Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές"

Transcript

1 Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

2 Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2 Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου Λευκωσία 1060 Λευκωσία Τ.Θ Τ.Θ Λευκωσία 2150 Λευκωσία Τηλ: Τηλ: Fax: Φαξ: Erasmus+ Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει τους την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Erasmus+ διαδέχεται και αντικαθιστά τα τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου στους Τομείς αυτούς και συγκεκριμένα τα την Προγράμματα περίοδο 1/1/2014 Διά Βίου μέχρι Μάθησης, 31/12/2020. Νέα Γενιά Το σε Erasmus+ Δράση, Erasmus διαδέχεται Mundus, και Tempus, αντικαθιστά Alpha, τα Edulink Ευρωπαϊκά και άλλα Προγράμματα διμερή προγράμματα της περιόδου συνεργασίας με στους τρίτες τομείς χώρες. αυτούς Το Πρόγραμμα και συγκεκριμένα θα παρέχει τα Προγράμματα υποστήριξη Διά σε όλους Βίου Μάθησης, τους τομείς Νέα της Διά Γενιά Βίου σε Μάθησης Δράση, (της Erasmus Σχολικής Mundus, Εκπαίδευσης, Tempus, της Alpha, Τριτοβάθμιας Edulink και Εκπαίδευσης, άλλα διμερή της προγράμματα Επαγγελματικής συνεργασίας Εκπαίδευσης με τρίτες και Κατάρτισης, χώρες. Το της Πρόγραμμα Εκπαίδευσης παρέχει υποστήριξη Ενηλίκων) καθώς σε όλους και των τους τομέων τομείς της Νεολαίας της Διά και Βίου του Μάθησης Αθλητισμού. (της Εκτός Σχολικής από την συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών προωθεί και τη συνεργασία με Χώρες Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εταίρους (Τρίτες χώρες) Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων) καθώς και στους τομείς της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Εκτός από τη συνεργασία μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 1 προωθεί του και στρατηγικού τη συνεργασία πλαισίου με Χώρες «Εκπαίδευση Εταίρους 2 και. Κατάρτιση 2020», του ανανεωμένου πλαισίου Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας ( ) καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη Το Πρόγραμμα της Τριτοβάθμιας αποσκοπεί Εκπαίδευσης στην επίτευξη των των χωρών στόχων Εταίρων της (μη στρατηγικής Ευρωπαϊκών «Ευρώπη χωρών), στην 2020», ανάπτυξη του στρατηγικού της Ευρωπαϊκής πλαισίου διάστασης «Εκπαίδευση στον Αθλητισμό και Κατάρτιση και στην 2020», προαγωγή του ανανεωμένου των Ευρωπαϊκών πλαισίου αξιών. Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας ( ) καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Χωρών Εταίρων, στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στον Αθλητισμό και στην προαγωγή των Ευρωπαϊκών αξιών. 1 Χώρες του Προγράμματος: Oι Ευρωπαїκές χώρες του προγράμματος που αναφέρονται στον «Οδηγό του Προγράμματος» 2 Χώρες Εταίροι: Οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μη Χώρα του Προγράμματος. Για τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών ανά Δράση βλ. «Οδηγό του Προγράμματος».

3 Δομή του Προγράμματος Προϋπολογισμός του Προγράμματος Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Βασική Δράση 3 Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Συνολικός προϋπολογισμός: 14.7 δισεκατομμύρια Ευρώ για όλη την περίοδο , για όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Κινητικότητα προσωπικού όλων των τομέων (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας / youth workers) Κινητικότητα σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κινητικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και ιδρυμάτων των Χωρών Εταίρων Εθελοντισμός και ανταλλαγές στον τομέα της Νεολαίας Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιπέδου Master Βασική Δράση 2 Συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ οργανισμών Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας και άλλων σχετικών οργανισμών Συμμαχίες Γνώσης: Μεγάλης κλίμακας συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης και εταιρειών/επιχειρήσεων Μεγάλης κλίμακας συνεργασίες που στοχεύουν στην πάταξη του φαινομένου της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται στην Ευρώπη Προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών/στρατηγικών - υποστήριξη της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού» Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της καινοτομίας και των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων αναγνώρισης Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων Υποστήριξη του διαλόγου για θέματα πολιτικής με ενδιαφερόμενα μέρη, με Χώρες Εταίρους και διεθνείς οργανισμούς Jean Monnet Το Πρόγραμμα αφορά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει στόχο την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και έρευνα στον τομέα των Ευρωπαϊκών σπουδών ανά τον κόσμο. Sport Υποστήριξη των πιο κάτω Δράσεων: Συμπράξεις Μη-κερδοσκοπικές Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσειs Καινοτομίες του Προγράμματος Απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής: α) Μικρότερος αριθμός προσκλήσεων για αιτήσεις (μια φορά το χρόνο για κάθε Δράση, εκτός από τον τομέα της Νεολαίας) β) Κοινοί βασικοί κανόνες συμμετοχής για όλους τους τομείς και ενιαίος Οδηγός Προγράμματος γ) Σχεδόν πλήρης κατάργηση των επιχορηγήσεων με βάση τα πραγματικά έξοδα εισαγωγή του «μοναδιαίου κόστους» σχεδόν για όλες τις κατηγορίες εξόδων δ) Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης καταργείται η υποβολή σε έντυπη μορφή αιτήσεις φιλικές προς το χρήστη Κατάργηση της διαδικασίας χορήγησης ατομικών υποτροφιών Έμφαση στον αντίκτυπο που έχει το Πρόγραμμα στους συμμετέχοντες οργανισμούς και τα συστήματα Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και της συνεργασίας με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας με τη συμμετοχή ιδρυμάτων/οργανισμών από Χώρες Εταίρους. Ηλεκτρονικές πλατφόρμες: etwinning, EPALE, EYP 2 Συνεργασίες με Χώρες Εταίρους με έμφαση στις Γειτονικές Χώρες 3 3 Γειτονικές Χώρες Εταίροι: Oι χώρες που αναφέρονται στον «Οδηγό του Προγράμματος» 3

4 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Αποκεντρωμένες Δράσεις Η μαθησιακή κινητικότητα ατόμων αποτελεί μια εκ των βασικών δράσεων του Προγράμματος Erasmus+. (Υποβολή αίτησης στις Εθνικές Υπηρεσίες) Σκοπός της δράσης είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής πείρας και εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό. Σχέδια Κινητικότητας (Mobility Projects) Αν και η κινητικότητα στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 (ΒΔ1) μπορεί να πραγματοποιείται σε ατομικό επίπεδο, φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από ιδρύματα/οργανισμούς/φορείς για εκπαίδευση/κατάρτιση του προσωπικού ή των εκπαιδευομένων τους. Από τη ΒΔ1 μπορούν να επωφεληθούν οι ακόλουθες ομάδες δικαιούχων που σχετίζονται με ιδρύματα/ οργανισμούς/φορείς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας: Προσωπικό: εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές όλων των τομέων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (youth workers) Ανάλογα με τον τομέα δραστηριοτήτων τους, οι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Νεολαίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση της κινητικότητας μεταξύ του οργανισμού τους και άλλων παρόμοιων οργανισμών του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε συναφείς κλάδους. Ένα σχέδιο κινητικότητας ενός ιδρύματος/οργανισμού/φορέα μπορεί να διαρκέσει από ένα έως και δυο χρόνια, με εξαίρεση τα σχέδια κινητικότητας στον τομέα της Nεολαίας όπου ένα σχέδιο μπορεί να διαρκέσει από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Σπουδαστές τριτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των joint/double degree students) και τεχνικής/ επαγγελματικής Εκπαίδευσης Συγκεκριμένα παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες: 4 Νέοι από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), τοπικούς φορείς και άτυπες ομάδες για εθελοντισμό και ανταλλαγές νέων Σπουδαστές επιπέδου Master θα μπορούν να επωφεληθούν από εγγυημένο δάνειο για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους Η επιχορήγηση στα πλαίσια της ΒΔ1 καλύπτει: έξοδα ταξιδίου έξοδα διαβίωσης διαχειριστικά έξοδα γλωσσική προετοιμασία τέλη σεμιναρίου (όπου εφαρμόζεται) ειδικές δαπάνες (όπου εφαρμόζεται) έξοδα για άτομα με ειδικές ανάγκες (όπου εφαρμόζεται) Η ΒΔ1 υποστηρίζει αποκεντρωμένες δράσεις, των οποίων η διαχείριση γίνεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες των Χωρών του Προγράμματος και κεντρικές δράσεις, των οποίων η διαχείριση γίνεται από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) - (EACEA). Α. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού για: διδασκαλία σε συνεργαζόμενο σχολείο του εξωτερικού συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης παρακολούθηση εργασίας σε συνεργαζόμενο σχολείο του εξωτερικού ή άλλο οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης Διάρκεια κινητικότητας: από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδίου) Β. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ι) Κινητικότητα εκπαιδευομένων (μαθητές Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, εκπαιδευόμενοι σε συστήματα μαθητείας, σπουδαστές Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και φοιτητές Επαγγελματικών Κολλεγίων) καθώς και κινητικότητα αποφοίτων των πιο πάνω ιδρυμάτων, κατά τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους: για πρακτική άσκηση ή/και τοποθέτηση σε χώρο εργασίας για απόκτηση εργασιακής πείρας. Διάρκεια κινητικότητας: από 2 εβδομάδες μέχρι 12 μήνες. 5

5 ΙΙ) Κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων: για διδασκαλία ή παροχή κατάρτισης σε συνεργαζόμενο ίδρυμα/οργανισμό στο εξωτερικό για κατάρτιση μέσω τοποθέτησης ή παρακολούθησης εργασίας σε ιδρύματα, εταιρείες ή άλλους οργανισμούς του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Διάρκεια κινητικότητας: από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδίου) Γ. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (προϋπόθεση συμμετοχής το Erasmus Charter) Ι) Κινητικότητα φοιτητών: για περιόδους σπουδών σε συνεργαζόμενο ίδρυμα στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση ή/και τοποθέτηση σε χώρο εργασίας στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους. Σημειώσεις: - Η περίοδος σπουδών μπορεί να περιλαμβάνει και τοποθέτηση για πρακτική άσκηση. - Ένας φοιτητής δικαιούται κινητικότητα για κάθε κύκλο σπουδών (Bachelor, Master, Third Cycle ή Doctoral) και τοποθέτηση για πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια ή το τέλος κάθε κύκλου. - Επιτρέπεται η κινητικότητα ατόμων που φοιτούν σε μικρής διάρκειας προγράμματα (μονοετή ή διετή). - Η κινητικότητα για πρακτική άσκηση περιλαμβάνει και φοιτητές σε διδασκαλικά προγράμματα σπουδών ("βοηθούς εκπαιδευτικούς"). Διάρκεια κινητικότητας για σπουδές: από 3 μέχρι 12 μήνες Διάρκεια κινητικότητας για πρακτική άσκηση: από 2 μέχρι 12 μήνες ΙΙ) Κινητικότητα προσωπικού: Ακαδημαϊκό προσωπικό ή προσωπικό από εταιρείες: για διδασκαλία σε συνεργαζόμενο ίδρυμα του εξωτερικού (ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας: 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα ή για μικρότερης διάρκειας κινητικότητα) Ακαδημαϊκό και άλλο προσωπικό: για συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο ίδρυμα, ή άλλο σχετικό οργανισμό του εξωτερικού Από το 2015 θα επιτρέπεται κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού τριτοβάθμιων ιδρυμάτων από και προς συνεργαζόμενα ιδρύματα Χωρών Εταίρων. Την οικονομική διαχείριση αυτού του είδους της κινητικότητας θα αναλαμβάνει το ίδρυμα της Χώρας του Προγράμματος, τόσο για την εξερχόμενη όσο και για την εισερχόμενη κινητικότητα. Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων για: διδασκαλία σε συνεργαζόμενο οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων του εξωτερικού συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης παρακολούθηση εργασίας σε συνεργαζόμενο οργανισμό του εξωτερικού που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων Διάρκεια κινητικότητας: από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδίου) Ε. ΝΕΟΛΑΙΑ Ι) Κινητικότητα νέων: Ανταλλαγές Νέων ηλικίας 13 μέχρι 30 ετών. Στόχος είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ νέων από διαφορετικές χώρες στη βάση ενός κοινού προγράμματος σε θεματικές που τους ενδιαφέρουν, όπως επίσης και η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς. Διάρκεια κινητικότητας: από 5 μέχρι 21 ημέρες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδίου) Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για νέους ηλικίας 17 με 30 ετών. Αφορά στην παροχή εθελοντικής υπηρεσίας σε οργανισμούς/φορείς του εξωτερικού σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής εργασίας, πολιτισμού κτλ. Σημείωση: Για τη συμμετοχή των οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, πρέπει να προηγηθεί η διαπίστευσή τους από την Εθνική Υπηρεσία. Διάρκεια κινητικότητας: από 2 μέχρι 12 μήνες, με εξαίρεση τα σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν νέους με λιγότερες ευκαιρίες ή άνω των 10 εθελοντών τα οποία μπορούν να διαρκέσουν από 2 εβδομάδες μέχρι 12 μήνες. Διάρκεια κινητικότητας: από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδίου) 6 7

6 Κεντρικές Δράσεις (Υποβολή αίτησης στην EACEA, στις Βρυξέλλες) ΙΙ) Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (youth workers): Δραστηριότητες που στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των youth workers για τους οποίους δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Επιχορηγούνται δραστηριότητες όπως σεμινάρια, σχέδια κατάρτισης, επισκέψεις μελέτης, παρακολουθήσεις εργασίας κτλ. Σημείωση: Για τις δράσεις που αφορούν τη Νεολαία μπορούν να συμμετέχουν και Γειτονικές Χώρες Εταίροι της Ε.Ε. Διάρκεια κινητικότητας: από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδίου) Υποβολή αιτήσεων Τα ιδρύματα/οργανισμοί/φορείς πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, δηλώνοντας την Εθνική Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, με βάση το περιεχόμενο του σχεδίου τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται ότι για τα σχέδια στον τομέα της Νεολαίας υπάρχουν τρεις καταληκτικές ημερομηνίες κάθε χρόνο. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι οργανισμοί αυτόνομα ή σε κοινοπραξία με άλλους συναφείς οργανισμούς της χώρας τους, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν τη σχολική εκπαίδευση. Α. Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας Μεγάλης Κλίμακας Τα σχέδια αυτά απαιτούν τη συμμετοχή τουλάχιστον 30 εθελοντών, ηλικίας ετών και πραγματοποιούνται στα πλαίσια ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων εκδηλώσεων στους τομείς της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Οι φορείς που υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν άμεση εμπλοκή στη διοργάνωση των πιο πάνω εκδηλώσεων ή να έχουν συνάψει γραπτή συμφωνία με τους διοργανωτές. Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι από 3 μέχρι 12 μήνες. Διάρκεια κινητικότητας: από 14 ημέρες μέχρι 2 μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου). Β. Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Joint Master Degrees) Κοινοί μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών διάρκειας ενός ή δυο ετών που προσφέρονται από μια κοινοπραξία τουλάχιστον τριών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν σε διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος (και έχουν Erasmus Charter). Ως εταίροι μπορούν να συμμετέχουν και ιδρύματα Χωρών Εταίρων καθώς και άλλοι οργανισμοί ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ερευνητικά κέντρα και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με ενδιαφέρον στο θέμα του προγράμματος σπουδών. Τα προγράμματα που θα υποβληθούν για επιχορήγηση πρέπει να είναι πλήρως ανεπτυγμένα κατά τη στιγμή της υποβολής. Η επιχορήγηση καλύπτει διαχειριστικά έξοδα για ένα χρόνο προετοιμασίας και μέχρι τρεις εισαγωγές φοιτητών (τρία συνεχόμενα χρόνια), καθώς και υποτροφίες φοιτητών ανά εισαγωγή. Περίπου 80% των φοιτητών πρέπει να προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης και 20% από την Ευρώπη. Εγγυήσεις Δανείων για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Άτομα που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (επιπέδου Master) σε κάποια άλλη Xώρα του Προγράμματος από τη χώρα διαμονής τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς Τράπεζα ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο σχέδιο, είτε αυτό βρίσκεται στη χώρα τους είτε σε άλλη Χώρα του Προγράμματος, για εγγυημένο δάνειο σπουδών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 8 Τα δάνεια προσφέρονται για όλους τους κλάδους σπουδών, για όλη τη διάρκεια των σπουδών, με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό της αγοράς και ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής. Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να αρχίσει μέχρι και δύο χρόνια μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών, για να δοθεί χρόνος για εξεύρεση εργασίας. 9

7 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σε συστημικό επίπεδο, στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς. Η Δράση επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από διάφορες Χώρες του Προγράμματος, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές. Οργανισμοί από Χώρες Εταίρους είναι δυνατόν να συμμετέχουν αν προσθέτουν αξία στο σχέδιο. Στα πλαίσια της ΒΔ2 υποστηρίζονται: Στρατηγικές Συμπράξεις στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances), στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances), στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building), στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Νεολαίας Η ΒΔ2 υποστηρίζει αποκεντρωμένες δράσεις, των οποίων η διαχείριση γίνεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες των Χωρών του Προγράμματος και κεντρικές δράσεις, των οποίων η διαχείριση γίνεται από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA). Αποκεντρωμένες Δράσεις (Υποβολή αίτησης στις Εθνικές Υπηρεσίες) Στρατηγικές Συμπράξεις Στα πλαίσια της Δράσης αυτής, το Erasmus+ δίνει την ευκαιρία σε οργανισμούς/ιδρύματα/φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας σε όλη την Ευρώπη να δημιουργήσουν συνεργασίες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση, στην ποιότητα και καινοτομία, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη, αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, στην προώθηση της ενεργού πολιτότητας και επιχειρηματικότητας κλπ. Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα/οργανισμοί/φορείς είναι δυνατόν να ανήκουν στον ίδιο τομέα ή σε διαφορετικό. Επιπρόσθετα, μια Στρατηγική Σύμπραξη μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα ή να είναι διατομεακή με έμφαση σε συγκεκριμένο τομέα. Οι Συμπράξεις είναι δυνατόν να αφορούν ένα ή και περισσότερους από τους πιο κάτω τομείς: Σχολική Εκπαίδευση Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαίδευση Ενηλίκων Νεολαία Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς καθώς επίσης και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται διατομεακά. Για παράδειγμα, τέτοιοι οργανισμοί μπορεί να είναι οι εξής: Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολεία/ινστιτούτα/εκπαιδευτικά κέντρα οποιασδήποτε βαθμίδας Μη κερδοσκοπικοί/μη κυβερνητικοί οργανισμοί, σωματεία Δημόσιες, ιδιωτικές μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις 10 Δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 11

8 Κοινωνικοί εταίροι ή άλλοι εκπρόσωποι εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και Υπουργείων Εμπορίου και Βιομηχανίας Ερευνητικά ιδρύματα Πολιτιστικοί οργανισμοί, βιβλιοθήκες, μουσεία Υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης Φορείς που επικυρώνουν τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης ή μη τυπικής μάθησης Μη-κυβερνητικοί οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα νεολαίας Ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας αλλά όχι απαραίτητα στα πλαίσια ενός οργανισμού νεολαίας (π.χ. άτυπη ομάδα νέων) Δομή των Στρατηγικών Συμπράξεων Για να είναι επιλέξιμη μια Στρατηγική Σύμπραξη απαιτείται η εμπλοκή τριών τουλάχιστον οργανισμών/ ιδρυμάτων/φορέων από τρεις διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος. Η συμμετοχή ιδρυμάτων/ οργανισμών/φορέων από Χώρες Εταίρους επιτρέπεται αν η συμμετοχή τους κριθεί ότι θα προσφέρει αξία στο σχέδιο. Όμως, οι πιο κάτω τύποι σχεδίου μπορούν να εμπλέκουν 2 οργανισμούς από τουλάχιστο 2 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος: Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ 2 σχολείων Στρατηγικές Συμπράξεις οι οποίες προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών. Αυτά τα σχέδια πρέπει να εμπλέκουν τουλάχιστον 2 τοπικές ή περιφερειακές σχολικές αρχές από 2 διραφορετικές χώρες. Από κάθε αντίστοιχη χώρα, η σύμπραξη πρέπει επίσης να εμπλέκει τουλάχιστον ένα σχολείο και τουλάχιστον ένα άλλο τοπικό οργανισμό ενεργό σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας ή αγοράς εργασίας. Δραστηριότητες Οι δραστηριότητες στα πλαίσια των Στρατηγικών Συμπράξεων πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες που συμμετέχουν στη σύμπραξη. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι: Κινητικότητα με τις ακόλουθες μορφές: - Συμμετοχή σε συντονιστικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων - Blended mobility που συνδυάζει μικρής διάρκειας φυσική κινητικότητα (λιγότερο από 2 μήνες) με εικονική κινητικότητα - Μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων μαθητών (5 ημέρες μέχρι 2 μήνες) - Εντατικά Προγράμματα Σπουδών (5 ημέρες μέχρι 2 μήνες) - Μικρής διάρκειας κοινές δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού (5 ημέρες μέχρι 2 μήνες) - Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών (2 μέχρι 12 μήνες) - Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση (2 μέχρι 12 μήνες) - Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα ατόμων που εργάζονται στον τομέα της Νεολαίας (2 μέχρι 12 μήνες) Ανταλλαγή πρακτικών Ανάπτυξη, δοκιμή ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών Δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και επικύρωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης σύμφωνα με Ευρωπαϊκά εργαλεία και αρχές Δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών αρχών Διακρατικές πρωτοβουλίες που προωθούν επιχειρηματικές νοοτροπίες και δεξιότητες με σκοπό την ενθάρρυνση της ενεργού πολιτότητας και επιχειρηματικότητας (περιλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας) Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας 12 13

9 Διάρκεια - Χρηματοδότηση Η διάρκεια των Συμπράξεων είναι: 2 ή 3 χρόνια για τον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια για τον τομέα της Νεολαίας Κόστος γλωσσικής προετοιμασίας για μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα Ειδικές δαπάνες: συγχρηματοδότηση εξόδων που σχετίζονται με υπεργολαβίες και αγορά ειδικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υλοποίηση του σχεδίου Υποστήριξη της συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: Ευρώ το χρόνο Οι Στρατηγικές Συμπράξεις μπορεί να έχουν τη μορφή ενός απλού σχεδίου συνεργασίας ή ακόμη και ενός σχεδίου μεγάλης κλίμακας με σημαντικά αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, θα διαφοροποιείται ανάλογα και η αιτούμενη χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των Στρατηγικών Συμπράξεων η επιχορήγηση μπορεί να βασιστεί σε μια επιλογή από τις πιο κάτω δραστηριότητες, ανάλογα με τους στόχους του σχεδίου: Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος: μοναδιαίο κόστος ανά ίδρυμα/οργανισμό/φορέα ανά μήνα (το συντονιστικό ίδρυμα δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους) με μέγιστο συνολικό ποσό ανά Σύμπραξη, για τη διαχείριση σχεδίου, τοπικές δραστηριότητες του σχεδίου, πληροφόρηση, προώθηση, διάδοση του σχεδίου κλπ. Συμμετοχή σε συντονιστικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων για σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα, με μέγιστο συνολικό ποσό ανά Σύμπραξη. Προβλέπονται δύο ποσά που καλύπτουν ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαβίωσης ένα για αποστάσεις κάτω των 2000km και μεγαλύτερο ποσό για μεγαλύτερες αποστάσεις Κόστος για intellectual outputs: επιχορήγηση για το κόστος προσωπικού που θα αναπτύξει intellectual outputs (μοναδιαίο ημερήσιο κόστος ανά κατηγορία προσωπικού), όπως για παράδειγμα αναλυτικά προγράμματα, παιδαγωγικό υλικό, Open Educational Resources, IT tools, αναλύσεις, μελέτες, πρακτικές συνεργατικής μάθησης κλπ. Κόστος για multiplier events (συνέδρια/σεμινάρια/εκδηλώσεις): επιχορήγηση με τη μορφή μοναδιαίου κόστους για την οργάνωση των εκδηλώσεων σε Χώρες του Προγράμματος, με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων. Αποσκοπούν στη διάδοση των intellectual outputs Υποβολή αιτήσεων Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο από το ίδρυμα/οργανισμό/φορέα που έχει αναλάβει το συντονισμό. Υποβολή Το συντονιστικό αιτήσεων ίδρυμα/οργανισμός/φορέας έχει την ευθύνη της διαχείρισης των δραστηριοτήτων και της Οι χρηματοδότησης αιτήσεις υποβάλλονται του σχεδίου. ηλεκτρονικά Μόνο ιδρύματα/οργανισμοί/φορείς μόνο από τον οργανισμό/ίδρυμα/φορέα που εδρεύουν στις ο χώρες οποίος του έχει Προγράμματος αναλάβει το συντονισμό. μπορούν να υποβάλουν Το συντονιστικό πρόταση, ίδρυμα/οργανισμός/φορέας ως συντονιστές. έχει την ευθύνη της διαχείρισης των δραστηριοτήτων και της χρηματοδότησης του σχεδίου. Μόνο ιδρύματα/οργανισμοί/φορείς που εδρεύουν στις χώρες του Προγράμματος μπορούν να υποβάλουν πρόταση, ως συντονιστές. Η ίδια κοινοπραξία (ομάδα οργανισμών) μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε μία Εθνική Υπηρεσία σε κάθε Καταληκτική ετήσια πρόσκληση. ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Καταληκτική ημερομηνία Συνεργασίες υποβολής στα πλαίσια αιτήσεων: του τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: μία φορά το χρόνο Συνεργασίες στα πλαίσια του τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: μία φορά το χρόνο Συνεργασίες στον Συνεργασίες τομέα της στον Νεολαίας: τομέα δύο της φορές Νεολαίας: το χρόνο δύο φορές το χρόνο Οι καταληκτικές ημερομηνίες και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οι καταληκτικές ημερομηνίες και η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην κοινή ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Προγράμματος στην της Ευρωπαϊκής Κύπρο. Επιτροπής και στην κοινή ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Προγράμματος στην Κύπρο. Κόστος κινητικότητας για κατάρτιση, διδασκαλία και μάθηση (μικρής ή μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού στα πλαίσια της Σύμπραξης): μοναδιαίο κόστος για ταξίδι με βάση την απόσταση και για διαβίωση ανά συμμετέχοντα με βάση τη διάρκεια 14 15

10 Κεντρικές Δράσεις (Υποβολή αίτησης στην EACEA, στις Βρυξέλλες) A. Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) Οι Συμμαχίες Γνώσης στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και πολυθεματικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και της συνδημιουργίας γνώσης. Για κάθε Συμμαχία Γνώσης απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 6 ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 τριτοβάθμια ιδρύματα και 2 επιχειρήσεις. Η αίτηση υποβάλλεται από ίδρυμα/οργανισμό Χώρας του Προγράμματος. Οργανισμοί από Χώρες Εταίρους είναι δυνατόν να συμμετέχουν αν προσθέτουν αξία στο σχέδιο. Η διάρκεια τέτοιων σχεδίων είναι 2 ή 3 χρόνια. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για 2 χρόνια είναι ενώ για 3 χρόνια Ευρώ. Η επιχορήγηση καλύπτει έξοδα υλοποίησης του σχεδίου, που αφορά το κόστος προσωπικού για όλες τις δραστηριότητες του σχεδίου, όπως έξοδα διαχείρισης, συμμετοχή σε συντονιστικές συναντήσεις, παραγωγή αποτελεσμάτων, έξοδα διάδοσης κλπ. B. Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances) Η Δράση αυτή στοχεύει στην πάταξη του φαινομένου της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται στην Ευρώπη μέσω της προσέγγισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ανταπόκρισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις ανάγκες για δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς καθώς και στην επίτευξη συστημικής επίδρασης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται για την επίτευξη των στόχων της Δράσης είναι: Εκτίμηση των αναγκών για απαιτούμενες δεξιότητες όσον αφορά συγκεκριμένο τομέα Προσδιορισμός προτύπων ικανότητας και χασμάτων (gaps) όσον αφορά επαγγελματικές δεξιότητες Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης Σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση νέων κοινών Ευρωπαϊκών αναλυτικών προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Για κάθε Συμμαχία Δεξιοτήτων απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 9 ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος (δύο από τις οποίες να είναι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπλέον η Συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον (α) ένα ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (β) ένα φορέα με ειδικότητα στο συγκεκριμένο τομέα δεξιοτήτων της Συμμαχίας (π.χ. επαγγελματικό σύνδεσμο) και (γ) ένα φορέα με ρυθμιστικές αρμοδιότητες (π.χ. φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων). Η αίτηση υποβάλλεται από ίδρυμα/οργανισμό Χώρας του Προγράμματος. Οργανισμοί από Χώρες Εταίρους είναι δυνατόν να συμμετέχουν αν πρόκειται να προσθέσουν αξία στο σχέδιο. Ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση σε κάθε πρόσκληση. Η διάρκεια τέτοιων σχεδίων είναι 2 ή 3 χρόνια. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για 2 χρόνια είναι Ευρώ ενώ για 3 χρόνια Ευρώ. Η επιχορήγηση καλύπτει έξοδα υλοποίησης του σχεδίου, που αφορά το κόστος προσωπικού για όλες τις δραστηριότητες του σχεδίου, όπως έξοδα διαχείρισης, συμμετοχή σε συντονιστικές συναντήσεις, παραγωγή αποτελεσμάτων, έξοδα διάδοσης κλπ

11 Γ. Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης H Δράση αυτή θεωρείται διάδοχος των προγραμμάτων Tempus, Alpha και Edulink και στοχεύει στην βελτίωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Χωρών Εταίρων. Θα επιχορηγούνται δύο ειδών σχέδια: τα Joint Projects που θα στοχεύουν στον αντίκτυπο στα συμμετέχοντα ιδρύματα, και τα Structural Projects που θα στοχεύουν στον αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό σύστημα των συμμετεχουσών χωρών. Στα πλαίσια τέτοιων σχεδίων υπάρχει πρόνοια για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για κατάρτιση, καθώς και κινητικότητα προσωπικού. Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 Ευρωπαϊκών χωρών (με τουλάχιστον 1 ίδρυμα στην κάθε μια) και μιας τρίτης χώρας (με τουλάχιστον 2 ιδρύματα). Η διάρκεια των σχεδίων είναι 2 ή 3 χρόνια. ΣΗΜ: Η Δράση αυτή δεν θα εφαρμοστεί για την πρόσκληση του 2014, γι αυτό και δεν υπάρχουν στοιχεία στον Οδηγό Προγράμματος του 2014 Δ. Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στον Τομέα της Νεολαίας Ενίσχυση της διαχείρισης των οργανώσεων Νεολαίας, της ανάπτυξης καινοτομίας και της διεθνοποίησης τους Εφαρμογή και έλεγχος των πρακτικών που πραγματοποιούνται από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας Υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας από/προς Χώρες Εταίρους (Ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα Νεολαίας) με την προϋπόθεση ότι προσφέρουν επιπρόσθετη αξία στο σχέδιο Δομή Συνεργασιών Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες, από τις οποίες τουλάχιστον μία να είναι Χώρα του Προγράμματος και μία να είναι Χώρα Εταίρος. Διάρκεια και Χρηματοδότηση Η διάρκεια μίας συνεργασίας μπορεί να είναι από 9 μήνες μέχρι 2 χρόνια και η χρηματοδότηση που παρέχεται είναι μέχρι Ευρώ το σχέδιο. ΗΔράση αυτή στοχεύει στη(ν): Aνάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίρους από όλο τον κόσμο Bελτίωση της ποιότητας και αναγνώριση της εργασίας των νέων, της άτυπης μάθησης και του εθελοντισμού στις Χώρες Εταίρους Προώθηση δραστηριοτήτων κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων με στόχο τη συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στα κοινά Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και τοπικών αρχών από τις Χώρες Εταίρους Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων Νεολαίας και οργανώσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, όπως επίσης και εκπροσώπων από το χώρο των επιχειρήσεων και της εργασίας Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Συμβουλίων Νεολαίας, των πλατφόρμων για τη νεολαία και των εθνικών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με τη νεολαία σε Χώρες Εταίρους 18 19

12 Βασική Δράση 3 Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Η Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ευρώπης 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η οποία υποστηρίζεται στα πλαίσια της ΒΔ3 περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου. Σημειώνεται ότι κάτω από τη ΒΔ3 καλύπτονται αρκετές άλλες δράσεις που υποστηρίζουν μεταρρυθμίσεις πολιτικής στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, οι οποίες είτε υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε τυγχάνουν διαχείρισης από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA) μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Λεπτομέρειες για τις δράσεις αυτές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕ. Αποκεντρωμένη Δράση (Υποβολή αίτησης στην Εθνική Υπηρεσία) Διαρθρωμένος Διάλογος Η δράση αυτή προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και ενθαρρύνει τη διαβούλευση γύρω από τις θεματικές και προτεραιότητες που τίθενται στα πλαίσια της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου. Από τη δράση αυτή μπορούν να επωφεληθούν οι ακόλουθες ομάδες δικαιούχων: Μη κερδοσκοπικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, σωματεία Δημόσιοι τοπικοί φορείς Ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις Νεολαίας Η επιχορήγηση στα πλαίσια της δράσης αυτής καλύπτει: Έξοδα ταξιδίου (μοναδιαίο κόστος, ανάλογα με την απόσταση) Διαχειριστικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη διάρκεια της δραστηριότητας) Έξοδα για άτομα με ειδικές ανάγκες (όπου εφαρμόζεται) Ειδικές δαπάνες (όπως έξοδα για VISA, εμβόλια κλπ. όπου εφαρμόζεται) Οι κύριες δραστηριότητες που μπορούν να επιχορηγηθούν στα πλαίσια της Δράσης αυτής είναι οι ακόλουθες: Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις/σεμινάρια ανάμεσα σε νέους και φορείς χάραξης πολιτικής στα θέματα του Διαρθρωμένου Διαλόγου και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις που προετοιμάζουν το έδαφος για την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας που διοργανώνεται από το Κράτος Μέλος που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ε.Ε. Δραστηριότητες που προωθούν το διάλογο σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία και συνδέονται με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 20 21

13 Διαβουλεύσεις με τους νέους για την εξεύρεση των αναγκών τους ούτως ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή (π.χ. ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, δημοσκοπήσεις κλπ.) Συναντήσεις, σεμινάρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις, διαβουλεύσεις μεταξύ νέων, φορέων χάραξης πολιτικής και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Νεολαίας γύρω από τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή Δραστηριότητες προσομοίωσης της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και του ρόλου των φορέων χάραξης πολιτικής σε αυτά Στις πιο πάνω δραστηριότητες, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 30 νέων ηλικίας ετών και το σχέδιο πρέπει να διαρκεί από 3 μέχρι 24 μήνες. Συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες που διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο, απαιτείται η συμμετοχή ενός οργανισμού/φορέα από Χώρα του Προγράμματος ενώ όσον αφορά τις διακρατικές, πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί/φορείς από δύο διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων η μια να είναι Χώρα του Προγράμματος. Υποβολή αιτήσεων Οι οργανισμοί/φορείς πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, ως η αρμόδια Εθνική Υπηρεσία για τον τομέα της Νεολαίας, πριν τις δύο καταληκτικές ημερομηνίες, όπως αυτές ορίζονται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14 Οι δράσεις που επιχορηγούνται στα πλαίσια του Jean Monnet με τα χαρακτηριστικά τους είναι οι εξής: Jean Monnet Δράση Jean Monnet (JM) Διάρκεια σχεδίων και άλλες πρόνοιες Επιχορήγηση (Υποβολή αίτησης στην EACEA, στις Βρυξέλλες) Στα πλαίσια του Erasmus+ υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για το Πρόγραμμα Jean Monnet, το οποίο JM Modules Η διάρκεια του σχεδίου είναι τρία χρόνια, με 40 διδακτικές ώρες κάθε ακαδημαϊκό έτος (σύνολο 120) Καλύπτει διδακτικές και άλλες δαπάνες (ταξιδιωτικές, παραγωγής διδακτικού υλικού κλπ.). 75% του συνολικού κόστους, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 30,000 Ευρώ. λειτουργεί από το Το Πρόγραμμα αφορά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει στόχο την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και έρευνα στον τομέα των Ευρωπαϊκών σπουδών ανά τον κόσμο. Οι Ευρωπαϊκές σπουδές καλύπτουν θέματα μελέτης της Ευρώπης γενικά με έμφαση στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιπλέον, αναλύουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη JM Chairs Η διάρκεια του σχεδίου είναι τρία χρόνια, με 90 διδακτικές ώρες κάθε ακαδημαϊκό έτος (σύνολο 270) Καλύπτει διδακτικές και άλλες δαπάνες (ταξιδιωτικές, παραγωγής διδακτικού υλικού κλπ.). 75% του συνολικού κόστους, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 50,000 Ευρώ. σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και προωθούν το Ευρωπαϊκό μοντέλο συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ λαών και πολιτισμών. Υποβολή αιτήσεων Για όλες τις Δράσεις Jean Monnet οι αιτήσεις υποβάλλονται προς την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA). Εκτός από την περίπτωση των Jean Monnet Networks, για όλες τις άλλες δράσεις η αίτηση υποβάλλεται αυτόνομα από επιλέξιμα ιδρύματα/ οργανισμούς, χωρίς τη συνεργασία εταίρων. Τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα των Χωρών του Προγράμματος πρέπει να είναι κάτοχοι Erasmus Charter για να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. JM Centres of Excellence JM Support to Institutions and Associations Η διάρκεια του σχεδίου είναι τρία χρόνια και απευθύνεται σε ιδρύματα στα οποία έχει ήδη απονεμηθεί JM Chair σε προηγούμενη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων Τρία χρόνια Καλύπτει κόστος προσωπικού, διδακτικά και ταξιδιωτικά έξοδα, αγορά εξοπλισμού, υπεργολαβίες και άλλα έξοδα. 80% του συνολικού κόστους, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 100,000 Ευρώ. Καλύπτει κόστος προσωπικού, διδακτικά και ταξιδιωτικά έξοδα, αγορά εξοπλισμού, υπεργολαβίες και άλλα έξοδα. 80% του συνολικού κόστους. Για ιδρύματα (institutions) δεν υπάρχει μέγιστο ποσό επιχορήγησης, για οργανώσεις (associations) το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι 50,000 Ευρώ. JM Networks Τρία χρόνια. Απαιτείται η συνεργασία 5 ιδρυμάτων ή οργανισμών από 5 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο Καλύπτει άμεσα έξοδα (κόστος προσωπικού, διδακτικά και ταξιδιωτικά έξοδα, αγορά εξοπλισμού, υπεργολαβίες και άλλα) και έμμεσα έξοδα. 80% του συνολικού κόστους, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 300,000 Ευρώ

15 Αθλητισμός (Υποβολή αίτησης στην EACEA, στις Βρυξέλλες) Το Erasmus+ περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τον Αθλητισμό με στόχο: την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον μαζικό αθλητισμό την υποστήριξη της καλής διακυβέρνησης στον Αθλητισμό και της διπλής καριέρας για τους αθλητές την προώθηση εθελοντικών δραστηριοτήτων στον Αθλητισμό, της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγιεινής ζωής μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα θα έχουν έμφαση στο μαζικό αθλητισμό (grassroots sports) και περιλαμβάνουν: Συμπράξεις Μη-κερδοσκοπικές Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσειs Συμπράξεις Δικαιούχοι οργανισμοί για συμμετοχή στις Συμπράξεις είναι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οργανώσεις και δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Αθλητισμού, καθώς και στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας, από οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος ή οποιαδήποτε Χώρα Εταίρο. Επιλέξιμες δραστηριότητες στα πλαίσια των Συμπράξεων είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: Δικτύωση μεταξύ βασικών παραγόντων του τομέα Εντοπισμός και ανταλλαγή καλών πρακτικών Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού Προώθηση καινοτόμων συνεργιών μεταξύ του τομέα του Αθλητισμού και των τομέων της Υγείας, της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τη σημασία του Αθλητισμού και της σωματικής άσκησης Συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προώθηση των πιο πάνω Για κάθε Σύμπραξη απαιτείται η συμμετοχή 5 τουλάχιστον οργανισμών από 5 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος. Η συμμετοχή οργανισμών από Χώρες Εταίρους επιτρέπεται αν η συμμετοχή τους κριθεί ότι θα προσφέρει αξία στο σχέδιο. Η υποβολή της αίτησης γίνεται από το συντονιστικό οργανισμό εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων. Η επιχορήγηση καλύπτει μέχρι και 80% των συνολικών εξόδων, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα Ευρώ. Επιλέξιμα έξοδα είναι όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου, όπως κόστος προσωπικού, ταξιδιωτικά έξοδα, κόστος εξοπλισμού, αναλώσιμα, υπεργολαβίες, έμμεσα έξοδα κλπ. Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 12 μέχρι 36 μήνες, ανάλογα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες

16 Μη-κερδοσκοπικές Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσεις Δικαιούχοι οργανισμοί για τη Δράση αυτή είναι δημόσιοι φορείς και μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Αθλητισμού, από οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος. Επιλέξιμες δραστηριότητες στα πλαίσια της Δράσης είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: Διοργάνωση της αθλητικής δραστηριότητας Διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για αθλητές, προπονητές και εθελοντές που σχετίζονται με τη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης Διοργάνωση παράπλευρων δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια κλπ.) Δραστηριότητες αξιολόγησης, προγραμματισμός μελλοντικών σχεδίων Για να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση μια αθλητική διοργάνωση πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 12 Χώρες του Προγράμματος. Η επιχορήγηση καλύπτει μέχρι και 80% των συνολικών εξόδων, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα Ευρώ. Επιλέξιμα έξοδα είναι όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου, όπως κόστος προσωπικού, ταξιδιωτικά έξοδα, κόστος εξοπλισμού, αναλώσιμα, υπεργολαβίες, έμμεσα έξοδα κλπ. Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι μέχρι ένα χρόνο, και συμπεριλαμβάνει το στάδιο της προετοιμασίας μέχρι και το τέλος των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν (αξιολόγηση κλπ.). Υποβολή αιτήσεων Για τις δράσεις αυτές η αίτηση υποβάλλεται προς την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA). 28

17

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action 1 Δομή παρουσίασης Μέρος Α - Γενικές πληροφορίες για το Erasmus+ Μέρος Β - Προτεραιότητες και Επιχορηγημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Bologna Experts Conference 16 October

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έφη Μπάσδρα, Αναπ. Καθ. Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη Χειλά, Καθ. Διεθνούς Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ)

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση άνεργων Πιστοποίηση Επιχειρήσεων για την ισότητα Φύλων στο εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2011 COM(2011) 413 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση

Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Επιμόρφωση 18-19 Ιανουαρίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Europe at Schools through Art and Simulation Δημήτρης Μαραγκός, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Erasmus+ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 αρχική εκδοχή (18.01.2013) αναθεωρημένη εκδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα