Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 7 ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 9 Ευρωπαϊκά Θέµατα 11 ιεθνή Θέµατα 17 ιαβουλεύσει 18 Σεµινάρια Κατάρτισης 19 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 20 Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τεύχος 19 Έτος 3 Ιανουάριος 2012 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Προσκλήσεις-Προθεσµίες 1. Περιφέρειε τη Γνώση (7 ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ) Τo ειδικό πρόγραµµα "Περιφέρειε τη Γνώση ", το οποίο εντάσσεται στο πρόγραµµα Ικανότητε του 7ου ΠΠ, στοχεύει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού των ευρωπα κών περιοχών, µέσω περιφερειακών "συσπειρώσεων µε γνώµονα την έρευνα" (clusters). Οι συσπειρώσει περιλαµβάνουν ένα φορέα τη τοπική αυτοδιοίκηση (δήµο ή περιφέρεια), έναν ερευνητικό οργανισµό και µία επιχείρηση στο πλαίσιο τη ίδια γεωγραφική περιφέρεια (triple helix). Εκτό από του ανωτέρω φορεί είναι δυνατή η συµµετοχή στην ερευνητική συσπείρωση και άλλων εταίρων (σύµβουλοι, επιµελητήρια κ.α.) από την ίδια ή διαφορετική περιφέρεια. Περιφέρειε τη Γνώση Ευρωπα κό Βραβείο για τη Νεολαία Συνέδρια για την Αειφορία και την Ανταγωνιστική Ταυτότητα των Πόλεων Θεσσαλονίκη: Ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία για το 2014 Έκθεση για τι Πόλει του Μέλλοντο Οι Πόλει στο Horizon 2020 Η Αρχιτεκτονική και η Πόλη

2 Η ενδυνάµωση του ερευνητικού δυναµικού των Ευρωπα κών Περιφερειών, και ειδικότερα, η ενθάρρυνση και υποστήριξη περιφερειακών ερευνητικών συσπειρώσεων στι οποίε συµµετέχουν πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσει, περιφερειακέ αρχέ και άλλοι φορεί από ολόκληρη την Ευρώπη συνιστά τον γενικότερο στόχο του εν θέµατι ειδικού προγράµµατο. Στο πλαίσιο των Περιφερειών τη Γνώση, οι τοπικέ /περιφερειακέ αρχέ καλούνται να αξιοποιήσουν τι δυνατότητέ του, επενδύοντα, κατά προτεραιότητα, σε προγράµµατα έρευνα και καινοτοµία, συµπληρωµατικά προ το παραγωγικό του απόθεµα. Προ τούτο, δήµοι και περιφέρειε δεν συνιστάται να ακολουθήσουν στρατηγικέ που τυγχάνει να συµπίπτουν µε δηµοφιλή ερευνητικά θέµατα (π.χ. ψηφιακό θεµατολόγιο) που όµω δεν σχετίζονται άµεσα µε τι υφιστάµενε ή αναδυόµενε τοπικέ ή περιφερειακέ οικονοµικέ δυνατότητέ του. Οι χρηµατοδοτούµενε δράσει τη εν ανωτέρω πρόσκληση αφορά στη διεθνική συνεργασία περιφερειακών ερευνητικών συσπειρώσεων στου εξή τοµεί : β) Ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών για µια Ευρώπη που αξιοποιεί αποδοτικά του πόρου. Τα ανωτέρω έργα προβλέπεται να υλοποιηθούν σύµφωνα µε την εξή σειρά: α) Ανάλυση, ενσωµάτωση ερευνητική στρατηγική στι περιφερειακέ συσπειρώσει. β) Εκπόνηση ενό κοινού σχεδίου δράση (JAP) µε τη συµµετοχή των ΟΤΑ και υλοποίηση συνεργειών και δράσεων σε διεθνέ επίπεδο. (α) Ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµικέ όψει του Ψηφιακού Θεµατολογίου τη ΕΕ γ) Υλοποίηση µέτρων για την εφαρµογή του κοινού σχεδίου δράση. Τα περιφερειακά ερευνητικά συµπλέγµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν τρει τύπου φορέων: - Νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη έρευνα (πανεπιστήµια, ερευνητικοί οργανισµοί) - Επιχειρήσει - Τοπικέ /περιφερειακέ αρχέ (δήµοι και περιφέρειε ) Κάθε πρόταση προ ποθέτει µια κοινοπραξία από τρία τουλάχιστον περιφερειακά ερευνητικά συµπλέγµατα («τριπλό έλικα») από τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη-µέλη τη ΕΕ και/ή συνδεδεµένα µέλη. Στην ανωτέρω κοινοπραξία, οι 2

3 2. Ευρωπα κό Βραβείο Καρλοµάγνο για τη Νεολαία (2012) Το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο και το Ίδρυµα του ιεθνού Βραβείου «Καρλοµάγνο» του Άαχεν καλούν νέου από όλα τα κράτη µέλη τη ΕΕ να συµµετάσχουν σε διαγωνισµό µε θέµα την εξέλιξη τη ΕΕ, την ολοκλήρωσή τη και την ευρωπα κή ταυτότητα. Το Ευρωπα κό Βραβείο «Καρλοµάγνο» για τη Νεολαία απονέµεται σε σχέδια που φορεί τοπική αυτοδιοίκηση αναλαµβάνουν υποχρεωτικά το ρόλο του συντονιστή. Επίση, το σύµπλεγµα µπορεί να συσταθεί ω νοµικό πρόσωπο αλλά µπορεί να διαθέτει µια πιο ευέλικτη µορφή µέσω µια συµφωνία µεταξύ των εταίρων του. Η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει το 100% του συνολικού ύψου τη επιλέξιµη δαπάνη των προτεινόµενων έργων. Το δε ποσό τη αιτούµενη επιχορήγηση ανά σχέδιο πρόταση κυµαίνεται από ένα (1) έω τρία (3) εκατοµµύρια ευρώ. Την περίοδο , ελληνικοί οργανισµοί συµµετείχαν ω συντονιστέ ή εταίροι σε 58 υποβληθείσε προτάσει (19% των προτάσεων που υποβλήθηκαν πανευρωπα κά), εκ των οποίων χρηµατοδοτήθηκαν οι 8 (16,3% των εγκεκριµένων έργων σε όλη την Ευρώπη). προωθούν την ευρωπα κή και διεθνή κατανόηση, καλλιεργούν ένα κοινό πνεύµα ευρωπα κή ταυτότητα και ολοκλήρωση, λειτουργούν ω πρότυπο για νέου που ζουν στην Ευρώπη και δίνουν πρακτικό παράδειγµα Ευρωπαίων που ζουν µαζί ω µια κοινότητα. Τα σχέδια µπορούν να επικεντρωθούν στην οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για νέου, ανταλλαγέ νέων ή σχέδια στο διαδίκτυο που να έχουν ευρωπα κή διάσταση Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι 5.000, για το δεύτερο 3.000, και για το τρίτο Εκπρόσωποι των 27 επιλεγέντων εθνικών σχεδίων θα προσκληθούν στην τελετή απονοµή στο Άαχεν τη Γερµανία στι 15 Μα ου Προθεσµία: 31 Ιανουαρίου 2012 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση Υπόψιν κα Γεωργία Τζένου Τηλ: Ε-mail: Ιστοσελίδα πρόσκληση : ge/capacities?callidentifier=fp7-regions REGIONS

4 Τεύχο 19 Οι συµµετέχοντε πρέπει να είναι πολίτε ή κάτοικοι ενό από τα 27 κράτη µέλη τη Ευρωπα κή Ένωση. Οι συµµετέχοντε µπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε µεµονωµένα είτε οµαδικά για οµαδικά ή πολυεθνικά σχέδια, η υποβολή µπορεί να γίνει µόνο σε ένα κράτο. Θα γίνουν δεκτέ αιτήσει σε όλε τη επίσηµε γλώσσε τη Ευρωπα κή Ένωση. Τα σχέδια που θα υποβληθούν για το διαγωνισµό πρέπει να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή και α) να έχουν ολοκληρωθεί κατά το ηµερολογιακό έτο (12 µήνε ) πριν από την τρέχουσα προθεσµία υποβολή αιτήσεων, ή β) να βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη. Η επιλογή για την απονοµή του Ευρωπα κού Βραβείου Νεότητα «Καρλοµάγνο» θα γίνει σε δύο φάσει. Πρώτη φάση: εθνικέ κριτικέ επιτροπέ, απαρτιζόµενε από τουλάχιστον δυο βουλευτέ του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο οργανώσεων νεολαία θα επιλέξουν έναν υποψήφιο προ βράβευση από καθένα από τα 27 κράτη µέλη, έω τι 5 Μα ου εύτερη φάση: η ευρωπα κή κριτική επιτροπή, που θα απαρτίζεται από τρει ευρωβουλευτέ και τον Πρόεδρο του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου, και τέσσερι εκπροσώπου του Ιδρύµατο του ιεθνού Βραβείου «Καρλοµάγνο» του Άαχεν, θα επιλέξει και θα βραβεύσει ένα από τα 27 σχέδια που θα υποβάλουν οι εθνικέ κριτικέ επιτροπέ έω τι 5 Απριλίου Τα σχέδια θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τι ακόλουθε αρχέ : - Πρέπει να πληρούν του στόχου του διαγωνισµού: να προωθούν την ευρωπα κή και διεθνή κατανόηση, να καλλιεργούν ένα κοινό πνεύµα ευρωπα κή ταυτότητα και να δίνουν πρακτικά παραδείγµατα ευρωπαίων που ζουν µαζί ω µια κοινότητα. - Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που είναι δηµιούργηµα νέων ανθρώπων που εκπροσωπούν διάφορα κράτη µέλη. -Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέδια που εκτελούνται σε εθελοντική βάση. Ω µέρο του βραβείου, οι τρει βραβευθέντε θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο (στι Βρυξέλλε ή το Στρασβούργο). Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου html 4

5 Τεύχο Eνδουπηρεσιακή E Κατάρτιση (Ευρωπα κό Πρόγραµµα ια βίου Μάθηση Comenius Grundtvig) Στην απόφαση 1720/2006/ΕΚ η «ια βίου µάθηση» ορίζεται ω κάθε είδου γενική εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεπίσηµη εκπαίδευση και άτυπη µάθηση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου που έχει ω αποτέλεσµα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων µε µια προοπτική προσωπική, του πολίτη, κοινωνική ή/και εργασιακή. Περιλαµβάνει την παροχή προσανατολισµού και συµβουλών. Στρατηγικό στόχο του προγράµµατο «ια βίου Μάθηση» είναι να συµβάλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη τη Κοινότητα ω προηγµένη κοινωνία, βασισµένη στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερε και περισσότερε θέσει απασχόληση και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντο για τι µελλοντικέ γενεέ. Αποσκοπεί ιδίω στην ενίσχυση των ανταλλαγών, τη συνεργασία και την κινητικότητα µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσµιο ποιοτικό σηµείο αναφορά. Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη πρόσφατη πρόσκληση υποβολή προτάσεων για το έτο 2012 (EAC/27/11), το πρόγραµµα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση τη ποιότητα τη σχολική εκπαίδευση και στην ενίσχυση τη ευρωπα κή διάστασή τη, ιδίω µέσω τη ενθάρρυνση τη διακρατική συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, µε την επιχορήγηση, µεταξύ άλλων, δραστηριοτήτων ενδο πηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών. To δε πρόγραα Grundtvig επιχορηγεί δράσει για την προώθηση τη ευρωπα κή συνεργασία, τη ποιότητα, τη καινοτοία και τη ευρωπα κή διάσταση σε όλου του τοεί εκπαίδευση ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε ίδρυα, οργανισό, φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξαρτήτω αν ανήκει στην τυπική, η τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, καθώ και σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντέ και ενήλικε εκπαιδευόενου φορέων εκπαίδευση ενηλίκων. Προθεσµίε : 16 & 31 Ιανουαρίου do?uri=oj:c:2011:233:0015:0016:el:pdf 5

6 Τεύχο Tεχνολογίε Πληροφορική και Επικοινωνία (ΤΠΕ) (7ο Πρόγραµµα όγραµµα-πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη ΕΕ) Το 7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το βασικό µέσο χρηµατοδότηση τη Ευρωπα κή Ένωση για την έρευνα στην Ευρώπη και περιλαµβάνει διάφορα ειδικά προγράµµατα: Συνεργασία ενίσχυση τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων για την επίτευξη µια ηγετική θέση σε βασικού τεχνολογικού τοµεί. Ιδέε υποστήριξη τη βασική επιστηµονική έρευνα αιχµή (υλοποιείται από το Ευρωπα κό Συµβούλιο Ερευνών). Άνθρωποι υποστήριξη τη κινητικότητα και τη επαγγελµατική ανέλιξη των ερευνητών εντό και εκτό Ευρώπη. Ικανότητε βοήθεια στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που η Ευρώπη χρειάζεται για να γίνει µια ακµάζουσα οικονοµία που θα βασίζεται στη γνώση. Πυρηνική έρευνα (πρόγραµµα Ευρατόµ) ανάπτυξη των ικανοτήτων τη Ευρώπη στον τοµέα τη πυρηνική σχάση και σύντηξη. Οι ΤΠΕ αποτελούν τον πυρήνα τη γνωσιοκεντρική κοινωνία. Οι σχετικέ δραστηριότητε ενισχύσουν την επιστηµονική και τεχνολογική βάση τη Ευρώπη και τη εξασφαλίζουν ηγετική θέση σε παγκόσµια κλίµακα στον τοµέα των ΤΠΕ, συµβάλλουν στην προαγωγή και τόνωση τη καινοτοµία προ όντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και τη δηµιουργικότητα µέσω χρήση ΤΠΕ, ενώ διασφαλίζουν την ταχεία µετατροπή των εξελίξεων των ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για του πολίτε, τι επιχειρήσει, τη βιοµηχανία και τι κυβερνήσει τη Ευρώπη. Οι δραστηριότητε αυτέ συµβάλλουν επίση στη µείωση του ψηφιακού χάσµατο και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η πρόσφατη σχετική πρόσκληση υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 7 ου Προγράµµατο - Πλαισίου αφορά στι εξή θεµατικέ περιοχέ, ιδιαίτερου ενδιαφέροντο για την τοπική αυτοδιοίκηση: ιεισδυτικά και εµπιστευµένα δίκτυα και υποδοµέ υπηρεσιών Τεχνολογίε για ψηφιακό περιεχόµενο και γλώσσε ΤΠΕ για την υγεία, την ευγηρία, την ένταξη και τη διακυβέρνηση ΤΠΕ για οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών Μελλοντικέ και αναδυόµενε τεχνολογίε ιεθνή συνεργασία Προθεσµία: 17 Ιανουαρίου age/cooperation?callidentifier=fp7-ict ICT Εθνικό Σηµείο Επαφή : Γ.Γ. Έρευνα και Τεχνολογία (υπόψη κα Μ. Κουτροκόη, τηλ: , & Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση (υπόψη κα Γ. Μαζιώτη, τηλ: , 6

7 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. ήµο Παγγαίου: Ανταλλαγή εµπειριών για την Αειφορική Ενέργεια (Ευρωπα κό Πρόγραµµα Ευρώπη για του Πολίτε, ) 2013 ) Mε τι καλύτερε εντυπώσει αναχώρησαν τη ευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 τα µέλη τη 40µελού αποστολή από τον Πολωνικό δήµο Ρέβαλ (Rewal) που φιλοξενήθηκαν και περιηγήθηκαν στο δήµο Παγγαίου, στο πλαίσιο του µέτρου 1.1 «Συναντήσει Πολιτών Αδελφοποιήµένων Πόλεων» του Ευρωπα κού Προγράµµατο «Ευρώπη για του Πολίτε, », του οποίου εθνικό σηµείο επαφή έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών. O δήµο Ρέβαλ είχε αδελφοποιηθεί ήδη από το 2006 µε τον πρώην δήµο Ελευθερών, ενώ η προ πάρχουσα σχέση φιλία, συνεργασία και αµοιβαία εκτίµηση συνεχίζεται και µε το νέο δήµο Παγγαίου. Εκτό από την εµπέδωση των ήδη ισχυρών δεσµών µεταξύ των πολιτών των δύο αδελφοποιηµένων πόλεων, η συνάντηση είχε βασικό στόχο την ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσία και ανησυχιών σχετικά µε τα θέµατα αειφορική ενέργεια, καθώ και την αναβάθµιση των γνώσεων σχετικά µε τι ευρωπα κέ πολιτικέ σε θέµατα ενέργεια και προστασία περιβάλλοντο. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδε και δράσει ενηµέρωση για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και επισκέψει σε οικισµού και σε αξιοθέατα φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντο. ήµο Παγγαίου Φρ. Παπαχρηστίδη 137 Α Ελευθερούπολη ΚΑΒΑΛΑ Τηλ: Fax: paggaiou.gr 7

8 2. ήµο Χα δαρίου: Νέα Εργαλεία και Προσεγγίσει για τη ιαχείριση ιαδικασιών Αστικού Μετασχηµατισµού σε Μικροµεσαίε Πόλει (Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT) Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία, η συµµετοχή του ήµου Χα δαρίου στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Urbact µε τίτλο Net-Topic (New Tools and Approaches for managing Urban Transformation Processes in Intermediate Cities). Στο πλαίσιο του προγράµµατο, κατά την τελευταία τριετία, ο ήµο συµµετείχε σε ένα δίκτυο µεγάλων ευρωπα κών πόλεων όπω η Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Παρίσι το Μάντσεστερ κ.α., µε στόχο την κοινωνικοποίηση σε ευρωπα κό επίπεδο και την ανεύρεση λύσεων σε µεγάλα θέµατα που απασχολούν του πολίτε των αστικών και περιαστικών περιοχών. Μέσα από το πρόγραµµα, ωρίµασε σε µεγάλο βαθµό η κεντρική ιδέα του έργου µε τίτλο: «Haidari for all Χα δάρι για όλου» που τέθηκε αρχικά σαν στόχο από τη δηµοτική αρχή και βασίστηκε στου εξή άξονε πεδία εφαρµογή : 1. Πολιτισµό πολιτιστική κληρονοµιά 2. Εκπαίδευση 3. Περιβάλλον 4. Προσβασιµότητα και ίσε ευκαιρίε Στο πλαίσιο του προγράµµατο δηµιουργήθηκε Αστική Τοπική Οµάδα Στήριξη, η οποία ωρίµασε και προετοίµασε δράσει για τα παραπάνω τέσσερα πεδία εφαρµογή, µε αντικειµενικό στόχο την µετέπειτα ορθολογικότερη και ευκολότερη υλοποίηση των δράσεων αυτών. Οι δράσει προετοιµάστηκαν µε γνώµονα τι ανάγκε των πολιτών αλλά και τι ιδιαιτερότητε του δήµου σε θέµατα όπω το περιβάλλον, ο πολιτισµό, η προσβασιµότητα κ.λπ. ήµο Χα δαρίου Ε-Trikala Α.Ε. Στρ. Καρα σκάκη Επαύλεω 2 - Φιλοπάππου 23, Χα δάρι Τηλ: Fax: Ιστοσελίδα έργου: projects/metropolitan-governance/nettopic/homepage/ 8

9 Εκδηλώσει Συνέδρια ( ιεθνή και Ευρωπαϊκά) ιεθνέ Συνέδριο για την Αειφορία (Βανκούβερ, Ιανουαρίου 2012) Το Πανεπιστήµιο British Columbia διοργανώνει το 8 ο διεθνέ συνέδριο για την περιβαλλοντική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική αειφορία. Πρόκειται για µια διεπιστηµονική προσπάθεια αντιµετώπιση των διαφόρων όψεων τη αειφορία. Παγκόσµια Σύνοδο για την Ενέργεια του Μέλλοντο (Αµπού Ντάµπι, Ιανουαρίου 2012) Η προώθηση µελλοντικών πηγών ενέργεια, η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι καθαρέ τεχνολογίε καθώ και η συνδροµή εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηµατικού, ακαδηµα κού, χρηµατοπιστωτικού και βιοµηχανικού τοµέα για την υποστήριξη τη καινοτοµία, επιχειρηµατικών και επενδυτικών ευκαιριών για την ικανοποίηση των αναγκών για αειφορική ενέργεια, αποτελούν τι βασικέ θεµατικέ ενότητε τη παγκόσµια συνόδου για τι µελλοντικέ πηγέ ενέργεια. ιεθνέ Συνέδριο για την Ανταγωνιστική Ταυτότητα των Πόλεων (Ουτρέχτη, Ιανουαρίου 2012) Υιοθετώντα µια διεπιστηµονική προσέγγιση για την ανταγωνιστική ταυτότητα του χώρου, το εν λόγω συνέδριο εξετάζει µε αναλυτικό τρόπο τη Το εν λόγω συνέδριο συνεχίζει τη σειρά επιτυχηµέ- µεθοδολογία για την ανάλυση και µέτρηση των νων ανάλογων συνεδρίων στη Χαβάη (2005), στο Βιετνάµ (2006), στην Τσενάι (2007), στη Μαλαισία (2008), στη Μαυριτανία (2009), στο Εκουαδόρ (2010) και και στη Νέα Ζηλανδία (2011). ility.com/conference-2012/ 9

10 Τεύχο 19 επιπτώσεων τη ανταγωνιστική ταυτότητα, λαµβάνοντα υπόψη τα συµπεράσµατα των προηγούµενων συνεδρίων σε Μπολόνια και Μπογκοτά για τι συνεργατικέ και συµµετοχικέ διαδικασίε σχεδιασµού. ://placemanagementandbranding placemanagementandbranding.wordpress wordpress.co m/place place-branding branding-conference conference/ ιεθνέ Συνέδριο για τη Χρηστή Αστική ιακυβέρνηση για Υγιεί, Ασφαλεί, Πράσινε και Ευφυεί Πόλει (Τσενάι, Ιανουαρίου 2012) Κλιµατική Αλλαγή, Οικονοµία και ηµογραφικό ζήτηµα (Παρίσι, 31 Ιανουαρίου -1 Φεβρουαρίου 2012) Το Ινστιτούτο Urban Land είναι ένα µη κερδοσκοπικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό οργανισµό που ιδρύθηκε το 1936 στο Σικάγο µε µέλη σε 95 χώρε παγκοσµίω, εκπροσωπώντα όλο το φάσµα των φορέων Η αποτύπωση των προβληµάτων και η αναζήτηση στρατηγικών για το κύµα αστικοποίηση που χαρακτηρίζει τι µεγαλουπόλει τη Ασία αποτελεί το βασικό αντικείµενο των εργασιών διεθνού συνεδρίου που πραγµατοποιείται στην Ινδία. ml που απασχολούνται στην αγορά ακινήτων ή σε θέµατα που αφορούν τι χρήσει τη γη, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο τοµέα. Στην Ευρώπη η παρουσία του Ινστιτούτου είναι ισχυρή στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Το ετήσιο συνέδριο για το 2012 θα πραγµατοποιηθεί στο Παρίσι µε βασικά θέµατα το δηµογραφικό πρόβληµα, την οικονοµία και την κλιµατική αλλαγή. europe.org/content/only- problems-left left-are are-big big-on ones 10

11 Ευρωπα κά Θέµατα Θεσσαλονίκη: Ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία για το 2014 «Ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία» για το έτο 2014 αναδείχθηκε η Θεσσαλονίκη στη Μπράγκα τη Πορτογαλία, όπου αντιπροσωπεία του ήµου παρουσίασε την τελική πρόταση διεκδίκηση του τίτλου. Οι άλλε δύο πόλει που διαγωνίστηκαν ήταν το Ηράκλειο και το Ιβάνοβο τη Ρωσία. Η ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία είναι ένα νέο θεσµό που ξεκίνησε το 2009 από το Ρότερνταµ, το 2010 στο Τορίνο, το 2011 φιλοξενείται στην Αµβέρσα του Βελγίου, θα πάει στη Μπράγκα τη Πορτογαλία το 2012, στο Μάριµπορ τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη τη Σλοβενία το 2013, για να έρθει στη Θεσσαλονίκη το Είναι µια πρωτοβουλία του Ευρωπα κού Φόρουµ Νεολαία, τη µεγαλύτερη πλατφόρµα µη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαία στην Ευρώπη, που σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή Επιτροπή δίνουν τον τίτλο "Ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία " σε πόλει που παρουσιάζουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσεων, ιδεών, προτάσεων και συνεργασία για του νέου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπα κό επίπεδο για ένα χρόνο. εν χρηµατοδοτεί έργα, κατασκευέ ή υποδοµέ, αλλά ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα που θα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά, τι ιδέε και τα όνειρα των νέων ανθρώπων. Βασικό θέµα τη υποψηφιότητα τη Θεσσαλονίκη ήταν ο "Χρόνο ". Με τη λέξη και την έννοια του χρόνου επιδιώχθηκε να αναδειχθεί η ιστορική διαδροµή τη πόλη και ο ρόλο τη στην περιοχή τη νοτιοανατολική Ευρώπη, η προοπτική και η εξέλιξή τη καθώ και η µετάβασή τη στην κοινωνική αναγέννησή τη. Το 2014 οι σχεδιαζόµενε δράσει θα υλοποιηθούν πάνω σε τέσσερι άξονε : ηµιουργία, συµµετοχή, ειδικέ κοινωνικέ οµάδε, νέα κοινωνικά κινήµατα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να οριστεί τόσο ένα περίγραµµα δράσεων και παρεµβάσεων όσο και το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα αναληφθούν πρωτοβουλίε έτσι ώστε το 2014 να µπορεί η πόλη και η νεολαία τη να υποδεχθούν δράσει ευρωπα κή και διεθνού κλίµακα. Να σηµειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη έχει εµπειρία από τη διοργάνωση µεγάλων πολιτιστικών - κοινωνικών γεγονότων. Από την Μπιενάλε των νέων δηµιουργών τη Ευρώπη και τη Μεσογείου το 1986 µέχρι την Πολιτιστική Πρωτεύουσα τη Ευρώπη το 1997, η πόλη έχει αποκτήσει πολλέ και αξιοθαύµαστε υποδοµέ. Σήµα Πολιτιστική Κληρονοµιά από το 2013 Τοποθεσίε µε συµβολικό χαρακτήρα για την ιστορία ή την ολοκλήρωση τη Ευρώπη θα µπορούν να είναι επιλέξιµε για ένα εθελοντικό σήµα ευρωπα κή κληρονοµιά από το 2013 στο πλαίσιο των προτάσεων που ψηφίστηκαν από το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο στι 16 Νοεµβρίου Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στι "διακρατικέ " περιοχέ, λόγω του ειδικού 11

12 Η διαχείριση, προστασία και προώθηση των χώρων θα παραµείνει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η Ευρωπα κή Επιτροπή θα αναλάβει το επικοινωνιακό κοµµάτι και τι εργασίε ευαισθητοποίηση του κοινού, όπω τη δηµιουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για το ευρωπα κό σήµα πολιτιστική κληρονοµιά και την ενθάρρυνση προωθητικών δραστηριοτήτων που συνδέουν του χώρου στου οποίου έχει απονεµηθεί το σήµα. συµβολισµού που αυτέ έχουν για την κοινή ιστορία τη Ευρώπη. Έτσι, από το 2013 και µετά κάθε κράτο µέλο θα µπορεί να προτείνει, εφόσον το επιθυµεί, µέχρι δύο υποψήφιε τοποθεσίε για την απονοµή του σήµατο ευρωπα κή πολιτιστική κληρονοµιά. Κάθε δύο χρόνια, τα κράτη µέλη θα µπορούν να προτείνουν µέχρι δύο υποψήφιε τοποθεσίε, από τι οποίε η κριτική επιτροπή, αποτελούµενη από 13 ανεξάρτητου εµπειρογνώµονε, θα επιλέγει µία το πολύ ανά χώρα. Η απονοµή αυτού του σήµατο θα εγγυάται την ποιότητα των επιλεγµένων τοποθεσιών, οι οποίε µπορεί να είναι µνηµεία, φυσικέ, αρχαιολογικέ, βιοµηχανικέ, και αστικέ περιοχέ, τοπία πολιτιστική κληρονοµιά, τόποι µνήµη, πολιτισµικά αγαθά. Το σήµα µπορεί επίση να αποδοθεί σε χώρου "σύγχρονη " κληρονοµιά, λόγω του ειδικού συµβολισµού που αυτοί έχουν για την κοινή ιστορία τη Ευρώπη και όχι λόγω τη αρχιτεκτονική του ή αισθητική του αξία. pe=report&reference=a &language=EL Η ιακήρυξη του St.Pӧlten για µια καλύτερη πολιτική συνοχή τη ΕΕ Την επαύριον τη ανακοίνωση των νοµοθετικών προτάσεων τη Ευρωπα κή Επιτροπή για τη µελλοντική πολιτική συνοχή τη ΕΕ, 11 ευρωπα κά δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αρχών υιοθέτησαν τη ιακήρυξη του St.Pӧlten (τη αυστριακή πόλη που φιλοξένησε τη διάσκεψη των δικτύων), ζητώντα από το Συµβούλιο τη ΕΕ και το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο την προώθηση των περιφερειακών και τοπικών συµφερόντων. Εν προκειµένω, οι εκπρόσωποι των δικτύων επεσήµαναν τα εξή : Το σήµα ευρωπα κή πολιτιστική κληρονοµιά βασίζεται σε ένα διακυβερνητικό σήµα µε το ίδιο όνοµα, το οποίο ξεκίνησε το Οι χώροι και οι τοποθεσίε στου οποίου έχει απονεµηθεί το σήµα από το 2006 µέσω του παλαιού προγράµµατο µπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το σήµα βάσει του νέου προγράµµατο. Εντό έξι ετών από την έναρξη του νέου προγράµµατο, θα ληφθεί απόφαση σχετικά µε το εάν ευρωπα κέ τρίτε χώρε µπορούν επίση να λάβουν µέρο. 12

13 Η εδαφική συνοχή µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε την ουσιαστική εµπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια τη υλοποίησή τη. Η σηµασία τη διαπεριφερειακή συνεργασία, στο πλαίσιο, είτε διασυνοριακών σχεδίων, είτε των ΕΟΕΣ είναι αδιαµφισβήτητη. Η ταχύτητα δηµιουργία των µακροπεριφερειακών στρατηγικών αναδεικνύει,επίση, µια καινοτόµα και αναγκαία πρωτοβουλία τη ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ευρωπα κά δίκτυα των υποεθνικών αρχών ζητούν από το Συµβούλιο τη ΕΕ και το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο η πολιτική συνοχή τη ΕΕ να διαθέτει τα εξή στοιχεία: (α) την κατάλληλη χρηµατοδότηση (β) µια πλήρω ολοκληρωµένη προσέγγιση τη εδαφική ανάπτυξη (γ) απλοποιηµένου και καλύτερου κανόνε συντονισµού και διαδικασίε (δ) η διαδικασία λήψη αποφάσεων να συµβαδίζει µε την αρχή τη εταιρικότητα. EN pdf Μητροπολιτικοποίηση των Πόλεων στην Ευρώπη του 2020 Σε κείµενο εργασία του δικτύου των µεγαλύτερων ευρωπα κών πόλεων (EUROCITIES), µε αντικείµενο τι συνεργασίε µεταξύ των ευρωπα κών πόλεων, υπογραµµίζεται η ικανότητα των ΟΤΑ να καινοτοµούν και να υιοθετούν νέε λύσει στα καθηµερινά του προβλήµατα. Το εν λόγω κείµενο µε τίτλο «Συνεργασία πόλεων πέραν των συνόρων του : Στοιχεία µέσα από την εµπειρία των ευρωπα κών πόλεων» εκπονήθηκε στο πλαίσιο ενό φόρουµ οικονοµική ανάπτυξη όπου εκπρόσωποι 40 πόλεων αντάλλαξαν εµπειρίε και κατέληξαν σε κοινά συµπεράσµατα κατά τη χρονική περίοδο Οκτώβριο 2010 Σεπτέµβριο Σύµφωνα µε τα βασικότερα συµπεράσµατα του εν λόγω κειµένου, η βελτίωση των δοµών διακυβέρνηση σε µητροπολιτικό επίπεδο συνιστά την βασικότερη προ πόθεση για την αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων του οικονοµικού ανταγωνισµού, τη κοινωνική συνοχή, τη δηµογραφική αλλαγή, τη περιβαλλοντική αειφορία, τη πολιτιστική ανάπτυξη και τη τοπική δηµοκρατία προκλήσει για τι οποίε η στρατηγική ΕΕ2020 προτείνει µια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα διοίκηση. ://www eurocities.eu eu/main main.php php?content content=http /www eurocities.eu eu/include include/lib lib/sql sql_news news_card card.php?id id=1981 Οι Πόλει του Μέλλοντο Σύµφωνα µε έκθεση τη Ευρωπα κή Επιτροπή για τι προκλήσει και τα οράµατα των πόλεων του µέλλοντο, οι πόλει καλούνται να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στην κοινοτική πολιτική τη αειφόρου ανάπτυξη ω κινητήρε οικονοµική ανάκαµψη, χώροι καινοτοµία και 13

14 Βάση δεδοµένων για τον Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασµό Το Ευρωπα κό Φόρουµ για τι Αρχιτεκτονικέ Πολιτικέ (EFAP) βρίσκεται στη διαδικασία δηµιουργία ενό διαδικτυακού παρατηρητηρίου για την ανταλλαγή καινοτόµων αρχιτεκτονικών και αστικών πρακτικών σε ευρωπα κό επίπεδο. δηµιουργικότητα και κέντρα παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, το ευρωπα κό µοντέλο τη αειφόρου ανάπτυξη βρίσκεται ενώπιον των προκλήσεων τη δηµογραφική αλλαγή, των αυξανόµενων εισοδηµατικών ανισοτήτων, τη κοινωνική πόλωση και τη αστική επέκταση. Αυτέ οι προκλήσει µπορούν να αποδειχθούν ευκαιρίε, δηµιουργώντα µια ανθεκτική και περιεκτική οικονοµία, αυξάνοντα το δυναµικό τη κοινωνικο-οικονοµική, πολιτιστική, γενεαλογική και εθνοτική ποικιλοµορφία και προωθώντα µια ολιστική προσέγγιση για το περιβάλλον και την ενέργεια. Η έκθεση, η οποία περιλαµβάνει πέντε θεµατικέ µελέτε για τι κοινωνικέ, οικονοµικέ, περιβαλλοντικέ, διοικητικέ και µελλοντικέ αστικέ προκλήσει και δέκα ορθέ πρακτικέ ευρωπα κών πόλεων (Βαρκελώνη, Μπρνο, Φλωρεντία, Γκλίβιτσε, Λειψία, Νιούκαστλ, Πλεν, Μολινό, Βάχιο) που αφορούν στην αντιµετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων, καταλήγει, επισηµαίνοντα ότι νέοι τύποι διακυβέρνηση είναι αναγκαίοι για τι µελλοντικέ προκλήσει µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων κοινωνικών εταίρων. onferences/ci tiesoftomorrow/index_en.cfm Σκοπό του σχεδίου είναι η ανάπτυξη µια βάση δεδοµένων όπου ο καθένα θα έχει πρόσβαση για να γνωρίσει τι αλλαγέ στον αστικό σχεδιασµό και στι συνθήκε εργασία να επικοινωνήσει µε ανθρώπου, οι οποίοι εργάζονται για τη βελτίωση του αστικού τοπίου και για να ανταλλάξει πληροφορίε και εµπειρίε για τι αρχιτεκτονικέ και αστικέ πρακτικέ. post- 2013/legal-proposals/index_en. proposals/index_en.htm O ρόλο των Πόλεων στο Ηorizon 2020 Horizon 2020 θα ονοµάζεται το νέο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτοµία τη Ευρωπα κή Επιτροπή που θα καλύψει την περίοδο Το Horizon 2020 θα χρηµατοδοτήσει δράσει έρευνα και καινοτοµία που, έω σήµερα, χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Πλαίσιο 14

15 Τεύχο 19 ιδρυµάτων και τη τοπική αυτοδιοίκηση και στη προσβασιµότητα σε αρκετέ πανεπιστηµιουπόλει που διαθέτουν συνθήκε για µια δυναµική ερευνητική κοινότητα. innovation-in in-eindhoven eindhoven-brainport brainport-ecosystem/ Ελσίνκι: Παγκόσµια Πρωτεύουσα Σχεδίου για το 2012 για την Έρευνα (FP), το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Καινοτοµία και την Ανταγωνιστικότητα (CIP) και το Ευρωπα κό Ινστιτούτο για την Καινοτοµία και την Τεχνολογία (ΕΙΤ). Σύµφωνα µε την πρόταση τη Ευρωπα κή Επιτροπή, που ανακοινώθηκε στι 29 Ιουνίου 2011, ο προ πολογισµό του νέου Προγράµµατο Πλαίσιο µπορεί να ανέλθει στα 80 δισ. ευρώ για την περίοδο Το Ελσίνκι, εταίρο του σχεδίου URBACT CTUR, δίνοντα ιδιαίτερη έµφαση στον τουρισµό κρουαζιέρα και στη χρήση του σχεδίου για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξή του, επιλέχθηκε από την παγκόσµια κοινότητα των επαγγελµατιών του σχεδίου ω η παγκόσµια πρωτεύουσα του σχεδίου για το Σκοπό του Horizon 2020 είναι η υποστήριξη πρωτοπόρων Ευρωπαίων ερευνητών, ώστε να ενισχυθεί η επιστηµονική αριστεία, να φτάσουν τα ερευνητικά αποτελέσµατα στην αγορά και να προωθηθεί η οικονοµική ανάπτυξη και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασία. Το Πρόγραµµα Πλαίσιο θα καλύψει το σύνολο των επιστηµονικών πεδίων, µε έµφαση στην έρευνα για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων προβληµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγµατοποιήθηκε στο Α ντχόβεν συνάντηση εκπροσώπων 100 µεγάλων ευρωπα κών πόλεων για να συζητήσουν το ρόλο του στα ανοικτά συστήµατα καινοτοµία και στο νέο ευρωπα κό πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία (Horizon 2020). Εν προκειµένω, το Πανεπιστήµιο Τεχνολογία τη ολλανδική πόλη παρουσίασε το ανοιχτό καινοτοµικό οικοσύστηµα του Α ντχόβεν, του οποίου η επιτυχία στηρίζεται στο εταιρικό σχήµα που συγκροτείται από εκπροσώπου τη βιοµηχανία, των εκπαιδευτικών/ερευνητικών Για του Φινλανδού το σχέδιο είναι ένα ανθρωποκεντρικό -δηµιουργικό και ολιστικό τρόπο προσέγγιση των πραγµάτων είτε αφορά αντικείµενα, µεθόδου εργασία, είτε µηχανισµού λήψη αποφάσεων, δηµόσιε υπηρεσίε κ.α. Η φινλανδική πρωτεύουσα διαθέτει πάνω από σχεδιαστέ και δεν είναι τυχαίο ότι η στρατηγική τη οδήγησε την ΕΕ να συστήσει ειδική υπηρεσία για το σχέδιο µε έδρα το φινλανδικό πανεπιστήµιο του Άλτο. 15

16 Τεύχο 19 ηµιουργική Ευρώπη Χιλιάδε εργαζόµενοι στον τοµέα του κινηµατογράφου, τη τηλεόραση, του πολιτισµού, τη µουσική, των παραστατικών τεχνών, τη πολιτιστική κληρονοµιά και των συναφών κλάδων θα λάβουν µεγαλύτερη υποστήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του νέου προγράµµατο «ηµιουργική Ευρώπη», το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα (23 Νοεµβρίου 2011) από την Ευρωπα κή Επιτροπή. Με προτεινόµενο προ πολογισµό ύψου 1,8 δισ. ευρώ για την περίοδο , το πρόγραµµα θα παρέχει µια απόλυτα αναγκαία τόνωση για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, που αποτελούν σηµαντική πηγή απασχόληση και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το νέο πρόγραµµα θα διαθέσει περισσότερα από 900 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κινηµατογραφικού και του οπτικοακουστικού τοµέα (πεδίο που καλύπτεται από το τρέχον πρόγραµµα «MEDIA») και σχεδόν 500 εκατ. ευρώ για τον πολιτισµό. Η Επιτροπή προτείνει επίση τη διάθεση περισσότερων από 210 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία ενό νέου χρηµατοδοτικού µηχανισµού, ο οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε µικρού φορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποσό έω 1 δισ. ευρώ µε τη µορφή τραπεζικών δανείων, καθώ και σε περίπου 60 εκατ. ευρώ ω υποστήριξη για τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτική και για καινοτόµε προσεγγίσει όσον αφορά τη δηµιουργία ακροατηρίου και την κατάρτιση νέων επιχειρηµατικών µοντέλων. Η πρόταση «ηµιουργική Ευρώπη» τη Επιτροπή θα επιτύχει, εκτό από τη χρηµατοδότηση καλλιτεχνών και επαγγελµατιών του πολιτιστικού τοµέα και των έργων του (ευρωπα κό κινηµατογράφο, µεταφράσει λογοτεχνικών έργων), την υποστήριξη πολιτιστικών οργανώσεων που θα µπορούν να λάβουν κατάρτιση για να αποκτήσουν νέε δεξιότητε και να βελτιώσουν την ικανότητά του να λειτουργούν σε διεθνέ επίπεδο. Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα αξιοποιεί την πείρα και την επιτυχία των προγραµµάτων «Πολιτισµό» και «MEDIA», που στήριξαν τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τοµέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο προτεινόµενο προ πολογισµό ύψου 1,8 δισ. ευρώ του προγράµµατο «ηµιουργική Ευρώπη» συνιστά αύξηση κατά 37% των σηµερινών επιπέδων χρηµατοδότηση. Ο πολιτιστικό και ο δηµιουργικό τοµέα τη Ευρώπη αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,5% του ευρωπα κού ΑΕγχΠ και απασχολούν περίπου το 3,8% του εργατικού δυναµικού τη ΕΕ (8,5 εκατ. άτοµα). europe/ 16

17 ιεθνή Θέµατα Ο βιοµηχανικό αστικό διάδροµο τη Ινδία Η κυβέρνηση τη Ινδία σχεδιάζει τη δηµιουργία 24 βιοµηχανικών πόλεων που θα εκτείνονται από το Νέο ελχί µέχρι τη Βοµβάη, ενό διαδρόµου χλµ (920 µιλίων), δηλαδή, µεγαλύτερου σε µέγεθο και από την Ιαπωνία. Το σχέδιο, ύψου 90 δισ. δολαρίων, αποκαλείται Βιοµηχανικό ιάδροµο ελχί- Βοµβάη (DMIC), καλείται να υπερβεί µια µακρά ιστορία αποτυχηµένων σχεδίων υποδοµών και φιλοδοξεί να αναζωογονήσει τα υπάρχοντα αστικά κέντρα. Η ιδέα για ένα βιοµηχανικό διάδροµο γεννήθηκε το 2006 ω απόρροια τη συµφωνία των κυβερνήσεων τη Ινδία και τη Ιαπωνία, «αντιγράφοντα» παρόµοιο σχέδιο γύρω από το Τόκιο που συνέδραµε στην οικονοµική ανάπτυξη τη χώρα µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο αναπτυξιακό σχεδιασµό του διαδρόµου σκοπεύει να διπλασιάσει το δυναµικό απασχόληση, να τριπλασιάσει τη βιοµηχανική παραγωγή και να τετραπλασιάσει τι εξαγωγέ των εµπλεκόµενων περιφερειών µέσα σε πέντε χρόνια. Οι βιοµηχανικοί διάδροµοι αναγνωρίζουν την αλληλεξάρτηση διαφόρων τοµέων τη οικονοµία και προσφέρουν έναν αποτελεσµατικό τρόπο συσσωµάτωση βιοµηχανία και υποδοµών, οδηγώντα συνολικά στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι βιοµηχανικοί διάδροµοι συνιστούν µια υποδοµή υψηλότατου επιπέδου, περιλαµβάνοντα δίκτυα µεταφορών υψηλή ταχύτητα, λιµάνια, σύγχρονα αεροδρόµια, ειδικέ οικονοµικέ περιφέρειε /βιοµηχανικέ περιοχέ, τεχνολογικά πάρκα ή κόµβου πληροφορική κ.α. Ωστόσο, η επιτυχία του εδράζεται στην αξιοποίηση των διαθέσιµων µέσων µεταφορά και άλλων υποστηρικτικών συστηµάτων υποδοµών. Ένα βιοµηχανικό διάδροµο, κυρίω, εκµεταλλεύεται το υφιστάµενο, εγγενέ και αναξιοποίητο οικονοµικό αναπτυξιακό δυναµικό µια περιφέρεια για να αποτελέσει πόλο έλξη επενδύσεων για τι εξαγωγικέ επιχειρήσει και βιοµηχανίε τη. 17

18 ιαβουλεύσει κράτη µέλη δεν µπορούν από µόνα του να σταµατήσουν τη διάδοση των ναρκωτικών: Οι απαγορεύσει σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται απλά να αναγκάσουν του εγκληµατίε να µεταφέρουν την παραγωγή των ναρκωτικών σε γειτονικέ χώρε ή να αλλάξουν τι οδού διακίνηση. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαροµέτρου, νέα συνθετικά ναρκωτικά, τα οποία µπορούν να είναι εξίσου επικίνδυνα µε τι απαγορευµένε ουσίε, γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή και το 5% των νέων ευρωπαίων δηλώνει ότι τα έχει χρησιµοποιήσει. Για την αντιµετώπιση τη αυξανόµενη αυτή απειλή, η Επιτροπή επιλέγει µια δυναµικότερη ευρωπα κή απάντηση η οποία περιλαµβάνει: Προ µια δυναµικότερη ευρωπα κή απάντηση στο πρόβληµα των ναρκωτικών Με την Ανακοίνωση Προ µια δυναµικότερη ευρωπα κή απάντηση στο πρόβληµα των ναρκωτικών η Ευρωπα κή Επιτροπή έδωσε πρόσφατα (25 Οκτωβρίου 2011) νέα ώθηση στην πολιτική καταπολέµηση των ναρκωτικών ανακοινώνοντα την αναµόρφωση των κανόνων τη ΕΕ για την καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών, ιδίω νέων ψυχοτρόπων ουσιών, που µιµούνται τα αποτελέσµατα επικίνδυνων ουσιών όπω η έκσταση ή η κοκα νη και συνιστούν διογκούµενο πρόβληµα. Η ΕΕ εντόπισε 41 τέτοιε ουσίε το 2010, αριθµό που αποτελεί ρεκόρ έναντι των 24 αντίστοιχων ουσιών το προηγούµενο έτο. Τα εν λόγω ναρκωτικά διατίθενται όλο και περισσότερο µέσω του διαδικτύου και εξαπλώνονται ταχέω σε πολλά κράτη µέλη τα οποία αντιµετωπίζουν δυσκολίε να εµποδίσουν την πώλησή του. Περισσότερα νέα ναρκωτικά εισέρχονται στην αγορά. Κατά τα τελευταία δύο έτη, κάθε εβδοµάδα εµφανιζόταν και µια νέα ουσία. Τα Ενισχυµένη νοµοθεσία τη ΕΕ για τι νέε ψυχοτρόπε ουσίε Νέα νοµοθεσία τη ΕΕ για την αντιµετώπιση τη διασυνοριακή διακίνηση ναρκωτικών µέσω του ποινικού δικαίου Νέα νοµοθεσία τη ΕΕ για να ενισχυθεί ο έλεγχο επί των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών Αποτελεσµατικότεροι κανόνε ώστε να στερηθούν οι έµποροι ναρκωτικών τα οικονοµικά του οφέλη Περισσότερη συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο, ιδίω µε χώρε διαµετακόµιση και παραγωγή ναρκωτικών εκτό τη ΕΕ. Η διαβούλευση για τα µέτρα τη ανωτέρω Ανακοίνωση αποβλέπει στη συλλογή απόψεων όλων των ενδιαφερόµενων φορέων ώστε η Ευρωπα κή Επιτροπή να αναδείξει εκείνε τι κοινοτικε δράσει στι οποίε θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον αγώνα εναντίον των ναρκωτικών. Προθεσµία: 20 Ιανουαρίου drugs/opinion/111027_en.htm 18

19 Τεύχο 19 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεµινάρια Κατάρτιση Ευρωπα κό Ινστιτούτο ηµόσια ιοίκηση (EIPA (EIPA) EIPA) Evidence and DecisionDecision-Making for Policy Purposes Ηµεροµηνία: Ιανουαρίου 2012 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars. seminars.eipa eipa.eu/ eu/en/ en/activities09/ activities09/show 09/show/& show/&tid /&tid=4827 tid=4827 ehealth: Innovating for Life Ηµεροµηνία: Ιανουαρίου Τόπος: Μάαστριχτ Public Relations, the Media and the Judiciary: Media Relations for for Courts, Magistrates and Lawyers Three modules Ηµεροµηνία: Ιανουαρίου Τόπο : Λουξεµβούργο 19

20 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση Η Αρχιτεκτονική και η Πόλη Urban and Regional Planning Σελ.272 Τάση Παπα ωάννου Εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Σελ.304 Peter Hall & Mark Tewdwr-Jones Εκδ. Routledge Η ιστορική προοπτική των εξελίξεων και των αλλαγών στη θεωρία και την πρακτική του σχεδιασµού στη διάρκεια του 20 ου αιώνα αποτελεί το αντικείµενο του ανωτέρω κλασικού εγχειριδίου για τον αστικό και περιφερειακό σχεδιασµό. Εν προκειµένω, η εκτεταµένη αναθεωρηµένη έκδοση του βιβλίου, ακολουθώντα το επιτυχηµένο σχεδίασµα των προηγούµενων εκδόσεων, κάνει µια ιστορική αναδροµή του σχεδιασµού από τι µεταρρυθµίσει στο χώρο τη υγεία τον 19 ο αιώνα και φθάνει, εξετάζοντα τη βρετανική, τη δυτικο-ευρωπα κή και την αµερικανική εµπειρία, στι µέρε µα. «Την πόλη όσο περισσότερο την πλησιάζει τόσο συνειδητοποιεί ότι δεν τη γνωρίζει. Κάθε φορά ανακαλύπτει κρυφέ και άγνωστε πλευρέ τη, που σου αποκαλύπτουν ένα τελείω διαφορετικό πρόσωπο. Μέσα στην ίδια πόλη υπάρχουν πολλέ πόλει, όπω υφίστανται και πολλέ πραγµατικότητε. Η αρχιτεκτονική και η πόλη βρίσκονται σε µια αέναη και διαχρονική σχέση. Ρευστή, δυναµική, ευµετάβλητη, απρόβλεπτη». Με αυτά τα λόγια, ο Τάση Παπα ωάννου, καθηγητή τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., µα προ δεάζει για το χαρακτήρα µια ακολουθία κειµένων που θα µπορούσαν να ιδωθούν ω ένα αρχιτεκτονικό περίπατο, µια αλληλουχία εικόνων. Κεντρική έννοια µια ολόκληρη εποχή τη Αρχιτεκτονική, µια από τι βάσει επί των οποίων οικοδόµησε ο Λε Κορµπυζιέ το σύµπαν του, η ιδέα µια συνεχού πορεία που θα αποκάλυπτε µια εναλλαγή χρωµάτων, χώρων, φωτοσκιάσεων και υλικών προσοµοιάζοντα στην ποικιλία ερεθισµάτων που δέχεται κανεί όταν κάνει έναν περίπατο στην πόλη συµβάλλει στο να «διαβάσουµε» αυτά τα κείµενα ω ένα συνεχέ στο χώρο και στο χρόνο. 20

21 Το µηνιαίο ελτίο ιεθνών και Ευρωπα κών Θεµάτων τη Τοπική Αυτοδιοίκηση εκδίδεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Εάν µέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την ηλεκτρονική σα διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ελτίου, µπορείτε να το κάνετε µέσω τη κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση : Ελληνική YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σταδίου 27 Τ.Κ Αθήνα Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ρ.αντώνιος Καρβούνης Τηλ: Fax: Ε-mail: Ιστοσελίδα: 21

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11773 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις του Κράτους α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων β) /νσεις ιοίκησης 2) ήµους της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις του Κράτους α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων β) /νσεις ιοίκησης 2) ήµους της Χώρας Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Ορίζοντας 2020 Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 %

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 Α.Π. 28033 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα