Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση"."

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 πίνακα Διανομής Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ TELEX: TELEFAX: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση". 1. Μετά την απόφαση αριθμ. Δ15/10666/ του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση αριθμ. 419/96 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τα οποία σας κοινοποιούμε κατωτέρω για ενημέρωσή σας, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες για θέματα που αφορούν στο αντικείμενο του θέματος της παρούσας εγκυκλίου. 2. Με την γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο ΜΕΕΠ εργοληπτικών επιχειρήσεων στην κατηγορία "Υδραυλικά έργα υπό πίεση", δεδομένου ότι η κατηγορία αυτή δεν έχει συμπεριληφθεί στις υφιστάμενες έξι κύριες (πλήρεις) κατηγορίες δημοσίων έργων ούτε στις οκτώ υποκατηγορίες εξειδικευμένων επιχειρήσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Κατά συνέπεια η αναγραφή της "κατηγορίας" των Υδραυλικών έργων υπό πίεση", που γινόταν σε βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ, δε δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες για την κατασκευή δημοσίων έργων. 3. Από το γεγονός αυτό, της ανυπαρξίας δηλαδή για το ΜΕΕΠ κατηγορίας "Υδραυλικών έργων υπό πίεση", προκύπτει η υποχρέωση των φορέων που ασχολούνται με τη σύνταξη μελετών και διακηρύξεων δημοπράτησης δημοσίων έργων, να μην εντάσσουν εργασίες στην "κατηγορία" αυτή, δεδομένου ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε αντίστοιχη κατηγορία του ΜΕΕΠ. 4. Ειδικά για το χαρακτηρισμό και την ένταξη κάποιων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών ή Η/Μ έργων τονίζουμε τα εξής: α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.6422/84, σχετικά εκτελεστικά διατάγματα κλπ.) τα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης χαρακτηρίζονται ηλεκτρομηχανολογικά έργα. β) Παράλληλα όμως στην Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Εργων (απόφαση 345/0/30317/ Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ) περιλήφθηκαν και τα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης που μέχρι τότε ανήκαν μόνο στην κατηγορία των Η/Μ

2 έργων. γ) Συνεπώς όταν δημοπρατούνται έργα που αφορούν εξωτερικά άρδευσης και ύδρευσης θα καλούνται υποχρεωτικά τόσο οι επιχειρήσεις που ειναι εγγεγραμμένες στην κατηγορία των Η/Μ έργων όσο και οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην κατηγορία τωνυδραυλικών έργων, καθόσον σύμφωνα με τα παραπάνω τα έργα αυτά αποτελούν κοινό αντικείμενο των κατηγοριών αυτών. Επίσης όταν δημοπρατούνται έργα που περιλαμβάνουν εκτός από το ανωτέρω κοινό αντικείμενο και άλλα ενιαία τμήματα εργασιών που ανήκουν αποκλειστικά στις κατηγορίες Υδραυλικών ή Η/Μ έργων, τότε οι εργασίες που αφορούν εξωτερικά δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης (κοινό αντικείμενο) θα αποτελούν στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας χωριστό και ενιαίο τμήμα, το οποίο θα καθορίζεται στα υπάρχοντα τμήματα εργασιών που ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία Η/Μ και Υδραυλικών έργων, προκειμένου να προσδιορισθούν οι αντίστοιχες τάξεις των ΜΕΕΠ που θα κληθούν στο διαγωνισμό. 5. Σημειώνεται ακόμα ότι στις περιπτώσεις που δημοπρατούνται έργα, που αφορούν εξωτερικά δίκτυα αερίων καθώς και πάσης φύσεως υγρών, όταν τα υγρά μεταφέρονται εντός κλειστών αγωγών υπό πίεση, θα καλούνται μόνο επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην κατηγορία των Η/Μ έργων. 6. Υστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι και να φροντίσετε για την εφαρμογή της. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ15/10666 Γ' ΔΝ/ΣΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟ/ΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15), ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: "Αποδοχή της υπ'αριθμ. 419/1996 γνωμοδότησης του Γ' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους". Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 15 & 16 του Ν. 1418/1984 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2229/94 "Τροποποίηση και σημπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις". 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/94 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168/Α ) και του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ223/Α ). 3) Την αρ. 419/96 Γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 4) Την αριθ. Δ17α/05/11/Φ / απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων Εμμανουήλ Λουκάκη", (ΦΕΚ 90/Τ.Β / ). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή της υπ'αριθμ. 419/1996 ομόφωνης Γνωμοδότησης του Γ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία, α) εργοληπτική επιχείρηση της οποίας τα στελέχη είναι μόνο Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί δεν μπορεί να εγγραφεί στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων γενικώς ή στα Υδραυλικά έργα υπό πίεση, ούτε να συστήσουν ατομικές επιχειρήσεις και να εγγραφούν στο ΜΕΕΠ υπό την ανωτέρω μορφή. β) προκειμένου να καταταγεί μία εργοληπτική επιχείρηση στην ανάλογη τάξη της κατηγορίας των Υδραυλικών έργων, λαμβάνεται κυρίως υπόψη η εμπειρία των κυρίων στελεχών, που είναι οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Τοπογράφοι Μηχανικοί, σ'αυτήν όμως συνυπολογίζεται και η εμπειρία των Ηλεκτρολόγων- Μηχανολόγων Μηχανικών που είναι εγγεγραμμένοι στην κατηγορία των

4 Υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σ'αυτήν Υδραυλικά έργα υπό πίεση, σταθμιζομένου του γεγονότος ότι η εν λόγω εμπειρία αναφέρεται σε τμήμα και όχι σε ολόκληρη την κατηγορία των Υδραυλικών έργων. Συνημμένα Η αριθμ. 419/1996 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

5 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδότήσεως 419/96 Σύνθεση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Συνεδρίαση Γ' Τμήμα Προεδρεύων: Μιχαήλ Βεκρής, Αντιπρόεδρος Ν. Σ. Κράτους. Νομικοί Σύμβουλοι: Αριστομένης Κομισόπουλος, Ρίζος Αντωνακόπουλος, Κωνσταντίνος Βολτής, Ηλίας Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Εμμανουήλ Λουδάρος, Νικόλαος Μαυρίκας. Πάρεδροι (γνώμες χωρίς ψήφο): Θεόδωρος Ηλιάκης, Βασιλική Δούσκα, Νίκη Μαριόλη, Στυλιανή Χαριτάκη. Εισηγητής: Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Νομικός Σύμβουλος Αριθμ. Ερωτήματος: Δ15/οικ/7913/ των Δ/νσεων Δ15 και Δ17 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων. Περίληψη ερωτήματος: Από τις Δ/νσεις Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) και Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης Δ17) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων ερωτάται αν: α) Μία εργοληπτική επιχείρηση που τα στελέχη της είναι μόνο Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί με εμπειρία στα υδραυλικά έργα υπό πίεση της κατηγορίας υδραυλικών έργων, μπορεί νόμιμα να καταταγεί στην κατηγορία υδραυλικών έργων γενικά ή μόνο για τις εργασίες της ανωτέρω κατηγορίας που αφορούν στα υδραυλικά έργα υπό πίεση, β) Οι Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί που έχουν εμπειρία στα υδραυλικά έργα υπό πίεση, μπορούν να εγγραφούν στο ΜΕΕΠ ως ατομικές επιχειρήσεις σε ανάλογη τάξη στην κατηγορία των υδραυλικών έργων υπό πίεση και γ) Η εμπειρία των στελεχών Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων-Μηχανικών στην κατηγορία υδραυλικών έργων μπορεί να συνοπολογισθεί με την εμπειρία των Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών στις εργασίες των υδραυλικών έργων υπό πίεση, προκειμένου να καταταγεί μία εργοληπτική επιχείρηση στην ανάλογη τάξη των υδραυλικών έργων γενικά. Επί των ερωτημάτων αυτών το Ν.Σ.Κράτους γνωμοδότησε ως κατωτέρω: 1) α. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.2229/94 (Α.138) την κατασκευή των δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές

6 επιχειρήσεις Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Η κατάταξη στο ΜΕΕΠ των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες των έργων, οδοποιϊας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών-ενεργειακών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ.5 του Ν.1418/84 όπως ισχύει, μετά την κατ'εξουσιοδότησή του γενόμενη προσθήκη με το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 472/85 (Α.168). 2) α. Εξάλλου, στο άρθρο 16 παρ. 5 του προ ολίγου μνημονευθέντος νόμου (1418/84) αναφέρεται, εκτός των άλλων ότι με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην τήρηση του ΜΕΕΠ και " με όμοια απόφαση μπορεί να οριστεί και κάθε θέμα που αναφέρεται σε εγγραφή στο ΜΕΕΠ και εξειδικευμένων επιχειρήσεων υποκατηγοριών έργων ή εργασιών ". Με βάση την ανωτέρω εξουσιοδότηση με το άρθρο 6 της υπ'αριθμ. ΕΔ2α/01/Φ.Ν.294/ αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων (Β. 170), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της υπ'αριθμ. Δ17α/02/29/Φ.Ν.294/6-9 Μαρτίου 1990 αποφάσεως του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (144, Β) στο ΜΕΕΠ μπορούν να εγγραφούν και εξειδικευμένες επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα έργα ή εργασίες: α) Γεωτρήσεων, Β) Πρασίνου, γ) Ειδικών Μονώσεων, δ) Ανελκυστήρων, ε) Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στ) Πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων, ζ) Αποκαλύψεων μεταλλείων και η) Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. Οι επιχειρήσεις αυτές εγγράφονται στο ΜΕΕΠ και κατατάσσονται σε μία από τις τρεις κατηγορίες τάξης και η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρησή τους, γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.1418/84, που ισχύει γενικά και για τις έξι κύριες κατηγορίες. β. Περαιτέρω, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 609/85 (Α, 233) στις δημοπρασίες κατασκευής δημοσίων έργων καλούνται οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο ΜΕΕΠ ή τα Νομαρχιακά μητρώα κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις. Αν το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείμενο εξειδικευμένων επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ καλούνται στο διαγωνισμό οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στην αντίστοιχη κατηγορία και οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις, αν υπάρχουν σε αντίστοιχες τάξεις, ενώ σε περιπτώσεις ειδικών έργων ή έργων που η κατασκευή τους απαιτεί εξειδικευμένες επιχειρήσεις, μπορεί η διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. Στις απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική σύμπραξη επιχειρήσεων εξειδικευμένων για ορισμένες εργασίες του έργου ή τεχνικών του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) πέρα από τα κατώτερα όρια της υποχρεωτικής στελέχωσης ή τεχνικών του ΜΕΚ που είναι εγγεγραμμένοι για επιμέρους εργασίες μιας κατηγορίας. 3) α. Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν.1418/84 η εγγραφή στο ΜΕΚ γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων τεχνικών, διπλωματούχων ΑΕΙ ή πτυχιούχων ΤΕΙ ή των πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε στάδιό της (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη). Με την εγγραφή γίνεται και η κατάταξη σε μία από τις τέσσερις βαθμίδες εμπειρίας που προβλέπονται από την παρ. 9 του ίδιου άρθρου και για μία ή περισσότερες από τις έξι κατηγορίες έργων, που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 5 του ίδιου νόμου (1418/84, όπως ισχύει) ή στις οκτώ υποκατηγορίες έργων που ορίζονται με το άρθρο 6 της

7 υπ'αριθμ. ΕΔ2α/01/Φ.Ν.294/ αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων, όπως ισχύει μετά τη γενόμενη προσθήκη με την υπ'αριθμ. Δ17α/02/29/Φ.Ν.294/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, περί των οποίων έχει ήδη γίνει λόγος στην παρ. 2α της παρούσας γνωμοδότησης. 4) Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 472/85 η εγγραφή στο ΜΕΚ των διπλωματούχων Α.Ε.Ι. που ασχολούνται με την παραγωγή των έργων γίνεται στις αναφερόμενες σε αυτό κατηγορίες ή εξειδικευμένες εργασίες: "α) Των Πολιτικών Μηχανικών στις κατηγορίες έργων, οδοποιϊας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων" "γ) Των Τοπογράφων στις κατηγορίες έργων οδοποιϊας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών" και "δ) Των Ηλεκτρολόγων, των Μηχανολόγων, των Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων και των Ναυπηγών Μηχανολόγων στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση".. (παρ. 1). Στο ΜΕΚ εγγράφονται επίσης και διπλωματούχοι ΑΕΙ, άλλων Σχολών που κατατάσσονται σε ανάλογες με την ειδικότητα τους εξειδικευμένες εργασίες και ειδικότερα οι Γεωπόνοι και Δασολόγοι στα έργα πρασίνου και οι Γεωλόγοι στα έργα σηράγγων και γεωτρήσεων (παρ. 2). Οσοι από τους αναφερόμενους στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 472/85 εγγράφονται στο ΜΕΚ για εξειδικευμένες εργασίες και όχι πλήρεις κατηγορίες, μπορούν να στελεχώνουν εξειδικευμένες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους και λαμβάνονται υπόψη για τη συμπληρωματική στελέχωση των επιχειρήσεων γενικά ή όταν το απαιτεί ρητά η διακήρυξη. (παρ. 3 του ίδιου άρθρου). 5) α. Από τις προαναφερθείσες ή και κατά λέξη παραταθείσες διατάξεις προκύπτει ότι η υπάρχουσα στο άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 1418/84 εξουσιοδότηση για αναπροσδιορισμό με Π.Δ. των κατηγοριών των εργοληπτικών επιχειρήσεων αφορά σε πλήρεις κατηγορίες δημοσίων έργων και της εξουσιοδοτήσεως αυτής έγινε χρήση με το άρθρο 3 παρ. 1 Π.Δ. 472/85, με την προσθήκη και της πλήρους κατηγορίας των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, ενώ αντιθέτως με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων (και ήδη ΠΕΧΩΔΕ) μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός εξειδικευμένων επιχειρήσεων υποκατηγοριών ορισμένων έργων ή εργασιών, γεγονός που επίσης συνέβη με τις αναφερθείσες ήδη αποφάσεις του Υπουργού Δ.Ε. και ήδη ΠΕΧΩΔΕ. β. Λαμβανομένου λοιπόν υπόψη ότι οι Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί δεν μπορούν να εγγραφούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ του Π.Δ. 472/85 στην πλήρη κατηγορία υδραυλικών έργων γενικώς, ενώ δεν έχουν ορισθεί ως εξειδικευμένη επιχείρηση (υποκατηγορίας) της ανωτέρω ή και άλλης πλήρους κατηγορίας τα υδραυλικά έργα υπό πίεση, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, εργοληπτική επιχείρηση της οποίας τα στελέχη είναι μόνο Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί δεν μπορει να εγγραφεί στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία των υδραυλικών έργων γενικώς ή στα υδραυλικά έργα υπό πίεση, ούτε να συστήσουν ατομικές επιχειρήσεις και να εγγραφούν στο ΜΕΕΠ υπό την ανωτέρω μορφή και κατά συνέπεια η απάντηση που αρμόζει στα δύο πρώτα ερωτήματα είναι αρνητική. Η ανωτέρω γνώμη δεν μεταβάλλεται ακόμη και στην περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ του Π.Δ/τος 472/85 προσετέθη νέα

8 υποκατηγορία ή εξειδικευμένες εργασίες "των υδραυλικών έργων υπό πίεση" διότι σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί η σχετική διάταξη θα ήταν χωρίς έννομες συνέπειες, διότι εξεδόθη χωρίς νομοθετικη εξουσιοδότηση ως προς το θέμα αυτό. γ. Αναφέρθηκε ήδη ότι οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Τοπογράφοι Μηχανικοί μπορεί να εγγραφούν στην πλήρη κατηγορία των υδραυλικών έργων, ενώ οι Ηλεκτρολόγοι - Μηχανολόγοι Μηχανικοί μπορούν να εγγραφούν στην κατηγορία αυτή μόνο για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση. Εντεύθεν συνάγεται, ότι προκειμένου να καταταγεί μία εργαληπτική επιχείρηση στην ανάλογη τάξη της κατηγορίας των υδραυλικών έργων, λαμβάνεται κυρίως υπόψη η εμπειρία των κυρίων στελεχών, που είναι οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Τοπογράφοι Μηχανικοί, σε αυτήν όμως συνυπολογίζεται και η εμπειρία των Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών που είναι εγγεγραμμένοι στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση, σταθμιζομένου βεβαίως δεόντως του γεγονότος ότι η εν λόγω εμπειρία αναφέρεται σε τμήμα και όχι σε ολόκληρη την κατηγορία των υδραυλικών έργων. Με τη τελευταία αυτή διευκρίνηση, στο τρίτο ερώτημα, αρμόζει κατά τη γνώμη του τμήματος καταφατική απάντηση. Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε Αθήνα 04/01/1999 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 Κοιν.: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14). ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής δημοσίου έργου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής δημοσίου έργου. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/05/35/ΦΝ 402 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743082 2015-04-30

15PROC002743082 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) Εισήγηση Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Φοροτεχνικός Σύµβουλος 1 Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 Αθήνα, 13 / 12 72002 Αρ.Πρωτ.Δ17γ/09/94/ΦΝ 241. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 Αθήνα, 13 / 12 72002 Αρ.Πρωτ.Δ17γ/09/94/ΦΝ 241. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &ΚΩΔ/ΣΗΣ(Δ17) ΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ. Δ/νση Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κωδ. 101 78 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708277 2015-04-16

15PROC002708277 2015-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα