ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στέργιος Βλαχόπουλος 1 και ημήτρης Α. Χρηστίδης 2 ιεύθυνση:.α. Χρηστίδης: Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τηλ-fax: , 1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Περίληψη Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου. Οι ρυθμίσεις του Κώδικα εοντολογίας των ψυχολόγων δεν έχουν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, νομική ισχύ καθώς σε αυτόν περιέχονται "κατευθυντήριες γραμμές" οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τυπικό νόμο. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζει, έστω κατά τρόπο γενικό, ο ψυχολόγος το περιεχόμενο και την ερμηνεία των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας που σχετίζονται με το επαγγελματικό απόρρητο. Στο άρθρο παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι σχετικές διατάξεις. Λέξεις κλειδιά: θεραπευτικό απόρρητο, ιατρικό απόρρητο, επαγγελματικό α- πόρρητο 2

3 THE LEGAL ASPECTS OF PSYCHOTHERAPEUTIC CONFIDENTIALITY IN GREECE Stergios Vlahopoulos 1 and Dimitri A. Christidis 2 Abstract This article discusses legal matters that pertain to issues of professional confidentiality, especially within the area of psychological services. The psychologists Code of Ethics, especially in Greece, has no validity in courts, since it provides guidelines which, under no circumstances, constitute law. It is therefore important for the Greek psychologist to have knowledge, even of a general level, of the contents and meaning of the relative articles of the Constitution, Criminal Law and Civil Law, as well as of the respective legal procedures. Thus, the article presents and explains the relevant laws and instances. Key words: therapeutic confidentiality, professional confidentiality, medical law Address: D.A. Christidis, Department of Psychology, Aristotle university of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Telephone/fax: , 1 Department of Law, Aristotle University of Thessaloniki 2 Department of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki 3

4 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου αποτελεί θεσμό κοινωνικά, ηθικά και νομικά κατοχυρωμένο. Ο έλληνας ψυχολόγος, αν και συχνά επικαλείται την ισχύ του -στο πλαίσιο του κλινικού και ερευνητικού του έργου- γνωρίζει σχετικά με αυτό κυρίως όσα περιέχονται στον Κώδικα εοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (1997). Αυτά όμως αποτελούν θέμα ηθικής δέσμευσης και επαγγελματικών συνηθειών και δεν έχουν νομική ισχύ. Η παραβίαση των γενικών αρχών που έχουν τεθεί από κάποιο συλλογικό επαγγελματικό όργανο (στην περίπτωση που μελετάμε από το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)) μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις ή και σε διαγραφή ακόμη του παραβάτη από τον επαγγελματικό σύλλογο. Η δυνατότητα όμως επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων δεν είναι αρκετή για να προστατεύσει επαρκώς ένα τόσο σημαντικό ατομικό δικαίωμα, όπως είναι η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, το οποίο απορρέει άμεσα από τις Συνταγματικές Επιταγές για την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 9 1 του Συντάγματος (Σ)), για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρο 5 1 Σ) και για το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 1 Σ). Για τη διασφάλιση λοιπόν της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, το οποίο αποτελεί μέρος του ιδιωτικού απορρήτου, κρίθηκε επιβεβλημένη από την πλευρά της Πολιτείας η θέσπιση κανόνων δικαίου και ποινικών κυρώσεων. Με τον τρόπο αυτό το έννομο αγαθό της προστασίας του απορρήτου απολαμβάνει τη μέγιστη δυνατή προστασία από το Κράτος. Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στο να περιγράψει αυτό ακριβώς το νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου του ψυχολόγου στην Ελλάδα. Στο νομικό αυτό πλαίσιο εντάσσονται τόσο διατάξεις που αναφέρονται άμεσα στο επαγγελματικό απόρρητο και το εισάγουν στην ελληνική έννομη τάξη, όσο και διατάξεις γενικές που, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα στο επαγγελματικό απόρρητο, είναι πιθανό να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε περίπτωση παραβίασής του από τον ψυχολόγο (π.χ. διατάξεις περί αδικοπραξιών του Αστικού ικαίου). Η καλή γνώση των επιταγών τόσο του Νόμου όσο και του Κώδικα εοντολογίας σε σχέση με το απόρρητο, καθώς και η ενημέρωση του θεραπευόμενου από τον ίδιο τον θεραπευτή του σχετικά με το θέμα αυτό, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη θεμελίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, με σημαντικά οφέλη για την ίδια τη θεραπεία. Το απόρρητο στην ελληνική νομοθεσία και η δέσμευση του ψυχολόγου απ αυτό Εννοιολογικός προσδιορισμός και περιεχόμενο του όρου «απόρρητο» Καμία διάταξη ελληνικού νόμου δεν περιέχει ορισμό της έννοιας του απορρήτου. Προσπάθειες καθορισμού της έννοιας και του περιεχομένου του απορρήτου έ- χουν γίνει κυρίως από τη θεωρία της νομικής επιστήμης. Κατ αρχάς πρέπει να καταστεί σαφές πως στην περίπτωση του θεραπευτικού απορρήτου μάς ενδιαφέρει το ι- διωτικό απόρρητο, σε αντιδιαστολή προς το δημόσιο απόρρητο, το οποίο σχετίζεται με την ασφάλεια του κράτους και αφορά δημόσιους υπαλλήλους. Ένας κλασικός λοι- 4

5 πόν ορισμός για το (ιδιωτικό) απόρρητο είναι ο εξής: «απόρρητο είναι κάθε γεγονός της ιδιωτικής ζωής, για τη διατήρηση της μυστικότητας του οποίου έχει συμφέρον το άτομο, στο οποίο αφορά» (von Liszt, 1897, σ. 422). Από τον ορισμό αυτό διαφαίνονται τα δυο στοιχεία τα οποία απαιτείται, κατά την κρατούσα άποψη, να συντρέχουν, προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα γεγονός ως απόρρητο: α) γεγονός της ιδιωτικής ζωής, δηλαδή «γνωστό μόνο σε ένα πρόσωπο ή σε περιορισμένο κύκλο προσώπων» (Κωνσταντινίδης, 1987, σ. 77), που να μπορεί πάντως να θεωρηθεί μη δημόσια γνωστό (αντικειμενικό μέρος του ορισμού) και β) συμφέρον για τη διατήρηση της μυστικότητας (υποκειμενικό μέρος του ορισμού). Τα δύο αυτά στοιχεία, αντικειμενικό και υποκειμενικό, πρέπει απαραιτήτως να συντρέχουν, ώστε να χαρακτηριστεί κάποιο γεγονός της ιδιωτικής ζωής ως απόρρητο (Κωνσταντινίδης, 1987, Σπινέλλης, 1976). Το απόρρητο είναι πάντως έννοια χρονικώς σχετική, καθώς εξαρτάται από τη βούληση του ενδιαφερομένου να διατηρηθεί κάτι μυστικό, χωρίς να αποκλείεται μεταβολή της βούλησης αυτής. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «ό,τι είναι σήμερον μυστικόν δύναται αύριον να κοινολογηθή, και ό,τι σήμερον είναι παγκοίνως γνωστόν δύναται μετά πάροδον ετών να καταστή απόρρητον» (Φιλιππίδης, 1952, σ. 99). Με βάση τη θεωρητική αυτή προσέγγιση, το απόρρητο περιβάλλει κατ αρχάς την ίδια την ύπαρξη της θεραπευτικής σχέσης καθώς και την προσέλευση του θεραπευόμενου στο γραφείο του ψυχολόγου (Αλεξιάδης, 1996, Κότσιανος, 1973). Επίσης περιλαμβάνει (ενδεικτικά) γεγονότα της οικογενειακής και της σεξουαλικής ζωής του ατόμου, ασθένειες, γράμματα, σημειώσεις βιογραφικού και γενικού περιεχομένου, «επιμεμπτή (όχι αξιόποινη) συμπεριφορά, ιδίως στην επαγγελματική ζωή» (Σπινέλλης, 1976, σ. 537), αλλά και αντίστοιχα βιώματα της οικογένειας ή του στενού κοινωνικού κύκλου του ατόμου. Το απόρρητο βέβαια καλύπτει και τις καταστάσεις του εσωτερικού κόσμου, δηλαδή συνήθειες, σκέψεις, απόψεις, φιλοδοξίες, φαντασιώσεις, φόβους και ανασφάλειες, επιθυμίες και άλλα. Οι διατάξεις που εισάγουν το επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου Η παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου από τον ψυχολόγο ως ποινικό αδίκημα Η νομοθετική προστασία του απορρήτου στη σχέση ψυχολόγου πελάτη ξεκινά από το άρθρο 9 του νόμου 991/1979 «για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα». Σύμφωνα με αυτό: «1. Ο ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. 2. Οι παραβάτες τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή». Το άρθρο λοιπόν αυτό εισάγει στην ελληνική έννομη τάξη τη δέσμευση του ψυχολόγου από το επαγγελματικό απόρρητο, χωρίς να υπεισέρχεται σε καμία περαιτέρω λεπτομέρεια όσον αφορά τη λειτουργία του. Αντιθέτως παραπέμπει για την ποινή, τις εξαιρέσεις και κάθε άλλο ζήτημα, που απορρέει από αυτήν τη δέσμευση, στην κύρια νομοθετική ρύθμιση για το επαγγελματικό απόρρητο, το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Το άρθρο λοιπόν αυτό του ΠΚ, που τιτλοφορείται «παραβίαση της επαγγελματικής εχεμύθειας», ορίζει τα εξής: «Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί προστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι, στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν φανερώσουν ιδιωτι- 5

6 κά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους» (τα πλάγια από τους συγγραφείς για έμφαση). Η διάταξη αυτή αναφέρει αρχικά ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων που υπάγονται σ αυτήν. Οι κατηγορίες αυτές έχουν ως αντικείμενο: η πρώτη την επιμέλεια της ψυχής (κληρικοί), η δεύτερη την παροχή νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, κάθε είδους νομικοί προστάτες, συμβολαιογράφοι) και η τρίτη τη φροντίδα της υγείας (γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί) (Φιλιππίδης, 1952, σ. 101). Η απαρίθμηση όμως αυτή είναι ενδεικτική, λόγω της γενικής ρήτρας «και άλλοι στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται απόρρητα». Πάντως, η υπαγωγή του ψυχολόγου στο ΠΚ υπαγορεύεται ρητά από το Ν. 991/1979, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση της με τις παραπάνω κατηγορίες ή με τη γενική ρήτρα (που είναι αυτονόητη). Ο ψυχολόγος λοιπόν που παραβιάζει το απόρρητο κατά τον τρόπο που περιγράφει το άρθρο ΠΚ διαπράττει πλημμέλημα (άρθρο 18 ΠΚ) και απειλείται με ποινή φυλάκισης δέκα ημερών μέχρι ένα έτος (άρθρο 53 ΠΚ) ή με επιβολή χρηματικής ποινής [ (άρθρο 57 ΠΚ)]. Η φανέρωση των ιδιωτικών απορρήτων είναι νοητή τόσο ως θετική ενέργεια, όσο και ως παράλειψη (Φιλιππίδης, 1952, σ. 108). Παράδειγμα παράλειψης αποτελεί η ανοχή ανάγνωσης εγγράφου που περιέχει απόρρητα από τρίτο πρόσωπο (Κότσιανος, 1976, σ. 102). Εξάλλου, η έννοια της φανέρωσης ιδιωτικού απορρήτου δεν περιλαμβάνει μόνο δημόσια ανακοίνωση, «διατυμπάνιση ή δημοσίευση» (Φιλιππίδης, 1952, σ. 108), αλλά και την παραμικρή διαρροή: αρκεί η μεταβίβαση του απορρήτου σε ελάχιστα άτομα, ακόμα και σε ένα πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του ψυχολόγου (Κότσιανος, 1976, σ. 101, Αλεξιάδης, 1996, σ. 28). Το έγκλημα αυτό τιμωρείται μόνο όταν έχει τελεστεί με δόλο (άρθρο 26 ΠΚ) οποιασδήποτε μορφής (σε περίπτωση φανέρωσης ιδιωτικού απορρήτου από αμέλεια ο ψυχολόγος υπέχει μόνο αστική ευθύνη βλ. παρακάτω). Τέλος η παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας διώκεται, κατά την κρατούσα άποψη, όχι μόνο μετά από έγκληση του «διαπιστευθέντος το απόρρητο» (371 3 ΠΚ), αλλά και όποιου άλλου έχει συμφέρον στην τήρησή του (Φιλιππίδης, 1952, σ. 114, Κότσιανος, 1976, σ. 101, Επιβατιανός, 1989, σ. 21). Έτσι, αν για παράδειγμα ο θεραπευόμενος αναφέρεται κατά τη θεραπεία σε ιδιωτικές στιγμές της συζυγικής του ζωής, σε περίπτωση παράνομης δημοσίευσης των συγκεκριμένων πληροφοριών από τον ψυχολόγο η ποινική δίωξη μπορεί να κινηθεί μετά από έγκληση τόσο του ενός όσο και του άλλου συζύγου αυτοτελώς. Ο ψυχολόγος ως μάρτυρας σε δίκη Τόσο κατά την ποινική όσο και κατά την πολιτική διαδικασία στο δικαστήριο, ορισμένοι επαγγελματίες απαλλάσσονται από το καθήκον μαρτυρίας ως προς τις α- πόρρητες πληροφορίες που τους εμπιστεύονται οι πελάτες τους στα πλαίσια του ε- παγγέλματός τους. Το άρθρο 212 1γ του Κώδικα Ποινικής ικονομίας (ΚΠ ) ορίζει τα ακόλουθα: «Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξεταστούν στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία: γ) οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι βοηθοί τους, καθώς και οι μαίες, σχετικά με όσα εμπιστευτικά πληροφορήθηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, εκτός όπου ειδικός νόμος τους υποχρεώνει να τα αναγγείλουν στην αρχή». Ό- μοιες είναι και οι ρυθμίσεις του άρθρου 400 του Κώδικα Πολιτικής ικονομίας (ΚΠολ ): «εν εξετάζονται, όταν κληθούν ως μάρτυρες 1) οι κληρικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσοκόμοι, μαίες, οι βοηθοί τους, καθώς και οι σύμβουλοι των διαδίκων, για τα πραγματικά γεγονότα που τους εμπιστεύτηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους για τα οποία έχουν καθήκον εχεμύθειας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τους τα εμπιστεύτηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο». 6

7 Η υπαγωγή του ψυχολόγου στις παραπάνω διατάξεις είναι δυσχερέστερη. Κατ αρχάς, ο Ν. 991/1979 δεν περιέχει παραπομπή σε διάταξη δικονομίας. Παράλληλα, γενική ρήτρα δεν υπάρχει στις διατάξεις αυτές της δικονομίας, οπότε τα επαγγέλματα αναφέρονται περιοριστικά. Από τη φύση όμως των επαγγελμάτων που απαριθμούνται αλλά και από το λόγο ύπαρξης της διάταξης (ratio legis) ορθότερο είναι να συναχθεί ερμηνευτικά ότι και ο ψυχολόγος απαλλάσσεται από το καθήκον μαρτυρίας στο δικαστήριο για όσα εμπιστευτικά έμαθε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του (βλ. και Κωνσταντινίδης, 1991, σ ). Πάντως, το αν θα υποχρεωθεί ή όχι ο ψυχολόγος να καταθέσει τα όσα γνωρίζει, με δεδομένη τη μη αναφορά του στις δικονομικές αυτές διατάξεις, εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το σχέδιο του νέου ΚΠ, που συνέταξε επιτροπή (κατ εφαρμογή του νόμου 2145/1993) με πρόεδρο τον καθηγητή του Ποινικού ικαίου του ΑΠΘ Ι. Μανωλεδάκη, προβλέπει απαγόρευση μαρτυρίας σε δίκη για όλους τους επαγγελματίες που «με ειδικές διατάξεις έχουν υποχρέωση τήρησης ε- χεμύθειας», επομένως και για τους ψυχολόγους (Μανωλεδάκης, 1996, σ. 126). Λόγοι άρσης του αδίκου της παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου Το άρθρο του ΠΚ. Η αντιστοιχία με τις δικονομικές διατάξεις εν είναι κάθε περίπτωση παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου τιμωρητή κατά το ΠΚ. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το άδικο της πράξης αυτής αίρεται. Το γενικό κανόνα για τις περιπτώσεις αυτές θέτει η παράγραφος 4 του άρθρου 371 ΠΚ, που ορίζει: «Η πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημοσίου ή του ιδίου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά». Κατ αρχάς, χρήσιμο είναι στο σημείο αυτό να γίνει διαχωρισμός δύο διαφορετικών ρυθμίσεων που απορρέουν από την παράγραφο ΠΚ: Σε ο- ρισμένες περιπτώσεις ο ψυχολόγος υποχρεούται και σε ορισμένες δικαιούται να άρει το απόρρητο. Η υποχρέωση για άρση του απορρήτου, η «εκπλήρωση καθήκοντος» κατά το γράμμα του ΠΚ, αφορά περιπτώσεις όπου άλλη, ειδικότερη του ΠΚ, διάταξη νόμου υποχρεώνει πρόσωπα που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές για συγκεκριμένα ζητήματα. Σχετικά με το θέμα αυτό γίνεται συνήθως αναφορά από τη νομική θεωρία σε νομοθετήματα που υποχρεώνουν τους ιατρούς να δηλώσουν στις Αρχές γέννηση ή θάνατο και να αναφέρουν αφροδίσια ή λοιμώδη νόσο, την οποία διέγνωσαν οι ίδιοι. Η ισχύς των νόμων αυτών πάντως δεν επεκτείνεται και στους ψυχολόγους, καθώς οι παραπάνω υποχρεώσεις αφορούν το θεράποντα ιατρό και όχι οποιονδήποτε ιατρό ή επαγγελματία της υγείας πληροφορείται τη νόσο, τη γέννηση ή το θάνατο. Έτσι λόγος για εκ του νόμου υποχρέωση του ψυχολόγου να άρει το απόρρητο μπορεί να γίνει κατά βάση μόνο στην περίπτωση του 232 ΠΚ, το οποίο εισάγει υποχρέωση κάθε πολίτη να ενημερώσει τις Αρχές για σχέδιο ή προπαρασκευή τέλεσης κακουργήματος που περιέρχεται στην αντίληψή του (για το θέμα αυτό θα γίνει εκτενής λόγος στην επόμενη ενότητα). Στις περιπτώσεις πάντως όπου ο ψυχολόγος υποχρεούται να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές, το άρθρο 212 1γ ΚΠ δεν εφαρμόζεται (ακόμα κι αν γίνει δεκτή από το δικαστήριο η υπαγωγή του ψυχολόγου σ αυτό). Αντιθέτως, ισχύει κανονικά το γενικό καθήκον μαρτυρίας που δεσμεύει όλους όσοι κληθούν ως μάρτυρες στην ποινική δίκη. Στην πολιτική διαδικασία δεν υπάρχει ανάλογη του ΚΠ ρύθμιση. Για την κάλυψη αυτού του κενού τη λύση μπορεί να δώσει η αναλογική εφαρμογή του τελευταίου 7

8 εδαφίου του 212 1γ ΚΠ και στην πολιτική δίκη. Επομένως η μαρτυρία του ψυχολόγου για όσα ο νόμος τον υποχρεώνει να αναγγείλει στην Αρχή είναι υποχρεωτική, τόσο στα ποινικά, όσο και στα πολιτικά δικαστήρια. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ο ψυχολόγος δικαιούται να παραβιάσει το απόρρητο. Είναι οι περιπτώσεις «διαφύλαξης έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημοσίου ή του ιδίου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά», όπως ορίζει το τελευταίο εδάφιο του ΠΚ. εν είναι δυνατόν να καθοριστεί εκ των προτέρων πότε συντρέχει τέτοια περίπτωση. Ο ψυχολόγος θα πρέπει να σταθμίσει από τη μια πλευρά το καθήκον της εχεμύθειας και από την άλλη πλευρά το έννομο αγαθό που απειλείται και να διαφυλάξει αυτό που (σε σχέση βέβαια και με τις συγκεκριμένες περιστάσεις) προκρίνει ως σημαντικότερο (Κόλλιας, 1951, σ ). Ως «ανώτερα» έννομα αγαθά μπορούν να θεωρηθούν η ανθρώπινη ζωή, η σωματική ακεραιότητα, η δημόσια υγεία και άλλα. Έτσι, έχει κριθεί από τη νομολογία ότι το απόρρητο δεν ισχύει για άτομο που πάσχει από σχιζοφρένεια και πρέπει να προειδοποιηθούν οι συγγενείς του (Χαραλαμπάκης, 1993). Επίσης υποστηρίχθηκε από τη θεωρία η δυνατότητα άρσης του απορρήτου σε περίπτωση επιληψίας ή άλλης νόσου που μπορεί να καταστήσει έναν επαγγελματία οδηγό αίτιο δυστυχήματος (Αναπλιώτη Βαζαίου, 1993, σ. 192). Εξάλλου, ο ψυχολόγος δικαιούται να προειδοποιήσει π.χ. τη σύζυγο ενός πελάτη του για το έντονο ερωτικό ενδιαφέρον του τελευταίου προς την ανήλικη κόρη τους, το οποίο πιθανολογεί ο ψυχολόγος πως μπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλική κακοποίησή της. Επίσης, μπορεί να ενημερώσει τους γονείς εφήβου για τον εθισμό του σε σκληρά ναρκωτικά ή για τις απειλές του να αυτοκτονήσει. Ειδική περίπτωση αποτελεί το απόρρητο σε δίκη με αντικείμενο την άρνηση δυσαρεστημένου πελάτη να καταβάλει στον ψυχολόγο την αμοιβή που συμφωνήθηκε. Ο έλληνας νομοθέτης ρύθμισε με το άρθρο 35 του Α.Ν. 1565/1939 τις αντίστοιχες περιπτώσεις στη σχέση ιατρού-ασθενή (βλ. και Koniaris, 1999, σ. 123), προβλέποντας δυνατότητα του ιατρού να αναγράφονται σε ενδεχόμενη αγωγή του κατά του ασθενή «αναλυτικώς και ωρισμένως αι επισκέψεις, επεμβάσεις, οδοιπορικά έξοδα και εν γένει η ιατρική συνδρομή του και η αξιούμενη αμοιβή του..». Ο νόμος πάντως αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στις διαφορές ψυχολόγου θεραπευόμενου, διότι αφορά τους ιατρούς απόφοιτους ιατρικών σχολών (άρθρα 1-3, Α.Ν. 1565/1939), μπορεί όμως να αποτελέσει ένδειξη για το είδος των πληροφοριών που ο νομοθέτης θεωρεί εξαιρετέες από το απόρρητο σε μια δίκη με τέτοιο αντικείμενο. Πάντως, η λύση στην ειδική αυτή περίπτωση θα στηριχθεί νομικά στο άρθρο ΠΚ, το οποίο ορίζει ως λόγο δικαιολογημένης παραβίασης του απορρήτου τη «διαφύλαξη έννομου συμφέροντος». Η διεκδίκηση της συμφωνηθείσας αμοιβής είναι έννομο συμφέρον του ψυχολόγου. Επομένως είναι νόμιμο δικαίωμά του να παραβιάσει το απόρρητο και να παραθέσει στην αγωγή του πληροφορίες για τη θεραπεία, οι οποίες πάντως θα πρέπει, κατά την κρατούσα άποψη, να είναι μόνο οι απολύτως αναγκαίες για την υποστήριξη της αγωγής (Αλεξιάδης, 1996, σ. 35, Κότσιανος, 1976, σ. 114). Κάθε υπέρβαση του ορίου αυτού δεν καλύπτεται από το ΠΚ και είναι δυνατό να οδηγήσει σε ποινική δίωξη του ψυχολόγου για παραβίαση της επαγγελματικής ε- χεμύθειας (βλ. και Βουγιούκας, 1993, σ ). Για τις παραπάνω περιπτώσεις, όπου ο ψυχολόγος έχει διακριτική ευχέρεια να παραβιάσει το επαγγελματικό απόρρητο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε κάποια δικονομική διάταξη. Η λύση λοιπόν σε ενδεχόμενη δίκη θα εξαρτηθεί από την επιλογή του ψυχολόγου: Αν ο ψυχολόγος έχει επιλέξει να ειδοποιήσει τις Αρχές ή τους συγγενείς του θεραπευόμενου για συγκεκριμένο ζήτημα, το θεραπευτικό απόρρητο έχει de facto ήδη αρθεί και επομένως, τόσο στην ποινική όσο και στην πολιτική διαδικασία, ο ψυχολόγος δεσμεύεται από το γενικό καθήκον μαρτυρίας να καταθέσει (καθώς δεν πρόκειται πια για απόρρητες, αλλά για γνωστές στις Αρχές πληροφορίες). 8

9 Αν πάλι ο ψυχολόγος έχει επιλέξει να διαφυλάξει το απόρρητο, μη θέλοντας να κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, η διακριτική του ευχέρεια διατηρείται και στα πλαίσια μιας δίκης: μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί στο δικαστήριο τη δέσμευσή του από τα άρθρα 212 1γ ΚΠ και 400 ΚΠολ ή να αποφασίσει να παραβιάσει έστω και τότε (ατιμώρητα) το απόρρητο, ώστε να προστατεύσει το έτερο έννομο αγαθό που απειλείται. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η περίπτωση όπου ο ψυχολόγος πληροφορείται, στα πλαίσια της θεραπείας, την τέλεση από τον θεραπευόμενο ενός εγκλήματος στο παρελθόν, εγγύτερο ή απώτερο. Η άποψη ότι ο ψυχολόγος υποχρεούται να ενημερώσει την Αρχή, ώστε να αποφύγει τη δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία (231 ΠΚ) δεν φαίνεται ορθή. Το έγκλημα αυτό μπορεί μεν να τελεστεί με παράλειψη, δύσκολα όμως μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο ψυχολόγος έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενημερώσει τις Αρχές για τελεσμένα εγκλήματα (όπως έχει, σε παράδειγμα του Μαργαρίτη (1986, σ. 217), ο αστυνομικός). Από την άλλη πλευρά βέβαια η διερεύνηση ενός εγκλήματος και η απονομή δικαιοσύνης είναι «ουσιώδες δημόσιο συμφέρον» κατά τη διατύπωση του εδ. β ΠΚ. Ορθότερο είναι λοιπόν να υποστηριχθεί πως και σε αυτήν την περίπτωση υ- πάρχει δικαίωμα να επιλέξει ο ψυχολόγος αν θα απευθυνθεί στις Αρχές ή αν θα διαφυλάξει το απόρρητο της επικοινωνίας του με τον θεραπευόμενο (Koniaris, 1999, σ. 125). Κατά συνέπεια θα εφαρμοστούν όσα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις διακριτικής ευχέρειας στην παραβίαση του απορρήτου κατά το εδ. β ΠΚ, όπως αναπτύχθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Το άρθρο 232 ΠΚ (παρασιώπηση εγκλημάτων) ως σημαντική περίπτωση εκπλήρωσης καθήκοντος κατά το εδ. α ΠΚ Η πιο σημαντική και ευρύτερα γνωστή περίπτωση υποχρεωτικής άρσης του απορρήτου και αναγγελίας στις Αρχές είναι αυτή που απορρέει από το άρθρο ΠΚ. Σύμφωνα μ αυτό: «Όποιος, ενώ έμαθε με τρόπο αξιόπιστο ότι μελετάται κακούργημα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του, και σε χρόνο τέτοιον ώστε να μπορεί α- κόμη να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμά του παραλείπει να το αναγγείλει ε- γκαίρως στην αρχή τιμωρείται, αν το κακούργημα τελέστηκε ή έγινε απόπειρά του, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, ανεξάρτητα εάν ο δράστης τιμωρηθεί». Το έγκλημα της παρασιώπησης κακουργήματος «αποτελεί μορφή -αρνητικήςσυμμετοχής στο έγκλημα, η οποία έχει αναχθεί σε αυτοτελή αξιόποινη πράξη» (Μαργαρίτης, 1986, σ. 230). Για να θεμελιωθεί υποχρέωση αναγγελίας «αρκεί η γνώση σχεδίου συγκεκριμένου και σοβαρού» και δεν χρειάζεται να έχουν αρχίσει προπαρασκευαστικές του κακουργήματος πράξεις. Η γνώση πρέπει να είναι «κατ αντικειμενική κρίση αξιόπιστη» (Μαργαρίτης, 1986, σ. 237). Αν πάντως η γνώση επέρχεται σε χρόνο που δεν υπάρχει πια δυνατότητα πρόληψης του κακουργήματος ή του αποτελέσματός του, υποχρέωση αναγγελίας δεν υπάρχει. Αναγγελία που δεν γίνεται στις Αρχές δεν αποτελεί νόμιμη αναγγελία και δεν αποτελεί εκπλήρωση της κατά το ΠΚ υποχρέωσης (Μαργαρίτης, 1986, σ. 240). Αν, για παράδειγμα, ο ψυχολόγος ενημερώσει κάποιον ότι ο αδερφός του (που είναι πελάτης του ψυχολόγου) έχει σχεδιάσει τη δολοφονία του και δεν απευθυνθεί στις αστυνομικές Αρχές, θα τιμωρηθεί παρόλα αυτά, αν τελεστεί ο φόνος, με την ποινή του ΠΚ. Το ίδιο και αν προσπαθήσει αυτοπροσώπως να αποτρέψει το κακούργημα. Αν ο ψυχολόγος δεν συμμορφωθεί με την κατά το ΠΚ υποχρέωσή του, απειλείται με ποινή μεγαλύτερη κι απ αυτήν που προβλέπεται για την παραβίαση του απορρήτου (δέκα ημέρες έως τρία έτη), χωρίς να αποκλείεται και αστική του ευθύνη απέναντι στο θύμα του κακουργήματος ή στην οικογένειά του (για το θέμα της αστικής ευθύνης γενικά βλ. παρακάτω). 9

10 Πρέπει πάντως να καταστεί σαφές πως είναι διαφορετική η περίπτωση πληροφόρησης του ψυχολόγου για έγκλημα που τελέστηκε στο παρελθόν (ακόμα και την προηγούμενη ημέρα) με την περίπτωση όπου υπάρχει σχέδιο να τελεστεί κακούργημα στο μέλλον. Στην πρώτη περίπτωση, όπως είδαμε παραπάνω, ο ψυχολόγος δικαιούται να επιλέξει αν θα απευθυνθεί ή όχι στις Αρχές, χωρίς να απειλείται με καμία νομική συνέπεια. Αντιθέτως, στην περίπτωση που ο ψυχολόγος πληροφορείται για σχέδιο τέλεσης κακουργήματος ή αρχή εκτέλεσης του σχεδίου αυτού, ο έλληνας νομοθέτης επιβάλλει, με το συνδυασμό των άρθρων και του ΠΚ, την άρση του απορρήτου και την άμεση ενημέρωση των Αρχών. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου μετά το θάνατο του ψυχολόγου ή του θεραπευόμενου Ένα μικρότερης έκτασης και σημασίας θέμα, που εντάσσεται εντούτοις στον ευρύτερο προβληματισμό για το επαγγελματικό απόρρητο είναι αυτό του θανάτου στη σχέση θεραπευτή - θεραπευόμενου. Γεννάται θέμα κατά πόσο το απόρρητο διατηρείται στην περίπτωση του θανάτου ενός από τα πρόσωπα που απαρτίζουν τη σχέση αυτή. Σε περίπτωση λοιπόν θανάτου του θεραπευόμενου, ο ψυχολόγος δεν μπορεί πλέον να διωχθεί ποινικά για την παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, αφού το έγκλημα αυτό διώκεται μόνο κατ έγκληση και το δικαίωμα έγκλησης κατ αρχήν δεν κληρονομείται. Βέβαια, αν οι δικαιούχοι έγκλησης είναι περισσότεροι (επειδή οι απόρρητες πληροφορίες που εκμυστηρεύτηκε ο θεραπευόμενος στον ψυχολόγο α- φορούν και τρίτα πρόσωπα), αυτοί διατηρούν ακέραιο το δικαίωμά τους και μετά το θάνατο του θεραπευόμενου, με την προϋπόθεση ότι αποκαλύπτονται πληροφορίες που τους αφορούν προσωπικά. Τέλος, αν ο θεραπευόμενος πεθάνει προτού παρέλθει το τρίμηνο που προβλέπεται (117 1 ΠΚ) για την άσκηση έγκλησης (για παράδειγμα αν ο ψυχολόγος παραβιάσει παράνομα το απόρρητο και ο θεραπευόμενος πεθάνει ένα μήνα μετά), τότε μόνο μεταβιβάζεται κατά το άρθρο του Ποινικού Κώδικα το δικαίωμα έγκλησης στα παιδιά, το σύζυγο ή τους γονείς του (Μαργαρίτης & Παρασκευόπουλος, 2000, σ. 239). Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή του θανάτου του ψυχολόγου, τα πράγματα είναι πιο απλά. Κατά τη διάταξη του άρθρου ΠΚ: «Όμοια (με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους) τιμωρείται όποιος, μετά το θάνατο ενός από τα πρόσωπα της 1 (του ψυχολόγου) και από αυτήν την αιτία γίνεται κάτοχος εγγράφων ή σημειώσεων του νεκρού σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματός του ή της ιδιότητάς του και από αυτά φανερώνει ιδιωτικά απόρρητα». Ο θάνατος λοιπόν του ψυχολόγου δεν καταργεί το επαγγελματικό απόρρητο της προηγούμενης σχέσης του με τον θεραπευόμενο. Τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχονται έγγραφα ή σημειώσεις του νεκρού απειλούνται κι αυτά με χρηματική ποινή ή φυλάκιση μέχρι ενός έτους, εάν αποκαλύψουν πληροφορίες που εμπίπτουν στο απόρρητο μεταξύ του θανόντος ψυχολόγου και του πελάτη του. Τέτοια πρόσωπα είναι ο σύζυγος και οι λοιποί κληρονόμοι, συνεργάτες, βοηθοί του ψυχολόγου κ.ά. Αστική προστασία του θεραπευόμενου Ο θεραπευόμενος έχει, πέρα από τη δυνατότητα να καταφύγει στα ποινικά δικαστήρια επιζητώντας την ποινική καταδίκη του ψυχολόγου, και δεύτερη νομική δυνατότητα: να στραφεί κατά του ψυχολόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού δικαίου και να απαιτήσει από αυτόν την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης. Η αγωγή 10

11 που θα ασκηθεί σε αυτήν την περίπτωση δυνατόν είναι να έχει διάφορες νομικές βάσεις: Η προστασία του θεραπευόμενου κατά τις περί αδικοπραξίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα (914 ΑΚ) Το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) με το οποίο ο νομοθέτης εισήγαγε γενική ρήτρα αδικοπρακτικής ευθύνης, ορίζει τα ακόλουθα: «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει». Η παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου από τον ψυχολόγο συνιστά και παράνομη πράξη [επειδή συνιστά παράβαση διάταξης του γραπτού δικαίου (371 ΠΚ), όπως απαιτεί η κρατούσα άποψη για τη στοιχειοθέτηση παράνομης συμπεριφοράς (Κορνηλάκης, 2000, σ )] και υπαίτια συμπεριφορά, καθώς το 371 ΠΚ απαιτεί δόλο για την τέλεσή της. Σ αυτό το σημείο αξίζει να γίνει η ακόλουθη επισήμανση: Το άρθρο 914 ΑΚ αναφέρεται σε υπαίτια ζημία, τουτέστιν ζημία είτε από δόλο είτε από αμέλεια. Συνεπώς, στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ψυχολόγος από αμέλεια παραβιάζει το απόρρητο της σχέσης του με τον θεραπευόμενο, δεν διώκεται μεν ποινικά, αφού το άρθρο 371 ΠΚ α- παιτεί δόλο για να εφαρμοστεί, είναι όμως δυνατόν να του ασκηθεί αγωγή κατά το άρθρο 914 ΑΚ και να επιδικαστεί σε βάρος του αποζημίωση από τα πολιτικά δικαστήρια (Αλεξιάδης, 1996, σ. 28, Κορνηλάκης, 2000, σ ). Έτσι, ο ψυχολόγος που παραβιάζει το απόρρητο θα κληθεί να αποζημιώσει τον θεραπευόμενο για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί αυτός εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς του. Η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται κατά κανόνα σε χρήμα, περιλαμβάνει ολόκληρη την περιουσιακή ζημία του θεραπευόμενου, θετική και αποθετική (διαφυγόντα κέρδη). Επίσης τόσο την παρούσα ζημία του όσο και την μέλλουσα [«αυτή που προβλέπεται να επέλθει στο μέλλον κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων» (Κορνηλάκης, 2000, σ. 406)]. Τέλος, είναι δυνατόν να επιδικασθεί σε βάρος του ψυχολόγου και υπέρ του πελάτη πρόσθετη εύλογη αποζημίωση και για μη περιουσιακή ζημία: πρόκειται για την περίπτωση της ηθικής βλάβης (άρθρο 932 ΑΚ). Έτσι αν, για παράδειγμα, εξαιτίας παράνομης παραβίασης του απορρήτου πελάτης του ψυχολόγου απολυθεί από την εργασία του (στην οποία μάλιστα επρόκειτο σύντομα να προαχθεί σε -καλοπληρωμένη- θέση διευθυντή), ο ψυχολόγος θα υποχρεωθεί ενδεχομένως από το πολιτικό δικαστήριο να του καταβάλει αποζημίωση: για την ηθική βλάβη από την απόλυση, για το διάστημα που παρέμενε άνεργος αναζητώντας νέα θέση εργασίας (διαφυγόντα κέρδη) καθώς και για την ενδεχόμενη μισθολογική διαφορά της νέας εργασίας του με τη διευθυντική θέση, στην οποία επρόκειτο με βεβαιότητα να προαχθεί (μελλοντική ζημία). Η προστασία του θεραπευόμενου κατά το 57 ΑΚ Το άρθρο 57εδ.α ΑΚ ορίζει τα εξής: «Όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον», ενώ κατά το τελευταίο εδάφιο του αυτού άρθρου «αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται». Οι κυριότερες διαφορές της αγωγής κατά το 57 ΑΚ σε σχέση με αυτήν κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας (914επ. ΑΚ) αναφέρονται στο θέμα των έννομων συνεπειών. Συγκεκριμένα, ο πελάτης έχει και στην περίπτωση αυτή τη δυνατότητα αξίωσης αποζημίωσης κατά τα 914επ. ΑΚ. Υπάρχει επίσης δυνατότητα εύλογης αποζημίωσης για ηθική βλάβη (κατά το 59 ΑΚ). Στην περίπτωση όμως του 57 ΑΚ ο θεραπευόμενος αποκτά δύο πρόσθετες δυνατότητες κατά του ψυχολόγου. Η πρώτη είναι η αξίωση για άρση της προσβολής. Αυτή έχει ως σκοπό «να παραμεριστεί αμέσως η πράξη της προσβολής» (πρέπει να εξακολουθεί και να μην έχει λήξει) και «να αποκα- 11

12 τασταθούν τα πράγματα στην κατάσταση που ίσχυε πριν από την προσβολή» (Παπαστερίου, 1994, σ. 180 & 181). Ο τρόπος άρσης της προσβολής καθορίζεται από το δικαστήριο (για παράδειγμα δημοσίευση στον τύπο). Η δεύτερη επιπρόσθετη δυνατότητα του θεραπευόμενου είναι η αξίωσή του για άρση της προσβολής στο μέλλον. Αποκτά πρακτική σημασία σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει πράξη προσβολής, αλλά «σοβαρός και υπαρκτός κίνδυνος επελεύσεως μιας τέτοιας πράξης στο μέλλον» (Παπαστερίου, 1994, σ. 181). Ύπαρξη τέτοιου κινδύνου κρίνεται κατά περίπτωση από το δικαστήριο. Αν γίνει δεκτό το αίτημα της αγωγής, ο εναγόμενος (ψυχολόγος) είναι υποχρεωμένος να παραλείψει την επικείμενη προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος (θεραπευόμενου), δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, την παράνομη παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. Επίλογος Το επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου προστατεύεται με ένα πλέγμα διατάξεων σε διάφορα νομοθετήματα. Ο θεραπευόμενος μπορεί να στραφεί κατά του ψυχολόγου τόσο στα ποινικά δικαστήρια, επιδιώκοντας την καταδίκη του σε φυλάκιση ή χρηματική ποινή, όσο και στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημίωση. Η ανάγκη αυτή να μην δημοσιεύεται το περιεχόμενο των συζητήσεων θεραπευτή - θεραπευόμενου περιχαρακώνεται και με αντίστοιχες δικονομικές διατάξεις, που επιτρέπουν να μην καταθέτει ο ψυχολόγος σε δίκη σχετικά με όσα πληροφορείται από τον πελάτη του, με εξαίρεση συγκεκριμένες, ρητά προβλεπόμενες περιπτώσεις. Η γενική γνώση των διατάξεων αυτών από τον ψυχολόγο, σε συνδυασμό βέβαια με την αναζήτηση της συμβουλής κάποιου νομικού, όταν τέτοια ζητήματα αναφύονται στην πράξη, μπορεί να βοηθήσει τον ψυχολόγο να αποφύγει άσκοπες δικαστικές διαμάχες με μεγάλο ηθικό, υλικό και επαγγελματικό κόστος. Από τη νομική σκοπιά, η προστασία του επαγγελματικού απορρήτου του ψυχολόγου είναι ικανοποιητική, μολονότι θα ήταν χρήσιμες τροποποιήσεις και διασαφηνίσεις σε ορισμένα σημεία. Ιδιαιτέρως σημαντική αναδεικνύεται και η ρητή αναφορά του ψυχολόγου στα σημεία εκείνα όπου απαριθμούνται οι λειτουργοί της υγείας, τόσο για ουσιαστικούς λόγους -όπως αυτοί αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια- όσο και για να αναγνωριστεί και στη δικαιική πραγματικότητα ο σημαντικός ρόλος του ψυχολόγου στη σύγχρονη εποχή. Τέλος, σημειώνεται ότι συνειδητά στο κείμενο αυτό δεν μελετήθηκε το θέμα των πειθαρχικών μέτρων που μπορούν να ληφθούν κατά του ψυχολόγου σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου. Τα μέτρα αυτά αφορούν το συλλογικό όργανο και τον Κώδικα εοντολογίας των ψυχολόγων και από δικαιική σκοπιά έχουν ηθική μόνον αξία. Βιβλιογραφία Αλεξιάδης, Α.. (1996). Εισαγωγή στο ιατρικό δίκαιο. Θεσσαλονίκη: ημόπουλος. Αναπλιώτη-Βαζαίου, Ε. (1993). Γενικές αρχές ιατρικού δικαίου. Αθήνα: Σάκκουλας. Βουγιούκας, Α. (1993). Η επαγγελματική ευθύνη του ιατρού. Θεσσαλονίκη: Art of Text. Επιβατιανός, Π. (1989). Ιατρικό δίκαιο, δεοντολογία και προβληματική. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 12

13 Κόλλιας, Κ. (1951). Γνωμοδότηση Αρείου Πάγου αρ. 29, Ποινικά Χρονικά Α. Αθήνα: Το Νομικόν. σελ Koniaris, T. & Karlovassitou Koniari, A. (1999). Medical law in Greece. Athens: Kluwer Law International / Sakkoulas. Κορνηλάκης, Π. (2000). Επίτομο ειδικό ενοχικό δίκαιο. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Κότσιανος, Σ. (1976). Η ιατρική ευθύνη. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Κωνσταντινίδης, Ά. (1987). «Καθήκον μαρτυρίας» και «επαγγελματικό απόρρητο» στην ποινική δίκη - τεύχος Α. Αθήνα: Ερευνητικό Ινστιτούτο ικονομικών Μελετών. Κωνσταντινίδης, Ά. (1991). «Καθήκον μαρτυρίας» και «επαγγελματικό απόρρητο» στην ποινική δίκη - τεύχος Β. Αθήνα - Κομοτηνή: Σάκκουλας. Μανωλεδάκης, Ι. (1996). Το σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής ικονομίας και σχετικές παρατηρήσεις του νομικού κόσμου της χώρας. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Μαργαρίτης, Λ. (1986). Εγκλήματα περί την απονομή της δικαιοσύνης (Σειρά: «Εκδόσεις Ποινικού ικαίου» αρ.12). Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. επιμ. εκδοσης Μανωλεδάκης Ι. Μαργαρίτης, Λ. & Παρασκευόπουλος, Ν. (2000). Ποινολογία. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. ικαιοσύνης (Σειρά: «Εκδόσεις Ποινικού ικαίου» αρ.3). Σάκκουλας. επιμ. εκδοσης Μανωλεδάκης Ι. Παπαστερίου,. (1994). Γενικές αρχές του αστικού δικαίου, τόμος Ι/α. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας Σπινέλλης,. (1976). Το έννομον αγαθόν της τιμής και αι αυτού αξιόποινοι προσβολαί. Αθήνα: Παπαδάκης. Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων. (1997). Κώδικες δεοντολογίας για τους ψυχολόγους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φιλιππίδης, Τ. (1952). Η παραβίασης της επαγγελματικής εχεμυθίας. Ποινικά Χρονικά Β. Αθήνα: Το Νομικόν Χαραλαμπάκης, Α. (1993). Ιατρική ευθύνη και δεοντολογία Πρώτοι βασικοί προβληματισμοί. Αθήνα Κομοτηνή: Σάκκουλας. von Liszt, F. (1897). Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Berlin: J. Guttentag Verlagsbuchhandlung. 13

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΌ ΑΠΌΡΡΗΤΟ. Τριαντάφυλλος Περβίζος

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΌ ΑΠΌΡΡΗΤΟ. Τριαντάφυλλος Περβίζος ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΌ ΑΠΌΡΡΗΤΟ Τριαντάφυλλος Περβίζος Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Σπουδαστής ΔΠΜΣ ΑΠΘ: Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις Δικαιϊκή Ρύθμιση - Βιοηθική Διάσταση, tpervizos@gmail.com ΠΕΡΊΛΗΨΗ Στο πλαίσιο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής Μεσογείων 96 115

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

«Ζητήµατα χορήγησης προσωπικών δεδοµένων οροθετικών ασθενών από ιατρούς στο ΚΕΕΛ».

«Ζητήµατα χορήγησης προσωπικών δεδοµένων οροθετικών ασθενών από ιατρούς στο ΚΕΕΛ». «Ζητήµατα χορήγησης προσωπικών δεδοµένων οροθετικών ασθενών από ιατρούς στο ΚΕΕΛ». 25 Οκτωβρίου 2004 Αριθµ. Πρωτ. 17574/06.10.2004 Ειδικός Επιστήµονας: Πανάγου Αιµιλία 210 72.89.746 Βοηθός Επιστήµονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΣΗΜΩ Α.

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΣΗΜΩ Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΣΗΜΩ Α.Μ : 1340200400171

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο 30/09/2014 Η έννοια της Βιο-ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Kυρώσεις Άρθρο 110. Aρθρο 111. Aρθρο112. Aρθρο113. Aρθρο 114. Aρθρο 115. Aρθρο 116. Aρθρο 117. Aρθρο 118. Aρθρο 119.

Kυρώσεις Άρθρο 110. Aρθρο 111. Aρθρο112. Aρθρο113. Aρθρο 114. Aρθρο 115. Aρθρο 116. Aρθρο 117. Aρθρο 118. Aρθρο 119. Kυρώσεις Άρθρο 110. (H διάταξη του άρθρου 110 καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 473 του Ποινικού Kώδικα σε συνδυασμό με τη διάταξη 371 του Π.K.) Aρθρο 111. Mε φυλάκιση μέχρις ενός έτους και με χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 1. ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα