Περίληψη Νόµου 3468/2006 για θέµατα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη Νόµου 3468/2006 για θέµατα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων"

Transcript

1 Περίληψη Νόµου 3468/2006 για θέµατα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Σύµφωνα µε τον Νόµο 3468/2006 οι διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτώνται από τα επίπεδα εγκατεστηµένης ισχύος. ιακρίνονται τρεις (3) βασικές κατηγορίες σταθµών ανάλογα µε την εγκατεστηµένη τους ισχύ: α) Εγκαταστάσεις έως 20kW. β) Εγκαταστάσεις από 20 έως 150kW. γ) Εγκαταστάσεις άνω των 150kW. Άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας: α) Για εγκαταστάσεις έως 20kW δεν απαιτούνται άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. Ωστόσο απαιτείται, πριν την εγκατάσταση, η ενηµέρωση του ιαχειριστή του Συστήµατος ( ΕΗ) για τη θέση και την ισχύ των εγκαταστάσεων. Μετά από σχετική αίτηση, γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση, όπου ρυθµίζονται και οι σχετικοί όροι. Η αίτηση περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον τίτλο της νόµιµης κατοχής του χώρου εγκατάστασης καθώς και άδεια ανέγερσης τυχόν αναγκαίων κτισµάτων. Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση εγκαταστάσεων σε Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά όπου υφίσταται κορεσµός του ηλεκτρικού δικτύου, γεγονός που διαπιστώνεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άδεια παραγωγής. β) Για εγκαταστάσεις από 20kW έως 150kW, δεν απαιτούνται άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή όµως απαιτείται η λήψη άδειας εξαίρεσης η οποία εκδίδεται από τη ΡΑΕ εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Απαραίτητα, µεταξύ άλλων στοιχεία της αίτησης αποτελούν η τεχνική περιγραφή, χάρτες κλίµακας 1: και 1:5.000 σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και τίτλος κυριότητας ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης. Εξαίρεση στην προηγούµενη περίπτωση, άρα και απαίτηση για άδεια παραγωγής, υπάρχει στην περίπτωση κορεσµού του δικτύου. Οι περιοχές αυτές θα καθορισθούν µε απόφαση της ΡΑΕ. γ) Για εγκαταστάσεις άνω των 150kW, απαιτείται η λήψη άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. Για την έκδοση της άδειας παραγωγής απαιτείται αίτηση στη ΡΑΕ η οποία συνοδεύεται από Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). Η αίτηση περιλαµβάνει µία αναλυτική τεχνικοοικονοµική µελέτη του έργου. Η ΡΑΕ διαβιβάζει την ΠΠΕ στην αρµόδια Περιφέρεια και λαµβάνει γνωµοδότηση εντός 2 µηνών (βλέπε σχετικές διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης). Στη συνέχεια ο φάκελος διαβιβάζεται στον Υπουργό Ανάπτυξης ο οποίος και γνωµοδοτεί εντός 4.5 µηνών. Η άδεια παραγωγής ισχύει για 25 χρόνια µε δυνατότητα ανανέωσης άλλων 25. Εάν εντός 2 χρόνων (και σε ορισµένες περιπτώσεις 3 χρόνων) δεν έχει ληφθεί άδεια εγκατάστασης, η άδεια παραγωγής ανακαλείται. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εντός 15 ηµερών από την υποβολή σχετικής του ενδιαφεροµένου, τα περιεχόµενα της οποίας θα καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εξαίρεση αποτελούν οι προστατευόµενες περιοχές Ramsar, Natura 2000, εθνικοί δρυµοί και αισθητικά δάση, για τις οποίες η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης εντός 1 µηνός από την αίτηση. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από το ίδιο όργανο που εκδίδει την άδεια εγκατάστασης (Περιφέρεια ή ΥΠΑΝ), µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, τεχνικό έλεγχο από τα αρµόδια όργανα κατά τη δοκιµαστική λειτουργία και έλεγχο από το ΚΑΠΕ για τα αναγκαία λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού του σταθµού. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα δοθούν σε σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για 20 χρόνια και µπορεί να ανανεωθεί για άλλα 20. ap η ΕΚ ΟΣΗ 21/3/07 σελ 1 από 8

2 Σύµφωνα µε απόφαση της ΡΑΕ (20/7/06), µέχρι τον προσδιορισµό των κορεσµένων περιοχών και τον προσδιορισµό του περιορισµού απορρόφησης ισχύος σε αυτές δεν υποβάλλονται αιτήσεις για εξαίρεση λήψης άδειας παραγωγής, για τα νησιά, συµπεριλαµβανοµένης της Εύβοιας. Περιβαλλοντική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων: α) Για εγκαταστάσεις έως 20kW δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. β) Για εγκαταστάσεις από 20kW έως 150kW απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία περιλαµβάνει τα εξής στάδια: Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση για διενέργεια Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) η οποία συνοδεύεται από Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας ( ΙΠΕΧΩ) της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από την εκδοθείσα απόφαση εξαίρεσης άδειας παραγωγής. Η σχετική απόφαση ΠΠΕΑ εκδίδεται εντός 15 ηµερών από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία και διαβιβάζεται στο Οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο προκειµένου να ενηµερωθούν οι πολίτες. Με την απόφαση αυτή και την επικαιροποιηµένη ΠΠΕ ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στη ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ( Ι.ΣΑ.) της Οικείας Περιφέρειας. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται µετά από 1.5 µήνες και ενηµερώνεται σχετικά και το οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. Η ΕΠΟ ισχύει για δέκα (10) έτη. γ) Για εγκαταστάσεις άνω των 150kW και έως 2MW, o ενδιαφερόµενος καταθέτει στη ΡΑΕ την ΠΠΕ σε δύο (2) αντίγραφα. Η ΡΑΕ αναλαµβάνει να προωθήσει ένα αντίγραφο στη ΙΠΕΧΩ της αντίστοιχης Περιφέρειας γνωστοποιώντας στον ενδιαφερόµενο την προώθηση αυτή. Στην Υπηρεσία της Περιφέρειας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα λοιπά δικαιολογητικά για τη διενέργεια ΠΠΕΑ. Μετά τη διενέργεια της ΠΠΕΑ (εντός διαστήµατος 45 ηµερών) η Περιφέρεια διαβιβάζει στη ΡΑΕ ένα θεωρηµένο αντίγραφο του φακέλου που περιέχει την ΠΠΕ µαζί µε τη σχετική γνωµοδότηση, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση της άδειας παραγωγής. Με την απόφαση αυτή και την επικαιροποιηµένη ΠΠΕ ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στη ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ( Ι.ΣΑ.) της Οικείας Περιφέρειας. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται µετά από 1.5 µήνες και ενηµερώνεται σχετικά και το οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. Η ΕΠΟ ισχύει για δέκα (10) έτη. δ) Για εγκαταστάσεις άνω των 2MW η διαδικασία για το στάδιο της ΠΠΕΑ είναι παρόµοια όπως παραπάνω. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στη ΙΣΑ της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση περιλαµβάνει την προηγούµενη απόφαση (ΠΠΕΑ) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός 2.5 µηνών. Η ΕΠΟ ισχύει για δέκα (10) έτη. ε) Για εγκαταστάσεις σε προστατευόµενες περιοχές (Natura, Ramsar, αισθητικά δάση, αρχαιολογικούς χώρους, κτλ), ανεξαρτήτως ισχύος, ακολουθείται παρόµοια διαδικασία µ αυτήν της προηγούµενης περίπτωσης (γ). Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται εξασφαλισµένη εφόσον διαπιστωθεί η εφικτότητα των έργων σύνδεσης. Ο ΕΣΜΗΕ είναι υποχρεωµένος κατά την κατανοµή φορτίου να δίνει προτεραιότητα σε παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Για τη σύνδεση των Φ/Β σταθµών µε το δίκτυο απαιτείται σχετική τεχνική µελέτη η οποία ελέγχεται από τη ΕΗ. Η ΕΗ εκδίδει ένα προκοστολόγιο, για την δαπάνη σύνδεσης µε το δίκτυο και δεσµεύεται για ένα έτος κρατώντας την σχετική προτεραιότητα µέχρι την υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης. Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται κατόπιν σύναψης σύµβασης µε τον ιαχειριστή ( ΕΣΜΗΕ) η οποία ισχύει για 10 χρόνια και µπορεί να παρατείνεται για άλλα 10 χρόνια, µονοµερώς µε έγγραφη δήλωση του παραγωγού, εφόσον αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 3 µήνες ap η ΕΚ ΟΣΗ 21/3/07 σελ 2 από 8

3 πριν από τη λήξη της αρχικής σύµβασης. To ακριβές περιεχόµενο των συµβάσεων πώλησης θα καθορίζεται στην απόφαση 6/Φ1/οικ.18359, Αρ. ΦΕΚ Β1442/ Οι τιµές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Φ/Β σταθµούς δίνεται στον παρακάτω πίνακα: Εγκατεστηµένη Ισχύς (kw) ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά Μικρότερη ή ίση των 0.45 Ευρώ/kWh 0.50 Ευρώ/kWh 100kWp (µέγιστη) Μεγαλύτερη των 100kWp 0.40 Ευρώ/kWh 0.45 Ευρώ/kWh Οι παραπάνω τιµές ισχύουν και για Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας έως 35MW, δηλαδή παραγωγούς που παράγουν ενέργεια από Φ/Β κυρίως για δική τους χρήση και διοχετεύουν το πλεόνασµα αυτής στο ίκτυο. Οι τιµές ισχύουν για πλεόνασµα έως 20% της συνολικά παραγόµενης από αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση. Οι παραπάνω τιµές πρόκειται να αναπροσαρµόζονται κάθε έτος µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία θα εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Ως βάση για την αναπροσαρµογή πρόκειται να λαµβάνεται ο µέσος όρος της µεταβολής των τιµολογίων της ΕΗ. Τέλος σηµειώνεται ότι η ΡΑΕ καταρτίζει πρόγραµµα ανάπτυξης Φ/Β σταθµών µε τιµή στόχο τα 500ΜW για το διασυνδεδεµένο σύστηµα και 200ΜW για το ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νήσων, κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιµο για τους υποψήφιους επενδυτές να προχωρήσουν άµεσα στις σχετικές διαδικασίες. Απαιτούµενα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τον νέο κανονισµό της ΡΑΕ. Μέρος 1 - Στοιχεία αιτούντος 1. Όνοµα / επωνυµία 2. Κατοικία / έδρα 3. Νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νοµικού προσώπου, ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας 4. Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση) του προσώπου το οποίο ορίζεται ως αντίκλητος του αιτούντος για την επικοινωνία µε τη ΡΑΕ 5. Aν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών, η σύνθεσή του ως προς τα ποσοστά των συµµετεχόντων σε αυτό 6. Εταιρική εικόνα του αιτούντος και συνοπτική παρουσίαση των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων Μέρος 2 Περιγραφή του έργου 7. Προτεινόµενη θέση του σταθµού παραγωγής (τοποθεσία, δήµος, νοµός) 8. Χρησιµοποιούµενη µορφή ενέργειας 9. Εγκατεστηµένη ισχύς του σταθµού, αριθµός και τύπος των µονάδων που απαρτίζουν το σταθµό (ΜW) Μέρος 3 Ενεργειακή µελέτη και τεκµηρίωση δυναµικού ΑΠΕ 10. Ενεργειακή µελέτη Παρουσίαση ενεργειακής µελέτης για τον υπολογισµό και τεκµηρίωση της παραγόµενης ενέργειας στη θέση εγκατάστασης του σταθµού βάσει του δυναµικού ΑΠΕ ή στην περίπτωση χρήσης ανανεώσιµου καυσίµου ή ΣΗΘΥΑ για τον υπολογισµό του ενεργειακού ισοζυγίου του έργου. 11. Τεκµηρίωση δυναµικού ΑΠΕ ap η ΕΚ ΟΣΗ 21/3/07 σελ 3 από 8

4 Τεκµηρίωση του δυναµικού ΑΠΕ στην προτεινόµενη θέση εγκατάστασης µε παρουσίαση των µετρήσεων και δεδοµένων στα οποία βασίζεται η ενεργειακή µελέτη. Σε περίπτωση που απαιτείται τροφοδοσία της εγκατάστασης, τεκµηρίωση της εξασφάλισης της προµήθειας / τροφοδοσίας της πρώτης ύλης. Μέρος 4 Εξασφάλιση θέσης 12. Τεκµηρίωση εξασφάλισης ή δυνατότητας εξασφάλισης θέσης Υποβάλλονται έγγραφα µε τα οποία τεκµηριώνεται η εξασφάλιση της θέσης εγκατάστασης του προτεινόµενου έργου ή η δυνατότητα εξασφάλισής της. Μέρος 5 Προκαταρκτική τεχνική µελέτη 13. Προκαταρκτική τεχνική µελέτη του προτεινόµενου έργου Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Περιγραφή της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας και των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν. Προκαταρκτική εκτίµηση του τρόπου σύνδεσης µε το ίκτυο ή το Σύστηµα. Σε περίπτωση που απαιτείται τροφοδοσία της εγκατάστασης, τεκµηρίωση της εξασφάλισης της προµήθειας / τροφοδοσίας της πρώτης ύλης. Χάρτες αποτύπωσης του σταθµού σε κλίµακα 1:5.000 και 1: της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού: - Σε περίπτωση αιολικού σταθµού, αποτυπώνεται το πολύγωνο του γηπέδου του σταθµού και η θέση των ανεµογεννητριών. - Σε περίπτωση ΜΥΗΕ, αποτυπώνεται η θέση υδροληψίας και η θέση του σταθµού. - Σε περίπτωση Φ/Β σταθµού και σε κάθε άλλη περίπτωση, αποτυπώνεται το πολύγωνο του γηπέδου του σταθµού. Συντεταγµένες των ανωτέρω σηµείων σε πίνακα και σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 87». Η µορφή των αρχείων αποτύπωσης είναι κατά σειρά προτίµησης SHAPEFILE (*.SHP), ή GEOMEDIA ACCESS (*.MDB), ή MAPINFO (*.MIF), ή AUTOCAD (*.DWG). Μέρος 6 Επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου 14. Επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου του έργου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής: Προϋπολογισµός του έργου ο οποίος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: - Κόστος µελετών και αδειοδότησης. - Κόστος Η/Μ εξοπλισµού. - Κόστος έργων υποδοµής (κατασκευή οδών πρόσβασης, εσωτερικής οδοποιίας, βελτίωση υφιστάµενων οδών, λοιπά έργα πολιτικού µηχανικού). - Κόστος διασύνδεσης µε το δίκτυο και σχετική ανάλυση. Χρηµατοδοτική διάρθρωση της επένδυσης (ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια/ χρηµατοδοτική µίσθωση, επιδότηση). Τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων. Αναλύεται ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, µε αναφορά σε συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία, για τα οποία υποβάλλονται έγγραφα τεκµηρίωσης στο Μέρος 8 του παρόντος Παραρτήµατος. Υποθέσεις εργασίας, όπως π.χ. επιτόκιο δανεισµού, περίοδος αποπληρωµής δανείου, κτλ. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής και ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας. Προβλέψεις επενδυτικών, χρηµατοδοτικών και λειτουργικών χρηµατορροών για 25 έτη για υδροηλεκτρικούς σταθµούς και για 20 έτη για τους λοιπούς u963 σταθµούς (περιλαµβανοµένης της κατασκευαστικής περιόδου) διαρθρωµένες ως εξής: - Επενδυτικές δαπάνες. - Χρηµατοδοτικές χρηµατορροές. - Λειτουργικές χρηµατικές εισροές. - Λειτουργικές χρηµατικές εκροές (λειτουργία, συντήρηση, φόροι, κτλ.) ap η ΕΚ ΟΣΗ 21/3/07 σελ 4 από 8

5 Μέρος 7 Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο 15. Πλήρης κατάλογος αιτήσεων Παρουσιάζονται τα στοιχεία όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας από ΑΠΕ από τον αιτούντα ή αν αυτός είναι νοµικό πρόσωπο από µετόχους / εταίρους αυτού στην περίπτωση που αυτοί οι µέτοχοι πρόκειται να καλύψουν την απαιτούµενη ίδια συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά τα προβλεπόµενα στο Μέρος 6 του παρόντος Παραρτήµατος. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: Αριθµός πρωτ. ΡΑΕ για την υποβληθείσα αίτηση και ηµερ/νία υποβολής. Τεχνολογία. Ισχύς έργου. Θέση (τοποθεσία, δήµος, νοµός). Στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας (π.χ. σε αναµονή για αξιολόγηση, για χορήγηση Άδειας, για έκδοση ΕΠΟ, για έκδοση άδειας εγκατάστασης, για έκδοση άδειας λειτουργίας, ή σε λειτουργία). 16. Συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο Σε περίπτωση που ο αιτών ή οι µέτοχοι αυτού, ή νοµικά πρόσωπα που στο Μέρος 6 του παρόντος Παραρτήµατος δηλώνονται ως πρόσωπα που θα µετέχουν στην κάλυψη των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων, έχουν υποβάλει και άλλες αιτήσεις για χορήγηση Άδειας, ή κατέχουν ήδη Άδεια για έργο το οποίο δεν έχει ακόµα κατασκευαστεί, µε το παρόν παρουσιάζεται συνοπτικά ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για το σύνολο των έργων αυτών, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής: Προϋπολογισµός κάθε έργου (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διασύνδεσης). Χρηµατοδοτική διάρθρωση κάθε επένδυσης (ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια / χρηµατοδοτική µίσθωση, επιδότηση). Τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων. Αναλύεται ο τρόπος και οι πηγές κάλυψης της απαιτούµενης ίδιας συµµετοχής για το σύνολο των έργων, µε αναφορά σε συγκεκριµένα ποσοτικά στοιχεία, για τα οποία υποβάλλονται έγγραφα τεκµηρίωσης στο Μέρος 8 του παρόντος Παραρτήµατος. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής για όλα τα έργα και ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας εκάστου. Επενδυτικές χρηµατορροές που συνεπάγεται η εκτέλεση τους χρονοδιαγράµµατος κατασκευής. Μέρος 8 Στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής δυνατότητας του φορέα Στο Μέρος αυτό u960 παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη δυνατότητα του φορέα να καλύψει την απαιτούµενη ίδια συµµετοχή ανάλογα µε τον τρόπο κάλυψης που δηλώνεται στα Μέρη 6 και 7 ανωτέρω, σύµφωνα µε το κριτήριο αξιολόγησης του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού όπως εξειδικεύεται στον Οδηγό Αξιολόγησης, καθώς και την πιστοληπτική του ικανότητα και τη φερεγγυότητα του. Ειδικότερα, υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία σε κάθε µια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 17. Στοιχεία τεκµηρίωσης της ικανότητας κάλυψης της απαιτούµενης ίδιας συµµετοχής 1. Αν ο φορέας είναι εταιρεία υποβάλλονται: 1.1. Για εταιρεία µε τουλάχιστον 3 πλήρεις εταιρικές χρήσεις, αντίγραφα ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης των τριών τελευταίων ετών συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις ελεγκτών κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία Για εταιρεία που δεν έχει συµπληρώσει 3 πλήρεις εταιρικές χρήσεις, όσα από τα στοιχεία της παραγράφου 1.1. είναι διαθέσιµα, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία για τους µετόχους εταίρους της εταιρείας: Στην περίπτωση που οι µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται τα οικονοµικά στοιχεία όπως στην παράγραφο 2 κατωτέρω Στην περίπτωση που οι µέτοχοι / εταίροι είναι εταιρείες υποβάλλονται τα στοιχεία της παραγράφου 1.1 ανωτέρω Στην περίπτωση που σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο που υποβάλλεται πληρούται το κριτήριο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόµου από µετόχους / εταίρους του φορέα, υποβάλλονται τα στοιχεία των παραγράφων 1.1. ή/και 1.2. αναφορικά µε του µετόχους / εταίρους καθώς και επίσηµα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη συµµετοχή των µετόχων / εταίρων στο φορέα. ap η ΕΚ ΟΣΗ 21/3/07 σελ 5 από 8

6 1.4. Στην περίπτωση που ο φορέας επικαλείται κάλυψη της απαιτούµενης ιδίας συµµετοχής µε χρήση έκτακτων φορολογηθέντων αποθεµατικών, υποβάλλεται επιπρόσθετα µε τα στοιχεία των παραγράφων 1.1. ή/και 1.2. και απόφαση του αρµόδιου οργάνου του νοµικού προσώπου, για τη χρήση του ποσού προς κάλυψη της ιδίας συµµετοχής από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεµατικά της εταιρείας. 2. Αν ο φορέας είναι κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών υποβάλλονται: Τα ανωτέρω για κάθε µία εταιρεία που είναι µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων. 3. Αν ο φορέας είναι φυσικό πρόσωπο για την τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συµµετοχής υποβάλλονται: 3.1. Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών πριν την υποβολή της αίτησης, και αφορούν στο µέσο υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασµών τουλάχιστον ενός εξαµήνου Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών πριν την υποβολή της αίτησης, σχετικά µε το ύψος των καταθέσεων του προσώπου κατά την ηµεροµηνία λήψης της βεβαίωσης Βεβαιώσεις που έχουν u949 εκδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών πριν την υποβολή της αίτησης, και αφορούν στην κατοχή χρεογράφων (οµολόγων, µετοχών, κλπ) Αντίγραφα εντύπων δήλωσης ακινήτων (Ε9), επικυρωµένων από την εφορία, συνοδευόµενων από εκτίµηση της αξίας των ακινήτων που περιλαµβάνονται σ αυτά Άλλα στοιχεία, που κατά την κρίση του επενδυτή τεκµηριώνουν, πέραν των ανωτέρω, την οικονοµική του ικανότητα. 18. Στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας του φορέα α) Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισµού, βεβαίωση της τράπεζας που να δηλώνει καταρχάς ενδιαφέρον για δανειοδότηση της επενδυτικής πρότασης του υποψηφίου (letter of intent). β) Στην περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης απαιτείται προέγκριση από εταιρεία Leasing για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. γ) Στην περίπτωση εφαρµογής χρηµατοδότησης από τρίτους (Χ.Α.Τ.), απαιτείται η υποβολή υπογεγραµµένου συµφωνητικού βέβαιης χρονολογίας. 19. Στοιχεία φερεγγυότητας του φορέα Υποβάλλονται, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία από προηγούµενες εγκρίσεις επιχορήγησης από τα προγράµµατα του ΥΠΑΝ ή του ΥΠΕΘΟ (τήρηση ή µη των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση ή µη της επένδυσης κλπ.). Μέρος 9 ηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα 20. Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) σε 2 αντίγραφα, σύµφωνα µε τον ν. 3468/2006, την ΚΥΑ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε και την εγκύκλιο / /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. 21. Καταστατικό µε τυχόν τροποποιήσεις αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, συµφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας αν ο αιτών είναι κοινοπραξία, ή φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. 22. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και την οργάνωση του αιτούντος και τυχόν σύνδεσή του ή συµµετοχή του σε άλλες εταιρείες ή οµίλους εταιρειών, αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία. 23. Σε περίπτωση ανωνύµου ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, το τεύχος δηµοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ του διορισµού νοµίµου εκπροσώπου ή διαχειριστή. 24. Έγγραφα νοµιµοποίησης του αντικλήτου αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο. 25. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί η Άδεια θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 του ν. 2773/1999 «Τήρηση λογαριασµών από κατόχους αδειών» του Νόµου και αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασµού που θα εφαρµόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές. 26. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλει µε την αίτησή του είναι αληθή. 27. Αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασµό της ΡΑΕ του προβλεπόµενου τέλους, βάσει του άρθρου 6 του ν. 2773/1999. ap η ΕΚ ΟΣΗ 21/3/07 σελ 6 από 8

7 Σηµείωση: 1. Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης, εκτός από το Μέρος 4, Μέρος 8, και Μέρος 9, υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. 2. Όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης για χορήγηση Άδειας, φέρουν ενιαία αρίθµηση και υποβάλλονται σύµφωνα µε τη δοµή και την κατάταξη που παρουσιάζεται παραπάνω ανά Μέρος και Παράγραφο. Απαιτούµενα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την Αίτηση για Εξαίρεση από την Υποχρέωση Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε την απόφαση 136 (20/7/2006) της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) Μέρος 1 Στοιχεία του αιτούντος 1. Όνοµα /επωνυµία φυσικού / νοµικού προσώπου 2. Κατοικία / έδρα 3. Aν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του αιτούντος. 4. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νοµικού προσώπου. 5. Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση) του προσώπου το οποίο ορίζεται ως αντίκλητος του αιτούντος για την επικοινωνία µε τη ΡΑΕ. 6. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου και καταστατικό της αιτούµενης εταιρείας (µόνο αν ο αιτών είναι εταιρεία) µε τυχόν τροποποιήσεις. 7. Στοιχεία αποφάσεων εξαίρεσης ή Άδειών Παραγωγής που κατέχει ο αιτών Μέρος 2 - Περιγραφή του έργου 8. Προτεινοµένη θέση της εγκατάστασης παραγωγής (θέση τοπωνύµιο, δήµος, νοµός) 9. Ισχύς και τύπος κάθε µονάδας της εγκατάστασης παραγωγής (kw) 10. Περιγραφή του καυσίµου ή της πρωτογενούς µορφής ενέργειας που θα χρησιµοποιεί η εγκατάσταση παραγωγής, του τρόπου τροφοδοσίας της µε καύσιµο, καθώς και της τεχνολογίας που θα χρησιµοποιεί για την παραγωγή ενέργειας 11. Τεχνική περιγραφή του έργου 12. Προκαταρκτική εκτίµηση του τρόπου σύνδεσης µε το Σύστηµα ή ίκτυο Ηλεκτρικής ενέργειας (το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται προκειµένου για εφεδρικούς σταθµούς) 13. Χάρτες προσδιορισµού της ακριβούς θέσης εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής. (το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται προκειµένου για εφεδρικούς σταθµούς) 14. Οι χάρτες αυτοί πρέπει να είναι σε κλίµακα 1: και 1:5.000 της ΓΥΣ και υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. 15. Οι συντεταγµένες του πολυγώνου του γηπέδου του σταθµού υποβάλλονται σε πίνακα και σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 87». 16. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής και προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης εµπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης παραγωγής. Μέρος 3 Εξασφάλιση θέσης 17. Τίτλος κυριότητας ή κατοχής του ακινήτου επί του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός. Το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται προκειµένου για εφεδρικούς σταθµούς. 18. Προκειµένου για αιτήσεις σε δηµόσιες δασικές εκτάσεις απαιτείται έγκριση της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής. 19. Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλει µε την αίτησή του είναι αληθή. Σηµείωση: 1. Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης, υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. 2. Όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης εξαίρεσης φέρουν ενιαία αρίθµηση και υποβάλλονται σύµφωνα µε τη δοµή και την κατάταξη που παρουσιάζεται παραπάνω ανά Μέρος και Παράγραφο. ap η ΕΚ ΟΣΗ 21/3/07 σελ 7 από 8

8 Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση προς την ΕΗ για σύνδεση του Φ/Β Συστήµατος µε το δίκτυο Χαµηλής Τάσης: 1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων 2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων 3. Μονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του σταθµού (υπογεγραµµένο από µελετητή κατάλληλης ειδικότητας) 4. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ 1:5000 µε απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου (προκειµένου για οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως) 5. Τίτλος κυριότητας ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης (σε περίπτωση µίσθωσης, το µισθωτήριο θεωρηµένο από τη ΟΥ και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη) 6. Έγγραφο εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εκδοθέν από τη ΡΑΕ (για σταθµούς ισχύος άνω των 20 kw) 7. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι η συγκεκριµένη έκταση βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, εθνικών δρυµών, παραδοσιακών οικισµών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ αριθ /2005 (για οικόπεδα) Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµιστούν προ της σύνδεσης του σταθµού µε το ίκτυο: 1. Αντίγραφο της Σύµβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Παραγωγού και ΕΣΜΗΕ ή µεταξύ Παραγωγού και ιαχειριστή µη ιασυνδεδεµένων Νησιών (για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά) 2. Υπεύθυνη ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ..Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, µε συνηµµένη τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινόµενου της νησιδοποίησης και συνηµµένο µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης 3. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθµίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα τα οποία σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% της ονοµαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόµατη απόζευξη) µε τις ακόλουθες χρονικές ρυθµίσεις : Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα Επανάζευξη του αντιστροφέα µετά από τρία λεπτά. Επίσης θα αναφέρει το χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης 4. Αντίγραφο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) από την αρµόδια υπηρεσία, για σταθµούς άνω των 20 kw) 5. Έγγραφο της αρµόδιας Πολεοδοµικής υπηρεσίας (σύµφωνα µε το Ν. 1512/85 και τις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε), ότι η συγκεκριµένη εγκατάσταση µπορεί να συνδεθεί µε το δίκτυο της ΕΗ (εξαιρούνται οι ήδη ηλεκτροδοτούµενοι πελάτες που αιτούν σύνδεση αυτοπαραγωγού). ap η ΕΚ ΟΣΗ 21/3/07 σελ 8 από 8

9 ο χλµ Θεσ/νίκης - Θέρµης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : (2310) , Fax :

9 ο χλµ Θεσ/νίκης - Θέρµης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : (2310) , Fax : Περίληψη Νόµου 3468/2006 για θέµατα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Σύµφωνα µε τον Νόµο 3468/2006 οι διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτώνται από τα επίπεδα εγκατεστηµένης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 1 Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 1 Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Όνομα / επωνυμία 2. Κατοικία / έδρα Μέρος 1 - Στοιχεία αιτούντος 3. Νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νομικού προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 1 Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 1 Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 1 Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Όνοµα / επωνυµία 2. Κατοικία / έδρα Μέρος 1 - Στοιχεία αιτούντος 3. Νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νοµικού προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ 66 ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Στοιχεία Παραγωγού Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

1º ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ [12] [14] [16] [17] [21] [22]

1º ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ [12] [14] [16] [17] [21] [22] 1º ΚΕΦΑΛΑΙΟ [12] [14] [16] [17] [21] [22] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πηγές, τα αποθέµατα των οποίων ανανεώνονται φυσικά, και οι οποίες συνεπώς θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Για Οικιστικά Σύνολα. «Επενδυτικές ευκαιρίες» ρ Μιχάλης Καθαράκης

Φωτοβολταϊκά Για Οικιστικά Σύνολα. «Επενδυτικές ευκαιρίες» ρ Μιχάλης Καθαράκης Φωτοβολταϊκά Για Οικιστικά Σύνολα «Επενδυτικές ευκαιρίες» ρ Μιχάλης Καθαράκης Βασικά Σηµεία Αδειοδοτικής ιαδικασίας ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή για σταθµούς έως και 20 kw Εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ηµήτριος Τσαλέµης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παν/µίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 1. Γιατί να επιλέξει κανείς Φωτοβολταϊκά Συστήµατα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG)

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG) Αδειοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή)

Μέρος 1 Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή) Μέρος 1 Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή) Μέρος 2-1Α 1. Πλήρες όνομα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νομικού προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Φεβρουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας Ενεργειακή Αδειοδότηση Μικρών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Δημήτριος Τσαλέμης Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών (πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Γ. Βουγιουκλάκης Page 1 Θεµατικές ενότητες I. Πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι 24.07.2012 Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου Διονύσης Παπαβασιλείου ΥπεύθυνοςΤμήματοςΥποστήριξηςΕνεργειακών Επενδύσεων Διάγραμμα αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία:

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Α Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας 1 Κατηγορία άδειας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 2 Πλήρες όνομα του αιτούντος ή, σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 478/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 478/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 478/2014 Εγκύκλιος σχετικά με την προστασία πληροφοριακών πόρων της Αρχής & την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του νόµου 2773/99

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Αδειοδοτική Διαδικασία για επενδυτικά σχέδια σε Φ/Β Πάρκα Σημαντική Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία αναφέρεται σε Φ/Β Πάρκα πάνω από 150 kw 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Kύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2007 Εµµ. Σαντοριναίος Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ- ΜΒΑ Εδ ό Ε ή ΡΑΕ Περιεχόµενα Η κατάσταση σήµερα - εθνικός στόχος για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα,.2012 ΑΠ:. Δ2/A/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ EΠOΠTEIAΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3468/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3468/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3468/2006 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα