν φροντίδα απαιτουµένης καθαριότητος κατά την διάρκειαν και µετά το πέρας της εργασίας. β) Οι εργάται βαφείς καθ' όλην την διάρκειαν της εργασίας των δέον να φέρωσιν ενδύµατα εργασίας. γ) ι' ειδικών διατάξεων θέλει ορισθή ίνα τα παρά των εργατών αφηνόµενα κατά την διάρκειαν της εργασίας ενδύµατα µη λερώνονται δι' υλικών χρησιµοποιουµένων εν τη βαφή. Γ. α) Αι περιπτώσεις µολυβδιάσεως και αι περιπτώσεις αι προβλεπόµεναι εκ µολυβδιάσεως παρά ιατρού διοριζοµένου υπό της αρµοδίας αρχής. β) Η αρµοδία αρχή δύναται ν' απαιτήση ιατρικήν εξέτασιν των εργατών οπόταν ήθελε κρίνει αναγκαίον τούτο. ' Σχετικαί οδηγίαι ως προς τα ειδικάς προφυλάξεις υγείας θέλουσι διανεµηθή εις τους εργάτας βαφείς. Άρθρον 6 Προς εξασφάλισιν του εν τοις προηγουµένοις άρθροις προβλεποµένου κανονισµού η αρµοδία αρχή θέλει λάβει οιαδήποτε µέτρα κρίνει κατάλληλα µετά προηγουµένην γνωµοδότησιν των ενδιαφεροµένων οργανώσεων εργοδοτών και εργατών. Άρθρον 7 Σχετικαί περί µολυβδιάσεως στατιστικαί των εργατών βαφέων θέλουσι γίνει; α) Περί θνησιµότητος, διά δηλώσεως και εξελέγξεως πασών των περιπτώσεων µολυβδιάσεως. β) Περί θνησιµότητος, κατά µέθοδον εγκεκριµένην υπό της επισήµου υπηρεσίας στατιστικής εν εκάστη χώρα. Άρθρον 8

3 Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης συµβάσεως, εντός των όρων των διαγραφοµένων εν τω ΧΙΙΙ µέρει της συνθήκης των Βερσαλλιών και των αντιστοίχων µερών των λοιπών συνθηκών ειρήνης, ανακοινωθήσονται τω Γενικώ Γραµµατεί της Κοινωνίας των Εθνών και θέλουσι παρ' αυτού καταχωρησθή. Άρθρον 9 Η παρούσα σύµβασις τεθήσεται εν ισχύι άµα αι επικυρώσεις δύο µελών της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας πρωτοκολληθώσιν υπό του Γενικού Γραµµατέως. Θέλει δε υποχρεώσει µόνον τα µέλη, ων η επικύρωσις κατεχωρίσθη παρά τη γενική γραµµατεία. Συνεπώς η σύµβασις αύτη τεθήσεται εν ισχύι δι' έκαστον µέλος αφ' ής η επικύρωσις αυτού κατεχωρίσθη παρά τη γραµµατεία. Άρθρον 10 Ευθύς ως αι επικυρώσεις δύο µελών της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας ήθελον καταχωρισθή παρά τη γραµµατεία ο Γενικός Γραµµατεύς της Κ.Τ.Ε. θέλει κοινοποιήσει τούτο εις πάντα τα µέλη της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας. Ωσαύτως θέλει κοινοποιήσει την καταχώρισιν των επικυρώσεων των µεταγενεστέρως ανακοινωθεισών αυτώ υπό των λοιπών µελών της Οργανώσεως. Άρθρον 11 Παν µέλος επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν υποχρεούται εις την εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρ. 1,2,3,4,5,6 και 7 το βραδύτερον την 1 Ιανουαρίου 1924 κατά την λήψιν µέτρων χρησίµων γιά την πραγµατοποίησιν των διατάξεων τούτων. Άρθρον 12 Παν µέλος της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας επικυρούν την παρούσαν σύµβασιν υποχρεούται εις την εφαρµογήν αυτής εις τας αποικίας, κτήσεις και προτεκτοράτα αυτού, συνωδά ταις διατάξεσιν του άρθρ. 421 της συνθήκης των Βερσαλλιών και των αντιστοίχων άρθρων των λοιπών συνθηκών ειρήνης. Άρθρον 13 Παν µέλος επικυρώσαν την παρούσαν συνθήκην δύναται να την καταγγείλη µετά παρέλευσιν δεκαετίας αφ' ης αρχικώς ετέθη εν ισχύι διά πράξεως κοινοποιουµένης τω Γενικώ Γραµµατεί της Κ.Τ.Ε. και παρ' αυτού καταχωρισµένης. Η καταγγελία καθίσταται ισχυρά µόνον µετά παρέλευσιν έτους από της καταχωρίσεως αυτής παρά τη γραµµατεία. Άρθρον 14 Το ιοικητικόν Συµβούλιον του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας οφείλει άπαξ τουλάχιστον κατά δεκαετίαν να παρουσιάση εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν περί της εφαρµογής της παρούσης συµβάσεως και ν' αποφασίση εάν υπάρχη λόγος περί εγγραφής εις την ηµερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως του ζητήµατος της αναθεωρήσεως ή µεταρρυθµίσεως της παρούσης συµβάσεως. Άρθρον 15 Τα κείµενα, γαλλικόν και αγγλικόν της παρούσης συµβάσεως θεωρούνται αµφότερα αυθεντικά.

4 Άρθρον δεύτερον ιά Β.. κωδικοποιηθήσονται αι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης συµβάσεως εις τους οικείους νόµους. Επίσης διά Β. /τος κανονισθήσονται αι λεπτοµέρειαι της εφαρµογής των διατάξεων της διά του παρόντος κυρουµένης συµβάσεως. Ο παρών νόµος, ψηφισθείς υπό της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελέυσεως και παρ Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 3 Αυγούστου 1922 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. Ο επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργός Λ.Κ. Ρούφος Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς Εν Αθήναις τη 6 Αυγούστου 1922 Ο επί της ικαιοσύνης Υπουργός. Γούναρης

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί Ν.Δ. 86/1969 "Εκτακτοι δασοφύλακες δημοσίων δασών - Επόπται πρασίνου ΑΡΘΡΟ 187 1. Δύναται να διορισθούν, επί τη αιτήσει Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων νομικών φιλοδασικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 5325 Έτος: 1932 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1932 Τίτλος "Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν" Θέµατα Συναλλαγµατική και γραµµάτιο εις διαταγήν, Πτώχευση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ Του εν Αθήναις εδρεύοντος σωµατείου υπό την επωνυµίαν "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Γ ε ν ι κ α ί δ ι α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ: 212/Α/1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα