ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2 ΕΙΑΓΩΓΗ Κάκε δράςθ κατάρτιςθσ επιδιϊκει τθ μεταφορά οριςμζνων περιεχομζνων, αλλά δεν ζχουν φτάςει όλα ςτο ίδιο επίπεδο αποτελεςματικότθτασ για τθν επίτευξι τουσ. Ροια είναι τα αίτια; Κάκε τφποσ δράςθσ απαιτεί τθν εφαρμογι μιασ διαφορετικισ μεκόδου κατάρτιςθσ και, τθν ίδια ςτιγμι, για κάκε προφίλ ςπουδαςτι, κα είναι πιο αποτελεςματικι μια μζκοδοσ εκμάκθςθσ ι κάτι άλλο. Με τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν, όλα τα είδθ των ςυςτθμάτων μάκθςθσ που ζχουν προκφψει, ακόμα κι αν ζχουν αρκετι δθμοςιότθτα λόγω τθσ ευκολίασ τουσ, δεν επιτυγχάνουν πάντα τον απϊτερο ςτόχο τουσ, ο οποίοσ είναι θ μάκθςθ. Είναι ςθμαντικό να καινοτομεί ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ για να είναι αποτελεςματικι. Αλλά θ καινοτομία δεν πρζπει μόνο να υλοποιθκεί ςε νζα ςυςτιματα κατάρτιςθσ, αλλά και το πϊσ κα προςφερκεί ςτουσ φοιτθτζσ, ϊςτε να ζχουν ζνα βακμό αποδοχισ και τθ βζλτιςτθ απόδοςθ. Σιμερα, θ ςε απευκείασ ςφνδεςθ εκπαίδευςθ είναι θ υποςτιριξθ για πολλά από τα άλλα μζςα ενθμζρωςθσ και υπθρεςίεσ από άλλα εκπαιδευτικά κανάλια. Ραρ 'όλα αυτά, εξακολουκεί να ζχει κάποια προβλιματα που δεν είναι εφκολο να λυκοφν. Αν αρχίςουμε με το πλεονζκτθμα ότι θ ςθμερινι κοινωνία ζχει ςυνθκίςει να χρθςιμοποιεί θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, εντοπίηεται μια οριςμζνθ αντίςταςθ ςτθ χριςθ τουσ για τθν κατάρτιςθ. Είναι λογικό γιατί ερχόμαςτε από μια κουλτοφρα που βαςίηεται ςτθν παρουςία ενόσ μάκθμα ςτθν τάξθ, ςε μια κατθγορία ςτθν οποία ο μακθτισ είναι εντελϊσ πακθτικόσ ςτο κζμα ςτο οποίο περιορίηεται να κρατά ςθμειϊςεισ, και ςτο κόςτοσ για να μετακινθκεί από τθ μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ. Ππωσ κάκε αλλαγι, χρειάηεται χρόνοσ. Ράντα κα υπάρχουν επικριτζσ και άλλοι μακθτζσ πολφ ενκουςιϊδθσ. Το ςθμαντικότερο είναι ότι οι οπαδοί πρζπει να μεταδίδουν αυτό το κετικό ςυναίςκθμα ςτουσ ανκρϊπουσ που ζχουν περιςςότερα αποκζματα και, γι 'αυτό, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλά μζςα για να το μεταφζρουν. Το e-learning είναι μια διαδικαςία μάκθςθσ που απαιτεί μια αλλαγι ςτισ ςυνικειεσ και τα ζκιμα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Κατά τθν εφαρμογι των μεκόδων αυτϊν, εμφανίηονται εμπόδια, όπωσ απόρριψθ τθσ χριςθσ οριςμζνων τεχνολογιϊν. Επίςθσ ςθμαντικι είναι θ ζλλειψθ χρόνου που οι μακθτζσ ςυνικωσ εκδθλϊνουν ι θ ζλλειψθ αυτο-πεικαρχίασ που απαιτείται ςε οριςμζνα κανάλια, όπωσ θ online εκπαίδευςθ. Αυτι θ εκπαίδευςθ παρομοιάηετε πολφ με τθν αυτο-μελζτθ, θ οποία, ςφμφωνα με μελζτεσ είναι θ πιο δφςκολθ από όλεσ τισ μεκόδουσ που είναι διακζςιμεσ για τουσ φοιτθτζσ. Η κατάςταςθ αυτι επιδεινϊνεται από τθν ζλλειψθ ωριμότθτασ οριςμζνων καναλιϊν, για παράδειγμα, θ κακι ποιότθτα κάποιων εκπαιδευτικϊν online περιεχομζνων, με ςυνζπεια τθν απόρριψθ των χρθςτϊν. Υπάρχουν πολλά άλλα εμπόδια που προκφπτουν από τθν αντίςταςθ ςτθν αλλαγι που χαρακτθρίηει τον άνκρωπο. 1

3 Ωσ εκ τοφτου, θ πρόκλθςθ των νζων μεκοδολογιϊν για τθν εκπαίδευςθ, δεν ςυνίςταται ςτθν αναηιτθςθ νζων ςυςτθμάτων, δεδομζνου ότι θ προςφορά τουσ είναι ιδθ πολφ μεγάλθ, αλλά ςτθ διάκεςθ ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ για τουσ μακθτζσ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 2

4 1. Τπάρχοντα ςυςτήματα εκπαίδευςησ Υπιρξαν μελζτεσ για τθν εκμάκθςθ θ οποία αναφζρει ότι οι άνκρωποι κυμοφνται: -Το 90% των πραγμάτων που κάνουν. -Το 70% από το τι λζνε και τι γράφουν. -Το 50% από το τι ακοφνε και βλζπουν. -Το 30% από το τι βλζπουν. -Το 10% από το τι διαβάηουν. Σφμφωνα με αυτι τθ μελζτθ ζχει διαπιςτωκεί ότι ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ τθσ μεκοδολογίασ τθσ κατάρτιςθσ πρζπει να περιλαμβάνει ζνα μονοδιάςτατο ςφςτθμα βάςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν. Από αυτό μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τρεισ διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ. 1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ I: ΥΘΙΝΟΤΑ Η μζκοδοσ αυτι προτείνει να περιγράφονται οι δραςτθριότθτεσ και τα παιχνίδια από τθν αρχι, για να αναγκάςει τουσ μακθτζσ να κάνουν πράγματα που κα τουσ επιτρζψουν να διατθριςουν το δυνατόν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Καταλιγει ςε μια μικρι περίλθψθ και ανάγνωςθ των πιο ςθμαντικϊν εννοιϊν, δεδομζνου ότι ζχει βρεκεί ότι οι μεγάλεσ αναγνϊςεισ περιπλζκουν τθ μάκθςθ. Το ςφςτθμα κα είναι: 1 st ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (90% κράτθςθ): Εκτελζςτε προςομοιϊςεισ και παιχνίδια ςχετικά με το κζμα που πρζπει να αντιμετωπιςτεί, αναγκάηοντασ το μακθτι να ςυμμετζχει και να "κάνει", και όπου το περιεχόμενο αντιμετωπίηεται με τθν επζκταςθ. Αυτό κα παράςχει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα όλων εκείνων που πρόκειται να μάκει, και κα δθμιουργιςει τθ βάςθ τθσ «μνιμθσ» για τθ μάκθςθ. Ρρζπει να είναι το πιο εκτεταμζνο και ανκεκτικό μζροσ, αλλά και το πιο διαςκεδαςτικό, να μθν επιτρζψει να γίνει βαρφ και ο μακθτισ να απζχει, γι 'αυτό ςυνιςτάται θ χριςθ προςομοιϊςεων και παιχνιδιϊν. 2 nd -ΤΜΜΕΣΟΧΙΚΗ-ΣΟΠΟΙ ΤΖΗΣΗΕΩΝ(70%): Θα πρζπει να βαςίηεται ςε αυτό που είχε μάκει ςτο πρϊτο ςτάδιο, μπορεί να είναι μια απλι ςυνάκροιςθ μετά το παιχνίδι, ι ζνα θλεκτρονικό φόρουμ όπου οι άνκρωποι κα γράψουν και κα ςυηθτιςουν όλα όςα ςυνζβθςαν ςτισ δράςεισ. Η προϊκθςθ αυτισ τθσ ςυμμετοχισ καλεί μακθτζσ να μιλιςουν, να ςυηθτιςουν και να γράψω για το τι ζμακαν ςτο πρϊτο ςτάδιο, τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ. 3 rd - ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΝΟΣΗΣΩΝ (50%): Μόλισ περάςει θ κατάλλθλθ ςτιγμι για τθ ςυμμετοχι και τθ γνϊμθ, κάποια μακιματα καλά ςχεδιαςμζνθ 'όλ' αυτά τα ςθμαντικά ςθμεία, και να δείξει 3

5 το ςθμείο του άποψθ και γνϊςθ τθσ ζναν ειδικό δάςκαλο, κα βοθκιςει να διευκρινίςει τισ αμφιβολίεσ και τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ, όπωσ ο δάςκαλοσ κζλει να μάκει από φοιτθτζσ. 4 th ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ (30%): Κατά τθ διάρκεια ι μετά τα μακιματα, οι οπτικζσ πλθροφορίεσ μποροφν να μασ βοθκιςουν να κυμθκοφμε τι ζχουμε μάκει. 5 th -ΤΣΗΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ (10%): Τζλοσ, μια ςφντομθ περιγραφι κα επιτρζψει ςτο μακθτι να ζχει μια γριγορθ δομι αναφοράσ που κα τον κάνει να κυμθκεί τι ζμακε ςε αυτό το ςφςτθμα.. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Το ςφςτθμα αυτό ζχει υψθλό βακμό ςυμμετοχισ φοιτθτϊν από τθν πρϊτθ ςτιγμι των. Δεδομζνου ότι ξεκινά με τα παιχνίδια ςυνόδου και τουσ εξομοιωτζσ που είναι διαςκζδαςθ και απορρόφθςθ, και ςυνεχίηει με τθν εργαςία ςε ομάδεσ για να δϊςει δυναμικι ςτισ ομαδικζσ κατθγορίεσ. Ωςτόςο, εάν το περιεχόμενο είναι πολφπλοκο ι οι μακθτζσ ζχουν λίγθ γνϊςθ, το να ξεκινιςουν με προςποιιςεισ ι παιχνίδια μπορεί να νιϊςει ο μακθτισ πωσ ότι δεν είναι πλιρθσ και να αποκαρρυνκεί και να ςταματιςει τθν κατάρτιςθ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Αυτό το είδοσ τθσ μεκόδου που ςυνιςτάται για τουσ μακθτζσ με γνϊςεισ ςτον τομζα που κζλουν να μάκουν περιςςότερα ι να ειδικευτοφν, ι τα μακιματα που δεν απαιτοφν υψθλζσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ II: ΑΤΞΟΤΑ 1 st - ΤΣΗΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ(10%): Ζνασ ςφντομοσ οδθγόσ για το τι κα είναι το κζμα ι μάκθμα κα βοθκιςει το μακθτι να τεκεί ςε μια κατάςταςθ χωρίσ να είναι ζνα μεγάλο κείμενο για ανάγνωςθ από το οποίο πρακτικά δεν κα κυμάται τίποτα.. 2 nd - ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ (30%): Φωτογραφίεσ ι διαγράμματα που ςυνοδεφουν το πρϊτο μζροσ, κα χαλαρϊςουν τθν προςπάκεια τθσ ανάγνωςθσ και μπορεί να βοθκιςουν ςτο να διατθριςεουν κάποιεσ επιπλζον ζννοιεσ μετά τθν πρϊτθ ανάγνωςθ.. 3 rd - ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (50%): Μόλισ τεκεί ςε κατάςταςθ, οπτικι και θχθτικι κα βοθκιςει να αναπτφξουν τα κζματα, ςε αντίκεςθ με τον απόγονο του ςυςτιματοσ, ςε αυτά τα μακιματα δεν κα πρζπει να επιςθμάνουμε τισ ςθμαντικζσ ζννοιεσ, αλλά και να επεκτείνουμε τθ βάςθ που αποκτικθκε ςτο βιμα 1 και th - ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε FORUMS(70%): Συηθτϊντασ τισ κατθγορίεσ κα βοθκιςει να διατθριςουν τα περιεχόμενα που αναγράφονται ςε αυτά. Ο δάςκαλοσ πρζπει να επιδιϊξει να εμπλζξει τουσ μακθτζσ ςε αυτό το επιπλζον βιμα. 5 th - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ (90%): Ωσ ζνα τζλοσ ςε αυτι τθ μζκοδο, το ςφςτθμα των παιχνιδιϊν και οι εξομοιωτζσ κα τεκοφν ςε πράξθ ςτθν πορεία και κα προετοιμάςει τουσ μακθτζσ για τισ κατάλλθλεσ αξιολογιςεισ.. 4

6 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Το ςφςτθμα αναρρίχθςθσ ςυμμετοχισ ζχει ςχεδιαςτεί για τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν για να οδθγιςει ςε πρόοδο, θ οποία κα ζχει μικρό ποςοςτό δραςτθριότθτασ ςτθν αρχι και όςο πάει κα αυξάνεται κακϊσ και θ διάρκεια του μακιματοσ. Διευκολφνει τθν εκμάκθςθ των ςφνκετων υλικϊν. Ωςτόςο, το ςφςτθμα αυτό είναι ευαίςκθτο ςτο να προκαλεί ανία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Ειδικά αν ξεκινά με ζνα πολφ χαμθλό επίπεδο δυςκολίασ, ι θ πρόοδοσ είναι πολφ αργι. Θα μποροφςε να καλζςει τουσ μακθτζσ να παρακάμψουν τισ κατθγορίεσ ι να περνοφν τθν τάξθ άμεςα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Το ςφςτθμα αυτό ςυνιςτάται για μακιματα που για τθ δυςκολία τουσ, απαιτείται θ ρφκμιςθ τθσ γνϊςθσ ςταδιακά και μπορεί να προχωριςει χωρίσ φορτϊςει τουσ μακθτζσ. Αλλά μπορεί να είναι κουραςτικι για τουσ ανκρϊπουσ που επικυμοφν να μάκουν πιο γριγορα με τεχνογνωςία ςχετικά με το κζμα. 1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ III: ΠΤΡΑΜΙΔΑ 1 st - ΤΣΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ (10%): Θα χρθςιμοποιιςουμε τισ ίδιεσ οδθγίεσ όπωσ ςτα αφξοντα ςφςτθμα για να ειςαγάγουμε τουσ φοιτθτζσ, αλλά μπορεί να είναι λιγότερεσ, διότι κα καταλιξουμε δίνοντασ ζνα ςκίτςο/ τελικι περίλθψθ. 2 nd - ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ (30%): Φωτογραφίεσ ι διαγράμματα που ςυνοδεφουν το πρϊτο μζροσ πολφ ςφντομα, κα ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να ςυνεχίςουν τθ ςυμμετοχι τουσ. 3 rd - ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ(50%): Ρροκαταρκτικό μακιματα μφθςθσ που εξθγεί ςτο μακθτι το ελάχιςτο περιεχόμενο παρουςιάηεται ςτθν περίλθψθ. 4 th - ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε FORUMS (70%): Συηιτθςθτα των μακθμάτων κα βοθκιςει να διατθριςουν τα περιεχόμενα που αναγράφονται ςε αυτά. Ο δάςκαλοσ πρζπει να επιδιϊξει να εμπλζξουν οι μακθτζσ αυτό το επιπλζον βιμα και κα πρζπει να είναι μζροσ τουσ, ηθτϊντασ τισ απόψεισ για τθν προςζγγιςθ του υπολοίπου του μακιματοσ. 5 th - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ (90%): Ωσ κεντρικό ςθμείο αυτισ τθσ μεκόδου, ηο ζύζηημα κα καλζςει τουσ μακθτζσ να κζςουν ςε πρακτικι ό, τι αντιλιφκθκαν κατά τθ διάρκεια μζςα από παιχνίδια και προςομοιϊςεισ και ανοίγει τισ πόρτεσ προσ άλλα περιεχόμενα. Οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ για να αναπτφξουν τα παιχνίδια ςε αυτό το επίπεδο, αλλά κα πρζπει τθν ίδια ςτιγμι αφινουν κενά και να προκαλοφν περιζργεια ςτουσ μακθτζσ να ςυνεχίςουν τθν εκμάκθςθ. 6 th - ΤΜΜΕΣΟΧΙΚΑ FORUMS (70%): Σε αυτό το βιμα, κα ςυμμετάςχουν και κα ςυηθτιςουν τισ εμπειρίεσ μετά το παιχνίδι, με ζναν τρόπο κα ςυμμετζχουν εκ νζου οι μακθτζσ και κα ολοκλθρϊςουν τθ ςειρά των μακθμάτων, γιατί ςτο επόμενο μζροσ κα ανακαλφψουν πράγματα που ζχουν ανακαλφψει ςε προςομοιϊςεισ και δεν τα ζχουν διδαχτεί ακόμα. 7 th - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ (50%): Θα χρθςιμοποιιςουν αυτά τα μακιματα για να μάκουν προχωρθμζνα κζματα που ζχουν ιδθ ανακαλυφκεί ςτο τμιμα 5. 5

7 8 th - ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ (30%): Για να τουσ βοθκιςει να κυμοφνται τι ζχουν κάνει μζχρι τϊρα. 9 th - ΟΡΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (10%): Διάρκρωςθ ι εκτεταμζνθ περίλθψθ για να ολοκλθρωκεί θ πορεία και να χρθςιμεφςει ωσ μια γριγορθ αναφορά για το μακθτι να κυμάται τι ζχει μάκει. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Το πυραμιδικό ςφςτθμα παίρνει το καλφτερο από τα δφο προθγοφμενα ςυςτιματα ελαχιςτοποιϊντασ τα μειονεκτιματα: Μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτο βαςικό επίπεδο για να φτάςουν γριγορα ςτα παιχνίδια και τισ προςομοιϊςεισ, θ οποία κα βοθκιςει όςουσ δεν γνωρίηουν αρκετά, να κζςουν τισ βάςεισ για τθ ςωςτι πορεία μάκθςθσ. Και πιο εξειδικευμζνθ και πολφπλοκθ εκπαίδευςθ αφοφ περάςει τα μιςά από τα περιεχόμενα τθσ εκπαίδευςθσ. Το αρνθτικό είναι ότι αυτό το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ τείνει να απαιτεί περιςςότερο χρόνο και ϊρεσ που τα δφο προθγοφμενα ςυςτιματα, και δεν μπορεί να λειτουργιςει για όλουσ τουσ τφπουσ των μακθμάτων. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Αυτό το είδοσ τθσ μεκόδου ςυνιςτάται για εκτεταμζνεσ δεξιότθτεσ που επιδιϊκουν να ειςάγουν πολλζσ νζεσ γνϊςεισ ςτουσ μακθτζσ. Επιπλζον, ειςάγοντασ το πιο ςυμμετοχικό μζροσ ςτθ μζςθ του μακιματοσ κακιςτά ευκολότερο ςτουσ μακθτζσ να αντζξουν όλθ τθ διάρκεια του μακιματοσ. 1.4 ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΙ Στισ παραπάνω μεκόδουσ δεν ζχει κακιερωκεί πότε ι πϊσ κα είναι οι αξιολογιςεισ επειδι εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Πμωσ, πολλζσ μελζτεσ ςυνιςτοφν ςυνεχι απλι αυτο-αξιολογιςεισ που επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να να ξζρουν πόςο μεγαλϊνει θ γνϊςθ τουσ. Και οι δοκιμζσ που ο εκπαιδευτικόσ κρίνει ςκόπιμεσ. Αςηο-αξιολογήζειρ μποπεί να γίνοςν ανά πάζα ζηιγμή, και καλό είναι να παπέσοςν ζηοςρ θοιηηηέρ ηη δςναηόηηηα να κάνοςν ό, ηι νομίζοςν πυρ είναι καηάλληλο. 6

8 2. ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΜΕΘΟΔΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ανάλογα με τα διάφορα εκπαιδευτικά ςυςτιματα και το επίπεδο τθσ ανάκλθςθσ, οι τεχνολογίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν με διαφορετικό τρόπο. Σθμειϊςτε ότι οι ανωτζρω μεκοδολογίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν τόςο για τθν εκπαίδευςθ ςτθν τάξθ, κακϊσ και για τθν θλεκτρονικι εκπαίδευςθ. Θα μελετιςουμε τισ δφο περιπτϊςεισ ξεχωριςτά: Η εφαρμογι απαιτεί μια διαφορετικι μζκοδο κατάρτιςθσ και, τθν ίδια ςτιγμι, για κάκε προφίλ ςπουδαςτι, μία μζκοδο εκμάκθςθσ ι κάτι άλλο που κα είναι πιο αποτελεςματικι Με τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν, όλα τα είδθ των ςυςτθμάτων μάκθςθσ που ζχουν προκφψει, ενϊ ζχουν ευρεία δθμοςιότθτα λόγω τθσ ευκολίασ τουσ, δεν επιτυγχάνουν πάντα τον απϊτερο ςτόχοσ τουσ, ο οποίοσ είναι θ εκμάκθςθ. 2.1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ: Η πιο παραδοςιακι των δφο. Θα πρζπει πιο ορκι εφαρμογι τθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ φροντίδασ και τθ ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν. 1-ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ: Συνικωσ παραδίδοντα ςε φωτοαντίγραφα ι βιβλία ι γράφονται ςτον πίνακα ι διαφανειεν για τουσ μακθτζσ να αντιγράφουν. Οι νζεσ τεχνολογίεσ κα πρζπει να επιτρζπουν τθ φορθτότθτα των εν λόγω περιλιψεων, και το ςωςτό κα είναι να διευκολφνει τα ςυςτιματα αυτά τόςο ςτθ φυςικι όςο και ςτθ ψθφιακι μορφι. Η ψθφιακι μορφι πρζπει να ζχει τθ μζγιςτθ ςυμβατότθτα για να επιτρζψει τθν αναπαραγωγι ςε smartphones υπολογιςτζσ και ταμπλζτεσ, δίνοντασ μεγαλφτερθ κινθτικότθτα και ευκολία χριςθσ για το μακθτι. 2-ΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Ππωσ και ςτισ γενικζσ κατευκφνςεισ και περιλιψεισ, θ προβολι φωτογραφιϊν και εικόνων ςε βιβλία ςτθν τάξθ δεν είναι αρκετι. Ζνα USB flash drive με εικόνεσ ςε μορφι JPG, μερικζσ διαφάνειεσ ςε PowerPoint ι περιςςότερεσ μορφζσ ςυμβατότθτα; και μια διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να κάνετε ερωτιςεισ και να ζχουν πρόςβαςθ ςε οπτικζσ πλθροφορίεσ, κα ζπρεπε να είναι υποχρεωτικι πρακτικι για το δάςκαλο. 3-ΕΝΟΣΗΣΕ: Μποροφν να είναι ηωντανά από δάςκαλο ι οπτικοακουςτικά ςυνζδρια των περιεχομζνων. Στθν τελευταία περίπτωςθ είναι και πάλι ςκόπιμο να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ αυτζσ τισ μορφζσ που είναι ςυμβατζσ ςτο να αναπαράγουν ςε οποιαδιποτε ςυςκευι μπορεί να πάρει ο φοιτθτισ. Και ςτθν πρϊτθ, θ εφαρμογι των οπτικοακουςτικϊν ςυςτθμάτων 7

9 καταγραφισ παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ αντίγραφα των τάξεων,είναι ζνα από τα μεγάλα θμιτελι επιχειριςεισ κατάρτιςθσ. 4-ΤΜΜΕΣΟΧΙΚΑ FORUM: Σφνθκεσ και μζροσ των ςυνακροίςεων θ τάξθ, κα πρζπει να εφαρμοςτοφν απευκείασ ςυνδεςεισ με φόρουμ από τον κακθγθτι, όπου οι μακθτζσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ανά πάςα ςτιγμι από το ςπίτι ι όπου και αν βρίςκονται. Και ο δάςκαλοσ μπορεί επίςθσ να ςυμμετζχει ςτισ δραςτθριότθτεσ που προκφπτουν ςτο φόρουμ κατά μικοσ τθσ πορείασ. Ζχει αποδειχκεί ότι ζνα καλό φόρουμ είναι ζνα από τα πιο ςυνεκτικά εργαλεία και περιλαμβάνει μια πιο αποτελεςματικι ομάδα μακθτϊν, και αυξάνει ςθμαντικά τθ μάκθςθ από αυτζσ τισ ομάδεσ. 5-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ: Τζτοια παιχνίδια και προςομοιϊςεισ πρζπει να είναι θ εξζλιξθ των επιχειρθματικϊν πρακτικϊν. Οι πρακτικζσ τθσ εταιρείασ είναι γνωςτό ότι ζχουν πολφ χαμθλό βακμό αποτελεςματικότθτασ. Επειδι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου πρακτικισ άςκθςθσ, οι μακθτζσ δεν ανταποκρίνονται με τισ καταςτάςεισ που μποροφν να απαιτιςουν τθν εφαρμογι των γνϊςεων πζρα από τα βαςικά. Ππωσ ζχουν εφαρμοςτεί από καιρό οι προςομοιϊςεισ ςε κατάρτιςθ, που απαιτεί πολλι ευκφνθ και κζτει ςε κίνδυνο τθ ηωι (π.χ., κυβερνιτεσ αεροςκαφϊν και τρζνων), είναι το μεγάλο άγνωςτο ςε άλλουσ τομείσ εκπαίδευςθσ, παρά το γεγονόσ ότι ζχουν ζνα υψθλό βακμό αποτελεςματικότθτασ ςτθ μάκθςθ. Στο presential εκπαίδευςθ, τα παιχνίδια και εξομοιωτζσ μποροφν να αναπτυχκοφν μζςα ςτθν τάξθ, αλλά ςυνιςτάται να ζχετε μια online πλατφόρμα ενεργοποιθμζνθ. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ: Η ανάπηςξη και ο εκζςγσπονιζμόρ ηηρ εκπαίδεςζηρ με παποςζιάζειρ ζημαίνει ενίζσςζη ηηρ online παποςζίαζηρ ηος μαθήμαηορ. Μια καλή επγαζία ζηην ηάξη και η δςναηόηηηα να ζςνεσίζοςν να επγάζονηαι ζηο ζπίηι ή καηά ηη διάπκεια ηοςρ ελεύθεπος σπόνος, αν έναρ δάζκαλορ δείσνει ζςμμεηοσή και θέληζη να πποεδπεύζει, δίνει ηη δςναηόηηηα καηάπηιζηρ για να έσοςν ένα πολύ ςτηλόηεπο επίπεδο ηηρ επιηςσίαρ. 2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΤΝΔΕΗ : Το νεότερο. Ραρά το γεγονόσ ότι ιδθ πολλζσ πλατφόρμεσ και online μακιματα, δεν ζχουν καλά αποτελζςματα μάκθςθσ, και ο βακμόσ τθσ εγκατάλειψθσ των φοιτθτϊν είναι πολφ υψθλόσ, μπορεί να βελτιωκεί ςθμαντικά με τθ ςωςτι δομι με ζνα υψθλό επίπεδο διδαςκαλίασ. Ζνα άλλο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ online εκπαίδευςθ είναι θ αντίςταςθ των φοιτθτϊν ςε νζεσ μεκόδουσ, και θ «μοναξιά» για τθν οποία διαμαρτφρονται πολλοί χριςτεσ. Μια καλι εκςτρατεία προϊκθςθσ των διαλζξεων πλατφόρμεσ, ι tutorials και εγχειρίδια κατάρτιςθσ ςτθ χριςθ του online ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ βοθκά το πρϊτο βιμα. Και θ ςωςτι φροντίδα μζςω 8

10 τθλεφϊνου, chat και φόρουμ κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να ζχουν τθν αίςκθςθ του " ομάδα ςτθν τάξθ". Τα ζςζηήμαηα πος ζςνιζηώνηαι για online εκπαίδεςζη είναι: 1-ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ: Ζτοιμοι για εκτφπωςθ, ψθφιακά μζςα μεταφοράσ και ορατά από το online, πρζπει να είναι ανιχνεφςιμα από τον φοιτθτι αμζςωσ μόλισ ειςζρχονται ςτθν πλατφόρμα εκπαίδευςθσ. Ζνα καλό ςφςτθμα ι περιλθψθ αυξάνει ςθμαντικά το βακμό ολοκλιρωςθσ εγγραφισ / μάκθμα. Η ψθφιακι μορφι πρζπει να ζχει τθ μζγιςτθ ςυμβατότθτα για να επιτρζψει τθν αναπαραγωγι ςε smartphones υπολογιςτζσ και ταμπλζτεσ, δίνοντασ μεγαλφτερθ κινθτικότθτα και τθν ευχρθςτία για το μακθτι. Θα πρζπει να περιλαμβάνει οδθγίεσ για το πϊσ να κάνει τθ φορθτότθτα για τουσ φοιτθτζσ που δεν ξζρουν πϊσ να το κάνουν. 2-ΟΠΣΙΚΑ: ςε απευκείασ ςφνδεςθ slideshow, το φωτογραφικό υλικό των εικόνων είναι διακζςιμο για προβολι ςτο διαδίκτυο, ζτςι ϊςτε να το κατεβάςουν. 3-ΕΝΟΣΗΣΕ: Αν και online εκπαίδευςθ, βιβλία και ζγγραφα ανάγνωςθσ απαιτοφνται, πρζπει να είναι ςυμβατισ μορφισ για να μποροφν να κατεβάςουν και να παρακολουκιςουν ςε απευκείασ ςφνδεςθ. Ζχει αποδειχκεί ότι πολλοί μακθτζσ αδυνατοφν να διαβάςουν. Ωςτόςο, τα ςυςτιματα video conferencing από εξειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και online μακιματα βίντεο είναι πραγματικά αποτελεςματικά. Συνιςτάται θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ οπτικισ αναγνϊςεισ και να αυξθκεί ό, τι είναι δυνατόν ςε online εκπαίδευςθ. 4-ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε FORUMS: διαδικτυακά φόρουμ ζχουν χρθςιμοποιθκεί για πολλά χρόνια ςτο Διαδίκτυο. Και όμωσ εξακολουκοφν να μθν χρθςιμοποιοφνται ςωςτά ςτθν εκπαίδευςθ. Είναι το κφριο εργαλείο για online εμπλοκι των φοιτθτϊν και το κλειδί για τθν αίςκθςθ τθσ ομάδασ που διαμαρτφρονται πολλοί φοιτθτζσ. Η ευκφνθ τθσ «ηωισ» του φόρουμ είναι ςε μεγάλο βακμό από τουσ διαχειριςτζσ των εκπαιδευτικϊν και τθν πορεία τουσ. Ρροτείνοντασ δραςτθριότθτεσ, οι αναφορζσ ςτο φόρουμ, και απαντϊντασ από τουσ μακθτζσ να προβάλλουν ερωτιματα ϊςτε να δθμιουργθκεί μια online κοινότθτα που εμπλουτίηει ςθμαντικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 5-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΙ: Ο υπολογιςτισ και το Διαδίκτυο δίνουν αφορμι για όλα τα είδθ των παιχνιδιϊν και εξομοιϊςεων. Και αυτό είναι το μεγάλο πεδίο για να εκτοξευκεί θ online εκπαίδευςθ. Το κυριότερο πρόβλθμά τουσ είναι ότι είναι ακριβό να γίνει, αλλά παρ 'όλα αυτά, είναι ςίγουρα το καλφτερο εργαλείο μάκθςθσ που οι νζεσ τεχνολογίεσ μποροφν να προςφζρουν ςιμερα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Αν και οι πλατφόρμεσ κατάρτιςθσ ζχουν χρόνια λειτουργίασ, εξακολουκοφν να ζχουν ζλλειψθ ςτθν εφαρμογι και τθν επιτυχία που αναμενόταν. Τα περιςςότερα από τα προβλιματά τουσ είναι θ δυςκολία πρόςβαςθσ για τουσ ανκρϊπουσ που δεν ξζρουν πολλά για τουσ υπολογιςτζσ, και θ κακι ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ των προςφερόμενων μακθμάτων. 9

11 3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ραρά το γεγονόσ ότι μερικά από τα εργαλεία που προτείνουμε ζχουν χρθςιμοποιθκεί για κάποιο χρονικό διάςτθμα ςτθν εκπαίδευςθ, είναι το πϊσ να τα χρθςιμοποιοφν, κακϊσ και νζεσ δυνατότθτεσ τουσ, χάρθ ςτισ αναβακμίςεισ, που κάνουν αυτά τα εργαλεία καινοτόμα. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι τισ περιςςότερεσ ςτιγμζσ το τμιμα τθσ καινοτομίασ μεταδίδει τθν πλθροφορία και όχι το ίδιο το εργαλείο. Είναι θ χριςθ που κάνουμε που μεταμορφϊνει τον τρόπο που διδάςκουμε χρθςιμοποιϊντασ τισ ιδζεσ και τα μζςα για τθν τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ γνϊςθσ. Είναι επίςθσ αλικεια ότι ςπάνια καταφζρνουμε να αξιοποιιςουμε τισ δυνατότθτεσ των εργαλείων που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, είτε επειδι δεν είναι απαραίτθτο, είτε λόγω ζλλειψθσ γνϊςεων ι ςυμφεροντων, κα πρζπει να χρθςιμοποιοφμε το πλιρεσ των δυνατότθτων, αλλά πρζπει για να επιτφχουμε τουσ ςτόχουσ μασ. Μερικζσ φορζσ, προςπακόντασ να εκμεταλλευτοφμε τισ δυνατότθτεσ, επικεντρωνόμαςτε ςτο εργαλείο, και δεν είναι ο ςκοπόσ του, είναι το κζμα που προςπακεί να μεταδϊςει. Η ςυμμετοχι, ςυνεπϊσ του εκπαιδευτι είναι να βρει τθν ιςορροπία ανάμεςα ςε αυτό που κζλουμε να περάςουμε και το μζςο που χρθςιμοποιοφμε για αυτό. Ραρακάτω αναφζρεται μια ςειρά από εργαλεία που μπορεί να είναι χριςιμα για τθ μεταφορά πλθροφοριϊν ςε μια καινοτόμο και αποτελεςματικό τρόπο: -POWER POINTS ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ: Μζχρι πρόςφατα, τα αρχεία αυτά χρθςιμοποιικθκαν ωσ περίλθψθ ι το ςχεδιάγραμμα για τθν οκόνθ του υπολογιςτι και να τεκοφν ςε προβολι. Σιμερα, όμωσ, υπάρχουν πολλζσ ςυςκευζσ που μποροφν να παίξουν τζτοια αρχεία. Θα πρζπει να γίνουν ςυμβατά και παρζχουν ςτουσ φοιτθτζσ μετάδοςθ ςε προςωπικζσ τουσ ςυςκευζσ, ϊςτε να μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν όποτε κζλουν. Σιμερα το κφριο πρόγραμμα είναι το Microsoft Power Point διαφάνειεσ και ζχουμε δωρεάν εναλλακτικζσ λφςεισ, όπωσ Impress. - ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΑΦΙΩΝ: Ππωσ και με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, θ φορθτότθτα είναι το καλφτερο εργαλείο ςιμερα για αυτά τα αρχεία. Τόςο τα tablet όςο και οι υπολογιςτζσ ζχουν ενςωματωμζνο λογιςμικό για να λάβουν διαφάνειεσ, web, html 5 τεχνολογίεσ και java Script επιτρζπουν τθ μεγάλθ ποιότθτα ςτθ Gallery. - AUDIO VISUAL-MEDIA: Το κφριο εργαλείο για τθν προβολι οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου ςτισ μζρεσ μασ είναι το Διαδίκτυο. Κανάλια όπωσ το YouTube, Vimeo ι ιδιωτικά είναι ζνα βαςικό εργαλείο για τουσ μακθτζσ να ζχουν πρόςβαςθ γριγορα ςτο περιεχόμενο μάκθςθσ που κζλουν.ενϊ κα ζπρεπε να διευκολφνεται θ λιψθ, προκειμζνου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενα όπου δεν υπάρχει ςφνδεςθ ςτο internet. - ΒΙΒΛΙΟ, ΕΓΓΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΡΙΔΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ : Ράντα διακζςιμεσ για τθ λιψθ και τθν εκτφπωςθ, οι νζεσ τεχνολογίεσ επιτρζπουν τθ πρόςβαςθ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, ακόμθ και για τουσ τυφλοφσ. Για να το γίνει αυτό, κα πρζπει να αναπτφςουν πάντα μια HTML 10

12 ζκδοςθ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Επιπλζον, θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, τόςο τα HTML ζγγραφα ωσ και τα αρχεία PDF και άλλεσ μορφζσ μπορεί να είναι αμφίδρομεσ και ζτςι να παρζχουν βίντεο και αρχεία ιχου για να ςυμπλθρωκεί θ ανάγνωςθ. Ζνα διαδραςτικό ζγγραφο αυξάνει ςε μεγάλο βακμό τθν επιτυχία ςε ζνα online μάκθμα. Adobe In Design και Creative Cloud επιτρζπουν αρχεία PDF και άλλα ζγγραφα με μεγάλθ διαδραςτικότθτα και χρθςτικότθτα. Web τεχνολογίεσ HTML5 CSS3 και Java script επιτρζπει τθ μεταφορά των εν λόγω εγγράφων ςτο διαδίκτυο με όλεσ τισ εγγυιςεισ τθσ ευχρθςτίασ. - ΔΙΑΣΚΕΨΗ: Οι νζεσ τεχνολογίεσ επιτρζπουν ηωντανζσ βιντεοδιαςκζψεισ μζςω streaming, με εφκολο τρόπο και με λίγο ι κακόλου κόςτοσ. Υπάρχει ζνα λογιςμικό όπωσ το Skype, όπου ςτισ διαςκζψεισ επιτρζπεται να ςυνδεκοφν ωσ και 5 ςυςκευζσ, όπου ζνασ από αυτοφσ μπορεί να είναι ο δάςκαλοσ και οι άλλοι 4 οι μακθτζσ. Και το Google, με το νζο Hangouts εργαλείο τθσ, επιτρζπει τθν πιο εκτεταμζνθ ςυνεδρία για δωρεάν μζςω του κοινωνικοφ δικτφου. - FORUMS ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ: Τα forums είναι απολφτωσ αναγκαία, επειδι δεν ζχουν αξιοποιθκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο.η δραςτικότθτα των ςυμμετοχικϊν forum είναι χαρακτθριςτικό των μακθμάτων με τα κοινωνικά δίκτυα και να παράγουν περιςςότερθ κίνθςθ και ενδιαφζρον για τα περιεχόμενα που δίνονται ςε αυτό. PHP -Nuke είναι μια από τισ καλφτερεσ τεχνολογίεσ για ςυμμετοχικά forum, αλλά το Moodle, είναι μια online πλατφόρμα εκπαίδευςθσ, το καλφτερο ολοκλθρωμζνο forum ςτο τομζα του. Τα κοινωνικά δίκτυα όπωσ το facebook και το Google plus μποροφν επίςθσ να είναι χριςιμα για τθ διάδοςθ μακθμάτων. - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ : Η δυνατότθτα ςιμερα να δθμιουργιςουν παιχνίδια τόςο για το περιεχόμενο ιςτοςελίδων όςο και για να κατεβάςουν ςτα μακιματα, οι δυνατότθτεσ είναι ςχεδόν απεριόριςτεσ και είναι μεγάλεσ ςε απευκείασ ςφνδεςθ με το εκπαιδευτικό εργαλείο. Κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ παιχνιδιϊν είναι θ Java script, αλλά υπάρχουν νζοι κινθτιρεσ όπωσ Unity 3D για να διευκολφνει τθν ανάπτυξι τουσ. - ΕΡΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η νζα τεχνολογία που ςυνδυάηει 3D και πραγματικζσ εικόνεσ, ζχει μεγάλο αντίκτυπο, όπωσ τα θλεκτρονικά παιχνίδια και οι προςομοιϊςεισ, είναι πολφ χριςιμο για τουσ ςκοποφσ τθσ διδαςκαλίασ Vuforia, Ar -player, Unity -AR, υπάρχουν πολλαπλάςιεσ αναδυόμενεσ υπθρεςίεσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, ποια κα επιλεγεί εξαρτάται από τθ φφςθ τθσ εφαρμογισ, το πιο ςθμαντικό είναι να είναι φορθτι με όλεσ τισ ςυςκευζσ. - MOBILE ΕΦΑΜΟΓΕΣ (APPs): Οι Mobile εφαρμογζσ για ςκοποφσ διδαςκαλίασ είναι επίςθσ ζνα καινοτόμο εργαλείο εκπαίδευςθσ. Ππωσ θ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ και τα παιχνίδια κα μποροφςε να είναι ακριβζσ για να αναπτυχκοφν.:.κάκε κινθτό ςφςτθμα ζχει τθ δικι του γλϊςςα προγραμματιςμοφ, αν και υπάρχουν πλαίςια, όπωσ τα Phone Gap που επιτρζπουν να αναπτυχκοφν για πολλαπλζσ πλατφόρμεσ ταυτόχρονα. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ: Αν και δεν διερευνϊνται ςυχνά ςτθν εκπαίδευςθ, ζχει μεγάλθ άνκθςθ ςτισ online δραςτθριότθτεσ. Συνίςταται ςτθ δθμιουργία ενόσ κοινωνικοφ προφίλ μζςα από τθν πλατφόρμα εκπαίδευςθσ, όπου, για τθν πραγματοποίθςθ οριςμζνων δραςτθριοτιτων λαμβάνονται «τιμθτικζσ διακρίςεισ» ι επιτεφγματα που επιτρζπουν να επιλζξει ζνασ χριςτθσ το δίκτυο. Ζνα τυπικό παράδειγμα μπορεί να είναι μια κατάταξθ θ 11

13 οποία εμφανίηεται οποίοσ ζχει απαντθςει ςωςτά 60 τυχαίεσ ερωτιςεισ από μια δοκιμι το ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα. Αυτό το ςφςτθμα των κινιτρων μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να μελετοφν περιςςότερο ι να εργαςτοφν ςκλθρότερα για ςτθν πορεία. Ζνα άλλο παράδειγμα που χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε φόρουμ είναι να δϊςει "πιςτοποιθτικά" ςτα πρόςωπα που ζχουν μεγαλφτερθ δραςτθριότθτα ςε αυτό.αυτό το είδοσ των ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν γίνεται με τεχνολογίεσ Web html CSS και Java script. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Οι online πλατφόρμεσ εκπαίδευςθσ επιτρζπουν πολλαπλά ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, θ πιο χαρακτθριςτικι είναι πολλαπλισ επιλογισ των τυχαίων ερωτιςεων που επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να τισ εξετάςουν όςεσ φορζσ είναι επικυμθτό για τθν εκτζλεςθ αυτο-αξιολογιςεισ. Και πιο πολφπλοκα ςυςτιματα ελζγχου που χρθςιμεφουν ωσ τελικι αξιολόγθςθ. Αν και ςε high-stakes εξετάςεισ ςυνιςτάται το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ για να αποφευχκεί θ «εξαπάτθςθ» από τουσ μακθτζσ. Η βαςικι πλατφόρμα εκπαίδευςθσ είναι θ Moodle, θ οποία ζχει όλεσ τισ τεχνολογίεσ ευχρθςτίασ που εφαρμόηονται ςτθν κατάρτιςθ αλλά με τθν PHP, μπορείτε να το κάνετε ςυνικεια και προςωπικά ςχεδιαςμζνεσ πλατφόρμεσ. 12

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager E-ducation Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Agenda Παροσζίαζη ηης SiEBEN Μαθηηές με netbooks, Live@Edu (cloud collaboration) & διαδραζηικούς πίνακες Υποδομή δικηύοσ (AD, WDS, Security, Offline

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα