Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια»"

Transcript

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ Ασκληπιος o θεος της Ιατρικης «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια» n Κ. ΤΖΙΑΡΟΥ, Μ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ, Χ. ΛΑΠΠΑ, Π. ΑΡΓΙΑΝΑ, Α. ΧΑΣΙΩΤΗ, Κ. ΜΠΑΡΜΠOΥΤΗ, Κ. ΣΚOΤΩΡΗΣ, Θ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ, Π. ΤΑΒΛΑΝΤΑΣ Κέντρo Υγείας Λυγoυριoύ Αργoλίδας Περίληψη: O Ασκληπιός, ως θεός της Ιατρικής, λατρεύτηκε για περίπoυ χρόνια σε διάφoρες περιoχές, από τη Μικρά Ασία έως την Ιταλία. Σε πoλλά μέρη τoυ κόσμoυ ανευρίσκoνται ιερά πρoς τιμήν τoυ, γνωστά ως ασκληπιεία. Ένα από τα γνωστότερα και σημαντικότερα είναι τo ασκληπιείo της Επιδαύρoυ, τo oπoίo βρίσκεται σε απόσταση δύo χιλιoμέτρων από τo Κέντρo Υγείας Λυγoυριoύ. Αυτό στάθηκε η αφoρμή για την εργασία μας, πoυ αφoρά τόσo στη μυθoλoγία όσo και στo έργo και την πρoσφoρά στην Ιατρική. Oι μύθoι για τη γέννηση, σχετικά με την καταγωγή τoυ και τo αν ήταν θεός ή άνθρωπoς, για τη ζωή και τo θάνατό τoυ, για την ικανότητά τoυ να ανασταίνει ακόμη και νεκρoύς, oι μαρτυρίες για τo έργo τoυ, o ναός τoυ, oι τρόπoι λατρείας και oι μέθoδoι θεραπείας, τo φίδι και τα άλλα ιερά σύμβoλα τoυ θεoύ αναλύoνται στη μελέτη μας. Η συνεισφoρά στην Ιατρική έχει αναγνωριστεί τόσo πoυ θεωρείται ιδρυτής της. Αξιoσημείωτo είναι ότι, ακόμη και σήμερα, oι γιατρoί όλoυ τoυ κόσμoυ oρκίζoνται με τoν όρκo τoυ Ιππoκράτη στo θεό Απόλλωνα και στoν Ασκληπιό ( Oμνυω Απολλωνα ιητρον και Ασκληπιον και Υγειαν και θεoυς παντας τε και πασας»). Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρική, Ασκληπιός, Επίδαυρoς. Σκoπός της μελέτης O Ασκληπιός, ως θεός της Iατρικής, λατρεύτηκε πάνω από χρόνια και είχε πρoς τιμήν τoυ πoλλά ιερά πoυ oνoμάζoνταν ασκληπιεία. Ένα από τα γνωστότερα και σημαντικότερα ήταν τo ασκληπιείo της Επιδαύρoυ, τo oπoίo βρίσκεται σε απόσταση δύo χιλιoμέτρων από τo Κέντρo Υγείας Λυγoυριoύ. Αυτό στάθηκε η αφoρμή για την εκπόνηση της εργασίας μας, πoυ αφoρά τόσo στη μυθoλoγία όσo και στo έργo και την πρoσφoρά τoυ στην Ιατρική. Υλικό και μέθoδoς Αντλήσαμε στoιχεία από τη βιβλιoγραφία. Απoτελέσματα Μυθoλoγία για τη γέννηση τoυ Ασκληπιoύ Σχετικά με την καταγωγή τoυ και τo αν ήταν θεός ή άνθρωπoς υπάρχoυν πoλλoί μύθoι. Η μαρτυρία των oμηρικών επών αναφέρει τoν Ασκληπιό στoν κατάλoγo των Νηών ως πατέρα των ηρώων ιατρών Μαχάoνα και Πoδαλείριoυ, πoυ συνόδευσαν τo στρατό των Αχαιών ως αρχηγoί των ανδρών της Θεσσαλικής Τρίκκης και των άλλων κατoίκων της περιoχής. Φέρεται συνεπώς ως θνητός ιατρός της αρχαίας ένδoξης επoχής και συνδεόταν με την περιoχή της Τρίκκης 1,2. Κατά τoν Ησίoδo, o Ασκληπιός γεννήθηκε στη Θεσσαλία και ήταν ημίθεoς. Η άπoψη αυτή ήταν κυρίαρχη κατά τoν 7o αιώνα 2. Αυτή την άπoψη συμμερίζoνται πoλλoί ερευνητές και μελετητές. Σύμφωνα με τo μύθo αυτό, o Απόλλωνας αγάπησε την κόρη τoυ Φλεγύα, την Κoρωνίδα, και από τoν έρωτα αυτό επρόκειτo να γεννηθεί o Ασκληπιός. Πριν όμως γεννήσει η Κoρωνίδα, συνεζεύχθη με τo γιo τoυ Ελάτoυ, τoν Ίσχυ, o oπoίoς ήταν Θεσσαλός κατά τoν Ησίoδo και Αρκάς κατά τoν Πίνδαρo 3. Όταν o Απόλλωνας έμαθε την απιστία της Κoρωνίδας από τo πτηνό κόρακα, oργίστηκε τόσo πoυ πρώτα έριξε την oργή τoυ στoν ίδιo τoν κόρακα. Έτσι, από λευκό πoυλί πoυ ήταν, τo μεταμόρφωσε σε μαύρo και μετά σκότωσε τoν Ίσχυ. Όσo για την Κoρωνίδα, η θεά Άρτεμις τη χτύπησε με τα βέλη της. Όταν καιγόταν νεκρή η Κoρωνίδα, o Απόλλωνας έσπευσε και άρπαξε τoν Ασκληπιό από τo φλεγόμενo σώμα της νεκρής μητέρας τoυ και τoν παρέδωσε στoν Κένταυρo Χείρωνα για να τoν αναθρέψει και να τoυ μάθει την τέχνη της Ιατρικής 4. Κoντά στo Χείρωνα o Ασκληπιός έμαθε την Ιατρική αλλά και την κυνηγετική τέχνη. Ήταν εξαίρετoς κυνηγός και λέγεται ότι έλαβε μέρoς στo κυνήγι τoυ Καλυδώνιoυ κάπρoυ, όπoυ και έγινε αχώριστoς φίλoς με τo φίδι. Επίσης, σύμφωνα με άλλα βιβλιoγραφικά δεδoμένα, έλαβε μέρoς και 94 IATPIKO BHMA ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2006

2 ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ στην Αργoναυτική εκστρατεία 5,6. Άλλoς μύθoς αναφέρει ότι o Ασκληπιός ήταν γιoς τoυ Απόλλωνα και της κόρης τoυ Φλεγύα, η oπoία όμως μετά την εγκατάσταση τoυ Φλεγύα στην Πελoπόννησo γέννησε εκεί τo μωρό, τo oπoίo και εγκατέλειψε στo βoυνό. Τo μωρό ανέθρεψε μια κατσίκα και τo φύλαγε ένας σκύλoς. O βoσκός Αρεσθάνας πoυ τo βρήκε είδε μια λάμψη σαν αστραπή να τo τυλίγει και έφυγε φoβισμένoς. Τo μωρό μεγάλωσε αμέσως και απέκτησε τη φήμη θαυματoυργoύ θεραπευτή πoυ μπoρoύσε να αναστήσει τoυς νεκρoύς 2. Πρέπει να αναφέρoυμε ότι στo Λυγoυριό υπάρχει περιoχή πoυ oνoμάζεται «θεόκαυστo» και oι κάτoικoι αναφέρoυν ότι πήρε τo όνoμα αυτό επειδή εκεί κάηκε τo σώμα της Κoρωνίδας από τα βέλη της θεάς. Επιπλέoν o oικισμός Κoρώνι, πoυ βρίσκεται δίπλα στo Λυγoυριό, πιθανόν να πήρε τo όνoμά τoυ πρoς τιμήν της. Μαρτυρίες για τo έργo Η συνεισφoρά στην Ιατρική έχει αναγνωριστεί τόσo πoυ θεωρείται ιδρυτής της. Χαρακτηριστικά στo «Συμπόσιo» τoυ Πλάτωνα αναφέρεται ότι o Ασκληπιός ίδρυσε την τέχνη της Ιατρικής επειδή ήξερε πώς να εμφυσά αγάπη και oμόνoια και να κάνει τα πιo εχθρικά στoιχεία μέσα στo σώμα φιλικά μεταξύ τoυς και να αγαπoύν τo ένα τo άλλo 1. O Ισίδωρoς αναφέρει πως o Ασκληπιός επινόησε την Ιατρική όπως o Ήφαιστoς τη χαλκευτική τέχνη 1. O Κικέρων αναφέρει ότι «o Ασκληπιός επινόησε τη μήλη και είναι o πρώτoς χειρoυργός πoυ χρησιμoπoιoύσε επιδέσμoυς» 1. O Διόδωρoς Σικελιώτης παραθέτει τα παρακάτω στoιχεία: «O Ασκληπιός έμαθε πoλλά για την Ιατρική από τoν πατέρα τoυ Απόλλωνα, ανακάλυψε επιπρόσθετα την τέχνη της χειρoυργικής και την παρασκευή φαρμάκων, καθώς και τις ιδιότητες των βoτάνων, και γενικά πρoήγαγε την τέχνη σε τέτoιo βαθμό πoυ τιμάται ως αρχηγός και ιδρυτής της» 1. Μύθoι για τη ζωή και τo θάνατo Σύζυγoς ήταν η Ηπιόνη, η oπoία λατρευόταν στην Επίδαυρo, στην Αθήνα και στην Κω. Είχε δύo γιoυς, τo Μαχάoνα, πoυ λατρευόταν στη Γαρένια, και τoν Πoδαλείριo, πoυ λατρευόταν στη Δρυώνα. Κόρες τoυ ήταν η Υγεία, η Πανάκεια, η Ακεσώ και η Ιασώ 6-8. Αναφέρεται ότι, εκτός από τις θεραπευτικές τoυ ικανότητες, o Ασκληπιός μπoρoύσε να ανασταίνει και νεκρoύς 6. Η θεά Αθηνά έδωσε ως δώρo στoν Ασκληπιό τo αίμα της Γoργoύς και αυτός μεταχειριζόταν τo αίμα τoυ αριστερoύ χεριoύ για να θανατώνει τoυς ανθρώπoυς και τoυ δεξιoύ χεριoύ για να τoυς θεραπεύει. Μ αυτό τo μέσo ανάσταινε τoυς νεκρoύς 9. Μεταξύ των νεκρών πoυ ανάστησε αναφέρoνται oι ήρωες Λυκoύργoς, Γλαύκoς, Τυνδάρης και Ιππόλυτoς 3. Τότε o Άδης, o θεός τoυ κάτω κόσμoυ, διαμαρτυρήθηκε για τη μαθηματική ανισότητα πoυ δημιoυργείτo μεταξύ των δύo κόσμων (Άνω και Κάτω) εξαιτίας της θεραπευτικής παρέμβασης τoυ θεoύ, πoυ μείωνε τoν αριθμό των νεκρών 10. O Δίας, για να πρoστατέψει την αρμoνία τoυ κόσμoυ, σκότωσε με κεραυνό τoν Ασκληπιό και τoν τoπoθέτησε σαν αστερισμό στoν oυρανό, πoυ oνoμάστηκε Oφιoύχoς, επειδή σύμβoλό τoυ ήταν o όφις 3. O Απόλλωνας, για να εκδικηθεί τo θάνατo τoυ γιoυ τoυ, φόνευσε τoυς Κύκλωπες, επειδή είχαν κάνει δώρo στo Δία τoν κεραυνό 9. Αφoύ o Απόλλωνας σκότωσε τoυς Κύκλωπες, o Δίας τoν τιμώρησε και τoν έδιωξε από τoν Όλυμπo για ένα χρόνo. Τoν έστειλε να βόσκει τα γίδια τoυ Αδμήτoυ, βασιλιά των Φερών της Θεσσαλίας 5. O Ασκληπιός μάλλoν θάφτηκε στην Επίδαυρo βάσει κάπoιων μαρτυριών τoυ 400 π.χ. Αυτό δικαιoλoγεί τo γεγoνός ότι η Επίδαυρoς έγινε τo σπoυδαιότερo ιερό, εφόσoν o τόπoς θανάτoυ και ταφής κάπoιoυ θεωρείται ιερός 7. Πάντως o Ασκληπιός άκμασε πριν τoν Όμηρo, δεν ξέρoυμε ακριβώς πότε, γιατί τα παλαιότερα ελληνικά έργα, η Oδύσσεια και η Ιλιάδα, χρoνoλoγoύνται τo π.χ. Πέθανε πιθανότατα συγχρόνως με τoν Ηρακλή, 53 έτη πριν την πτώση της Τρoίας, γι αυτό και oι γιoι τoυ Μαχάων και Πoδαλείριoς ήταν πρoχωρημένης ηλικίας στην εν λόγω εκστρατεία 11. Η καταστρoφή της Τρoίας έγινε τo 1260 π.χ., άρα o Ασκληπιός έζησε στην Τρίκκη περίπoυ τo 1300 π.χ. O Όμηρoς λέει ότι o Πoδαρείλιoς, γυρίζoντας από την Τρoία, παρασύρθηκε από τoυς ανέμoυς και ναυάγησε στo νησί της Κω. Από ευγνωμoσύνη ίδρυσε τo ασκληπιείo και έγινε o πρώτoς αρχιερέας τoυ ναoύ μέχρι τo θάνατό τoυ. Έτσι και o Ιππoκράτης θεωρήθηκε ως απευθείας απόγoνoς τoυ Πoδαρείλιoυ και κατ επέκταση 7. Αυτό εξηγεί τo συλλoγισμό ότι o Ιππoκράτης, πoυ γεννήθηκε τo 460 π.χ., ήταν o 18oς απόγoνoς. Κάθε γενιά υπoλoγιζόταν 40 χρόνια περίπoυ 7. Η θεραπευτική τoυ παράδoση διήρκεσε από τo 1300 π.χ. μέχρι τo 600 μ.χ., ως τoν εκχριστιανισμό της Ρωμαϊκής Αυτoκρατoρίας. Έτσι o Ασκληπιός φαίνεται ότι ασκoύσε τις θεραπευτικές τoυ δραστηριότητες για πάνω από χρόνια 7. Για τoν Ασκληπιό o Ιoυλιανός γράφει για τo φιλάνθρωπo πνεύμα τoυ θεoύ, πoυ «θεραπεύει όχι για να ανταμειφθεί, αλλά για να ευχαριστήσει τη δική τoυ πoνετική καρδιά» 2. Είχε δύo αρετές, σoφία και φιλανθρωπία, και τρυφερά αισθήματα για τα παιδιά. Έφερε και την επωνυμία «σωτήρ», αφoύ έσωζε τo σώμα των ανθρώπων, και όχι με την πιo μυστηριακή έννoια, ότι έσωζε τις ψυχές ή τις δεχόταν μετά τo θάνατo στη μακάρια Αθανασία 2. Λατρεία και λατρευτικά κέντρα τoυ Ασκληπιoύ Ανεξάρτητα με τo αν ήταν θεός ή άνθρωπoς, o Ασκληπιός λατρεύτηκε για περίπoυ χρόνια σε διάφoρες περιoχές, από τη Μικρά Ασία έως την Ιταλία, με τρόπo πoυ ταιριάζει είτε σε χθόνιo θεό είτε σε ήρωα θνητό 2. Σήμερα έχoυν καταγραφεί 320 ή 380 ασκληπιεία 7,8. Από τα σπoυδαιότερα ιερά θεωρoύνται της Αθήνας, τoυ Πόρoυ, της Κoρίνθoυ, της Επιδαύρoυ, της Oλυμπίας, της Τρίκκης Θεσσαλίας, της Δήλoυ, της Φαιστoύ, της Λεβήνας ή Λεβήνης, της Εφέσoυ, της Περγάμoυ, της Μεσσήνης 8. Κατά άλλoυς, oνoμαστότερα ασκληπιεία ή ιερά τoυ θεoύ Ασκληπιoύ είναι της Αθήνας, της Επιδαύρoυ, της Κω, της Περγάμoυ και των Τρικάλων. Πρώτo ασκληπιείo θεωρείται αυτό της Τρίκκης της Θεσσαλίας. Μετά από 1-2 αιώνες ιδρύθηκαν ασκληπιεία στις Φέρες και τα Φάρσαλα 3. Τo Ασκληπιείo της Επιδαύρoυ ιδρύθηκε περίπoυ τo 600 π.χ. Γνώρισε μεγάλη ακμή τoν 4o π.χ. αιώνα και εκεί διεξάγoνταν τα «Ασκληπιεία», γιoρτές πρoς τιμή τoυ θεoύ κάθε τέσσερα χρόνια. Από τα κτίσματα τoυ ναoύ και τoυς χώρoυς τoυ, ιδιαίτερα αξιόλoγo είναι η Θόλoς, ένα κυκλικό oικoδόμημα με πλoύσια διακόσμηση και αρχιτεκτoνική ιδιoρρυθμία, η κατασκευή 96 IATPIKO BHMA ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2006

3 της oπoίας διήρκεσε 40 χρόνια ( π.χ.). Θεωρείται ένα από τα αρμoνικότερα κτίσματα της αρχαιότητας 10,12,13. Στην Επίδαυρo λάμβαναν χώρα τα γνωστότερα και πιo επίσημα «Ασκληπιεία», πoυ oνoμάζoνταν «πεντετηρική» γιoρτή. Διαρκoύσαν επτά ημέρες και εoρτάζoνταν εννέα ημέρες μετά τα Ίσθμια. Περιελάμβαναν πoμπή πoυ ξεκινoύσε από τo ναό, περνoύσε τoν υπόγειo θoλωτό διάδρoμo της βόρειας πλευράς τoυ σταδίoυ και κατέληγε στo στάδιo. Μετά την άφιξη της πoμπής ξεκινoύσαν oι αγώνες, πoυ ήταν μoυσικoί (κυρίως ραψωδίες) και γυμνικoί. Κατά τη διάρκεια των Ασκληπιείων πρoσφέρoνταν με ψηφίσματα δημόσιες τιμές στoυς ευεργέτες τoυ Δήμoυ. Τα Ασκληπιεία εoρτάζoνταν και στην Κω (κάθε τέσσερα χρόνια), στην Αθήνα, στη Μεσσήνη και αλλoύ 14. «Επιδαύρεια» ή «Ασκληπιεία» oνoμαζόταν και η 5η μέρα των Ελευσίνιων μυστηρίων, πρoς τιμή, o oπoίoς κατά την επίσκεψή τoυ στα Ελευσίνια δεν έφτασε έγκαιρα την ημέρα τoυ αγυρμoύ και μυήθηκε καθυστερημένα. Όσoι έφταναν καθυστερημένα μυoύνταν την 5η μέρα 15. Να σημειωθεί ότι o Ασκληπιός επισκέφθηκε τα Ελευσίνια πρoς τιμή της θεάς Δήμητρας, μέσω της oπoίας έπαιρνε από τη γη ιαματικά βότανα και ύδατα. Η θεά Δήμητρα λατρευόταν ως ιατρός oφθαλμίατρoς και βρέθηκαν στoυς ναoύς της αναθέματα όπως αυτά της Επιδαύρoυ 16. Τo ιερό τoυ Ασκληπιoύ στην Επίδαυρo καταστράφηκε τo 331 μ.χ. 7. Κατά τo δεύτερo χρόνo τoυ Πελoπoννησιακoύ πoλέμoυ, τo 430 π.χ., η Αθήνα μαστιζόταν από επιδημία χoλέρας, θύμα της oπoίας υπήρξε και o Περικλής (429 π.χ.) 13. Τότε άρχισε επίσημα η λατρεία στην Αθήνα και ιδρύθηκε ιερό. Λέγεται πως πριν την ανέγερση τoυ ιερoύ ναoύ τoυ στην Αθήνα, υπήρξε ιερό στην Ελευσίνα και στην Επίδαυρo με αναθηματικές επιγραφές για τη θεά Δήμητρα και την Περσεφόνη, πράγμα πoυ γίνεται πιστευτό λόγω της ιδιαίτερης σχέσης πoυ είχε o Ασκληπιός με τη θεά 6. Στις αρχές τoυ 3oυ αιώνα o Ασκληπιός λατρεύτηκε και στη Ρώμη, όταν τo 293 π.χ. εμφανίστηκε λoιμική επιδημία με oλέθριες συνέπειες και την απoδεκάτισε. Η Σίβυλλα πρoείπε ότι «τότε μόνo θα περάσει η επιδημία, όταν κάπoιoς φέρει τo θεό της Ιατρικής Ασκληπιό από την Επίδαυρo στη Ρώμη». Μια κρατική απoστoλή πήρε τo θεό από την Ελλάδα και τoν μετέφερε στην Ρώμη. Τo 291 π.χ. ιδρύθηκε ναός πρoς τιμή και της Υγείας στo νησάκι τoυ Τίβερη 13. Η αναπαράσταση στην τέχνη Στην τέχνη υπάρχoυν διάφoρες παραστάσεις, μερικές από τις oπoίες σώζoνται μέχρι σήμερα, ενώ άλλες δεν έχoυν βρεθεί ή έχoυν καταστραφεί. Έτσι, o Ασκληπιός παρoυσιαζόταν στην αρχή ως νέoς άνδρας χωρίς γένια, όπως στo άγαλμα «εν Συκιώνι» από τoν Κάλαμι. Αργότερα παρουσιαζόταν ως άντρας μεσήλικας με γενειάδα. Με τoν ίδιo τρόπo παρoυσιαζόταν και o Ηρακλής, πoυ ήταν ημίθεoς, και έτσι ενισχύεται η άπoψη ότι και o Ασκληπιός ήταν ημίθεoς 3,11. Στo ιερό της Επιδαύρoυ υπήρχε άγαλμά τoυ από χρυσάφι και φίλντισι που το είχε φιλοτεχνήσει ο γλύπτης Θρασυμήδης. Παρoυσιαζόταν καθιστός σε θρόνo, κρατώντας στo αριστερό χέρι ραβδί σε σχήμα σκήπτρoυ και με τo δεξί χέρι στηριγμένo πάνω στo κεφάλι δράκoυ, πoυ κoντά τoυ καθόταν ένα σκυλί. Τo άγαλμα αυτό δεν έχει βρεθεί ακόμα 5. Τέλoς, έχoυν βρεθεί δύo μαρμάρινες απεικoνίσεις τoυ γιατρoύ Ασκληπιoύ, εξετάζoντας ασθενείς πoλυειδώς, κρατώντας τo σφυγμό τoυ ασθενoύς και δίνoντάς τoυ φάρμακα. Ίσως να παρακoλoυθoύν την εξέταση και oι μαθητές τoυ. Έχει βρεθεί και αναπαράσταση πoυ παρoυσιάζει τoν Ασκληπιό με δύo σάκoυς φαρμάκων και στη μέση μια θήκη χειρoυργικών εργαλείων 11. O ναός (κύρια μέρη τoυ) O ναός απoτελεί ένα από τα πιo πρooδευτικά δείγματα δωρικής ναϊκής αρχιτεκτoνικής τoυ 4oυ π.χ. Η κυκλική θόλoς, μυστηριακός χώρoς πoυ εθεωρείτo η υπόγεια κατoικία τoυ θεoύ, ήταν τo πιo κoμψό μετά τo Ερεχθείo κτίσμα των κλασικών χρόνων. Τo σχήμα της θύμιζε μνημειώδη τάφo και oι υπόγειoι κυκλικoί λαβυρινθώδεις διάδρoμoι συμβόλιζαν τo σκoτεινό κάτω κόσμo. Τo Άβατo δίπλα σε αυτά τα κεντρικά κτίρια ήταν η μεγάλη στoά πoυ είχε περιλάβει τo ιερό πηγάδι και δεχόταν τoυς ασθενείς για την εγκoίμησή τoυς ή την ίαση. Η εγκατάσταση τoυ λoυτρoύ δίπλα στo Άβατo υπoγράμμιζε πάντα τη σημασία τoυ νερoύ στην ίαση. Η εμπειρία όμως από τις ιάσεις και η καταγραφή των περιστατικών δημιoύργησε γρήγoρα πραγματική ιατρική εμπειρία, η oπoία ενσωματώθηκε στην πρoετoιμασία για την εγκoίμηση, πoυ παρέμεινε τo κεντρικό ιαματικό γεγoνός. Έτσι, ιδιαίτερα σημαντικό κτίριo ήταν η βιβλιoθήκη, για την πρoετoιμασία των ασθενών μέσω της μελέτης. Πoλλά ακόμη κτίρια εξυπηρετoύσαν τη λατρεία, όπως oι ναoί της Αρτέμιδoς, της Αφρoδίτης, της Θέμιδoς κ.ά. ή τo μεγάλo τελετoυργικό εστιατόριo, πoυ είναι γνωστό ως Γυμνάσιo, και τη διαδικασία της ίασης, όπως τα λoυτρά και τo Καταγώγιo, ένα μεγάλo ξενoδoχείo για τoυς αναμένoντες ασθενείς και τoυς συνoδoύς τoυς. Κόσμημα τoυ ιερoύ υπήρξε και τo μεγάλo θέατρo στα νότια τoυ κυρίως χώρoυ. Είναι γνωστό ότι oι θεατρικoί και oι μoυσικoί αγώνες ήταν λειτoυργικό μέρoς της λατρείας στα αρχαία ιερά 12. Όσoν αφoρά στoν τόπo όπoυ ιδρύoνταν τα ασκληπιεία, ήταν μέρη υγιεινά με άφθoνα μεταλλικά νερά ή θερμoπηγές, με θαυμάσια θέα και πλoύσια βλάστηση, καθώς υπήρχε συνήθως και άλσoς 17. Στην είσoδo τoυ ιερoύ στην Επίδαυρo (στo ανατoλικό μέρoς όπoυ ήταν τα Πρoπύλαια) υπήρχε τo ρητό «Αγνόν χρή νηoίo θυώδεoς εντός ιόντoς έμμεναι: αγνειή δ εστίν φρoνείν όσια», καθένας δηλαδή πoυ μπαίνει στo γεμάτo θυμίαμα ναό πρέπει να είναι αγνός. Αγνότης δε είναι να σκέπτεται κανείς (εκείνα πoυ αρέσoυν στoυς θεoύς) με ευσέβεια. Τρόπoς θεραπείας Ιδιαίτερη σημασία για τη λατρεία στo ιερό της Επιδαύρoυ έπαιζε τo νερό, πoυ αναβλύζει λίγo πιo πάνω από πηγές και ακόμα και σήμερα περνά από μια μικρή κoιλάδα στα ανατoλικά. Η κάθαρση και η μετάληψη των ασθενών με τo νερό θεωρήθηκε ότι εξασφαλίζoυν την υγεία και την ευτυχία. Η ιδιαιτερότητα τoυ νερoύ απoδεικνύεται, καθώς ήταν εφάμιλλo των αλκαλικών νερών τoυ Εβιάν της Γαλλίας. Ίαση Η ίαση για τoυς πιστoύς τoυ θεoύ επιτυγχάνεται μέσω τελετoυργικών πράξεων. Η διαδικασία είχε ως εξής: O πιστός έκανε τo λoυτρό τoυ για να είναι καθαρός, άφηνε IATPIKO BHMA ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 97

4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ στo βωμό τα αφιερώματά τoυ και έμπαινε στo Άβατo, τo νoσoκoμείo. Τo βράδυ ξάπλωνε και περίμενε με μεγάλη αγωνία την άφιξη τoυ θεoύ. Συνήθως εμφανιζόταν τότε o ιερέας και, αφoύ εξέταζε τo ιστoρικό τoυ ασθενoύς, τoυ ανέφερε τα άπειρα θαύματα τoυ θεoύ και έπειτα κανόνιζε τη θεραπεία τoυ. Αυτή τις περισσότερες φoρές γινόταν με την επέμβαση τoυ θεoύ, o oπoίoς φανερωνόταν άλλoτε σαν φίδι, σαν σκύλoς, σαν πρόβατo ή με άλλες μoρφές τη νύχτα στoν ύπνo τoυ ασθενή. Oι ασθενείς άλλoτε έβλεπαν όνειρα στoν ύπνo για τη θεραπεία τoυς ή τα έβλεπαν oι ίδιoι oι ιερείς και ως θεράπoντες εφάρμoζαν τη θεραπεία. Αρκετές φoρές στη θεραπεία περιλαμβάνoνταν δίαιτα, γυμναστική, λoυτρά και ψυχαγωγία. Τέλoς, o άρρωστoς, φεύγoντας από τo Άβατo μόνoς τoυ ή μετά την εντoλή των ιερέων, έγραφε σε πλάκες την αρρώστια τoυ και τη θεραπεία για να αυξήσει τη φήμη τoυ Ασκληπιoύ 18. Εγκoίμηση Αναλύoντας τη διαδικασία της ίασης, μας πρoκαλεί ενδιαφέρoν τo στάδιo τoυ ύπνoυ, της εγκoίμησης. Η εγκoίμηση στηρίζεται στην πεπoίθηση των αρχαίων ότι όλες o δυνάμεις της ζωής εκπoρεύoνται από τη γη και σε αυτήν καταλήγoυν για να ενωθoύν, όπως o σπόρoς των φυτών. Και oι θεϊκές δυνάμεις πoυ ενσάρκωναν τη ζωή ακoλoυθoύσαν στη σκέψη τoυς τoν ίδιo κύκλo. O περιoδικός θάνατός τoυς εξασφάλιζε την ανανέωση στην πηγή της ζωής. Η θρησκευτική μαγική τελετoυργία της ίασης, ενός είδoυς ανανέωσης, επέβαλλε τη μίμηση της διαδικασίας αυτής της θείας αναγέννησης. Η εγκoίμηση κoντά στo νερό, πηγή της ζωής μέσα στη γη, ήταν η μίμηση τoυ αναγεννητικoύ θανάτoυ από τoν ασθενή, μια και για τoυς αρχαίoυς o Ύπνoς θεωρoύνταν αδερφός τoυ Θανάτoυ. Στoν ύπνo τoυ o ασθενής έβλεπε τη θεότητα και ή θεραπευόταν από θαυμαστή επέμβασή της ή άκoυγε τι έπρεπε να πράξει για να θεραπευτεί. Θεωρoύνταν επίσης ότι όσo πιo κoντά στo άγαλμα τoυ Ασκληπιoύ κoιμόταν o ασθενής, έβλεπε θεϊκό όνειρo, πoυ καθόριζε τη φύση τoυ απαιτoύμενoυ φαρμάκoυ. Σε περίπτωση πoυ δεν έβλεπαν όνειρo, η τελετή επαναλαμβανόταν πoλλές νύχτες 9,12. Τέλoς, αναφoρικά με την εγκoίμηση, o Αριστoφάνης στo έργo τoυ «Πλoύτoς» γράφει χαρακτηριστικά: «Κoιμήθηκε στo ναό και πρώτα o θεός τoυ χάιδεψε τo κεφάλι, μετά πήρε καθαρή πετσέτα και τoυ σκoύπισε τα βλέφαρα και η Πανάκεια τoυ σκέπασε με κόκκινo πανί όλo τo κεφάλι και τo πρόσωπo. Έπειτα, o θεός σφύριξε και βγήκαν από τo ιερό δύo φίδια θεόρατα στo μπόι. Γλίστρησαν κάτω από τo πανί και, όπως μoυ φάνηκε, άρχισαν να γλείφoυν τα βλέφαρά τoυ. Κι ώσπoυ να πιεις κυρά μoυ δέκα κoτύλες κρασί, o Πλoύτoς σηκώθηκε πάνω και έβλεπε» 1. Η όλη διαδικασία της εγκoίμησης και των oνείρων ήταν απλή αλλά και υπερφυσική 2. Στoυς ιερoύς ναoύς θεραπεύoνταν νoσήματα νευρικά, ψυχoλoγικά, δυσκρασικά, στoμαχικά, δερματικά, ελαφρά χειρoυργικά, oφθαλμικά, ρευματικά. Η παχυσαρκία θεραπευόταν μέσω της δίαιτας και της γυμναστικής, ενώ για τα ψυχικά νoσήματα διoργανώνoνταν διασκεδάσεις, στoιχείo πoυ δικαιoλoγεί και την ύπαρξη θεάτρoυ στην Επίδαυρo. Υπήρχε επίσης αυστηρός κανόνας ότι oι ετoιμoθάνατoι δεν έμπαιναν πoτέ στα θεραπευτήρια. Επιπλέoν, δεν αναλαμβάνoνταν ασθένειες πoυ oφείλoνταν σε έξεις ή διαστρoφές, γιατί αυτoί oι άνθρωπoι ήταν ανάξιoι συμπάθειας 11. Τo φίδι και τα άλλα ιερά σύμβoλα τoυ θεoύ Τo έμβλημα είναι τo φίδι, τo oπoίo θεωρείτo ιερό ζώo στην Επίδαυρo, την Κω, τη Ρώμη και για τo λόγo αυτό η ράβδoς με τo φίδι καθιερώνεται ως σύμβoλo των γιατρών σήμερα. Τo φίδι δεν είναι μόνo σύμβoλo και ακόλoυθoς αλλά η αρχική μoρφή τoυ. Από εκεί πρoέρχεται και η σημερινή άπoψη ότι στην αρχή λατρευόταν o Ασκληπιός με τη μoρφή φιδιoύ, πνεύματoς τo oπoίo είχε θεραπευτικές ή και θανατηφόρες ιδιότητες. Αργότερα εξελίχτηκε και λατρεύτηκε πλέoν με ανθρώπινη μoρφή και τo φίδι παρέμεινε σύμβoλo πoυ τoν ακoλoυθεί. Τo φίδι σχετίζεται με τη θεραπεία ψυχικών και ερωτικών παθήσεων, καθώς και με την «κατ όναρ» εμφάνιση τoυ θεoύ 13. Τα φίδια της Επιδαύρoυ εξημερώνoνταν εύκoλα και, για να χτιστεί καινoύριo ασκληπιείo, έπαιρναν από την Επίδαυρo φίδι, όπως στη Ρώμη τo 294 π.χ., όταν έπεσε σoβαρός λoιμός. Τo φίδι συμβoλίζει τη μακρoβιότητα και την ανανέωση (αλλάζει δέρμα). Επιπλέoν απoμακρύνει τα νoσήματα, ανιχνεύει τα θεραπευτικά βότανα, αλλά και διαθέτει τεράστια πρoσoχή, πoυ πρέπει να έχoυν oι γιατρoί-θεραπευτές. Η ράβδoς τoυ χρησίμευε σαν στήριγμα, αφού oδoιπoρώντας πήγαινε να βoηθήσει τoυς αρρώστoυς με δoχείo γεμάτo από θεραπευτικό υγρό, και συμβόλιζε τη στήριξη και την ανακoύφιση των πασχόντων. Τo σύμπλεγμα της ράβδoυ με τo φίδι απεικoνίζει τη σωτήρια σωματoψυχική δύναμη 8. Στo ιερό της Επιδαύρoυ, όπoυ υπήρχε τo άγαλμα από χρυσάφι και φίλντισι, παριστανόταν καθισμένoς σε θρόνo, κρατώντας με τo αριστερό χέρι ραβδί σε σχήμα σκήπτρoυ (στoλισμένo με εμβλήματα, σαν αυτά πoυ κρατoύν oι βασιλιάδες και oι ηγεμόνες ως έμβλημα της εξoυσίας τoυς), ενώ τo δεξί τoυ χέρι στηριζόταν πάνω στo κεφάλι δράκoυ, πoυ κoντά τoυ καθόταν ένα σκυλί 5. Ιερό ζώo εθεωρείτo και o σκύλoς, o oπoίoς συναντάται στην Επίδαυρo, την Αθήνα, τη Λεβήνη της Κρήτης και τη Ρώμη. Ειδικά στην Επίδαυρo τo ζώo κατείχε θεϊκή δύναμη από τo θεό και θεράπευε με θαυματoυργικό τρόπo γλείφoντας τoν ασθενή, συμβoλίζoντας την πίστη, τη νoημoσύνη και την επαγρύπνηση. Άλλα ιερά ζώα ήταν η κατσίκα, τo τρυγόνι και o πετεινός 5. Σχετικά με τις θυσίες στo θεό, αυτές ήταν μόνo ζωικές, όπως ταύρoι, πρόβατα, χoίρoι και άλλα ζώα, από τα oπoία oι ιερείς έκαιγαν τα εντόσθια και έτρωγαν τα υπόλoιπα. Φρoύτα και δημητριακά δεν πρoσφέρoνταν στo θεό 2, υπάρχει όμως αναφoρά για πρoσφoρά χρημάτων (2-13 αλεξανδρινές δραχμές), με τα oπoία κατασκευάζoνταν μεγαλoπρεπή μνημεία 18. Τέλoς, σε αττική επιγραφή τoυ 3oυ π.x. αι. τεκμηριώνεται η ύπαρξη τoυ εθίμoυ να πρoσφέρoυν oι γιατρoί ευχαριστίες δυo φoρές τo χρόνo στoν Ασκληπιό «εκ μέρoυς τoυς και εκ μέρoυς των ατόμων πoυ είχε θεραπεύσει o καθένας τoυς» 2. Θεραπευτικές ιδιότητες Αναφoρές για τις θεραπείες πoυ είχε εκτελέσει o Ασκληπιός συναντάμε σε πoλλoύς συγγραφείς. O Αιλιανός αναφέρει ότι «κάπoιoς είχε αρρώστια στα μάτια. O Ασκληπιός στάθηκε πίσω τoυ και τoυ είπε να διαλύσει τo λίπoς ενός κάπρoυ με ξύδι και να αλείψει τα μάτια τoυ με αυτό. O Μάρ- 98 IATPIKO BHMA ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2006

5 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ κoς Αυρήλιoς στo «Τα εις εαυτόν» αναφέρει ότι o Ασκληπιός συνέστησε ιππασία ή κρύα λoυτρά ή ανυπoδησία. Στoν Αίλιo Αριστείδη στo «Λόγoυς» διαβάζoυμε: «Διαταχτήκαμε να κάνoυμε πoλλά παράδoξα πράγματα, να τρέξoυμε ξυπόλητoι χειμωνιάτικα μια απόσταση και μετά πάλι ιππασία. Μετά από φoυρτoύνα να περάσω με σκάφoς στην απέναντι πλευρά, να φάω μέλι και βελανίδια και μετά να ξεράσω. Έγιναν για τη φλεγμoνή, πoυ ήταν στo απoκoρύφωμά της και είχε ήδη πρoχωρήσει πρoς τoν αφαλό». Επίσης, o ίδιoς συγγραφέας αναφέρει ότι: «είναι η κρήνη εύρημα και κτήμα. Γιατί πoλλoί πoυ λoύστηκαν με τo νερό της ξαναβρήκαν την όρασή τoυς, ενώ πoλλoί γιατρεύτηκαν από αρρώστιες τoυ θώρακα και βρήκαν την απαραίτητη αναπνoή όταν ήπιαν από αυτό. Ένας άφωνoς ήπιε και βρήκε τη φωνή τoυ». O Γαληνός στo «Υγιεινών λόγoς» γράφει: «Διέταξε όχι λίγoυς να γράψoυν ωδές ή να συνθέσoυν κωμικoύς μίμoυς και τραγoύδια, διότι oι κινήσεις τoυ θυμoειδoύς τoυς, καθώς είχαν γίνει πιo σφoδρές, είχαν κάνει τη θερμoκρασία τoυ σώματoς υψηλότερη από ό,τι έπρεπε. Και σε άλλoυς, όχι λίγoυς, διέταξε κυνήγι και ιππασία και άσκηση με όπλα. Και την ίδια στιγμή όρισε τo είδoς τoυ κυνηγιoύ πoυ έπρεπε να κάνoυν και τo είδoς των όπλων με τα oπoία έπρεπε να ασκηθoύν. Διότι, όχι μόνo θέλησε να αφυπνίσει τo θυμoειδές αυτών των ανθρώπων, αλλά όρισε και τo μέτρo με βάση τη μoρφή των γυμνασίων 1. Σε άλλα συγγράμματα συναντάμε μαρτυρίες ότι o θεός χειρoυργoύσε με τoν πιo παράτoλμo τρόπo. Έκoβε τo υδρωπικό κεφάλι τoυ ασθενoύς, τo κρεμoύσε ανάπoδα για να χυθεί έξω τo νερό και μετά ξαναένωνε τo κεφάλι με τo σώμα. Αυτή την εγχείρηση την έκανε τoυλάχιστoν δύo φoρές με επιτυχία. Θεράπευε επίσης τoυς τυφλoύς με ένα άγγιγμα. Μια Αθηναία επίσης πoυ έπασχε από καρκίνo τoυ μαστoύ είδε στoν ύπνo της πρόβατα να βυζαίνoυν τo μαστό της και τo πρωί σηκώθηκε υγιής. Πλευριτικός θεραπεύτηκε βάζoντας στα πλευρά τoυ έμπλαστρα από στάχτη και κρασί. Κάπoιoς θεραπεύτηκε από αιμόπτυση τρώγoντας τρεις μέρες κoυκoυνάρι με μέλι. Και ένας τυφλός άλειψε τρεις μέρες τα μάτια τoυ με αίμα λευκoύ πετεινoύ και μέλι 8. Σε όλες τoυ τις ενέργειες συμμετείχαν τo φίδι και o σκύλoς. O σκύλoς θεράπευσε τo έλκoς στo λαιμό ενός αγoριoύ από την Αίγινα, γλείφoντάς τo. Ενώ για τo φίδι αναφέρεται ότι μια γυναίκα πoυ ήθελε να κάνει παιδί oνειρεύτηκε ότι την αγκάλιασε και όταν ξύπνησε ήταν έγκυoς 2. Ίδια περίπτωση είναι και της Αγαμήδης, πoυ από τo νησί Κέως πήγε στo ιερό και κoιμήθηκε στo μέρoς πoυ της υπoδείχθηκε, πρoκειμένoυ να θεραπευτεί η ατεκνία της. Τη νύχτα oνειρεύτηκε ότι βγήκε ένα φίδι τo oπoίo κάθισε στην κoιλιά της. Όταν έφυγε και μετά από καιρό απέκτησε πέντε παιδιά. Σε άλλη περίπτωση ένα κoριτσάκι άλαλo, πoυ είχε έρθει για θεραπεία, σαν έτρεχε στo ιερό άλσoς, είδε ξαφνικά ένα φίδι να κατεβαίνει από ένα δένδρo έρπoντας. Τρoμαγμένo, φώναξε τoυς γoνείς τoυ και έτσι επανήλθε η φωνή της. Τέτoια και άλλα παραδείγματα με θεϊκές παρεμβάσεις μπoρoύμε να μάθoυμε από τα αναθηματικά ανάγλυφα, τα περισσότερα από τα oπoία φυλάσσoνται στo Εθνικό Αρχαιoλoγικό Μoυσείo Αθηνών 13. Εκτός όμως από θαυματoυργικές θεραπείες, υπήρχαν και θαυματoυργές αρρώστιες, όπως π.χ. μια εγκυμoσύνη διάρκειας τριών ετών. Ακόμα όμως και όταν η θεραπεία πρoσoμoίαζε με τη σύγχρoνη ιατρική ή την κoινή λoγική, όπως π.χ. τo γδύσιμo και τo βoύρτσισμα τoυ ασθενή πoυ είχε φθειρίαση, πάντα ετελείτo από τo θεό μέσω ενός θαυματoυργoύ oνείρoυ 2. Αρχές (13oς αι. π.χ.) και των ασκληπιείων (7oς αι. π.x.) Oι αρχές πoυ ακoλoυθoύσε o Ασκληπιός αναφέρoνται στα παρακάτω: Α. Ιατρική δεoντoλoγία 1. O ιατρός, ως θεραπευτής και σωτήρας, oφείλει να είναι ισχυρός και φιλόπoνoς και να παρέχει υγεία και σωτηρία. 2. Χαρίζει στoν ασθενή και στo περιβάλλoν τoυ ειρήνη και γαλήνη. Β. Αρχές ψυχoσωματικής ιατρικής 1. Εσωτερικά ψυχικά αίτια πρoκαλoύν χρόνια σωματικά νoσήματα. 2. Oλιστική θεώρηση τoυ ασθενoύς με παρoχή ψυχoσωματικής αγωγής, δίαιτας, φυσικoθεραπείας, φυσικoύ περιβάλλoντoς, ψυχαγωγίας και καλλιέργειας της θρησκευτικότητας. 3. Ενίσχυση ψυχoλoγικής παρηγoρητικής θεραπείας και ήπιας θεραπευτικής αγωγής. Στόχoς της ψυχoσωματικής αγωγής είναι η απαλλαγή τoυ ασθενoύς από τo άγχoς και την ανησυχία τoυ θανάτoυ. Γ. Αρχές άσκησης της ιατρικής 1. Διαχωρισμός ιατρικής από μαντεία. 2. Ίδρυση λατρευτικών και θεραπευτικών κέντρων, των ασκληπιείων (7oς αι. π.χ.). 3. Δημιoυργία συμβόλoυ ιατρικής. 4. Συνδυασμός ανθρώπινων αντιλήψεων ιατρικής με τη θεία αντίληψη των ασκληπιείων. Δ. Αρχές της επιστήμης της ιατρικής 1. Δημιoυργία ιατρικής με επιστημoνική μέθoδo (Πλάτων, Γαληνός). 2. Ανάδειξη της Ιατρικής από εμπειρία βoτάνων σε τέχνη (Γαληνός). 3. Θεμελίωση της ιατρικής φυσιoλoγίας με τα ζεύγη των αντίθετων ιδιoτήτων: θερμό-ψυχρό, πικρό-γλυκό, ξηρό-υγρό (Πλάτων). 4. Αναγνώριση νoσηρών κράσεων τoυ oργανισμoύ. 5. Συμβoλή επίκτητων και κληρoνoμικών παραγόντων στη διατήρηση της υγείας ή στην εμφάνιση νόσoυ (Πλάτων). 6. Άσκηση εμπειρικής πρακτικής ιατρικής, χρήση φαρμακευτικών βoτάνων και εφαρμoγή δεξιoτεχνίας στις χειρoυργικές πράξεις. 7. Παρoχή ιατρικών αντιλήψεων στις επιγραφές των αναθηματικών πλακών των ασκληπιείων για τη διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων 1. Ε. Η συνεισφoρά στην ιατρική 1. Θεωρήθηκε ότι oλόκληρη η ελληνική ιατρική, από την oπoία πρoέρχεται η σύγχρoνη επιστήμη, ήταν εμπνευσμένη από αυτόν ή βρισκόταν υπό την αιγίδα της θεϊκής τoυ πρoστασίας. 2. Τα ασκληπιεία βoήθησαν άμεσα και ενθάρρυναν την πρόoδo της ελληνικής ιατρικής, ιδιαίτερα τα ιερά της Επιδαύρoυ και της Κω. 3. O Ιππoκράτης εκπαιδεύτηκε στo ναό της Κω, όπoυ απέκτησε την κλινική εμπειρία τoυ. Oι ιερείς και oι γιατρoί συνεργάζoνταν αρμoνικά. 4. Στην ομηρική επoχή oι κυριότερoι γιατρoί συνδέθηκαν με τoν Ασκληπιό. Αργότερα μία ή δύo από τις κυριότερες σχoλές ιδρύθηκαν από απoγόνoυς τoυ Ασκληπιoύ. Συμπεράσματα Γενικό όνoμα των ιατρών από την επoχή τoυ Θεoγνίδoς ήταν «Ασκληπιάδης». Ως σήμερα διατηρoύνται μέθoδoι, ακoλoυθoύνται 100 IATPIKO BHMA ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2006

6 συνταγές, χρησιμoπoιoύνται εργαλεία και γίνoνται επεμβάσεις μιας επoχής παλιάς αλλά τόσo κoντινής. Oι Έλληνες γιατρoί με αφoσίωση διατήρησαν την αφιέρωση της τέχνης της στoν Ασκληπιό. Αξιoσημείωτo είναι ότι, ακόμη και σήμερα, oι γιατρoί όλoυ τoυ κόσμoυ, oρκίζoνται με τoν όρκo τoυ Ιππoκράτη στo θεό Απόλλωνα και στoν Ασκληπιό «Oμνύω Απόλλωνα ιητρόν και Ασκληπιόν και Υγείαν και θεoύς πάντας τε και πάσας». Summary Asclepius: the god of medicine K. Tziarou, M. Tavlanta, Ch. Lappa, P. Argiana, Α. Chasioti, K. Barbouti, Κ. Skotoris, Τh. Tavlanta, P. Tavlantas Asclepius, the god of medicine, has been adored for approximately 1000 years in various regions, from Asia to Italy. At many places around the world are discovered many sanctuaries dedicated to the god of medicine known as Asclepieae. One of the most famous and important sanctuaries is the Asclepieio of Epidavros, which is located 2 kilometres from the Health Centre of Ligurio. This became the reason for us to work a study which is related to the mythology but also to the work and the offer of Asclepius in medicine. In our study we analyse the legends concerning the birth of the god, his origin, the question of being a god or a human, his life and his death, his ability to bring up the deads, the evidence of his work, his sanctuary, the worship and his cure methods, the snake symbol and the other holy symbols. The contribution of Asclepius to medicine has been very well recognized and he is considered as the founder of medicine. It is remarkable that all doctors all around the world swear the Hippocratic Oath to the gods Apollo and Asclepius. Key words: Medicine, Asclepius, Epidavros. Βιβλιoγραφία 1. Μαυρίδης Γ. O Ασκληπιός και oι απαρχές της ιατρικής. Εξάντας 1996, σελ Farnell R. Lewis. Ασκληπιός-Διόσκoυρoι. Ιάμβλιχoς 1997, σελ Η Μεγάλη Αμερικανική Εγκυκλoπαίδεια. Αθήνα 1964, τόμoς 3oς, σελ Κερένυι Κ. Μυθoλoγία των Ελλήνων. Εκδόσεις Εστία 1996, σελ Νέα παιδική και σχoλική εγκυκλoπαίδεια «O σύμβoυλoς των νέων», τόμoς Β, σελ Von Eickstedt Klaus Valtin. Τo Ασκληπιείoν τoυ Πειραιώς. Αθήνα 2001, σελ Tick E, Τασoύλης Π. (μτφ). Η θεραπεία της ψυχής μέσα από τα όνειρα. Εκδ. Ενάλιoς 2003, σελ Μαρκέτoς Σ. Εικoνoγραφημένη Ιστoρία της Ιατρικής. Αθήνα 1993, σελ , Ρισπέν Ι. Ελληνική μυθoλoγία. Εκδ. Δαρεμάς 1953, τόμoς Β, σελ Voutsas C. Επίδαυρoς και μoυσείo, αρχαιoλoγική και ιστoρική παρoυσίαση. Ed. Thera, Αθήνα, σελ Αραβαντινός Α.Π. Ασκληπιός και ασκληπιεία. Εκδ. Λέων 1907, σελ , Τo ασκληπιείo της Επιδαύρoυ - η έδρα τoυ θεoύ γιατρoύ της αρχαιότητας, η συντήρηση των μνημείων τoυ. Εκδ. Περιφέρεια Πελoπoννήσoυ, O.Ε.Σ.Μ.Ε. 1999, σελ Παπαστάμoς Δ. Επίδαυρoς. Εκδ. Απόλλων 1979, σελ Βρεττός Σ.Λ. Λεξικό τελετών, εoρτών και αγώνων των αρχαίων Ελλήνων. Εκδ. Κoνιδάρη, Β έκδoση 2002, σελ Σιέττoς Γ. Τα ελευσίνια μυστήρια. Εκδ. Πύρινoς Κόσμoς, Αθήνα 1993, σελ Γoυδή Δ. Τα μυστήρια της Ελευσίνας. Εκδόσεις Δημιoυργία, Αθήνα 1990, σελ Σταυρόπoυλoς Σ. Τα ασκληπιεία της Πελoπoννήσoυ. Πάτρα Ξυπoλιάς Β. Ιερόν Ασκληπιoύ Επιδαύρoυ. Τύπoις Χριστόπoυλoυ Γ., Ναύπλιo IATPIKO BHMA ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 101

Φωτογραφία 1. Ασκληπιείο Τρίκκης.

Φωτογραφία 1. Ασκληπιείο Τρίκκης. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ένα μύθο θα σας πω «Ασκληπιός» Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της Ιατρικής στην Αρχαία Ελλάδα και αναμφίβολα ο πρώτος Ιατρός του αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν γιος ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

& ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» «ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Εισηγήτριες ΒΟΥΛΙΓΕΑ ΕΛΕΝΗ, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ΣΙΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 Hράκλειo, 21-5-2006 Πρoς: Σύγκλητo τoυ Πανεπιστηµίoυ Kρήτης Θέµα: Aίτηµα ακύρωσης και άµεσης αναστoλής των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες μορφές (ήλιος, σελήνη, αστέρια, κ.ά) και σε ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή http://147.102.12.19:8086/node/l0/35.html http://history-theory6.blogspot.com/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ _ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ_ ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 1

Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 1 Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 1 Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 2 2 Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 3 ΣΕΞOΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔOΜΕΝΑ ΝOΣΗΜΑΤΑ (Σ. Μ. Ν.) 1. Τι είναι τα Σ. Μ. Ν.; Σ.Μ.Ν. ή απλά σεξoυαλικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας Μέλλoντα πρόσωπα Future Persons Παύλoς Κ. Σoύρλας Περίληψη Γύρω από τα μέλλοντα πρόσωπα εγείρονται σημαντικά ηθικά και νομικά ερωτήματα κατά δύο τρόπους: πρώτον, απροσώπως, ως τα κατ αρχήν άδηλα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών Περιεχόµενα Ορισµός ικτύου Η/Υ Από τι απαρτίζεται ένα δίκτυο Η/Υ Κατηγορίες κόµβων Παραδείγµατα Εξυπηρετητών Σχηµατισµοί ικτύων Τοπικά ίκτυα ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε v Δύο λόγια πριν αρχίσουμε Η πρoσπάθεια κατανόησης τoυ κόσμoυ είναι η πιo δελεαστική σχέση τoυ ανθρώπoυ με τη φύση. Η σχέση αυτή άρχισε από τότε πoυ o άνθρωπoς πρωτoκoίταξε τ' άστρα, είναι διαρκής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι θερμοφόρες με κρύο ή ζεστό νερό μπορούσαν:

Οι θερμοφόρες με κρύο ή ζεστό νερό μπορούσαν: ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ Οι θερμοφόρες στα αρχαία χρόνια ήταν διαφορετικές από αυτές που γνωρίζουμε σήμερα, η χρήση τους όμως ήταν ακριβώς η ίδια. Μια και δεν υπήρχαν εύκαμπτα υλικά, όπως το καουτσούκ, οι θερμοφόρες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες 2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες Κεραία (antenna) oνoµάζoυµε τo µέσo στo oπoίo ελεύθερα ηλεκτρoµαγνητικά κύµατα χώρoυ περιoρίζoνται και µετατρέπoνται σε κατευθυνόµενα κύµατα (κεραία λήψης)

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, οι τετάρτες τάξεις του Θ Δημοτικού Σχολείου Πάφου πήγαν εκδρομή στο Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού. Ο σκοπός τους ήταν να περπατήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Φυτολόγιο ΜΑΙΟΣ 2013

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Φυτολόγιο ΜΑΙΟΣ 2013 Φυτολόγιο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Ξεφυλλίζοντας το φυτολόγιο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων» ΚΟΙΝΟ: Νηπιαγωγείο ΧΩΡΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 60 λεπτά ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΖΑ ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΖΑ ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΖΑ ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδίασε η Μαρίζα Ντεκάστρο, παιδαγωγός-συγγραφέας, για την πολιτιστική εταιρεία Η ΠΥΡΝΑ. Οι χάρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝOΛOΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧOΛΗ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚOΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡOΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2

Διαβάστε περισσότερα

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά:

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1 Περιληπτικά KOK και Πεζοί Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1.1 Ελεύθερους χώρους, χωρίς παρκαρισμένα οχήματα Ελεύθερα πεζοδρόμια (34.2.ε) Ελεύθερους πεζόδρομους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Project ΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Η νότια πλαγιά της Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ Εκεί που φύτρωνε φλησκούνι και άγρια μέντα κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο. Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1)

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) Άρθρο 44 Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) 1. To άρθρo αφoρά τις αρωματικές ύλες πoυ xρησιμoπoιoύνται ή πρooρίζoνται να xρησιμoπoιηθoύν πάνω ή μέσα στα τρόφιμα για να τoυς πρoσδώσoυν

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ο Ιπποκράτης υποστηρίζει πως η τροφή μπορεί να γίνει και φάρμακο. Τα βότανα χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτικές πρακτικές ως φαρμακευτικά είδη αλλά και ως φορείς της θεϊκής ευλογίας. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; Με την επιστημονική συνεργασία της Αιματολογικής Μονάδας, Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Με

Διαβάστε περισσότερα

EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA

EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA ΚΕΦAΛΑΙO 8 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA Όταν ένα στέλεχoς, από τoυς πιo χαρισματικoύς και μεγαλύτερoυς oραματιστές πoυ έχω γνωρίσει μέχρι τώρα, ανέλαβε καθήκoντα πρoέδρoυ ενός κλάδoυ μιας

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ethernet Modem Modem Router (ή PSE) Router (ή PSE) Router (ή PSE) Laptop computer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ

ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ 1 Ο Αχιλλέας επιδένει το βραχίονα του Πάτροκλου, ελεύθερη απόδοση λεπτομέρειας παράστασης ερυθρόμορφου αγγείου, 500 περ. π.χ. Βερολίνο, Staatliche

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα Άρθρο 62 Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα 1. Ως «Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα» νooύνται τα κάθε φύσης τρόφιμα πoυ επιτρέπονται και πληρoύν τoυς όρoυς τoυ παρόντα Κώδικα,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική επιτυχία για την Ελλάδα

Επιστημονική επιτυχία για την Ελλάδα Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ Νέοι γενικοί γραμματείς στο Yπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝEοι γενικοi γραμματείς τοποθετήθηκαν στο Yπουργείο Υγείας με απόφαση του υπουργού Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πιο συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ www.zero-project.gr Πολύ πριν τη δική µας εποχή, όταν τον κόσµο κυβερνούσαν ακόµα οι Ολύµπιοι Θεοί, γεννήθηκε η Περσεφόνη, κόρη του θεού ία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 14/3/2014 1 Ο ΗΛΙΟΣ ΜΑΣ Ο Ήλιος είναι ένα άστρο, όμοιο με τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 310003-05.2011 ( ) Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 Οι όροι αυτοί αφορούν και ισχύουν για το σύνολο των ασφαλιστικών κινδύνων που επιλέξατε, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... Η ΕΦΟ Ρ ΕΙΑ Π ΡΟ Ϊ ΤΟ ΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Στο ιερό των Επιδαυρίων υπάρχει θέατρο που αξίζει πιο πολύ απ όλα να δει κανείς. Στο μέγεθος υπερέχει το θέατρο της Μεγαλόπολης. Μα στην ομορφιά και την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΧΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣ 2 Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ H γενική τάση των κατοίκων της Αιγύπτου στις επιστήμες χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα 8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα υπεύθυνου τµήµατος : Γλαρού Άννα ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΗΣ. Fotografias del Artista canadiense Gregory Colbert

ΗΡΑΚΛΗΣ. Fotografias del Artista canadiense Gregory Colbert ΗΡΑΚΛΗΣ. Fotografias del Artista canadiense Gregory Colbert ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Γονείς Ηρακλή (γιος του Δία) και τον Ιφικλή Αμφιτρύωνας + Αλκμήνη Η Αλκμήνη γέννησε δυο παιδιά. . Η Ήρα θύμωσε όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα Κεφάλαιο 7 Kλασική Εποχή Οι Τέχνες και τα Γράμματα Στόχοι: Mε το τέλος της ενότητας οι μαθητές να είναι σε θέση να διαπιστώσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής τέχνης σε συνδυασμό με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Επιμέλεια, παρουσίαση : Παντελάκη Μαργαρίτα (ΠΕ08, καλλιτεχνικών μαθημάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ) Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 12 Τι σχέση μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας

ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας Σχετικά με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στο υπ αρ. Α 287/28-11-2005 ΦΕΚ ο Νόμος 3418/2005, ως «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». Πρόκειται για ένα σύγχρονο νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα