ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. Α. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας Εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές της χώρας για την ακολουθητέα διαδικασία έκδοσης αδειών αστυνομικής φύσεως που αφορούν στην έναρξη εκτέλεσης πάσης φύσεως έργων εντός ζώνης λιμένα. Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του αιγιαλού και παραλίας έχει καθοριστεί με το Ν. 2971/2001 (Α 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Ειδικότερα το άρθρο 18 αυτού ορίζει ότι για την έναρξη εκτέλεσης των έργων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα, εντός της ζώνης λιμένα, απαιτείται άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Πέραν αυτών για τον προσδιορισμό της διαδικασίας του θέματος εφαρμογή έχουν οι ακόλουθες διατάξεις: α) ΝΔ. αρ. 444/70 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α 39). β) Άρθρο 260 του «Γενικού Κανονισμού Λιμένα» (ΦΕΚ 388 τ. Β / ) ή αντίστοιχο άρθρο Γ.Κ. κατά τόπον λιμένα.. γ) Άρθρο 3, παραγρ. 23 του Ν. 2242/94 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α 162). δ) Άρθρο εικοστό πρώτο του Ν.2932/01 «Ελέυθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145 Α / ). ε) Άρθρο 9 του Ν.2987/02 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 959/1979 «Περί Ναυτικής Εταιρείας» (ΦΕΚ 192 Α ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 27 Α / ). στ) Άρθρο 14 του Ν.3044/02 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρύθμισης άλλων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων». (ΦΕΚ 197 Α / ). ζ) Άρθρα 31,32,34 και 44 του Ν.3153/03 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας». (ΦΕΚ 153 Α / ). 1

2 Γ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Πεδίο εφαρμογής της παρούσας είναι οι περιοχές χωρικής δικαιοδοσίας, εντός ζώνης λιμένα και εξομοιούμενων χώρων, των τοπικών Λιμενικών Αρχών (Κ.Λ/Χ, Λ/Χ, Υ/Χ) σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 444/70 (ΦΕΚ 39 Α ). Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Προκειμένου να εκδοθεί από τις Λιμενικές Αρχές η αστυνομικής φύσεως άδεια που απαιτείται για την έναρξη εκτέλεσης έργων, είναι απαραίτητη η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας: Για έργα που πρόκειται να εκτελεσθούν σε περιοχές εντός ζώνης λιμένα ή σε περιοχές εξομοιούμενες με ζώνη λιμένα, πρέπει να υποβληθούν στην κατά τόπον Λιμενική Αρχή τα εξής: 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου αναδόχου του έργου για την έκδοση άδειας αστυνομικής φύσεως για την έναρξη εκτέλεσης του έργου. Εάν πρόκειται για ανάδοχο εταιρεία, απαιτείται η νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου αυτής και του υπεύθυνου μηχανικού εργοταξίου. 2. Θεωρημένο αντίγραφο της εργολαβικής σύμβασης του έργου. 3. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου από ΥΠΕΧΩΔΕ- ΔΙΠΕΧΩ, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το μέγεθος-κατηγορία του έργου. 4. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για το συγκεκριμένο έργο μετά από σύμφωνη γνώμη ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, ΓΕΝ, Υπ. Πολιτισμού και ΥΠΕΧΩΔΕ (εάν απαιτείται) σχετικά με τη μελέτη του έργου ή η απόφαση του Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης και έγκριση του ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και του ΥΠΕΧΩΔΕ (εάν απαιτείται), εάν πρόκειται για έργο στην περιοχή αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Α.Ε. (Ν. 2932/2001- Ν.3153/03). 5. Απόφαση ορισμού Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, είτε ΚΥΑ ΥΕΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ εάν πρόκειται για έργο εθνικού επιπέδου προϋπολογισμού δαπάνης άνω των ευρώ (Ν. 3044/2002). 6. Οικοδομική άδεια μετά από έγκριση ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, εάν απαιτείται (Ν. 2987/02). 7. Το αριθμ τετραπλότυπο είσπραξης υπέρ κεφαλαίου Λ.Α. Εν συνεχεία εκδίδεται Άδεια από τη Λιμενική Αρχή όπως το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι) με όρους και προϋποθέσεις που ερείζονται στις κείμενες διατάξεις και αφορούν πρόληψη ρύπανσης, ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, φωτοσήμανση, προστασία αρχαιοτήτων, κλπ. Στην άδεια μπορεί να συμπεριληφθούν και όροι πέραν των ανωτέρω που αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις, κατά την κρίση του Λιμενάρχη. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη απόρριψης στη θάλασσα βυθοκορημάτων ή προϊόντων εκσκαφών, πρέπει να αιτηθεί επιπρόσθετα από τον ανάδοχο και να εκδοθεί από την Λιμενική Αρχή ειδική άδεια απόρριψης στο θαλάσσιο χώρο. Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ Η Λιμενική Αρχή παρακολουθεί τη συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας από την έναρξη μέχρι και το πέρας των εργασιών του έργου 2

3 υποβάλλοντας ετησίως σχετική αναφορά προς ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ με εκτελούμενα έργα και εκδοθείσες άδειες στην περιοχή δικαιοδοσίας της (Παράρτημα ΙΙ).Μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της χορηγηθείσας αστυνομικής φύσεως άδειας από τον ανάδοχο συνεπάγεται ανάκληση της με νεώτερη πράξη της Λιμενικής Αρχής, καθώς και επιβολή κυρώσεων βάσει των ισχυουσών διατάξεων για κάθε περίπτωση παράβασης. Διευκρινίζεται ότι η αρμοδιότητα της οικείας Λιμενικής Αρχής περιορίζεται στον έλεγχο της τήρησης των όρων της χορηγηθείσας αστυνομικής φύσεως άδειας ενώ αρμόδια για την ορθή, ποιοτικά και ποσοτικά, εκτέλεση του έργου, βάση των εγκεκριμένων μελετών και της σύμβασης, είναι η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία αυτού. ΣΤ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου ξεκινήσει την εκτέλεση του έργου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αστυνομικής φύσεως, η Λιμενική Αρχή υποχρεούται να διακόψει άμεσα και χωρίς καμία προειδοποίηση την εκτέλεση των εργασιών και να εκκινήσει τη διαδικασία επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 29 Ν. 2971/01 (Α 285). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση όρου ή όρων της εκδοθείσας άδειας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, γίνεται κατ αρχήν σύσταση στον ανάδοχο του έργου για άμεση συμμόρφωση. Σε αρνητική περίπτωση η άδεια ανακαλείται και κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει ισχυουσών διατάξεων. Ζ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε Λιμενική Αρχή επιπέδου Υ/Χ και άνω υποβάλλει ετησίως (έως 30 Ιανουαρίου) αναφορά ως το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ) προς ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ σχετικά με τα εκτελεσθέντα και εκτελούμενα έργα περιοχής δικαιοδοσίας της, καθώς και τις εκδοθείσες άδειες έναρξης εκτέλεσης έργων αστυνομικής φύσεως. Υποδεέστερες των ανωτέρω Λιμενικές Αρχές υποβάλλουν τις σχετικές αναφορές τους στις Λιμενικές Αρχές υπαγωγής τους προκειμένου εκείνες να διαβιβαστούν αρμοδίως στο ΥΕΝ/ΔΛΥ. Η. ΤΕΛΙΚΑ Επειδή η ανάγκη τήρησης ενιαίας διαδικασίας χορήγησης αδειών έναρξης εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα και εξομοιούμενων χώρων καθώς και ελέγχου συμμόρφωσης με τους όρους αυτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι επιβεβλημένη, κρίνεται ότι η παρούσα Εγκύκλιος μπορεί να συμβάλει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος εφόσον οι Λιμενικές Αρχές με ευθύνη των Προϊσταμένων τους επιδείξουν κάθε επιμέλεια στην πιστή εφαρμογή της. Το ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ ως αρμόδια Υπηρεσία εντέλλεται για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων στην εφαρμογή της Εγκυκλίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης Επισυνάπτονται: Παράρτημα Ι Υπόδειγμα άδειας αστυνομικής φύσεως Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα πίνακα ετήσιας αναφοράς εκτελεσθέντων έργων και εκδοθεισών αδειών αστυνομικής φύσεως. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Κ.Λ/Χ Λ/Χ Υ/Χ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.ΥΠΕΣΔΑ/Γεν. Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΔΠ/ΔΔΠ 3.ΥΕΘΑ/ΓΕΝ/Δ/ΝΣΗ Α2-ΤΜΗΜΑ Ιε 4.ΠΝ/ΥΔΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.ΠΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ 6. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 7. ΥΠΠΟ/ Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (12) 9. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ο.Λ. Α.Ε. - Λ.Τ. - Δ.Λ.Τ.- Ν.Λ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γρ. κ. ΥΕΝ Γρ. κ. ΓΓ Γρ. κ. ΓΓΛΛΠ Γρ. κ. ΑΛΣ Γρ. κ. Α ΥΛΣ ΥΕΝ/ΔΛΑ ΥΕΝ/ΔΛΠ ΥΕΝ/ΔΟΛΕΛ ΥΕΝ/ΔΠΘΠ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα Άδειας Έναρξης Εκτέλεσης Έργου εντός ζώνης Λιμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ.. Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνα: Telefax: Τόπος, ημερομηνία Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α. Του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001 (Α 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» β. Του άρθρου 260 του «Γενικού Κανονισμού Λιμένα» (ΦΕΚ 388 τ. Β / ) ή αντίστοιχου άρθρου Γ.Κ. κατά τόπον λιμένα. 2. Την από αίτηση του Αναδόχου για έκδοση άδειας αστυνομικής φύσεως έναρξης εκτέλεσης του έργου, συνοδευόμενη από τη νομιμοποίηση του εκπροσώπου αυτού και του υπεύθυνου μηχανικού εργοταξίου. 3. Την αρ εργολαβική σύμβαση μεταξύ και Αναδόχου. 4. Την αρ. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου από ΥΠΕΧΩΔΕ- ΔΙΠΕΧΩ, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το μέγεθος-κατηγορία του έργου. 5. Την αρ...απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για το συγκεκριμένο έργο μετά από την αρ σύμφωνη γνώμη ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, την αρ σύμφωνη γνώμη ΓΕΝ, την αρ... σύμφωνη γνώμη Υπ. Πολιτισμού και την αρ.σύμφωνη γνώμη ΥΠΕΧΩΔΕ (εάν απαιτείται), ή την αρ. απόφαση του Δ.Σ. του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης και την αρ.έγκριση του ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, (κατά περίπτωση) για την έγκριση του έργου. 6. Την αρ Απόφαση ορισμού Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, είτε την αρ.. ΚΥΑ ΥΕΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ εάν πρόκειται για έργο εθνικού επιπέδου προϋπολογισμού δαπάνης άνω των ευρώ. 7. Την αρ..οικοδομική άδεια μετά από έγκριση ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, εάν απαιτείται (Ν. 2987/02). 8. Το αριθμ τετραπλότυπο είσπραξης υπέρ κεφαλαίου Λ.Α. 5

6 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Στην ανάδοχο εταιρεία «.» με έδρα., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον (όνομα, ΑΔΤ), με υπεύθυνο μηχανικό εργοταξίου τον. (όνομα, ΑΔΤ, αρ ΤΕΕ), άδεια έναρξης εκτέλεσης του έργου με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 1. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων του εργοταξίου που προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 2. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε όλο το προσωπικό του εργοταξίου να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστικό φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους της παραπάνω (4) σχετικής καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών. 4. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος χώρου του εργοταξίου κατά το χρόνο λειτουργίας αυτού και υποχρεούται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης ήθελε προκληθεί συνεπεία της λειτουργίας εν λόγω εργοταξίου. 5. Ο Ανάδοχος θα λάβει μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των εργοταξιακών μηχανημάτων και οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες άδειες κυκλοφορίας και λειτουργίας, ώστε να μην προκληθεί κίνδυνος ατυχήματος στο εργοτάξιο και τον περιβάλλοντα αυτό χώρο. Εφόσον χρησιμοποιηθούν πλωτά μέσα για εργοταξιακούς λόγους θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά αξιοπλοίας και λοιπά ναυτιλιακά έγγραφα και να έχουν την προβλεπόμενη σύνθεση πληρώματος. 6. Απαγορεύεται η πρόσβαση εντός του χώρου του εργοταξίου σε μη έχοντες εργασία πεζούς, οχήματα και πλωτά μέσα. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει περιμετρικά προστατευτικά κιγκλιδώματα στο χερσαίο χώρο, στερεά τοποθετημένα με επαρκή σήμανση επ αυτών και εφόσον απαιτείται κατάλληλους πλωτούς σημαντήρες στο θαλάσσιο χώρο. 7. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να μην προκληθούν προβλήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και παρακώλυσης λιμενικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 8. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, για την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων μηχανημάτων και πλωτών μέσων στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο εντός του εργοταξίου και πέριξ αυτού μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία μας. Επίσης απαιτείται επαρκής και ευδιάκριτη φωτοσήμανση του εργοταξίου σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Φάρων. 9. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ειδοποιηθεί άμεσα η Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων για τις δικές της ενέργειες και η Υπηρεσία μας. 10. Σε περίπτωση που εκτελεστούν καταδυτικές εργασίες να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθμ.10 (ΦΕΚ 978/Β95), όπως ισχύει. 11. Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας του Γενικού Κανονισμού Λιμένα. 12. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη απόρριψης στη θάλασσα βυθοκορημάτων ή προϊόντων εκσκαφών του εργοταξίου πρέπει να αιτηθεί και εκδοθεί ειδική άδεια απόρριψης στο θαλάσσιο χώρο από την Υπηρεσία μας. 13. Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθεί χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση από το χώρο του έργου. 14. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία μας για την έναρξη, εξέλιξη και λήξη των εργασιών για την αποπεράτωση του έργου. Επιπρόσθετα για τους σκοπούς ασφαλούς ναυσιπλοΐας και ασφαλούς 6

7 χρήσης του έργου, με την παραλαβή του, ο ανάδοχος υποβάλλει στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Φάρων του Π.Ν. και την Λιμενική Αρχή, σχεδιάγραμμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε κατάλληλη κλίμακα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υδρ.Υπ. του Π.Ν., με αποτύπωση των εκτελεσθέντων έργων που αφορά η παρούσα. Μη τήρηση των προαναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων, συνεπάγεται ανάκληση της παρούσας με νεώτερη πράξη της Λιμενικής Αρχής, καθώς και επιβολή κυρώσεων βάσει των ισχυουσών διατάξεων για κάθε περίπτωση παράβασης. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων ή έως την παραλαβή του έργου (όποιο είναι μικρότερο) και στη συνέχεια αν απαιτείται μπορεί να ανανεωθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΕΘΑ/ΓΕΝ/Δ/ΝΣΗ Α2-ΤΜΗΜΑ Ιε ΠΝ/ΥΔΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ (εάν απαιτείται) ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ Β (υ.τ.α.) ΥΕΝ/ΔΛΑ Α (υ.τ.α.) ΥΕΝ/ΔΠΘΠ Α (υ.τ.α.) Οικεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Διευθύνουσα Υπηρεσία / Προϊσταμένη Αρχή του έργου Οικεία Νομαρχία / Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένος Οικείος Δήμος Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 7

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ετήσιος Πίνακας Έκδοσης Αδειών Αστυνομικής Φύσεως και Επιβληθέντων Προστίμων Έτους Τίτλος έργου (*) Ανάδοχος Αρ & Ημερομηνία έκδοσης άδειας Έναρξη /λήξη εργασιών Προϊσταμένη Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία Σύμβαση Παρατηρήσεις (**) Σημείωση: (*)Αναφέρονται όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν εντός του έτους. (**) Αναφέρονται τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα λόγω παράβασης όρων της άδειας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λ.Α. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 8

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1/2007. ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1/2007. ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες : 210-4146 440, 210-4146 435 Πειραιάς,03-04-2007 Αρ.Πρωτ.8220/13/07

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 12-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6/01/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχ διεύθ: Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38 Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18/10/2010 Πληρ.: Σ. Δημάκη Τηλ.: 210 4550343 Fax: 210 4550187

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 5745826, 5762434, FAX. 5759547 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. ΠΡΟΣ: ΕΔΡΑ: ΚΟΙΝ:

Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. ΠΡΟΣ: ΕΔΡΑ: ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα