Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Ρ3χ: /3 Θ-ΙΤΟΪΙ: ά^εοφγεη.απ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας Διανομής Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Ρ3χ: /3 Θ-ΙΤΟΪΙ: ά^εοφγεη.απ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Έκδοση πιστοποιητικών ασφαλιστικής κάλυψης επιβατηγών πλοίων με άδεια να μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 392/ σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.1. Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές και η ενημέρωση των φορέων της ναυτιλίας, ενόψει θέσης σε ισχύ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος 1 (εφεξής Κανονισμός), όσον αφορά στην έκδοση πιστοποιητικών προς τα υπόχρεα πλοία Ο Κανονισμός θεσπίζει το καθεστώς σχετικά με την ευθύνη και την ασφάλιση για τις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, όπως ορίζουν οι συναφείς διατάξεις: (α) της σύμβασης των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 2002 (εφεξής "σύμβαση των Αθηνών"), οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα I του Κανονισμού και (β) των επιφυλάξεων και κατευθυντήριων γραμμών του ΙΜΟ για την εφαρμογή της σύμβασης των Αθηνών που υιοθέτησε η νομική επιτροπή του ΙΜΟ στις 19 Οκτωβρίου 2006 (εφεξής "κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ"), οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα II του Κανονισμού. 1 Διαθέσιμος στη διεύθυνση Ιπ>Ιρ://θυΓΐ6χ.θυΓθρα.Θυ/ΐΘχϋή5βι ν/ιθχυπ5θΐ ν θιο?υπ=οϋ:1:2009:131:0024:0046:ει:ρρρ 0:\0οουηηβηΐ5 αηςι $βιιίη9$\υ5βγ\μγ Οοουηηβη»$\ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ ΟΙ?ΟΑΝΙΖΑΤΙΟΝ5\3139.Α.7 (ΑΣΚΗΜΩΝ - ΑΤΗΕΝ5)\Εγκύκλιος\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ.οΙοα

2 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.1. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε διεθνή μεταφορά 2 που πραγματοποιείται με πλοία μεταφοράς επιβατών που έχουν άδεια να μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες, εφόσον: (α) το πλοίο φέρει σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι νηολογημένο σε κράτος μέλος της Ε.Ε.' ή (β) η σύμβαση μεταφοράς έχει συναφθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ή (γ) ο τόπος αναχώρησης ή προορισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς, βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ε. Ε Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό σε όλες τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές Επιπρόσθετα, επεκτείνει την εφαρμογή σε πλοία Κατηγορίας Α και Β της Οδηγίας 98/18/ΕΚ που εκτελούν ενδομεταφορές. Ως προς τα πλοία αυτά, η Ελλάδα ενημέρωσε την Ευρ. Επιτροπή ότι θα κάνει χρήση της δυνατότητας αναβολής της εφαρμογής του Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτού, μέχρι τις και αντίστοιχα. Κατά συνέπεια: (α) δεν τίθεται στο παρόν στάδιο ζήτημα έκδοσης πιστοποιητικού σε πλοία Κατηγορίας Α και Β που εκτελούν ενδομεταφορές μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες, (β) δεν εφαρμόζεται στα πλοία κατηγορίας Γ και Δ της Οδηγίας 98/18 και σε φ/γ-ο/γ πλοία, δεδομένου ότι δεν μεταφέρουν πλέον των 12 επιβατών ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 3.1. Σε σχέση με τα θέματα που ρυθμίζει η παρούσα εγκύκλιος, ο Κανονισμός, ενσωματώνοντας τη Σύμβαση των Αθηνών όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 2002, προβλέπει: (α) ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης του μεταφορέα που εκτελεί όντως τη μεταφορά, λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης επιβάτη, τουλάχιστον μέχρι τα όρια της Σύμβασης Αθηνών, και (β) εφοδιασμό των υπόχρεων πλοίων με πιστοποιητικό, το οποίο θα εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Σύμβασης. 2 Δηλ. κάθε μεταφορά της οποίας ο τόπος αναχώρησης και προορισμού βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, ή σε ένα μόνον κράτος, εάν, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς ή το προγραμματισμένο δρομολόγιο, υπάρχει ενδιάμεσο λιμάνι προσέγγισης σε άλλο κράτος 3 Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης των Αθηνών, 1974, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο 2002, ως «επιβάτης» ορίζεται κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται με πλοίο σύμφωνα με συμφωνία μεταφοράς, ή το οποίο, με τη συγκατάθεση του μεταφορέα, συνοδεύει όχημα ή ζωντανά ζώα, σύμφωνα με συμφωνία για τη μεταφορά αγαθών που δεν καλύπτεται από τη Σύμβαση.

3 3.2. Το καθεστώς ευθύνης ως προς τους επιβάτες, τις αποσκευές και τα οχήματά τους και οι κανόνες για την ασφάλιση ή άλλου είδους χρηματοοικονομική ασφάλεια διέπονται από τον Κανονισμό καθώς και από τα άρθρα 1 και Ια, το άρθρο 2 παράγραφος 2, τα άρθρα 3 έως 16, και τα άρθρα 18, 20 και 21 της Σύμβασης των Αθηνών που παρατίθενται στο παράρτημα I του Κανονισμού και τις διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών του ΙΜΟ που παρατίθενται στο παράρτημα II του Κανονισμού Ειδικότερα, το καθεστώς ευθύνης του μεταφορέα για θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη ρυθμίζεται από το άρθρο 3 της Σύμβασης των Αθηνών, 1974, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο 2002, το οποίο διακρίνει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Για ζημία που επήλθε λόγω ναυτικού συμβάντος 4 ο μεταφορέας θα ευθύνεται στο μέτρο που η επελθούσα ζημία σε σχέση με τον εν λόγω επιβάτη, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, δεν υπερβαίνει τις λογιστικές μονάδες, εκτός εάν ο μεταφορέας αποδείξει ότι το συμβάν: (α) υπήρξε αποτέλεσμα πολεμικής πράξης, εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, εξέγερσης ή φυσικού φαινομένου, έκτακτου, αναπόφευκτου και ακαταμάχητου χαρακτήρα, ή (β) προκλήθηκε εξ ολοκλήρου από πράξη ή παράλειψη που έγινε από τρίτο με πρόθεση την πρόκληση του συμβάντος Για ζημία που επήλθε λόγω ναυτικού συμβάντος, στο βαθμό που η ζημία υπερβαίνει το ανωτέρω όριο των λογιστικών μονάδων, ο μεταφορέας θα ευθύνεται περαιτέρω, εκτός αν ο μεταφορέας αποδείξει (μόνο για το μέρος που υπερβαίνει τις λονιστικές μονάδες) ότι το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του μεταφορέα Για ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της σωματικής βλάβης επιβάτη που δεν προκλήθηκε από ναυτικό συμβάν, ο μεταφορέας θα ευθύνεται εφόσον το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία οφειλόταν σε δόλο ή αμέλεια του μεταφορέα. Το βάρος της απόδειξης του δόλου ή της αμέλειας φέρει ο ενάγων Για ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα της απώλειας ή φθοράς αποσκευών καμπίνας, ο μεταφορέας ευθύνεται εφόσον το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία οφειλόταν σε δόλο ή αμέλεια του μεταφορέα. Ο δόλος ή η αμέλεια του μεταφορέα θα τεκμαίρονται για τη ζημία που προκλήθηκε από ναυτικό συμβάν Για ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα της απώλειας ή φθοράς αποσκευών, πλην των αποσκευών καιιπίνας, ο μεταφορέας ευθύνεται, εκτός αν αποδείξει ότι το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλειά του Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 των κατευθυντήριων γραμμών του ΙΜΟ, οι οποίες είναι δεσμευτικές σύμφωνα με τον Κανονισμό, προβλέπεται ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να εκδίδουν πιστοποιητικά ασφάλισης με βάση την αρχή ότι ένας ασφαλιστής καλύπτει τους κινδύνους κατά του πολέμου και άλλος ασφαλιστής καλύπτει τους λοιπούς κινδύνους, εκτός πολέμου. Κάθε ασφαλιστής θα 4 0 όρος «ναυτικό συμβάν» ορίζεται για τους σκοπούς του Κανονισμού και της Σύμβασης των Αθηνών, 1974, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 2002, ως ναυάγιο, ανατροπή, σύγκρουση ή προσάραξη πλοίου, έκρηξη ή πυρκαγιά στο πλοίο, ή ελάττωμα του πλοίου.

4 είναι υπεύθυνος αποκλειστικά για την κάλυψη του θεματικού αντικειμένου που αφορά στο συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 4.1. Οι Λιμενικές Αρχές της χώρας ορίζονται ως αρμόδιες Αρχές για την έκδοση του πιστοποιητικού, με το οποίο βεβαιούται η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης ή οποιασδήποτε άλλης χρηματοοικονομικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 4 α της Σύμβασης των Αθηνών (Παράρτημα 1 του Κανονισμού 392/2009), αφού διαπιστώσουν ότι ο μεταφορέας διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη ή άλλου είδους χρηματοοικονομική ασφάλεια, όπως τραπεζική εγγύηση ή εγγύηση από παρόμοιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την κάλυψη της ευθύνης του που αφορά σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης επιβάτη. Το όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης ή οποιασδήποτε άλλης χρηματοοικονομικής ασφάλειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ανά επιβάτη, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση (αρ. 4 της Σύμβασης των Αθηνών) Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε πλοίο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, όπως εξειδικεύεται στο Μέρος 2 της παρούσας Για την έκδοση του πιστοποιητικού, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία σας από τον ενδιαφερόμενο (μεταφορέας, πλοιοκτήτης ναυλωτής, διαχειριστής ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) : (α) Αίτηση (ως Παράρτημα 1), συνοδευόμενη από (β) Υπόδειγμα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων / Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Γαλάζιες Κάρτες), σύμφωνα με το Προσάρτημα Β του Κανονισμού (ως Παράρτημα 2 στην παρούσα) και (γ) αντίγραφο εγγράφου εθνικότητας. Στις Υπηρεσίες σας θα πρέπει να προσκομίζονται Γαλάζια Κάρτα / Κάρτες, επί των οποίων θα εμφαίνεται η κάλυψη κινδύνων κατά πολέμου 5 και κατά λοιπών κινδύνων, εκτός πολέμου Ασφάλιση που δύναται να γίνει αποδεκτή παρέχεται από τα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Αλληλοασφαλιστικών Οργανισμών (ΙηΙθΓΠδίίοηθΙ ΰΓουρ οί Ρ&Ι Ουβ$), καθώς και άλλες αποτελεσματικές μορφές χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως τραπεζική εγγύηση ή εγγύηση από παρόμοιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (πχ ασφαλιστική εταιρία). Σε περίπτωση που η ασφάλιση δεν προέρχεται από μέλη της Διεθνούς Ομάδας Αλληλοασφαλιστικών Οργανισμών (ΙπΙειτοϋοηθΙ ΰωυρ οί Ρ&Ι αυ&$), θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, δια την οποίας να βεβαιώνεται ότι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός λειτουργεί νόμιμα στη χώρα και δύναται να προβεί σε τέτοιου τύπου ασφαλίσεις, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία και τη διεθνή πρακτική Επισυνάπτεται (Παράρτημα 3) Πίνακας με τα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Αλληλοασφαλιστικών Οργανισμών, τα οποία στο σύνολο τους έχουν συμφωνήσει να εκδίδουν Γαλάζιες Κάρτες για λοιπούς κινδύνους, εκτός πολέμου. Ορισμένα από τα μέλη έχουν επίσης αναλάβει να εκδίδουν Γαλάζιες Κάρτες κινδύνων κατά πολέμου που επίσης περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Υπόδειγμα του πιστοποιητικού, το οποίο θα εκδίδεται για κάθε πλοίο υποχρεωτικά τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα επισυνάπτεται ως 5 Στους οποίους περιλαμβάνεται και η περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας.

5 Παράρτημα 4 στην παρούσα. Ως χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού θα τίθεται η περίοδος ασφάλισης που αναγράφεται στη Γαλάζια Κάρτα. Επισημαίνεται ότι στο παρόν στάδιο δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί για την έκδοση του Πιστοποιητικού, κατά συνέπεια το αντίστοιχο τμήμα του Υποδείγματος μπορεί να διαγράφεται Στο παρόν στάδιο και με δεδομένο ότι η χώρα μας δεν αποτελεί ακόμη συμβαλλόμενο μέρος στο Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των Αθηνών, πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνο σε υπό ελληνική σημαία υπόχρεα πλοία, καθώς και σε υπόχρεα υπό ξένη σημαία πλοία μεταφοράς επιβατών που καταπλέουν στους λιμένες σας εκτελώντας προγραμματισμένα δρομολόγια διεθνών πλόων και αιτούνται την έκδοση πιστοποιητικού, προκειμένου να τους επιτραπεί ο κατάπλους/απόπλους από/προς ελληνικό λιμένα Για την έκδοση του πιστοποιητικού και μέχρι νεωτέρας δεν θα εισπράττονται τέλη. Επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών θα υποβάλλονται στο ΥΝΑ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ/Αρχείο Πλοίων για την τήρηση σχετικού αρχείου, εφόσον αυτό είναι υπό ελληνική σημαία και στο ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΛΕΠ, εφόσον είναι υπό ξένη σημαία Με νεώτερη εγκύκλιο των αρμοδίων Υπηρεσιών ΥΝΑ θα παρασχεθούν οδηγίες ως προς τα λοιπά θέματα εφαρμογής του Κανονισμού. Η παρούσα εγκύκλιος θα επίκαιρο ποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης του Πρωτοκόλλου 2002, στη Σύμβαση των Αθηνών. 5.ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 5.1. Προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών να μεριμνήσουν για την ορθή τήρηση, την πιστή εφαρμογή και την ενημέρωση των υποδεέστερων Λιμενικών Αρχών, καθώς και δραστηριοποιούμενων στην περιοχή δικαιοδοσίας του μεταφορέων υπόχρεων πλοίων Η παρούσα να τεθεί στο φάκελο Μονίμων Εγκυκλίων. Αντίγραφο της να αναρτηθεί και να παραμείνει αναρτημένη σε καλή κατάσταση στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό Αναφέρατε λήψη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπηρεσιών ΥΝΑ που εξέδωσαν την παρούσα (άρη5(α>γ6η.αι ; άβρφγθπ.αγ; άκβοφνθη.αγ) Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί θεμάτων που ενδεχομένως ανακύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας, έλθετε σε συνεννόηση με αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες ι Ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κ/ΛΧ-Λ/Χ- Υ/Χ II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Ελευθ. Βενιζέλου 21 ΤΚ Αθήνα 2. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΣΕΕΝ) 4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΕΚΦΝ) 5. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 6. ΝΑΥΠΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. κ. ΥΝΑ (υτα) 2. Γρ. κ. ΓΓ 3. Γρ. κ. ΓΓΑΝ 4. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 5. Γρ. κ. Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 6. Γρ. κ. Ε/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 7. Γρ. κ. Ε.Β.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Ε.Ν.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 8. Γρ. κ. Ε.Δ.Ε.Ι.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Α.Δ.Ν.Α./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. 9. Γρ. κ. Προϊσταμένου Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων 10. Γρ. κ. ΠΚΕ και Ε. ΥΝΑ /ΔΟΣ 11. Γρ. κ. Δ/ντή Κλάδου Ναυτιλιακής Πολιτικής 12. ΥΝΑ/ Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙΓΑΚΑΛ - ΔΕΛΕΠ / ΓΕΛΣ 13. ΥΝΑ / ΔΘΣ - ΔΝΠΑ 14. ΥΝΑ / ΚΕΕΠ / ΔΚΕΟ- ΔΕΠ 15. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Μικράς Ασίας 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350 350-1 FAX : 22510 41175

Ταχ.Δ/νση : Μικράς Ασίας 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350 350-1 FAX : 22510 41175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/7338 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 8 Απριλίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τουριστικά Πλοία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Φακέλου: 631.1/13 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αριθ. Σχεδίου: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στις διατάξεις της ο- δηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Προοίμιο (1) Επειδή το 1949 η Ομάδα Εργασίας Οδικών Μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών απέστειλε στις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4256 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3522.1/02/2015 : : : : : :

Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3522.1/02/2015 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ Β (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Αναδιατύπωση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2012 COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα