Αρµόδιος: Αυλωνίτης Ευστάθιος Αθήνα 28/3/2012 Τηλ.: , Fax: Αριθ. Πρωτ. 7163

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρµόδιος: Αυλωνίτης Ευστάθιος Αθήνα 28/3/2012 Τηλ.: 210 772 1015, Fax: 210 772 2021 Αριθ. Πρωτ. 7163"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη T.K Αθήνα Τηλ Fax: Αρµόδιος: Αυλωνίτης Ευστάθιος Αθήνα 28/3/2012 Τηλ.: , Fax: Αριθ. Πρωτ Θέµα: Μετακινήσεις εκτός έδρας ΠΡΟΣ: - Πίνακας αποδεκτών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35A ) «Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε µε µεταγενέστερες διατάξεις 2. Τις διατάξεις του Ν.2530/97 (ΦΕΚ 218A ) «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.) Μισθολογικές ρυθµίσεις ερευνητών ιδρυµάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις 3. Τις διατάξεις του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α ) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» 4. Την υπ αριθµ. 2/54865/0022/ απόφαση του Υπ. Οικονοµικών «Κοινοποίηση ν.2685/99» 5. Την υπ αριθµ. 2/54866/0022/ (ΦΕΚ 1583B ) απόφαση του Υπ. Οικονοµικών «ικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την υπ αριθµ. 2/83346/0022/ αντίστοιχη απόφαση 6. Τις υπ αριθµ. 2/52970/0022/ & 2/52971/0022/ (ΦΕΚ 1753B ) κοινές Υπ. αποφάσεις «Καθορισµός ηµερήσιας εκτός έδρας αποζηµίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωµατούχων µηχανικών του Ε.Μ.Π. και των ισότιµων µε αυτό σχολών, των µηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και των ισότιµων µε αυτά σχολών»,όπως τροποποιήθηκαν µε την υπ αριθµ. 2/33481/0022/2011 Υπ.Αποφ. (ΦΕΚ 1069Β ), καθώς και το άρθρο 2 παρ. 6 του N.3554/07 (ΦΕΚ 80Α ) για το ίδιο θέµα 7. Την υπ αριθµ. 2/70417/0022/ (ΦΕΚ 1967Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός ηµερών εκτός έδρας στο εσωτερικό ή εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» 8. Το υπ αριθµ. 2/17717/0022/ έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους 9. Τις κατά καιρούς αποφάσεις και πράξεις επιστροφής ενταλµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου Συντάσσουµε και κοινοποιούµε στα µέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας ενηµερωτική εγκύκλιο σχετικά µε τις µετακινήσεις εκτός έδρας. 1

2 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ως έδρα νοείται η πόλη στην οποία λειτουργεί η υπηρεσία όπου υπηρετεί ο µετακινούµενος. Ως ηµέρα εκτός έδρας θεωρείται κάθε ηµέρα µετακίνησης του υπαλλήλου από την έδρα του, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερών αναχώρησης και επιστροφής. Κάθε ηµέρα εκτός έδρας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην εντολή µετακίνησης. Σε περίπτωση που η αναχώρηση γίνει νωρίτερα ή η επιστροφή αργότερα από την προβλεπόµενη στην εντολή µετακίνησης ηµεροµηνία, δεν αναγνωρίζονται δαπάνες διανυκτέρευσης ούτε καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση για τις επιπλέον ηµέρες. Η έναρξη µετακίνησης κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες δεν επιτρέπεται, παρά µόνο στις περιπτώσεις που η απόσταση και τα συγκοινωνιακά µέσα το δικαιολογούν, καθώς και για αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων. Το γεγονός αυτό, θα πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στην εντολή µετακίνησης. Η εντολή µετακίνησης θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερη της ηµέρας αναχώρησης του µετακινουµένου και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας µετακίνησης δύναται η ηµεροµηνία έκδοσης να είναι µέχρι και δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες µεταγενέστερη της επιστροφής του µετακινουµένου στην έδρα του. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στην εντολή το επείγον ή έκτακτο της µετακίνησης. Για τις µετακινήσεις στο εξωτερικό, προηγείται της εντολής µετακίνησης η έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρµόδιου Υπουργού ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση εντολής µετακίνησης είναι να έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (et.diavgeia.gov.gr) λαµβάνοντας Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α Α), η απόφαση δέσµευσης της σχετικής πίστωσης από τον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού. Θα πρέπει δε στην εντολή µετακίνησης να προσδιορίζονται: Το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του µετακινουµένου. Οι ηµεροµηνίες µετάβασης και επιστροφής και ο συνολικός αριθµός των ηµερών που ο µετακινούµενος θα παραµείνει εκτός έδρας. Η αιτία της µετακίνησης µε συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν. Ο τόπος µετάβασης. Το µέσο µετακίνησης. Ο προϋπολογισµός (Κ.Α.Ε.) τον οποίο θα βαρύνει η δαπάνη και να βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής πίστωσης. Επίσης, στην εντολή µετακίνησης θα πρέπει να αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των ηµερών εκτός έδρας που δικαιούται ο υπάλληλος, ο αριθµός των ηµερών που έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της υπογραφής της εντολής µετακίνησης και το διαθέσιµο υπόλοιπο. Για κάθε µετακίνηση θα πρέπει να εκδίδεται νέα εντολή και όχι να συµπεριλαµβάνονται στην ίδια εντολή διαφορετικές µετακινήσεις άσχετες µεταξύ τους. 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο µετακινούµενος µετά την επιστροφή στην έδρα του και προκειµένου να αποζηµιωθεί για τις δαπάνες µε τις οποίες επιβαρύνθηκε λόγω της µετακίνησης του, καταθέτει στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιδρύµατος αίτηση αποζηµίωσης προς τη ιεύθυνση 2

3 Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής: Απόφαση δέσµευσης της πίστωσης µε Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α Α). Εντολή µετακίνησης τα χαρακτηριστικά της οποίας αναλύονται εκτενώς πιο πάνω. Για τις µετακινήσεις στο εξωτερικό απαιτείται Έγκριση αρµόδιου Υπουργού ή του εξουσιοδοτηµένου οργάνου. Κατάσταση εξόδων υπογεγραµµένη από τον µετακινούµενο και τον προϊστάµενο της υπηρεσίας του (ή τον ιευθυντή του Τοµέα, ή τον Πρόεδρο της Σχολής). Εισιτήρια και πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής του αντιτίµου των εισιτηρίων. Σε περίπτωση αεροπορικής µετακίνησης θα πρέπει να προσκοµίζονται: Απόδειξη πώλησης εισιτηρίου (Α.Π.Ε.) και οι κάρτες επιβίβασης. Η Α.Π.Ε. θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» και όχι «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ». Στην αντίθετη περίπτωση, η Α.Π.Ε. θα πρέπει να συνοδεύεται και από απόδειξη εξόφλησης του αναγραφόµενου ποσού. Σε περίπτωση µετακίνησης µε όχηµα ιδιωτικής χρήσης, απαραίτητο δικαιολογητικό αποτελούν τα αποκόµµατα των διοδίων, τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται στο Τµήµα Ελέγχου απανών ακόµα και στην περίπτωση που ο µετακινούµενος δεν αιτείται να αποζηµιωθεί για το κόστος τους. Πρωτότυπο τιµολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών για τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυµα. Όπως και στην περίπτωση του εισιτηρίου έτσι κι εδώ θα πρέπει να προκύπτει από τα παραστατικά ότι έγινε εξόφληση της δαπάνης. Εάν η κράτηση γίνει µέσω πρακτορείου θα πρέπει µαζί µε το τιµολόγιο του πρακτορείου να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού της κράτησης (voucher). Αντίγραφο προγράµµατος του συνεδρίου εάν η µετακίνηση έγινε για συµµετοχή σε συνέδριο, καθώς και βεβαίωση συµµετοχής σε περίπτωση που δεν κατατίθενται παραστατικά διανυκτέρευσης. ελτίο τιµών συναλλάγµατος για την ηµέρα πραγµατοποίησης της συναλλαγής, εφόσον παρίσταται ανάγκη µετατροπής από ξένο νόµισµα. Υπεύθυνη δήλωση µε τα πλήρη στοιχεία του µετακινούµενου καθώς και τον Α.Φ.Μ. του, στην οποία: I) Θα δηλώνεται ότι για τα έξοδα τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα αίτηση αποζηµίωσης ο δηλών δεν έχει λάβει και ούτε θα λάβει αποζηµίωση από άλλη πηγή. II) Σε περίπτωση χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου, θα πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος και ο αριθµός άδειας οδήγησης του µετακινουµένου. III) Σε περίπτωση που φορέας άλλος από αυτόν που ανήκει ο µετακινούµενος κάλυψε τη δαπάνη διανυκτέρευσης ή παρασχέθηκε στον µετακινούµενο ηµιδιατροφή ή πλήρης διατροφή θα πρέπει αυτό να δηλώνεται. IV) Οτιδήποτε αφορά την εκκαθάριση της δαπάνης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια από τα παραστατικά θα πρέπει να διευκρινίζεται γραπτώς προς διευκόλυνση της ελεγκτικής διαδικασίας. Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού µισθοδοσίας σε περίπτωση που ζητείται αποζηµίωση για το κόστος συµµετοχής σε συνέδριο (fees). 3

4 3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι υπηρεσιακές µετακινήσεις εκτός της πόλης που θεωρείται έδρα της υπηρεσίας του µετακινουµένου αλλά εντός της Ελληνικής επικράτειας. Τα αναγνωριζόµενα ποσά περιλαµβάνουν: Α)Τα έξοδα µετακίνησης, Β) απάνες διανυκτέρευσης και Γ) Ηµερήσια αποζηµίωση. A) Έξοδα µετακίνησης Τα έξοδα µετακίνησης περιλαµβάνουν: Ι) Το αντίτιµο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν, εφόσον αυτά προβλέπονται για τη θέση και την ιδιότητα του µετακινουµένου (πίνακας 1). ΙΙ) Χιλιοµετρική αποζηµίωση, το αντίτιµο των διοδίων και τον ναύλο µεταφοράς του οχήµατος µε θαλάσσιο µέσο, όταν επιτρέπεται κατά τη µετακίνηση η χρήση οχήµατος Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.). Η χιλιοµετρική αποζηµίωση ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε λεπτών (0,15 ) ανά χιλιόµετρο για µετακίνηση µε επιβατικό αυτοκίνητο, και στο ποσό των πέντε λεπτών (0,05 ) ανά χιλιόµετρο για µετακίνηση µε µοτοσικλέτα. Η χρήση οχήµατος Ι.Χ. επιτρέπεται µόνο εάν το όχηµα είναι ιδιοκτησίας του µετακινουµένου ή του/της συζύγου, και εφόσον πληρούται τουλάχιστον µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Η µετακίνηση γίνεται για συµµετοχή σε συνέδριο, σεµινάριο ή εργασίες κέντρου ερευνών. - Η µετακίνηση γίνεται εκτός της πόλης που αποτελεί την έδρα της υπηρεσίας αλλά µέσα στα όρια του νοµού στον οποίο υπάγεται. - Οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν διαδοχική µετακίνηση σε περισσότερες από µία περιοχές. - Ο προορισµός του µετακινουµένου βρίσκεται στη νησιωτική Ελλάδα και από τον τόπο προορισµού προβλέπεται διαδοχική µετακίνηση σε άλλες περιοχές. - Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να γίνει χρήση οχήµατος Ι.Χ. θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στην εντολή µετακίνησης µε αναλυτική και τεκµηριωµένη αιτιολόγηση. Εάν χρησιµοποιηθεί όχηµα Ι.Χ. χωρίς να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, καταβάλλεται στον µετακινούµενο µόνο το αντίτιµο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού µέσου της αντίστοιχης διαδροµής, µε την προϋπόθεση όµως ότι κατατέθηκαν µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και τα αποκόµµατα των διοδίων. ΙΙΙ) Μίσθωση µεταφορικού µέσου επιτρέπεται µόνο όταν είναι αναγκαία η µεταφορά υλικών τα οποία συνδέονται µε το σκοπό της µετακίνησης και λόγω βάρους ή όγκου δεν είναι εφικτό να µεταφερθούν µε συγκοινωνιακά µέσα. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται και να τεκµηριώνεται στην εντολή µετακίνησης. IV) Η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης (ταξί) επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που η διαδροµή δεν καλύπτεται από συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Αυτό αποδεικνύεται µε ευθύνη του µετακινούµενου ο οποίος οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση από τον αρµόδιο φορέα ή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να δηλώνεται υπεύθυνα από τον µετακινούµενο. B) απάνες διανυκτέρευσης Η διανυκτέρευση επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι µεγαλύτερη από 160 χιλιόµετρα εφόσον κινείται µε ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, 4

5 και µεγαλύτερη από 120 χιλιόµετρα όταν κινείται µε συγκοινωνιακό µέσο. Για µετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, το αντίστοιχο όριο είναι τα 20 ναυτικά µίλια. Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόµενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής µονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόµενο δωµάτιο. Τα ανώτατα ποσά του κόστους διανυκτέρευσης εντός της Ελληνικής επικράτειας σύµφωνα µε τη θέση και την ιδιότητα του µετακινουµένου εµφανίζονται στον πίνακα 1. Γ) Ηµερήσια αποζηµίωση Ηµερήσια αποζηµίωση καταβάλλεται στον µετακινούµενο για την κάθε ηµέρα µετακίνησης και παραµονής του εκτός έδρας, καθώς και µέρος αυτής για την ηµέρα επιστροφής, µε την προϋπόθεση ότι κάθε µια από τις ηµέρες αυτές συµπεριλαµβάνεται στην εντολή µετακίνησης. Σε περίπτωση που ο µετακινούµενος καλύπτεται από ηµιδιατροφή, η ηµερήσια αποζηµίωση καταβάλλεται µειωµένη κατά 50%. Τα σχετικά ποσά εµφανίζονται στον πίνακα ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι υπηρεσιακές µετακινήσεις εκτός της Ελληνικής επικράτειας µε ανώτατο χρονικό όριο τις τριάντα (30) ηµέρες. Οι µετακινήσεις στο εξωτερικό πραγµατοποιούνται κατόπιν έγκρισης του αρµόδιου Υπουργού ή του εξουσιοδοτηµένου οργάνου. Τα αναγνωριζόµενα ποσά περιλαµβάνουν: Α) Τα έξοδα µετακίνησης, Β) απάνες διανυκτέρευσης και Γ) Ηµερήσια αποζηµίωση. A) Έξοδα µετακίνησης Ως έξοδα µετακίνησης για ταξίδια στο εξωτερικό αναγνωρίζονται: Ι) Το αντίτιµο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν, εφόσον αυτά προβλέπονται για τη θέση και την ιδιότητα του µετακινουµένου (πίνακας 2). Όταν η µετακίνηση γίνεται µε άλλο µέσο εκτός αεροπορικού, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό 10% επί του εισιτηρίου. ΙΙ) Οι µετακινούµενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µπορούν να χρησιµοποιούν Ι.Χ. αυτοκίνητο δικό τους ή της/του συζύγου και τους καταβάλλεται χιλιοµετρική αποζηµίωση η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε λεπτών (0,15 ) ανά χιλιόµετρο. Στην περίπτωση αυτή, τα συνολικά έξοδα µετακίνησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το αντίτιµο του αεροπορικού εισιτηρίου γεγονός το οποίο αποδεικνύεται µε ευθύνη του µετακινουµένου o οποίος οφείλει να προσκοµίσει αντίστοιχο παραστατικό. Ως ηµέρες ταξιδίου δικαιολογούνται µόνο οι απαιτούµενες για µετακίνηση µε αεροπορικό µέσο. Σε κάθε περίπτωση, το µέσο µετακίνησης του οποίου θα γίνει χρήση ή ο όποιος συνδυασµός αυτών θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στην εντολή µετακίνησης. Παραδείγµατος χάριν: «Η διαδροµή Αθήνα Φρανκφούρτη Αθήνα θα γίνει αεροπορικώς, ενώ η διαδροµή Φρανκφούρτη Χαϊδελβέργη Φρανκφούρτη θα γίνει σιδηροδροµικώς». B) απάνες διανυκτέρευσης Οι κατηγορίες των ξενοδοχείων στα οποία δικαιούνται διανυκτέρευσης οι µετακινούµενοι στο εξωτερικό, ανάλογα µε τη θέση και την ιδιότητά τους, αναφέρονται στον πίνακα 2. 5

6 Γ) Ηµερήσια αποζηµίωση Η ηµερήσια αποζηµίωση καταβάλλεται ολόκληρη στον µετακινούµενο για τις ηµέρες µετάβασης και παραµονής του εκτός έδρας, µε την προϋπόθεση ότι κάθε µια από τις ηµέρες αυτές συµπεριλαµβάνεται στην εντολή µετακίνησης. Για την ηµέρα επιστροφής, η οποία επίσης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην εντολή µετακίνησης, καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση µόνο στην περίπτωση που η επιστροφή γίνει κατά την ηµέρα λήξης των εργασιών. Εάν η επιστροφή γίνει την επόµενη ηµέρα, δεν καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση για την ηµέρα αυτή παρόλο που µπορεί να συµπεριλαµβάνεται στην εντολή µετακίνησης. Η ηµερήσια αποζηµίωση καταβάλλεται µειωµένη στις παρακάτω περιπτώσεις: Ι) Μειωµένη κατά 50%: - Σε περίπτωση αυθηµερόν µετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό. - Σε περίπτωση που ο µετακινούµενος καλύπτεται από ηµιδιατροφή. ΙΙ) Μειωµένη κατά 75%, σε περίπτωση που τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης καλύπτονται από φορέα άλλον από εκείνον στον οποίο ανήκει ο µετακινούµενος. Το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης στο εξωτερικό, διαµορφώνεται σύµφωνα µε τη θέση και την ιδιότητά του µετακινουµένου, αλλά προσαρµόζεται και ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η χώρα προορισµού. Τα σχετικά ποσά εµφανίζονται στον πίνακα 2, ενώ οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι χώρες του εξωτερικού ως προς τον καθορισµό του ύψους της ηµερήσιας αποζηµίωσης των µετακινούµενων σε αυτές, αναφέρονται στον πίνακα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ I) Η παρούσα αναθεωρηµένη έκδοση περιλαµβάνει τις αλλαγές που προέκυψαν: α) Μετά την έκδοση της υπ αριθµ. 2/33481/0022/2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1069Β/ ) η οποία τροποποιεί το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης και τα ποσά που αναγνωρίζονται ως δαπάνη διανυκτέρευσης για τους µονίµους και µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωµατούχους µηχανικούς (πίνακας 1), και β) Κατόπιν της υπ αριθµ. 93/2011 Πράξης του Ι Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την οποία απαιτείται ως προϋπόθεση νοµιµότητας οποιασδήποτε µετακίνησης στο εξωτερικό και η προηγούµενη έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρµοδίου Υπουργού (εν προκειµένω του Υπουργού Παιδείας), ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου (Ν.2685 άρθρο 21 παρ.1). II) Μετά την υπ αριθµ. 3/ (αρ. πρωτ. ΕΜΠ 6622/9-3-09) πράξη επιστροφής της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και σύµφωνα µε την απόφαση του Τµήµατος Ι (Ε ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου (26 η Συνεδρίαση της , πράξη 174/2007), το αντίτιµο του κόστους συµµετοχής σε συνέδρια (fees) δεν καταβάλλεται στα µέλη.ε.π. των Α.Ε.Ι., για τον λόγο ότι κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ.2δ του Ν.2530/1997 λαµβάνουν στον µισθό τους πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια. III) Με αφορµή ένα σφάλµα το οποίο απαντάται ιδιαίτερα συχνά, σηµειώνουµε ότι σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζονται δαπάνες διανυκτέρευσης για ηµέρες οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στην εντολή µετακίνησης. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση που η εντολή µετακίνησης αναφέρει ως ηµέρα αναχώρησης την 15 η του µήνα και ως ηµέρα επιστροφής την 18 η, ενώ ο µετακινούµενος αναχώρησε την 14 η 6

7 και επέστρεψε την 19 η, δεν αναγνωρίζονται δαπάνες διανυκτέρευσης για την 14 η του µήνα γιατί δεν συµπεριλαµβάνεται στην εντολή µετακίνησης, αλλά ούτε και για την 18 η διότι σύµφωνα µε την εντολή µετακίνησης, η 18 η είναι η ηµέρα επιστροφής. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν αναγνωρίζονται δαπάνες διανυκτέρευσης σε περίπτωση που η εντολή µετακίνησης περιλαµβάνει µία µόνο ηµέρα, γιατί τότε η µετακίνηση θα έπρεπε να είχε γίνει αυθηµερόν. IV) Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας καταβολής αποζηµίωσης, οι µετακινούµενοι θα πρέπει κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους προς την ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών να επισυνάπτουν έντυπο µε τα πλήρη στοιχεία τους (Πατρώνυµο, Α.Φ.Μ., Αρ. ελτίου Ταυτότητας, /νση κατοικίας), τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση µηχανογραφηµένου χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣIMOΣ E. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ιεκπ/σης & Αρχείου Κοινοποίηση: Τµήµα Ελέγχου απανών 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΣ: ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τηλ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (Κ.Α.Ε. 0711) ΠΡΥΤΑΝΗΣ Με αεροπλάνο, πλοίο και τρένο στην Α θέση, δικαίωµα χρήσης κλινάµαξας Α θέσης ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΜΕΛΗ ΕΠ ΕΕ ΙΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Με αεροπλάνο στην οικονοµική θέση, πλοίο και τρένο στην Α θέση, δικαίωµα χρήσης κλινάµαξας Α θέσης ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Με αεροπλάνο στην οικονοµική θέση, πλοίο και τρένο στην Β θέση ΕΤΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΙΠΟΙ Με αεροπλάνο στην οικονοµική θέση, πλοίο και τρένο στην Β θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. Όσο αφορά τη µετάβαση δεν υπάρχει διαφοροποίηση για τους µηχανικούς. Αναλόγως της θέσης τους κατατάσσονται σε µια από τις προηγούµενες κατηγορίες όπως αυτές εµφανίζονται παραπλεύρως. ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (Κ.Α.Ε 0721) Έως 58,69 Έως 52,82 Έως 44,02 Έως 35,22 Έως 64,00 Έως 50,00 Οι παραπάνω τιµές προσαυξάνονται κατά 20% τους µήνες Ιούλιο Αύγουστο Σεπτέµβριο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Κ.Α.Ε. 0721) 29,35 για την ηµέρα µετάβασης και την κάθε ηµέρα παραµονής 9,78 για την ηµέρα επιστροφής καθώς και για µετακίνηση µε αυθηµερόν µετάβαση και επιστροφή 56,00 για την ηµέρα µετάβασης και την κάθε ηµέρα παραµονής καθώς και για αυθηµερόν µετακίνηση 45,00 για την ηµέρα µετάβασης και την κάθε ηµέρα παραµονής καθώς και για αυθηµερόν µετακίνηση ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Κ.Α.Ε. 0857) Το αντίτιµο του κόστους εγγραφής σε συνέδρια καταβάλλεται µόνο σε όσους µετακινούµενους δεν λαµβάνουν στον µισθό τους την πάγια µηνιαία αποζηµίωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ.2.δ του Ν.2530/1997. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούµε οι αιτούντες την καταβολή του αντίτιµου εγγραφής σε συνέδριο να επισυνάπτουν στα δικαιολογητικά τους και αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού µισθοδοσίας. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΣ: ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τηλ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΜΕΛΗ ΕΠ ΕΕ ΙΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (Κ.Α.Ε. 0731) Με αεροπλάνο, πλοίο και τρένο στην Α θέση, δικαίωµα χρήσης κλινάµαξας Α θέσης Με αεροπλάνο στην οικονοµική θέση, πλοίο και τρένο στην Α θέση, δικαίωµα χρήσης κλινάµαξας Α θέσης Με αεροπλάνο στην οικονοµική θέση, πλοίο και τρένο στην Α θέση, δικαίωµα χρήσης κλινάµαξας Α θέσης Με αεροπλάνο στην οικονοµική θέση, πλοίο και τρένο στην Β θέση, δικαίωµα χρήσης κλινάµαξας Β θέσης Με αεροπλάνο στην οικονοµική θέση, πλοίο και τρένο στην Β θέση ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (Κ.Α.Ε. 0732) Σε ξενοδοχεία κατηγορίας µέχρι 4* Σε ξενοδοχεία κατηγορίας µέχρι 3* ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Κ.Α.Ε. 0732) Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Α Β ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Κ.Α.Ε. 0857) Χ Ω Ρ Α Σ Γ Το αντίτιµο του κόστους εγγραφής σε συνέδρια καταβάλλεται µόνο σε όσους µετακινούµενους δεν λαµβάνουν στον µισθό τους την πάγια µηνιαία αποζηµίωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ.2.δ του Ν.2530/1997. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούµε οι αιτούντες την καταβολή του αντίτιµου εγγραφής σε συνέδριο να επισυνάπτουν στα δικαιολογητικά τους και αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού µισθοδοσίας. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Α Β Γ Άγιος Μαρίνος, Αίγυπτος, Αζερµπαϊτζάν, Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αργεντινή, Αρµενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερµανία, Γεωργία, ανία, ηµοκρατία Κµερ, Ελβετία, Εσθονία, Ζαΐρ, Η.Π.Α., Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Καναδάς, Κατάρ, Κίνα, Κορέα, Κούβα, Κουβέίτ, Κροατία, Κύπρος, Λάος, Λεσότο, Λετονία, Λευκορωσία, Λίβανος, Λιβύη, Λιθουανία, Λιχτενστάιν Λουξεµβούργο, Μαδαγασκάρη, Μαλαισία, Μαλβίδες, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μονακό, Μολδαβία, Μπαχρέϊν, Μπούρµπα, Νιγηρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Οµάν, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σλοβενία, Σενεγάλη, Σιγκαπούρη, Σκόπια, Σλοβακία, Σουδάν, Σουηδία, Συρία, Ταϊλάνδη, Τσεχία, Τουρκία, Υεµένη Βόρεια και Νότια, Φιλιππίνες, Φινλανδία, Χιλή, Χόνγκ-Κόνγκ. Αιθιοπία, Αϊτή, Ακτή Ελεφαντοστού, Αυστραλία, Βολιβία, Γουιάνα, Γκαµπόν, Γουατεµάλα, Γουϊνέα, οµινικανική ηµοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ισηµερινός, Καµερούν, Κένυα, Κολοµβία, Κόστα Ρίκα, Λιβερία, Μαλί, Μάλτα, Μαλάουϊ, Μαρόκο, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μπαχάµες, Μπαρµπάδος, Μπουτάν, Νέα Ζηλανδία, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νοτιοαφρικανική Ένωση, Ονδούρα, Ουγκάντα, Πακιστάν, Παναµάς, Παραγουάη, Ρουάντα, Σιέρα Λεόνε, Σρι Λάνκα, Τανζανία, Τζαµάϊκα, Τουµαντέ, Τυνησία, Φίτζι. Όλες οι χώρες που δεν περιλαµβάνονται σε µία από τις προηγούµενες κατηγορίες. 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το 2010-2001 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.150 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 14

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.150 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 14 Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.150 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 18-04-13 Σελ. 1 από 14 1. Εισαγωγή Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται μετακινήσεις των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003)

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3791, 31.12.2003 6038 Κ.Δ.Π. 924/2003 Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 44 Μάρτιος 2007 Μέτρια επίδοση της Ελλάδας στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα Σύµφωνα µε τη νέα έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15 Eισ Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2015(σε HL) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) ΛΙΤΡΑ ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 734 411 1,79 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 258.693 44.533 5,81 ΕΛΒΕΤΙΑ 821.844 184.455 4,46 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 30 2 15,00 ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W Τιμοκατάλογος Προγράμματος W ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ W Μηνιαίο Πάγιο 60 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 Mobile Internet 1,5GB Χρεώσεις μετά την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 45 Απρίλιος 2007 Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται πολλών άλλων χωρών στην ετοιµότητα για χρήση νέων τεχνολογιών Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS) ΒΕΛΓΙΟ ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 10% 02/01/14 εως ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως ΟΛΕΣ N/A Διαθέσιμο μόνο σε BRUSSELS ZAVENTEM APT & MAX ΚΡΑΤΗΣΗ 14 ΗΜΕΡΕΣ 20% 02/01/14 εως ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 20% 02/01/14 εως 13/02/14

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 01/04/2016 Τηλ. : 2610 367372 2610 367661 Fax: 2610 367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Τηλ.: 2610 367660 2610 367661 Fax: 2610 367105 e-mail: odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q σελ 3 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Smart EU Combo Q no

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver Με 18% ΦΠΑ Με 18% ΦΠΑ Με 18% ΦΠΑ Αγία Λουκία κινητό 0,2613 0,2832 0,2083 Αγία Λουκία σταθερό 0,2613

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet)

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α)

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ με τη συμμετοχή όσων τοπικών και περιφερειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής...σελ. 3 Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές υπό εξέταση προϊόντων προς Ρωσία

Ελληνικές εξαγωγές υπό εξέταση προϊόντων προς Ρωσία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων Ροδάκινα, Φράουλες, Ακτινίδια, Κεράσια, Βερίκοκα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ) ΒΕΛΓΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Prestige Collection, Dreamcar Collection 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 15% 02/01/15 έως 31/03/15

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας. Ε Ρ Ε Υ Ν Α World Economic Forum Το Global Information Technology Report 2013 επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α/ )

Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α/ ) Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α/14.8.2015) To Ε.Ι.Ε καλύπτει το κόστος των μετακινήσεων του προσωπικού του καθώς και των συνεργατών του εφόσον μετακινούνται κατ εντολή του Ιδρύματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.99 21.50 21.50 Ενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Υπηρεσία WIND Broadband WIND WIND Fiber 100 WIND Fiber 200 WIND Fiber 100

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Κλήσεις. Χρέωση ανά λεπτό. Προς. Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων. Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ -

Τοπικές Κλήσεις. Χρέωση ανά λεπτό. Προς. Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων. Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Τοπικές Κλήσεις Προς Χρέωση ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0371 Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Ευρώπη... 5 Αμερική... 8 Ασία... 12 Αυστραλία... 14 Αφρική... 15 2 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΡΟΤΑΡΥ Φίλες και φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 09/

Απόσπασμα Πρακτικού 09/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αρ. πρωτ.: 1877/28-2-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 09/17-02-2014 Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 41 Απρίλιος 2008 Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ. Καλούνται οι εισαγόμενοι επιτυχόντες στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ. Καλούνται οι εισαγόμενοι επιτυχόντες στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Νοσηλευτικής Αθήνα 09 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Καλούνται οι εισαγόμενοι επιτυχόντες στο Τμήμα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0249(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Reinhard Bütikofer (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0249(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Reinhard Bütikofer (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2008/0249(COD) 18.6.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-38 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE441.312v01-00) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα