1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "makrides.g@ucy.ac.cy 1"

Transcript

1 1

2 Δομή Χρηματοδότησης 2N

3 Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση - ενώ εκπονείται και υλοποιείται από διάφορες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαρθρωτικά ταμεία: Αποτελούν τα μεγαλύτερα κοινοτικά μέσα χρηματοδότησης, μέσω των διαφόρων θεματικών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται στις περιφέρειες. Οι δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία λαμβάνουν άμεση συνεισφορά για τη χρηματοδότηση των έργων τους. Σημειώνεται ότι η διαχείριση των προγραμμάτων και η επιλογή των έργων γίνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Χρηματοδοτικά μέσα: Τα περισσότερα από τα χρηματοδοτικά μέσα είναι διαθέσιμα έμμεσα μόνο, μέσω των εθνικών διαμεσολαβητών χρηματοδότησης. Η διαχείριση πολλών από αυτά τα προγράμματα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 3N

4 Μορφές Χρηματοδότησης 4N

5 Μορφές Χρηματοδότησης Διαδικασία υποβολής Επιχορηγήσεις: Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ορίζονται στις προκλήσεις υποβολής προτάσεων για ειδικά προγράμματα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό που διαχειρίζεται το σχετικό πρόγραμμα. Συμβάσεις: o Ανοικτή διαδικασία: Προσφορά μπορεί να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος φορέας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μόνο ένα στάδιο. o Κλειστή διαδικασία: Διεξάγεται σε δύο στάδια: κατά το πρώτο στάδιο αναλύονται οι δυνατότητες των συμμετεχόντων βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Στο στάδιο αυτό μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας. Κατά το δεύτερο στάδιο καλούνται να υποβάλουν προσφορές οι ενδιαφερόμενοι που επελέγησαν στο πρώτο στάδιο. o Διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις χαμηλής αξίας: Ακολουθείται π.χ. όταν η αξία της αγοράς είναι κάτω των ευρώ. 5N

6 Μορφές Χρηματοδότησης Σε ποιόν ανήκουν τα αποτελέσματα Επιχορηγήσεις: Στην περίπτωση της επιχορήγησης, τα τελικά αποτελέσματα ανήκουν σε εξωτερικό οργανισμό, ο οποίος θα υλοποιήσει ένα σχέδιο του οποίου οι δραστηριότητες προωθούν τα συμφέροντα της Ε.Ε. ή συμβάλλουν στην εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή πολιτικών. Σύμβαση: Στην περίπτωση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο τελικός δικαιούχος, η οποία λαμβάνει το προϊόν ή την υπηρεσία που χρειάζεται σε αντάλλαγμα για την πληρωμή. Ύψος χρηματοδότησης Επιχορηγήσεις: το ποσοστό της χρηματοδότησης της Ε.Ε. των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση του σχεδίου εξαρτάται κάθε φορά από τους κανόνες προϋπολογισμού που ορίζει το κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Σύμβαση: Η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει ένα ανώτατο ποσό προϋπολογισμού το οποίο θα διαθέσει ως πληρωμή σε εξωτερικό οργανισμό για να φέρει σε πέρας το στόχο της σύμβασης. 6

7 Μορφές Χρηματοδότησης Που ανακοινώνονται: Επιχορηγήσεις: Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά S (http://eurlex.europa.eu/el/index.htm) καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων και υπηρεσιών της Ε.Ε. (http://ec.europa.eu/about/ds_el.htm). Συμβάσεις. Στo καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών (Tenders Electronic Daily, TED), καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά S. Το TED αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών σχετικά με μεγάλες διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που διοργανώνονται από την Επιτροπή και άλλες δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την E.E.: 7

8 Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προδιαγραφές Ευρωπαϊκή διάσταση - Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Ανταγωνιστικά Διακρατική συνεργασία Διεθνικός χαρακτήρας Υλοποίηση ενός στόχου που αποτελεί μέρος της πολιτικής της Ε.Ε. Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας Δικτύωση Βιωσιμότητα 8N

9 Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα Μικρές επιχειρήσεις: Η χρηματοδότησή τους από την Ε.Ε. μπορεί να λαμβάνει τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων. Οι επιχορηγήσεις αποτελούν άμεση χρηματοδότηση, ενώ οι άλλες μορφές χρηματοδότησης διατίθενται μέσω προγραμμάτων που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών: Οι οργανώσεις αυτές μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, υπό τον όρο ότι δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τομείς πολιτικής της Ε.Ε., σε μη κερδοσκοπική βάση. Αγρότες: Οι περισσότεροι αγρότες στην Ε.Ε. μπορούν να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους. Οι αγρότες αυτοί πρέπει να τηρούν ορισμένους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. 9N

10 Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα Νέοι: Προβλέπονται κυρίως δύο μορφές συμμετοχής με χρηματοδότηση: o Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, προσωπικό, σχολεία, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, οργανισμοί. o Πρόγραμμα Νεολαία εν Δράσει ανοικτή συμμετοχής σε έργα που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών, την εθελοντική εργασία και ένα ευρύτερο πολυπολιτισμικό προφίλ. Ερευνητές: Οι επιχορηγήσεις διατίθενται ως συγχρηματοδότηση για έρευνα με τα εξής βασικά στοιχεία: συνεργασία, ιδέες, άνθρωποι, ικανότητες και πυρηνική έρευνα. Δημόσιοι οργανισμοί: (περιλαμβάνονται και οι τοπικές αρχές) μπορούν να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων χρηματοδότησης της Ε.Ε., (επενδύσεις για ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων, αποτελεσματικότητα δημόσιων υπηρεσιών, χρηματοδότηση τοπικών έργων υποδομής). 10

11 Υποβολή αίτησης Πώς υποβάλλω αίτηση; Εξαρτάται από τον τύπο χρηματοδότησης: Η διαχείριση των κεφαλαίων των διαρθρωτικών ταμείων ασκείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, ως εκ τούτου, οι αιτήσεις υποβάλλονται και αξιολογούνται από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές. για τις επιχορηγήσεις της ΕΕ, οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων καθορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ειδικά προγράμματα και η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε κάποιο εκτελεστικό οργανισμό (στις Βρυξέλλες ή στον Εθνικό Φορέα για κάποιες δράσεις), ο οποίος διαχειρίζεται το εν λόγω πρόγραμμα. 11

12 Διαρθρωτικά Ταμεία Αποκεντρωμένη διαχείριση και επιλογή των έργων (εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο) Προσαρμοσμένα στις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια Οι διαδικασίες αίτησης αποφασίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή του κάθε Κράτους 12N

13 Επισκόπηση Προγραμμάτων N

14 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς επίτευξης έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων. Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα: το Πρόγραμμα για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τις δραστηριότητες του Προγράμματος Πλαισίου για Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Χρηματοδότηση 3 στόχων/προτεραιοτήτων (προϋπολογισμός 80 δις): ΚΑΤΑΝΟΜΗ Αριστεία στην επιστημονική βάση ( δις): (Excellence Science) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (όχι ERC) Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Δράσεις Marie S. Curie (MSC) Υποδομές Έρευνας

15 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Βιομηχανική πρωτοπορία ( δις): (Industrial Leadership) Βιομηχανικές τεχνολογίες: νανοτεχνολογίες, τεχνολογίες της πληροφόρησης και επικοινωνίας, βιοτεχνολογίες και διάστημα Διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου και επιχειρηματικά κεφάλαια Στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης Κοινωνικές προκλήσεις ( δις): (Societal Challenges) Υγεία, δημογραφικές εξελίξεις και ευημερία Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, έρευνα σε θαλάσσιους πόρους, ναυτιλία και βιο-οικονομία Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές Κλιματική δράση, επάρκεια πόρων και πρώτες ύλες Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Xωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες κοινωνίες Ασφαλείς κοινωνίες Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας 11 Δεκεμβρίου 2013: Ανακοίνωση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Ιστοσελίδα: m

16 «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KΓΚ)» Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KΓΚ) Νέες ΚΓΚ σε 3 στάδια: 2014: καινοτομία για υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση (βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών σε όλες τις ηλικίες) πρώτες ύλες (βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και υποκατάσταση πρώτων υλών). 2016: μεταποίηση με προστιθέμενη αξία (ανάπτυξη πιο ανταγωνιστικών, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών μεταποίησης) τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) (βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα από την παραγωγή στην κατανάλωση. 2018: αστική κινητικότητα (επίτευξη πιο οικολογικού, χωρίς αποκλεισμούς, πιο ασφαλούς και πιο έξυπνου συστήματος αστικής κινητικότητας). Προϋπολογισμός: EUR 2.7 δις για το Ανακοίνωση πρόσκλησης για το 2014: 14 Φεβρουαρίου 2014 Ιστοσελίδα: 16N

17 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020

18 «COSME» Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ «COSME» Στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικών κεφαλαίων και δανείων Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές μέσα στην Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο Προώθηση της επιχειρηματικότητας. Tο νέο πρόγραμμα απευθύνεται: 1)στους επιχειρηματίες, ιδίως των ΜΜΕ, που θα ωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την επιχείρησή τους 2)στους πολίτες που θέλουν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ίδρυση ή την ανάπτυξη της επιχείρησής τους 3)στις αρχές των κρατών μελών που καταβάλλουν προσπάθειες για τη χάραξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Προϋπολογισμός: EUR 2,3 δις. Ενίσχυση περίπου εταιρειών κάθε χρόνο. Ιστοσελίδα: 18N

19 COSME ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες Στόχος: υποστηρίζει Ευρωπαίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμενόμενα Αποτελέσματα έως τον Ιανουάριο του 2017: Περίπου 650 ανταλλαγές Περίπου 2000 εγγραφές επιχειρηματιών Συμμετοχή περίπου 100 Ενδιάμεσων Οργανισμών στην υλοποίηση του προγράμματος Τουλάχιστον 25 συμμετέχουσες χώρες Ποσοστό επιτυχημένων ανταλλαγών πάνω από 90% Προϋπολογισμός: 4.4 εκατ. για το 2014 Ιστοσελίδα: Επόμενη πρόσκληση: Cycle 7 19N

20 COSME Τρέχουσες Προσκλήσεις για επιχειρήσεις Ημερομηνία Ανακοίνωσης Τίτλος Πρόσκλησης Προθεσμία υποβολής 22/12/2013 Transfer of Business 5/3/ /12/2013 Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps 15/4/ /12/2013 WP Web Entrepreneurs Challenge 23/4/ /12/2013 Networking of SMEs in the nano-biomedical sector 6/5/ /1/2014 COSME Enterprise Europe Network 2015/ /5/ /12/2013 ICT Innovation for Manufacturing SMEs 9/12/ /12/2013 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 11/12/2013 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 11/12/2013 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 17/12/ /12/ /12/ /12/2013 Innovative mobile e-government applications by SMEs 16/12/

21 «Erasmus +» Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό «Erasmus +» Στόχος: Συγκεντρώνει όλα τα υπάρχοντα κοινοτικά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα προγράμματα (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, Νεολαία εν Δράσει, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα για τη συνεργασία με Βιομηχανικές χώρες). 3 κατηγορίες δράσεων: Ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα, εντός και εκτός της Ε.Ε., Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, Υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να δοθεί προώθηση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα. Προϋπολογισμός: EUR 14,7 δις Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ιστοσελίδα:

22 «ERASMUS+» Overall budget Overall mobility opportunities Higher education Vocational Education and Training students Staff mobility Volunteer and Youth exchange schemes Master's degree loan guarantee scheme Joint Master Degrees Strategic Partnerships Knowledge Alliances Sectoral Skills Alliances 14,7 billion More than 4 million people Around 2 million students Around 650,000 students Around 800,000 lecturers, teachers, trainers, Education staff and Youth workers More than 500,000 young people Around 200,000 students More than 25,000 students Around 25,000 linking together 125,000 schools, vocational Education and Training institutions, higher and adult Education institutions, Youth organisations and enterprises More than 150 set up by 1500 higher Education institutions and enterprises More than 150 set up by 2000 vocational Education and Training providers and enterprises 22N

23 Ευκαιρίες χρηματοδότησης ERASMUS+ Βασική δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, 17 Μαρτίου 2014 της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς) Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας 30 Απριλίου 2014, 1 Οκτωβρίου 2014 Κοινές μεταπτυχιακές σπουδές 27 Μαρτίου 2014 Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης 3 Απριλίου 2014 κλίμακας Βασική δράση 2 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της 30 Απριλίου 2014 κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς) Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας 1 Οκτωβρίου 2014 Συμμαχίες γνώσης 3 Απριλίου 2014 Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας 3 Απριλίου 2014, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Βασική δράση 3 Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη 30 Απριλίου 2014, 1 Οκτωβρίου 2014 λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας Δράσεις του προγράμματος Jean Monnet Έδρες, ενότητες, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε 26 Μαρτίου 2014 ιδρύματα και ενώσεις, δίκτυα, σχέδια Δράσεις για τον αθλητισμό Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού 15 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού 14 Μαρτίου 2014, 15 Μαΐου 2014 χαρακτήρα

24 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Erasmus + Κατανομή προϋπολογισμού

25 «Ευρώπη για τους Πολίτες» Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» Στόχος: ενίσχυση της μνήμης και η βελτίωση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των οργανώσεων πολιτών να κινητοποιούν τους πολίτες ώστε αυτοί να συμμετάσχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Ειδικοί στόχοι: Τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της συνεργασίας σχετικά με τη μνήμη, την ολοκλήρωση και την ιστορία της Ένωσης Ανάπτυξη της κατανόησης και της δυνατότητας των πολιτών να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της Ένωσης και την ανάπτυξη ευκαιριών για αλληλεγγύη, κοινωνική δράση και εθελοντισμό σε ενωσιακό επίπεδο. Προϋπολογισμός: EUR 185,47 εκατ. Ιστοσελίδα: 25

26 «Δημιουργική Ευρώπη» Πρόγραμμα για τον Πολιτισμό και το Δημιουργικό Τομέα «Δημιουργική Ευρώπη» Στόχος: Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θα βασιστεί στην εμπειρία και την επιτυχία των προγραμμάτων Πολιτισμός και MEDIA. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, κινηματογραφικές αίθουσες, ταινίες και μεταφράσεις βιβλίων. Θα δημιουργήσει ένα νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ. Προϋπολογισμός: EUR 1,46 δις (περίπου 56% «MEDIA» και περίπου 31% στον «Πολιτισμός»). Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ιστοσελίδα: 26N

27 «Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα» Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα» Στόχος: ανάπτυξη ενός χώρου στον οποίο προάγονται, προστατεύονται και ισχύουν ουσιαστικά η ισότητα και τα δικαιώματα των ατόμων. Επίσης, θα προάγει τα δικαιώματα του παιδιού, τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων (με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό) και την ισότητα των φύλων (περιλαμβανομένων σχεδίων για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος γυναικών και παιδιών). Ενώνει 3 υπάρχοντα προγράμματα: Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ «Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία» και «Ισότητα των φύλων» του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη» (PROGRESS) Προϋπολογισμός: EUR 439 εκατ. Ιστοσελίδα: 27N

28 «Υγεία για την Ανάπτυξη» και «Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές» Προγράμματα «Υγεία για την Ανάπτυξη» και «Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές» Στόχος: αξιοποίηση των προηγούμενων προγραμμάτων για την υγεία για την υποστήριξη και την εφαρμογή δράσεων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της καινοτομίας στο χώρο της υγείας, την προώθηση καλύτερης και ασφαλέστερης περίθαλψης της υγείας, την προαγωγή της καλής υγείας και την πρόληψη ασθενειών και την προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές για την υγεία. «Υγεία για την Aνάπτυξη»: ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγείας, βελτίωση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη, προαγωγή της καλής υγείας και πρόληψη των νόσων και προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές για την υγεία. «Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές»: επικέντρωση της ενιαίας αγοράς στους καταναλωτές και η διαμόρφωση δυνατοτήτων ενεργητικής συμμετοχής τους στην αγορά. Προϋπολογισμός: EUR εκατ. για το «Υγεία για την Ανάπτυξη» και EUR 188,83 εκατ. για το «Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές». Ιστοσελίδα: 28N

29 «LIFE» Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα «LIFE» Στόχος: θα βασιστεί στην επιτυχία του προγράμματος LIFE+, αλλά θα τροποποιηθεί έτσι ώστε να έχει ουσιαστικότερα αποτελέσματα, να είναι απλούστερο και πιο ευέλικτο και να έχει έναν σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον παρέχει στήριξη στους ακόλουθους τομείς: «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» «Βιοποικιλότητα» «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και ενημέρωση» Υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: «Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος» «Κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση» Προϋπολογισμός: EUR 3,4 δις Ιστοσελίδα: 29N

30 Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία ενός ευρωπαϊκού σχεδίου 30N

31 Πληροφορίες για το πώς θα ξεκινήσετε Είμαι επιλέξιμος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα; Ανήκει η ιδέα μου στις επιλέξιμες δράσεις; (έλεγχος επιλεξιμότητας, έλεγχος αν παρόμοιο σχέδιο έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση) Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο; Τι χρηματοδότηση μπορώ να λάβω; Ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι εταίροι - Αναζήτηση και επιλογή εταίρων; Προσεχτική επιλογή των εταίρων - ο διεθνικός χαρακτήρας των ανταγωνιστικών προγραμμάτων απαιτεί την εμπλοκή εταίρων από διαφορετικές χώρες 31N

32 Πιθανοί Εταίροι Αθλητικοί Οργανισμοί Πανεπιστήμια Ερευνητικά Κέντρα Έργο Τοπικές Αρχές Σχολεία Ιδρύματα

33 Πληροφορίες για το πώς θα ξεκινήσετε Η ιδέα του σχεδίου μια καινοτόμος ιδέα είναι που ανταποκρίνεται στους στόχους και στις προτεραιότητες του προγράμματος είναι το κλειδί στην επιτυχία) Προετοιμασία της αίτησης Προσεκτική μελέτη όλων των πληροφοριών σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων (πρόγραμμα εργασίας, κείμενο πρόσκλησης, οδηγός προς τους υποψηφίους) Εφαρμογή του έργου γνωστοποίηση από την Επιτροπή ότι η πρότασή σας υποβλήθηκε επιτυχώς περίπου 3-6 μήνες για την αξιολόγηση και επιλογή των έργων Πώς/πού βρίσκουμε τις πληροφορίες Κύπρου - Ευρωπαϊκό Γραφείο 33N

34 Υποστήριξη από το ΕΓK 34N

35 Αποστολή Αποστολή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου είναι να παρέχει υποστήριξη στα μέλη του, ώστε να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει η Ε.Ε. 35

36 Δραστηριότητες Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση των θέσεων των μελών του ΕΓΚ Ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών Ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και ανάπτυξη έργων 36

37 1. Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση θέσεων Εκπροσωπεί τους οργανισμούς-μέλη του σε συνέδρια, σεμινάρια, συνεδρίες και εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προώθηση των θέσεών τους και ενδιαφερόντων τους σε ομάδες λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο Εξασφαλίζει την αυξημένη προβολή και παρουσία των μελών του στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στα περιφερειακά γραφεία και στα ευρωπαϊκά δίκτυα 37

38 Ορισμένα παραδείγματα Διεθνή Συνέδρια East-Meets-West on Innovation and Entrepreneurship Congress and Exhibition Συμμετέχοντες από 30 χώρες (http://www.eastmeetswest.eu.com/) East-Meets-West on Innovation and Entrepreneurship Congress and Exhibition 2014 Δημόσιες ενημερώσεις Εκθέσεις Έρευνας και Καινοτομίας Βραδιά Ερευνητή, Σεμινάρια Marie Curie Αποστολή κοινών αντιπροσωπειών σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις 38

39 Ορισμένα παραδείγματα Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, βιομηχανίας και τοπικών αρχών Γραφεία διασύνδεσης με τη βιομηχανία Οργάνωση κοινών σεμιναρίων με το ΚΕΒΕ για την υποστήριξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων με Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ευρείας προβολής σε Βρυξέλλες και Κύπρο Open Days - «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων», Open Days University, European SMEs Week Διοργάνωση σεμιναρίων για χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ε.Ε. 39

40 2. Ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική Παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για: τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες την ευρωπαϊκή νομοθεσία τις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές Παρέχει συμβουλευτική για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευκαιριών 40

41 Ορισμένα παραδείγματα Αποστολή 330 προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και 114 προτάσεων συνεργασίας κατά τη διάρκεια του 2013 Διοργάνωση σεμιναρίων για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διοργάνωση σεμιναρίων για τις ΜΜΕ με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κύπρου Σεμινάρια για την επιτυχημένη διαχείριση και εφαρμογή ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών σχεδίων Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διαγωνισμό πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων της Ε.Ε. (EPSO competitions) 41

42 Σεμινάρια Grundtvig/Comenius Training Courses Οργάνωση σεμιναρίων PPMEEP (CY ): Preparation of Proposals and Management of European Education Projects EDIPED (CY )/CY ): European Digital Portfolio for Educators MATHEU (CY )/CY ): Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools CAREER-EUshop (CY )/CY ): One-Stop- Service-Career-Guidance-Shop for Europeans INENTER (CY ): Successful Management of Quality Placements and Internships TAT (CY ): Training of Adult Trainers: Theory and Practice Περισσότερες πληροφορίες o o 42

43 Σεμινάρια Grundtvig/Comenius Training Courses MATHEU Le-MATH CAREER-EU Shop EDIPED PPMEEP INENTER Ιουλίου 2014, Brest, Γαλλία Ιουλίου 2014, Κύπρος Ιουλίου 2014, Κύπρος Ιουλίου 2014, Κύπρος Ιουλίου 2014, Κύπρος Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 43

44 Σεμινάρια προετοιμασίας στους διαγωνισμούς πρόσληψης υπαλλήλων της Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Απαραίτητες πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές για την επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις επιλογής όπου αποτυγχάνουν οι περισσότεροι υποψήφιοι. Ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διδαχθούν και να δοκιμάσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους επιλύοντας σειρά ασκήσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μέρος 1: Εισαγωγή στους Διαγωνισμούς Πρόσληψης της Ε.Ε. Ποιοι διαγωνισμοί υπάρχουν; Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας Πώς υποβάλλεται η αίτηση; Ποια είναι τα στάδια των διαγωνισμών; Πώς να προετοιμαστείτε επιτυχώς; Μέρος 2: Προετοιμασία για τις προκαταρκτικές εξετάσεις, μέθοδοι επιτυχίας και επίλυση ασκήσεων Κατανόηση κειμένων Ευχέρεια στους αριθμητικούς υπολογισμούς Κατανόηση αφηρημένων εννοιών Εκτίμηση καταστάσεων Εγχειρίδιο με επιπλέον ασκήσεις προετοιμασίας δίνεται στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του σεμιναρίου για πρακτική εξάσκηση 44N

45 3. Ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και ανάπτυξη σχεδίων Το ΕΓΚ δημιουργεί συνεργασίες και διασυνδέσεις με οργανισμούς και φορείς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών Το ΕΓΚ συνεργάζεται με: με περισσότερα από 250 περιφερειακά γραφεία στις Βρυξέλλες με άτομα-κλειδιά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μια σειρά διευρωπαϊκών θεματικών δικτύων (για έρευνα, εκπαίδευση, περιφερειακή ανάπτυξη κ.α.) 45

46 Παραδείγματα Διάλογο με την Επίτροπο κα Ανδρούλλα Βασιλείου για θέματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων IGLO Ιnformal Group of RTD Liaison offices in Brussels ERRIN European Regions Research and Innovation Network Capital Cities and Regions Network European Universities Association (EUA) Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA) Santander Group European Universities Network UK Research Office (UKRO) BUSINET 46

47 Εργαλεία ενημέρωσης Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΕΓΚ Η ιστοσελίδα διατίθεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και προσφέρει μεταξύ άλλων ενημέρωση για το ΕΓΚ, τα μέλη του, για όλες τις δραστηριότητες του ΕΓΚ, σημαντικές ειδήσεις για πολιτικές και προγράμματα της Ε.Ε., ανακοινώσεις για σεμινάρια και σημαντικές εκδηλώσεις, διαδικτυακή πρόσβαση στο μηνιαίο περιοδικό του ΕΓΚ. 47

48 Εργαλεία ενημέρωσης Ενημέρωση των μελών σε καθημερινή βάση με alerts και ενημερωτικά σημειώματα Μηνιαίο Περιοδικό: νέα για Ευρωπαϊκά προγράμματα και πολιτικές χρήσιμες εκδόσεις της Ε.Ε. πίνακα με τις σημαντικότερες εκδηλώσεις των τριών μηνών που έπονται Εβδομαδιαία Επισκόπηση: προσκλήσεις υποβολής προτάσεων νέες προτάσεις συνεργασίας πληροφορίες για συνέδρια και σεμινάρια 48

49 Εργαλεία ενημέρωσης Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και Προτάσεις Συνεργασίας ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ανά βδομάδα) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά βδομάδα) , , , , , , , , , , , ,23 49N

50 Χάρτης Προθεσμιών Ο Χάρτης Προθεσμιών αποτελεί ένα καινοτόμο διαδραστικό εργαλείο που διευκολύνει τους χρήστες του στην αναζήτηση ευρωπαϊκών ευκαιριών χρηματοδότησης. Ο χρήστης μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις ανά πρόγραμμα ή ανά περίοδο 365 ημέρες το χρόνο. Δυνατότητα ετήσιας συνδρομής μόνο για το Χάρτη Προθεσμιών! connect 50

51 Χάρτης Προθεσμιών Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση Περίληψη της πρόσκλησης Παροχή των συνοδευτικών εγγράφων (οδηγίες προς τους υποψηφίους, φόρμα της αίτησης κλπ.) Σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις και επαφές Εξοικονόμηση χρόνου 51

52 Χάρτης Προθεσμιών Χάρτης Προθεσμιών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το κλειδί για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης 52

53 ΕΓΚ «CHECK LIST» για εταίρους μόνο Έχει δημιουργηθεί σημείο στην ιστοσελίδα μας για καταγραφή των ειδικών ενδιαφερόντων (θεματικές ενότητες) κάθε ατόμου εξουσιοδοτημένου από τα μέλη μας, για αυτόματη αποστολή σχετικών προσκλήσεων και άλλων πληροφοριών. Δεν υπάρχει περιορισμός των ατόμων ανά οργανισμό που έχουν πρόσβαση. 53

54 Εταίρος - Συνδρομητής Ένας οργανισμός μπορεί να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου είτε ως: Εταίρος Διεθνής Εταίρος Συνδρομητής 54

55 Κοινά οφέλη εταίρου-συνδρομητή Πρόσβαση σε επεξεργασμένη έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Υποδείξεις για συμμετοχή σε συγκεκριμένα προγράμματα με βάση τις προτεραιότητες του οργανισμού. Πρόσβαση στον κατάλογο των διαπιστευμένων συνεργατών. Έκπτωση στη χρέωση υπηρεσιών από τους Διαπιστευμένους Συνεργάτες του ΕΓΚ. Παροχή γενικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά στην κατάρτιση προτάσεων. Δυνατότητα πρόσβασης στην υποδομή του Γραφείου στις Βρυξέλλες και χρήση των διευκολύνσεων του Γραφείου. 55

56 Επιπλέον Πλεονεκτήματα Εταίρου Αναλυτικές και στοχευμένες αναφορές σε πολιτικές που αφορούν στους τομείς προτεραιότητας του εταίρου. Δικαίωμα επισκέψεων προσωπικού για εκπαίδευση από Λειτουργό του ΕΓΚ με σκοπό την προώθηση των επιμέρους στόχων του ενδιαφερόμενου οργανισμού. Προτεραιότητα στην αναζήτηση και διευθέτηση συνεργατών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Προώθησή των θέσεών του (lobbying). Έκπτωση 20% στη χρέωση υπηρεσιών από τους Διαπιστευμένους Συνεργάτες του ΕΓΚ. Προτεραιότητα στη χρήση των υπηρεσιών του γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες. 56

57 Επιπλέον Πλεονεκτήματα Εταίρου Επισκόπηση αποφάσεων της Ε.Ε. για θέματα που επηρεάζουν τους τομείς των εταίρων του ΕΓΚ που μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για νέες προτάσεις. Δυνατότητα εκπροσώπησης εταίρων του ΕΓΚ σε διάφορες συναντήσεις ή συνεδρίες που τους αφορούν και διεξάγονται στις Βρυξέλλες, εκ μέρους των Λειτουργών του Γραφείου των Βρυξελλών, με χαμηλό κόστος. Δωρεάν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΓΚ κυρίως για προετοιμασία και διαχείριση προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Επί τόπου (in-house) επισκέψεις για σεμινάρια και παρουσιάσεις για προετοιμασία προτάσεων και διαχείριση έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 57

58 Διαπιστευμένοι Συνεργάτες Ιδιωτικοί οργανισμοί οι οποίοι εξειδικεύονται στην κατάρτιση προτάσεων κυρίως προς την Ε.Ε. και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Διαπιστεύονται στο ΕΓΚ και συνεισφέρουν συνδρομή για δικαίωμα συνεργασίας. Στηρίζουν τα Μέλη του ΕΓΚ κυρίως στον καταρτισμό, υποβολή και διαχείριση προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων/σχεδίων που ανακοινώνονται από την Ε.Ε. Υποχρεώνονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Εταίρους και Συνδρομητές του ΕΓΚ με έκπτωση 20% και 10 % αντίστοιχα, από την τιμή που δημοσιεύουν. 58

59 Κοινωνικά Δίκτυα Αυξημένη προβολή του ΕΓΚ με παρουσιάσεις σε συνέδρια, εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 59

60 Τα οφέλη του ΕΓΚ με μια ματιά ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Στοχευμένη, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση με βάση τις προτεραιότητες των μελών. Βελτίωση της τεχνογνωσίας σας για τις απαιτήσεις-κλειδιά κάθε πρόσκλησης. ΔΙΚΤΥΩΣΗ Εντοπισμός οργανισμών με παρόμοια συμφέροντα για δημιουργία συνεργασιών. Ένταξη των μελών σε δίκτυα ειδικού ενδιαφέροντος. Αξιοποίηση της πληροφόρησης από τα δίκτυα προς όφελος των μελών. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενίσχυση του ποσοστού επιτυχίας στην υποβολή σχεδίων. Ανεύρεση αξιόπιστων συνεργατών. Εμπλοκή των μελών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βελτίωση της προβολής και των θέσεων των μελών. Χάραξη πολιτικής μέσω συντονισμένων δράσεων του ΕΓΚ. Διευκόλυνση των επαφών και της πρόσβασης σε άτομα-κλειδιά στα όργανα της Ε.Ε. Μεγιστοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα! 60