ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης των γραπτών δοκιµίων: της γενικής εντύπωσης και της αναλυτικής αξιολόγησης. Υπάρχει πλούσια σχετική έρευνα ως προς την πιο ενδεδειγµένη µέθοδο µε αποτελέσµατα µάλλον αντιφατικά. Η κάθε µέθοδος έχει πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. Γι' αυτό ακολουθούνται πολύ συχνά και οι δυο αυτές µέθοδοι, µια λογική που προτείνεται και για την αξιολόγηση των σεναρίων των εκπαιδευτικών. Η παρούσα πρόταση αξιολόγησης λαµβάνει υπόψη της το Α.Π.Σ. των ΚΣΕ, το επιµορφωτικό υλικό που έχει χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία και την περιγραφή που υπάρχει εκεί ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σεναρίου για τον κλάδο ΠΕ Θεωρεί επίσης ότι η αξιολόγηση θα γίνει από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές. Το ίδιο σύστηµα, βέβαια, µπορεί να αξιοποιηθεί και για αξιολόγηση που µπορεί να γίνει από έναν µόνο κριτή. Ι. Σύστηµα αξιολόγησης του ανοιχτού θέµατος Η τελική βαθµολογία (ΤΒ) αποτιµάται στην κλίµακα Η βαθµολογία αυτή ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 1 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

2 προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: ΤΒ = ½*(βΟΑ +βαα), όπου βοα είναι ο βαθµός της ολικής αξιολόγησης σε κλίµακα και βαα είναι ο βαθµός της αναλυτικής αξιολόγησης σε κλίµακα Α. Αξιολόγηση µε τη µέθοδο της γενικής εντύπωσης (ολική αξιολόγηση) Στην ενότητα αυτή γίνεται µια συνολική αξιολόγηση της γενικής εικόνας του σεναρίου, όπου µεταξύ άλλων αποτιµώνται η πληρότητα, η καταλληλότητα, η επαρκής και αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ, η συνέπεια οργάνωσης, η σαφήνεια περιγραφής και η κατάλληλη αιτιολόγηση των επιλογών που κάνει ο εκπαιδευτικός. Οι βαθµολογητές διαβάζουν το γραπτό µια φορά και βαθµολογούν τη γενική εντύπωση που αποκοµίζουν. Είναι µια γνωστή πρακτική τόσο στο σχολείο όσο και στην καθηµερινή µας επικοινωνιακή πρακτική και αντιπροσωπεύει την αίσθηση που διαµορφώνουµε µε µια πρώτη επαφή ως προς την επάρκεια µιας πρότασης. Σ αυτή τη φάση οι διορθωτές δεν αξιολογούν ξεχωριστά επιµέρους πλεονεκτήµατα και αδυναµίες, χωρίς να σηµαίνει πως δεν επηρεάζονται από αυτές, αλλά προσπαθούν µε τη βαθµολογία τους να αποτυπώσουν τη συνισταµένη όλων αυτών, που µε µια πρώτη ανάγνωση ένιωσαν διαβάζοντας το συγκεκριµένο κείµενο. Λόγω του γεγονότος ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει ένα ενιαίο και οµοιογενώς εκπαιδευµένο σώµα βαθµολογητών, επιβάλλεται να έχουµε υπόψη µας τα ακόλουθα κατά την αξιολόγηση αυτή. Α) Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο µαθήµατος, αυτό που πάντα έχει στο µυαλό του ο εκπαιδευτικός. Ως τώρα δεν χρειαζόταν να διατυπώσει ρητά κάποιο σενάριο (παρότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που το έκαναν πάντα), γιατί χρησιµοποιούσε συνήθως ένα µέσο διδασκαλίας, το βιβλίο ή το έντυπο, γενικότερα, και ακολουθούσε σε γενικές γραµµές τη λογική του. Β) Τρία είναι τα νέα δεδοµένα που επιβάλλουν να έχουν οι εκπαιδευτικοί τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ένα σενάριο, τα οποία (νέα δεδοµένα) είναι απαραίτητο να ενσωµατώνονται στις προτάσεις τους και θα αποτελούν σηµαντικό οδηγό και κατά τη ολική αξιολόγηση. 1. Οι νεότερες αντιλήψεις στη διδασκαλία και τη µάθηση που αντιµετωπίζουν διαφορετικά το µαθητή, το δάσκαλο και τη διαδικασία µάθησης. ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 2 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

3 2. Η ύπαρξη πολλών µέσων (έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά µέσα) που επιβάλλουν τη συνειδητή επιλογή και κατάλληλη ενσωµάτωσή τους (µε βάση το 1 και 3) στη διδασκαλία. 3. Το γεγονός ότι πολλά από τα νέα µέσα αυτά είναι και µέσα πρακτικής γραµµατισµού, γεγονός µε ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η τρίτη αυτή παράµετρος είναι ιδιαίτερα σηµαντική για παράδειγµα στο µάθηµα της γλώσσας και λιγότερο ή και καθόλου (ανάλογα µε το θέµα) σε άλλα µαθήµατα. Γ) Η ολική αξιολόγηση αποτιµά κατά πόσο η πρόταση που διαβάζουµε δείχνει εκπαιδευτικό που έχει κατανοήσει τη νέα αυτή πραγµατικότητα και µπορεί να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ µε τρόπο δηµιουργικό στην τάξη και στο σχολείο του. Πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει µέρος στην επιµόρφωση βρίσκονται για πρώτη φορά αντιµέτωποι µε το πρόβληµα δηµιουργίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε ΤΠΕ. Ειδικότερα, για τον κλάδο των ΠΕ60/70, που διδάσκει πολλά γνωστικά αντικείµενα και συχνά έχει να κάνει µε πολλές διαφορετικές ηλικίες (παιδιά από 6 έως και 12 ετών), η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύνθετη. Αντίθετα, η σχεδίαση µιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας και πολύ περισσότερο ενός εκπαιδευτικού σεναρίου µε ΤΠΕ συνιστά µια ικανότητα που αποκτάται σε βάθος χρόνου και απαιτεί συγκροτηµένη επιµόρφωση και κατάλληλη πρακτική άσκηση. Οι εγγενείς αυτές δυσκολίες πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη διαδικασία βαθµολόγησης. Η συνολική εντύπωση που θα προκύψει από µια πρώτη ανάγνωση του γραπτού θα αποτιµάται σε µια κλίµακα από Χωρίς να είναι απόλυτος κανόνας, είναι χρήσιµο η γενική εντύπωση να λάβει υπόψη της τους ακόλουθους άξονες: Γίνεται, εάν θεωρείται σκόπιµο, διερεύνηση της προαπαιτούµενης γνώσης µε συγκεκριµένο τρόπο, καθώς επίσης και διερεύνηση των ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων των µαθητών; Γίνεται κατάλληλη διατύπωση σκοπού και στόχων του σεναρίου µε βάση το ή τα γνωστικά αντικείµενα που έχουν επιλεγεί; ιευκολύνεται και πώς η υλοποίηση του σκοπού και των στόχων µε τη χρήση των ΤΠΕ; Αναφέρονται συγκεκριµένη ή συγκεκριµένες κατηγορίες λογισµικού που ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 3 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

4 χρησιµοποιούνται στο σενάριο; Αιτιολογείται επαρκώς η επιλογή τους; Η κατηγορία που επιλέγεται εξυπηρετεί την υλοποίηση του σκοπού και των στόχων; Υπάρχουν κατηγορίες λογισµικού που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και δεν γίνεται χρήση; Εάν είναι απαραίτητο, αναφέρεται πως ενισχύονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις, ανασκευάζονται οι λανθασµένες αντιλήψεις και οι αρχικές ιδέες των µαθητών, αναδοµούνται οι αναπαραστάσεις, και δηµιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο για την οικοδόµηση των νέων γνώσεων; Εξηγείται πως οργανώνεται η τάξη ώστε να χρησιµοποιηθούν επαρκώς οι ΤΠΕ και αιτιολογούνται κατάλληλα οι επιλογές που γίνονται; Παρουσιάζεται και αναλύεται επαρκώς η υλικοτεχνική υποδοµή που απαιτείται για την υλοποίηση του σεναρίου; Αναφέρονται και αιτιολογούνται επαρκώς η ακολουθούµενη διδακτική µέθοδος και οι προτεινόµενες δραστηριότητες για τους µαθητές στο πλαίσιο του σεναρίου; Αναδεικνύεται η προστιθέµενη αξία των χρησιµοποιούµενων λογισµικών και των υπολογιστικών περιβαλλόντων; Περιγράφονται επαρκώς οι δυνατές ενέργειες του εκπαιδευτικού και των µαθητών και στο πώς συµβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών και των στόχων του σεναρίου; Περιγράφονται µε σαφήνεια η διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου και σκιαγραφούνται επαρκώς τα βασικά σηµεία ενός ενδεικτικού φύλλου εργασίας για τους µαθητές; Η περιγραφή αυτή συνάδει µε το σκοπό του σεναρίου και υποστηρίζει στόχους του; Γίνεται προσπάθεια ώστε να αναδειχθεί η χρήση των ΤΠΕ και η προστιθέµενη αξία τους µέσα από την περιγραφή του φύλλου εργασίας; Β. Σύστηµα αναλυτικής αξιολόγησης Η αναλυτική αξιολόγηση θα αποτιµάται σε µια κλίµακα από Οι διορθωτές µετά από την καταγραφή της βαθµολογίας τους από την ολική αξιολόγηση ακολουθούν την αναλυτική αξιολόγηση των σεναρίων µε βάση το σχήµα που περιγράφεται στη συνέχεια. Το σχήµα αυτό στηρίζεται στις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αξιολογούµενοι ως προς τη δοµή του σεναρίου και το περιεχόµενό του και ακολουθεί σε γενικές γραµµές την εκφώνηση που δόθηκε στην εξέταση. ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 4 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

5 Χωρίζουµε την προτεινόµενη δοµή ενός σεναρίου σε τρεις κύριες ενότητες: α) επιµέρους πτυχές του σεναρίου αναφορικά µε την παιδαγωγική και τη διδακτική του τεκµηρίωση (άριστα 55), β) Αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών και περιβαλλόντων στο πλαίσιο του σεναρίου (άριστα 30) γ) Άλλες παράµετροι (π.χ. διάρκεια, οδηγίες, οργάνωση της τάξης, υλικοτεχνική υποδοµή, παρατηρήσεις, κλπ.) (άριστα το 15) Ο διορθωτής κατά τη φάση της αναλυτικής βαθµολόγησης µελετά τις επιµέρους πτυχές του γραπτού λαµβάνοντας υπόψη ότι κάποια θέµατα που ζητούνται από την εκφώνηση είναι δυνατόν να έχουν απαντηθεί σε διαφορετικά µέρη του γραπτού. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης διαδικασίας. 1. Αξιολόγηση επιµέρους παιδαγωγικών και διδακτικών πτυχών του σεναρίου (άριστα το 55) Στην ενότητα αυτή γίνεται αξιολόγηση επιµέρους πτυχών του σεναρίου που σχετίζονται µε τη διδακτική και την παιδαγωγική του τεκµηρίωση. Εδώ αναµένουµε µια αδροµερή περιγραφή της εικαζόµενης εφαρµογής του σεναρίου στην τάξη. Αναµένουµε: -να δοθούν οι απαραίτητες παράµετροι που έχει κατά νου ο εκπαιδευτικός για την εφαρµογή της πρότασής του (π.χ. µέγεθος τάξης, ιδιαιτερότητες κλπ.), -να συνδέεται (ρητά ή όχι) η πορεία διδασκαλίας µε τα άλλα µέρη (π.χ. φύλλο εργασίας, στόχοι, λογισµικό κλπ.), -να δίνονται (αν είναι απαραίτητο) οι προϋποθέσεις υλοποίησης κλπ. -να είναι, πρωτίστως, ολοκληρωµένη και σαφής η περιγραφή. Η περιγραφή του σεναρίου αποτελεί τον πυρήνα της κάθε πρότασης και είναι φυσικό να αποτελεί την ενότητα από την οποία µπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα και την όλη συλλογιστική που αναπτύσσεται στο κάθε σενάριο. Περιγραφή άλλων εκδοχών του σεναρίου δεν είναι απαραίτητη, θα προσµετράται ωστόσο ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 5 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

6 θετικά, αν υπάρχει. Ειδικότερα, δίνεται έµφαση στους ακόλουθους άξονες: α) Τίτλος και γνωστικές περιοχές (άριστα το 5) Η διατύπωση του τίτλου εκφράζει το πνεύµα του σεναρίου που ακολουθεί; εν υπάρχει πρόβληµα εάν ακολουθείται κάποιος από τους προτεινόµενους τίτλους αφού πρόκειται για επιλογή. Οι γνωστικές περιοχές αναφέρονται σε µια διδακτική ενότητα ή υποενότητα; Έχουν, εάν χρειάζεται, διαθεµατικό χαρακτήρα; Είναι απαραίτητο να υπάρχει συνέπεια ανάµεσα στις περιοχές που δηλώνονται και σε αυτές που αναπτύσσονται στο σώµα του σεναρίου. Αρνητικό θεωρείται το να εµπλέκονται πολλά ζητήµατα που είναι αδύνατον να καλυφθούν από ένα σενάριο ή και το αντίθετο: να καλύπτονται θέµατα που δεν έχουν αναφερθεί εδώ, κάτι που δείχνει ότι αυτό δεν γίνεται συνειδητά. β) Σκοπός, στόχοι (άριστα το 5) Αποτυπώνονται ο σκοπός και οι στόχοι του σεναρίου; Το ερώτηµα που απασχολεί το διορθωτή εδώ είναι: διατυπώνει µε σαφήνεια και ο οικονοµία ο εκπαιδευτικός το σκοπό και τους στόχους του; Έχουν σχέση οι στόχοι που παραθέτει εδώ µε τις άλλες ενότητες του σεναρίου; -Αξιολογούµε θετικά τη σαφή διατύπωση των στόχων που παρακολουθούν το υπόλοιπο µέρος του σεναρίου. -Αξιολογούµε αρνητικά πολύ γενικούς στόχους που έχουν σχέση µε ολόκληρο το µάθηµα και όχι µε το ζήτηµα που διαπραγµατεύεται στο συγκεκριµένο σενάριο (π.χ. στόχοι όπως: «γνωριµία µε το φυσικό περιβάλλον» ή «διδασκαλία του γραπτού λόγου», που αποτελούν στόχους πολλών τάξεων και πολλών ενοτήτων, είναι πολύ γενικοί και πρέπει να εξειδικεύονται µε βάση τη συγκεκριµένη κάθε φορά πρόταση). γ) Γνώσεις, πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των µαθητών (άριστα το 5) Ποιες αρχικές ιδέες και αναπαραστάσεις των µαθητών προσπαθεί να διερευνήσει ο ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 6 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

7 εκπαιδευτικός; Ποιες είναι οι δραστηριότητες που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός για να γνωρίσει τις πρότερες γνώσεις και τις αρχικές ιδέες των µαθητών για τις προς µελέτη έννοιες; Πώς αυτές λήφθηκαν υπόψη στη σχεδίαση του σεναρίου; υπάρχει πρόβλεψη σε φύλλα εργασίας; Θετικά κρίνεται η έστω και γενική αναφορά σε ιδέες, αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των µαθητών ενώ συνεκτιµάται ο προσδιορισµός των πρότερων γνώσεων. Θετικά εκτιµάται επίσης η χρήση λογισµικών (π.χ. εννοιολογική χαρτογράφηση) για την καταγραφή των πρότερων ιδεών των παιδιών. Αρνητικά κρίνεται εάν δεν γίνεται κάποια αναφορά στο θέµα αυτό ενώ ο βαθµολογητής κρίνει ότι είναι απαραίτητο. δ) Θεωρίες µάθησης, παιδαγωγική προσέγγιση, διδακτική µέθοδος, διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές (άριστα το 20) Αναφέρονται, ποια ή ποιες θεωρίες µάθησης χρησιµοποιούνται; Ποια παιδαγωγική προσέγγιση και ποιες διδακτικές στρατηγικές λαµβάνουν χώρα; Γίνεται σαφές σε ποια σηµεία του σεναρίου αφορούν οι στρατηγικές αυτές και πώς υλοποιούνται; Υπάρχει συνέπεια ανάµεσα σε θεωρία µάθησης, παιδαγωγική προσέγγιση και διδακτικές στρατηγικές; Αιτιολογούνται οι λόγοι για τους οποίους επιλέγονται οι εν λόγω θεωρίες µάθησης, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές; Η ενότητα αυτή είναι πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων µε τις ΤΠΕ αλλά είναι ενδεχοµένως µια από τις δυσκολότερες στη σχεδίαση και την εφαρµογή της. Ο διορθωτής πρέπει να συνεκτιµήσει ότι το σώµα των εκπαιδευτικών που αξιολογείται είναι πολύ εκτεταµένο και µε πολλές ιδιαιτερότητες: Εκπαιδευτικοί µε πολλά χρόνια υπηρεσίας (και συνεπώς µε γνώση παλαιότερων κυρίως θεωριών διδασκαλίας και µάθησης), εκπαιδευτικοί µε σπουδές σε παιδαγωγικές ακαδηµίες ή παιδαγωγικά τµήµατα, εκπαιδευτικοί µε επιµόρφωση σε διδασκαλεία ή όχι, κλπ. Συνεπώς, το σώµα των εκπαιδευτικών αυτών έχει ποικίλες και ετερόκλητες συχνά γνώσεις, οι οποίες αναπόδραστα θα επιδράσουν στην παιδαγωγική και διδακτική σχεδίαση του σεναρίου. Τα στοιχεία που αφορούν την ενότητα αυτή αντλούνται τόσο από την περιγραφή και την ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 7 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

8 αιτιολόγηση του σεναρίου, όσο και από άλλα σηµεία του προς βαθµολόγηση γραπτού (π.χ. οργάνωση τάξης, περιγραφή λογισµικών, διατύπωση σκοπού και στόχων, κλπ). Θετικά βαθµολογείται στην ενότητα αυτή η αναφορά σε συγκεκριµένες µεθόδους ή διδακτικές προσεγγίσεις (π.χ. συνεργατική µάθηση, µάθηση σε οµάδες, επίλυση προβλήµατος, διερεύνηση, κλπ.) σε συνδυασµό µε θεωρίες µάθησης που είναι σε συµφωνία µε τις προσεγγίσεις αυτές. Θετικά επίσης βαθµολογείται η αξιοποίηση του επιµορφωτικού υλικού που έχει δοθεί στους εκπαιδευτικούς. εν ευνοούνται βαθµολογικά οι ασαφείς περιγραφές και η γενικόλογη τεκµηρίωση. ε) Περιγραφή υλοποίησης σεναρίου (περιγραφή διαδικασίας, φύλλα εργασίας εργασίας, συνέπεια σκοπού, στόχων) (άριστα το 20) Υπάρχει περιγραφή υλοποίησης του σεναρίου; Προσφέρει η περιγραφή αυτή µια γρήγορη αλλά συνεκτική εικόνα για το τι πρέπει να γίνει και πώς; Υπάρχουν κατάλληλα φύλλα εργασίας; Περιγράφονται µε επάρκεια; Χρησιµοποιούνται σε αυτά λογισµικά και κατηγορίες λογισµικών; Γίνεται επαρκής αναφορά στη χρήση λογισµικών; Η περιγραφή υλοποίησης του σεναρίου υποστηρίζει το σκοπό και τους στόχους του; Υπάρχει συνέπεια ανάµεσα στην περιγραφή των φύλλων εργασίας και των στόχων που τίθενται; Τα στοιχεία που αφορούν την ενότητα αυτή αντλούνται τόσο από την περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης του σεναρίου, την περιγραφή του φύλλου εργασίας και την εν γένει αιτιολόγηση του σεναρίου, όσο και από άλλα σηµεία του προς βαθµολόγηση γραπτού (π.χ. οργάνωση τάξης, περιγραφή λογισµικών, διατύπωση σκοπού και στόχων, κλπ). Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το φύλλο εργασίας είναι το µόνο µέσο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι µαθητές και εποµένως θα τους καθοδηγεί στο τι θα κάνουν. Θετικά βαθµολογείται η συνέπεια σκοπού, στόχων, περιγραφής υλοποίησης και αποτύπωσης των θεµάτων αυτών στα φύλλα εργασίας. Αξιολογείται θετικά η προσεχτική καθοδήγηση που ευνοεί τη συνεργατική µάθηση, την ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 8 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

9 ουσιώδη συνεργασία του δασκάλου µε τα παιδιά, την ανάπτυξη ποικίλων γνωστικών, συνεργατικών κλπ. δεξιοτήτων και γενικότερα την κατάκτηση των στόχων µε τρόπο δηµιουργικό. Αξιολογείται θετικά η δηµιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου, όπου τα παιδιά γνωρίζουν τι έχουν να κάνουν, ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσουν και ποια προϊόντα θα παράξουν. Αξιολογείται θετικά η οργάνωση του φύλλου εργασίας στη µορφή πρόβληµα και επίλυση του προβλήµατος, και όπου η επίλυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω διαφορετικών πορειών. Γενικά, η προσεχτική ανάγνωση του φύλλου εργασίας, µαζί µε την περιγραφή του σεναρίου, µπορούν να µας δώσουν µια επαρκή εικόνα της δυνατότητας των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν δηµιουργικά τις ΤΠΕ. 2. Αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών και περιβαλλόντων στο πλαίσιο του σεναρίου (30) Στην ενότητα αυτή γίνεται αξιολόγηση των επιµέρους πτυχών του σεναρίου που σχετίζονται µε την κατάλληλη και επαρκή χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο του σεναρίου. Πρόκειται για πολύ σηµαντική ενότητα αφού επί της ουσίας µελετά γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ. Τα στοιχεία που αφορούν την ενότητα αυτή αντλούνται κυρίως από τις άµεσες ή και τις έµµεσες αναφορές στα λογισµικά ή στις κατηγορίες λογισµικών που σχετίζονται µε επιµέρους τµήµα της εκφώνησης καθώς και από την περιγραφή και την αιτιολόγηση του σεναρίου και την περιγραφή του φύλλου εργασίας. Η αιτιολόγηση συνεπώς ενδέχεται να γίνεται ρητά ή να προκύπτει από την περιγραφή (από αυτή ή από κάποια άλλη ενότητα). Για το λόγο αυτό, µπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη και άλλα σηµεία του προς βαθµολόγηση γραπτού (π.χ. οργάνωση τάξης, διατύπωση σκοπού και στόχων, κλπ). Παρατηρήσεις: 1) Στην περίπτωση που προτείνονται από την εκφώνηση του θέµατος κατηγορίες λογισµικών (ΠΕ60) δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται στη δραστηριότητα ή στο σενάριο όλες οι κατηγορίες αυτές. 2) Στην περίπτωση που αναφέρονται παραπάνω από ένα λογισµικά ή κατηγορίες ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 9 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

10 λογισµικών, δεν είναι απαραίτητο να εµπλέκονται σε όλες τις επιµέρους φάσεις της δραστηριότητας ή του σεναρίου. 3) Προφανώς, είναι δυνατόν να υπάρχουν φάσεις της δραστηριότητας ή του σεναρίου που δεν γίνεται χρήση των ΤΠΕ. Ειδικότερα, δίνεται έµφαση στους ακόλουθους άξονες: α) Προστιθέµενη αξία των χρησιµοποιούµενων λογισµικών (άριστα το 15) Αναδεικνύεται και πως η προστιθέµενη αξία των λογισµικών και των υπολογιστικών περιβαλλόντων που χρησιµοποιούνται στο σενάριο για την εξέλιξη της µαθησιακής διδακτικής διαδικασίας; Γίνεται κατάλληλη τεκµηρίωση; Με τον όρο προστιθέµενη αξία των λογισµικών εννοούµε κυρίως τις δυνατότητες που παρέχουν οι διάφορες κατηγορίες λογισµικών και τους τρόπους µε τους οποίους οι δυνατότητες αυτές εντάσσονται σε εκπαιδευτικά σενάρια. εν είναι απαραίτητο να γίνεται άµεση αναφορά σε προστιθέµενη αξία, αφού η αξία αυτή τεκµαίρεται κυρίως µέσα από την περιγραφή και την αιτιολόγηση του σεναρίου αλλά και από την περιγραφή των φύλλων εργασίας. Ο βαθµολογητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκτιµήσει εάν όλα όσα αναφέρονται προηγουµένως προκύπτουν µέσα από τη συνολική τεκµηρίωση του σεναρίου. Θετικά βαθµολογείται η καλή χρήση λειτουργιών των προτεινόµενων στο σενάριο λογισµικών ή κατηγοριών λογισµικών και η ένταξή τους σε επιµέρους πτυχές υλοποίησης του σεναρίου. β) ιαδικασία µάθησης, επίτευξη στόχων (άριστα το 10) Αναφέρονται µε επάρκεια γενικά χαρακτηριστικά της χρησιµοποιούµενης κατηγορίας λογισµικών ή των χαρακτηριστικών των χρησιµοποιούµενων λογισµικών (αν δε γίνεται αναφορά σε κατηγορίες), που υποστηρίζουν τη διαδικασία της µάθησης; Για παράδειγµα, φαίνεται πως χρησιµοποιούνται τα γενικά χαρακτηριστικά ενός λογισµικού προσοµοίωσης (εάν υπάρχει τέτοιο λογισµικό στο σενάριο) ώστε να υποστηριχθεί η µαθησιακή διαδικασία; Γίνονται σαφείς αναφορές σε επιµέρους δυνατότητες και λειτουργίες των λογισµικών και το πώς αυτές υποστηρίζουν τη διαδικασία της µάθησης και την επίτευξη των επιµέρους ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 10 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

11 στόχων του σεναρίου; Για παράδειγµα φαίνονται ποιες δυνατότητες ενός λογισµικού εννοιολογικής χαρτογράφησης (εάν υπάρχει τέτοιο λογισµικό στο σενάριο) χρησιµοποιούνται ώστε να επιτευχθεί κάποιος στόχος; Ο βαθµολογητής πρέπει να λάβει υπόψη του εάν αξιοποιήθηκαν σε επαρκή βαθµό τα προτεινόµενα λογισµικά ώστε να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι του σεναρίου. Πρέπει συνεπώς να εκτιµήσει εάν η προτεινόµενη χρήση του ή των λογισµικών συνεισφέρει σηµαντικά στη διαδικασία εξέλιξης του σεναρίου και στην επίτευξη των στόχων του. Ο βαθµολογητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκτιµήσει εάν όλα όσα αναφέρονται προηγουµένως προκύπτουν µέσα από τη συνολική τεκµηρίωση του σεναρίου. γ) Καταλληλότητα χρησιµοποιούµενων λογισµικών (άριστα το 5) Τα χρησιµοποιούµενα λογισµικά είναι κατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του σεναρίου; Υποστηρίζουν µε αποτελεσµατικό τρόπο τη µαθησιακή και τη διδακτική διαδικασία ή για το συγκεκριµένο σκοπό και τους στόχους του σεναρίου θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν άλλα λογισµικά και υπολογιστικά περιβάλλοντα; Ο βαθµολογητής πρέπει να λάβει υπόψη του εάν αξιοποιήθηκαν σε επαρκή βαθµό τα προτεινόµενα λογισµικά ώστε να επιτευχθούν στόχοι του σεναρίου. 3. Άλλες παράµετροι (π.χ. διάρκεια, οδηγίες, οργάνωση της τάξης, υλικοτεχνική υποδοµή, παρατηρήσεις, κλπ.) (άριστα το 15) ιάρκεια (άριστα το 2). Εδώ προσέχουµε αν ο εκτιµώµενος χρόνος συµβαδίζει πράγµατι µε τους προτεινόµενους στόχους, την πορεία διδασκαλίας, το τι έχουν τα παιδιά να κάνουν κλπ. εν είναι απαραίτητη εδώ (δεν αποκλείεται βέβαια) η ρητή εξειδίκευση του τρόπου που θα κατανεµηθεί ο χρόνος. Αυτό µπορεί να γίνει κατά την περιγραφή του σεναρίου. Οργάνωση τάξης (άριστα το 5) ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 11 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

12 Εδώ αναµένουµε να περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης της τάξης: π.χ. οργάνωση σε οµάδες, κάθε παιδί σε ένα υπολογιστή, χρήση ενός µόνου υπολογιστή στην τάξη κλπ). Αυτό είναι καλό να διαλέγεται και µε άλλες ενότητες του σεναρίου (ρητά ή όχι), όπως το φύλλο εργασίας, τους στόχους, την επιλογή λογισµικού κλπ. -Αξιολογούµε θετικά σύγχρονες µορφές οργάνωσης της τάξης. -Αξιολογούµε αρνητικά επίπλαστες µορφές σύγχρονης διδασκαλίας που δεν διαλέγονται δηµιουργικά µε τα υπόλοιπα µέρη του σεναρίου: µε το είδος του λογισµικού ή της κατηγορίας λογισµικού που επιλέχτηκε, µε τους στόχους που τέθηκαν, µε το φύλλο εργασίας κλπ. Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή (άριστα το 5) Αναµένουµε να υπάρχει µια σύντοµη περιγραφή της απαιτούµενης υποδοµής για να υλοποιηθεί η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση. Εδώ αξιολογούµε τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να αντιλαµβάνονται τις τεχνικές προϋποθέσεις, προκειµένου να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ. Πρόσθετες πληροφορίες (άριστα το 3) Θα µπορούσε να υπάρχουν εδώ επιπλέον πληροφορίες που πιθανώς θεωρούν οι εκπαιδευτικοί αναγκαίες για την καλύτερη κατανόηση του σεναρίου τους: προσαρµογές, επεκτάσεις ή άλλες αλλαγές στο περιεχόµενο ή στις διαδικασίες που θεωρούν αναγκαίες και δεν µπόρεσαν να εκφράσουν σε κάποια άλλη κατηγορία. Οι επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες, εκτός και αν προκύπτουν από τις ανάγκες του σεναρίου. Υπάρχει επίσης το ενδεχόµενο να δίνονται σε κάποια άλλη ενότητα (π.χ. στην περιγραφή του σεναρίου). ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 12 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

13 ΙΙΙ. ιαδικασία αξιολόγησης Τα γραπτά διορθώνονται από δύο βαθµολογητές. Τα γραπτά διορθώνονται πρώτα µε την ολική και στη συνέχεια µε την αναλυτική αξιολόγηση. Η τελική βαθµολογία (ΤΒ) προκύπτει από το µέσο όρο των δύο µορφών αξιολόγησης (ολική + σύνολο της αναλυτικής): ΤΒ = ½*(βΟΑ +βαα), όπου βοα είναι ο βαθµός της ολικής αξιολόγησης σε κλίµακα και βαα είναι ο βαθµός της αναλυτικής αξιολόγησης σε κλίµακα IV. Παρατηρήσεις 1. Η δοµή των σεναρίων, έτσι όπως προτείνεται στο επιµορφωτικό υλικό και τις οδηγίες που δόθηκαν, δεν αποτελεί θέσφατο που πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει ο εξεταζόµενος εκπαιδευτικός. Αποτελεί έναν πρώτο οδηγό, κυρίως για άπειρους στην κατασκευή υλικού εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει εποµένως να αντιµετωπιστούν και από την ίδια οπτική τα γραπτά των εκπαιδευτικών. Ενδέχεται να έχουµε ενδιαφέρουσες προτάσεις που δεν ακολουθούν το σχήµα που δόθηκε, αλλά να είναι εξαιρετικά δηµιουργικές. Όπως επίσης ενδέχεται να υπάρχουν και προτάσεις που ενσωµατώνουν πολλές υποενότητες σε µία ή παραλείπουν κάποια/ες, επειδή πράγµατι κάτι τέτοιο υπονοείται από την περιγραφή ή δεν είναι άκρως απαραίτητο. Είναι προφανές ότι όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα, τα δε κριτήριά µας στην αξιολόγηση θα προσαρµοστούν στα δεδοµένα αυτά. 2. Τα κριτήρια, εποµένως, και το σύστηµα που περιγράφηκε παραπάνω αποτελεί εργαλείο για πιο αξιόπιστη βαθµολόγηση και όχι άτεγκτο σύστηµα αξιολόγησης. Η αξιολόγηση απαιτεί πάντα την προσωπική ενεργοποίηση των αξιολογητών, την ευρύτητα κατά την ανάγνωση των διδακτικών προτάσεων, γι αυτό άλλωστε τα σώµατα αυτά επιλέγονται προσεχτικά. εν ενδιαφέρει τόσο ο τύπος, όσο το αν οι προτάσεις που εξετάζουµε δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κατανοήσει τη δηµιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων µε τη χρήση των ΤΠΕ. 3. Ενδέχεται κάποια σενάρια να µην είναι ολοκληρωµένα. Στην περίπτωση αυτή εκτιµάται αν αυτό που υπάρχει στο γραπτό δίνει µια εικόνα της πρόθεσης και της κατεύθυνσης του σεναρίου, γεγονός που αποτιµάται θετικά. Αν ωστόσο λείπουν τα ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 13 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

14 βασικά στοιχεία, όπως το φύλλο εργασίας 1 και κυρίως η περιγραφή, είναι προφανές ότι αυτό θα επηρεάσει αρνητικά και τη βαθµολόγηση των άλλων ενοτήτων. Πώς µπορώ π.χ. να εκτιµήσω τους στόχους που διατυπώνονται ή το λογισµικό που προτείνεται, όταν δεν έχω κάποια στοιχειώδη, έστω, περιγραφή; 4. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν σενάρια για πρώτη φορά, γεγονός που θα αποτυπώνεται και στις προτάσεις της παρούσας εξέτασης. Έτσι, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα σε τεχνικής φύσης αδυναµίες, όσο στην ανίχνευση της δηµιουργικής τους διδακτικής δυνατότητας. 1 ΠΡΟΣΟΧΗ: ο κλάδος των ΠΕ60 (νηπιαγωγοί) δεν χρησιµοποιεί τη λογική του «φύλλου εργασίας» στην καθηµερινή του εκπαιδευτική πρακτική. Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη βαθµολόγηση. ΕΑ.ΙΤΥ/ ΤΕΚ σελ. 14 από 15 Πλαίσιο Αξιολόγησης ΠΕ60-70

15

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Ενότητα: Εργασίες Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής komis@upatras.gr www.ecedu.upatras.gr/komis/ Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και στη διδασκαλία (ΜΠΣ)

Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και στη διδασκαλία (ΜΠΣ) Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και στη διδασκαλία (ΜΠΣ) Ενότητα: Εργασίες Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής komis@upatras.gr www.ecedu.upatras.gr/komis/ Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης 236 3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης Σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Γεωµετρικά µοτίβα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα Αίσωπος» «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"» Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος Αν. Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

µέσα στη µαθησιακή διαδικασία, επιτελώντας το έργο των µαθητών µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (προσοµοίωση τάξης). Κατ επέκταση η συνειδητοποίηση των ταυ

µέσα στη µαθησιακή διαδικασία, επιτελώντας το έργο των µαθητών µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (προσοµοίωση τάξης). Κατ επέκταση η συνειδητοποίηση των ταυ Φιλοθέη Κολίτση ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ Υλοποιήθηκε το σενάριο σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους στόχους του; Η διδασκαλία στο ΚΣΕ ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εφόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ. 21 / 12.01.2011 για τη βαθµολόγηση «ηλεκτρονικών γραπτών» επιµορφούµενων στο πλαίσιο των δοκιµασιών πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Επιµόρφωσης και Κατάρτισης

ιεύθυνση Επιµόρφωσης και Κατάρτισης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές της Γ δηµοτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: -3 Αξιολόγηση της εργασίας MyProject Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο αξιολόγηση των µαθητών εννοούµε τη συστηµατική διαδικασία προσδιορισµού του βαθµού επίτευξης από τους µαθητές των στόχων που επιδιώκει το σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα