ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2 ΕΙΑΓΩΓΗ Κάκε δράςθ κατάρτιςθσ επιδιϊκει τθ μεταφορά οριςμζνων περιεχομζνων, αλλά δεν ζχουν φτάςει όλα ςτο ίδιο επίπεδο αποτελεςματικότθτασ για τθν επίτευξι τουσ. Ροια είναι τα αίτια; Κάκε τφποσ δράςθσ απαιτεί τθν εφαρμογι μιασ διαφορετικισ μεκόδου κατάρτιςθσ και, τθν ίδια ςτιγμι, για κάκε προφίλ ςπουδαςτι, κα είναι πιο αποτελεςματικι μια μζκοδοσ εκμάκθςθσ ι κάτι άλλο. Με τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν, όλα τα είδθ των ςυςτθμάτων μάκθςθσ που ζχουν προκφψει, ακόμα κι αν ζχουν αρκετι δθμοςιότθτα λόγω τθσ ευκολίασ τουσ, δεν επιτυγχάνουν πάντα τον απϊτερο ςτόχο τουσ, ο οποίοσ είναι θ μάκθςθ. Είναι ςθμαντικό να καινοτομεί ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ για να είναι αποτελεςματικι. Αλλά θ καινοτομία δεν πρζπει μόνο να υλοποιθκεί ςε νζα ςυςτιματα κατάρτιςθσ, αλλά και το πϊσ κα προςφερκεί ςτουσ φοιτθτζσ, ϊςτε να ζχουν ζνα βακμό αποδοχισ και τθ βζλτιςτθ απόδοςθ. Σιμερα, θ ςε απευκείασ ςφνδεςθ εκπαίδευςθ είναι θ υποςτιριξθ για πολλά από τα άλλα μζςα ενθμζρωςθσ και υπθρεςίεσ από άλλα εκπαιδευτικά κανάλια. Ραρ 'όλα αυτά, εξακολουκεί να ζχει κάποια προβλιματα που δεν είναι εφκολο να λυκοφν. Αν αρχίςουμε με το πλεονζκτθμα ότι θ ςθμερινι κοινωνία ζχει ςυνθκίςει να χρθςιμοποιεί θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, εντοπίηεται μια οριςμζνθ αντίςταςθ ςτθ χριςθ τουσ για τθν κατάρτιςθ. Είναι λογικό γιατί ερχόμαςτε από μια κουλτοφρα που βαςίηεται ςτθν παρουςία ενόσ μάκθμα ςτθν τάξθ, ςε μια κατθγορία ςτθν οποία ο μακθτισ είναι εντελϊσ πακθτικόσ ςτο κζμα ςτο οποίο περιορίηεται να κρατά ςθμειϊςεισ, και ςτο κόςτοσ για να μετακινθκεί από τθ μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ. Ππωσ κάκε αλλαγι, χρειάηεται χρόνοσ. Ράντα κα υπάρχουν επικριτζσ και άλλοι μακθτζσ πολφ ενκουςιϊδθσ. Το ςθμαντικότερο είναι ότι οι οπαδοί πρζπει να μεταδίδουν αυτό το κετικό ςυναίςκθμα ςτουσ ανκρϊπουσ που ζχουν περιςςότερα αποκζματα και, γι 'αυτό, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλά μζςα για να το μεταφζρουν. Το e-learning είναι μια διαδικαςία μάκθςθσ που απαιτεί μια αλλαγι ςτισ ςυνικειεσ και τα ζκιμα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Κατά τθν εφαρμογι των μεκόδων αυτϊν, εμφανίηονται εμπόδια, όπωσ απόρριψθ τθσ χριςθσ οριςμζνων τεχνολογιϊν. Επίςθσ ςθμαντικι είναι θ ζλλειψθ χρόνου που οι μακθτζσ ςυνικωσ εκδθλϊνουν ι θ ζλλειψθ αυτο-πεικαρχίασ που απαιτείται ςε οριςμζνα κανάλια, όπωσ θ online εκπαίδευςθ. Αυτι θ εκπαίδευςθ παρομοιάηετε πολφ με τθν αυτο-μελζτθ, θ οποία, ςφμφωνα με μελζτεσ είναι θ πιο δφςκολθ από όλεσ τισ μεκόδουσ που είναι διακζςιμεσ για τουσ φοιτθτζσ. Η κατάςταςθ αυτι επιδεινϊνεται από τθν ζλλειψθ ωριμότθτασ οριςμζνων καναλιϊν, για παράδειγμα, θ κακι ποιότθτα κάποιων εκπαιδευτικϊν online περιεχομζνων, με ςυνζπεια τθν απόρριψθ των χρθςτϊν. Υπάρχουν πολλά άλλα εμπόδια που προκφπτουν από τθν αντίςταςθ ςτθν αλλαγι που χαρακτθρίηει τον άνκρωπο. 1

3 Ωσ εκ τοφτου, θ πρόκλθςθ των νζων μεκοδολογιϊν για τθν εκπαίδευςθ, δεν ςυνίςταται ςτθν αναηιτθςθ νζων ςυςτθμάτων, δεδομζνου ότι θ προςφορά τουσ είναι ιδθ πολφ μεγάλθ, αλλά ςτθ διάκεςθ ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ για τουσ μακθτζσ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 2

4 1. Τπάρχοντα ςυςτήματα εκπαίδευςησ Υπιρξαν μελζτεσ για τθν εκμάκθςθ θ οποία αναφζρει ότι οι άνκρωποι κυμοφνται: -Το 90% των πραγμάτων που κάνουν. -Το 70% από το τι λζνε και τι γράφουν. -Το 50% από το τι ακοφνε και βλζπουν. -Το 30% από το τι βλζπουν. -Το 10% από το τι διαβάηουν. Σφμφωνα με αυτι τθ μελζτθ ζχει διαπιςτωκεί ότι ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ τθσ μεκοδολογίασ τθσ κατάρτιςθσ πρζπει να περιλαμβάνει ζνα μονοδιάςτατο ςφςτθμα βάςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν. Από αυτό μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τρεισ διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ. 1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ I: ΥΘΙΝΟΤΑ Η μζκοδοσ αυτι προτείνει να περιγράφονται οι δραςτθριότθτεσ και τα παιχνίδια από τθν αρχι, για να αναγκάςει τουσ μακθτζσ να κάνουν πράγματα που κα τουσ επιτρζψουν να διατθριςουν το δυνατόν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Καταλιγει ςε μια μικρι περίλθψθ και ανάγνωςθ των πιο ςθμαντικϊν εννοιϊν, δεδομζνου ότι ζχει βρεκεί ότι οι μεγάλεσ αναγνϊςεισ περιπλζκουν τθ μάκθςθ. Το ςφςτθμα κα είναι: 1 st ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (90% κράτθςθ): Εκτελζςτε προςομοιϊςεισ και παιχνίδια ςχετικά με το κζμα που πρζπει να αντιμετωπιςτεί, αναγκάηοντασ το μακθτι να ςυμμετζχει και να "κάνει", και όπου το περιεχόμενο αντιμετωπίηεται με τθν επζκταςθ. Αυτό κα παράςχει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα όλων εκείνων που πρόκειται να μάκει, και κα δθμιουργιςει τθ βάςθ τθσ «μνιμθσ» για τθ μάκθςθ. Ρρζπει να είναι το πιο εκτεταμζνο και ανκεκτικό μζροσ, αλλά και το πιο διαςκεδαςτικό, να μθν επιτρζψει να γίνει βαρφ και ο μακθτισ να απζχει, γι 'αυτό ςυνιςτάται θ χριςθ προςομοιϊςεων και παιχνιδιϊν. 2 nd -ΤΜΜΕΣΟΧΙΚΗ-ΣΟΠΟΙ ΤΖΗΣΗΕΩΝ(70%): Θα πρζπει να βαςίηεται ςε αυτό που είχε μάκει ςτο πρϊτο ςτάδιο, μπορεί να είναι μια απλι ςυνάκροιςθ μετά το παιχνίδι, ι ζνα θλεκτρονικό φόρουμ όπου οι άνκρωποι κα γράψουν και κα ςυηθτιςουν όλα όςα ςυνζβθςαν ςτισ δράςεισ. Η προϊκθςθ αυτισ τθσ ςυμμετοχισ καλεί μακθτζσ να μιλιςουν, να ςυηθτιςουν και να γράψω για το τι ζμακαν ςτο πρϊτο ςτάδιο, τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ. 3 rd - ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΝΟΣΗΣΩΝ (50%): Μόλισ περάςει θ κατάλλθλθ ςτιγμι για τθ ςυμμετοχι και τθ γνϊμθ, κάποια μακιματα καλά ςχεδιαςμζνθ 'όλ' αυτά τα ςθμαντικά ςθμεία, και να δείξει 3

5 το ςθμείο του άποψθ και γνϊςθ τθσ ζναν ειδικό δάςκαλο, κα βοθκιςει να διευκρινίςει τισ αμφιβολίεσ και τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ, όπωσ ο δάςκαλοσ κζλει να μάκει από φοιτθτζσ. 4 th ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ (30%): Κατά τθ διάρκεια ι μετά τα μακιματα, οι οπτικζσ πλθροφορίεσ μποροφν να μασ βοθκιςουν να κυμθκοφμε τι ζχουμε μάκει. 5 th -ΤΣΗΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ (10%): Τζλοσ, μια ςφντομθ περιγραφι κα επιτρζψει ςτο μακθτι να ζχει μια γριγορθ δομι αναφοράσ που κα τον κάνει να κυμθκεί τι ζμακε ςε αυτό το ςφςτθμα.. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Το ςφςτθμα αυτό ζχει υψθλό βακμό ςυμμετοχισ φοιτθτϊν από τθν πρϊτθ ςτιγμι των. Δεδομζνου ότι ξεκινά με τα παιχνίδια ςυνόδου και τουσ εξομοιωτζσ που είναι διαςκζδαςθ και απορρόφθςθ, και ςυνεχίηει με τθν εργαςία ςε ομάδεσ για να δϊςει δυναμικι ςτισ ομαδικζσ κατθγορίεσ. Ωςτόςο, εάν το περιεχόμενο είναι πολφπλοκο ι οι μακθτζσ ζχουν λίγθ γνϊςθ, το να ξεκινιςουν με προςποιιςεισ ι παιχνίδια μπορεί να νιϊςει ο μακθτισ πωσ ότι δεν είναι πλιρθσ και να αποκαρρυνκεί και να ςταματιςει τθν κατάρτιςθ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Αυτό το είδοσ τθσ μεκόδου που ςυνιςτάται για τουσ μακθτζσ με γνϊςεισ ςτον τομζα που κζλουν να μάκουν περιςςότερα ι να ειδικευτοφν, ι τα μακιματα που δεν απαιτοφν υψθλζσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ II: ΑΤΞΟΤΑ 1 st - ΤΣΗΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ(10%): Ζνασ ςφντομοσ οδθγόσ για το τι κα είναι το κζμα ι μάκθμα κα βοθκιςει το μακθτι να τεκεί ςε μια κατάςταςθ χωρίσ να είναι ζνα μεγάλο κείμενο για ανάγνωςθ από το οποίο πρακτικά δεν κα κυμάται τίποτα.. 2 nd - ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ (30%): Φωτογραφίεσ ι διαγράμματα που ςυνοδεφουν το πρϊτο μζροσ, κα χαλαρϊςουν τθν προςπάκεια τθσ ανάγνωςθσ και μπορεί να βοθκιςουν ςτο να διατθριςεουν κάποιεσ επιπλζον ζννοιεσ μετά τθν πρϊτθ ανάγνωςθ.. 3 rd - ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (50%): Μόλισ τεκεί ςε κατάςταςθ, οπτικι και θχθτικι κα βοθκιςει να αναπτφξουν τα κζματα, ςε αντίκεςθ με τον απόγονο του ςυςτιματοσ, ςε αυτά τα μακιματα δεν κα πρζπει να επιςθμάνουμε τισ ςθμαντικζσ ζννοιεσ, αλλά και να επεκτείνουμε τθ βάςθ που αποκτικθκε ςτο βιμα 1 και th - ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε FORUMS(70%): Συηθτϊντασ τισ κατθγορίεσ κα βοθκιςει να διατθριςουν τα περιεχόμενα που αναγράφονται ςε αυτά. Ο δάςκαλοσ πρζπει να επιδιϊξει να εμπλζξει τουσ μακθτζσ ςε αυτό το επιπλζον βιμα. 5 th - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ (90%): Ωσ ζνα τζλοσ ςε αυτι τθ μζκοδο, το ςφςτθμα των παιχνιδιϊν και οι εξομοιωτζσ κα τεκοφν ςε πράξθ ςτθν πορεία και κα προετοιμάςει τουσ μακθτζσ για τισ κατάλλθλεσ αξιολογιςεισ.. 4

6 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Το ςφςτθμα αναρρίχθςθσ ςυμμετοχισ ζχει ςχεδιαςτεί για τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν για να οδθγιςει ςε πρόοδο, θ οποία κα ζχει μικρό ποςοςτό δραςτθριότθτασ ςτθν αρχι και όςο πάει κα αυξάνεται κακϊσ και θ διάρκεια του μακιματοσ. Διευκολφνει τθν εκμάκθςθ των ςφνκετων υλικϊν. Ωςτόςο, το ςφςτθμα αυτό είναι ευαίςκθτο ςτο να προκαλεί ανία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Ειδικά αν ξεκινά με ζνα πολφ χαμθλό επίπεδο δυςκολίασ, ι θ πρόοδοσ είναι πολφ αργι. Θα μποροφςε να καλζςει τουσ μακθτζσ να παρακάμψουν τισ κατθγορίεσ ι να περνοφν τθν τάξθ άμεςα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Το ςφςτθμα αυτό ςυνιςτάται για μακιματα που για τθ δυςκολία τουσ, απαιτείται θ ρφκμιςθ τθσ γνϊςθσ ςταδιακά και μπορεί να προχωριςει χωρίσ φορτϊςει τουσ μακθτζσ. Αλλά μπορεί να είναι κουραςτικι για τουσ ανκρϊπουσ που επικυμοφν να μάκουν πιο γριγορα με τεχνογνωςία ςχετικά με το κζμα. 1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ III: ΠΤΡΑΜΙΔΑ 1 st - ΤΣΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ (10%): Θα χρθςιμοποιιςουμε τισ ίδιεσ οδθγίεσ όπωσ ςτα αφξοντα ςφςτθμα για να ειςαγάγουμε τουσ φοιτθτζσ, αλλά μπορεί να είναι λιγότερεσ, διότι κα καταλιξουμε δίνοντασ ζνα ςκίτςο/ τελικι περίλθψθ. 2 nd - ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ (30%): Φωτογραφίεσ ι διαγράμματα που ςυνοδεφουν το πρϊτο μζροσ πολφ ςφντομα, κα ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να ςυνεχίςουν τθ ςυμμετοχι τουσ. 3 rd - ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ(50%): Ρροκαταρκτικό μακιματα μφθςθσ που εξθγεί ςτο μακθτι το ελάχιςτο περιεχόμενο παρουςιάηεται ςτθν περίλθψθ. 4 th - ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε FORUMS (70%): Συηιτθςθτα των μακθμάτων κα βοθκιςει να διατθριςουν τα περιεχόμενα που αναγράφονται ςε αυτά. Ο δάςκαλοσ πρζπει να επιδιϊξει να εμπλζξουν οι μακθτζσ αυτό το επιπλζον βιμα και κα πρζπει να είναι μζροσ τουσ, ηθτϊντασ τισ απόψεισ για τθν προςζγγιςθ του υπολοίπου του μακιματοσ. 5 th - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ (90%): Ωσ κεντρικό ςθμείο αυτισ τθσ μεκόδου, ηο ζύζηημα κα καλζςει τουσ μακθτζσ να κζςουν ςε πρακτικι ό, τι αντιλιφκθκαν κατά τθ διάρκεια μζςα από παιχνίδια και προςομοιϊςεισ και ανοίγει τισ πόρτεσ προσ άλλα περιεχόμενα. Οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ για να αναπτφξουν τα παιχνίδια ςε αυτό το επίπεδο, αλλά κα πρζπει τθν ίδια ςτιγμι αφινουν κενά και να προκαλοφν περιζργεια ςτουσ μακθτζσ να ςυνεχίςουν τθν εκμάκθςθ. 6 th - ΤΜΜΕΣΟΧΙΚΑ FORUMS (70%): Σε αυτό το βιμα, κα ςυμμετάςχουν και κα ςυηθτιςουν τισ εμπειρίεσ μετά το παιχνίδι, με ζναν τρόπο κα ςυμμετζχουν εκ νζου οι μακθτζσ και κα ολοκλθρϊςουν τθ ςειρά των μακθμάτων, γιατί ςτο επόμενο μζροσ κα ανακαλφψουν πράγματα που ζχουν ανακαλφψει ςε προςομοιϊςεισ και δεν τα ζχουν διδαχτεί ακόμα. 7 th - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ (50%): Θα χρθςιμοποιιςουν αυτά τα μακιματα για να μάκουν προχωρθμζνα κζματα που ζχουν ιδθ ανακαλυφκεί ςτο τμιμα 5. 5

7 8 th - ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ (30%): Για να τουσ βοθκιςει να κυμοφνται τι ζχουν κάνει μζχρι τϊρα. 9 th - ΟΡΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (10%): Διάρκρωςθ ι εκτεταμζνθ περίλθψθ για να ολοκλθρωκεί θ πορεία και να χρθςιμεφςει ωσ μια γριγορθ αναφορά για το μακθτι να κυμάται τι ζχει μάκει. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Το πυραμιδικό ςφςτθμα παίρνει το καλφτερο από τα δφο προθγοφμενα ςυςτιματα ελαχιςτοποιϊντασ τα μειονεκτιματα: Μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτο βαςικό επίπεδο για να φτάςουν γριγορα ςτα παιχνίδια και τισ προςομοιϊςεισ, θ οποία κα βοθκιςει όςουσ δεν γνωρίηουν αρκετά, να κζςουν τισ βάςεισ για τθ ςωςτι πορεία μάκθςθσ. Και πιο εξειδικευμζνθ και πολφπλοκθ εκπαίδευςθ αφοφ περάςει τα μιςά από τα περιεχόμενα τθσ εκπαίδευςθσ. Το αρνθτικό είναι ότι αυτό το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ τείνει να απαιτεί περιςςότερο χρόνο και ϊρεσ που τα δφο προθγοφμενα ςυςτιματα, και δεν μπορεί να λειτουργιςει για όλουσ τουσ τφπουσ των μακθμάτων. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Αυτό το είδοσ τθσ μεκόδου ςυνιςτάται για εκτεταμζνεσ δεξιότθτεσ που επιδιϊκουν να ειςάγουν πολλζσ νζεσ γνϊςεισ ςτουσ μακθτζσ. Επιπλζον, ειςάγοντασ το πιο ςυμμετοχικό μζροσ ςτθ μζςθ του μακιματοσ κακιςτά ευκολότερο ςτουσ μακθτζσ να αντζξουν όλθ τθ διάρκεια του μακιματοσ. 1.4 ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΙ Στισ παραπάνω μεκόδουσ δεν ζχει κακιερωκεί πότε ι πϊσ κα είναι οι αξιολογιςεισ επειδι εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Πμωσ, πολλζσ μελζτεσ ςυνιςτοφν ςυνεχι απλι αυτο-αξιολογιςεισ που επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να να ξζρουν πόςο μεγαλϊνει θ γνϊςθ τουσ. Και οι δοκιμζσ που ο εκπαιδευτικόσ κρίνει ςκόπιμεσ. Αςηο-αξιολογήζειρ μποπεί να γίνοςν ανά πάζα ζηιγμή, και καλό είναι να παπέσοςν ζηοςρ θοιηηηέρ ηη δςναηόηηηα να κάνοςν ό, ηι νομίζοςν πυρ είναι καηάλληλο. 6

8 2. ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΜΕΘΟΔΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ανάλογα με τα διάφορα εκπαιδευτικά ςυςτιματα και το επίπεδο τθσ ανάκλθςθσ, οι τεχνολογίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν με διαφορετικό τρόπο. Σθμειϊςτε ότι οι ανωτζρω μεκοδολογίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν τόςο για τθν εκπαίδευςθ ςτθν τάξθ, κακϊσ και για τθν θλεκτρονικι εκπαίδευςθ. Θα μελετιςουμε τισ δφο περιπτϊςεισ ξεχωριςτά: Η εφαρμογι απαιτεί μια διαφορετικι μζκοδο κατάρτιςθσ και, τθν ίδια ςτιγμι, για κάκε προφίλ ςπουδαςτι, μία μζκοδο εκμάκθςθσ ι κάτι άλλο που κα είναι πιο αποτελεςματικι Με τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν, όλα τα είδθ των ςυςτθμάτων μάκθςθσ που ζχουν προκφψει, ενϊ ζχουν ευρεία δθμοςιότθτα λόγω τθσ ευκολίασ τουσ, δεν επιτυγχάνουν πάντα τον απϊτερο ςτόχοσ τουσ, ο οποίοσ είναι θ εκμάκθςθ. 2.1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ: Η πιο παραδοςιακι των δφο. Θα πρζπει πιο ορκι εφαρμογι τθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ φροντίδασ και τθ ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν. 1-ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ: Συνικωσ παραδίδοντα ςε φωτοαντίγραφα ι βιβλία ι γράφονται ςτον πίνακα ι διαφανειεν για τουσ μακθτζσ να αντιγράφουν. Οι νζεσ τεχνολογίεσ κα πρζπει να επιτρζπουν τθ φορθτότθτα των εν λόγω περιλιψεων, και το ςωςτό κα είναι να διευκολφνει τα ςυςτιματα αυτά τόςο ςτθ φυςικι όςο και ςτθ ψθφιακι μορφι. Η ψθφιακι μορφι πρζπει να ζχει τθ μζγιςτθ ςυμβατότθτα για να επιτρζψει τθν αναπαραγωγι ςε smartphones υπολογιςτζσ και ταμπλζτεσ, δίνοντασ μεγαλφτερθ κινθτικότθτα και ευκολία χριςθσ για το μακθτι. 2-ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Ππωσ και ςτισ γενικζσ κατευκφνςεισ και περιλιψεισ, θ προβολι φωτογραφιϊν και εικόνων ςε βιβλία ςτθν τάξθ δεν είναι αρκετι. Ζνα USB flash drive με εικόνεσ ςε μορφι JPG, μερικζσ διαφάνειεσ ςε PowerPoint ι περιςςότερεσ μορφζσ ςυμβατότθτα; και μια διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να κάνετε ερωτιςεισ και να ζχουν πρόςβαςθ ςε οπτικζσ πλθροφορίεσ, κα ζπρεπε να είναι υποχρεωτικι πρακτικι για το δάςκαλο. 3-ΕΝΟΣΗΣΕ: Μποροφν να είναι ηωντανά από δάςκαλο ι οπτικοακουςτικά ςυνζδρια των περιεχομζνων. Στθν τελευταία περίπτωςθ είναι και πάλι ςκόπιμο να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ αυτζσ τισ μορφζσ που είναι ςυμβατζσ ςτο να αναπαράγουν ςε οποιαδιποτε ςυςκευι μπορεί να πάρει ο φοιτθτισ. Και ςτθν πρϊτθ, θ εφαρμογι των οπτικοακουςτικϊν ςυςτθμάτων 7

9 καταγραφισ παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ αντίγραφα των τάξεων,είναι ζνα από τα μεγάλα θμιτελι επιχειριςεισ κατάρτιςθσ. 4-ΤΜΜΕΣΟΧΙΚΑ FORUM: Σφνθκεσ και μζροσ των ςυνακροίςεων θ τάξθ, κα πρζπει να εφαρμοςτοφν απευκείασ ςυνδεςεισ με φόρουμ από τον κακθγθτι, όπου οι μακθτζσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ανά πάςα ςτιγμι από το ςπίτι ι όπου και αν βρίςκονται. Και ο δάςκαλοσ μπορεί επίςθσ να ςυμμετζχει ςτισ δραςτθριότθτεσ που προκφπτουν ςτο φόρουμ κατά μικοσ τθσ πορείασ. Ζχει αποδειχκεί ότι ζνα καλό φόρουμ είναι ζνα από τα πιο ςυνεκτικά εργαλεία και περιλαμβάνει μια πιο αποτελεςματικι ομάδα μακθτϊν, και αυξάνει ςθμαντικά τθ μάκθςθ από αυτζσ τισ ομάδεσ. 5-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ: Τζτοια παιχνίδια και προςομοιϊςεισ πρζπει να είναι θ εξζλιξθ των επιχειρθματικϊν πρακτικϊν. Οι πρακτικζσ τθσ εταιρείασ είναι γνωςτό ότι ζχουν πολφ χαμθλό βακμό αποτελεςματικότθτασ. Επειδι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου πρακτικισ άςκθςθσ, οι μακθτζσ δεν ανταποκρίνονται με τισ καταςτάςεισ που μποροφν να απαιτιςουν τθν εφαρμογι των γνϊςεων πζρα από τα βαςικά. Ππωσ ζχουν εφαρμοςτεί από καιρό οι προςομοιϊςεισ ςε κατάρτιςθ, που απαιτεί πολλι ευκφνθ και κζτει ςε κίνδυνο τθ ηωι (π.χ., κυβερνιτεσ αεροςκαφϊν και τρζνων), είναι το μεγάλο άγνωςτο ςε άλλουσ τομείσ εκπαίδευςθσ, παρά το γεγονόσ ότι ζχουν ζνα υψθλό βακμό αποτελεςματικότθτασ ςτθ μάκθςθ. Στο presential εκπαίδευςθ, τα παιχνίδια και εξομοιωτζσ μποροφν να αναπτυχκοφν μζςα ςτθν τάξθ, αλλά ςυνιςτάται να ζχετε μια online πλατφόρμα ενεργοποιθμζνθ. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ: Η ανάπηςξη και ο εκζςγσπονιζμόρ ηηρ εκπαίδεςζηρ με παποςζιάζειρ ζημαίνει ενίζσςζη ηηρ online παποςζίαζηρ ηος μαθήμαηορ. Μια καλή επγαζία ζηην ηάξη και η δςναηόηηηα να ζςνεσίζοςν να επγάζονηαι ζηο ζπίηι ή καηά ηη διάπκεια ηοςρ ελεύθεπος σπόνος, αν έναρ δάζκαλορ δείσνει ζςμμεηοσή και θέληζη να πποεδπεύζει, δίνει ηη δςναηόηηηα καηάπηιζηρ για να έσοςν ένα πολύ ςτηλόηεπο επίπεδο ηηρ επιηςσίαρ. 2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΤΝΔΕΗ : Το νεότερο. Ραρά το γεγονόσ ότι ιδθ πολλζσ πλατφόρμεσ και online μακιματα, δεν ζχουν καλά αποτελζςματα μάκθςθσ, και ο βακμόσ τθσ εγκατάλειψθσ των φοιτθτϊν είναι πολφ υψθλόσ, μπορεί να βελτιωκεί ςθμαντικά με τθ ςωςτι δομι με ζνα υψθλό επίπεδο διδαςκαλίασ. Ζνα άλλο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ online εκπαίδευςθ είναι θ αντίςταςθ των φοιτθτϊν ςε νζεσ μεκόδουσ, και θ «μοναξιά» για τθν οποία διαμαρτφρονται πολλοί χριςτεσ. Μια καλι εκςτρατεία προϊκθςθσ των διαλζξεων πλατφόρμεσ, ι tutorials και εγχειρίδια κατάρτιςθσ ςτθ χριςθ του online ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ βοθκά το πρϊτο βιμα. Και θ ςωςτι φροντίδα μζςω 8

10 τθλεφϊνου, chat και φόρουμ κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να ζχουν τθν αίςκθςθ του " ομάδα ςτθν τάξθ". Τα ζςζηήμαηα πος ζςνιζηώνηαι για online εκπαίδεςζη είναι: 1-ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ: Ζτοιμοι για εκτφπωςθ, ψθφιακά μζςα μεταφοράσ και ορατά από το online, πρζπει να είναι ανιχνεφςιμα από τον φοιτθτι αμζςωσ μόλισ ειςζρχονται ςτθν πλατφόρμα εκπαίδευςθσ. Ζνα καλό ςφςτθμα ι περιλθψθ αυξάνει ςθμαντικά το βακμό ολοκλιρωςθσ εγγραφισ / μάκθμα. Η ψθφιακι μορφι πρζπει να ζχει τθ μζγιςτθ ςυμβατότθτα για να επιτρζψει τθν αναπαραγωγι ςε smartphones υπολογιςτζσ και ταμπλζτεσ, δίνοντασ μεγαλφτερθ κινθτικότθτα και τθν ευχρθςτία για το μακθτι. Θα πρζπει να περιλαμβάνει οδθγίεσ για το πϊσ να κάνει τθ φορθτότθτα για τουσ φοιτθτζσ που δεν ξζρουν πϊσ να το κάνουν. 2-ΟΠΣΙΚΑ: ςε απευκείασ ςφνδεςθ slideshow, το φωτογραφικό υλικό των εικόνων είναι διακζςιμο για προβολι ςτο διαδίκτυο, ζτςι ϊςτε να το κατεβάςουν. 3-ΕΝΟΣΗΣΕ: Αν και online εκπαίδευςθ, βιβλία και ζγγραφα ανάγνωςθσ απαιτοφνται, πρζπει να είναι ςυμβατισ μορφισ για να μποροφν να κατεβάςουν και να παρακολουκιςουν ςε απευκείασ ςφνδεςθ. Ζχει αποδειχκεί ότι πολλοί μακθτζσ αδυνατοφν να διαβάςουν. Ωςτόςο, τα ςυςτιματα video conferencing από εξειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και online μακιματα βίντεο είναι πραγματικά αποτελεςματικά. Συνιςτάται θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ οπτικισ αναγνϊςεισ και να αυξθκεί ό, τι είναι δυνατόν ςε online εκπαίδευςθ. 4-ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε FORUMS: διαδικτυακά φόρουμ ζχουν χρθςιμοποιθκεί για πολλά χρόνια ςτο Διαδίκτυο. Και όμωσ εξακολουκοφν να μθν χρθςιμοποιοφνται ςωςτά ςτθν εκπαίδευςθ. Είναι το κφριο εργαλείο για online εμπλοκι των φοιτθτϊν και το κλειδί για τθν αίςκθςθ τθσ ομάδασ που διαμαρτφρονται πολλοί φοιτθτζσ. Η ευκφνθ τθσ «ηωισ» του φόρουμ είναι ςε μεγάλο βακμό από τουσ διαχειριςτζσ των εκπαιδευτικϊν και τθν πορεία τουσ. Ρροτείνοντασ δραςτθριότθτεσ, οι αναφορζσ ςτο φόρουμ, και απαντϊντασ από τουσ μακθτζσ να προβάλλουν ερωτιματα ϊςτε να δθμιουργθκεί μια online κοινότθτα που εμπλουτίηει ςθμαντικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 5-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ: Ο υπολογιςτισ και το Διαδίκτυο δίνουν αφορμι για όλα τα είδθ των παιχνιδιϊν και εξομοιϊςεων. Και αυτό είναι το μεγάλο πεδίο για να εκτοξευκεί θ online εκπαίδευςθ. Το κυριότερο πρόβλθμά τουσ είναι ότι είναι ακριβό να γίνει, αλλά παρ 'όλα αυτά, είναι ςίγουρα το καλφτερο εργαλείο μάκθςθσ που οι νζεσ τεχνολογίεσ μποροφν να προςφζρουν ςιμερα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Αν και οι πλατφόρμεσ κατάρτιςθσ ζχουν χρόνια λειτουργίασ, εξακολουκοφν να ζχουν ζλλειψθ ςτθν εφαρμογι και τθν επιτυχία που αναμενόταν. Τα περιςςότερα από τα προβλιματά τουσ είναι θ δυςκολία πρόςβαςθσ για τουσ ανκρϊπουσ που δεν ξζρουν πολλά για τουσ υπολογιςτζσ, και θ κακι ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ των προςφερόμενων μακθμάτων. 9

11 3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ραρά το γεγονόσ ότι μερικά από τα εργαλεία που προτείνουμε ζχουν χρθςιμοποιθκεί για κάποιο χρονικό διάςτθμα ςτθν εκπαίδευςθ, είναι το πϊσ να τα χρθςιμοποιοφν, κακϊσ και νζεσ δυνατότθτεσ τουσ, χάρθ ςτισ αναβακμίςεισ, που κάνουν αυτά τα εργαλεία καινοτόμα. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι τισ περιςςότερεσ ςτιγμζσ το τμιμα τθσ καινοτομίασ μεταδίδει τθν πλθροφορία και όχι το ίδιο το εργαλείο. Είναι θ χριςθ που κάνουμε που μεταμορφϊνει τον τρόπο που διδάςκουμε χρθςιμοποιϊντασ τισ ιδζεσ και τα μζςα για τθν τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ γνϊςθσ. Είναι επίςθσ αλικεια ότι ςπάνια καταφζρνουμε να αξιοποιιςουμε τισ δυνατότθτεσ των εργαλείων που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, είτε επειδι δεν είναι απαραίτθτο, είτε λόγω ζλλειψθσ γνϊςεων ι ςυμφεροντων, κα πρζπει να χρθςιμοποιοφμε το πλιρεσ των δυνατότθτων, αλλά πρζπει για να επιτφχουμε τουσ ςτόχουσ μασ. Μερικζσ φορζσ, προςπακόντασ να εκμεταλλευτοφμε τισ δυνατότθτεσ, επικεντρωνόμαςτε ςτο εργαλείο, και δεν είναι ο ςκοπόσ του, είναι το κζμα που προςπακεί να μεταδϊςει. Η ςυμμετοχι, ςυνεπϊσ του εκπαιδευτι είναι να βρει τθν ιςορροπία ανάμεςα ςε αυτό που κζλουμε να περάςουμε και το μζςο που χρθςιμοποιοφμε για αυτό. Ραρακάτω αναφζρεται μια ςειρά από εργαλεία που μπορεί να είναι χριςιμα για τθ μεταφορά πλθροφοριϊν ςε μια καινοτόμο και αποτελεςματικό τρόπο: -POWER POINTS ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ: Μζχρι πρόςφατα, τα αρχεία αυτά χρθςιμοποιικθκαν ωσ περίλθψθ ι το ςχεδιάγραμμα για τθν οκόνθ του υπολογιςτι και να τεκοφν ςε προβολι. Σιμερα, όμωσ, υπάρχουν πολλζσ ςυςκευζσ που μποροφν να παίξουν τζτοια αρχεία. Θα πρζπει να γίνουν ςυμβατά και παρζχουν ςτουσ φοιτθτζσ μετάδοςθ ςε προςωπικζσ τουσ ςυςκευζσ, ϊςτε να μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν όποτε κζλουν. Σιμερα το κφριο πρόγραμμα είναι το Microsoft Power Point διαφάνειεσ και ζχουμε δωρεάν εναλλακτικζσ λφςεισ, όπωσ Impress. - ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΑΦΙΩΝ: Ππωσ και με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, θ φορθτότθτα είναι το καλφτερο εργαλείο ςιμερα για αυτά τα αρχεία. Τόςο τα tablet όςο και οι υπολογιςτζσ ζχουν ενςωματωμζνο λογιςμικό για να λάβουν διαφάνειεσ, web, html 5 τεχνολογίεσ και java Script επιτρζπουν τθ μεγάλθ ποιότθτα ςτθ Gallery. - AUDIO VISUAL-MEDIA: Το κφριο εργαλείο για τθν προβολι οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου ςτισ μζρεσ μασ είναι το Διαδίκτυο. Κανάλια όπωσ το YouTube, Vimeo ι ιδιωτικά είναι ζνα βαςικό εργαλείο για τουσ μακθτζσ να ζχουν πρόςβαςθ γριγορα ςτο περιεχόμενο μάκθςθσ που κζλουν.ενϊ κα ζπρεπε να διευκολφνεται θ λιψθ, προκειμζνου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενα όπου δεν υπάρχει ςφνδεςθ ςτο internet. - ΒΙΒΛΙΟ, ΕΓΓΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΡΙΔΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ : Ράντα διακζςιμεσ για τθ λιψθ και τθν εκτφπωςθ, οι νζεσ τεχνολογίεσ επιτρζπουν τθ πρόςβαςθ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, ακόμθ και για τουσ τυφλοφσ. Για να το γίνει αυτό, κα πρζπει να αναπτφςουν πάντα μια HTML 10

12 ζκδοςθ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Επιπλζον, θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, τόςο τα HTML ζγγραφα ωσ και τα αρχεία PDF και άλλεσ μορφζσ μπορεί να είναι αμφίδρομεσ και ζτςι να παρζχουν βίντεο και αρχεία ιχου για να ςυμπλθρωκεί θ ανάγνωςθ. Ζνα διαδραςτικό ζγγραφο αυξάνει ςε μεγάλο βακμό τθν επιτυχία ςε ζνα online μάκθμα. Adobe In Design και Creative Cloud επιτρζπουν αρχεία PDF και άλλα ζγγραφα με μεγάλθ διαδραςτικότθτα και χρθςτικότθτα. Web τεχνολογίεσ HTML5 CSS3 και Java script επιτρζπει τθ μεταφορά των εν λόγω εγγράφων ςτο διαδίκτυο με όλεσ τισ εγγυιςεισ τθσ ευχρθςτίασ. - ΔΙΑΣΚΕΨΗ: Οι νζεσ τεχνολογίεσ επιτρζπουν ηωντανζσ βιντεοδιαςκζψεισ μζςω streaming, με εφκολο τρόπο και με λίγο ι κακόλου κόςτοσ. Υπάρχει ζνα λογιςμικό όπωσ το Skype, όπου ςτισ διαςκζψεισ επιτρζπεται να ςυνδεκοφν ωσ και 5 ςυςκευζσ, όπου ζνασ από αυτοφσ μπορεί να είναι ο δάςκαλοσ και οι άλλοι 4 οι μακθτζσ. Και το Google, με το νζο Hangouts εργαλείο τθσ, επιτρζπει τθν πιο εκτεταμζνθ ςυνεδρία για δωρεάν μζςω του κοινωνικοφ δικτφου. - FORUMS ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ: Τα forums είναι απολφτωσ αναγκαία, επειδι δεν ζχουν αξιοποιθκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο.η δραςτικότθτα των ςυμμετοχικϊν forum είναι χαρακτθριςτικό των μακθμάτων με τα κοινωνικά δίκτυα και να παράγουν περιςςότερθ κίνθςθ και ενδιαφζρον για τα περιεχόμενα που δίνονται ςε αυτό. PHP -Nuke είναι μια από τισ καλφτερεσ τεχνολογίεσ για ςυμμετοχικά forum, αλλά το Moodle, είναι μια online πλατφόρμα εκπαίδευςθσ, το καλφτερο ολοκλθρωμζνο forum ςτο τομζα του. Τα κοινωνικά δίκτυα όπωσ το facebook και το Google plus μποροφν επίςθσ να είναι χριςιμα για τθ διάδοςθ μακθμάτων. - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ : Η δυνατότθτα ςιμερα να δθμιουργιςουν παιχνίδια τόςο για το περιεχόμενο ιςτοςελίδων όςο και για να κατεβάςουν ςτα μακιματα, οι δυνατότθτεσ είναι ςχεδόν απεριόριςτεσ και είναι μεγάλεσ ςε απευκείασ ςφνδεςθ με το εκπαιδευτικό εργαλείο. Κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ παιχνιδιϊν είναι θ Java script, αλλά υπάρχουν νζοι κινθτιρεσ όπωσ Unity 3D για να διευκολφνει τθν ανάπτυξι τουσ. - ΕΡΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η νζα τεχνολογία που ςυνδυάηει 3D και πραγματικζσ εικόνεσ, ζχει μεγάλο αντίκτυπο, όπωσ τα θλεκτρονικά παιχνίδια και οι προςομοιϊςεισ, είναι πολφ χριςιμο για τουσ ςκοποφσ τθσ διδαςκαλίασ Vuforia, Ar -player, Unity -AR, υπάρχουν πολλαπλάςιεσ αναδυόμενεσ υπθρεςίεσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, ποια κα επιλεγεί εξαρτάται από τθ φφςθ τθσ εφαρμογισ, το πιο ςθμαντικό είναι να είναι φορθτι με όλεσ τισ ςυςκευζσ. - MOBILE ΕΦΑΜΟΓΕΣ (APPs): Οι Mobile εφαρμογζσ για ςκοποφσ διδαςκαλίασ είναι επίςθσ ζνα καινοτόμο εργαλείο εκπαίδευςθσ. Ππωσ θ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ και τα παιχνίδια κα μποροφςε να είναι ακριβζσ για να αναπτυχκοφν.:.κάκε κινθτό ςφςτθμα ζχει τθ δικι του γλϊςςα προγραμματιςμοφ, αν και υπάρχουν πλαίςια, όπωσ τα Phone Gap που επιτρζπουν να αναπτυχκοφν για πολλαπλζσ πλατφόρμεσ ταυτόχρονα. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ: Αν και δεν διερευνϊνται ςυχνά ςτθν εκπαίδευςθ, ζχει μεγάλθ άνκθςθ ςτισ online δραςτθριότθτεσ. Συνίςταται ςτθ δθμιουργία ενόσ κοινωνικοφ προφίλ μζςα από τθν πλατφόρμα εκπαίδευςθσ, όπου, για τθν πραγματοποίθςθ οριςμζνων δραςτθριοτιτων λαμβάνονται «τιμθτικζσ διακρίςεισ» ι επιτεφγματα που επιτρζπουν να επιλζξει ζνασ χριςτθσ το δίκτυο. Ζνα τυπικό παράδειγμα μπορεί να είναι μια κατάταξθ θ 11

13 οποία εμφανίηεται οποίοσ ζχει απαντθςει ςωςτά 60 τυχαίεσ ερωτιςεισ από μια δοκιμι το ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα. Αυτό το ςφςτθμα των κινιτρων μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να μελετοφν περιςςότερο ι να εργαςτοφν ςκλθρότερα για ςτθν πορεία. Ζνα άλλο παράδειγμα που χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε φόρουμ είναι να δϊςει "πιςτοποιθτικά" ςτα πρόςωπα που ζχουν μεγαλφτερθ δραςτθριότθτα ςε αυτό.αυτό το είδοσ των ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν γίνεται με τεχνολογίεσ Web html CSS και Java script. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Οι online πλατφόρμεσ εκπαίδευςθσ επιτρζπουν πολλαπλά ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, θ πιο χαρακτθριςτικι είναι πολλαπλισ επιλογισ των τυχαίων ερωτιςεων που επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να τισ εξετάςουν όςεσ φορζσ είναι επικυμθτό για τθν εκτζλεςθ αυτο-αξιολογιςεισ. Και πιο πολφπλοκα ςυςτιματα ελζγχου που χρθςιμεφουν ωσ τελικι αξιολόγθςθ. Αν και ςε high-stakes εξετάςεισ ςυνιςτάται το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ για να αποφευχκεί θ «εξαπάτθςθ» από τουσ μακθτζσ. Η βαςικι πλατφόρμα εκπαίδευςθσ είναι θ Moodle, θ οποία ζχει όλεσ τισ τεχνολογίεσ ευχρθςτίασ που εφαρμόηονται ςτθν κατάρτιςθ αλλά με τθν PHP, μπορείτε να το κάνετε ςυνικεια και προςωπικά ςχεδιαςμζνεσ πλατφόρμεσ. 12

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Salonica Guide Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API Φοιτιτρια: Λαντηάκθ Χριςτίνα Επιβλζπων Κακθγθτισ: Σαμαράσ Νικόλαοσ Θμερομθνία: 15 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογι Υυςτθμάτων Εκμάκθςθσ Φαξινομθτϊν Υε Σαιχνίδια Υτρατθγικισ Σραγματικοφ Χρόνου

Εφαρμογι Υυςτθμάτων Εκμάκθςθσ Φαξινομθτϊν Υε Σαιχνίδια Υτρατθγικισ Σραγματικοφ Χρόνου ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Σομϋασ Ηλεκτρονικόσ και Τπολογιςτών Εργαςτόριο Επεξεργαςύασ Πληροφορύασ και Τπολογιςμών (ΕΠΤ) Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT Ππόλογορ και Εισαγωγή Στο Μάθημα Ε-Learning Και το Ππωτόκολλο Υπηπεσιών Υποστήπιξηρ τηρ ΝΑΕ Δθπνλήζεθε απφ BSC SME Ρνχζε, Βνπιγαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα