ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την Αθήνα και περιφερειακές Υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. 2. Η Αρχή απολαµβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Η λειτουργία της υπάγεται µόνο στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων. Αρθρο 2 Σκοπός 1. Η Αρχή έχει ως σκοπό της: α. τον έλεγχο, κατά το προσυµβατικό και συµβατικό στάδιο, των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων εκτέλεσης δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, των τεχνικών που στελεχώνουν τέτοιες επιχειρήσεις, των µελετητών δηµοσίων έργων και των παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσεως, β. την οργάνωση και τήρηση σχετικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων και την παροχή γνωµοδοτήσεων προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για κάθε ρύθµιση που αφορά στον σκοπό της. γ. την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας ή του περιεχοµένου των τευχών δηµοπράτησης που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και συναφών τεχνικών υπηρεσιών και την υποβολή των σχετικών κειµένων προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, ώστε να αναλαµβάνεται από τον ίδιο η απαιτουµένη νοµοθετική πρωτοβουλία για την σύνταξη και νοµοθέτηση των αντιστοίχων Κωδίκων ή των σχετικών Προτύπων Τευχών. δ. την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για ζητήµατα είτε ευρύτερης πολιτικής είτε ανάληψης αναγκαίων νοµοθετικών ή διοικητικών πρωτοβουλιών στον χώρο παραγωγής των δηµοσίων έργων. ε. την, σε συµβουλευτικό επίπεδο, βοήθεια προς τις αναθέτουσες αρχές της χώρας σχετικά µε την νόµιµη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και συναφών τεχνικών υπηρεσιών. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Αρχή µπορεί να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, συνάπτοντας, µαζί του, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, συµβάσεις 1

2 µίσθωσης έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή να του αναθέτει καθήκοντα συµβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας. Αρθρο 3 Συγκρότηση 1. Η Αρχή συγκροτείται από εννέα (9) µέλη που επιλέγονται από τη «ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής» ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στον Κανονισµό της Βουλής διαδικασία και µε πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της. Ένα εκ των επιλεγοµένων µελών ορίζεται ταυτοχρόνως ως Πρόεδρος, ένα ως Αντιπρόεδρος και δύο (2), κατοικοεδρεύοντες στην Πάτρα και στην Θεσσαλονίκη αντιστοίχως, ως Προϊστάµενοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών. 2. Για τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών της Αρχής προτείνονται και επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε ακαδηµαϊκή, επιστηµονική ή επαγγελµατική εξειδίκευση και εµπειρία στο αντικείµενο των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών ή συναφών υπηρεσιών. 3. Μετά την επιλογή των µελών της Αρχής από τη «ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής» αυτά διορίζονται για πενταετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια Απόφαση γίνεται και η τοποθέτηση των µελών που προΐστανται των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η θητεία των ίδιων προσώπων - µελών της Αρχής µπορεί να ανανεώνεται, για µία (1) µόνο φορά και µε την ίδια διαδικασία. Η θητεία των µελών της Αρχής παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων µελών. 4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, παύσης, κωλύµατος ή έκπτωσης µέλους της Αρχής, διορίζεται αντικαταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που εξέλιπε, µε την ίδια διαδικασία που τηρήθηκε και για τον αντικαθιστάµενο. εν επιτρέπεται να ορισθεί εκ νέου Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή µέλος της Αρχής, πρόσωπο που έχει εκπέσει από οποιαδήποτε εκ των ιδιοτήτων αυτών. 5. Οι παράγραφοι 4, 6 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220) εφαρµόζονται και για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη της Αρχής. 6. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της Αρχής, κατά την πρώτη συγκρότησή της, τέσσερα (4) µέλη που επιλέγονται από τη «ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής» διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών και τρία µέλη για θητεία και τεσσάρων (4) ετών. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Αρχής διορίζονται για πλήρη θητεία. Αν ανανεωθεί η θητεία των µελών, που σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια διορίστηκαν για περιορισµένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών. Άρθρο 4 Λειτουργία 1. Τα µέλη της Αρχής συνεδριάζουν τακτικώς τουλάχιστον δύο (2) φορές το µήνα και εκτάκτως, όποτε χρειαστεί, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Όταν ο Πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα µέλη της Αρχής συγκαλούνται από τον 2

3 Αντιπρόεδρό της. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει εκτάκτως συνεδρίαση, αν το ζητήσουν πέντε (5) µέλη της Αρχής. 2. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητές του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο. Η Αρχή συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται έξι (6) τουλάχιστον µέλη, µεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτής. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Αρχής, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της. 3. Κατά τη συζήτηση ειδικών θεµάτων, ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί, για να παραστούν και να πάρουν το λόγο στις συνεδριάσεις των µελών της Αρχής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, νοµικούς συµβούλους ή διοικητικά στελέχη της Αρχής ή τρίτους, όπως εκπροσώπους του ηµοσίου, ξένων Αρχών, φορέων ή επαγγελµατικών οργανώσεων. 4. Κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της Αρχής ρυθµίζεται µε τον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης» του άρθρου 15 του παρόντος. Άρθρο 5 Αρµοδιότητες Προέδρου Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι αρµόδιος για κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε την εύρυθµη, ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία της και ασκεί όλες τις προς τούτο απαιτούµενες αρµοδιότητες. Ειδικότερα: α. Εκπροσωπεί ενώπιον των ικαστηρίων και έναντι κάθε τρίτου την Αρχή, δεσµεύοντας αυτήν µε την υπογραφή του. Ο Πρόεδρος µπορεί µε απόφασή του και µόνο για συγκεκριµένα κάθε φορά ζητήµατα, να αναθέτει την εκπροσώπησή της Αρχής σε άλλο µέλος, νοµικό σύµβουλο ή υπάλληλο αυτής. Η εκχώρηση της εκπροσώπησης µπορεί να περιλαµβάνει και το δικαίωµα των ως άνω προσώπων να υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις «µε εντολή» του. β. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού της Αρχής και συντονίζει την λειτουργία τους. Ο συντονισµός της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών ασκείται από τους Προϊσταµένους αυτών. γ. Συγκροτεί το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο της Αρχής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. δ. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, παρακολουθεί και µεριµνά για την εκτέλεση των λαµβανοµένων αποφάσεων των µελών της Αρχής και υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων. ε. Συντονίζει και εποπτεύει την εκπόνηση των επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. στ. Μεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, του απολογισµού και του ισολογισµού της Αρχής και την υποβολή τους για έγκριση από τα µέλη αυτής. ζ. Μεριµνά για τη διαχείριση των οικονοµικών της Αρχής και τη διάθεση των χρηµατικών κονδυλίων, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των µελών της Αρχής, τις διατάξεις του «Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης» και της κείµενης νοµοθεσίας. 3

4 Άρθρο 6 Εγγυήσεις ανεξαρτησίας - Κωλύµατα 1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, απολαµβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους. 2. Ο Πρόεδρος της Αρχής τελεί υποχρεωτικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της απαγορεύεται να ασκούν οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα, επιχειρηµατική ή µη, η οποία δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα του µέλους της Αρχής. εν συνιστά ασυµβίβαστο για τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά µέλη, η άσκηση καθηκόντων µέλους ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα µε καθεστώς µερικής απασχόλησης ή η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος. 3. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Αρχής απαγορεύεται να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί, νοµικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε εργοληπτική επιχείρηση, σε επιχείρηση ή γραφείο µελετών, καθώς και σε κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο ή φορέα που αναπτύσσει επαγγελµατική, επιστηµονική ή συνδικαλιστική δραστηριότητα στον τοµέα της ανάληψης και εκτέλεσης ή εκπόνησης συµβάσεων έργων, µελετών ή άλλων συναφών υπηρεσιών. 4. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και µέλη της Αρχής υποβάλλουν κατ έτος την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α 309) «δήλωση περιουσιακής κατάστασης». 5. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Αρχής δύνανται να παυθούν, µε απόφαση του οργάνου που τους διόρισε, µόνο για αδυναµία άσκησης των καθηκόντων τους, λόγω κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας, ή για σπουδαίο λόγο που αφορά στην ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως η αποκάλυψη εµπιστευτικών θεµάτων, για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή η κατάχρηση της θέσης τους για ίδιον όφελος. 6. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Αρχής, τα οποία απουσιάζουν αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ (8) συνεδριάσεις εντός δωδεκαµήνου, δύνανται να παυθούν από τη θέση τους, µε απόφαση του οργάνου που τους διόρισε. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, µετά από γνώµη της Αρχής, καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών αυτής, σύµφωνα µε όσα ισχύουν για τις αποδοχές των µελών των λοιπών Ανεξάρτητων ιοικητικών Αρχών. Άρθρο 7 Πόροι - Προϋπολογισµός 1. Οι πόροι της Αρχής είναι ιδίως: 4

5 α. Τα έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισµό. β. Τα έσοδα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλες ανάλογες πηγές, για δραστηριότητες της Αρχής στα πλαίσια του σκοπού της. γ. Τα έσοδα από τη διαχείριση της τυχόν ακινήτου περιουσίας της. δ. Τα έσοδα από τα προβλεπόµενα στον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης» τέλη εγγραφής, διατήρησης και ανανέωσης της εγγραφής στα τηρούµενα από την Αρχή επαγγελµατικά «Μητρώα», τα τέλη συζήτησης των «προσφυγών» και αιτήσεων που υποβάλλονται προς απόφανση στην Αρχή, καθώς και τα τέλη που καταβάλλονται για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Αρχής. ε. Τα έσοδα από κάθε άλλου είδους τέλη, πρόστιµα και λοιπές χρηµατικές καταβολές, τα οποία αποδίδονται στην Αρχή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. στ. Τα έσοδα από την έναντι τιµήµατος διάθεση επιστηµονικών προϊόντων της από έρευνες, µελέτες, εργασίες, δηµοσιεύσεις και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. ζ. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δωρεές και λοιπές εισφορές από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. η. Τα έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία. 2. Ο προϋπολογισµός της Αρχής προσαρτάται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και η εκτέλεσή του παρακολουθείται από την Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, όπως ορίζεται από τον Κανονισµό της Βουλής. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, ο Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών αυτής. Η Αρχή τηρεί τις διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού, καθώς και λογαριασµούς στους οποίους συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσης και ο ισολογισµός, όπως ειδικότερα ορίζεται στον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης». Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής. Οι λογαριασµοί και ο απολογισµός της Αρχής υπόκεινται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. Ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Αρχής, την χρηµατοδότηση και την κατανοµή των δαπανών κάθε απογραφής, ρυθµίζονται στον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης», µε τήρηση των διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν για το δηµόσιο λογιστικό. Άρθρο 8 Αρµοδιότητες 1. Επιφυλασσοµένης της διατάξεως του άρθρου 9 παρ. 3 του παρόντος, η Αρχή ασκεί τις αρµοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόµο, τον ν. 3669/2008 και το ν. 3316/2005, όπως οι νόµοι αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. 5

6 2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, που εκδίδεται µετά από γνώµη της Αρχής, µπορεί να ανατίθενται σε αυτήν και άλλες συναφείς προς τον σκοπό της αρµοδιότητες και να ορίζεται ο τρόπος και οι λεπτοµέρειες άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών. 3. Κατά των εκτελεστών αποφάσεων της Αρχής µπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόµενες στο Σύνταγµα και τη νοµοθεσία διοικητικές προσφυγές. Ένδικα βοηθήµατα κατά των αποφάσεων της Αρχής µπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Άρθρο 9 Συµβάσεις που υπάγονται στον έλεγχο της Αρχής 1. Οι συµβάσεις που κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α του παρόντος υπάγονται στον έλεγχο της Αρχής, είναι οι δηµόσιες συµβάσεις έργων που εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο του ν. 3669/2008 και οι δηµόσιες συµβάσεις µελετών και ανάθεσης συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005, όπως οι νόµοι αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο του ορίου εφαρµογής των π.δ 59/2007 και 60/2007 ή των νοµοθετηµάτων που τυχόν θα τα αντικαταστήσουν. 2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, που εκδίδεται µετά από γνώµη της Αρχής, µπορούν να υπαχθούν στον έλεγχό της και συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου µε µικρότερο προϋπολογισµό. 3. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µετά από γνώµη της Αρχής, ο έλεγχος της Αρχής µπορεί να επεκτείνεται σταδιακά στο σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων. Άρθρο 10 Έλεγχος του προσυµβατικού σταδίου των υπαγόµενων συµβάσεων 1. O προσυµβατικός έλεγχος που διενεργεί η Αρχή στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών αφορά κατ αρχήν στη διαπίστωση της ύπαρξης «ωριµότητας» προς δηµοπράτηση κάθε σύµβασης. Η «ωριµότητα» του έργου αναφέρεται, στην πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές νοµοθετικές διατάξεις για τη δηµοπράτηση ενός έργου, στη νοµιµότητα και πληρότητα των σχετικών τευχών δηµοπράτησης και τέλος, στη δυνατότητα των ενδιαφεροµένων εργοληπτών να διαµορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία, βάσιµες και ρεαλιστικές προσφορές µε βάση τα χορηγούµενα από την αρµόδια υπηρεσία στοιχεία. 2. Περαιτέρω, ο προσυµβατικός έλεγχος τόσο στις συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου, όσο και στις λοιπές δηµόσιες συµβάσεις του άρθρου 9 του παρόντος, αφορά αφενός στην απόφανση της Αρχής επί των υποβαλλόµενων υπό των εχόντων έννοµο συµφέρον προδικαστικών «προσφυγών» της παρ. 2 του άρθρου 171 του ν. 3669/2008, της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 187) και της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2854/2000 (ΦΕΚ Α 243) και αφετέρου στην έγγραφη διατύπωση της σύµφωνης γνώµης της, προκειµένου η οικεία αναθέτουσα αρχή να µπορεί να αναθέτει µια σύµβαση σε ένα οικονοµικό φορέα είτε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας είτε απ ευθείας, όποτε αυτό 6

7 επιτρέπεται. Η σύµφωνη γνώµη της Αρχής χορηγείται µόνο όταν ο προηγηθείς έλεγχος νοµιµότητας του προσυµβατικού σταδίου απέβη θετικός Άρθρο 11 Έλεγχος του συµβατικού σταδίου των υπαγόµενων συµβάσεων Ο έλεγχος που διενεργεί η Αρχή κατά το συµβατικό στάδιο των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών αφορά: α. Στην έκδοση των βεβαιώσεων περί του ανεκτέλεστου υπολοίπου των συµβάσεων. β. Στην τακτική ή έκτακτη επιθεώρηση των εκτελούµενων συµβάσεων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 177 του ν. 3669/2008 και στον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης». γ. Στην επιβολή των προβλεπόµενων από τον νόµο διοικητικών ή οικονοµικών κυρώσεων στους αναδόχους των ως άνω συµβάσεων. Μετά την επιβολή οικονοµικών ποινών η Αρχή συντάσσει αντίστοιχους χρηµατικούς καταλόγους και τους αποστέλλει στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) για βεβαίωση και είσπραξη. έργων. δ. Στην συµµετοχή εκπροσώπου της στις Επιτροπές Προσωρινής Παραλαβής των Άρθρο 12 Έλεγχος εργοληπτών, τεχνικών στελεχών, µελετητών και παρόχων υπηρεσιών 1. Η Αρχή ασκεί τον προβλεπόµενο στο άρθρο 2 του παρόντος έλεγχο επί των εργοληπτών, τεχνικών στελεχών, µελετητών και παρόχων τεχνικών υπηρεσιών, τηρώντας τα ακόλουθα «Μητρώα» και χορηγώντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά: α. Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ..Ε.ΕΠ.) του άρθρου 92 του ν. 3669/2008. β. Το Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) του άρθρου 107 του ν. 3669/2008. γ. Το Μητρώο Μελετητών του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. δ. Το Μητρώο Εργοληπτών Ιδιωτικών Έργων του υπό ψήφιση νόµου. 7

8 2. Η τήρηση των «Μητρώων» της προηγούµενης παραγράφου γίνεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται από τον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης». Άρθρο 13 ηµιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων Η Αρχή οργανώνει, τηρεί και ενηµερώνει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, σχετικών µε ζητήµατα που αφορούν στο σκοπό της σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης». Άρθρο 14 Παροχή γνωµοδοτήσεων Η Αρχή παρέχει την γνώµη της προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από το νόµο ή της ζητείται από τον Υπουργό ή πρόκειται για θέµα που αφορά στο σκοπό της. Άρθρο 15 Κανονισµός Λειτουργίας και ιαχείρισης 1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µετά από γνώµη της Αρχής, θεσπίζεται ο «Κανονισµός Λειτουργίας και ιαχείρισης» αυτής. Με τον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης» καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα άσκησης των αρµοδιοτήτων της Αρχής, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και την κείµενη νοµοθεσία. 2. Με τον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης» ρυθµίζονται ιδίως, η εσωτερική λειτουργία της Αρχής, ο τρόπος άσκησης των αρµοδιοτήτων της, η διαδικασία λήψης των αποφάσεών της, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτής, η κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και της µορφής των εισηγήσεων, η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών, ο τρόπος αντιµετώπισης των σχετικών ζητηµάτων που εισάγονται σε αυτήν, ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της, η δηµιουργία Τµηµάτων ή ειδικών Επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριµένων θεµάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών, η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των στοιχείων που αποστέλλουν οι αναθέτουσες αρχές, η συνεργασία και ο συντονισµός της Αρχής µε τις αναθέτουσες αρχές, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και τους υπόλοιπους φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των υπαγόµενων στον έλεγχό της συµβάσεων, ο προσδιορισµός των υποχρεώσεων προσαρµογής των φορέων αυτών στις οδηγίες της Αρχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της. 8

9 Άρθρο 16 Οργάνωση Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, µετά από γνώµη της Αρχής, θεσπίζεται ο «Οργανισµός» αυτής. Με τον «Οργανισµό» ρυθµίζονται τα θέµατα που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107), συνιστώνται οι θέσεις των δικηγόρων της Νοµικής Υπηρεσίας και καθορίζονται τα θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Αρχής. Άρθρο 17 Προσωπικό 1. Με τον «Οργανισµό» της Αρχής οι θέσεις του προσωπικού της κατανέµονται σε κατηγορίες και κλάδους που αντιστοιχούν στις υπηρεσιακές της µονάδες. Οι θέσεις του προσωπικού συνδέονται άµεσα µε τον εκάστοτε ετήσιο και πενταετή προϋπολογισµό της Αρχής 2. Για την κάλυψη των οργανικών θέσεων προσλαµβάνεται ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, λοιπό προσωπικό, σύµφωνα µε τις ειδικότητες και τα προσόντα που καθορίζονται στον «Οργανισµό» καθώς και δικηγόροι για την στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας. Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού καλύπτονται µε διορισµό, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ). Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται µε διορισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής. Οι θέσεις των δικηγόρων καλύπτονται είτε σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α 149) των αντιστοίχων συµβάσεων έµµισθης εντολής διεποµένων από τον Κώδικα περί ικηγόρων, είτε µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για ήδη απασχολουµένους στο δηµόσιο τοµέα δικηγόρους µε έµµισθη εντολή. 3. Το επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό της Αρχής είναι µόνιµο ή προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η υπηρεσιακή κατάσταση του εν λόγω προσωπικού διέπεται κατά περίπτωση, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του «Κώδικα Καταστάσεως ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α ), ο οποίος εφαρµόζεται αναλόγως, ως προς το τακτικό προσωπικό, ο οποίος εφαρµόζεται αναλόγως, και του «Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α» (π.δ. 410/1988, ΦΕΚ 191 Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 9

10 4. Για την κάλυψη οργανικών θέσεων προσωπικού της Αρχής είναι δυνατή η διενέργεια µετατάξεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, καθώς και αποσπάσεων υπαλλήλων του ηµοσίου, ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ. ή λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα (άρθρο 14 ν. 2190/94, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του από το άρθρο 1 του ν. 3812/2009) µε απόφαση των συναρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, µετά από σχετική πρόταση της Αρχής. Η απόσπαση του ως άνω προσωπικού διαρκεί τρία (3) χρόνια και µπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόµη τριετίες. Αποσπασµένος στην Αρχή υπάλληλος µετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδίκαια στην Υπηρεσία του και στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπαση. Η θητεία του στην Αρχή λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται µε την αποχώρησή του από την Υπηρεσία. Η µισθοδοσία των αποσπασµένων, τα πάσης φύσεως επιδόµατα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα Ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, βαρύνουν τις Υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπάστηκαν, η δε Αρχή υποχρεούται να καταβάλει εντός µηνός τα αντίστοιχα ποσά στην Υπηρεσία του αποσπώµενου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών, και ικτύων, µετά από σχετική εισήγηση της Αρχής, καθορίζεται «ειδικό επίδοµα» για το αποσπασµένο προσωπικό, έτσι ώστε ο µισθός του να εξισώνεται µε τον µισθό του αντίστοιχου προσωπικού της Αρχής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων µισθοδοσίας των δηµοσίων υπαλλήλων. Με ίδια απόφαση και διαδικασία καθορίζονται τα τυχόν λοιπά επιδόµατα, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε πρόσθετες αποζηµιώσεις, υπερωριακή απασχόληση και αποζηµίωση µετακίνησης εκτός έδρας. 5. Με τον «Οργανισµό» προβλέπεται η συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου που θα επιλαµβάνεται των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Αρχής, καθώς και το όργανο που θα είναι αρµόδιο για τον πειθαρχικό έλεγχο αυτού. Άρθρο 18 ικονοµικές διατάξεις 1. Η Αρχή απολαµβάνει όλων των ουσιαστικών και δικονοµικών προνοµίων του Ελληνικού ηµοσίου. 2. Ο πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Αρχής, σε περίπτωση που διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, µπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων µε µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Άρθρο 19 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις 1. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής και διορισµού του προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών της Αρχής. 10

11 2. Μέσα σε δέκα (10) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εκδίδονται όλες οι προβλεπόµενες από αυτόν κανονιστικές πράξεις για την οργάνωση και λειτουργία της Αρχής, καθώς και για την πρόσληψη, µετάταξη ή απόσπαση του προσωπικού της. Ο χρόνος έναρξης της ανάληψης και άσκησης των αρµοδιοτήτων της Αρχής, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την έκδοση των παραπάνω κανονιστικών πράξεων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Από την κατά την προηγούµενη παράγραφο ηµεροµηνία ανάληψης και άσκησης των αρµοδιοτήτων της Αρχής, κάθε αρµοδιότητα που εµπίπτει στον κατά το άρθρο 2 του παρόντος σκοπό της Αρχής και ασκείται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ή από άλλα όργανα του ηµοσίου, ανήκει εφεξής στην Αρχή και ασκείται αποκλειστικά από αυτήν. Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ορίζονται από αυτόν. Καταργείται επίσης κάθε ειδική Επιτροπή ή όργανο, µονοµελές ή συλλογικό, του ηµοσίου που ασκούν αποκλειστικώς αρµοδιότητες, οι οποίες κατά τον παρόντα νόµο εµπίπτουν στον σκοπό και στις αρµοδιότητες της Αρχής. 4. Για κάθε ζήτηµα που δεν ρυθµίζεται ειδικότερα στον παρόντα νόµο, στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει εξουσιοδοτήσεων αυτού, στον «Οργανισµό» και στον «Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισης» της Αρχής, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220), όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 11

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 30 Ιανουαρίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα