1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη"

Transcript

1 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001), η ηλεκτρονική υπογραφή που επέχει θέση ιδιόχειρης, τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό δίκαιο, είναι µόνο η προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που δηµιουργείται από «ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής» και βασίζεται σε «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό» που εκδίδεται από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Π. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η ηλεκτρονική υπογραφή αποκτά τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την ιδιόχειρη υπογραφή. Η προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων και την ακεραιότητα τους. Επίσης, σε µια ηλεκτρονική συναλλαγή, εξασφαλίζει την αυθεντικότητα του µηνύµατος και τη µη αποποίηση της ευθύνης των εµπλεκοµένων µερών, τα οποία δεν µπορούν εκ των υστέρων να αρνηθούν τη συµµετοχή τους στη συναλλαγή. Β)Ηλεκτρονικά έγγραφα µε απλή ηλεκτρονική υπογραφή: Στην απλή ηλεκτρονική υπογραφή δεν αποδίδεται συγκεκριµένη αποδεικτική ισχύς. Όµως, ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που περιέχει απλή ηλεκτρονική υπογραφή και προσάγεται ως αποδεικτικό µέσο, δεν απορρίπτεται ως απαράδεκτο για το µόνο λόγο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις µιας προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Η ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία δεν δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας ή δεν βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, ή δεν βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό που εξεδόθη από διαπιστευµένο Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, δεν απολαµβάνει του τεκµηρίου εξοµοίωσης µε την ιδιόχειρη. Το ηλεκτρονικό έγγραφο στο οποίο περιέχεται, εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο. Ως προς την Απόφαση 1327/2001ΜΠρ.Αθ που εξοµοιώνει την ηλεκτρονική διεύθυνση µε ιδιόχειρη υπογραφή, µπορούµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα: Ανεξάρτητα από το αν ο µοναδικός κωδικός πρόσβασης του ISP του χρήστη σε συνδυασµό µε την απεικόνιση του του, τον καθιστά απολύτως συγκεκριµένο, η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν µπορεί να γίνει δεκτό ότι έχει το χαρακτήρα ιδιόχειρης υπογραφής. Η συγκεκριµενοποίηση του παραλήπτη µε τον κωδικό πρόσβασης και την απεικόνιση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης δεν έχει το χαρακτήρα ιδιόγραφης 1

2 υπογραφής καθώς δεν πληροί καµία από τις λειτουργίες της. ιότι µια συναλλαγή που πραγµατοποιείται µε τον τρόπο αυτό δεν παρέχει εγγύηση ότι τα δεδοµένα δεν θα αποκαλυφθούν ή δεν θα διατεθούν σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα ή ότι το περιεχόµενο του µηνύµατος θα είναι αυτό ακριβώς που απεστάλη. Ακόµα δεν εγγυάται, ότι το µήνυµα προέρχεται από τον ίδιο τον αποστολέα και όχι από κάποιον που παριστάνει ότι είναι ο αποστολέας και τέλος, ότι ο τελευταίος δεν θα αποκηρύξει µελλοντικά τη συµµετοχή του στη συναλλαγή. 2.Υπηρεσίες Παρόχων πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής /Υποδοµή δηµόσιου κλειδιού για την έκδοση διάθεση και διαχείριση των πιστοποιητικών (PKI) Με τη λήψη ενός µηνύµατος µε ηλεκτρονική υπογραφή, ο παραλήπτης επαληθεύοντας την ηλεκτρονική υπογραφή βεβαιώνεται ότι το µήνυµα είναι ακέραιο. Εκείνο όµως που δεν µπορεί να γνωρίζει ο παραλήπτης µε βεβαιότητα, είναι αν ο αποστολέας του µηνύµατος είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. Κατά συνέπεια, απαιτείται η ύπαρξη ενός µηχανισµού τέτοιου, ώστε ο παραλήπτης να µπορεί να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του προσώπου µε το δηµόσιο κλειδί. Ο µηχανισµός αυτός υλοποιείται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο οποίος πιστοποιεί την ταυτότητα του προσώπου µε το δηµόσιο κλειδί του. Η οντότητα αυτή, µε την έκδοση ενός πιστοποιητικού, εγγυάται ότι, σε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο αντιστοιχεί το συγκεκριµένο δηµόσιο κλειδί. Το πιστοποιητικό είναι ένα τυποποιηµένο ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει κάποια προδιαγεγραµµένα πεδία όπως σειριακός αριθµός πιστοποιητικού, ηµεροµηνία έκδοσης και λήξης, στοιχεία του εκδότη, στοιχεία του πιστοποιούµενου, το δηµόσιο κλειδί που πιστοποιείται. Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης εκδίδουν τα πιστοποιητικά µε στόχο τη δηµιουργία µιας σχέσης ταυτοποίησης µεταξύ του δηµόσιου κλειδιού και του δικαιούχου του, προβαίνοντας παράλληλα και στην οργάνωση µιας αξιόπιστης «Υποδοµής ηµόσιου κλειδιού», (PKI Public Key Infrastructure) για την έκδοση, διάθεση και διαχείριση των σχετικών πιστοποιητικών. Κατά συνέπεια, οι ΠΥΠ επιβάλλεται να προσφέρουν στους πιστοποιούµενουςσυνδροµητές αλλά και στους τρίτους-χρήστες των πιστοποιητικών, µια σειρά από υπηρεσίες, που δεν περιορίζονται στην έκδοση του πιστοποιητικού, αλλά αφορούν τον «κύκλο ζωής του πιστοποιητικού». 2

3 Οι υπηρεσίες αυτές, διασφαλίζονται µέσα στα πλαίσια του ΠΥΠ από τις εξής «λειτουργικές οντότητες» : N Υπηρεσία εγγραφής (Registration Authority): είναι η οντότητα. που παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού και είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των πληροφοριών που αποτελούν το απαραίτητο περιεχόµενο του πιστοποιητικού. Τις πληροφορίες αυτές, που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου των δεδοµένων δηµιουργίας µε τον αιτούντα το πιστοποιητικό, τις µεταβιβάζει στη συνέχεια στην υπηρεσία έκδοσης των πιστοποιητικών. N Υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών (Certification Authority): είναι η υπηρεσία που εκδίδει το πιστοποιητικό σύµφωνα µε την «ήλωση Πρακτικής Πιστοποίησης». Η οντότητα αυτή υποχρεούται να ενηµερώνει για την έκδοση αυτή τις άλλες οντότητες, υποχρέωση που έχει και σε κάθε περίπτωση ανανέωσης, παύσης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού. N Υπηρεσία ηµοσίευσης και ιανοµής (Dissemination Service): η υπηρεσία που δηµοσιεύει τον κατάλογο µε τα εκδοθέντα πιστοποιητικά, τους ιδιαίτερους όρους χρήσης του κάθε είδους πιστοποιητικού (Πολιτικές Πιστοποιητικών) καθώς και τη ήλωση Πρακτικής Πιστοποίησης, µε τρόπο που να τις καθιστά προσβάσιµες σε κάθε ενδιαφερόµενο. N Υπηρεσία ιαχείρισης και δηµοσίευσης ανάκλησης (Revocation Management and Status Service) : η υπηρεσία διαχειρίζεται τον κατάλογο µε τα υπό έκδοση ή εκδοθέντα πιστοποιητικά. έχεται και ελέγχει αιτήµατα ανάκλησης ή παύσης των πιστοποιητικών και προβαίνει στην έγκαιρη ενηµέρωση της «Λίστας Ανακληθέντων Πιστοποιητικών». Η ηµεροµηνία και ο χρόνος της ανάκλησης θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς. N N Προαιρετικά, ένας ΠΥΠ µπορεί να παρέχει και τις εξής υπηρεσίες: Υπηρεσίες χρονοσήµανσης (Time stamping Authority) των εγγράφων, µετά από αίτηση των συνδροµητών. Υπηρεσίες προµήθειας συσκευών δηµιουργίας υπογραφής (Device Provision Service): υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν στο συνδροµητή το ιδιωτικό του κλειδί, συνήθως υπό τη µορφή µιας «έξυπνης κάρτας». Στην περίπτωση που ο ΠΥΠ παρέχει υπηρεσίες προµήθειας συσκευών δηµιουργίας 3

4 υπογραφής και εκδίδει αναγνωρισµένα πιστοποιητικά, οφείλει να εγγυηθεί ότι τα δεδοµένα δηµιουργίας και επαλήθευσης υπογραφής µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά. Οι παραπάνω υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται άµεσα από τον ίδιο τον εκδότη των πιστοποιητικών ή από εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες του(outsourcing). Στη δεύτερη περίπτωση, ο εκδότης παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των δικαιούχων πιστοποιητικών ή τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις των αναδόχων του. Ο εκδότης µπορεί στη συνέχεια να στραφεί κατά των εξουσιοδοτηµένων συνεργατών του, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους του συµβολαίου που τους συνδέει, οι οποίοι θα πρέπει να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 3. ήλωση Πρακτικής Πιστοποίησης/ ιαβαθµισµένες Πολιτικές Πιστοποιητικών Οι ΠΥΠ έχουν την υποχρέωση να ενηµερώσουν τους συµβαλλόµενους, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, για την πρακτική που ακολουθείται για την έκδοση των πιστοποιητικών. Πέρα από τους όρους που περιέχονται στη σύµβαση (σύµβαση προσχώρησης µε προδιατυπωµένους Γενικούς Όρους Συναλλαγών) οι ΠΥΠ εκδίδουν: N ήλωση Πρακτικής Πιστοποίησης (Certification Practice Statement): στη δήλωση αυτή περιγράφεται αναλυτικά η πρακτική που ακολουθείται για την έκδοση, διάθεση και διαχείριση των πιστοποιητικών. Το έγγραφο αυτό, που ενσωµατώνεται στη σύµβαση µε παραποµπή (incorporation par reference), αναλύει κυρίως: τις παρεχόµενες υπηρεσίες πιστοποίησης, την υλικοτεχνική υποδοµή και τα χρησιµοποιούµενα πρότυπα, τις διαδικασίες ανάκλησης ενός πιστοποιητικού ή παύσης των εργασιών του ΠΥΠ Επίσης, περιλαµβάνει θέµατα ευθύνης και υποχρεώσεων του ΠΥΠ καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη της ζηµίας σε περιπτώσεις ευθύνης του. N ιαβαθµισµένες Πολιτικές Πιστοποιητικών. Με βάση τις Πολιτικές αυτές διακρίνονται «τύποι πιστοποιητικών» Στην «Πολιτική» του κάθε πιστοποιητικού εξειδικεύονται οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι έκδοσης και διαχείρισης του πιστοποιητικού, το επίπεδο ασφαλείας που προσφέρει, οι εφαρµογές για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση του καθώς και όρια στο ύψος και το είδος των συναλλαγών που µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει 4

5 τον τύπο του πιστοποιητικού, λαµβάνοντας υπόψη του το επίπεδο ασφάλειας και την συναλλαγή στην οποία επιθυµεί να το χρησιµοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται το επιθυµητό επίπεδο νοµικής δέσµευσης του αντισυµβαλλοµένου. 4.Ευθύνη των ΠΥΠ Θέτοντας το γενικό πλαίσιο της ευθύνης των ΠΥΠ θα πρέπει να διακρίνουµε την ευθύνη τους ανάλογα µε το αν εκδίδουν: αναγνωρισµένα ή µη αναγνωρισµένα πιστοποιητικά. Η ευθύνη του ΠΥΠ που εκδίδει αναγνωρισµένα πιστοποιητικά (άρθρο 6 Π ) είναι νόθος αντικειµενική επαγγελµατική ευθύνη. ηλαδή στην περίπτωση ζηµιογόνου γεγονότος, τεκµαίρεται η ευθύνη του. Συγκεκριµένα, η ευθύνη των ΠΥΠ τεκµαίρεται όταν το ζηµιογόνο γεγονός αφορά α) την ακρίβεια και την πληρότητα του πιστοποιητικού, β) την ταυτότητα του υπογράφοντος, στην ηλεκτρονική υπογραφή του οποίου αναφέρεται το πιστοποιητικό γ) την δυνατότητα συµπληρωµατικής χρήσης των δεδοµένων δηµιουργίας και επαλήθευσης της ηλεκτρονικής υπογραφής και δ) την µη έγκαιρη καταγραφή της ανάκληση ενός πιστοποιητικού Για τα υπόλοιπα θέµατα ευθύνης που προκύπτουν, ισχύει ο γενικός κανόνας του άρθρ. 338 Κπολ. Ο πάροχος στις περιπτώσεις που τεκµαίρεται υπεύθυνος, για να απαλλαγεί, θα πρέπει να αποδείξει ότι ενέργησε επιµελώς. Ο βαθµός της επιµέλειας δεν καθορίζεται στο Π, εποµένως και ελαφριά αµέλεια αρκεί για την γένεση της ευθύνης. Ο βαθµός υπαιτιότητας είναι σηµαντικός για τον καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης. Το βάρος απόδειξης αντιστρέφεται, εις όφελος κάθε φορέα που εύλογα βασίζεται στο πιστοποιητικό, ανεξάρτητα από το αν τον συνδέει συµβατικός δεσµός µε τον ΠΥΠ. εν γίνεται εποµένως, διαχωρισµός ενδοσυµβατικής και εξωσυµβατικής ευθύνης. Η ευθύνη των ΠΥΠ για τα µη αναγνωρισµένα πιστοποιητικά κρίνεται µε τις γενικές διατάξεις περί ευθύνης. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Μαρία ικηγόρος Μάστερ ικαίου και Πληροφορικής 5

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Τίτλος Μελέτης: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Υπογραφή. Εργασία της φοιτήτριας Αμαλίας Γιαννακά. Μάθημα «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» Υπεύθυνος Καθηγητής Σαράντος Καπιδάκης

Ψηφιακή Υπογραφή. Εργασία της φοιτήτριας Αμαλίας Γιαννακά. Μάθημα «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» Υπεύθυνος Καθηγητής Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΤΕΧΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΤΕΧΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΤΕΧΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Νικόλαος Βολακάκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Κανονισμός Πιστοποίησης Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [ΦΕΚ 799 Β/09-06-2010 - ΦΕΚ 3320 Β/27-12-2013] Τελευταία Ενημέρωση: 14 Απριλίου 2015 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE BYTE General CA ΠΠ (CP) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE Στοιχεία της ΑΠ: Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σκοπός του νόµου αυτού είναι Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου α) η αναγνώριση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και την Εθελοντική ιαπίστευση.

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και την Εθελοντική ιαπίστευση. Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και την Εθελοντική ιαπίστευση. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Ν. 2672/1998 (Φ.Ε.Κ. 290 Α ) Άρθρο 14 ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα (τηλεοµοιοτυπία ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές υπογραφές»

«Ψηφιακές υπογραφές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Ψηφιακές υπογραφές» Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Χρυσοπούλου Ελένης (Α.Μ. 02/07) Επιβλέπων Καθηγητής: Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Πιστοποιητικά και Έµπιστες Τρίτες Οντότητες

Ψηφιακά Πιστοποιητικά και Έµπιστες Τρίτες Οντότητες Ψηφιακά Πιστοποιητικά και Έµπιστες Τρίτες Οντότητες Βαγγέλης Φλώρος, BSc, MSc Ε&Κ Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πληροφορικής...για τον δαίµονα Είναι η κρυπτογραφία αρκετή; Τα µαθηµατικά και οι αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.pki.auth.gr ) Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E.

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. (ADACOΜ Qualified Certificates CA Certification Practice Statement) Σε Υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάπτυξη υποδομής δημοσίου κλειδιού για τις ανάγκες του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Ιουνίου 2012 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μή Δημ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ (( P uu bb l i cc K ee yy II nn ff rr aa

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μμ ήή Δηη μμ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ ( PP uu bb l i cc K ee yy II nn f

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 799 9 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πι στοποίησης του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος. Πελάτης HARICA. Προς. Ημερομηνία. Αναφορά ελέγχου διαδικασιών λειτουργίας της HARICA. Σελίδα 1 από 11

Τίτλος. Πελάτης HARICA. Προς. Ημερομηνία. Αναφορά ελέγχου διαδικασιών λειτουργίας της HARICA. Σελίδα 1 από 11 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΟ Ημερομηνία 18 Μαρτίου 2011 Σελίδα 1 από 11 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αθήνα, 29-4-2011 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22701 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2512οικ. Κύρωση Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστο ποίησης του Ελληνικού Δημοσίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα