ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στέργιος Βλαχόπουλος 1 και ημήτρης Α. Χρηστίδης 2 ιεύθυνση:.α. Χρηστίδης: Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τηλ-fax: , 1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Περίληψη Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου. Οι ρυθμίσεις του Κώδικα εοντολογίας των ψυχολόγων δεν έχουν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, νομική ισχύ καθώς σε αυτόν περιέχονται "κατευθυντήριες γραμμές" οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τυπικό νόμο. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζει, έστω κατά τρόπο γενικό, ο ψυχολόγος το περιεχόμενο και την ερμηνεία των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας που σχετίζονται με το επαγγελματικό απόρρητο. Στο άρθρο παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι σχετικές διατάξεις. Λέξεις κλειδιά: θεραπευτικό απόρρητο, ιατρικό απόρρητο, επαγγελματικό α- πόρρητο 2

3 THE LEGAL ASPECTS OF PSYCHOTHERAPEUTIC CONFIDENTIALITY IN GREECE Stergios Vlahopoulos 1 and Dimitri A. Christidis 2 Abstract This article discusses legal matters that pertain to issues of professional confidentiality, especially within the area of psychological services. The psychologists Code of Ethics, especially in Greece, has no validity in courts, since it provides guidelines which, under no circumstances, constitute law. It is therefore important for the Greek psychologist to have knowledge, even of a general level, of the contents and meaning of the relative articles of the Constitution, Criminal Law and Civil Law, as well as of the respective legal procedures. Thus, the article presents and explains the relevant laws and instances. Key words: therapeutic confidentiality, professional confidentiality, medical law Address: D.A. Christidis, Department of Psychology, Aristotle university of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Telephone/fax: , 1 Department of Law, Aristotle University of Thessaloniki 2 Department of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki 3

4 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου αποτελεί θεσμό κοινωνικά, ηθικά και νομικά κατοχυρωμένο. Ο έλληνας ψυχολόγος, αν και συχνά επικαλείται την ισχύ του -στο πλαίσιο του κλινικού και ερευνητικού του έργου- γνωρίζει σχετικά με αυτό κυρίως όσα περιέχονται στον Κώδικα εοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (1997). Αυτά όμως αποτελούν θέμα ηθικής δέσμευσης και επαγγελματικών συνηθειών και δεν έχουν νομική ισχύ. Η παραβίαση των γενικών αρχών που έχουν τεθεί από κάποιο συλλογικό επαγγελματικό όργανο (στην περίπτωση που μελετάμε από το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)) μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις ή και σε διαγραφή ακόμη του παραβάτη από τον επαγγελματικό σύλλογο. Η δυνατότητα όμως επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων δεν είναι αρκετή για να προστατεύσει επαρκώς ένα τόσο σημαντικό ατομικό δικαίωμα, όπως είναι η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, το οποίο απορρέει άμεσα από τις Συνταγματικές Επιταγές για την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 9 1 του Συντάγματος (Σ)), για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρο 5 1 Σ) και για το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 1 Σ). Για τη διασφάλιση λοιπόν της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, το οποίο αποτελεί μέρος του ιδιωτικού απορρήτου, κρίθηκε επιβεβλημένη από την πλευρά της Πολιτείας η θέσπιση κανόνων δικαίου και ποινικών κυρώσεων. Με τον τρόπο αυτό το έννομο αγαθό της προστασίας του απορρήτου απολαμβάνει τη μέγιστη δυνατή προστασία από το Κράτος. Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στο να περιγράψει αυτό ακριβώς το νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου του ψυχολόγου στην Ελλάδα. Στο νομικό αυτό πλαίσιο εντάσσονται τόσο διατάξεις που αναφέρονται άμεσα στο επαγγελματικό απόρρητο και το εισάγουν στην ελληνική έννομη τάξη, όσο και διατάξεις γενικές που, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα στο επαγγελματικό απόρρητο, είναι πιθανό να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε περίπτωση παραβίασής του από τον ψυχολόγο (π.χ. διατάξεις περί αδικοπραξιών του Αστικού ικαίου). Η καλή γνώση των επιταγών τόσο του Νόμου όσο και του Κώδικα εοντολογίας σε σχέση με το απόρρητο, καθώς και η ενημέρωση του θεραπευόμενου από τον ίδιο τον θεραπευτή του σχετικά με το θέμα αυτό, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη θεμελίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, με σημαντικά οφέλη για την ίδια τη θεραπεία. Το απόρρητο στην ελληνική νομοθεσία και η δέσμευση του ψυχολόγου απ αυτό Εννοιολογικός προσδιορισμός και περιεχόμενο του όρου «απόρρητο» Καμία διάταξη ελληνικού νόμου δεν περιέχει ορισμό της έννοιας του απορρήτου. Προσπάθειες καθορισμού της έννοιας και του περιεχομένου του απορρήτου έ- χουν γίνει κυρίως από τη θεωρία της νομικής επιστήμης. Κατ αρχάς πρέπει να καταστεί σαφές πως στην περίπτωση του θεραπευτικού απορρήτου μάς ενδιαφέρει το ι- διωτικό απόρρητο, σε αντιδιαστολή προς το δημόσιο απόρρητο, το οποίο σχετίζεται με την ασφάλεια του κράτους και αφορά δημόσιους υπαλλήλους. Ένας κλασικός λοι- 4

5 πόν ορισμός για το (ιδιωτικό) απόρρητο είναι ο εξής: «απόρρητο είναι κάθε γεγονός της ιδιωτικής ζωής, για τη διατήρηση της μυστικότητας του οποίου έχει συμφέρον το άτομο, στο οποίο αφορά» (von Liszt, 1897, σ. 422). Από τον ορισμό αυτό διαφαίνονται τα δυο στοιχεία τα οποία απαιτείται, κατά την κρατούσα άποψη, να συντρέχουν, προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα γεγονός ως απόρρητο: α) γεγονός της ιδιωτικής ζωής, δηλαδή «γνωστό μόνο σε ένα πρόσωπο ή σε περιορισμένο κύκλο προσώπων» (Κωνσταντινίδης, 1987, σ. 77), που να μπορεί πάντως να θεωρηθεί μη δημόσια γνωστό (αντικειμενικό μέρος του ορισμού) και β) συμφέρον για τη διατήρηση της μυστικότητας (υποκειμενικό μέρος του ορισμού). Τα δύο αυτά στοιχεία, αντικειμενικό και υποκειμενικό, πρέπει απαραιτήτως να συντρέχουν, ώστε να χαρακτηριστεί κάποιο γεγονός της ιδιωτικής ζωής ως απόρρητο (Κωνσταντινίδης, 1987, Σπινέλλης, 1976). Το απόρρητο είναι πάντως έννοια χρονικώς σχετική, καθώς εξαρτάται από τη βούληση του ενδιαφερομένου να διατηρηθεί κάτι μυστικό, χωρίς να αποκλείεται μεταβολή της βούλησης αυτής. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «ό,τι είναι σήμερον μυστικόν δύναται αύριον να κοινολογηθή, και ό,τι σήμερον είναι παγκοίνως γνωστόν δύναται μετά πάροδον ετών να καταστή απόρρητον» (Φιλιππίδης, 1952, σ. 99). Με βάση τη θεωρητική αυτή προσέγγιση, το απόρρητο περιβάλλει κατ αρχάς την ίδια την ύπαρξη της θεραπευτικής σχέσης καθώς και την προσέλευση του θεραπευόμενου στο γραφείο του ψυχολόγου (Αλεξιάδης, 1996, Κότσιανος, 1973). Επίσης περιλαμβάνει (ενδεικτικά) γεγονότα της οικογενειακής και της σεξουαλικής ζωής του ατόμου, ασθένειες, γράμματα, σημειώσεις βιογραφικού και γενικού περιεχομένου, «επιμεμπτή (όχι αξιόποινη) συμπεριφορά, ιδίως στην επαγγελματική ζωή» (Σπινέλλης, 1976, σ. 537), αλλά και αντίστοιχα βιώματα της οικογένειας ή του στενού κοινωνικού κύκλου του ατόμου. Το απόρρητο βέβαια καλύπτει και τις καταστάσεις του εσωτερικού κόσμου, δηλαδή συνήθειες, σκέψεις, απόψεις, φιλοδοξίες, φαντασιώσεις, φόβους και ανασφάλειες, επιθυμίες και άλλα. Οι διατάξεις που εισάγουν το επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου Η παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου από τον ψυχολόγο ως ποινικό αδίκημα Η νομοθετική προστασία του απορρήτου στη σχέση ψυχολόγου πελάτη ξεκινά από το άρθρο 9 του νόμου 991/1979 «για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα». Σύμφωνα με αυτό: «1. Ο ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. 2. Οι παραβάτες τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή». Το άρθρο λοιπόν αυτό εισάγει στην ελληνική έννομη τάξη τη δέσμευση του ψυχολόγου από το επαγγελματικό απόρρητο, χωρίς να υπεισέρχεται σε καμία περαιτέρω λεπτομέρεια όσον αφορά τη λειτουργία του. Αντιθέτως παραπέμπει για την ποινή, τις εξαιρέσεις και κάθε άλλο ζήτημα, που απορρέει από αυτήν τη δέσμευση, στην κύρια νομοθετική ρύθμιση για το επαγγελματικό απόρρητο, το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Το άρθρο λοιπόν αυτό του ΠΚ, που τιτλοφορείται «παραβίαση της επαγγελματικής εχεμύθειας», ορίζει τα εξής: «Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί προστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι, στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν φανερώσουν ιδιωτι- 5

6 κά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους» (τα πλάγια από τους συγγραφείς για έμφαση). Η διάταξη αυτή αναφέρει αρχικά ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων που υπάγονται σ αυτήν. Οι κατηγορίες αυτές έχουν ως αντικείμενο: η πρώτη την επιμέλεια της ψυχής (κληρικοί), η δεύτερη την παροχή νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, κάθε είδους νομικοί προστάτες, συμβολαιογράφοι) και η τρίτη τη φροντίδα της υγείας (γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί) (Φιλιππίδης, 1952, σ. 101). Η απαρίθμηση όμως αυτή είναι ενδεικτική, λόγω της γενικής ρήτρας «και άλλοι στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται απόρρητα». Πάντως, η υπαγωγή του ψυχολόγου στο ΠΚ υπαγορεύεται ρητά από το Ν. 991/1979, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση της με τις παραπάνω κατηγορίες ή με τη γενική ρήτρα (που είναι αυτονόητη). Ο ψυχολόγος λοιπόν που παραβιάζει το απόρρητο κατά τον τρόπο που περιγράφει το άρθρο ΠΚ διαπράττει πλημμέλημα (άρθρο 18 ΠΚ) και απειλείται με ποινή φυλάκισης δέκα ημερών μέχρι ένα έτος (άρθρο 53 ΠΚ) ή με επιβολή χρηματικής ποινής [ (άρθρο 57 ΠΚ)]. Η φανέρωση των ιδιωτικών απορρήτων είναι νοητή τόσο ως θετική ενέργεια, όσο και ως παράλειψη (Φιλιππίδης, 1952, σ. 108). Παράδειγμα παράλειψης αποτελεί η ανοχή ανάγνωσης εγγράφου που περιέχει απόρρητα από τρίτο πρόσωπο (Κότσιανος, 1976, σ. 102). Εξάλλου, η έννοια της φανέρωσης ιδιωτικού απορρήτου δεν περιλαμβάνει μόνο δημόσια ανακοίνωση, «διατυμπάνιση ή δημοσίευση» (Φιλιππίδης, 1952, σ. 108), αλλά και την παραμικρή διαρροή: αρκεί η μεταβίβαση του απορρήτου σε ελάχιστα άτομα, ακόμα και σε ένα πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του ψυχολόγου (Κότσιανος, 1976, σ. 101, Αλεξιάδης, 1996, σ. 28). Το έγκλημα αυτό τιμωρείται μόνο όταν έχει τελεστεί με δόλο (άρθρο 26 ΠΚ) οποιασδήποτε μορφής (σε περίπτωση φανέρωσης ιδιωτικού απορρήτου από αμέλεια ο ψυχολόγος υπέχει μόνο αστική ευθύνη βλ. παρακάτω). Τέλος η παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας διώκεται, κατά την κρατούσα άποψη, όχι μόνο μετά από έγκληση του «διαπιστευθέντος το απόρρητο» (371 3 ΠΚ), αλλά και όποιου άλλου έχει συμφέρον στην τήρησή του (Φιλιππίδης, 1952, σ. 114, Κότσιανος, 1976, σ. 101, Επιβατιανός, 1989, σ. 21). Έτσι, αν για παράδειγμα ο θεραπευόμενος αναφέρεται κατά τη θεραπεία σε ιδιωτικές στιγμές της συζυγικής του ζωής, σε περίπτωση παράνομης δημοσίευσης των συγκεκριμένων πληροφοριών από τον ψυχολόγο η ποινική δίωξη μπορεί να κινηθεί μετά από έγκληση τόσο του ενός όσο και του άλλου συζύγου αυτοτελώς. Ο ψυχολόγος ως μάρτυρας σε δίκη Τόσο κατά την ποινική όσο και κατά την πολιτική διαδικασία στο δικαστήριο, ορισμένοι επαγγελματίες απαλλάσσονται από το καθήκον μαρτυρίας ως προς τις α- πόρρητες πληροφορίες που τους εμπιστεύονται οι πελάτες τους στα πλαίσια του ε- παγγέλματός τους. Το άρθρο 212 1γ του Κώδικα Ποινικής ικονομίας (ΚΠ ) ορίζει τα ακόλουθα: «Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξεταστούν στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία: γ) οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι βοηθοί τους, καθώς και οι μαίες, σχετικά με όσα εμπιστευτικά πληροφορήθηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, εκτός όπου ειδικός νόμος τους υποχρεώνει να τα αναγγείλουν στην αρχή». Ό- μοιες είναι και οι ρυθμίσεις του άρθρου 400 του Κώδικα Πολιτικής ικονομίας (ΚΠολ ): «εν εξετάζονται, όταν κληθούν ως μάρτυρες 1) οι κληρικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσοκόμοι, μαίες, οι βοηθοί τους, καθώς και οι σύμβουλοι των διαδίκων, για τα πραγματικά γεγονότα που τους εμπιστεύτηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους για τα οποία έχουν καθήκον εχεμύθειας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τους τα εμπιστεύτηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο». 6

7 Η υπαγωγή του ψυχολόγου στις παραπάνω διατάξεις είναι δυσχερέστερη. Κατ αρχάς, ο Ν. 991/1979 δεν περιέχει παραπομπή σε διάταξη δικονομίας. Παράλληλα, γενική ρήτρα δεν υπάρχει στις διατάξεις αυτές της δικονομίας, οπότε τα επαγγέλματα αναφέρονται περιοριστικά. Από τη φύση όμως των επαγγελμάτων που απαριθμούνται αλλά και από το λόγο ύπαρξης της διάταξης (ratio legis) ορθότερο είναι να συναχθεί ερμηνευτικά ότι και ο ψυχολόγος απαλλάσσεται από το καθήκον μαρτυρίας στο δικαστήριο για όσα εμπιστευτικά έμαθε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του (βλ. και Κωνσταντινίδης, 1991, σ ). Πάντως, το αν θα υποχρεωθεί ή όχι ο ψυχολόγος να καταθέσει τα όσα γνωρίζει, με δεδομένη τη μη αναφορά του στις δικονομικές αυτές διατάξεις, εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το σχέδιο του νέου ΚΠ, που συνέταξε επιτροπή (κατ εφαρμογή του νόμου 2145/1993) με πρόεδρο τον καθηγητή του Ποινικού ικαίου του ΑΠΘ Ι. Μανωλεδάκη, προβλέπει απαγόρευση μαρτυρίας σε δίκη για όλους τους επαγγελματίες που «με ειδικές διατάξεις έχουν υποχρέωση τήρησης ε- χεμύθειας», επομένως και για τους ψυχολόγους (Μανωλεδάκης, 1996, σ. 126). Λόγοι άρσης του αδίκου της παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου Το άρθρο του ΠΚ. Η αντιστοιχία με τις δικονομικές διατάξεις εν είναι κάθε περίπτωση παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου τιμωρητή κατά το ΠΚ. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το άδικο της πράξης αυτής αίρεται. Το γενικό κανόνα για τις περιπτώσεις αυτές θέτει η παράγραφος 4 του άρθρου 371 ΠΚ, που ορίζει: «Η πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημοσίου ή του ιδίου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά». Κατ αρχάς, χρήσιμο είναι στο σημείο αυτό να γίνει διαχωρισμός δύο διαφορετικών ρυθμίσεων που απορρέουν από την παράγραφο ΠΚ: Σε ο- ρισμένες περιπτώσεις ο ψυχολόγος υποχρεούται και σε ορισμένες δικαιούται να άρει το απόρρητο. Η υποχρέωση για άρση του απορρήτου, η «εκπλήρωση καθήκοντος» κατά το γράμμα του ΠΚ, αφορά περιπτώσεις όπου άλλη, ειδικότερη του ΠΚ, διάταξη νόμου υποχρεώνει πρόσωπα που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές για συγκεκριμένα ζητήματα. Σχετικά με το θέμα αυτό γίνεται συνήθως αναφορά από τη νομική θεωρία σε νομοθετήματα που υποχρεώνουν τους ιατρούς να δηλώσουν στις Αρχές γέννηση ή θάνατο και να αναφέρουν αφροδίσια ή λοιμώδη νόσο, την οποία διέγνωσαν οι ίδιοι. Η ισχύς των νόμων αυτών πάντως δεν επεκτείνεται και στους ψυχολόγους, καθώς οι παραπάνω υποχρεώσεις αφορούν το θεράποντα ιατρό και όχι οποιονδήποτε ιατρό ή επαγγελματία της υγείας πληροφορείται τη νόσο, τη γέννηση ή το θάνατο. Έτσι λόγος για εκ του νόμου υποχρέωση του ψυχολόγου να άρει το απόρρητο μπορεί να γίνει κατά βάση μόνο στην περίπτωση του 232 ΠΚ, το οποίο εισάγει υποχρέωση κάθε πολίτη να ενημερώσει τις Αρχές για σχέδιο ή προπαρασκευή τέλεσης κακουργήματος που περιέρχεται στην αντίληψή του (για το θέμα αυτό θα γίνει εκτενής λόγος στην επόμενη ενότητα). Στις περιπτώσεις πάντως όπου ο ψυχολόγος υποχρεούται να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές, το άρθρο 212 1γ ΚΠ δεν εφαρμόζεται (ακόμα κι αν γίνει δεκτή από το δικαστήριο η υπαγωγή του ψυχολόγου σ αυτό). Αντιθέτως, ισχύει κανονικά το γενικό καθήκον μαρτυρίας που δεσμεύει όλους όσοι κληθούν ως μάρτυρες στην ποινική δίκη. Στην πολιτική διαδικασία δεν υπάρχει ανάλογη του ΚΠ ρύθμιση. Για την κάλυψη αυτού του κενού τη λύση μπορεί να δώσει η αναλογική εφαρμογή του τελευταίου 7

8 εδαφίου του 212 1γ ΚΠ και στην πολιτική δίκη. Επομένως η μαρτυρία του ψυχολόγου για όσα ο νόμος τον υποχρεώνει να αναγγείλει στην Αρχή είναι υποχρεωτική, τόσο στα ποινικά, όσο και στα πολιτικά δικαστήρια. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ο ψυχολόγος δικαιούται να παραβιάσει το απόρρητο. Είναι οι περιπτώσεις «διαφύλαξης έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημοσίου ή του ιδίου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά», όπως ορίζει το τελευταίο εδάφιο του ΠΚ. εν είναι δυνατόν να καθοριστεί εκ των προτέρων πότε συντρέχει τέτοια περίπτωση. Ο ψυχολόγος θα πρέπει να σταθμίσει από τη μια πλευρά το καθήκον της εχεμύθειας και από την άλλη πλευρά το έννομο αγαθό που απειλείται και να διαφυλάξει αυτό που (σε σχέση βέβαια και με τις συγκεκριμένες περιστάσεις) προκρίνει ως σημαντικότερο (Κόλλιας, 1951, σ ). Ως «ανώτερα» έννομα αγαθά μπορούν να θεωρηθούν η ανθρώπινη ζωή, η σωματική ακεραιότητα, η δημόσια υγεία και άλλα. Έτσι, έχει κριθεί από τη νομολογία ότι το απόρρητο δεν ισχύει για άτομο που πάσχει από σχιζοφρένεια και πρέπει να προειδοποιηθούν οι συγγενείς του (Χαραλαμπάκης, 1993). Επίσης υποστηρίχθηκε από τη θεωρία η δυνατότητα άρσης του απορρήτου σε περίπτωση επιληψίας ή άλλης νόσου που μπορεί να καταστήσει έναν επαγγελματία οδηγό αίτιο δυστυχήματος (Αναπλιώτη Βαζαίου, 1993, σ. 192). Εξάλλου, ο ψυχολόγος δικαιούται να προειδοποιήσει π.χ. τη σύζυγο ενός πελάτη του για το έντονο ερωτικό ενδιαφέρον του τελευταίου προς την ανήλικη κόρη τους, το οποίο πιθανολογεί ο ψυχολόγος πως μπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλική κακοποίησή της. Επίσης, μπορεί να ενημερώσει τους γονείς εφήβου για τον εθισμό του σε σκληρά ναρκωτικά ή για τις απειλές του να αυτοκτονήσει. Ειδική περίπτωση αποτελεί το απόρρητο σε δίκη με αντικείμενο την άρνηση δυσαρεστημένου πελάτη να καταβάλει στον ψυχολόγο την αμοιβή που συμφωνήθηκε. Ο έλληνας νομοθέτης ρύθμισε με το άρθρο 35 του Α.Ν. 1565/1939 τις αντίστοιχες περιπτώσεις στη σχέση ιατρού-ασθενή (βλ. και Koniaris, 1999, σ. 123), προβλέποντας δυνατότητα του ιατρού να αναγράφονται σε ενδεχόμενη αγωγή του κατά του ασθενή «αναλυτικώς και ωρισμένως αι επισκέψεις, επεμβάσεις, οδοιπορικά έξοδα και εν γένει η ιατρική συνδρομή του και η αξιούμενη αμοιβή του..». Ο νόμος πάντως αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στις διαφορές ψυχολόγου θεραπευόμενου, διότι αφορά τους ιατρούς απόφοιτους ιατρικών σχολών (άρθρα 1-3, Α.Ν. 1565/1939), μπορεί όμως να αποτελέσει ένδειξη για το είδος των πληροφοριών που ο νομοθέτης θεωρεί εξαιρετέες από το απόρρητο σε μια δίκη με τέτοιο αντικείμενο. Πάντως, η λύση στην ειδική αυτή περίπτωση θα στηριχθεί νομικά στο άρθρο ΠΚ, το οποίο ορίζει ως λόγο δικαιολογημένης παραβίασης του απορρήτου τη «διαφύλαξη έννομου συμφέροντος». Η διεκδίκηση της συμφωνηθείσας αμοιβής είναι έννομο συμφέρον του ψυχολόγου. Επομένως είναι νόμιμο δικαίωμά του να παραβιάσει το απόρρητο και να παραθέσει στην αγωγή του πληροφορίες για τη θεραπεία, οι οποίες πάντως θα πρέπει, κατά την κρατούσα άποψη, να είναι μόνο οι απολύτως αναγκαίες για την υποστήριξη της αγωγής (Αλεξιάδης, 1996, σ. 35, Κότσιανος, 1976, σ. 114). Κάθε υπέρβαση του ορίου αυτού δεν καλύπτεται από το ΠΚ και είναι δυνατό να οδηγήσει σε ποινική δίωξη του ψυχολόγου για παραβίαση της επαγγελματικής ε- χεμύθειας (βλ. και Βουγιούκας, 1993, σ ). Για τις παραπάνω περιπτώσεις, όπου ο ψυχολόγος έχει διακριτική ευχέρεια να παραβιάσει το επαγγελματικό απόρρητο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε κάποια δικονομική διάταξη. Η λύση λοιπόν σε ενδεχόμενη δίκη θα εξαρτηθεί από την επιλογή του ψυχολόγου: Αν ο ψυχολόγος έχει επιλέξει να ειδοποιήσει τις Αρχές ή τους συγγενείς του θεραπευόμενου για συγκεκριμένο ζήτημα, το θεραπευτικό απόρρητο έχει de facto ήδη αρθεί και επομένως, τόσο στην ποινική όσο και στην πολιτική διαδικασία, ο ψυχολόγος δεσμεύεται από το γενικό καθήκον μαρτυρίας να καταθέσει (καθώς δεν πρόκειται πια για απόρρητες, αλλά για γνωστές στις Αρχές πληροφορίες). 8

9 Αν πάλι ο ψυχολόγος έχει επιλέξει να διαφυλάξει το απόρρητο, μη θέλοντας να κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, η διακριτική του ευχέρεια διατηρείται και στα πλαίσια μιας δίκης: μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί στο δικαστήριο τη δέσμευσή του από τα άρθρα 212 1γ ΚΠ και 400 ΚΠολ ή να αποφασίσει να παραβιάσει έστω και τότε (ατιμώρητα) το απόρρητο, ώστε να προστατεύσει το έτερο έννομο αγαθό που απειλείται. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η περίπτωση όπου ο ψυχολόγος πληροφορείται, στα πλαίσια της θεραπείας, την τέλεση από τον θεραπευόμενο ενός εγκλήματος στο παρελθόν, εγγύτερο ή απώτερο. Η άποψη ότι ο ψυχολόγος υποχρεούται να ενημερώσει την Αρχή, ώστε να αποφύγει τη δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία (231 ΠΚ) δεν φαίνεται ορθή. Το έγκλημα αυτό μπορεί μεν να τελεστεί με παράλειψη, δύσκολα όμως μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο ψυχολόγος έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενημερώσει τις Αρχές για τελεσμένα εγκλήματα (όπως έχει, σε παράδειγμα του Μαργαρίτη (1986, σ. 217), ο αστυνομικός). Από την άλλη πλευρά βέβαια η διερεύνηση ενός εγκλήματος και η απονομή δικαιοσύνης είναι «ουσιώδες δημόσιο συμφέρον» κατά τη διατύπωση του εδ. β ΠΚ. Ορθότερο είναι λοιπόν να υποστηριχθεί πως και σε αυτήν την περίπτωση υ- πάρχει δικαίωμα να επιλέξει ο ψυχολόγος αν θα απευθυνθεί στις Αρχές ή αν θα διαφυλάξει το απόρρητο της επικοινωνίας του με τον θεραπευόμενο (Koniaris, 1999, σ. 125). Κατά συνέπεια θα εφαρμοστούν όσα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις διακριτικής ευχέρειας στην παραβίαση του απορρήτου κατά το εδ. β ΠΚ, όπως αναπτύχθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Το άρθρο 232 ΠΚ (παρασιώπηση εγκλημάτων) ως σημαντική περίπτωση εκπλήρωσης καθήκοντος κατά το εδ. α ΠΚ Η πιο σημαντική και ευρύτερα γνωστή περίπτωση υποχρεωτικής άρσης του απορρήτου και αναγγελίας στις Αρχές είναι αυτή που απορρέει από το άρθρο ΠΚ. Σύμφωνα μ αυτό: «Όποιος, ενώ έμαθε με τρόπο αξιόπιστο ότι μελετάται κακούργημα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του, και σε χρόνο τέτοιον ώστε να μπορεί α- κόμη να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμά του παραλείπει να το αναγγείλει ε- γκαίρως στην αρχή τιμωρείται, αν το κακούργημα τελέστηκε ή έγινε απόπειρά του, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, ανεξάρτητα εάν ο δράστης τιμωρηθεί». Το έγκλημα της παρασιώπησης κακουργήματος «αποτελεί μορφή -αρνητικήςσυμμετοχής στο έγκλημα, η οποία έχει αναχθεί σε αυτοτελή αξιόποινη πράξη» (Μαργαρίτης, 1986, σ. 230). Για να θεμελιωθεί υποχρέωση αναγγελίας «αρκεί η γνώση σχεδίου συγκεκριμένου και σοβαρού» και δεν χρειάζεται να έχουν αρχίσει προπαρασκευαστικές του κακουργήματος πράξεις. Η γνώση πρέπει να είναι «κατ αντικειμενική κρίση αξιόπιστη» (Μαργαρίτης, 1986, σ. 237). Αν πάντως η γνώση επέρχεται σε χρόνο που δεν υπάρχει πια δυνατότητα πρόληψης του κακουργήματος ή του αποτελέσματός του, υποχρέωση αναγγελίας δεν υπάρχει. Αναγγελία που δεν γίνεται στις Αρχές δεν αποτελεί νόμιμη αναγγελία και δεν αποτελεί εκπλήρωση της κατά το ΠΚ υποχρέωσης (Μαργαρίτης, 1986, σ. 240). Αν, για παράδειγμα, ο ψυχολόγος ενημερώσει κάποιον ότι ο αδερφός του (που είναι πελάτης του ψυχολόγου) έχει σχεδιάσει τη δολοφονία του και δεν απευθυνθεί στις αστυνομικές Αρχές, θα τιμωρηθεί παρόλα αυτά, αν τελεστεί ο φόνος, με την ποινή του ΠΚ. Το ίδιο και αν προσπαθήσει αυτοπροσώπως να αποτρέψει το κακούργημα. Αν ο ψυχολόγος δεν συμμορφωθεί με την κατά το ΠΚ υποχρέωσή του, απειλείται με ποινή μεγαλύτερη κι απ αυτήν που προβλέπεται για την παραβίαση του απορρήτου (δέκα ημέρες έως τρία έτη), χωρίς να αποκλείεται και αστική του ευθύνη απέναντι στο θύμα του κακουργήματος ή στην οικογένειά του (για το θέμα της αστικής ευθύνης γενικά βλ. παρακάτω). 9

10 Πρέπει πάντως να καταστεί σαφές πως είναι διαφορετική η περίπτωση πληροφόρησης του ψυχολόγου για έγκλημα που τελέστηκε στο παρελθόν (ακόμα και την προηγούμενη ημέρα) με την περίπτωση όπου υπάρχει σχέδιο να τελεστεί κακούργημα στο μέλλον. Στην πρώτη περίπτωση, όπως είδαμε παραπάνω, ο ψυχολόγος δικαιούται να επιλέξει αν θα απευθυνθεί ή όχι στις Αρχές, χωρίς να απειλείται με καμία νομική συνέπεια. Αντιθέτως, στην περίπτωση που ο ψυχολόγος πληροφορείται για σχέδιο τέλεσης κακουργήματος ή αρχή εκτέλεσης του σχεδίου αυτού, ο έλληνας νομοθέτης επιβάλλει, με το συνδυασμό των άρθρων και του ΠΚ, την άρση του απορρήτου και την άμεση ενημέρωση των Αρχών. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου μετά το θάνατο του ψυχολόγου ή του θεραπευόμενου Ένα μικρότερης έκτασης και σημασίας θέμα, που εντάσσεται εντούτοις στον ευρύτερο προβληματισμό για το επαγγελματικό απόρρητο είναι αυτό του θανάτου στη σχέση θεραπευτή - θεραπευόμενου. Γεννάται θέμα κατά πόσο το απόρρητο διατηρείται στην περίπτωση του θανάτου ενός από τα πρόσωπα που απαρτίζουν τη σχέση αυτή. Σε περίπτωση λοιπόν θανάτου του θεραπευόμενου, ο ψυχολόγος δεν μπορεί πλέον να διωχθεί ποινικά για την παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, αφού το έγκλημα αυτό διώκεται μόνο κατ έγκληση και το δικαίωμα έγκλησης κατ αρχήν δεν κληρονομείται. Βέβαια, αν οι δικαιούχοι έγκλησης είναι περισσότεροι (επειδή οι απόρρητες πληροφορίες που εκμυστηρεύτηκε ο θεραπευόμενος στον ψυχολόγο α- φορούν και τρίτα πρόσωπα), αυτοί διατηρούν ακέραιο το δικαίωμά τους και μετά το θάνατο του θεραπευόμενου, με την προϋπόθεση ότι αποκαλύπτονται πληροφορίες που τους αφορούν προσωπικά. Τέλος, αν ο θεραπευόμενος πεθάνει προτού παρέλθει το τρίμηνο που προβλέπεται (117 1 ΠΚ) για την άσκηση έγκλησης (για παράδειγμα αν ο ψυχολόγος παραβιάσει παράνομα το απόρρητο και ο θεραπευόμενος πεθάνει ένα μήνα μετά), τότε μόνο μεταβιβάζεται κατά το άρθρο του Ποινικού Κώδικα το δικαίωμα έγκλησης στα παιδιά, το σύζυγο ή τους γονείς του (Μαργαρίτης & Παρασκευόπουλος, 2000, σ. 239). Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή του θανάτου του ψυχολόγου, τα πράγματα είναι πιο απλά. Κατά τη διάταξη του άρθρου ΠΚ: «Όμοια (με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους) τιμωρείται όποιος, μετά το θάνατο ενός από τα πρόσωπα της 1 (του ψυχολόγου) και από αυτήν την αιτία γίνεται κάτοχος εγγράφων ή σημειώσεων του νεκρού σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματός του ή της ιδιότητάς του και από αυτά φανερώνει ιδιωτικά απόρρητα». Ο θάνατος λοιπόν του ψυχολόγου δεν καταργεί το επαγγελματικό απόρρητο της προηγούμενης σχέσης του με τον θεραπευόμενο. Τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχονται έγγραφα ή σημειώσεις του νεκρού απειλούνται κι αυτά με χρηματική ποινή ή φυλάκιση μέχρι ενός έτους, εάν αποκαλύψουν πληροφορίες που εμπίπτουν στο απόρρητο μεταξύ του θανόντος ψυχολόγου και του πελάτη του. Τέτοια πρόσωπα είναι ο σύζυγος και οι λοιποί κληρονόμοι, συνεργάτες, βοηθοί του ψυχολόγου κ.ά. Αστική προστασία του θεραπευόμενου Ο θεραπευόμενος έχει, πέρα από τη δυνατότητα να καταφύγει στα ποινικά δικαστήρια επιζητώντας την ποινική καταδίκη του ψυχολόγου, και δεύτερη νομική δυνατότητα: να στραφεί κατά του ψυχολόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού δικαίου και να απαιτήσει από αυτόν την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης. Η αγωγή 10

11 που θα ασκηθεί σε αυτήν την περίπτωση δυνατόν είναι να έχει διάφορες νομικές βάσεις: Η προστασία του θεραπευόμενου κατά τις περί αδικοπραξίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα (914 ΑΚ) Το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) με το οποίο ο νομοθέτης εισήγαγε γενική ρήτρα αδικοπρακτικής ευθύνης, ορίζει τα ακόλουθα: «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει». Η παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου από τον ψυχολόγο συνιστά και παράνομη πράξη [επειδή συνιστά παράβαση διάταξης του γραπτού δικαίου (371 ΠΚ), όπως απαιτεί η κρατούσα άποψη για τη στοιχειοθέτηση παράνομης συμπεριφοράς (Κορνηλάκης, 2000, σ )] και υπαίτια συμπεριφορά, καθώς το 371 ΠΚ απαιτεί δόλο για την τέλεσή της. Σ αυτό το σημείο αξίζει να γίνει η ακόλουθη επισήμανση: Το άρθρο 914 ΑΚ αναφέρεται σε υπαίτια ζημία, τουτέστιν ζημία είτε από δόλο είτε από αμέλεια. Συνεπώς, στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ψυχολόγος από αμέλεια παραβιάζει το απόρρητο της σχέσης του με τον θεραπευόμενο, δεν διώκεται μεν ποινικά, αφού το άρθρο 371 ΠΚ α- παιτεί δόλο για να εφαρμοστεί, είναι όμως δυνατόν να του ασκηθεί αγωγή κατά το άρθρο 914 ΑΚ και να επιδικαστεί σε βάρος του αποζημίωση από τα πολιτικά δικαστήρια (Αλεξιάδης, 1996, σ. 28, Κορνηλάκης, 2000, σ ). Έτσι, ο ψυχολόγος που παραβιάζει το απόρρητο θα κληθεί να αποζημιώσει τον θεραπευόμενο για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί αυτός εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς του. Η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται κατά κανόνα σε χρήμα, περιλαμβάνει ολόκληρη την περιουσιακή ζημία του θεραπευόμενου, θετική και αποθετική (διαφυγόντα κέρδη). Επίσης τόσο την παρούσα ζημία του όσο και την μέλλουσα [«αυτή που προβλέπεται να επέλθει στο μέλλον κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων» (Κορνηλάκης, 2000, σ. 406)]. Τέλος, είναι δυνατόν να επιδικασθεί σε βάρος του ψυχολόγου και υπέρ του πελάτη πρόσθετη εύλογη αποζημίωση και για μη περιουσιακή ζημία: πρόκειται για την περίπτωση της ηθικής βλάβης (άρθρο 932 ΑΚ). Έτσι αν, για παράδειγμα, εξαιτίας παράνομης παραβίασης του απορρήτου πελάτης του ψυχολόγου απολυθεί από την εργασία του (στην οποία μάλιστα επρόκειτο σύντομα να προαχθεί σε -καλοπληρωμένη- θέση διευθυντή), ο ψυχολόγος θα υποχρεωθεί ενδεχομένως από το πολιτικό δικαστήριο να του καταβάλει αποζημίωση: για την ηθική βλάβη από την απόλυση, για το διάστημα που παρέμενε άνεργος αναζητώντας νέα θέση εργασίας (διαφυγόντα κέρδη) καθώς και για την ενδεχόμενη μισθολογική διαφορά της νέας εργασίας του με τη διευθυντική θέση, στην οποία επρόκειτο με βεβαιότητα να προαχθεί (μελλοντική ζημία). Η προστασία του θεραπευόμενου κατά το 57 ΑΚ Το άρθρο 57εδ.α ΑΚ ορίζει τα εξής: «Όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον», ενώ κατά το τελευταίο εδάφιο του αυτού άρθρου «αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται». Οι κυριότερες διαφορές της αγωγής κατά το 57 ΑΚ σε σχέση με αυτήν κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας (914επ. ΑΚ) αναφέρονται στο θέμα των έννομων συνεπειών. Συγκεκριμένα, ο πελάτης έχει και στην περίπτωση αυτή τη δυνατότητα αξίωσης αποζημίωσης κατά τα 914επ. ΑΚ. Υπάρχει επίσης δυνατότητα εύλογης αποζημίωσης για ηθική βλάβη (κατά το 59 ΑΚ). Στην περίπτωση όμως του 57 ΑΚ ο θεραπευόμενος αποκτά δύο πρόσθετες δυνατότητες κατά του ψυχολόγου. Η πρώτη είναι η αξίωση για άρση της προσβολής. Αυτή έχει ως σκοπό «να παραμεριστεί αμέσως η πράξη της προσβολής» (πρέπει να εξακολουθεί και να μην έχει λήξει) και «να αποκα- 11

12 τασταθούν τα πράγματα στην κατάσταση που ίσχυε πριν από την προσβολή» (Παπαστερίου, 1994, σ. 180 & 181). Ο τρόπος άρσης της προσβολής καθορίζεται από το δικαστήριο (για παράδειγμα δημοσίευση στον τύπο). Η δεύτερη επιπρόσθετη δυνατότητα του θεραπευόμενου είναι η αξίωσή του για άρση της προσβολής στο μέλλον. Αποκτά πρακτική σημασία σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει πράξη προσβολής, αλλά «σοβαρός και υπαρκτός κίνδυνος επελεύσεως μιας τέτοιας πράξης στο μέλλον» (Παπαστερίου, 1994, σ. 181). Ύπαρξη τέτοιου κινδύνου κρίνεται κατά περίπτωση από το δικαστήριο. Αν γίνει δεκτό το αίτημα της αγωγής, ο εναγόμενος (ψυχολόγος) είναι υποχρεωμένος να παραλείψει την επικείμενη προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος (θεραπευόμενου), δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, την παράνομη παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. Επίλογος Το επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου προστατεύεται με ένα πλέγμα διατάξεων σε διάφορα νομοθετήματα. Ο θεραπευόμενος μπορεί να στραφεί κατά του ψυχολόγου τόσο στα ποινικά δικαστήρια, επιδιώκοντας την καταδίκη του σε φυλάκιση ή χρηματική ποινή, όσο και στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημίωση. Η ανάγκη αυτή να μην δημοσιεύεται το περιεχόμενο των συζητήσεων θεραπευτή - θεραπευόμενου περιχαρακώνεται και με αντίστοιχες δικονομικές διατάξεις, που επιτρέπουν να μην καταθέτει ο ψυχολόγος σε δίκη σχετικά με όσα πληροφορείται από τον πελάτη του, με εξαίρεση συγκεκριμένες, ρητά προβλεπόμενες περιπτώσεις. Η γενική γνώση των διατάξεων αυτών από τον ψυχολόγο, σε συνδυασμό βέβαια με την αναζήτηση της συμβουλής κάποιου νομικού, όταν τέτοια ζητήματα αναφύονται στην πράξη, μπορεί να βοηθήσει τον ψυχολόγο να αποφύγει άσκοπες δικαστικές διαμάχες με μεγάλο ηθικό, υλικό και επαγγελματικό κόστος. Από τη νομική σκοπιά, η προστασία του επαγγελματικού απορρήτου του ψυχολόγου είναι ικανοποιητική, μολονότι θα ήταν χρήσιμες τροποποιήσεις και διασαφηνίσεις σε ορισμένα σημεία. Ιδιαιτέρως σημαντική αναδεικνύεται και η ρητή αναφορά του ψυχολόγου στα σημεία εκείνα όπου απαριθμούνται οι λειτουργοί της υγείας, τόσο για ουσιαστικούς λόγους -όπως αυτοί αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια- όσο και για να αναγνωριστεί και στη δικαιική πραγματικότητα ο σημαντικός ρόλος του ψυχολόγου στη σύγχρονη εποχή. Τέλος, σημειώνεται ότι συνειδητά στο κείμενο αυτό δεν μελετήθηκε το θέμα των πειθαρχικών μέτρων που μπορούν να ληφθούν κατά του ψυχολόγου σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου. Τα μέτρα αυτά αφορούν το συλλογικό όργανο και τον Κώδικα εοντολογίας των ψυχολόγων και από δικαιική σκοπιά έχουν ηθική μόνον αξία. Βιβλιογραφία Αλεξιάδης, Α.. (1996). Εισαγωγή στο ιατρικό δίκαιο. Θεσσαλονίκη: ημόπουλος. Αναπλιώτη-Βαζαίου, Ε. (1993). Γενικές αρχές ιατρικού δικαίου. Αθήνα: Σάκκουλας. Βουγιούκας, Α. (1993). Η επαγγελματική ευθύνη του ιατρού. Θεσσαλονίκη: Art of Text. Επιβατιανός, Π. (1989). Ιατρικό δίκαιο, δεοντολογία και προβληματική. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 12

13 Κόλλιας, Κ. (1951). Γνωμοδότηση Αρείου Πάγου αρ. 29, Ποινικά Χρονικά Α. Αθήνα: Το Νομικόν. σελ Koniaris, T. & Karlovassitou Koniari, A. (1999). Medical law in Greece. Athens: Kluwer Law International / Sakkoulas. Κορνηλάκης, Π. (2000). Επίτομο ειδικό ενοχικό δίκαιο. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Κότσιανος, Σ. (1976). Η ιατρική ευθύνη. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Κωνσταντινίδης, Ά. (1987). «Καθήκον μαρτυρίας» και «επαγγελματικό απόρρητο» στην ποινική δίκη - τεύχος Α. Αθήνα: Ερευνητικό Ινστιτούτο ικονομικών Μελετών. Κωνσταντινίδης, Ά. (1991). «Καθήκον μαρτυρίας» και «επαγγελματικό απόρρητο» στην ποινική δίκη - τεύχος Β. Αθήνα - Κομοτηνή: Σάκκουλας. Μανωλεδάκης, Ι. (1996). Το σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής ικονομίας και σχετικές παρατηρήσεις του νομικού κόσμου της χώρας. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Μαργαρίτης, Λ. (1986). Εγκλήματα περί την απονομή της δικαιοσύνης (Σειρά: «Εκδόσεις Ποινικού ικαίου» αρ.12). Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. επιμ. εκδοσης Μανωλεδάκης Ι. Μαργαρίτης, Λ. & Παρασκευόπουλος, Ν. (2000). Ποινολογία. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. ικαιοσύνης (Σειρά: «Εκδόσεις Ποινικού ικαίου» αρ.3). Σάκκουλας. επιμ. εκδοσης Μανωλεδάκης Ι. Παπαστερίου,. (1994). Γενικές αρχές του αστικού δικαίου, τόμος Ι/α. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας Σπινέλλης,. (1976). Το έννομον αγαθόν της τιμής και αι αυτού αξιόποινοι προσβολαί. Αθήνα: Παπαδάκης. Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων. (1997). Κώδικες δεοντολογίας για τους ψυχολόγους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φιλιππίδης, Τ. (1952). Η παραβίασης της επαγγελματικής εχεμυθίας. Ποινικά Χρονικά Β. Αθήνα: Το Νομικόν Χαραλαμπάκης, Α. (1993). Ιατρική ευθύνη και δεοντολογία Πρώτοι βασικοί προβληματισμοί. Αθήνα Κομοτηνή: Σάκκουλας. von Liszt, F. (1897). Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Berlin: J. Guttentag Verlagsbuchhandlung. 13

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ζητήµατα χορήγησης προσωπικών δεδοµένων οροθετικών ασθενών από ιατρούς στο ΚΕΕΛ».

«Ζητήµατα χορήγησης προσωπικών δεδοµένων οροθετικών ασθενών από ιατρούς στο ΚΕΕΛ». «Ζητήµατα χορήγησης προσωπικών δεδοµένων οροθετικών ασθενών από ιατρούς στο ΚΕΕΛ». 25 Οκτωβρίου 2004 Αριθµ. Πρωτ. 17574/06.10.2004 Ειδικός Επιστήµονας: Πανάγου Αιµιλία 210 72.89.746 Βοηθός Επιστήµονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΣΗΜΩ Α.

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΣΗΜΩ Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΣΗΜΩ Α.Μ : 1340200400171

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Δικηγόρος Αθηνών Απόσπασμα σημειώσεων 3ης Συνάντησης Ποινική δικονομία: σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και η διαδικασία που μέσω αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Xειρίστρια: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 κ α ι 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A Α έκδοση Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση Του Γιώργου Κουτίνα (*) Είναι γεγονός πως η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και οι ευρύτερες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II- Ι ΡΥΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ ΜΑΓΚΛΑΒΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση:

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση: 1 Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας Κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα -Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη -Γενικούς Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Ομάδων -Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 9 Για τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) Καθηγητής : Κος Α. Γ. ηµητρόπουλος. Φοιτήτρια: Κορδάκη Γεωργία

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) Καθηγητής : Κος Α. Γ. ηµητρόπουλος. Φοιτήτρια: Κορδάκη Γεωργία ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) Καθηγητής : Κος Α. Γ. ηµητρόπουλος «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» Φοιτήτρια: Κορδάκη Γεωργία Αρ. Μητρώου: 1340200700529 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...2 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα