Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype."

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 1

2 Στθν ςελίδα που εμφανίηεται ςτθ ςυνζχεια, κάνουμε κλικ ςτο «Get Skype for Windows» και ςτθν επόμενθ ςελίδα κλικ ςτο «Download now» HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 2

3 Περιμζνουμε μζχρι να εμφανιςτεί ςτο επάνω μζροσ του παρακφρου του προγράμματοσ περιιγθςθσ (Internet Explorer) μια κίτρινθ γραμμι για τθ λιψθ του προγράμματοσ που πρόκειται να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω ςε αυτι τθν κίτρινθ γραμμι και ςτο μενοφ που εμφανίηεται κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι «Λιψθ αρχείου». Εμφανίηεται το παράκυρο τθσ λιψθσ αρχείου. Οι επιλογζσ που ζχει είναι : Εκτζλεςθ = κατζβαςμα και εγκατάςταςθ ςτον υπολογιςτι μασ χωρίσ αποκικευςθ του αρχείου εγκατάςταςθσ ςτον υπολογιςτι μασ Αποκικευςθ = κατζβαςμα και αποκικευςθ ςτον υπολογιςτι μασ του αρχείου εγκατάςταςθσ, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να μποροφμε να εγκαταςτιςουμε το πρόγραμμα όςεσ φορζσ κζλουμε και ςε όςουσ υπολογιςτζσ διακζτουμε. Επιλζγουμε τθν «Αποκικευςθ» κάνοντασ κλικ ςτο αντίςτοιχο κουμπί. Ανοίγει παράκυρο για επιλογι ςε ςυγκεκριμζνο φάκελο του υπολογιςτι μασ. Στα Windows Vista επιλζγουμε το φάκελο «Λιψεισ» ςτουσ φακζλουσ του χριςτθ μασ. Στα Windows XP επιλζγουμε κάποιο φάκελο για «Λθφκζντα αρχεία» ι «Downloads» ςτον δίςκο του υπολογιςτι μασ. HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 3

4 Το πρόγραμμα κατεβαίνει και αποκθκεφεται ςτον υπολογιςτι μασ και βλζπουμε τθν εξζλιξθ τθσ αποκικευςθσ με τθν πράςινθ γραμμι που γεμίηει από αριςτερά προσ τα δεξιά, όπωσ φαίνεται ςτθ πλαϊνι εικόνα. Όταν ολοκλθρωκεί θ λιψθ, κλείνουμε τον Internet Explorer και ανοίγουμε το φάκελο ςτον οποίο αποκθκεφςαμε το αρχείο που μόλισ κατζβθκε από το internet. Κάνουμε διπλό κλικ ςτο αρχείο αυτό, που το όνομά του είναι «SkypeSetup» για να αρχίςει θ εγκατάςταςθ του Skype ςτον υπολογιςτι μασ. Μόλισ ανοίξει το παράκυρο τθσ εγκατάςταςθσ, κλείνουμε το παράκυρο του φακζλου και κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «υμφωνϊ να γίνει εγκατάςταςθ» Στο επόμενο βιμα τθσ εγκατάςταςθσ, απενεργοποιοφμε τισ επιλογζσ για εγκατάςταςθ των προγραμμάτων Google Chrome και κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «υνζχιςθ και εγκατάςταςθ του Skype». HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 4

5 Η εγκατάςταςθ ολοκλθρϊνεται και βλζπουμε τθν εξζλιξθ τθσ και το % ολοκλιρωςθσ τθσ και εναπομείναντα δευτερόλεπτα, όπωσ ςτθν πλαϊνι εικόνα. Όταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Σζλοσ». Αμζςωσ μετά ανοίγει το Skype για να δθμιουργιςουμε λογαριαςμό. Πλθκτρολογοφμε (με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) τα ςτοιχεία μασ τα οποία κζλουμε να φαίνονται από άλλα μζλθ του Skype. Το όνομα Skype δθμιουργείτε αυτόματα από το πλιρεσ όνομα που ζχουμε πλθκτρολογιςει με τελείεσ αντί για κενά διαςτιματα ανάμεςα ςτισ λζξεισ. Ο κωδικόσ πρόςβαςθσ πρζπει να ζχει τουλάχιςτον 6 χαρακτιρεσ και κατά προτίμθςθ γράμματα και αρικμοφσ. Τον πλθκτρολογοφμε 2 φορζσ. HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 5

6 Σε κάκε κουτάκι (πεδίο) τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ καταχϊρθςθσ, το Skype επιβεβαιϊνει τθν ορκότθτα τθσ καταχϊρθςθσ μασ με ζνα πράςινο. Πλθκτρολογοφμε ζνα ζγκυρο για επικοινωνία του Skype και για επαναφορά ξεχαςμζνου κωδικοφ πρόςβαςθσ Skype. Ομοίωσ με κωδικό, πλθκτρολογοφμε 2 φορζσ το αυτό. Στθ ςυνζχεια κάνουμε κλικ ςτο «υμφωνϊ δθμιουργία λογαριαςμοφ». Το Skype ελζγχει αν το όνομα που πλθκτρολογιςαμε είναι διακζςιμο. Εφόςον είναι, το Skype μασ ηθτάει να πλθκτρολογιςουμε τθν πόλθ τθσ Ελλάδασ που βριςκόμαςτε (για να μποροφμε αργότερα να μεταφζρουμε το Skype μασ ςτο ςτακερό ι κινθτό τθλζφωνό μασ). Επίςθσ πρζπει να καταχωριςουμε τθν θμερομθνία γζννθςισ μασ (δεν είμαςτε υποχρεωμζνοι να καταχωριςουμε τθν πραγματικι αν δεν το επικυμοφμε) και τον αρικμό του κινθτοφ μασ τθλεφϊνου (ομοίωσ δεν είναι απαραίτθτο να καταχωριςουμε το πραγματικό, αλλά αυτό που κα καταχωριςουμε, κα είναι αυτό ςτο οποίο κα μπορζςουμε αργότερα εφόςον επικυμοφμε να εκτρζψουμε το Skype μασ). Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «ΟΚ». HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 6

7 Ο λογαριαςμόσ μασ ςτο Skype ζχει δθμιουργθκεί και το Skype κα ξεκινά αυτόματα κάκε φορά που κα ανοίγουμε τον υπολογιςτι μασ. Αποεπιλζγουμε να μθν εμφανίηεται θ οκόνθ υποδοχισ Skype κάκε φορά που ξεκινά το Skype. Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι «ελζγξτε τον ιχο ςασ» για να δοκιμάςουμε αν λειτουργοφν καλά ςτο Skype το μικρόφωνο και τα θχεία του υπολογιςτι μασ. HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 7

8 Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «δοκιμι μικροφϊνου» για να πραγματοποιιςουμε ζλεγχο του μικροφϊνου του υπολογιςτι μασ ςτο Skype. Μιλάμε και εφόςον ζχουμε ςυνδζςει το μικρόφωνό ςωςτά κα δοφμε μια πράςινθ γραμμι να μεγαλϊνει ανάλογα με τθν ζνταςθ τθσ φωνισ μασ. Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Ναι» εφόςον ςυμβαίνει αυτό. Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «δοκιμι θχείων» για να πραγματοποιιςουμε ζλεγχο των θχείων του υπολογιςτι μασ ςτο Skype. Κάνουμε κλικ ςτο «Πατιςτε εδϊ» και εφόςον ακοφγεται χαρακτθριςτικόσ ιχοσ κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Ναι». Σε άλλθ οδθγία με αντίςτοιχο video μπορείτε να δείτε αναλυτικότερο ζλεγχο θχείων και μικροφώνου. HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 8

9 Σε αυτι τθν οδθγία και το αντίςτοιχο video δεν είχαμε ςυνδζςει κάμερα ςτον υπολογιςτι μασ και ζτςι δεν μποροφμε να πραγματοποιιςουμε ζλεγχο κάμερασ. Μπορείτε να το δείτε ςε άλλθ οδθγία (και video). Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «υνζχιςθ». Στθ ςυνζχεια κάνουμε δοκιμαςτικι κλιςθ για να ελζγξουμε τα θχεία και το μικρόφωνό του υπολογιςτι μασ, αν λειτουργοφν ςωςτά ςτο Skype. Αυτό μπορείτε να το δείτε ςε άλλθ οδθγία με αντίςτοιχο video Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Επιςτροφι ςτθν οκόνθ υποδοχισ» και ςτο βζλοσ για ςυνζχεια. HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 9

10 Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Προςωποποίθςθ» και ςτθν επιλογι «αλλάξτε τθ φωτογραφία ςασ» Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Αναηιτθςθ» και επιλζγουμε από φάκελο του υπολογιςτι μασ τθν εικόνα που κζλουμε να ζχουμε και να βλζπουν οι άλλοι χριςτεσ του Skype. Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Νζο» και ςτθν επιλογι «Νζα επαφι» για να βροφμε και να προςκζςουμε ςτο Skype μασ επαφζσ χρθςτϊν Skype. Πλθκτρολογοφμε το πικανό όνομα χριςτθ Skype και κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Εφρεςθ». Αν δεν μπορεί το Skype να βρει κάποια επαφι, διορκϊνουμε το όνομα χριςτθ που ζχουμε πλθκτρολογιςει και κάνουμε πάλι κλικ ςτο κουμπί «Εφρεςθ». Στθ λίςτα των επαφϊν που εμφανίηεται κάνουμε κλικ ςτθν επαφι που μασ ενδιαφζρει και κλικ ςτο κουμπί «Προςκικθ επαφισ». HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 10

11 To Skype μασ ενθμερϊνει ότι κα ςτείλει θλεκτρονικό μινυμα ςτον χριςτθ που επιλζξαμε για να τον ενθμερϊςει ότι ηθτιςαμε να προςκζςουμε τθν επαφι του ςτο Skype ςτισ δικζσ μασ επαφζσ του Skype. Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Αποςτολι». Εφόςον επικυμοφμε μποροφμε να αναηθτιςουμε άλλεσ επαφζσ κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί «Προςκζςτε περιςςότερεσ επαφζσ». Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Κλείςιμο» για να κλείςουμε το παράκυρο προςκικθσ επαφϊν Skype. HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 11

12 To Skype είναι ζτοιμο για να κάνουμε και να δεχκοφμε κλιςεισ. Το κλείςιμο Skype κρατάει το Skype ςε αναμονι ςτο χϊρο ειδοποιιςεων των Windows. Με διπλό κλικ ςτο εικονίδιο του ςτθν περιοχι αυτι, επανζρχεται ςε λειτουργία. Ομοίωσ και όταν ζχουμε ειςερχόμενθ κλιςθ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! HELPU.EU CHANNEL ON YOUTUBE.COM ςελίδα 12

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπηςξη εθαπμογήρ κοινυνικών δικηύυν ζε Android ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα