ΗΚΑΠµετάτο Πυλώνας Ι: Άµεσες ενισχύσεις. /νση Αγροτικής Πολιτικής ιεθνώνσχέσεων & ΠροώθησηςΠροϊόντων,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΚΑΠµετάτο Πυλώνας Ι: Άµεσες ενισχύσεις. /νση Αγροτικής Πολιτικής ιεθνώνσχέσεων & ΠροώθησηςΠροϊόντων,"

Transcript

1 ΗΚΑΠµετάτο 2015 Πυλώνας Ι: Άµεσες ενισχύσεις /νση Αγροτικής Πολιτικής ιεθνώνσχέσεων & ΠροώθησηςΠροϊόντων, 1 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2 Νέα αρχιτεκτονική άµεσων ενισχύσεων ΠολλαπλήΣυµµόρφωση Συνδεδεµένες ενισχύσεις 8% ικαιούχοι γεωργοί µέχρι 40 ετών Εναλλαγή καλλιεργειών Μόνιµοι βοσκότοποι 3 περιφέρειες: Αρόσιµες Βοσκότοποι ενδρώνες Νέοι Γεωργοί 2% Για 5 χρόνιααπότηνέναρξη της δραστηριότητας Πράσινη Ενίσχυση 30% Περιοχή οικολογικής εστίασης Βασική Ενίσχυση 55% Φυσικοί Περιορισµοί 5%µεταφορά στο Β πυλώνα Νέα δικαιώµατα το 2015 Σταδιακή µερική σύγκλιση µε προστασία απωλειών 30% Μικροί Γεωργοί Απλοποίηση αιτήσεων και ελέγχων Έως 1250 /έτος άµεσων ενισχύσεων Είσοδος το 2015 Ενεργός γεωργός Ή

3 Εθνικός ηµοσιονοµικός Φάκελος και Αρχιτεκτονική των Ενισχύσεων Ύψος εθνικού φακέλου Μεταφορά στο Β πυλώνα για ενισχύσεις στις 5% περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς (ΠΦΠ) Νέο Ανώτατο όριο Άµεσων ενισχύσεων % Νέοι Γεωργοί 2% Συνδεδεµένες Ενισχύσεις 8% Πράσινη Ενίσχυση 30% Βασική Ενίσχυση + Εθνικό Απόθεµα (3%) 60%

4 ιαίρεσησεπεριφέρειες 3 Περιφέρειες: Βοσκότοποι- Αρόσιµες ενδρώνες Αιτιολόγηση: Βοσκότοποι δηµόσιοι και χαµηλής αξίας Αρόσιµες γαίες υψηλής παραγωγικότητας και αξίας ενδρώνες µε επενδεδυµένο κεφάλαιο 4 Κατανοµή κονδυλίων: Ανά περιφέρεια βασική και πράσινη ίδια κατανοµή.

5 Περιφέρειεςκαικονδύλια περιφέρεια κονδύλια κονδύλια Θεωρητική (εάν δεν υπήρχε σύγκλιση) µέση περιφερειακή αξία 2019 (βασική( και πράσινη) Βοσκότοποι 25% 250 /ha Αρόσιµες 47% 420 /ha ενδρώνες 28% 500 /ha 5

6 Νέα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης 2ΕΤΗΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2013: Κατοχύρωση δικαιώµατος συµµετοχής στην πρώτη κατανοµή δικαιωµάτων του : Αξία δικαιωµάτων ως βάση αναφοράς για τον υπολογισµό της Αρχικής Μοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων του κάθε γεωργού 2015: Νέα δικαιώµατα: Αριθµός δικαιωµάτων όσα και τα εκτάρια Αξία δικαιωµάτων µεταβλητή στα έτη µε σύγκλιση Μεταβιβάσεις δικαιωµάτων επιτρέπονται µετά την οριστικοποίησή τους το 2015 (για ενεργοποίηση το 2016) εν χορηγούνται ενισχύσεις < 250 ανά δικαιούχο 6

7 Πρώτη κατανοµή δικαιωµάτων ενίσχυσης Νέα δικαιώµατα ενίσχυσης κατανέµονται σε όσους πληρούντιςπροϋποθέσειςτουενεργούγεωργού ΚΑΙ : υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης το 2015 ΚΑΙ είχαν το δικαίωµα να λάβουν άµεσες ενισχύσεις το 2013 ΚΑΙ Η εκµετάλλευση τους είναι µεγαλύτερη των 4 στρεµµάτων 2. Επιπρόσθετα, σε όσους ουδέποτε κατείχαν ή µίσθωναν δικαιώµατα, εφόσον: µπορούν να αποδείξουν τηνύπαρξηγεωργικήςδραστηριότηταςτο 2013 προσκοµίζοντας οικονοµικά αποδεικτικά στοιχεία και / ή ένταξη σε πρόγραµµα νέων γεωργών, παρήγαγαν το 2013 φρούτα, λαχανικά, πατάτες. 3. Επίσης, σε όσους δεν πληρούν τους παραπάνω δύο όρους αλλά τους έχει µεταβιβαστεί δικαίωµα λήψης νέων δικαιωµάτων από άλλο δικαιούχο 4. Όσοι θα λάβουν δικαιώµατα εθνικού αποθέµατος 7 εν καταβάλλονται ενισχύσεις εάν το σύνολο του ποσού είναι µικρότερο των 250 /έτος.

8 Επισηµάνσεις σχετικά µε τα δικαιώµατα Τανέαδικαιώµαταθαυπολογιστούνµεβάσητηνεπιλέξιµηέκτασηπουθα δηλώσει ο παραγωγός το Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και οριστικοποιηθούν τα δικαιώµατα τότε θα «κλειδώσουν». Νέα δικαιώµατα θα µπορούν να αποκτηθούν µόνο µε µεταβίβαση ή κατανοµή µέσω του εθνικού αποθέµατος. Οι γεωργοί που δήλωναν επιλέξιµη έκταση µεγαλύτερη από αυτήν που ενεργοποιούσαν µε τα δικαιώµατα που είχαν, θα λάβουν το 2015 δικαιώµατα για το σύνολο της επιλέξιµης έκτασης που θα δηλώσουν. Αν ένας γεωργός δηλώνει επιλέξιµες εκτάσεις σε παραπάνω από µία περιφέρειες (π.χ. αρόσιµες και δενδρώνες) θα λάβει διαφορετικής αξίας δικαιώµατα για κάθε περιφέρεια. Εξαιτίας της εφαρµογής της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους, στους γεωργούς που θα δηλώσουν το 2015 επιλέξιµη έκταση µικρότερη από αυτή που δήλωναν το 2014 η αξία των δικαιωµάτων θα υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη µόνο την επιλέξιµη έκταση που δηλώνουν το 2015 αφαιρώντας την αξία που αντιστοιχεί

9 Ελάχιστη δραστηριότητα για την επιλεξιµότητα των γαιών Α. Αρόσιµες εκτάσεις: Για τις εκτάσεις που δηλώνονται σε αγρανάπαυση είναι απαραίτητο ένα όργωµαανάέτος. Γιατιςαρόσιµεςεκτάσειςσεπαραγωγήσύµφωναµετηνπαρ. 4.ατου άρθρου 2, ελέγχεται η ύπαρξη καλλιέργειας, ή η συγκοµιδή προϊόντων, ή η ύπαρξη υπολειµµάτωνκαλλιέργειας. Β. Γιατουςβοσκότοπουςσεπαραγωγήσύµφωναµετηνπαρ. 4.ατουάρθρου 2, ηδιατήρηση ζωϊκού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάστασησύµφωναµετηνπαρ. 4.βτουάρθρου 2, ηκοπήκαιαποµάκρυνσητης βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση να µην υπερβαίνει το ύψος των εβδοµήντα εκατοστών. 9 Γ. Γιατουςδενδρώνεςσεπαραγωγήσύµφωναµετηνπαρ. 4.ατουάρθρου 2, ησυγκοµιδήήτο κλάδεµα καρποφορίας, ή ο καθαρισµός του υποορόφου του δενδρώνα ετησίως. Για τους δενδρώνεςσεκαλήγεωργικήκατάστασησύµφωναµετηνπαρ. 4.βτουάρθρου 2, ο καθαρισµός του υποορόφου του δενδρώνα ανά 2 έτη ή η εφαρµογή κλαδέµατος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη.

10 Αξία δικαιωµάτων ενίσχυσης µε σύγκλιση (βασική και πράσινη) Βασική και πράσινη ενίσχυση ακολουθούν τις ίδιες επιλογές περιφεριοποίησης και σύγκλισης 2015: νέα δικαιώµατα τόσα σε αριθµό όσα τα επιλέξιµα εκτάρια Λόγω της κατάργησης των ειδικών δικαιωµάτων, όσοι κτηνοτρόφοι είχαν ειδικά δικαιώµατα και δεν δηλώσουν εκτάσεις θα λάβουν συνδεδεµένη στήριξη ανά επιλέξιµο ζώο Υπολογισµός αρχικής µοναδιαίας αξίας (ΑΜΑ ): Από τη συνολική αξία δικαιωµάτων του 2014 παρακρατείται το 15% που θα διατεθεί στις συνδεδεµένες ενισχύσεις, στους νέους γεωργούς και στον Β Πυλώνα για τιςπφπκαιτοποσόπουπροκύπτειδιαιρείταιµετοναριθµότων δικαιωµάτων που χορηγούνται το 2015 (όσα τα ha) 10

11 Αξίαδικαιωµάτωνενίσχυσηςµε σύγκλιση (βασικήκαιπράσινη) Μεταβολές αξίας δικαιωµάτων λόγω σύγκλισης: 1. ΌσαδικαιώµαταέχουνΑΜΑ < του 90% τηςµέσης περιφερειακής αξίας θα έχουν αύξηση της ΑΜΑ τουλάχιστον κατάτο 1/3 τηςδιαφοράςµεταξύτηςαμα καιτου 90% της µέσηςπεριφερειακήςαξίαςτο Όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώµατα θα χάσουν το µέγιστο 30% µέχριτο 2019 σεσχέσηµετηναμα 3. Όσοι είχαν υπερβολικά χαµηλά δικαιώµατα θα φτάσουν τουλάχιστον στο 60% της µέσης αξίας της περιφέρειας το Όλες οι παραπάνω µεταβολές θα γίνουν σε 5 ισόποσα βήµατα ( ) καιθακοινοποιηθούνστουςγεωργούςαπότο 2015 γιαόλαταέτη.

12 Βοσκότοποι δικαιώµατα και Πρασίνισµα Οι εκτάσεις δηµοσίων βοσκοτόπων θα κατανεµηθούν αναλογικά µε το µέγεθος του ζωικού κεφαλαίου κάθε κτηνοτρόφου και την περιοχή στην οποία βρίσκεται, όπως προκύπτει από την Κτηνιατρική Βάση εδοµένων. Κάθε κτηνοτρόφος θα δηλώσει αυτές τις εκτάσεις βοσκοτόπων για κατανοµή δικαιωµάτων του Συνεπώς οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν δικαιώµαταανάλογατουζωικού κεφαλαίουπουδιαθέτουν. Όσοι είχαν µόνο ειδικά δικαιώµατα και δε δηλώσουν εκτάσεις δεν θα λάβουν δικαιώµατα, αλλά θα πάρουν συνδεδεµένη ενίσχυση ανά επιλέξιµο ζώο η οποία είναι συµφέρουσα για τους κτηνοτρόφους εφόσον σκοπεύουν να έχουν ισχυρό ζωικό κεφάλαιο. Υποχρεώσεις Πρασινίσµατος για βοσκότοπους Οι εκτάσεις βοσκοτόπων (χαρακτηρισµός 2012) δεν µπορούν να µετατραπούν σε αρόσιµες ή δενδρώνες ή δάση. Η αναλογία των εκτάσεων βοσκοτόπων σε σχέση µε τις υπόλοιπες γεωργικές εκτάσεις ελέγχεται για κάθε γεωργό και συνολικά για όλη τη χώρα.

13 Εθνικό Απόθεµα 13 Ο εθνικός «κουµπαράς» µέσω του οποίου θα ενισχύονται οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και οι νεοεισερχόµενοι στη γεωργία Από το εθνικό απόθεµα κατανέµονται δικαιώµατα ενίσχυσης σταθερής αξίας (ίσης µε τη µέση περιφερειακή αξία) για όλη την περίοδο, χωρίς σύγκλιση Αποτελεί τµήµα της βασικής Ενίσχυσης 3% και θα κατανεµηθεί στους νεοεισερχόµενους στον τοµέα Οι νεοεισερχόµενοι θα λάβουν δικαιώµατα µοναδιαίας αξίας ίσης µε τη µέση περιφερειακή αξία από το πρώτο έτος (2015). Αν είναι και νεαρής ηλικίας (µέχρι 40 ετώντο 2015) θαλάβουνκαιτηνπροσαύξησητου 25%. Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας στους οποίους κατανέµονται δικαιώµατα το 2015 τα οποία είναι χαµηλότερης αξίας από τη µέση περιφερειακή αξία θα τύχουν αύξηση της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων τους έως τη µέση περιφερειακή αξία Γεωργοί νεαρής ηλικίας νοούνται: α) όσοι δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής της αίτησης και β) είναι ηλικίας ως 40 ετών

14 Υποχρεώσεις Πρασινίσµατος: ιαφοροποίηση καλλιεργειών Εκµεταλλεύσεις µε αρόσιµες εκτάσεις άνω των 100 στρεµµάτων υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον 2 καλλιέργειες µε µέγιστη κάλυψη 75% για την κύρια καλλιέργεια Εκµεταλλεύσεις µε αρόσιµες εκτάσεις άνω των 300 στρεµµάτων υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον 3 καλλιέργειες µε µέγιστη κάλυψη 75% για την κύρια και ελάχιστο 5% για κάθε µία από τις άλλες καλλιέργειες. ιαφορετικές καλλιέργειες νοούνται τα διαφορετικά είδη. Για παράδειγµα το σιτάρι και το κριθάρι είναι διαφορετικές καλλιέργειες, ενώ το µαλακό και το σκληρό σιτάρι είναι ίδια καλλιέργεια. Οιεπίσπορεςκαλλιέργειεςδενµετρούνσανδιαφορετικέςκαλλιέργειες. Τα αγροτεµάχια στα οποία θα εφαρµόζονται οι υποχρεώσεις είναι επιλογή των γεωργών και µπορούν να αλλάζουν κάθε χρόνο. 14

15 Υποχρεώσεις Πρασινίσµατος: Περιοχή οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ) 15 Εκµεταλλεύσεις µε αρόσιµες εκτάσεις άνω των 150 στρεµµάτων υποχρεούνται σε διατήρηση του 5% της έκτασης για περιοχή οικολογικής εστίασης, η οποία µπορείναείναι : Ακαλλιέργητη γη Με συντελεστές έντρασεσειράήσεσυστάδεςµέγιστηςεπιφάνειας 3στρεµ., υπολογισµού Τάφροι µέγιστου πλάτους 6µ (χαντάκια, υδατορέµατα) όπως στον Ζώνες ανάσχεσης κατά µήκος των υδατορεµάτων - υδάτινων όγκων πίνακα της επόµενης σελίδας Ψυχανθή και όσπρια (αζωτοδεσµευτικές καλλιέργειες) µε συντελεστή 0,7. ηλαδή κάθε 1 στρέµµαψυχανθούςµετράειως 0,7 στρέµµαταγιατηνποε, δηλαδήαν χρειάζονται 10 στρεµ. για την κάλυψη του 5% τότε θα πρέπει να καλλιεργηθούν περίπου 15 στρεµ. ψυχανθή (15Χ0,7=10,5) Τα ψυχανθή όταν καλύπτουν το 5% της οικολογικής εστίασης µπορούν να θεωρηθούν ταυτόχρονα και τρίτη καλλιέργεια (συµµετέχουν µε συντελεστή 0,7) ΟΠΟΙΟ στοιχείο ΕΝ είναι αποτυπωµένο στο ΟΣ Ε δεν µετράει για πρασίνισµα

16 Συντελεστές υπολογισµού έκτασης για Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΡΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΠΟΕ (ha) 0,75 ΤΥΠΟΣ ΠΟΕ Τρόπος σχεδιασµού ήλωση σε τετ.µ ή µέτρα Συντελεστής µετατροπής Συντελεστής στάθµισης Έκταση ΠΟΕ σε Ηα Γη υπό αγρανάπαυση πολύγωνο ,01 ενδροστοιχίες γραµµή ,1 Συστάδες δένδρων και θάµνων µε επικαλυπτόµενες κόµες πολύγωνο 100 1,5 0,015 Χαντάκια και ανοικτά υδατορέµατα γραµµή ,06 Ζώνες ανάσχεσης κατά µήκος των υδατορεµάτων - υδάτινων όγκων γραµµή ,5 0,09 Εκτάσεις µε καλλιέργεια που έχει ικανότητα δέσµευσης αζώτου πολύγωνο ,7 0,7 Σύνολο 0,975

17 Πρασίνισµα: Συνδυαστικές επιλογές και εξαιρέσεις 17 Η υποχρέωση του 5% περιοχής οικολογικής εστίασης προστίθεται στην υποχρέωση της διαφοροποίησης των καλλιεργειών. Άρα όποιος καλλιεργεί έκταση µεγαλύτερη των 150 στρεµ. πρέπει να τηρεί και τις δύο υποχρεώσεις. Η αγρανάπαυση µετράει και σαν διαφορετική καλλιέργεια και σαν περιοχή οικολογικής εστίασης Τα ψυχανθή και τα όσπρια µετράνε για περιοχή οικολογικής εστίασης και διαφοροποίησης καλλιεργειών και µπορούν παράλληλα να λαµβάνουν συνδεδεµένη ενίσχυση εφόσον ανήκουν στα επιλέξιµα είδη Οι βιολογικές καλλιέργειες εξαιρούνται για όλες τις υποχρεώσεις πρασινίσµατος για το µέρος της εκµετάλλευσης που είναι βιολογικό Εξαιρούνται της υποχρέωσης εκτάσεις που καλλιεργούνται µε ρύζι και αγροστώδηκαιλοιπάκτηνοτροφικάφυτάανκαλύπτουντουλάχιστοντο 75% της εκµετάλλευσης µόνα τους ή σε συνδυασµό όταν το υπόλοιπο της έκτασης (25%) δεν υπερβαίνει τα 300 στρέµµατα. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο (25%) υπερβαίνει τα 300 στρ. η κύρια καλλιέργεια αυτού του υπολοίπου δεν θα πρέπειναξεπερνάτο 75%.

18 Πρασίνισµα και πολλαπλή συµµόρφωση Καταργείται η δέσµευση της αµειψισποράς από την πολλαπλή συµµόρφωση και εισάγεται στο πρασίνισµα Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της πολλαπλής συµµόρφωσης περιγράφονται στην υπ. αρ. 1791/ Υπουργική απόφαση 18

19 ΜικροίΓεωργοί 19 Οιγεωργοίπουτο 2015 έχουνδικαιώµατακαιοιοποίοι λαµβάνουν συνολικά ενισχύσεις έως 1250 /έτος εφόσον είναι ενεργοί γεωργοί εισάγονται αυτόµατα στο καθεστώς Απαλλαγή από πρασίνισµα και ελέγχους πολλαπλής συµµόρφωσης Υποχρέωση: η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και του χαρακτήρα τους. Είσοδοςµόνοτο 2015 Έξοδοςµεαίτησητου γεωργού ανά πάσα στιγµή χωρίς να επιτρέπεται η επανένταξη Εάνοµικρόςγεωργόςεπιθυµείναµεγαλώσειτην εκµετάλλευση, µπορεί να λάβει ενίσχυση από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης

20 Γεωργοίνεαρήςηλικίας Γεωργοί νεαρής ηλικίας νοούνται: α) όσοι δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής τηςαίτησηςκαιβ) είναιηλικίαςως 40 ετών ικαιούνται 25% προσαύξηση δικαιωµάτων µέχρι 25 εκτάρια για τα 5 πρώταέτηαπότηνέναρξητηςεκµετάλλευσης Το σχετικό κονδύλιο ανέρχεται σε 2% του εθνικού φακέλου Για να είναι δικαιούχοι της προσαύξησης τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει άνω του 50% του µετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε φυσικάπρόσωπαπουπληρούντιςπαραπάνωπροϋποθέσεις. 20

21 ΣυνδεδεµένεςΕνισχύσεις Το ύψος της πληρωµής της συνδεδεµένης ενίσχυσης δεν είναι σταθερό και µπορεί να αυξοµειώνεται ανάλογα µε τις επιλέξιµες εκτάσεις ή µονάδες ζώων που θα συµµετέχουν στην ενίσχυση κάθε χρόνο. Τα ποσά που παρουσιάζονται παρακάτω είναι συνολικάγιακάθεείδοςαπότο 2015 έωςτο 2019 εν χορηγείται παραπάνω από µια συνδεδεµένη ενίσχυση στην ίδια έκταση Γιατοβαµβάκιισχύειηειδικήενίσχυσηόπωςστο προηγούµενο καθεστώς

22 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένων ενισχύσεων - Όσπρια και κτηνοτροφικά ψυχανθή Όσπρια: γεωργοί που καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτηµα της ΥΑ 1703/43630/ (Φακή, Ρεβίθι, Φασόλι κοινό, νάνο ή αναρριχώµενο, Φασόλια γίγαντες ή Ελέφαντες, όλιχοι ή Φασόλια µαυροµάτικα, Κουκί βρώσιµο, Λαθούρι βρώσιµο, Λαθούρι άφκος, Λαθούρι κλυµένο σε επιλέξιµες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.) 22 Κτηνοτροφικά ψυχανθή: γεωργοί που καλλιεργούν κτηνοτροφικά πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτηµα της ΥΑ 1702/ σε επιλέξιµες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

23 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένων ενισχύσεων Ζαχαρότευτλα και Σπαράγγια 23 Ζαχαρότευτλα: γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιµες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις: Να έχουν συνάψει σύµβαση καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη ζαχαροβιοµηχανία µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Ναέχουνχρησιµοποιήσειπιστοποιηµένοσπόροσποράς. Να έχουν παραδώσει το προϊόν στη ζαχαροβιοµηχανία το αργότερο µέχρι την 31 η Ιανουαρίουτουέτουςπουακολουθείτοτρέχονέτοςυποβολήςτηςενιαίαςαίτησηςενίσχυσης. Κατά παρέκκλιση, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, το διάστηµα µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Σπαράγγι: γεωργοί - καλλιεργητές σπαραγγιού που καλύπτουν σωρευτικά τις παρακάτω απαιτήσεις: α) καλλιεργούνκατ ελάχιστοδύο (2) στρέµµατασπαράγγισεεπιλέξιµεςεκτάσεις, β) χρησιµοποιούν ποικιλίες που είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών, και γ) παραδίδουναπότην 1 η Ιανουαρίουέωςκαιτην 30 η Ιουνίουκάθεέτους, τουλάχιστονδιακόσια πενήντα κιλά (250kg) νωπού προϊόντος ανά επιλέξιµο στρέµµα στους φορείς του άρθρου 5 της ΥΑ1353/

24 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης στο σκληρό σιτάρι Γεωργοί που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιµες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις: Να χρησιµοποιούν εξ ολοκλήρου πιστοποιηµένο σπόρο σποράς (προβασικό, βασικό, πιστοποιηµένο Α και Β αναπαραγωγής ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική απόφαση υπ αριθ / (Β 492) «Τεχνικός Κανονισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δηµητριακών προς σπορά», όπως ισχύει. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στην ανωτέρω ΚΥΑ µπορούν να χρησιµοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση υπ αριθµ / (Β 203). Να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων σποράς καθορίζονται τα 12 κιλά ανά στρέµµα, για τις καλλιεργητικές περιόδους και Για τις επόµενες καλλιεργητικές περιόδους έως το 2020 ως ελάχιστη ποσότητα, καθορίζονται τα 16 κιλά το στρέµµα. 24

25 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης στο Ρύζι 25 Γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιµες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εµπόρουςδηµητριακών, µύλουςκαισυνεταιρισµούςαγροτώντοαργότεροέωςτην 28 η Φεβρουαρίου του επόµενου από το έτος υποβολής της αίτησης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. Να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών β. Να παραδίδουν κατ ελάχιστο 400 κιλά προϊόντος ανά στρέµµα γ. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς: ΑγροτικέςΣυνεταιριστικέςΟργανώσεις (ΑΣΟ) όπωςορίζονταιστοάρθρο 1 τουν. 4015/ «σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου οργάνωση της εποπτείας του κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύµφωνα µε τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, ορυζόµυλοι Επισηµαίνεταιότιγεωργοίοιοποίοιδενείναιµέλητωνανωτέρωφορέωντωνπεριπτώσεων i) & ii), µπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόµενοι οποιαδήποτενοµικήοντότηταέχουσαεµπορικήδραστηριότηταστοντοµέατουρυζιού.

26 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης στη Βιοµηχανική Τοµάτα 26 Γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιµότητας: Παραδίδουνβιοµηχανικήτοµάτααπότην 1 η Ιουνίουέωςκαιτην 30 η Νοεµβρίουκάθεέτουςκατ ελάχιστο 50 τόνουςβιοµηχανικήςτοµάταςανάεκτάριοκαλλιεργούµενηςέκτασης. Οι παραδόσεις στις µεταποιητικές επιχειρήσεις πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µέσω ενός και µόνον από τους παρακάτω «φορείς»: α)αγροτικέςσυνεταιριστικέςοργανώσεις (ΑΣΟ) όπωςορίζονταιστοάρθρο 1 τουν. 4015/ «σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου οργάνωση της εποπτείας του κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) Οργανώσεις παραγωγών και Οµάδες Παραγωγών, σύµφωνα µε τον καν. (ΕΚ) 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την υπ αριθµ / Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής ΑνάπτυξηςκαιΤροφίµωνόπωςτροποποιήθηκεκαιισχύεικαι τουτονκαν. (ΕΚ) 1305/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, Επισηµαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι µέλη των ανωτέρω φορέων µπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόµενοι. Η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση αγροτεµαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεµένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

27 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης στα αιγοπρόβατα ορεινών εκτάσεων 27 Επιλέξιµες είναι οι προβατίνες ή και αίγες που παράγουν και παραδίδουν γάλα κατά το έτος ενίσχυσης και ειδικότερα: Α. - η έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων, πρέπει να βρίσκεται εντός ήµου, ηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος, ή οικισµού των ορεινών/µειονεκτικών/µε λοιπά µειονεκτήµατα περιοχών της χώρας, όπωςαυτέςορίζονταικάθεφορά. -Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός ορεινών/µειονεκτικών/µε λοιπά µειονεκτήµατα περιοχών, εφόσον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται έκταση. -- Στην περίπτωση των µετακινούµενων κτηνοτρόφων, η έδρα εκµετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε πεδινή περιοχή της χώρας (50% δηλούµενης έκτασης σε πεδινή περιοχή, εφόσον δηλώνεται έκταση) µε µετακίνηση του κοπαδιού σε ορεινή/µειονεκτική/µε λοιπά µειονεκτήµατα περιοχή. Η µετακίνηση πραγµατοποιείται τουλάχιστον στο 90% του συνολικού αριθµού των αιγοπροβάτων του κοπαδιού για τουλάχιστον 90 ηµέρες. Β. - Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριµένες µονάδες µεταποίησης, συνολική επιλέξιµη ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 6 τόνων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεωνδεόντωςαιτιολογηµένων. -Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα µικρότερηήίσητων / ml. - Γ. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος για τον καθορισµό των επιλέξιµων προς πληρωµή ζώων καθορίζεται σε τουλάχιστον 120 κιλά ανά προβατίνα ή/και αίγα

28 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης στα αιγοπρόβατα πεδινών εκτάσεων Επιλέξιµες είναι οι προβατίνες ή και αίγες που παράγουν και παραδίδουν γάλα κατά το έτος ενίσχυσης και ειδικότερα: Α. - η έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων, πρέπει να βρίσκεται εντός ήµου, ηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος, ή οικισµού των πεδινών περιοχών της χώρας. Τουλάχιστον το 50% της έκτασηςπουδηλώνεται, στηνενιαίααίτησηενίσχυσης, πρέπειναβρίσκεταιεντόςτωνπεδινώνπεριοχών, εφόσονστηνενλόγωαίτησηδηλώνεταιέκταση. Β. - Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριµένες µονάδες µεταποίησης, συνολική επιλέξιµη ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 10 τόννων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεωνδεόντωςαιτιολογηµένων. -Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα µικρότερηήίσητων / ml. - Γ. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος για τον καθορισµό των επιλέξιµων προς πληρωµή ζώων καθορίζεται σε τουλάχιστον 120 κιλά ανά προβατίνα ή/και αίγα 28

29 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης στα Ροδάκινα χυµοποίησης Γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιµότητας: Παραδίδουνγιαχυµοποίησηαπό 1 η Ιουνίουέωςκαι 1 η Νοεµβρίουκάθεέτουςκατ ελάχιστο 6 τόνουςσυµπύρηνοροδάκινοανάεκτάριοκαλλιεργούµενηςέκτασης. Οι παραδόσεις στις µεταποιητικές επιχειρήσεις πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µέσω ενός και µόνον από τους παρακάτω «φορείς»: α) ΣυλλογικέςΑγροτικέςΟργανώσεις (ΣΑΟ) όπωςορίζονταιστοάρθρο 1 τουν. 4015/ «σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου οργάνωση της εποπτείας του κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) Οργανώσεις παραγωγών, σύµφωνα µε τον καν. (ΕΚ) 1308/13 του Συµβουλίου και της υπ αριθµ / Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι µέλη των ανωτέρω φορέων µπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόµενοι. Η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση αγροτεµαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεµένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια. 29

30 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης στα Πορτοκάλια Χυµοποίησης 30 Γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιµότητας: Παραδίδουνγιαχυµοποίησηαπό 1 η Ιανουαρίουέωςκαι 31 εκεµβρίουκάθεέτουςκατ ελάχιστο 7 τόνουςπορτοκάλιαανάεκτάριοκαλλιεργούµενηςέκτασης. Οι παραδόσεις στις µεταποιητικές επιχειρήσεις πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µέσω ενός και µόνον από τους παρακάτω «φορείς»: α) υφιστάµενεςσυλλογικέςαγροτικέςοργανώσεις (ΣΑΟ) όπωςορίζονταιστοάρθρο 1 τουν. 4015/ «σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου οργάνωση της εποπτείας του κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) υφιστάµενες οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύµφωνα µε τον καν. (ΕΚ) 1308/13 του Συµβουλίου και της υπ αριθµ / Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) οποιαδήποτε νέα νοµική οντότητα έχουσα εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα των εσπεριδοειδών συσταθεί µετά την , υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τουλάχιστον 400 µέλη. Επισηµαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι µέλη των ανωτέρω φορέων µπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόµενοι. Η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση αγροτεµαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεµένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

31 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης για κατόχους Ειδικών ικαιωµάτων για βοοειδή Κτηνοτρόφοι βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων: Όροι επιλεξιµότητας: διαθέτουνστις 31/12/2014 ειδικάδικαιώµαταενίσχυσης, δεν διαθέτουν επιλέξιµα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων ανεξαρτήτου παραγωγικής κατεύθυνσης εντός της ελληνικής επικράτειας και διαθέτουν τουλάχιστον 3 ΜΜΖ επιλέξιµων βοοειδών. Επιλέξιµα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σηµανθεί και καταγραφεί και διατηρούνται στην εκµετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης τους και καταλήγει έξι (6) µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των εµπρόθεσµων Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης Πληρωµή: Οι κτηνοτρόφοι θα πληρώνονται κάθε έτος ανάλογα µε το επιλέξιµο ζωικό κεφάλαιο που διαθέτουν. Έτσι, εάν ο κτηνοτρόφος αυξήσει το ζωικό κεφάλαιο τα επόµενα χρόνιατότεθαλάβειυψηλότερεςενισχύσεις. 31

32 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης για κατόχους Ειδικών ικαιωµάτων για αιγοπρόβατα Κτηνοτρόφοι αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων Όροι επιλεξιµότητας: διαθέτουνστις 31/12/2014 ειδικάδικαιώµαταενίσχυσης, δεν διαθέτουν επιλέξιµα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας, εντός της ελληνικής επικράτειας και διαθέτουν τουλάχιστον 20 επιλέξιµα αιγοπρόβατα Επιλέξιµα θεωρούνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου που έχουν σηµανθεί ατοµικά και τα οποία διατηρούνται στην εκµετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και καταλήγει έξι (6) µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των εµπρόθεσµων Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης Πληρωµή: Οι κτηνοτρόφοι θα πληρώνονται κάθε έτος ανάλογα µε το επιλέξιµο ζωικό κεφάλαιο που διαθέτουν. Έτσι, εάν ο κτηνοτρόφος αυξήσει το ζωικό κεφάλαιο τα επόµενα χρόνιατότεθαλάβειυψηλότερεςενισχύσεις. 32

33 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένης ενίσχυσης στους Σπόρους σποράς Γεωργοί µε σύναψη σύµβασης καλλιέργειας για πολλαπλασιασµό πιστοποιηµένων σπόρων σποράς µε σποροπαραγωγική επιχείρηση. ιάθεση παραγωγής στη συµβαλλόµενη σποροπαραγωγική επιχείρηση. 2. Σποροπαραγωγική επιχείρηση η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιηµένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες εκτάσεις. Καλλιέργεια σπόρων σποράς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτηµα της ΥΑ 1394/ υπό τις εξής προϋποθέσεις: Α. Ναχρησιµοποιούνπροβασικό, βασικό, πιστοποιηµένοκαιεµπορικόόπουπροβλέπεται, σπόρο σποράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αριθµ / και / ΚΥΑ και στην αριθµ. 6775/95992/ ΥΑ, όπως ισχύουν. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις ανωτέρω ΚΥΑ και ΥΑ µπορούν να χρησιµοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού, βασικού και πιστοποιηµένου σπόρου σποράς, όπως αναφέρεται στην αριθµ / ΥΑ «ιατηρητέςποικιλιώνφυτικώνειδών» (Β 203). Β. Να µη χρησιµοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιηµένων ποικιλιών. Γ. Να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών.. Να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι υπό εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

34 Κριτήρια επιλεξιµότητας συνδεδεµένων ενισχύσεων - Μεταξοσκώληκες Η ενίσχυση καταβάλλεται στους σηροτρόφους-γεωργούς ανά επιλέξιµο κουτί µεταξόσπορου σε ετήσια βάση για τα κουτιά µεταξόσπορου που χρησιµοποίησαν για εκτροφή, εφόσον αυτοί πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) Προµηθεύονται πιστοποιηµένο µεταξόσπορο. Η προµήθεια του µεταξόσπορου γίνεται µε ευθύνη των εκτροφέων ή των οργανώσεών τους σε συνεργασία µε τους µεταξοσποροπαραγωγούς ή τους εισαγωγείς διακινητές µεταξόσπορου. β) Κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον αυγά µεταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη και αποδίδει ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά χλωρών κουκουλιών. γ) Η σηροτροφική περίοδος ορίζεται από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 31η εκεµβρίου κάθε έτους υποβολής αίτησης. 34

35 35 Συνδεδεµένες ενισχύσεις-ποσά ανά είδος ΕΙ ΟΣ-έτος ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΥΖΙ Ha ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ Ha ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙ Η Κεφαλές ΒΙΟΜ. ΤΟΜΑΤΑ Ha ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Ha ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΠΕ ΙΝΑ Κεφαλές ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΟΡΕΙΝΑ Κεφαλές ΤΕΥΤΛΑ Ha ΟΣΠΡΙΑ Ha ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ Ha ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ Ha ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ Ha ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ Κυτία ΡΟ ΑΚΙΝΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ηa ΖΩΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΒΟΟΕΙ Η ΖΩΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΑ Κεφαλές ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ Κεφαλές

36 ΠεριοχέςµεΦυσικούς Περιορισµούς (ΠΦΠ) Β Πυλώνας Μεταφορά 5% τωνπόρωνστοβ Πυλώνα Επιπλέον στρεµµατική ενίσχυση για τους παραγωγούς περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς για την αντιµετώπιση των µειονεκτηµάτων αυτών των περιοχών Αντικατάσταση της εξισωτικής αποζηµίωσης 36

37 ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 37 Άµεσες Ενισχύσεις: Καν. (Ε.Ε.) αρ. 1307/2013 Οριζόντιος (πολλαπλή Συµµόρφωση- ΟΣ Ε Έλεγχοι): Καν. (Ε.Ε.) αρ. 1306/2013 Αγροτική Ανάπτυξη: Καν. (Ε.Ε.) αρ.1305/20143 Κοινή Οργάνωση Αγοράς: Καν.(Ε.Ε.) αρ. 1308/2013 (Ε.Ε) 639/2014 &(Ε.Ε) 641/2014 κριτήρια επιλεξιµότητας (Ε.Ε.) 1001/2014 (Ε.Ε) 640/2014 για ΟΣ Ε (Ε.Ε.) 906/2014 για δαπάνες για δηµόσια παρέµβαση (Ε.Ε.) 907/2014 για Οργ. Πληρωµών (Ε.Ε.) 908/2014 Οικον. ιαχείριση και εκκαθάριση λογαριασµών (Ε.Ε.) 809/2014 πολλαπλή συµµόρφωση (Ε.Ε) 807/2014 κριτήρια επιλεξιµότητας (Ε.Ε.) 808/2014 Οίνος -612/2014 Φρούτα & Λαχανικά -499/2014 Ελαιόλαδο -611/ /2014 Καθεστώς διανοµής φρούτων & Λαχανικών στα σχολεία -500/2014 Ιδιωτική αποθεµατοποίηση -501/2014

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020. Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015

Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020. Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015 Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020 Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015 1 Η νέα Κ.Α.Π. είναι a la carte. Έχει χάσει όλα τα «κοινά» χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, 08/10/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, όσον αφορά στον πίνακα Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 1. Η σημασία των μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2010, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Φεβρουάριος 2015 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Η εφαρμογή των Άμεσων Ενισχύσεων μετά το 2015: Αποσκοπεί στην καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.:88184 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΥΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α...1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ...1 ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΥΣΗΣ 2016...1 ΓΕΝΙΚΑ...3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Μάρτιος 2015 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά στοιχεία Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 Αρ. Πρωτ: 125936 ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ : 20 Τ.Κ. : ΣΚΥΔΡΑ

Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ : 20 Τ.Κ. : ΣΚΥΔΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης 20 Τ.Κ. : 585 00 ΣΚΥΔΡΑ Πληροφορίες : Δημήτρης Αλεξανδρίδης Τηλέφωνο : 2381351802 Fax : 2381082887 email : gra.dimarxou@skydra.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς έλεγχο εσόδων, το τσεκ έως ευρώ Πιο ελαστικά κριτήρια για τον ορισμό του ενεργού αγρότη

Χωρίς έλεγχο εσόδων, το τσεκ έως ευρώ Πιο ελαστικά κριτήρια για τον ορισμό του ενεργού αγρότη ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ B3 25 Μη επιδοτούμενες εκμεταλλεύσεις του 13 γεννούν δικαιώματα «Άνοιξαν» τον ορισμό του ενεργού αγρότη, ανεβάζοντας το κατώφλι του τσεκ, βάσει του οποίου θα ελέγχεται το εξωγεωργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 26-10-2016 Αρ. Πρωτ: 150072 Διαβάθμιση : ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Α Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 Τηλ.: 210 212 5508 E mail: ax2u114@minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ δαπανάται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: Η εισοδηματική στήριξη των γεωργών και η στήριξη για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020

ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020 Γ. Κούκουλης Γ. Χλιούμης Τι αφήνουμε πίσω μας; ΚΑΠ2006-201

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Αριθμός Τίτλου: 1. Ατομικά στοιχεία δικαιούχου γεωργού ΑΦΜ: Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα): ΑΔΤ: Ημερομηνία Έκδοσης: Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Περιφερειακή Ενότητα: 2. Αριθμός και αξία προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ Σύνταξη Επιμέλεια Δρ. Χρήστος Ρούκος Γεωπόνος, M.Sc., Ph.D. Ιωάννινα, 21/07/2016 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 09.06.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 62322 Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ Σύνταξη Επιμέλεια Δρ. Χρήστος Ρούκος Γεωπόνος, M.Sc., Ph.D. Ιωάννινα, 21/07/2016 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 15.06.2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 88746 Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2016 & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143230 Πληροφορίες: Π. Κονδύλης, Ρ. Μιχαλέτου ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης www.agronews.gr ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ιεξοδική αναφορά στα λεπτά σηµεία που καθορίζουν τις πληρωµές των ειδικών ενισχύσεων ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Aπό το 2016 ενοικιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πληροφορίες : Γ. Ράπτη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής Δ/ΝΣΗ: ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: TEXΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Εισαγωγή Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ («ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ») (άρθρο 50, 1307/2013) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 1. Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) »

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32314 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aρ. πρωτ.: 3672/109689 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΗΛΟΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 1487/39717

Αρ. Πρωτ: 1487/39717 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ:1689/60690 Α Α:ΒΙΦΥΒ -0ΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 2 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Αριθµ.Πρωτ:1689/60690 Α Α:ΒΙΦΥΒ -0ΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 2 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ! ΑΡΜΟ ΙΟΙ: ΠΑΠΑ ΑΜΗ, ΣΥΛΛΑΣ ΤΗΛΕΦ:2102124082,4079 ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 5 ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) »

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) » ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΓΠ, οι Νέοι γεωργοί και ο Συνεργατισμός - Τρέχουσες ρυθμίσεις και προτάσεις για την επόμενη περίοδο.

H ΚΓΠ, οι Νέοι γεωργοί και ο Συνεργατισμός - Τρέχουσες ρυθμίσεις και προτάσεις για την επόμενη περίοδο. H ΚΓΠ, οι Νέοι γεωργοί και ο Συνεργατισμός - Τρέχουσες ρυθμίσεις και προτάσεις για την επόμενη περίοδο. Σωτήρης Κουτσομήτρος Γεωπόνος MSc ΠΕΝΑ, Ρόδος 2016 Επισκόπηση Η κατάσταση Η στήριξη της τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 1316/31993 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R1121 EL 15.08.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) Τα παραγόμενα από τον πρωτογενή τομέα τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους και την προέλευση τους, κατατάσσονται σε παραγωγικούς κλάδους,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 10/05/2013 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 55287 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/3/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π.: 3343 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα,24/4/2012 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 49680 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 833 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε μένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2015/16»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2015/16» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2015 & ΓΔ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριθ.Πρωτ.: 99904 ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Πληροφορίες: Π. Κονδύλης, Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 181

Επίσημη Εφημερίδα L 181 Επίσημη Εφημερίδα L 181 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 20 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα