Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 7 ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 9 Ευρωπαϊκά Θέµατα 11 ιεθνή Θέµατα 17 ιαβουλεύσει 18 Σεµινάρια Κατάρτισης 19 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 20 Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τεύχος 19 Έτος 3 Ιανουάριος 2012 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Προσκλήσεις-Προθεσµίες 1. Περιφέρειε τη Γνώση (7 ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ) Τo ειδικό πρόγραµµα "Περιφέρειε τη Γνώση ", το οποίο εντάσσεται στο πρόγραµµα Ικανότητε του 7ου ΠΠ, στοχεύει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού των ευρωπα κών περιοχών, µέσω περιφερειακών "συσπειρώσεων µε γνώµονα την έρευνα" (clusters). Οι συσπειρώσει περιλαµβάνουν ένα φορέα τη τοπική αυτοδιοίκηση (δήµο ή περιφέρεια), έναν ερευνητικό οργανισµό και µία επιχείρηση στο πλαίσιο τη ίδια γεωγραφική περιφέρεια (triple helix). Εκτό από του ανωτέρω φορεί είναι δυνατή η συµµετοχή στην ερευνητική συσπείρωση και άλλων εταίρων (σύµβουλοι, επιµελητήρια κ.α.) από την ίδια ή διαφορετική περιφέρεια. Περιφέρειε τη Γνώση Ευρωπα κό Βραβείο για τη Νεολαία Συνέδρια για την Αειφορία και την Ανταγωνιστική Ταυτότητα των Πόλεων Θεσσαλονίκη: Ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία για το 2014 Έκθεση για τι Πόλει του Μέλλοντο Οι Πόλει στο Horizon 2020 Η Αρχιτεκτονική και η Πόλη

2 Η ενδυνάµωση του ερευνητικού δυναµικού των Ευρωπα κών Περιφερειών, και ειδικότερα, η ενθάρρυνση και υποστήριξη περιφερειακών ερευνητικών συσπειρώσεων στι οποίε συµµετέχουν πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσει, περιφερειακέ αρχέ και άλλοι φορεί από ολόκληρη την Ευρώπη συνιστά τον γενικότερο στόχο του εν θέµατι ειδικού προγράµµατο. Στο πλαίσιο των Περιφερειών τη Γνώση, οι τοπικέ /περιφερειακέ αρχέ καλούνται να αξιοποιήσουν τι δυνατότητέ του, επενδύοντα, κατά προτεραιότητα, σε προγράµµατα έρευνα και καινοτοµία, συµπληρωµατικά προ το παραγωγικό του απόθεµα. Προ τούτο, δήµοι και περιφέρειε δεν συνιστάται να ακολουθήσουν στρατηγικέ που τυγχάνει να συµπίπτουν µε δηµοφιλή ερευνητικά θέµατα (π.χ. ψηφιακό θεµατολόγιο) που όµω δεν σχετίζονται άµεσα µε τι υφιστάµενε ή αναδυόµενε τοπικέ ή περιφερειακέ οικονοµικέ δυνατότητέ του. Οι χρηµατοδοτούµενε δράσει τη εν ανωτέρω πρόσκληση αφορά στη διεθνική συνεργασία περιφερειακών ερευνητικών συσπειρώσεων στου εξή τοµεί : β) Ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών για µια Ευρώπη που αξιοποιεί αποδοτικά του πόρου. Τα ανωτέρω έργα προβλέπεται να υλοποιηθούν σύµφωνα µε την εξή σειρά: α) Ανάλυση, ενσωµάτωση ερευνητική στρατηγική στι περιφερειακέ συσπειρώσει. β) Εκπόνηση ενό κοινού σχεδίου δράση (JAP) µε τη συµµετοχή των ΟΤΑ και υλοποίηση συνεργειών και δράσεων σε διεθνέ επίπεδο. (α) Ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµικέ όψει του Ψηφιακού Θεµατολογίου τη ΕΕ γ) Υλοποίηση µέτρων για την εφαρµογή του κοινού σχεδίου δράση. Τα περιφερειακά ερευνητικά συµπλέγµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν τρει τύπου φορέων: - Νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη έρευνα (πανεπιστήµια, ερευνητικοί οργανισµοί) - Επιχειρήσει - Τοπικέ /περιφερειακέ αρχέ (δήµοι και περιφέρειε ) Κάθε πρόταση προ ποθέτει µια κοινοπραξία από τρία τουλάχιστον περιφερειακά ερευνητικά συµπλέγµατα («τριπλό έλικα») από τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη-µέλη τη ΕΕ και/ή συνδεδεµένα µέλη. Στην ανωτέρω κοινοπραξία, οι 2

3 2. Ευρωπα κό Βραβείο Καρλοµάγνο για τη Νεολαία (2012) Το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο και το Ίδρυµα του ιεθνού Βραβείου «Καρλοµάγνο» του Άαχεν καλούν νέου από όλα τα κράτη µέλη τη ΕΕ να συµµετάσχουν σε διαγωνισµό µε θέµα την εξέλιξη τη ΕΕ, την ολοκλήρωσή τη και την ευρωπα κή ταυτότητα. Το Ευρωπα κό Βραβείο «Καρλοµάγνο» για τη Νεολαία απονέµεται σε σχέδια που φορεί τοπική αυτοδιοίκηση αναλαµβάνουν υποχρεωτικά το ρόλο του συντονιστή. Επίση, το σύµπλεγµα µπορεί να συσταθεί ω νοµικό πρόσωπο αλλά µπορεί να διαθέτει µια πιο ευέλικτη µορφή µέσω µια συµφωνία µεταξύ των εταίρων του. Η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει το 100% του συνολικού ύψου τη επιλέξιµη δαπάνη των προτεινόµενων έργων. Το δε ποσό τη αιτούµενη επιχορήγηση ανά σχέδιο πρόταση κυµαίνεται από ένα (1) έω τρία (3) εκατοµµύρια ευρώ. Την περίοδο , ελληνικοί οργανισµοί συµµετείχαν ω συντονιστέ ή εταίροι σε 58 υποβληθείσε προτάσει (19% των προτάσεων που υποβλήθηκαν πανευρωπα κά), εκ των οποίων χρηµατοδοτήθηκαν οι 8 (16,3% των εγκεκριµένων έργων σε όλη την Ευρώπη). προωθούν την ευρωπα κή και διεθνή κατανόηση, καλλιεργούν ένα κοινό πνεύµα ευρωπα κή ταυτότητα και ολοκλήρωση, λειτουργούν ω πρότυπο για νέου που ζουν στην Ευρώπη και δίνουν πρακτικό παράδειγµα Ευρωπαίων που ζουν µαζί ω µια κοινότητα. Τα σχέδια µπορούν να επικεντρωθούν στην οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για νέου, ανταλλαγέ νέων ή σχέδια στο διαδίκτυο που να έχουν ευρωπα κή διάσταση Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι 5.000, για το δεύτερο 3.000, και για το τρίτο Εκπρόσωποι των 27 επιλεγέντων εθνικών σχεδίων θα προσκληθούν στην τελετή απονοµή στο Άαχεν τη Γερµανία στι 15 Μα ου Προθεσµία: 31 Ιανουαρίου 2012 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση Υπόψιν κα Γεωργία Τζένου Τηλ: Ε-mail: Ιστοσελίδα πρόσκληση : ge/capacities?callidentifier=fp7-regions REGIONS

4 Τεύχο 19 Οι συµµετέχοντε πρέπει να είναι πολίτε ή κάτοικοι ενό από τα 27 κράτη µέλη τη Ευρωπα κή Ένωση. Οι συµµετέχοντε µπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε µεµονωµένα είτε οµαδικά για οµαδικά ή πολυεθνικά σχέδια, η υποβολή µπορεί να γίνει µόνο σε ένα κράτο. Θα γίνουν δεκτέ αιτήσει σε όλε τη επίσηµε γλώσσε τη Ευρωπα κή Ένωση. Τα σχέδια που θα υποβληθούν για το διαγωνισµό πρέπει να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή και α) να έχουν ολοκληρωθεί κατά το ηµερολογιακό έτο (12 µήνε ) πριν από την τρέχουσα προθεσµία υποβολή αιτήσεων, ή β) να βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη. Η επιλογή για την απονοµή του Ευρωπα κού Βραβείου Νεότητα «Καρλοµάγνο» θα γίνει σε δύο φάσει. Πρώτη φάση: εθνικέ κριτικέ επιτροπέ, απαρτιζόµενε από τουλάχιστον δυο βουλευτέ του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο οργανώσεων νεολαία θα επιλέξουν έναν υποψήφιο προ βράβευση από καθένα από τα 27 κράτη µέλη, έω τι 5 Μα ου εύτερη φάση: η ευρωπα κή κριτική επιτροπή, που θα απαρτίζεται από τρει ευρωβουλευτέ και τον Πρόεδρο του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου, και τέσσερι εκπροσώπου του Ιδρύµατο του ιεθνού Βραβείου «Καρλοµάγνο» του Άαχεν, θα επιλέξει και θα βραβεύσει ένα από τα 27 σχέδια που θα υποβάλουν οι εθνικέ κριτικέ επιτροπέ έω τι 5 Απριλίου Τα σχέδια θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τι ακόλουθε αρχέ : - Πρέπει να πληρούν του στόχου του διαγωνισµού: να προωθούν την ευρωπα κή και διεθνή κατανόηση, να καλλιεργούν ένα κοινό πνεύµα ευρωπα κή ταυτότητα και να δίνουν πρακτικά παραδείγµατα ευρωπαίων που ζουν µαζί ω µια κοινότητα. - Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που είναι δηµιούργηµα νέων ανθρώπων που εκπροσωπούν διάφορα κράτη µέλη. -Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέδια που εκτελούνται σε εθελοντική βάση. Ω µέρο του βραβείου, οι τρει βραβευθέντε θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο (στι Βρυξέλλε ή το Στρασβούργο). Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου html 4

5 Τεύχο Eνδουπηρεσιακή E Κατάρτιση (Ευρωπα κό Πρόγραµµα ια βίου Μάθηση Comenius Grundtvig) Στην απόφαση 1720/2006/ΕΚ η «ια βίου µάθηση» ορίζεται ω κάθε είδου γενική εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεπίσηµη εκπαίδευση και άτυπη µάθηση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου που έχει ω αποτέλεσµα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων µε µια προοπτική προσωπική, του πολίτη, κοινωνική ή/και εργασιακή. Περιλαµβάνει την παροχή προσανατολισµού και συµβουλών. Στρατηγικό στόχο του προγράµµατο «ια βίου Μάθηση» είναι να συµβάλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη τη Κοινότητα ω προηγµένη κοινωνία, βασισµένη στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερε και περισσότερε θέσει απασχόληση και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντο για τι µελλοντικέ γενεέ. Αποσκοπεί ιδίω στην ενίσχυση των ανταλλαγών, τη συνεργασία και την κινητικότητα µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσµιο ποιοτικό σηµείο αναφορά. Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη πρόσφατη πρόσκληση υποβολή προτάσεων για το έτο 2012 (EAC/27/11), το πρόγραµµα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση τη ποιότητα τη σχολική εκπαίδευση και στην ενίσχυση τη ευρωπα κή διάστασή τη, ιδίω µέσω τη ενθάρρυνση τη διακρατική συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, µε την επιχορήγηση, µεταξύ άλλων, δραστηριοτήτων ενδο πηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών. To δε πρόγραα Grundtvig επιχορηγεί δράσει για την προώθηση τη ευρωπα κή συνεργασία, τη ποιότητα, τη καινοτοία και τη ευρωπα κή διάσταση σε όλου του τοεί εκπαίδευση ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε ίδρυα, οργανισό, φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξαρτήτω αν ανήκει στην τυπική, η τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, καθώ και σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντέ και ενήλικε εκπαιδευόενου φορέων εκπαίδευση ενηλίκων. Προθεσµίε : 16 & 31 Ιανουαρίου do?uri=oj:c:2011:233:0015:0016:el:pdf 5

6 Τεύχο Tεχνολογίε Πληροφορική και Επικοινωνία (ΤΠΕ) (7ο Πρόγραµµα όγραµµα-πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη ΕΕ) Το 7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το βασικό µέσο χρηµατοδότηση τη Ευρωπα κή Ένωση για την έρευνα στην Ευρώπη και περιλαµβάνει διάφορα ειδικά προγράµµατα: Συνεργασία ενίσχυση τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων για την επίτευξη µια ηγετική θέση σε βασικού τεχνολογικού τοµεί. Ιδέε υποστήριξη τη βασική επιστηµονική έρευνα αιχµή (υλοποιείται από το Ευρωπα κό Συµβούλιο Ερευνών). Άνθρωποι υποστήριξη τη κινητικότητα και τη επαγγελµατική ανέλιξη των ερευνητών εντό και εκτό Ευρώπη. Ικανότητε βοήθεια στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που η Ευρώπη χρειάζεται για να γίνει µια ακµάζουσα οικονοµία που θα βασίζεται στη γνώση. Πυρηνική έρευνα (πρόγραµµα Ευρατόµ) ανάπτυξη των ικανοτήτων τη Ευρώπη στον τοµέα τη πυρηνική σχάση και σύντηξη. Οι ΤΠΕ αποτελούν τον πυρήνα τη γνωσιοκεντρική κοινωνία. Οι σχετικέ δραστηριότητε ενισχύσουν την επιστηµονική και τεχνολογική βάση τη Ευρώπη και τη εξασφαλίζουν ηγετική θέση σε παγκόσµια κλίµακα στον τοµέα των ΤΠΕ, συµβάλλουν στην προαγωγή και τόνωση τη καινοτοµία προ όντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και τη δηµιουργικότητα µέσω χρήση ΤΠΕ, ενώ διασφαλίζουν την ταχεία µετατροπή των εξελίξεων των ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για του πολίτε, τι επιχειρήσει, τη βιοµηχανία και τι κυβερνήσει τη Ευρώπη. Οι δραστηριότητε αυτέ συµβάλλουν επίση στη µείωση του ψηφιακού χάσµατο και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η πρόσφατη σχετική πρόσκληση υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 7 ου Προγράµµατο - Πλαισίου αφορά στι εξή θεµατικέ περιοχέ, ιδιαίτερου ενδιαφέροντο για την τοπική αυτοδιοίκηση: ιεισδυτικά και εµπιστευµένα δίκτυα και υποδοµέ υπηρεσιών Τεχνολογίε για ψηφιακό περιεχόµενο και γλώσσε ΤΠΕ για την υγεία, την ευγηρία, την ένταξη και τη διακυβέρνηση ΤΠΕ για οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών Μελλοντικέ και αναδυόµενε τεχνολογίε ιεθνή συνεργασία Προθεσµία: 17 Ιανουαρίου age/cooperation?callidentifier=fp7-ict ICT Εθνικό Σηµείο Επαφή : Γ.Γ. Έρευνα και Τεχνολογία (υπόψη κα Μ. Κουτροκόη, τηλ: , & Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση (υπόψη κα Γ. Μαζιώτη, τηλ: , 6

7 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. ήµο Παγγαίου: Ανταλλαγή εµπειριών για την Αειφορική Ενέργεια (Ευρωπα κό Πρόγραµµα Ευρώπη για του Πολίτε, ) 2013 ) Mε τι καλύτερε εντυπώσει αναχώρησαν τη ευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 τα µέλη τη 40µελού αποστολή από τον Πολωνικό δήµο Ρέβαλ (Rewal) που φιλοξενήθηκαν και περιηγήθηκαν στο δήµο Παγγαίου, στο πλαίσιο του µέτρου 1.1 «Συναντήσει Πολιτών Αδελφοποιήµένων Πόλεων» του Ευρωπα κού Προγράµµατο «Ευρώπη για του Πολίτε, », του οποίου εθνικό σηµείο επαφή έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών. O δήµο Ρέβαλ είχε αδελφοποιηθεί ήδη από το 2006 µε τον πρώην δήµο Ελευθερών, ενώ η προ πάρχουσα σχέση φιλία, συνεργασία και αµοιβαία εκτίµηση συνεχίζεται και µε το νέο δήµο Παγγαίου. Εκτό από την εµπέδωση των ήδη ισχυρών δεσµών µεταξύ των πολιτών των δύο αδελφοποιηµένων πόλεων, η συνάντηση είχε βασικό στόχο την ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσία και ανησυχιών σχετικά µε τα θέµατα αειφορική ενέργεια, καθώ και την αναβάθµιση των γνώσεων σχετικά µε τι ευρωπα κέ πολιτικέ σε θέµατα ενέργεια και προστασία περιβάλλοντο. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδε και δράσει ενηµέρωση για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και επισκέψει σε οικισµού και σε αξιοθέατα φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντο. ήµο Παγγαίου Φρ. Παπαχρηστίδη 137 Α Ελευθερούπολη ΚΑΒΑΛΑ Τηλ: Fax: paggaiou.gr 7

8 2. ήµο Χα δαρίου: Νέα Εργαλεία και Προσεγγίσει για τη ιαχείριση ιαδικασιών Αστικού Μετασχηµατισµού σε Μικροµεσαίε Πόλει (Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT) Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία, η συµµετοχή του ήµου Χα δαρίου στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Urbact µε τίτλο Net-Topic (New Tools and Approaches for managing Urban Transformation Processes in Intermediate Cities). Στο πλαίσιο του προγράµµατο, κατά την τελευταία τριετία, ο ήµο συµµετείχε σε ένα δίκτυο µεγάλων ευρωπα κών πόλεων όπω η Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Παρίσι το Μάντσεστερ κ.α., µε στόχο την κοινωνικοποίηση σε ευρωπα κό επίπεδο και την ανεύρεση λύσεων σε µεγάλα θέµατα που απασχολούν του πολίτε των αστικών και περιαστικών περιοχών. Μέσα από το πρόγραµµα, ωρίµασε σε µεγάλο βαθµό η κεντρική ιδέα του έργου µε τίτλο: «Haidari for all Χα δάρι για όλου» που τέθηκε αρχικά σαν στόχο από τη δηµοτική αρχή και βασίστηκε στου εξή άξονε πεδία εφαρµογή : 1. Πολιτισµό πολιτιστική κληρονοµιά 2. Εκπαίδευση 3. Περιβάλλον 4. Προσβασιµότητα και ίσε ευκαιρίε Στο πλαίσιο του προγράµµατο δηµιουργήθηκε Αστική Τοπική Οµάδα Στήριξη, η οποία ωρίµασε και προετοίµασε δράσει για τα παραπάνω τέσσερα πεδία εφαρµογή, µε αντικειµενικό στόχο την µετέπειτα ορθολογικότερη και ευκολότερη υλοποίηση των δράσεων αυτών. Οι δράσει προετοιµάστηκαν µε γνώµονα τι ανάγκε των πολιτών αλλά και τι ιδιαιτερότητε του δήµου σε θέµατα όπω το περιβάλλον, ο πολιτισµό, η προσβασιµότητα κ.λπ. ήµο Χα δαρίου Ε-Trikala Α.Ε. Στρ. Καρα σκάκη Επαύλεω 2 - Φιλοπάππου 23, Χα δάρι Τηλ: Fax: Ιστοσελίδα έργου: projects/metropolitan-governance/nettopic/homepage/ 8

9 Εκδηλώσει Συνέδρια ( ιεθνή και Ευρωπαϊκά) ιεθνέ Συνέδριο για την Αειφορία (Βανκούβερ, Ιανουαρίου 2012) Το Πανεπιστήµιο British Columbia διοργανώνει το 8 ο διεθνέ συνέδριο για την περιβαλλοντική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική αειφορία. Πρόκειται για µια διεπιστηµονική προσπάθεια αντιµετώπιση των διαφόρων όψεων τη αειφορία. Παγκόσµια Σύνοδο για την Ενέργεια του Μέλλοντο (Αµπού Ντάµπι, Ιανουαρίου 2012) Η προώθηση µελλοντικών πηγών ενέργεια, η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι καθαρέ τεχνολογίε καθώ και η συνδροµή εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηµατικού, ακαδηµα κού, χρηµατοπιστωτικού και βιοµηχανικού τοµέα για την υποστήριξη τη καινοτοµία, επιχειρηµατικών και επενδυτικών ευκαιριών για την ικανοποίηση των αναγκών για αειφορική ενέργεια, αποτελούν τι βασικέ θεµατικέ ενότητε τη παγκόσµια συνόδου για τι µελλοντικέ πηγέ ενέργεια. ιεθνέ Συνέδριο για την Ανταγωνιστική Ταυτότητα των Πόλεων (Ουτρέχτη, Ιανουαρίου 2012) Υιοθετώντα µια διεπιστηµονική προσέγγιση για την ανταγωνιστική ταυτότητα του χώρου, το εν λόγω συνέδριο εξετάζει µε αναλυτικό τρόπο τη Το εν λόγω συνέδριο συνεχίζει τη σειρά επιτυχηµέ- µεθοδολογία για την ανάλυση και µέτρηση των νων ανάλογων συνεδρίων στη Χαβάη (2005), στο Βιετνάµ (2006), στην Τσενάι (2007), στη Μαλαισία (2008), στη Μαυριτανία (2009), στο Εκουαδόρ (2010) και και στη Νέα Ζηλανδία (2011). ility.com/conference-2012/ 9

10 Τεύχο 19 επιπτώσεων τη ανταγωνιστική ταυτότητα, λαµβάνοντα υπόψη τα συµπεράσµατα των προηγούµενων συνεδρίων σε Μπολόνια και Μπογκοτά για τι συνεργατικέ και συµµετοχικέ διαδικασίε σχεδιασµού. ://placemanagementandbranding placemanagementandbranding.wordpress wordpress.co m/place place-branding branding-conference conference/ ιεθνέ Συνέδριο για τη Χρηστή Αστική ιακυβέρνηση για Υγιεί, Ασφαλεί, Πράσινε και Ευφυεί Πόλει (Τσενάι, Ιανουαρίου 2012) Κλιµατική Αλλαγή, Οικονοµία και ηµογραφικό ζήτηµα (Παρίσι, 31 Ιανουαρίου -1 Φεβρουαρίου 2012) Το Ινστιτούτο Urban Land είναι ένα µη κερδοσκοπικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό οργανισµό που ιδρύθηκε το 1936 στο Σικάγο µε µέλη σε 95 χώρε παγκοσµίω, εκπροσωπώντα όλο το φάσµα των φορέων Η αποτύπωση των προβληµάτων και η αναζήτηση στρατηγικών για το κύµα αστικοποίηση που χαρακτηρίζει τι µεγαλουπόλει τη Ασία αποτελεί το βασικό αντικείµενο των εργασιών διεθνού συνεδρίου που πραγµατοποιείται στην Ινδία. ml που απασχολούνται στην αγορά ακινήτων ή σε θέµατα που αφορούν τι χρήσει τη γη, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο τοµέα. Στην Ευρώπη η παρουσία του Ινστιτούτου είναι ισχυρή στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Το ετήσιο συνέδριο για το 2012 θα πραγµατοποιηθεί στο Παρίσι µε βασικά θέµατα το δηµογραφικό πρόβληµα, την οικονοµία και την κλιµατική αλλαγή. europe.org/content/only- problems-left left-are are-big big-on ones 10

11 Ευρωπα κά Θέµατα Θεσσαλονίκη: Ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία για το 2014 «Ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία» για το έτο 2014 αναδείχθηκε η Θεσσαλονίκη στη Μπράγκα τη Πορτογαλία, όπου αντιπροσωπεία του ήµου παρουσίασε την τελική πρόταση διεκδίκηση του τίτλου. Οι άλλε δύο πόλει που διαγωνίστηκαν ήταν το Ηράκλειο και το Ιβάνοβο τη Ρωσία. Η ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία είναι ένα νέο θεσµό που ξεκίνησε το 2009 από το Ρότερνταµ, το 2010 στο Τορίνο, το 2011 φιλοξενείται στην Αµβέρσα του Βελγίου, θα πάει στη Μπράγκα τη Πορτογαλία το 2012, στο Μάριµπορ τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη τη Σλοβενία το 2013, για να έρθει στη Θεσσαλονίκη το Είναι µια πρωτοβουλία του Ευρωπα κού Φόρουµ Νεολαία, τη µεγαλύτερη πλατφόρµα µη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαία στην Ευρώπη, που σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή Επιτροπή δίνουν τον τίτλο "Ευρωπα κή Πρωτεύουσα Νεολαία " σε πόλει που παρουσιάζουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσεων, ιδεών, προτάσεων και συνεργασία για του νέου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπα κό επίπεδο για ένα χρόνο. εν χρηµατοδοτεί έργα, κατασκευέ ή υποδοµέ, αλλά ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα που θα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά, τι ιδέε και τα όνειρα των νέων ανθρώπων. Βασικό θέµα τη υποψηφιότητα τη Θεσσαλονίκη ήταν ο "Χρόνο ". Με τη λέξη και την έννοια του χρόνου επιδιώχθηκε να αναδειχθεί η ιστορική διαδροµή τη πόλη και ο ρόλο τη στην περιοχή τη νοτιοανατολική Ευρώπη, η προοπτική και η εξέλιξή τη καθώ και η µετάβασή τη στην κοινωνική αναγέννησή τη. Το 2014 οι σχεδιαζόµενε δράσει θα υλοποιηθούν πάνω σε τέσσερι άξονε : ηµιουργία, συµµετοχή, ειδικέ κοινωνικέ οµάδε, νέα κοινωνικά κινήµατα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να οριστεί τόσο ένα περίγραµµα δράσεων και παρεµβάσεων όσο και το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα αναληφθούν πρωτοβουλίε έτσι ώστε το 2014 να µπορεί η πόλη και η νεολαία τη να υποδεχθούν δράσει ευρωπα κή και διεθνού κλίµακα. Να σηµειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη έχει εµπειρία από τη διοργάνωση µεγάλων πολιτιστικών - κοινωνικών γεγονότων. Από την Μπιενάλε των νέων δηµιουργών τη Ευρώπη και τη Μεσογείου το 1986 µέχρι την Πολιτιστική Πρωτεύουσα τη Ευρώπη το 1997, η πόλη έχει αποκτήσει πολλέ και αξιοθαύµαστε υποδοµέ. Σήµα Πολιτιστική Κληρονοµιά από το 2013 Τοποθεσίε µε συµβολικό χαρακτήρα για την ιστορία ή την ολοκλήρωση τη Ευρώπη θα µπορούν να είναι επιλέξιµε για ένα εθελοντικό σήµα ευρωπα κή κληρονοµιά από το 2013 στο πλαίσιο των προτάσεων που ψηφίστηκαν από το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο στι 16 Νοεµβρίου Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στι "διακρατικέ " περιοχέ, λόγω του ειδικού 11

12 Η διαχείριση, προστασία και προώθηση των χώρων θα παραµείνει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η Ευρωπα κή Επιτροπή θα αναλάβει το επικοινωνιακό κοµµάτι και τι εργασίε ευαισθητοποίηση του κοινού, όπω τη δηµιουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για το ευρωπα κό σήµα πολιτιστική κληρονοµιά και την ενθάρρυνση προωθητικών δραστηριοτήτων που συνδέουν του χώρου στου οποίου έχει απονεµηθεί το σήµα. συµβολισµού που αυτέ έχουν για την κοινή ιστορία τη Ευρώπη. Έτσι, από το 2013 και µετά κάθε κράτο µέλο θα µπορεί να προτείνει, εφόσον το επιθυµεί, µέχρι δύο υποψήφιε τοποθεσίε για την απονοµή του σήµατο ευρωπα κή πολιτιστική κληρονοµιά. Κάθε δύο χρόνια, τα κράτη µέλη θα µπορούν να προτείνουν µέχρι δύο υποψήφιε τοποθεσίε, από τι οποίε η κριτική επιτροπή, αποτελούµενη από 13 ανεξάρτητου εµπειρογνώµονε, θα επιλέγει µία το πολύ ανά χώρα. Η απονοµή αυτού του σήµατο θα εγγυάται την ποιότητα των επιλεγµένων τοποθεσιών, οι οποίε µπορεί να είναι µνηµεία, φυσικέ, αρχαιολογικέ, βιοµηχανικέ, και αστικέ περιοχέ, τοπία πολιτιστική κληρονοµιά, τόποι µνήµη, πολιτισµικά αγαθά. Το σήµα µπορεί επίση να αποδοθεί σε χώρου "σύγχρονη " κληρονοµιά, λόγω του ειδικού συµβολισµού που αυτοί έχουν για την κοινή ιστορία τη Ευρώπη και όχι λόγω τη αρχιτεκτονική του ή αισθητική του αξία. pe=report&reference=a &language=EL Η ιακήρυξη του St.Pӧlten για µια καλύτερη πολιτική συνοχή τη ΕΕ Την επαύριον τη ανακοίνωση των νοµοθετικών προτάσεων τη Ευρωπα κή Επιτροπή για τη µελλοντική πολιτική συνοχή τη ΕΕ, 11 ευρωπα κά δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αρχών υιοθέτησαν τη ιακήρυξη του St.Pӧlten (τη αυστριακή πόλη που φιλοξένησε τη διάσκεψη των δικτύων), ζητώντα από το Συµβούλιο τη ΕΕ και το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο την προώθηση των περιφερειακών και τοπικών συµφερόντων. Εν προκειµένω, οι εκπρόσωποι των δικτύων επεσήµαναν τα εξή : Το σήµα ευρωπα κή πολιτιστική κληρονοµιά βασίζεται σε ένα διακυβερνητικό σήµα µε το ίδιο όνοµα, το οποίο ξεκίνησε το Οι χώροι και οι τοποθεσίε στου οποίου έχει απονεµηθεί το σήµα από το 2006 µέσω του παλαιού προγράµµατο µπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το σήµα βάσει του νέου προγράµµατο. Εντό έξι ετών από την έναρξη του νέου προγράµµατο, θα ληφθεί απόφαση σχετικά µε το εάν ευρωπα κέ τρίτε χώρε µπορούν επίση να λάβουν µέρο. 12

13 Η εδαφική συνοχή µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε την ουσιαστική εµπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια τη υλοποίησή τη. Η σηµασία τη διαπεριφερειακή συνεργασία, στο πλαίσιο, είτε διασυνοριακών σχεδίων, είτε των ΕΟΕΣ είναι αδιαµφισβήτητη. Η ταχύτητα δηµιουργία των µακροπεριφερειακών στρατηγικών αναδεικνύει,επίση, µια καινοτόµα και αναγκαία πρωτοβουλία τη ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ευρωπα κά δίκτυα των υποεθνικών αρχών ζητούν από το Συµβούλιο τη ΕΕ και το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο η πολιτική συνοχή τη ΕΕ να διαθέτει τα εξή στοιχεία: (α) την κατάλληλη χρηµατοδότηση (β) µια πλήρω ολοκληρωµένη προσέγγιση τη εδαφική ανάπτυξη (γ) απλοποιηµένου και καλύτερου κανόνε συντονισµού και διαδικασίε (δ) η διαδικασία λήψη αποφάσεων να συµβαδίζει µε την αρχή τη εταιρικότητα. EN pdf Μητροπολιτικοποίηση των Πόλεων στην Ευρώπη του 2020 Σε κείµενο εργασία του δικτύου των µεγαλύτερων ευρωπα κών πόλεων (EUROCITIES), µε αντικείµενο τι συνεργασίε µεταξύ των ευρωπα κών πόλεων, υπογραµµίζεται η ικανότητα των ΟΤΑ να καινοτοµούν και να υιοθετούν νέε λύσει στα καθηµερινά του προβλήµατα. Το εν λόγω κείµενο µε τίτλο «Συνεργασία πόλεων πέραν των συνόρων του : Στοιχεία µέσα από την εµπειρία των ευρωπα κών πόλεων» εκπονήθηκε στο πλαίσιο ενό φόρουµ οικονοµική ανάπτυξη όπου εκπρόσωποι 40 πόλεων αντάλλαξαν εµπειρίε και κατέληξαν σε κοινά συµπεράσµατα κατά τη χρονική περίοδο Οκτώβριο 2010 Σεπτέµβριο Σύµφωνα µε τα βασικότερα συµπεράσµατα του εν λόγω κειµένου, η βελτίωση των δοµών διακυβέρνηση σε µητροπολιτικό επίπεδο συνιστά την βασικότερη προ πόθεση για την αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων του οικονοµικού ανταγωνισµού, τη κοινωνική συνοχή, τη δηµογραφική αλλαγή, τη περιβαλλοντική αειφορία, τη πολιτιστική ανάπτυξη και τη τοπική δηµοκρατία προκλήσει για τι οποίε η στρατηγική ΕΕ2020 προτείνει µια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα διοίκηση. ://www eurocities.eu eu/main main.php php?content content=http /www eurocities.eu eu/include include/lib lib/sql sql_news news_card card.php?id id=1981 Οι Πόλει του Μέλλοντο Σύµφωνα µε έκθεση τη Ευρωπα κή Επιτροπή για τι προκλήσει και τα οράµατα των πόλεων του µέλλοντο, οι πόλει καλούνται να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στην κοινοτική πολιτική τη αειφόρου ανάπτυξη ω κινητήρε οικονοµική ανάκαµψη, χώροι καινοτοµία και 13

14 Βάση δεδοµένων για τον Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασµό Το Ευρωπα κό Φόρουµ για τι Αρχιτεκτονικέ Πολιτικέ (EFAP) βρίσκεται στη διαδικασία δηµιουργία ενό διαδικτυακού παρατηρητηρίου για την ανταλλαγή καινοτόµων αρχιτεκτονικών και αστικών πρακτικών σε ευρωπα κό επίπεδο. δηµιουργικότητα και κέντρα παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, το ευρωπα κό µοντέλο τη αειφόρου ανάπτυξη βρίσκεται ενώπιον των προκλήσεων τη δηµογραφική αλλαγή, των αυξανόµενων εισοδηµατικών ανισοτήτων, τη κοινωνική πόλωση και τη αστική επέκταση. Αυτέ οι προκλήσει µπορούν να αποδειχθούν ευκαιρίε, δηµιουργώντα µια ανθεκτική και περιεκτική οικονοµία, αυξάνοντα το δυναµικό τη κοινωνικο-οικονοµική, πολιτιστική, γενεαλογική και εθνοτική ποικιλοµορφία και προωθώντα µια ολιστική προσέγγιση για το περιβάλλον και την ενέργεια. Η έκθεση, η οποία περιλαµβάνει πέντε θεµατικέ µελέτε για τι κοινωνικέ, οικονοµικέ, περιβαλλοντικέ, διοικητικέ και µελλοντικέ αστικέ προκλήσει και δέκα ορθέ πρακτικέ ευρωπα κών πόλεων (Βαρκελώνη, Μπρνο, Φλωρεντία, Γκλίβιτσε, Λειψία, Νιούκαστλ, Πλεν, Μολινό, Βάχιο) που αφορούν στην αντιµετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων, καταλήγει, επισηµαίνοντα ότι νέοι τύποι διακυβέρνηση είναι αναγκαίοι για τι µελλοντικέ προκλήσει µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων κοινωνικών εταίρων. onferences/ci tiesoftomorrow/index_en.cfm Σκοπό του σχεδίου είναι η ανάπτυξη µια βάση δεδοµένων όπου ο καθένα θα έχει πρόσβαση για να γνωρίσει τι αλλαγέ στον αστικό σχεδιασµό και στι συνθήκε εργασία να επικοινωνήσει µε ανθρώπου, οι οποίοι εργάζονται για τη βελτίωση του αστικού τοπίου και για να ανταλλάξει πληροφορίε και εµπειρίε για τι αρχιτεκτονικέ και αστικέ πρακτικέ. post- 2013/legal-proposals/index_en. proposals/index_en.htm O ρόλο των Πόλεων στο Ηorizon 2020 Horizon 2020 θα ονοµάζεται το νέο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτοµία τη Ευρωπα κή Επιτροπή που θα καλύψει την περίοδο Το Horizon 2020 θα χρηµατοδοτήσει δράσει έρευνα και καινοτοµία που, έω σήµερα, χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Πλαίσιο 14

15 Τεύχο 19 ιδρυµάτων και τη τοπική αυτοδιοίκηση και στη προσβασιµότητα σε αρκετέ πανεπιστηµιουπόλει που διαθέτουν συνθήκε για µια δυναµική ερευνητική κοινότητα. innovation-in in-eindhoven eindhoven-brainport brainport-ecosystem/ Ελσίνκι: Παγκόσµια Πρωτεύουσα Σχεδίου για το 2012 για την Έρευνα (FP), το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Καινοτοµία και την Ανταγωνιστικότητα (CIP) και το Ευρωπα κό Ινστιτούτο για την Καινοτοµία και την Τεχνολογία (ΕΙΤ). Σύµφωνα µε την πρόταση τη Ευρωπα κή Επιτροπή, που ανακοινώθηκε στι 29 Ιουνίου 2011, ο προ πολογισµό του νέου Προγράµµατο Πλαίσιο µπορεί να ανέλθει στα 80 δισ. ευρώ για την περίοδο Το Ελσίνκι, εταίρο του σχεδίου URBACT CTUR, δίνοντα ιδιαίτερη έµφαση στον τουρισµό κρουαζιέρα και στη χρήση του σχεδίου για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξή του, επιλέχθηκε από την παγκόσµια κοινότητα των επαγγελµατιών του σχεδίου ω η παγκόσµια πρωτεύουσα του σχεδίου για το Σκοπό του Horizon 2020 είναι η υποστήριξη πρωτοπόρων Ευρωπαίων ερευνητών, ώστε να ενισχυθεί η επιστηµονική αριστεία, να φτάσουν τα ερευνητικά αποτελέσµατα στην αγορά και να προωθηθεί η οικονοµική ανάπτυξη και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασία. Το Πρόγραµµα Πλαίσιο θα καλύψει το σύνολο των επιστηµονικών πεδίων, µε έµφαση στην έρευνα για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων προβληµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγµατοποιήθηκε στο Α ντχόβεν συνάντηση εκπροσώπων 100 µεγάλων ευρωπα κών πόλεων για να συζητήσουν το ρόλο του στα ανοικτά συστήµατα καινοτοµία και στο νέο ευρωπα κό πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία (Horizon 2020). Εν προκειµένω, το Πανεπιστήµιο Τεχνολογία τη ολλανδική πόλη παρουσίασε το ανοιχτό καινοτοµικό οικοσύστηµα του Α ντχόβεν, του οποίου η επιτυχία στηρίζεται στο εταιρικό σχήµα που συγκροτείται από εκπροσώπου τη βιοµηχανία, των εκπαιδευτικών/ερευνητικών Για του Φινλανδού το σχέδιο είναι ένα ανθρωποκεντρικό -δηµιουργικό και ολιστικό τρόπο προσέγγιση των πραγµάτων είτε αφορά αντικείµενα, µεθόδου εργασία, είτε µηχανισµού λήψη αποφάσεων, δηµόσιε υπηρεσίε κ.α. Η φινλανδική πρωτεύουσα διαθέτει πάνω από σχεδιαστέ και δεν είναι τυχαίο ότι η στρατηγική τη οδήγησε την ΕΕ να συστήσει ειδική υπηρεσία για το σχέδιο µε έδρα το φινλανδικό πανεπιστήµιο του Άλτο. 15

16 Τεύχο 19 ηµιουργική Ευρώπη Χιλιάδε εργαζόµενοι στον τοµέα του κινηµατογράφου, τη τηλεόραση, του πολιτισµού, τη µουσική, των παραστατικών τεχνών, τη πολιτιστική κληρονοµιά και των συναφών κλάδων θα λάβουν µεγαλύτερη υποστήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του νέου προγράµµατο «ηµιουργική Ευρώπη», το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα (23 Νοεµβρίου 2011) από την Ευρωπα κή Επιτροπή. Με προτεινόµενο προ πολογισµό ύψου 1,8 δισ. ευρώ για την περίοδο , το πρόγραµµα θα παρέχει µια απόλυτα αναγκαία τόνωση για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, που αποτελούν σηµαντική πηγή απασχόληση και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το νέο πρόγραµµα θα διαθέσει περισσότερα από 900 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κινηµατογραφικού και του οπτικοακουστικού τοµέα (πεδίο που καλύπτεται από το τρέχον πρόγραµµα «MEDIA») και σχεδόν 500 εκατ. ευρώ για τον πολιτισµό. Η Επιτροπή προτείνει επίση τη διάθεση περισσότερων από 210 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία ενό νέου χρηµατοδοτικού µηχανισµού, ο οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε µικρού φορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποσό έω 1 δισ. ευρώ µε τη µορφή τραπεζικών δανείων, καθώ και σε περίπου 60 εκατ. ευρώ ω υποστήριξη για τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτική και για καινοτόµε προσεγγίσει όσον αφορά τη δηµιουργία ακροατηρίου και την κατάρτιση νέων επιχειρηµατικών µοντέλων. Η πρόταση «ηµιουργική Ευρώπη» τη Επιτροπή θα επιτύχει, εκτό από τη χρηµατοδότηση καλλιτεχνών και επαγγελµατιών του πολιτιστικού τοµέα και των έργων του (ευρωπα κό κινηµατογράφο, µεταφράσει λογοτεχνικών έργων), την υποστήριξη πολιτιστικών οργανώσεων που θα µπορούν να λάβουν κατάρτιση για να αποκτήσουν νέε δεξιότητε και να βελτιώσουν την ικανότητά του να λειτουργούν σε διεθνέ επίπεδο. Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα αξιοποιεί την πείρα και την επιτυχία των προγραµµάτων «Πολιτισµό» και «MEDIA», που στήριξαν τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τοµέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο προτεινόµενο προ πολογισµό ύψου 1,8 δισ. ευρώ του προγράµµατο «ηµιουργική Ευρώπη» συνιστά αύξηση κατά 37% των σηµερινών επιπέδων χρηµατοδότηση. Ο πολιτιστικό και ο δηµιουργικό τοµέα τη Ευρώπη αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,5% του ευρωπα κού ΑΕγχΠ και απασχολούν περίπου το 3,8% του εργατικού δυναµικού τη ΕΕ (8,5 εκατ. άτοµα). europe/ 16

17 ιεθνή Θέµατα Ο βιοµηχανικό αστικό διάδροµο τη Ινδία Η κυβέρνηση τη Ινδία σχεδιάζει τη δηµιουργία 24 βιοµηχανικών πόλεων που θα εκτείνονται από το Νέο ελχί µέχρι τη Βοµβάη, ενό διαδρόµου χλµ (920 µιλίων), δηλαδή, µεγαλύτερου σε µέγεθο και από την Ιαπωνία. Το σχέδιο, ύψου 90 δισ. δολαρίων, αποκαλείται Βιοµηχανικό ιάδροµο ελχί- Βοµβάη (DMIC), καλείται να υπερβεί µια µακρά ιστορία αποτυχηµένων σχεδίων υποδοµών και φιλοδοξεί να αναζωογονήσει τα υπάρχοντα αστικά κέντρα. Η ιδέα για ένα βιοµηχανικό διάδροµο γεννήθηκε το 2006 ω απόρροια τη συµφωνία των κυβερνήσεων τη Ινδία και τη Ιαπωνία, «αντιγράφοντα» παρόµοιο σχέδιο γύρω από το Τόκιο που συνέδραµε στην οικονοµική ανάπτυξη τη χώρα µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο αναπτυξιακό σχεδιασµό του διαδρόµου σκοπεύει να διπλασιάσει το δυναµικό απασχόληση, να τριπλασιάσει τη βιοµηχανική παραγωγή και να τετραπλασιάσει τι εξαγωγέ των εµπλεκόµενων περιφερειών µέσα σε πέντε χρόνια. Οι βιοµηχανικοί διάδροµοι αναγνωρίζουν την αλληλεξάρτηση διαφόρων τοµέων τη οικονοµία και προσφέρουν έναν αποτελεσµατικό τρόπο συσσωµάτωση βιοµηχανία και υποδοµών, οδηγώντα συνολικά στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι βιοµηχανικοί διάδροµοι συνιστούν µια υποδοµή υψηλότατου επιπέδου, περιλαµβάνοντα δίκτυα µεταφορών υψηλή ταχύτητα, λιµάνια, σύγχρονα αεροδρόµια, ειδικέ οικονοµικέ περιφέρειε /βιοµηχανικέ περιοχέ, τεχνολογικά πάρκα ή κόµβου πληροφορική κ.α. Ωστόσο, η επιτυχία του εδράζεται στην αξιοποίηση των διαθέσιµων µέσων µεταφορά και άλλων υποστηρικτικών συστηµάτων υποδοµών. Ένα βιοµηχανικό διάδροµο, κυρίω, εκµεταλλεύεται το υφιστάµενο, εγγενέ και αναξιοποίητο οικονοµικό αναπτυξιακό δυναµικό µια περιφέρεια για να αποτελέσει πόλο έλξη επενδύσεων για τι εξαγωγικέ επιχειρήσει και βιοµηχανίε τη. 17

18 ιαβουλεύσει κράτη µέλη δεν µπορούν από µόνα του να σταµατήσουν τη διάδοση των ναρκωτικών: Οι απαγορεύσει σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται απλά να αναγκάσουν του εγκληµατίε να µεταφέρουν την παραγωγή των ναρκωτικών σε γειτονικέ χώρε ή να αλλάξουν τι οδού διακίνηση. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαροµέτρου, νέα συνθετικά ναρκωτικά, τα οποία µπορούν να είναι εξίσου επικίνδυνα µε τι απαγορευµένε ουσίε, γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή και το 5% των νέων ευρωπαίων δηλώνει ότι τα έχει χρησιµοποιήσει. Για την αντιµετώπιση τη αυξανόµενη αυτή απειλή, η Επιτροπή επιλέγει µια δυναµικότερη ευρωπα κή απάντηση η οποία περιλαµβάνει: Προ µια δυναµικότερη ευρωπα κή απάντηση στο πρόβληµα των ναρκωτικών Με την Ανακοίνωση Προ µια δυναµικότερη ευρωπα κή απάντηση στο πρόβληµα των ναρκωτικών η Ευρωπα κή Επιτροπή έδωσε πρόσφατα (25 Οκτωβρίου 2011) νέα ώθηση στην πολιτική καταπολέµηση των ναρκωτικών ανακοινώνοντα την αναµόρφωση των κανόνων τη ΕΕ για την καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών, ιδίω νέων ψυχοτρόπων ουσιών, που µιµούνται τα αποτελέσµατα επικίνδυνων ουσιών όπω η έκσταση ή η κοκα νη και συνιστούν διογκούµενο πρόβληµα. Η ΕΕ εντόπισε 41 τέτοιε ουσίε το 2010, αριθµό που αποτελεί ρεκόρ έναντι των 24 αντίστοιχων ουσιών το προηγούµενο έτο. Τα εν λόγω ναρκωτικά διατίθενται όλο και περισσότερο µέσω του διαδικτύου και εξαπλώνονται ταχέω σε πολλά κράτη µέλη τα οποία αντιµετωπίζουν δυσκολίε να εµποδίσουν την πώλησή του. Περισσότερα νέα ναρκωτικά εισέρχονται στην αγορά. Κατά τα τελευταία δύο έτη, κάθε εβδοµάδα εµφανιζόταν και µια νέα ουσία. Τα Ενισχυµένη νοµοθεσία τη ΕΕ για τι νέε ψυχοτρόπε ουσίε Νέα νοµοθεσία τη ΕΕ για την αντιµετώπιση τη διασυνοριακή διακίνηση ναρκωτικών µέσω του ποινικού δικαίου Νέα νοµοθεσία τη ΕΕ για να ενισχυθεί ο έλεγχο επί των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών Αποτελεσµατικότεροι κανόνε ώστε να στερηθούν οι έµποροι ναρκωτικών τα οικονοµικά του οφέλη Περισσότερη συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο, ιδίω µε χώρε διαµετακόµιση και παραγωγή ναρκωτικών εκτό τη ΕΕ. Η διαβούλευση για τα µέτρα τη ανωτέρω Ανακοίνωση αποβλέπει στη συλλογή απόψεων όλων των ενδιαφερόµενων φορέων ώστε η Ευρωπα κή Επιτροπή να αναδείξει εκείνε τι κοινοτικε δράσει στι οποίε θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον αγώνα εναντίον των ναρκωτικών. Προθεσµία: 20 Ιανουαρίου drugs/opinion/111027_en.htm 18

19 Τεύχο 19 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεµινάρια Κατάρτιση Ευρωπα κό Ινστιτούτο ηµόσια ιοίκηση (EIPA (EIPA) EIPA) Evidence and DecisionDecision-Making for Policy Purposes Ηµεροµηνία: Ιανουαρίου 2012 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars. seminars.eipa eipa.eu/ eu/en/ en/activities09/ activities09/show 09/show/& show/&tid /&tid=4827 tid=4827 ehealth: Innovating for Life Ηµεροµηνία: Ιανουαρίου Τόπος: Μάαστριχτ Public Relations, the Media and the Judiciary: Media Relations for for Courts, Magistrates and Lawyers Three modules Ηµεροµηνία: Ιανουαρίου Τόπο : Λουξεµβούργο 19

20 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση Η Αρχιτεκτονική και η Πόλη Urban and Regional Planning Σελ.272 Τάση Παπα ωάννου Εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Σελ.304 Peter Hall & Mark Tewdwr-Jones Εκδ. Routledge Η ιστορική προοπτική των εξελίξεων και των αλλαγών στη θεωρία και την πρακτική του σχεδιασµού στη διάρκεια του 20 ου αιώνα αποτελεί το αντικείµενο του ανωτέρω κλασικού εγχειριδίου για τον αστικό και περιφερειακό σχεδιασµό. Εν προκειµένω, η εκτεταµένη αναθεωρηµένη έκδοση του βιβλίου, ακολουθώντα το επιτυχηµένο σχεδίασµα των προηγούµενων εκδόσεων, κάνει µια ιστορική αναδροµή του σχεδιασµού από τι µεταρρυθµίσει στο χώρο τη υγεία τον 19 ο αιώνα και φθάνει, εξετάζοντα τη βρετανική, τη δυτικο-ευρωπα κή και την αµερικανική εµπειρία, στι µέρε µα. «Την πόλη όσο περισσότερο την πλησιάζει τόσο συνειδητοποιεί ότι δεν τη γνωρίζει. Κάθε φορά ανακαλύπτει κρυφέ και άγνωστε πλευρέ τη, που σου αποκαλύπτουν ένα τελείω διαφορετικό πρόσωπο. Μέσα στην ίδια πόλη υπάρχουν πολλέ πόλει, όπω υφίστανται και πολλέ πραγµατικότητε. Η αρχιτεκτονική και η πόλη βρίσκονται σε µια αέναη και διαχρονική σχέση. Ρευστή, δυναµική, ευµετάβλητη, απρόβλεπτη». Με αυτά τα λόγια, ο Τάση Παπα ωάννου, καθηγητή τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., µα προ δεάζει για το χαρακτήρα µια ακολουθία κειµένων που θα µπορούσαν να ιδωθούν ω ένα αρχιτεκτονικό περίπατο, µια αλληλουχία εικόνων. Κεντρική έννοια µια ολόκληρη εποχή τη Αρχιτεκτονική, µια από τι βάσει επί των οποίων οικοδόµησε ο Λε Κορµπυζιέ το σύµπαν του, η ιδέα µια συνεχού πορεία που θα αποκάλυπτε µια εναλλαγή χρωµάτων, χώρων, φωτοσκιάσεων και υλικών προσοµοιάζοντα στην ποικιλία ερεθισµάτων που δέχεται κανεί όταν κάνει έναν περίπατο στην πόλη συµβάλλει στο να «διαβάσουµε» αυτά τα κείµενα ω ένα συνεχέ στο χώρο και στο χρόνο. 20

21 Το µηνιαίο ελτίο ιεθνών και Ευρωπα κών Θεµάτων τη Τοπική Αυτοδιοίκηση εκδίδεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Εάν µέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την ηλεκτρονική σα διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ελτίου, µπορείτε να το κάνετε µέσω τη κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση : Ελληνική YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σταδίου 27 Τ.Κ Αθήνα Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ρ.αντώνιος Καρβούνης Τηλ: Fax: Ε-mail: Ιστοσελίδα: 21

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους Δήμος Κομοτηνής Φάση Α2. Οργάνωση και Υποστήριξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Α2.1. Προτάσεις Οράματος Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα