ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ) Στην Πρέβεζα, σήμερα, Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την 3419/ πρόσκληση του Προέδρου (ορισμός με την αριθ. 5/2013 Απόφαση Δημάρχου), που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πιπιλίδης Λάζαρος, Πρόεδρος 1. Σαραμπασίνας Παύλος 2. Αντωνίου Μαρία 2. Τσούτσης Χρήστος 3. Κακιούζης Χαράλαμπος 4. Κορωναίος Κοσμάς 5. Ροπόκης Ευάγγελος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Στεφανία Τσιλίρη, δημοτική υπάλληλο. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7 ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας (αρμ. Κ. Φούντογλου) που έχει ως εξής: «..Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.5 του ΠΔ113/10 Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλο ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής: Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010)». Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά 1

2 υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ : 1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31 η /12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων και ανατροπές των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.» ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Δεσμευθέντα Ποσό Ανατρεπόμενη ς Ανάληψης Υποχρέωσης Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ -ΤΣΜΕΔΕ ΚΛΠ , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.945, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.571, , Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου , ,84 Δ.Σ(άρθρο 173) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) , , Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) , , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 5.000, , ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠΚΔ ,30 731, Ταχυδρομικά τέλη , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Κινητή Τηλεφωνία 4.100, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.314,90 470, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 3.300, , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 3.010, ,00 αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.857, , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.072, , Έξοδα αδελφοποιήσεων 3.521, , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.567,35 722,35 2

3 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.065, , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 200,49 200, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.527, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 8.009, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 1.500, , ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΠ ΑΠΟ ΥΠΕΣ , , ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ([ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ,68 34, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (αρθρο 94 περ 17 του Ν 3852/2010) ,30 309, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ν 3852/10 ΑΡ.104) , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ROM 500,00 500, ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ 3.000, , ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 800,00 800, ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 3.322, ,00 ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ-ΕΥΡΩΠ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 9.926, ,31 λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 4.047,54 171, ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΕΡΓ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ 7.491,55 15, ΕΡΓ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 9.999, , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 4.345,91 76, ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 2.399,26 345, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.999, , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 3.712, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.104, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 1.054,95 954,95 εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.220, , Μεταφορές εν γένει 7.753, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.497, , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.474, , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 4.000, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.563, , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.172,27 824, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 893,55 690, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.998, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4.998, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 9.978, , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.690, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.944,20 440, Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ> 2.000,00 505, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 64,00 64, Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 3.000, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ '' ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ'' 2.000,00 155,00 3

4 Σ012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ , , Σ012 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ , , Σ010 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ'' 101,00 101, Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/W ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.210, , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.000, , Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 5.000, ,99 ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ου ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ , , Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΣΑΤΑ ,00 410,00 ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ 1.000,00 40,60 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Σ09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 5.094, , Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΑΞΗ << ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , ,00 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ >> ΕΤΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ , , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΛΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ,00 983, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 521,83 474,23 εξοπλισμού Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 8.200, , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων , , ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 7.527, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.262, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 321,23 166, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 2.747, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.788, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 3.590,13 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 4.650, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ , ,62 ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ <<I MAKE >> INTERREG , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά ,28 584, ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΚΥ 1.697,20 325, ΕΡΓ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ 3.292,16 16, ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , ,07 4

5 ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ,00 166, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.451, , Αμοιβές τεχνικών , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.323, , ΤΕΛΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ , ,68 25 /ΤΟΝ) Μεταφορές εν γένει 1.906, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.017,71 491, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 221,40 221, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.575, , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 7.732, , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 400,00 400, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 177,61 54, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4.200, , Σ09 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1.035, , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ , , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5.000, , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 9, Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ,ΛΑΜΠΕΣ) 887,00 887, Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.444, , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ) , , Σ09 ΜΥΤΙΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 86,00 86, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ,00 -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ , , ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ , , Σ011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ 700,00 700,00 ΚΟΥΚΟΥ Σ011 ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ 9.000,00 2,55 ΖΑΛΟΓΓΟΥ Σ09 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 4.800, , Σ08 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , , Σ09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ 5.824, ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ010 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 500,01 500, Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 7, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ 8.285,12 765, ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΚΥ 1.698,36 79, ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 490,40 124, ΥΔΡΕΥΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 5.008, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΥΡΟΥ , , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ,00 32,13 5

6 Σ010Λ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΗΣΕΑΣ 4.896, , ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ , ,35 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ( ΣΑΕ 75) Σ011 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ 6.000,00 4, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1.000, , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ,24 242, ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΚΥ 1.693,68 239, ΕΡΓ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ , , ΕΡΓ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ ,02 882, ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 3.800,00 177, ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 4.299,34 416, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.684, , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 595,90 595, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.831, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.262, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΩΡΩΠΟΥ- ΘΗΣΕΑΣ , , Σ010 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ''ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ , ,70 ΠΑΤΙΚΟΥ'' ΕΣΠΑ ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ , ,15 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ09 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 6.116, , Σ010 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ''ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ'' , ,00 ΚΑΙ ''ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ'' Σ08 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Δ ΚΡΟΚΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΧΑΒΙΝΗ ΕΩΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2.795, , Σ08 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 171,00 171, Σ09 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 85,00 85, Σ09 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΗΣ 6.009, , Σ010 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 1.073, , Σ010 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ(ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Σ09 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΥΛΑΔΗ 8.500, , Σ010 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΝΟΧ 809,01 809, Σ010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΜΥΤΙΚΑ , , Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 9.200,00 500, Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00 ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ''ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΠΑΤΤΙΚΟΥ'' Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ , , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 33,00 33, Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ Κ ,00 630,00 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) Σ09 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ 2.100, , Σ09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 1.331,80 158, Σ09 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 3.450, , Σ09 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 55,00 55, Σ010 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΔ 1.782, ,00 ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ Σ011 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ 9.000, ,00 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ0110 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 600,00 600, Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.244, , Σ09-10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 110,00 110,00 6

7 Σ010 ΜΥΤΙΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ , , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.000, , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 1.686, , Σ010 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 200,00 200, Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ , , Σ010 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ , ,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.000, , Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ , , Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ 7.000,00 1, Σ011 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ 7.000,00 1, Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ , , Σ011 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ 6.000,00 10, Σ011 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 6.000,00 3, Σ09 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1.986, , Σ09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 70,00 70, Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ , , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 7.475, , Σ09 ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 3.203, ,00 ΥΔΑΤΩΝ Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.000, , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 5.000, , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 3.000, , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 2.000, , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 2.000, , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ 2.000, , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ 2.000, , Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ , , Σ07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ 3.750, , Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 353,00 353, Σ011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , , Σ011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 9.200,00 500,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σ012 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑΝΗΣ 3.000, , Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ 7.058,00 10, Σ08 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 1.300, , Σ011 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ 6.000, , Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7.884, , Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.659, , Σ011 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ , , Σ011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 7.995, , Σ011 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3.690, , Σ011 ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ , , Σ011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3.690, , Σ011 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3.690, , Σ011 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3.690, , Σ011 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ , , ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ Δ ΛΟΥΡΟΥ-ΠΕΠ 6.426, , Σ08 ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9.210, , Σ08 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ,25 343,26 7

8 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΚΥ 1.598,08 216, ΕΡΓ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ 4.490,31 66, ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 692,49 151, ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 9.480,12 414, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.344, , Προμήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 1.913,26 800, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ,65 32, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 8.999, , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.814, , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 64,51 64, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.191, , Σ011 ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ 4.500, ,00 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ , ,00 ΠΡΕΒΕΖΑΣ'' Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ 2.520, ,00 ΠΡΕΒΕΖΑΣ'' Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΞΙΕΡΩΝ-ΚΑΜΠΙΝΕΣ- ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ , ,00 ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ'' Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ'' 1.000,00 335, Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ'' 6.500,00 918, Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΖ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ'' 4.000, , Σ05 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1.127, , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 4.493,56 236, ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ 9.798, , ΕΡΓ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ ,00 952, ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 594,74 555, ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 4.899,42 676, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 125,05 125, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.143, , Σ010 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ 7.000, , Σ06 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ , , Σ06 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΡΑΚΙΩΤΩΝ 3.358, , Σ011 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , , Σ07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ , , Σ08 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ , ,00 ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ Σ09 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ , , Σ09 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ , ,00 ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ 2.398,61 308, ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 149,96 33, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 6.498,79 701, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 600,00 320, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 99,20 49, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 2.028,20 14,03 8

9 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.053,67 869, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 835,10 3, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 386,59 58, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 151,63 40, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ , , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 3.980, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ΜΟΝΙΜΩΝ 3.485, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 3.498, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΕ , , ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΥΣ , , ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ ΚΛΠ , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΥΔΚΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 32,79 32, ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 4.717, , Απόδοση Ταμείου Συνταξης μονίμων υπαλλήλων , , Απόδοση ΤΣΚΥ , , Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) Κυρία Σύνταξη , , Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 8.999, , Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ +ΧΑΡΤ ΑΙΡΕΤΩΝ , , Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΥΔΚΥ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΠΑΔ 3.904, , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΣ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΚΛΠ-ΕΦΑΠΑΞ 7.829, , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.573, , ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΩΤΕΕ 75,00 75, ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 7.377, , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ (75% ΤΑΔΚΥ) , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ (25% ΤΑΔΚΥ) , , ΑΠΟΔΟΣΗ Μ.Τ.Π.Υ 1% - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ΤΕΑΔΥ , , ΤΠΔΥ , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣHΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , , ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4.058, , Λοιπές επιστροφές 5.180, ,00 9

10 Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 το άρθρο 158 παρ.3 κ 4 του Ν. 3463/2006 το άρθρο 4 παρ. 5 και 10 του ΠΔ 113/2010 η εγκύκλιος 30 /2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ το έγγραφο 2/96117/0026/ του Υπουργείου Οικονομικών την εισήγηση της Υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων και ανατροπές των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που αφορά το οικ. έτους 2012 του Δήμου Πρέβεζας, όπως αυτές περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 10

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα