Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού». Στο Αµύνταιο, στις 25 του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00 το /Σ της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αµυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του ηµάρχου Αµυνταίου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόµιµη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδοµένου ότι σε σύνολο -7- µελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- µέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Ιωσηφίδης Ιωακείµ, Πρόεδρος 1. Βολιώτης Αργύριος, αναπληρωτής του Παπαχρήστου Νικόλαου 2. Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος 3. Βεράνη Φωτεινή, αναπληρώτρια του Ψαλίδα Γεώργιου 4. Γεώργου Τρύφων 5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνου 6. Χαριτίδης Ευθύµιος, Αντιπρόεδρος Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Φιλίππου Αγάπη δηµοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι ο δήµος έχει ανάγκη από την προµήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού» της οποίας ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ. Θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ / ). Στον προϋπολογισµό του ήµου του έτους 2011 και στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» προβλέπεται πίστωση ύψους ,00 ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νοµίµως αναληφθεί. Τα µέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ανωτέρω προµήθειας. Η Οικονοµική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1) το άρθρο 4 του 2286/95 2) τα άρθρα 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ 3) το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ 4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10 ΟΜΟΦΩΝΑ : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

2 Α/Α 1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια των παρακάτω αγαθών: ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ 1 2 Λαµ τήρας εξοικονόµησης ενέργειας (ηλεκτρονικός) µε κάλυµµα, ισχύος 20W, E27 Λαµ τήρας εξοικονόµησης ενέργειας (ηλεκτρονικός) χωρίς κάλυµµα, ισχύος 20W, E27 τεµ , ,00 τεµ 500 4, ,00 3 Λαµ τήρας HQI 250W - Αχλαδωτή τεµ 50 14,00 700,00 4 Λαµ τήρας Na/Υ.Π. 70W τεµ 100 7,50 750,00 5 Λαµ τήρας Na/Υ.Π. 150W τεµ 100 8,00 800,00 6 Λαµ τήρας Na/Υ.Π. 250W - Αχλαδωτή τεµ 200 9, ,00 7 Λαµ τήρας Na/Υ.Π. 250W - Σωληνωτή τεµ 100 9,00 900,00 8 Μετασχηµατιστής Hg 125W τεµ 50 2,50 125,00 9 Μετασχηµατιστής HQI 250W τεµ 10 15,00 150,00 10 Μετσχηµατιστής Na 250W τεµ 20 14,00 280,00 11 Εκκινητές Na 70W-400W τεµ 100 3,50 350,00 12 Λαµ τήρες Φθορισµού µήκους 0,60µ - 18W τεµ 100 1,01 101,00 13 Λαµ τήρες Φθορισµού µήκους 0,90µ έως 1,20µ - 36W τεµ 20 1,20 24,00 14 Μετασχηµατιστές φθορίου (Ballast) 20W τεµ 10 2,80 28,00 15 Μετασχηµατιστές φθορίου (Ballast) 40W τεµ 10 2,80 28,00 16 Ντουΐ Πορσελάνης Βιδωτά Ε14 τεµ 10 0,45 4,50 17 Ντουΐ Πορσελάνης Βιδωτά Ε27 τεµ 50 0,65 32,50 18 Ντουΐ τύ ου ΕΗ Ε27 τεµ 100 0,80 80,00 19 Ντουΐ Ε40 Γίγας τεµ 30 4,50 135,00 20 Ντουΐ Φθορίου τεµ 20 1,50 30,00 21 Starter φθορίου 20W τεµ 20 0,30 6,00 22 Starter φθορίου 40W τεµ 20 0,40 8,00 23 Μονωτικές Ταινίες Στενές τεµ 100 0,50 50,00 24 Μονωτικές Ταινίες Φαρδιές τεµ 50 1,20 60,00 25 Μονωτική ταινία ανθυγρή - 3Μ τεµ 5 7,00 35,00 26 Κλέµες 4mm - Συσκευασία τεµ 12 1,60 19,20 27 Κλέµες 6mm - Συσκευασία τεµ 12 2,00 24,00 28 Κλέµες 10mm - Συσκευασία τεµ 12 2,50 30, Κυ αρισσάκια των 16 σε σειρά των 10 τεµαχίων Κυ αρισσάκια των 35 σε σειρά των 10 τεµαχίων τεµ 3 8,00 24,00 τεµ 2 15,00 30,00

3 31 Ηλεκτρόδιο Γείωσης Φ16mm τεµ 3 12,00 36,00 32 Κολάρο Γείωσης (Σφιγκτήρας) τεµ 3 6,91 20,73 33 Καλώδιο Μονόκλωνο ΝΥΑ 1,5 τ.χ. m 400 0,80 320,00 34 Καλώδιο Μονόκλωνο ΝΥΑ 2,5 τ.χ. m 100 1,22 122,00 35 Καλώδιο εύκαµ το ΝΥΜ 2x0,75 τ.χ. m 200 0,60 120,00 36 Καλώδιο εύκαµ το ΝΥΜ 3x1,50 τ.χ. m 200 0,81 162,00 37 Καλώδιο εύκαµ το ΝΥΜ 3x2,50 τ.χ. m 200 0,98 196,00 38 Καλώδιο εύκαµ το ΝΥΜ 3x4 τ.χ. m 100 1,20 120,00 39 Καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ 3x1,50 τ.χ. m 100 0,81 81,00 40 Καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ 3x2,50 τ.χ. m 100 1,24 124,00 41 Καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ 3x10 τ.χ. m 20 5,00 100,00 42 Καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ 5x10 τ.χ. m 20 8,00 160,00 43 Γυµνός χαλκός γείωσης (χωρίς µόνωση) 16 τ.χ. τεµ 100 5,00 500,00 44 Καλώδιο ΝΥΥ (Ανθυγρό) 5x4 τ.χ. m 100 3,00 300, Φωτοκύτταρα α οσ ώµενα τύ ου Βραζιλίας Χρονοδιακό της Ράγας εφεδρεία ενδεικτικού τύ ου Legrand τεµ 30 27,00 810,00 τεµ 10 41,00 410,00 47 Καλώδιο τηλεφωνικό Cat5 m 100 0,36 36,00 48 Καλώδιο Πυρίµαχο 1,5 τ.χ. m 50 0,31 15,50 49 Ασφάλειες NEOSET 6Α τεµ 20 0,45 9,00 50 Ασφάλειες NEOSET 10Α τεµ 10 0,50 5,00 51 Ασφάλειες NEOSET 35Α τεµ 10 0,70 7,00 52 Ασφάλειες τύ ου ΕΗ 40Α τεµ 20 0,81 16,20 53 Γενικός ιακό της 1x40A τεµ 5 2,76 13,80 54 Γενικός ιακό της 3x40A τεµ 5 3,25 16,25 55 Ασφάλειες - θερµικό ράγας 10Α τεµ 20 0,49 9, Α 20Α 25Α 32Α τεµ 20 3,09 61,80 τεµ 10 2,84 28,40 τεµ 10 1,63 16,30 τεµ 5 2,00 10,00 60 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας 0,5W τεµ 5 3,00 15, Αυτόµατος διακό της διαρροής έντασης (ηλεκτρο ληξίας) 1x40A Αυτόµατος διακό της διαρροής έντασης (ηλεκτρο ληξίας) 3x40A τεµ 5 40,00 200,00 τεµ 5 60,00 300,00 63 Ρελέ Μονοφασικό 1x4ΚW τεµ 5 16,26 81,30

4 64 Ρελέ Τριφασικό 3x4ΚW τεµ 5 21,14 105,70 65 Σ ιράλ Εξωτερικών χώρων Φ16mm - Ενισχυµένο m 100 0,40 40,00 66 Ρόκα 8/25 σε κουτί των 100 κουτιά 3 2,50 7,50 67 Ρόκα 9/25 σε κουτί των 100 κουτιά 3 3,00 9,00 68 Ρόκα 12/25 σε κουτί των 100 κουτιά 3 4,00 12,00 69 Ρόκα 16/35 σε κουτί των 100 κουτιά 3 5,00 15,00 70 Ού α 6mm σε κουτί των 100 κουτιά 2 0,73 1,46 71 Ού α 8mm σε κουτί των 100 κουτιά 2 0,85 1,70 72 Ού α 10mm σε κουτί των 100 κουτιά 2 1,20 2,40 73 Ού α 12mm σε κουτί των 100 κουτιά 2 1,50 3,00 74 Ού α 14mm σε κουτί των 100 κουτιά 2 2,00 4,00 75 Βίδες 4x40 σε κουτί των 1000 κουτιά 1 12,80 12,80 76 Βίδες 4x50 σε κουτί των 1000 κουτιά 1 16,00 16,00 77 Βίδες 6x60 σε κουτί των 1000 κουτιά 1 21,00 21,00 78 Βίδες 6x90 σε κουτί των 1000 κουτιά 1 25,00 25,00 79 Βίδες 8x90 σε κουτί των 1000 κουτιά 1 30,00 30,00 80 Βίδες 10x100 κουτιά 1 35,00 35, Φωτιστικά σώµα βραχίονος οδικού φωτισµού 250W - Na Φωτιστικά σώµα βραχίονος οδικού φωτισµού 125W - Hg τεµ 10 70,00 700,00 τεµ 10 70,00 700, Βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωµάτων µικροί (0,60µ) Κα άκια φωτιστικών - Φούσκες Φ300 - Άσ ρες τεµ 10 8,00 80,00 τεµ 30 9,00 270,00 85 Κα άκια φωτιστικών - Φούσκες Φ250 - ιάφανες - Καφέ τεµ 15 9,00 135,00 86 ιακό τες εξωτερικοί (αλέ ρετούρ) τεµ 10 3,00 30,00 87 Πρίζες σούκο εξωτερικές τεµ 10 2,44 24,40 88 ιακό τες χωνευτοί (αλέ ρετούρ) τεµ 5 2,20 11,00 89 Πρίζες σούκο χωνευτές τεµ 5 12,60 63,00 90 Προβολείς 400W τεµ 5 35,00 175,00 91 Προβολείς 150W HQI - TS τεµ 5 50,00 250,00 92 Λαµ τήρες 150W HQI τεµ 10 18,00 180, Ηλεκτρικός ίνακας εξωτερικού χώρου 1 σειράς (12 θέσεων) τύ ου HAGER Ηλεκτρικός ίνακας εξωτερικού χώρου 3 σειρών (36 θέσεων) τύ ου HAGER τεµ 2 18,00 36,00 τεµ 1 24,00 24,00 95 Γενικός διακό της 3x125A τεµ 2 30,00 60,00

5 96 Μαχαιρωτές ασφάλειες 63Α τεµ 12 3,00 36,00 97 Μαχαιρωτές ασφάλειες 80Α τεµ 12 4,00 48,00 98 Μαχαιρωτές ασφάλειες 125Α τεµ 6 6,00 36,00 99 Ε ιτηρητής στάθµης τεµ 5 22,00 110, Ε ιτηρητής ασυµµετρίας φάσεων τεµ 10 22,00 220, Χρονικό Αστέρα - Τρίγωνο τεµ 2 22,00 44, Ρελέ Γεωτρήσεων τεµ 10 30,00 300, Αυτόµατα Θερµικά έντασης (αντλιοστασίων) τεµ 10 20,00 200, Φλοτέρ δεξαµενών µε καλώδιο µήκους 10µ τεµ 3 30,00 90, Στύλος Γαµβανιζέ για αροχή ΕΗ - µήκους 6µ µε γάντζο 3 τεµ 2 80,00 160, Σωλήνας Γαλβανιζέ για αροχή ΕΗ 3/4 m 12 5,00 60, εµατικά 203x2,5mm (100τεµ. / συσκευασία) εµατικά 310x4,8mm (100τεµ. / συσκευασία) εµατικά 368x4,8mm (100τεµ. / συσκευασία) κουτιά 5 3,00 15,00 κουτιά 5 6,00 30,00 κουτιά 3 7,00 21, Φίς Σούκο Αρσενικά α ό Καουτσούκ τεµ 5 3,00 15, Φίς Σούκο Θυληκά α ό Καουτσούκ τεµ 5 4,00 20, Γενικός ηλεκτρολογικός εξο λισµός (µικροϋλικά) τεµ , , Κυτίο διακλάδωσης εξωτερικό τεµ 5 1,21 6, Πολύ ριζο 5 θέσεων τεµ 3 9,00 27, Πίλλαρ µονό, εγκεκριµένο α ό την Υ ηρεσία τεµ 1 350,00 350, Πίλλαρ δι λό εγκεκριµένο α ό την Υ ηρεσία τεµ 1 600,00 600, οκιµαστικό κατσαβίδι µικρό τεµ 3 3,99 11, οκιµαστικό κατσαβίδι µεγάλο τεµ 3 4,35 13, Εορταστικός φωτισµός τεµ , ,00 Aθροισµ α ,31 Φ.Π.Α 23% 7.479,67 Σύνολο ,98 Για στρογγύλευση 0,015 Γενικό Σύνολο ,00 2) Ψηφίζει πίστωση ,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού του έτους ) Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας.

6 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 110/2011. Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 60/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001570257 2013-08-05

13PROC001570257 2013-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13PROC001570257 2013-08-05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 Ευρώ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.71/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002858093 2015-06-19

15REQ002858093 2015-06-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 309/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΗΒ-ΘΩΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 25817/20-12-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΗΒ-ΘΩΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 25817/20-12-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 25817/20-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 770 Από το πρακτικό 47 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 21748 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 6/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 117/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

843/19-1-2011 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 Από το πρακτικό 1 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας.

843/19-1-2011 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 Από το πρακτικό 1 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 843/19-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 Από το πρακτικό 1 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων

Διαβάστε περισσότερα