Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο"

Transcript

1 Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350) Οδηγόσ για το Γονζα 1

2 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή Φιλοςοφία του εκπαιδευτικοφ υλικοφ Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ για γονείσ Ενημερωτικό Υλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ Περιεχόμενα μαθήματοσ «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο για Παιδιά Δημοτικοφ και Γυμναςίου» Εκπαιδευτικό υλικό για Μαθητζσ Δημοτικοφ και Γυμναςίου Παράρτημα

3 1. Ειςαγωγή Εργαςτιριο Προθγμζνων Τεχνολογιϊν Μάκθςθσ και Πολιτιςμοφ Τα παιδιά ςιμερα ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςε κακθμερινι ςχεδόν βάςθ και είναι κακικον και ζγνοια όλων (γονζων και εκπαιδευτικϊν) να δθμιουργιςουν όλεσ εκείνεσ τισ προχποκζςεισ που ςυντελοφν ςτθν αςφαλι πλοιγθςι τουσ ςτο Διαδίκτυο. Ο παρϊν Οδθγόσ ςάσ παρζχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χρειάηεςτε, για να κατανοιςετε τθ φιλοςοφία του θλεκτρονικοφ μακιματοσ «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» ενθμερωτικό υλικό για γονείσ και εκπαιδευτικοφσ και να αποκομίςετε μια ιδζα ςχετικά με το θλεκτρονικό μάκθμα: «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» για παιδιά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου, που κα δοκεί ςτα παιδιά ςασ, όπωσ αυτά ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ ζργου: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350). Στον οδθγό αυτό μπορείτε να μελετιςετε προτεινόμενουσ τρόπουσ/ δραςτθριότθτεσ για το πϊσ να διαςφαλίςετε τθν αςφαλι πλοιγθςθ των παιδιϊν ςασ ςτο διαδίκτυο ακολουκϊντασ κάποιεσ βαςικζσ ςυμβουλζσ που κα ςασ βοθκιςουν ςτθν κακθμερινότθτά ςασ. Βαςικζσ οκόνεσ του υλικοφ τόςο για εςάσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και για τα παιδιά ςασ αποτυπϊνονται ςτισ ενότθτεσ 4, 5 και 6. Στο παράρτθμα μπορείτε να δείτε το που και πωσ κα κατεβάςετε το υλικό. 3

4 2. Φιλοςοφία του εκπαιδευτικοφ υλικοφ Το εκπαιδευτικό υλικό απαρτίηεται από δφο θλεκτρονικά μακιματα, τα εξισ: i) «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο για παιδιά Δημοτικοφ και Γυμναςίου» ii) «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» ενθμερωτικό υλικό για γονείσ και εκπαιδευτικοφσ Ηλεκτρονικό μάθημα για παιδιά Το θλεκτρονικό μάκθμα για παιδιά ζχει ςχεδιαςτεί και δομθκεί, με ςκοπό να αξιοποιθκεί ςτθ ςχολικι τάξθ, για να ενθμερωκοφν τα παιδιά για διάφορεσ πτυχζσ του Διαδικτφου και για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ πρζπει να προςτατευτοφν από τουσ κινδφνουσ που υφίςτανται ςτον κυβερνοχϊρο. Υλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ Το θλεκτρονικό μάκθμα που απευκφνεται ςε εςάσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ ζχει χαρακτιρα ενθμερωτικό και δθ ςυμβουλευτικό, με ςκοπό να πλθροφορθκείτε για το πϊσ πραγματικά μπορείτε να προςτατζψετε τα παιδιά ςασ από τουσ διαδικτυακοφσ κινδφνουσ, δίχωσ αυτό να ςθμαίνει πωσ κα τουσ ςτεριςετε τθ δυνατότθτα να πλοθγοφνται, να αλλθλεπιδροφν, να παίηουν, να μακαίνουν και να ψυχαγωγοφνται μζςα από τισ ςελίδεσ του Internet. Παρακολουκείςτε προςεκτικά τισ πλθροφορίεσ και τα χριςιμα tips που υπάρχουν ςτο υλικό. Επικοινωνιςτε με τουσ Εκπαιδευτικοφσ που είναι υπεφκυνοι για τθν παρουςίαςθ του μακιματοσ ςτα παιδιά και ανταλλάξτε απόψεισ για το πϊσ μπορείτε να ακολουκιςετε μια κοινι πορεία απζναντι ςτα παιδιά ςασ. Συηθτιςτε με τα παιδιά ςασ για το πϊσ τουσ φάνθκε το θλεκτρονικό μάκθμα που παρακολοφκθςαν. Εφόςον, οι ςυμβουλζσ και οι πλθροφορίεσ που κα αποκομίςετε από το εκπαιδευτικό υλικό δεν αρκοφν, για να επιλφςετε μια αρνθτικι κατάςταςθ που ενδεχομζνωσ να υπάρχει ςτο ςπίτι ςασ, επικοινωνιςτε άμεςα με ειδικοφσ (βλ. ενότθτα 3). 4

5 3. Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ για γονείσ Ωσ γονείσ κζλετε να προςτατεφςετε τα παιδιά ςασ από τουσ κινδφνουσ του διαδικτυακοφ κόςμου και μζςω του υλικοφ μασ μπορείτε να αποκομίςετε μια εικόνα για το τι ακριβϊσ χρειάηεται να κάνετε, για να διαφυλάξετε τα παιδιά ςασ. Επιπλζον μπορείτε να κάνετε τα εξισ: 1. Να αναηθτιςετε videos από το YouTube ςχετικά με τθν Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο, για παράδειγμα με ενδεικτικό όρο αναηιτθςθσ: Internet safe και να τα δείτε μαηί με τα παιδιά ςασ ανεξαρτιτωσ θλικίασ. Ζτςι τουσ δείχνετε πωσ και χρθςιμοποιείτε τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (YouTube) που και τα ίδια χρθςιμοποιοφν αλλά ταυτόχρονα τουσ περνάτε και χριςιμα tips που ενδεχομζνωσ να μθν είχαν ςκεφτεί, όταν αςχολοφνται με το διαδίκτυο. 2. Να μελετιςετε βιβλία που αςχολοφνται με τθν Αςφαλι πλοιγθςθ των παιδιϊν ςτο διαδίκτυο (π.χ.: Simon Johnson, Keep Your Kids Safe on the Internet, 2004, ISBN-10: ), για να ζχετε μια ακόμα πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα για το κζμα τθσ αςφαλοφσ πλοιγθςθσ. 3. Να χρθςιμοποιιςετε όλα τα φίλτρα οικογενειακισ προςταςίασ ςτουσ Η/Υ του ςπιτιοφ ςασ και να ελζγχετε τισ ιςτοςελίδεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να πλοθγοφνται τα παιδιά ςασ, κάνοντασ αναηιτθςθ από το Ιςτορικό πλοιγθςθσ του φυλλομετρθτι που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτον Η/Υ. 4. Συηθτιςτε με τα παιδιά ςασ για το ποφ πλοθγοφνται ςτο Διαδίκτυο και με ποιουσ ςυνομιλοφν. 5. Να κάνετε αναφορζσ (Report) ςτισ ιςτοςελίδεσ από όπου εντοπίηετε πωσ τα παιδιά ςασ δζχονται κάποια παρενόχλθςθ. 5. Παρακολουκιςτε κακθμερινά το Facebook group του SafeSocialMedia.org, όπου υπάρχει κακθμερινι ενθμζρωςθ για κζματα που καλφπτουν τθν Αςφαλι πλοιγθςθ των παιδιϊν ςτο Διαδίκτυο. 5

6 6. Να αναηθτιςετε περαιτζρω υλικό και χριςιμεσ ςυμβουλζσ κάνοντασ πλοιγθςθ ςτουσ παρακάτω ιςτοτόπουσ: Cyberkids _ Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ για γονείσ και παιδιά Microsoft Hellas _ Προςταςία των παιδιϊν ςασ με τθν Οικογενειακι αςφάλεια (Προγράμματα και χριςιμεσ ςυμβουλζσ, για να προςτατεφςετε το παιδί ςασ από τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου). Get Safe Online _ ενθμερωτικό υλικό με ςυμβουλζσ και πρακτικζσ για τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο ( περιζχει και quiz). e Safety Kit _ ενθμερωτικό website για παιδιά με ςυμβουλζσ, quiz, παιχνίδια κ.α. Sch.gr _ Πανελλινιο Σχολικό Δίκτυο. mamadesmpampades.gr_ Ιςτοςελίδα με πολφ χριςιμεσ ςυμβουλζσ αςφαλοφσ πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο και προςταςίασ αποκλειςτικά για γονείσ. SaferInternet.gr_ Ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ (χριςιμεσ ςυμβουλζσ για μεγάλουσ, παιδιά και εφιβουσ). Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου _ οι κίνδυνοι, οι δυνατότθτεσ, οι δράςεισ & οι καλζσ πρακτικζσ, παιχνίδια, υποςτθρικτικό υλικό, δραςτθριότθτεσ, υπερςφνδεςμοι κ.α. 6. Να παρακινιςετε τουσ υπόλοιπουσ γονείσ και τα μζλθ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων ςτο ςχολείο που φοιτοφν τα παιδιά ςασ, με ςκοπό να διοργανϊςετε ςφντομεσ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ για τθν Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο ςτο ςχολείο, ςε ςυνεργαςία και με τουσ εκπαιδευτικοφσ. 6

7 7. Χριςιμα ςτοιχεία για καταγγελία ι/και υποςτιριξθ Επιπλζον ςτοιχεία για τουσ γονείσ, εφόςον παρατθριςουν ςυμπεριφορζσ ςτα παιδιά τουσ που επιδζχονται κάποιασ περαιτζρω παρζμβαςθσ, μπορείτε να βρείτε τόςο εντόσ του υλικοφ όςο και ακολοφκωσ: 7

8 4. Ενημερωτικό Υλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ Το παρόν υλικό ςυνιςτά το μάκθμα που δθμιουργικθκε, με ςκοπό να ενθμερωκοφν οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί ςχετικά με τουσ ςωςτοφσ τρόπουσ χειριςμοφ τθσ ολοζνα και αυξανόμενθσ χριςθ του διαδικτφου από τα παιδιά. Είναι περιςςότερο ςυμβουλευτικόσ ο χαρακτιρασ του υλικοφ και δίνει τα βαςικά βιματα που χρειάηεται να ακολουκθκοφν, προκειμζνου οι γονείσ και οι δάςκαλοι να είναι ςε κζςθ να προςτατεφςουν τα παιδιά από τουσ διαδικτυακοφσ κινδφνουσ. Στισ οκόνεσ που ακολουκοφν κα λάβετε μια πρϊτθ ιδζα του τρόπου δόμθςθσ αυτοφ. Οθόνη Εξώφυλλο μαθήματοσ 8

9 Οθόνη Ειςαγωγική Οθόνη Ειςαγωγική ςτο κυρίωσ κορμό του υλικοφ 9

10 Οθόνη (ενδεικτική) Υλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ 10

11 5. Περιεχόμενα μαθήματοσ «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο για Παιδιά Δημοτικοφ και Γυμναςίου» Στισ οκόνεσ που ακολουκοφν μπορείτε να δείτε τθ βαςικι δομι του μακιματοσ που απευκφνεται ςτα παιδιά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου. Οθόνη- Τα περιεχόμενα του μαθήματοσ Οθόνη Δομή ενδεικτικήσ Εκπαιδευτικήσ Ενότητασ 11

12 6. Εκπαιδευτικό υλικό για Μαθητζσ Δημοτικοφ και Γυμναςίου Στισ οκόνεσ που ακολουκοφν παρουςιάηεται θ δομι του μακθςιακοφ υλικοφ που απευκφνεται ςε παιδιά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου, με ςκοπό να ενθμερωκοφν για τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν όταν πλοθγοφνται ςτο διαδίκτυο και δθ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Οθόνη Εξώφυλλο Οθόνη Εκπαιδευτικοί Στόχοι ενδεικτικήσ Εκπαιδευτικήσ Ενότητασ 12

13 1 η Οθόνη Εκπαιδευτικό Υλικό ενδεικτικήσ Εκπαιδευτικήσ Ενότητασ Οθόνη Ειςαγωγική Οθόνη Αυτοαξιολόγηςησ ενδεικτικήσ Εκπαιδευτικήσ Ενότητασ 13

14 1 η Οθόνη Ερώτηςη Αυτοαξιολόγηςησ ενδεικτικήσ Εκπαιδευτικήσ Ενότητασ Οθόνη Ανακεφαλαίωςη ενδεικτικήσ Εκπαιδευτικήσ Ενότητασ 14

15 7. Παράρτημα Εργαςτιριο Προθγμζνων Τεχνολογιϊν Μάκθςθσ και Πολιτιςμοφ Ποφ θα βρείτε το υλικό; Μπορείτε να μεταφορτϊςετε το θλεκτρονικό μάκθμα κάνοντασ κλικ ςτο εξισ link: Για να κατεβάςετε το υλικό, πατιςτε πάνω ςτο download. Ζνα zip αρχείο κα ξεκινιςει να μεταφορτϊνεται. Μόλισ το κατεβάςετε και το ανοίξετε, κάντε κλικ πάνω ςτο αρχείο: index.htm για να τρζξετε το μάκθμα. 15

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα