Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG)"

Transcript

1 Αδειοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου IEE/09/848 SI ιάρκεια έργου 01/05/ /10/2012 Υποστηρίζεται από

2 Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG) ΚαµίαάδειαδεναπαιτείταιγιατηνδιάθεσηηλεκτρικήςενέργειααπόΑΠΕ, εκτός από µία άδεια άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ονόµος EEG παρέχειεγγυηµένητιµήγιαηλεκτροπαραγωγήαπόβιοαέριο. Η τιµή εξαρτάται από το µέγεθος της µονάδας και συµπεριλαµβάνει διάφορα µπόνους για συγκεκριµένα θέµατα. Απαιτεί από τον διαχειριστή του δικτύου να καταβάλλει την εγγυηµένη τιµή (feed-in tariff) στον φορέα εκµετάλλευσης της µονάδας βιοαερίου για 20 έτη. Η θερµότητα της µονάδας θα πρέπει να αξιοποιείται. Το 2008 θεσµοθετήθηκε ο νόµος για την πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου (Gasnetzzugangsverordnung) που επιτρέπει την έκχυση βιοµεθανίου στο δηµόσιο δίκτυο φυσικού αερίου.

3 Γερµανία Αδειοδότηση µονάδας βιοαερίου από τους οµοσπονδιακούς νόµους για τον έλεγχο της ρύπανσης και πολεοδόµησης Η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων παραγωγής βιοαερίου στη Γερµανία απαιτεί πάνταάδειααπότιςδηµόσιεςαρχές. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας εξαρτάται από το µέγεθος και τη θέση του έργου τουβιοαερίου, καθώςκαιαπότιςπρώτεςύλες. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδικασίες αδειοδότησης για τις µονάδες βιοαερίου: Οµοσπονδιακός νόµος για τον έλεγχο της ρύπανσης (BimSchG) Οµοσπονδιακός νόµος για την πολεοδόµηση (BauGB) Η διαδικασία αδειοδότησης µέσω του BauGB απαιτεί απλώς µία οικοδοµική άδεια. Η διαδικασία αδειοδότησης µέσω του BimSchG είναι κάπως πιο πολύπλοκη. Αυτόµατα εµπεριέχει και την οικοδοµική άδεια. Ανάλογαµετο ποσότων αποβλήτωνπουδιαχειρίζεταιηµονάδα σεηµερήσια βάση, µίααπλοποιηµένηήπιοπολύπλοκηδιαδικασίαστοπλαίσιοτου BimSchGαπαιτείται. Η επίσηµη διαδικασία απαιτεί περισσότερο χρόνο καθώς χρειάζεται δηµόσια διαβούλευση.

4 Γερµανία διαδικασία αδειοδότησης για µονάδες βιοαερίου

5 Γερµανία -ειδικήρύθµιση: διαδικασία χορήγησης άδειας για τις µονάδες βιοαερίου σε αγροτικές περιοχές Από το 2004 οι µονάδες βιοαερίου σε αγροτικές περιοχές πριµοδοτούνται απότονοµοσπονδιακόνόµοπερίπολεοδόµησης (Federal Building Act). Πρέπει να αδειοδοτούνται, µε την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζουν δηµόσιο συµφέρον και η πρόσβαση σε υποδοµές είναι διαθέσιµη. Η απλουστευµένη αυτή αδειοδοτική διαδικασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 1. Η µονάδα παραγωγής βιοαερίου συνδέεται στενά µε ένα αγρόκτηµα (ή παρόµοια επιχείρηση) ανάλογα µε την τοποθεσία και το είδος του αγροκτήµατος 2. Η πρώτη ύλη παρέχεται από αυτό το αγρόκτηµα ή από κάποιο γειτονικό 3. Μόνο µία µονάδα λειτουργεί ανά αγρόκτηµα ή ανά επιχειρηµατική περιοχή 4. Η εγκατεστηµένη ισχύς είναι µικρότερη από 0,5 ΜW

6 ανία νοµοθετικό πλαίσιο Νόµος για την προώθηση των ΑΠΕ (VE-Lov. No 1392/2008) Εγγύηση για σταθερή πριµοδότηση πάνω από την τιµή αγοράς στον φορέα εκµετάλλευσης της µονάδας βιοαερίου Εγγυηµένη καταβολή τιµής για 10 έτη Νόµος για την προµήθεια Φυσικού Αερίου Η πώληση αναβαθµισµένου βιοαερίου δεν είναι στην πραγµατικότητα κερδοφόρα λόγω των κινήτρων που ευνοούν µονάδες τηλεθέρµανσης Νόµος για την τηλεθέρµανση - Περιορισµοί που προστατεύουν τους καταναλωτές από το κέρδος των εταιρειών παροχής θερµότητας

7 ανία αδειοδοτούσες αρχές Γενικά την ευθύνη έχουν οι ήµοι Υπουργείο Περιβάλλοντος (περιφερειακά γραφεία περιβάλλοντος) Έργα µε σηµαντική επίπτωση στο περιβάλλον Αποθήκευση αερίου> m³

8 ανία αδειοδοτική διαδικασία Ηελάχιστηυποχρέωσηγιααδειοδότησηµονάδαςβιοαερίουείναιη: Οικοδοµική άδεια Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του νοµοθετικού πλαισίου Μονάδα βιοαερίου κλίµακας αγροκτήµατος: πρέπει να υποβληθεί στον ήµο Κεντρικές µονάδες βιοαερίου: πρέπει να ενσωµατωθούν στα τοπικά σχέδια. Πιο πολύπλοκη διαδικασία Άδεια πυροπροστασίας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που να οδηγεί σε: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Έγκριση χρήσης γης (συχνά), Τοπικό σχέδιο (συχνά).

9 ανία χρονοδιάγραµµα αδειοδότησης

10 Επενδυτής Αιτήµατα εντός κύκλου Ρ.Α.Ε. (Τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση του έργου Εκτίµηση κριτηρίων Ε.Χ.Π./Φέρουσα ικανότητα) Α ΕΙΟ ΟΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ιάγραµµα κρίσιµης διαδροµής για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (1) Προκαταρκτική έγκριση τρόπου σύνδεσης Γνωµοδοτούσες Υπηρεσίες & Νοµαρχιακό Συµβούλιο Επενδυτής Αίτηµα για έκδοση άδειας εγκατάστασης Αρµόδιες Υπηρεσίες Κεντρικό Επίπεδο ΥΠ.Ε.Κ.Α. Περιφερειακό επίπεδο Ι.Σ.Α. Περιφέρειας Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης µε Υ.Α. ΥΠ.Ε.Κ.Α. ή απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Άδεια Παραγωγής ΥΠ.Ε.Κ.Α. Γνωστοποίηση Ε.Υ.ΠΕ. / ΠΕΧΩ Περιφέρειας Ε.Π.Ο. Υποβολή Μ.Π.Ε ιατύπωση οριστικής προσφοράς σύνδεσης Επενδυτής /ση ασών Περιφέρειας Υποβολή αιτήµατος για έγκριση επέµβασης ή παραχώρησης Έγκριση επέµβασης.ε.σ.μ.η.ε. (2) Πρωτόκολλο εγκατάστασης & πολεοδοµική άδεια Υ.Α.Α.Τ. : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Ε.Υ.ΠΕ. : Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Αίτηµα για διατύπωση οριστικής προσφοράς σύνδεσης Υ.Π.Ε.Κ.Α. : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ρ.Α.Ε. : Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. : ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ενέργειας Ι.Σ.Α. : ιεύθυνση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Περιφέρειας ΥΠΕΚΑ,, 2009 Ι.ΠΕ ΠΕ.ΧΩ : ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρειας

11 Ελλάδα αδειοδοτική διαδικασία

12 Ελλάδα αδειοδοτική διαδικασία Τροποποίηση αδειοδοτικής διαδικασίας (2009) 1.Έκδοση άδειας παραγωγής από Ρ.Α.Ε. 2. Κατάργηση ΠΠΕΑ και εξέταση των σχετικών ζητημάτων στα πλαίσια της ΕΠΟ 3. Παράλληλες οι διαδικασίες ΕΠΟ και Προσφοράς Σύνδεσης μετά την άδεια παραγωγής 4. Ανεξάρτητες οι διαδικασίες ΕΠΟ και Έγκρισης Επέμβασης 5. Παράλληλες οι διαδικασίες άδειας εγκατάστασης, συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης, οικοδομικής άδειας, πρωτοκόλλου εγκατάστασης κ.λπ., μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς Σύνδεσης (δηλ. μετά τη χορήγηση ΕΠΟ) 6 Ρυθμίσεις για χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων 7. Ρυθμίσεις για τις εξαιρέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ Εκτίμηση για την εξοικονόμηση χρόνου στην αδειοδοτική διαδικασία 8 μήνες 18μήνες 6μήνες 6μήνες 6 μήνες 6 μήνες (κατά περίπτωση) 10 μήνες (κατά περίπτωση) 44-50μήνες (3,5 4έτη) ΥΠΕΚΑ,, 2009

13 Ελλάδα αδειοδοτική διαδικασία (βιοαέριο)

14 Αδειοδοτική διαδικασία ΑΠΕ 1. Η εξαίρεση από την υποχρέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στους σταθµούς βιοαερίου µε εγκατεστηµένη ισχύ µέχρι 0,5MW αφορά στη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής µετά των διατάξεων τροφοδοσίας του καυσίµου, καθώς και διάθεσης της παραγόµενης ηλεκτρικής και της συµπαραγόµενης θερµικής ενέργειας. 2. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) κατηγοριοποιούνται σε Α1 (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία t), Α2 (ετήσιαπαροχήαποβλήτωνπροςεπεξεργασίααπό t t) και Β (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία t). 3. Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, άρθ. 1, παρ. 5: έργο ή δραστηριότητα που περιλαµβάνει επί µέρους έργα ή δραστηριότητες κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επί µέρους έργου ή δραστηριότητας µε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία. 4. Τα συνοδά έργα (πχ. οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης) ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου. 5. Παράδειγµα: σταθµός βιοαερίου µε ονοµαστική ηλεκτρική ισχύ P=0,4MW και ετήσια επεξεργασία αποβλήτων tn κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην Α2 κατηγορία καιόχιστηνβ.

15 Άδεια Παραγωγής (Άδεια σκοπιµότητας) ΧορηγείταιµεαπόφασητηςΡυθµιστικήςΑρχήςΕνέργειας (ΡΑΕ) Η άδεια αυτή αποτελεί κεντρικό άξονα της συνολικής αδειοδότησης Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη άδειας παραγωγής µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης η ΡΑΕ εξετάζει επίσης αν το έργο µπορεί να υλοποιηθεί σε συµµόρφωση µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης γιατιςαπεκαι τησυµβατότητατουέργουµετοεθνικόσχέδιο ράσηςτωναπε Η άδεια παραγωγής χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) ετώνκαιµπορείναανανεώνεται, µέχριίσοχρόνο. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήµατος Έγκρισης ΠεριβαλλοντικώνΌρων (Ν.3468, αρθ.3, 8).

16 Άδεια Παραγωγής (Άδεια σκοπιµότητας) Επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος µεταξύ των τεχνολογιών ΑΠΕγιαταέτη 2014, 2020 (υπ αριθµ. ΑΥ/Φ1/οικ.19598/ (ΦΕΚ Β 1630) απόφαση Υπ.ΠΕΚΑ)

17 Άδεια Παραγωγής (Άδεια σκοπιµότητας) Η αίτηση συνοδεύεται από µελέτη σκοπιµότητας, συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου και άλλα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα 1 του κανονισµού αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ και µέσω ΣΗΘΥΑ.

18 Άδεια Παραγωγής (Άδεια σκοπιµότητας) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Μέρος 1 Στοιχείααιτούντος Μέρος 2 Περιγραφητουέργου (προτεινόµενηθέση, σκαρίφηµα, µορφή ΑΠΕ, ισχύς και τύπος µονάδων) Μέρος 3 Ενεργειακή µελέτη και τεµηρίωση δυναµικού ΑΠΕ Μέρος 4 Προκαταρκτική τεχνική µελέτη (χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, τρόπος και κόστος σύνδεσης µε το δίκτυο, προµήθεια/τροφοδοσία πρώτης ύλης, χάρτες 1:5.000 και 1:50.000)

19 Άδεια Παραγωγής (Άδεια σκοπιµότητας) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ Μέρος 5 Επιχειρηµατικό σχέδιο (προϋπολογισµός, κόστη, προβλέψεις, χρηµατοροές) Μέρος 6 Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο (πλήρης κατάλογος αιτήσεων, πλήρες επιχιρηµατικό σχέδιο) Μέρος 7 Στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής δυνατότητας του φορέα (ιδία κεφάλαια, τραπεζική χρηµατοδότηση, επιχορήγηση, χρηµατοδότηση από τρίτους) Μέρος 8 ηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα (πχ. τεύχος συµβατότητας µε το Χωροταξικό των ΑΠΕ, καταστατικό, υπεύθυνεςδηλώσεις, αποδεικτικόκαταβολήςτέλους)

20 Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ίκτυο ιαχειριστής αρµόδιος για το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι ο ΕΣΜΗΕ, ενώ ιαχειριστής του ιασυνδεδεµένου ικτύου (ΜΤ & ΧΤ) αλλά και του ικτύου των Μη ιασυνδεδεµένων Νήσων είναι η ΕΗ. Η Προσφορά Σύνδεσης του σταθµού που διατυπώνεται από τον αρµόδιο ιαχειριστή, προηγείται της αίτησης του επενδυτή για ΕΠΟ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4, 2 της ΥΑ Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την οριστικοποίησή της προκειµένου για σταθµούς που υποχρεούνται σε έκδοση Άδειας Παραγωγής, και για έξι (6) µήνες προκειµένου για σταθµούς που εξαιρούνται απ αυτήν (βλέπε άρθ.187, Ν.4001/2011). Η προσφορά γίνεται δεσµευτική µετά την προσκόµιση ΕΠΟ ή βεβαίωση απαλλαγής.

21 Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ίκτυο Νόµος 4062/ΦΕΚ 70/Α/ Αρθρο 39 παρ.5 5. Αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής των περιπτώσεων ζ' έως και ιε'του πίνακα τιµολόγησης παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, της περίπτωσης β', της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α' 129), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α' 85), οι οποίες έχουν υποβληθεί µέχριτηνέναρξηισχύοςτουπαρόντοςνόµου, εξετάζονται από τον αρµόδιο ιαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.

22 Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ίκτυο

23 Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστηµα ή το ίκτυο

24 Σύµβαση Σύνδεσης στο Σύστηµα ή σε ίκτυο Ο δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει Αίτηση Σύνδεσης στον αρµόδιο ιαχειριστή µετά την οποία, τα ενδιαφερόµενα µέρη προχωρούν στην σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης (εφόσον καταστεί δεσµευτική η Προσφορά σύνδεσης). ΕΗ Α.Ε. - Αιτήσεις για λοιπούς Σταθµούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ υποβάλλονται στη ιεύθυνση ιαχείρισης ικτύου, ( Πατησίων 27, ΑΘΗΝΑ, 8ος όροφος) µε το έντυπο του παραρτήµατος της ΥΑ 13310/2007 και προσκοµίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.Τοπογραφικό 1:5000 ΓΥΣ της θέσης εγκατάστασης του σταθµού 2.Τίτλος κυριότητας ή νόµιµης κατοχής του χώρου εγκατάστασης 3.Τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις του εξοπλισµού. 4.Στοιχεία Μ/Σ ανύψωσης (για σύνδεση στη ΜΤ) 5.Μονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθµού. (θα παρουσιάζεται λεπτοµερώς ο σηµαντικός εξοπλισµός της εγκατάστασης, οι µονάδες παραγωγής µε διακριτή αρίθµηση, οι Μ/Σ ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθµισης και τα µέσα απόζευξης και προστασίας.) 6. Σύντοµη τεχνική περιγραφή µε αναφορά στην χρησιµοποιούµενη πρώτη ύλη (για σταθµούς βιοµάζας).

25 Σύµβαση Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Η σύναψη Σύµβασης Αγοραπωλησίας (µε ΕΣΜΗΕ ή ΕΗ) προϋποθέτει την προσκόµιση : Άδεια Παραγωγής ΕΠΟ ή βεβαίωση απαλλαγής Άδεια εγκατάστασης (αν απαιτείται) Νοµιµοποιητικά έγγραφα Υπεύθυνες δηλώσεις Η Σύµβαση Αγοραπωλησίας ισχύει για είκοσι (20) χρόνια και µπορεί να παρατείνεται.

26 Για περισσότερες πληροφορίες Επισκεφθείτε:

27 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 19 o χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Αττικής Τ: , F: T: ,

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Νικ. Ντζούρας

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Νικ. Ντζούρας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» Περιφερειακό Μέγαρο Λάρισα, Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 ΘΕΣΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» Αίθουσα συσκέψεων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερµανός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γκορόγιας Άρης Χηµικός Μηχανικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων Εθνικός στόχος για συµµετοχή ΑΠΕ Οι εθνικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος

Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος Προοπτικές Ανάπτυξης και Νομοθετικό Πλαίσιο Δρ. Μηχ/κός Ιωάννης Ι. Βογιατζής ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Χρηµατοδότηση έργων βιαοερίου στην Ελλάδα και εµπόδια D.5.1.4, WP5 Σιούλας Κωνσταντίνος Καναβάκης Γιώργος Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 ο χλµ Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. 2η έκδοση

Μάρτιος 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. 2η έκδοση Μάρτιος 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 2η έκδοση 2 η έκδοση 4 Πίνακας περιεχομένων 5 Εισαγωγή 1. Γνωριμία με τις Μικρές Ανεμογεννήτριες σελ. 8 2. Τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σελ.10

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Information Material for financing bodies in Greece Υλικό πληροφόρησης για χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στην Ελλάδα D.3.6.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999)»

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Ειδικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α- νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα