Key words: European Union, Education policy, Lifelong learning, Education and Training 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Key words: European Union, Education policy, Lifelong learning, Education and Training 2020"

Transcript

1 European Union & Lifelong Learning: in between economic development and social cohesion Ευρωπαϊκή Ένωση & Δια Βίου Μάθηση: Ισορροπώντας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή Abstract Eugenia A. Panitsides Towards the end of last century, political and economic developments in the international context triggered the signing of the Treaty of the European Union (EU). On the threshold of the new millennium, awareness of the cost of non- Europe called for widening of cooperation beyond the economic field, promoting policies on Lifelong Learning (LLL) as a means to ensure advancement towards economic prosperity and social stability in the member states. The present paper, through thorough review of policy papers, draws on EU policies on LLL. Adopting an interpretative approach, it seeks to define trends and detect interrelations between EU education policy and developments in the context of European enlargement and integration, as well as global socio-economic developments. EU rhetoric consistently highlights the socio-economic value of LLL, referring to multifarious benefits generated by investment in knowledge, which is considered to play redistributive, stabilising and developmental role in the knowledge economy. Key words: European Union, Education policy, Lifelong learning, Education and Training Εισαγωγή: To ευρύτερο συγκείμενο Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και η επικράτηση του φιλελεύθερου καπιταλισμού, με την παράλληλη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και το διακύβευμα πρόσβασης και ελέγχου των ενεργειακών πόρων, συνδιαμορφώνουν το διεθνές συγκείμενο κατά το δεύτερο μισό του 20 αιώνα, μέσα στο οποίο τέθηκαν τα θεμέλια ενοποίησης των αποδυναμωμένων από τους δυο παγκόσμιους πολέμους ευρωπαϊκών κρατών (Πανιτσιδου, 2011). Κατά τη δεκαετία του 1970 υπήρξαν τα πρώτα ψήγματα προώθησης διά μέσου της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) μιας «Ενωμένης Ευρώπης των πολιτών» (Janne, 1973). Παράλληλα, η άνοδος της ανεργίας και η πετρελαϊκή κρίση του 1973 οδήγησαν σε επανενεργοποίηση και διεύρυνση της ενωσιακής διαδικασίας (Εrtl, 2006), με την εκπαίδευση να ανάγεται σε πεδίο ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο προώθησης και νομιμοποίησης μιας ενοποιημένης οικονομικής πολιτικής. Προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα η επικράτηση της παγκόσμιας αγοράς σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο οικονομικό ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ιαπωνία, το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς και την παράλληλη παρακμή της κομμουνιστικής εναλλακτικής λύσης, υπερέβησαν τις εθνικές επιδιώξεις και διεκδικήσεις, οδηγώντας τα ευρωπαϊκά κράτη στη σύναψη της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστής ως Συνθήκη του Μάαστριχ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1992). Με το πέρασμα στη νέα χιλιετία, η συνειδητοποίηση του κόστους «της μη Ευρώπης» οδήγησε στην εντατικοποίηση της μεταξύ τους συνεργασίας και στη διεύρυνση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πέραν των αμιγώς οικονομικών πολιτικών. Προϋπόθεση για αρμονική διαβίωση μέσα σε μία ευημερούσα οικονομία, όπως αναδεικνύεται μέσα από τα θεσμικά κείμενα της ΕΕ, συνιστά η εκπαίδευση. Όπως πρώιμα αποτυπώνεται στη συνθήκη της Ρώμης (1957) (Official Journal of the European Communities, 2002) και επιβεβαιώνεται στη συνθήκη του Άμστερνταμ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1997), η εκπαίδευση αποτελεί την δεσπόζουσα μεταβλητή της οικονομικής και κοινωνικής προόδου των λαών της Ευρώπης. Η κορύφωση, ωστόσο, της αναγνώρισης της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης, στους κόλπους της ΕΕ, επήλθε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Commission οf the European Communities, 2000b), όπου αναγορεύτηκε σε όρο sine qua non της στρατηγικής που ενεργοποιήθηκε για την πραγμάτωση της «ανταγωνιστικότερης οικονομίας στον κόσμο, βασισμένης στη γνώση». Η διασφάλιση της επιτυχούς πορείας προς την ενοποίηση, τη σταθερότητα και την κοινωνικο-οικονομική ευημερία των κρατών μελών εναποτέθηκε στην εκπαίδευση. Την εκπαίδευση, ωστόσο, με τροποποιημένη μορφή από αυτή που παρουσίαζε έως και το τέλος του 20ου αιώνα, ευέλικτη, ποιοτική, ελκυστική, προσπελάσιμη και δια βίου (Commission οf the European Communities, 1995). Ειδικότερα ο «δια βίου προσανατολισμός», εκτιμήθηκε ότι μπορεί να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της αγοράς, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην οικονομία της γνώσης. Παράλληλα, θεωρήθηκε ότι μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να αμβλύνει τα πρόσθετα προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, όπως θέματα εθνικής ταυτότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, ανεκτικότητας, πολυπολιτισμικότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας. 30

2 2. Μεθοδολογία Μέσα από τη μελέτη και ανάλυση πρωτογενών πηγών, επιχειρείται η χαρτογράφηση της εξέλιξης των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη ΔΒΜ. Υιοθετώντας ερμηνευτική προσέγγιση, επιδιώκεται ο καθορισμός των τάσεων και η ανίχνευση των αιτιακών σχέσεων που διέπουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στο πεδίο της ΔΒΜ, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο διεθνές συγκείμενο και την προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη ΔΒΜ εξετάζεται, επιμεριζόμενη σε τρεις περιόδους, με βάση σημεία σταθμούς στη διαμόρφωση και την άσκηση της πολιτικής: α) 1957 (Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας - ΕΟΚ) έως 1991, β) 1992 (Συνθήκη του Μάαστριχ) έως 1999 και γ) 2000 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας) έως Αρχικά, γίνεται μία σύντομη επισκόπηση των πρωτόλειων θεσμικών κειμένων των δύο πρώτων περιόδων, κατά τις οποίες τέθηκαν τα θεμέλια της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας για την προώθηση της ΔΒΜ, οδηγώντας στην τρίτη περίοδο, όπου πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των θεσμικών κειμένων, των εργαλείων και των πολιτικών της ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, που οδήγησαν στην παραγωγή μιας υπερεθνικής, ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη ΔΒΜ, καταλύοντας ουσιαστικά την αρχή της επικουρικότητας. 3. Ευρωπαϊκές Πολιτικές στο πεδίο της ΔΒΜ: Πρώτη περίοδος: Οι συνθήκες που συνδιαμορφώνουν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα όπως τη βιώνουμε σήμερα, εδράζονται στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και στη σταδιακή σχηματοποίηση ενός ενιαίου χώρου διακίνησης κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, εγχείρημα που θεσμοποιείται με την ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (EOΚ) (Official Journal of the European Communities, 2002: άρθρο 48). Οι ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, έχοντας βγει από τον κυκεώνα δύο Παγκόσμιων Πολέμων και επιζητώντας τον επαναπροσδιορισμό τους στο διεθνές συγκείμενο του ψυχρού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, οδηγήθηκαν το 1957 στην υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, σύμφωνα με την οποία ιδρύεται η ΕΟΚ. Αναφορικά με το ευρύτερο πεδίο της ΔΒΜ, η Συνθήκη της Ρώμης εναποθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον κοινωνικό τομέα και ιδίως σε θέματα που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, ώστε «να συμβάλλει στην αρμονική ανάπτυξη τόσο των εθνικών οικονομιών, όσο και της κοινής αγοράς» (άρθρο 128), τονίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να παραμείνουν ανοιχτά για όσους εγκατέλειψαν πρόωρα την τυπική εκπαίδευση, χωρίς να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα προσόντα για την επιτυχή είσοδο και παραμονή στην αγορά εργασίας (άρθρο 118). Στο δεύτερο κεφάλαιο της Συνθήκης προβλέπεται η ίδρυση Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη συγχρηματοδότηση των δαπανών επαγγελματικής επανεκπαίδευσης, αποσκοπώντας στην προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων και την προσαρμογή τους στις μεταλλαγές της βιομηχανίας και των συστημάτων παραγωγής (άρθρα 123 & 125). Στο πλαίσιο στήριξης των δραστηριοτήτων της Κοινότητας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, η Επιτροπή προχώρησε το 1975 στην ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOΡ), το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και αναπτύσσει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη. Ένα χρόνο μετά σηματοδοτήθηκαν σημαντικές εξελίξεις στην πρωτόλεια διαμόρφωση μίας «Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στο πεδίο της ΔΒΜ. Ειδικότερα, στις 9 Φεβρουαρίου του 1976 το Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Δράσης και την ίδρυση Εκπαιδευτικής Επιτροπής για την επίβλεψη και το συντονισμό του, στο οποίο, ως θέμα μείζονος προτεραιότητας, τέθηκε η ανάληψη κοινής δράσης για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης, καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων εργαζομένων και ανέργων. Τέλος, τη δεκαετία του 1980 η υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (Single European Act) (Official Journal of the European Communities, 1987) προώθησε τη διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και σε άλλους τομείς, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «αναμένεται μέσω συντονισμένων δράσεων να προωθηθεί η κοινωνικοοικονομική πρόοδος και να ενδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδιαίτερα στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές» (Official Journal of the European Communities, 1987: άρθρο 130). Το αρχικό, συνεπώς, ενωσιακό εγχείρημα, όπως εκφράζεται μέσα από τη ρητορική των θεσμικών κειμένων, αφορά κύρια σε οικονομική συνεργασία. Η εκπαίδευση, σε αυτή την πρώτη περίοδο, αποτελεί πεδίο έμφασης και ανάπτυξης κοινής δραστηριότητας ανάμεσα στα κράτη μέλη, στο βαθμό που εξυπηρετεί αναπτυξιακούς στόχους. Παράλληλα, αναπτύσσεται μία ασαφής ρητορική για τη συμβολή της εκπαίδευσης στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής, ως επίμετρο κυρίως, στην άντληση νομιμότητας για την ομαλή οικονομική μεγέθυνση, διασφαλίζοντας παράλληλα την καθολική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του παραγωγικού δυναμικού. 4. Ευρωπαϊκές Πολιτικές στο πεδίο της ΔΒΜ: Δεύτερη περίοδος, Η επίγνωση ότι η εκπαίδευση αποτελεί κεφαλαιουχικό αγαθό, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, ενισχύοντας την οικονομική μεγέθυνση των μεταβιομηχανικών 31

3 κοινωνιών, αποτέλεσε έναν, και ίσως τον πλέον σημαντικό, εκ των όρων της προϊούσας έμφασης στη ΔΒΜ, κατά τη δεκαετία του 1990, στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε έντονη διαβούλευση και εντατικοποίηση των δράσεων στο πεδίο της ΔΒΜ, ως παρεπόμενο της πεποίθησης ότι μπορεί να συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση αφενός και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στη νομιμοποίηση του ενωσιακού εγχειρήματος αφετέρου. Οι ευρωπαϊκές δράσεις για την εκπαίδευση και κατάρτιση απέκτησαν συγκεκριμένη νομική βάση με τη συνθήκη του Μάαστριχ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1992: άρθρα 126, 127), προσδιοριζόμενες θεσμικά από την αρχή της επικουρικότητας, η οποία θεωρητικά βρίσκεται έως σήμερα σε πλήρη ισχύ. Η αρχή της επικουρικότητας προβλέπει ότι «η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1992). Απόρροια της διαβούλευσης και της αναγνώρισης της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του 1990, ήταν η έκδοση των δύο Λευκών Βιβλίων, για την Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα (Commission οf the European Communities, 1993) και για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Commission οf the European Communities, 1995), καθώς και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καθιέρωση του 1996 ως «Ευρωπαϊκού έτους της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», ούτως ώστε «να καταστούν ευκρινέστερες οι ουσιώδεις απαιτήσεις και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1995). Τα δύο Λευκά Βιβλία αναφέρονται στον ρυθμιστικό ρόλο της εκπαίδευσης στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας αφενός, και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην ανάπτυξη της δημοκρατίας αφετέρου. Παράλληλα, επισημαίνεται για πρώτη φορά, η αναγκαιότητα παροχής «εδραίας βασικής εκπαίδευσης», ώστε όλοι οι πολίτες να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο γενικής και μεταβιβάσιμης γνώσης, καθιστώντας τους έτσι λειτουργικούς εν μέσω των αδιάλειπτων καινοφανών κοινωνικο-οικονομικών μετασχηματισμών. Υπό το φως της σύζευξης των κοινωνικών και οικονομικών εκροών της εκπαίδευσης σχηματοποιείται ο όρος «κοινωνία της μάθησης και της γνώσης» για να υποδηλώσει τον κομβικό ρόλο της ΔΒΜ στην «εδραίωση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας», στην «αυτό-ολοκλήρωση των πολιτών» και στην «κοινωνικοοικονομική πρόοδο» (Commission οf the European Communities, 1993, 1995). Οι επιρροές από τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι εμφανείς και στα δύο βιβλία (Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2010). Σε αλληλεξάρτηση ωστόσο με την οικονομιστική, παρατίθεται η ουμανιστική ρητορική, εκτιμώντας ότι ένας μορφωμένος και ενεργός πληθυσμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να διασφαλιστεί και να αναπτυχθεί η δημοκρατία στην Ευρώπη. Ειδικότερα, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική αλλαγή και στην καταπολέμηση της ανεργίας, κρίθηκε στρατηγικής σημασίας η διαρκής προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών στις νέες ανάγκες. Η νέα μορφή της εκπαίδευσης αφορά σε ένα «modus vivendi» που εμπεριέχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, χρήση των υποδομών πληροφόρησης και αξιοποίηση των διεθνών δικτύων. Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας τέθηκε η επένδυση στη ΔΒΜ, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση των ικανοτήτων, στην αύξηση των επαγγελματικών προοπτικών, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ως δίαυλος ανάπτυξης της προσωπικότητας, μέσω της μετάδοσης αξίων όπως η αλληλεγγύη και η ανοχή, και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Commission οf the European Communities, 1993). Ο χαρακτηρισμός του 1996 ως έτους ΔΒΜ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1995) είχε τόσο συμβολικές όσο και πρακτικές διαστάσεις, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Επιτροπής για μετασχηματισμό της μαθησιακής κουλτούρας των πολιτών και σηματοδοτώντας παράλληλα την ανάγκη αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Η επαγγελματική κατάρτιση, η οποία ήταν το διακύβευμα στα πρωτόλεια κείμενα, αποτελεί πλέον μέρος μιας πιο ολιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης υπό το επιστέγασμα της ΔΒΜ. Οι όροι και οι συνθήκες για τον ρητορικό αυτό μετασχηματισμό κινούνται στο δίπολο οικονομίας και κοινωνίας, αντικατοπτρίζοντας τις ραγδαίες τεχνοεπιστημονικές εξελίξεις και την πολιτική οικονομικής μεγέθυνσης αφενός, και αφετέρου, την αναγκαιότητα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σύμφωνα με τον Spring (2001:11), η ΔΒΜ είναι μία οικονομική έννοια η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με ιδεώδη και οράματα. Η ανασφάλεια που δημιουργεί η αστάθεια του αδιαλείπτως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στις μετανεωτερικές κοινωνίες, θίγει κύρια τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Συνεπώς, είναι ευνόητο το σύστημα να επιδιώκει την άντληση νομιμότητας επιχειρώντας να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή, ώστε να εδραιώσει την εύθετη οικονομική μεγέθυνση, ενώ παράλληλα, η αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας των κρατών, προτάσσει την υπερταξική αξιοποίηση των ικανοτήτων του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού. Το 1996, υπό το φως πλέον της διευρυμένης συνεργασίας και του εποπτικού ρόλου της ΕΕ στις εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών μελών, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Council, 1996), πραγματοποιώντας αποτίμηση της στρατηγικής για τη ΔΒΜ και θέτοντας νέους άξονες και προτεραιότητες 32

4 δράσης, διαπίστωσε ότι πολλά κράτη μέλη έχουν καταστρώσει πλαίσια πολιτικής, στα οποία αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της ΔΒΜ. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της ανάπτυξης της τοπικής κοινότητας ως δομικού κοινωνικού σχηματισμού, βασικού για την εν γένει ανάπτυξη του ευρύτερου συστήματος, θέτοντας έτσι τα ερείσματα για τη συναρμογή εκπαίδευσης και αναγκών της τοπικής κοινότητας μέσω της ανάπτυξης «μαθησιακών κοινοτήτων», της ίδρυσης «τοπικών πολυλειτουργικών κέντρων μάθησης» και της ανάμειξης «νέων κοινωνικών εταίρων» (European Council, 1996). Επιπρόσθετα, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ επέβαλαν την αντικατάσταση του όρου «απασχόληση» από τον όρο «απασχολησιμότητα», υποδηλώνοντας ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι απλά επικουρικός στον βαθμό που επιτρέπει στο άτομο να παραμείνει διαθέσιμο για εργασία, δίχως να διασφαλίζει την εξεύρεση αυτής (Δεδουσόπουλος, 2000). 5. Ευρωπαϊκές Πολιτικές στο πεδίο της ΔΒΜ: Τρίτη περίοδος, Με την είσοδο στη νέα χιλιετία, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η εντεινόμενη αγωνία για την ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας έναντι των παραδοσιακών ανταγωνιστών ΗΠΑ και Ιαπωνίας και του νέου στο παίγνιο εταίρου, της Κίνας, οδήγησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ενεργοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (European Council, 2000a). Σε μία περίοδο κατά την οποία η οικονομική συγκυρία ήταν ευοίωνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επιπρόσθετα η συνειδητοποίηση του κόστους της «μη Ευρώπης» κατέστη πιεστική για τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας προέκυψε από τη βούληση να δοθεί μία νέα ώθηση στις κοινοτικές πολιτικές, θέτοντας μαξιμαλιστικούς στόχους αναφορικά με τη θέση της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομική αρένα και τοποθετώντας τη ΔΒΜ στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων για το πέρασμα στη νέα χιλιετία και την μαξιμαλιστική στόχευση της δυναμικότερης οικονομίας της γνώσης ανά την υφήλιο. Η ατζέντα που ενεργοποίησε η Λισσαβόνα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα θεσμικό εργαλείο για την οικοδόμηση ενός ενιαίου λειτουργικού πλαισίου προς επίτευξη των οικονομικών στόχων της αφενός, ενώ αφετέρου, εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στη δυναμική σύγκλιση που αποτελεί το υπόβαθρο της ευρωπαϊκής διεύρυνσης (Panitsides & Papastamatis, 2009). Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης ως «αναπόσπαστου μέρους των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών», ως μέσου «για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης παγκοσμίως» και ως εγγύησης «για την εξασφάλιση της συνοχής των κοινωνιών και της πλήρους προσωπικής ολοκλήρωσης των πολιτών» (European Council, 2000a). Ειδικότερα, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονομική μεταρρύθμιση και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης, επισημάνθηκε η ανάγκη αναπροσαρμογής των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να παρέχουν ευκαιρίες μάθησης σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, όπως νέοι, άνεργοι ενήλικοι και απασχολούμενοι, των οποίων οι δεξιότητες απαξιώνονται λόγω της ταχείας αλλαγής σε διάφορες φάσεις της ζωής τους. Υπό τη νέα αυτή προσέγγιση της εκπαίδευσης εντάχθηκαν τρεις κεντρικές παράμετροι όπου όφειλαν εστιάσουν τα κράτη μέλη, οι οποίες αφορούν στη διασφάλιση της διαφάνειας των προσόντων, στην προώθηση νέων βασικών δεξιοτήτων - ιδίως στις τεχνολογίες της πληροφορίας και στην ανάπτυξη τοπικών κέντρων μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη στοχευμένη και συντονισμένη δράση, ώστε «τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης, να μετατραπούν σε πολυλειτουργικά τοπικά κέντρα μάθησης, προσιτά σε όλους, με τη χρήση των καταλληλότερων μεθόδων για την κάλυψη ευρέος φάσματος ομάδων-στόχων» (European Council, 2000a). Η εντατικοποίηση των ενωσιακών δράσεων για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής «Ευρώπης της γνώσης» οδήγησε σε περαιτέρω συντονισμό των εκπαιδευτικών πολιτικών των κρατών μελών και την παραγωγή μιας υπερεθνικοποιημένης εκπαιδευτικής πολιτικής, παρά την ισχύ σε θεωρητικό επίπεδο, της αρχής της «επικουρικότητας» (Ertl, Hingel, Πασιάς, 2006). Υπό το φως της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της αυξημένης συνεργασίας και συντονισμένης δράσης μεταξύ των κρατών μελών υπήρξε, κατά την περίοδο , συνεχής διαβούλευση και έκδοση μεγάλου αριθμού θεσμικών κειμένων, αποσκοπώντας στη συγκεκριμενοποίηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και οριοθετώντας τις προτεραιότητες και το πλαίσιο δράσης στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής (European Council, 2000b. Commission of the European Communities, 2000a. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001α, 2001β, 2002). Η Ανακοίνωση της Επιτροπής «Να γίνει ο Ευρωπαϊκός χώρος της ΔΒΜ πραγματικότητα» (Commission of the European Communities, 2001) και το ακόλουθο Ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη ΔΒΜ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002), έφεραν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα για «νέες βασικές δεξιότητες», επισημαίνοντας, για ακόμη μία φορά, τον κεφαλαιώδη ρόλο της ΔΒΜ και τονίζοντας την ανάγκη εφαρμογής συνολικών, συνεκτικών και συντονισμένων εθνικών στρατηγικών. Το στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελείται από δείκτες (indicators) για τη μέτρηση της προόδου και κριτήρια αναφοράς (benchmarks) για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση των καλών πρακτικών. Τα παραπάνω εργαλεία συναποτελούν την ανοικτή μέθοδο συντονισμού (open method of coordination) για τη χάραξη συνεκτικής και εμπεριστατωμένης πολιτικής στο πλαίσιο των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης του Μάαστριχ, δίχως να αίρεται, θεωρητικά τουλάχιστον, η αρχή της επικουρικότητας. Τον Νοέμβριο του 2002, η Επιτροπή προχώρησε στην ανακοίνωση έξι κριτηρίων αναφοράς (benchmarks) για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, προσδοκώντας ότι θα συνεπικουρήσουν στην κατάκτηση του στρατηγικού στόχου της Λισσαβόνας. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αύξηση της επένδυσης σε εκπαίδευση και κατάρτιση, απόκτηση 33

5 βασικών δεξιοτήτων από το σύνολο του πληθυσμού (key competences) και ανάπτυξη της ΔΒΜ (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). Το ίδιο έτος, η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης (The Copenhagen Declaration) (European Council, 2002), εστίασε στη μετρησιμότητα και συγκρισιμότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών και στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ποιότητας και της αναγνώρισης προσόντων και τίτλων, προτάσσοντας την ανάγκη θέσπισης ενός πλαισίου διασφάλισης της διαφάνειας των διπλωμάτων και των τυπικών προσόντων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τον Μάιο του 2003 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003) οι υπουργοί Παιδείας, μέσα σε κλίμα ευρύτερης συναίνεσης, έκαναν ένα περαιτέρω βήμα στην ανάπτυξη συντονισμένων πολιτικών για τη ΔΒΜ, υιοθετώντας την πρόταση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). Η επίτευξη συμφωνίας αφορά σε πέντε ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς που θα έπρεπε να επιτευχθούν έως το 2010, τα οποία βασίζονται στην ποσοστιαία σύγκριση των επιδόσεων των κρατών μελών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με αυτές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Η τιμή στόχος που αφορά στην εκπαίδευση των ενηλίκων προβλέπει ότι ο μέσος όρος συμμετοχής στη ΔΒΜ έως το 2010, οφείλει να αντιστοιχεί στο 12,5 % της κρίσιμης ηλικιακής ομάδας Στην Κοινή Ενδιάμεση Έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής με τίτλο «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010: Επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να επιτύχει η Στρατηγική της Λισσαβόνας» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004), το Συμβούλιο θεώρησε καθοριστική την προώθηση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας μέσα σε μία ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ως κοινού σημείου αναφοράς για την αναγνώριση προσόντων και ικανοτήτων (European Qualification Framework). Παράλληλα, τέθηκε η ανάγκη ανάπτυξης ουσιαστικότερων «εταιρικών σχέσεων» μεταξύ επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλα τα επίπεδα, προωθώντας την αναγνώριση των προηγούμενων γνώσεων καθώς και τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος ανοικτού, ελκυστικού και προσπελάσιμου για όλους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, πέντε χρόνια μετά την ενεργοποίησή της, δεν ήταν η πλέον αισιόδοξη, καθώς τα αποτελέσματα κρίθηκαν ανεπαρκή (Commission οf the European Communities, 2005). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε Έγγραφο Αξιολόγησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2010), η αρχική στρατηγική εξελίχθηκε σε μία πολύπλοκη δομή με πολλαπλούς στόχους και δράσεις και ασαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, ιδίως μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών επιπέδων. Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανενεργοποίησε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, εστιάζοντας για άλλη μία φορά στην ανάπτυξη και την απασχόληση (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005), με σημείο αναφοράς τις συστάσεις της Ανώτατης Ομάδας Εργασίας (Kok, 2004). Ειδικότερα, ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να εκπονήσουν και να υποβάλουν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για το διάστημα Η δέσμευση αυτή των κρατών μελών συνιστά ουσιαστικά μία νέα δομή διακυβέρνησης, βασισμένη σε μία εταιρική προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ, για την προώθηση ενός συνεκτικού προγράμματος δράσης και τη χάραξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών ένα χρόνο αργότερα (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006) παρουσιάζονται πιο ενθαρρυντικά, αναφέροντας ότι «από τα τέλη του 2005 έχει εκκινήσει σταδιακή οικονομική ανάκαμψη». Η εκτίμηση για την «δημιουργία έξι εκατομμυρίων νέων θέσεων απασχόλησης κατά την τριετία και τη μείωση της ανεργίας από το ανώτατο ποσοστό του 9% στα τέλη του 2004 κατά 1% περίπου το 2007», υπονομεύτηκε ωστόσο από την επερχόμενη οικονομική ύφεση, καθώς μεταξύ Μαρτίου 2008 και Αυγούστου 2009 οι άνεργοι στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,4 εκατομμύρια άτομα φτάνοντας τα 21,8 εκατομμύρια (Cedefop, 2009). Στο πλαίσιο αυτό, κρίνοντας ότι η παγκοσμιοποίηση εντείνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, το 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εξέδωσαν από κοινού Σύσταση αναφορικά με τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς βασικών ικανοτήτων για τη ΔΒΜ (Official Journal of the European Union, 2006), εκτιμώντας ότι κάθε πολίτης θα χρειασθεί ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων, ένα συνδυασμό δηλαδή ευρύτερων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να προσαρμοσθεί με ευελιξία σε ένα γοργά μεταβαλλόμενο και στενά αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Το Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες που αφορούν στην προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη, στην κοινωνική ένταξη και στην απασχόληση. Το ζήτημα της χρηματοδότησης και της αποτελεσματικότητας της επένδυσης στη ΔΒΜ επανέρχεται συνεχώς στις Ανακοινώσεις της Επιτροπής (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006, 2007α, 2007β), επισημαίνοντας ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει σημαντικό κόστος, αλλά οι υψηλές ατομικές, οικονομικές και κοινωνικές αποδόσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αντισταθμίζουν το κόστος αυτό. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά σε θεσμικό κείμενο της ΕΕ επιχειρείται η μετακύλιση του κόστους της επένδυσης στη ΔΒΜ στα άτομα, καλώντας τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις από τα ίδια τα άτομα και τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στις περιοχές με υψηλή ιδιωτική αποδοτικότητα. Όπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007β), «η ενθάρρυνση των ατόμων να επενδύσουν στη μάθησή τους, τόσο για την προσωπική τους ολοκλήρωση όσο και για την απασχολησιμότητά τους» τίθεται ως προτεραιότητα, προδιαγράφοντας μία τάση συρρίκνωσης του κράτους 34

6 πρόνοιας και μετατρέποντας παράλληλα την εκπαίδευση σε καταναλωτικό αγαθό. Το τέλος της δεκαετίας βρήκε την ΕΕ αντιμέτωπη με τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, η οποία αποκάλυψε τις ισχυρές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κρατών μελών και κατέδειξε τη στενότερη συνεργασία ως μονόδρομο για την επιτυχή έξοδο από την κρίση. Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, τον Μάιο του 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο «ΕΕ 2020» για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σε συνέχεια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η χρονική διάρκεια του νέου πλαισίου αφορά στη δεκαετία , ενώ ως κύριος στόχος της συνεργασίας των κρατών, υπό τις συνθήκες που δημιούργησε η όξυνση των ανταγωνισμών παγκόσμια, τίθεται εκ νέου, η στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να διασφαλιστεί: α) η προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη όλων των πολιτών και β) η οικονομική ευημερία και απασχολησιμότητα, προωθώντας παράλληλα τις δημοκρατικές αρχές, την κοινωνική συνοχή, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τον διαπολιτισμικό διάλογο (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009). Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών στην επίτευξη των παραπάνω αφηρημένα διατυπωμένων στρατηγικών στόχων, προτείνονται τέσσερις δείκτες, επονομαζόμενοι «Ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης», οι οποίοι δίχως να διαφοροποιούνται σημαντικά από προγενέστερα κριτήρια αναφοράς, αφορούν στην υλοποίηση της ΔΒΜ, στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, και στην ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος. Ανάμεσα στους τομείς προτεραιότητας βρίσκεται και η συμμετοχή ενηλίκων στη ΔΒΜ, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων, ιδίως δε των ανειδίκευτων, σε ποσοστό υψηλότερο από αυτό που είχε τεθεί στο πλαίσιο της Λισσαβόνας, καθώς μέχρι το 2020, το 15% τουλάχιστον των ενηλίκων κατά μέσον όρο θα πρέπει να συμμετέχει στη ΔΒΜ. Ο ρόλος της ΔΒΜ στη νέα στρατηγική σύγκλισης για το 2020, και ειδικότερα στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, διαδραματίζεται για άλλη μία φορά κομβικός, καθώς προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης που απαιτούν νέες δεξιότητες. Παράλληλα, υπό το φως της οικονομικής ύφεσης, εκτιμάται ότι εμφανίζονται νέες τάσεις πολλαπλής εισόδου και εξόδου από την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, αντί για την παραδοσιακή αλληλουχία (εκπαίδευση, απασχόληση και συνταξιοδότηση), γεγονός το οποίο απαιτεί ένα πλαίσιο οργάνωσης και στήριξης των μεταβάσεων αυτών (όπως μειωμένο ωράριο εργασίας σε συνδυασμό με εκπαίδευση). Στο πλαίσιο της «ελαστικοποίησης» των εργασιακών πλαισίων, η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη η ΔΒΜ «να γίνει πιο προσιτή, καθώς αποτελεί κλειδί για τη διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης μεταξύ θέσεων εργασίας και άλλων δραστηριοτήτων, και για την αποφυγή της απώλειας ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω μακροπρόθεσμης ανεργίας» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2009). Με το κλείσιμο της δεκαετίας, η Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη Εγγράφου Αξιολόγησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2010), το ύφος του οποίου είναι μάλλον μετριοπαθές, επιρρίπτοντας την έλλειψη σημαντικών αποτελεσμάτων στην παγκόσμια οικονομική ύφεση. Πιο αναλυτικά, επισημαίνεται ότι το έργο της αξιολόγησης των δέκα ετών εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας και των επιπτώσεών της στην ανάπτυξη και στην απασχόληση δεν είναι απλό, δεδομένου ότι εξωτερικά γεγονότα, όπως η παγκόσμια οικονομική ύφεση, διαδραματίζουν καθοριστικό ανασταλτικό ρόλο. Το σημείο στο οποίο εστιάζεται η προσοχή, ως σημαντικότερο επίτευγμα της Στρατηγικής, είναι η βελτίωση του ρυθμού και της ποιότητας των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμώντας ότι στο πλαίσιο της Στρατηγικής διαμορφώθηκαν μεταρρυθμιστικά προγράμματα και επιτεύχθηκε μεγαλύτερη συναίνεση και συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2010), σημείο που άλλωστε αποτελούσε τον απώτερο στόχο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. 6. Ενωμένη Ευρώπη & ΔΒΜ: Προκλήσεις και περιορισμοί Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο του 2000, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη µε «μία μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις μιας νέας οικονομίας καθοδηγούμενης από τη γνώση», έθεσαν τον στρατηγικό στόχο η ΕΕ «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Πώς ωστόσο, είναι δυνατόν να επιτευχθεί το όραμα της πλέον ανταγωνιστικής οικονομίας παγκοσμίως στο πλαίσιο ενός μορφώματος το οποίο δεν μπορεί επί του παρόντος να θεωρηθεί «Ένωση» τόσο σε οικονομικό όσο και κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο (Nijhof, 2005); Παράλληλα, ο γλωσσικός και πολιτισμικός πλουραλισμός εντός της ΕΕ παρεμποδίζει την ανάδυση μιας ενιαίας «ευρωπαϊκής ταυτότητας» μέσω της οποίας θα μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται οι πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών. Υπό το φως των ανασταλτικών αυτών παραγόντων, η προώθηση της ΔΒΜ σε όλες τις πολιτικές συνιστά κεντρικό άξονα πολιτικής δράσης για την ΕΕ, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να συνδράμει δυναμικά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική σταθερότητα και την πολιτισμική σύγκλιση. O ρόλος των Διεθνών Οργανισμών στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΕ και στην προϊούσα έμφαση στη ΔΒΜ υπήρξε και συνεχίζει να διαδραματίζεται κομβικός. Η ρητορική που συνοδεύει το σλόγκαν της «δια βίου μάθησης» και επενδύει τα κείμενα του 21ου αιώνα δεν αποκλίνει από αυτήν των κειμένων 35

7 της προηγούμενης δεκαετίας. Η εξέλιξη έγκειται απλά στην προσέγγιση, η οποία γίνεται πιο τεχνοκρατική, εκφραζόμενη μέσα από «δείκτες» και «σημεία αναφοράς», ενώ παράλληλα επικεντρώνει στην αύξηση των επενδύσεων στη ΔΒΜ. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματοποίηση μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» αρχικά, και «Στρατηγική ΕΕ 2020» στη συνέχεια, θέτοντας τιμές στόχους και κριτήρια αναφοράς για τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα, προτάσσεται η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιείται μία σταδιακή υπερεθνικοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και υπέρβαση της αρχής της επικουρικότητας αφενός, και αφετέρου, ενεργοποιείται η μετάβαση σε «εκσυγχρονιστικά» μοντέλα μείωσης της δημόσιας χρηματοδότησης και υπαναχώρησης του κράτους πρόνοιας. Η υπερεθνικοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής νομιμοποιείται υπό την απειλή του κοινωνικοοικονομικού κόστους, σε περίπτωση αποτυχίας εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε Έκθεση της Επιτροπής (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004), καθώς «η ανεπαρκής εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας θα μπορούσε να έχει ολέθριο κόστος για την Ευρώπη αναστέλλοντας την πρόοδο και καθυστερώντας τη βελτίωση των επιπέδων ανάπτυξης», προβλέπεται η προσαρμογή και ενίσχυση των διαδικασιών, μέσω αξιόπιστων και συγκρίσιμων μεταξύ των κρατών μελών δεικτών. Υπό το φως, συνακόλουθα, των αναδυόμενων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και κάνοντας επίκληση της διαφάνειας, η ΕΕ επιδιώκει την προώθηση μιας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη ΔΒΜ, αποσπώντας διαμέσου τεχνοκρατικών εργαλείων, το δικαίωμα έμμεσης παρέμβασης στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. Η ανάπτυξη εργαλείων άσκησης μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν συνεπάγεται και την εφαρμογή της, χωρίς την άντληση των απαραίτητων συναινέσεων. Η πολιτική συναίνεση αποσπάστηκε με την παρουσίαση των ανεπαρκών αποτελεσμάτων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, κατά της εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2005 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005). Υπό την απειλή του «κόστους της μη Ευρώπης», τα κράτη μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση να υποβάλουν Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές που αποφασίστηκαν, τα οποία έπρεπε να εφαρμοστούν «βάσει μιας πραγματικής εθνικής συναίνεσης». Το επόμενο βήμα μετά την πολιτική συναίνεση είναι η άντληση κοινωνικής συναίνεσης, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να επικοινωνήσουν καλύτερα στους πολίτες το γιατί η κοινή πολιτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελεί την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη προς την ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για τον λόγο αυτό, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ επιχειρούν να χαράξουν μία επικοινωνιακή στρατηγική, στην οποία εμπλέκουν ιδιώτες, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες, και κοινωνικούς εταίρους, κάνοντας χρήση παράλληλα της διαδικασίας των δημόσιων διαβουλεύσεων (Commission of the European Communities, 2000a. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2009). Πρόκειται για μία προσπάθεια άντλησης νομιμότητας και κοινωνικής συναίνεσης στο πλαίσιο ενός οικονομικού ιμπεριαλισμού, για μία μονοδρομική πολιτική διασφάλισης ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της Ευρώπης, έχοντας καταστεί σαφές ότι το status quo δεν αποτελεί πλέον επιλογή, ή για τη συνισταμένη και των δύο; 7, Επιλογικά Η ρητορική των ευρωπαϊκών κειμένων επιχειρεί να αναδείξει την κοινωνικοοικονομική αξία της ΔΒΜ και τα οφέλη της επένδυσης στη γνώση. Η συμμετοχή του συνόλου του πληθυσμού στη ΔΒΜ θεωρείται «ατμομηχανή» της νέας ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, ενώ ο ρόλος της παρουσιάζεται αναδιανεμητικός, σταθεροποιητικός και αναπτυξιακός: α) αναδιανεμητικός, καθώς προσδοκάται να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομική θέση και προηγούμενη πορεία στην εκπαίδευση, β) σταθεροποιητικός, καθώς μέσω της εκπαίδευσης παρέχεται δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης δεξιοτήτων και γνώσεων, τόσο για την ένταξη και την παραμονή στην κοινωνία και στο επάγγελμα, όσο και για τη διασφάλιση της προσαρμογής στις συνεχείς κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και γ) αναπτυξιακός, επενδύοντας στην αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας τη συναρμογή τους με τις ανάγκες της παραγωγής και βελτιώνοντας την επαγγελματική αποδοτικότητα. Βιβλιογραφία Cedefop (2009). Μάθηση εν μέσω Kρίσης. Θεσσαλονίκη: Cedefop. Commission οf the European Communities (1993). White Paper on Growth, Competitiveness, Employment: The challenges and ways forward into the 21st century. Brussels: COM(93) 700. Commission οf the European Communities (1995). White Paper on Education and Training: Teaching and learning, towards the learning society. Brussels: COM(95) 590. Commission οf the European Communities (2000a). A Memorandum for Lifelong Learning. European Communities. Brussels: Directorate General Education and Culture. Commission οf the European Communities (2000b). The Lisbon European Council: An Agenda for Economic and social Renewal in Europe. Brussels: Directorate General Education and Culture. Commission οf the European Communities (2001). Making a European Area of Lifelong Learning a Reality Brussels. COM(2001)

8 Commission οf the European Communities (2005). Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Staff Working Paper. Brussels: Directorate General Education and Culture. Δεδουσόπουλος, Α. (2000). Η κρίση στην Αγορά Εργασίας: Ρύθμιση, Ευελιξίες, Απορύθμιση. Αθήνα: Τυπωθήτω. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1992). Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρυξέλλες: C 191. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1995). Απόφαση για την καθιέρωση του 1996 ως «Ευρωπαϊκού έτους της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης». Βρυξέλλες: L 256, 95/431/ΕΚ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997). Συνθήκη του Άμστερνταμ που Τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρυξέλλες: C 340. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002). Ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη διά βίου μάθηση. Βρυξέλλες: C 163/1. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003). Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 σχετικά με τα επίπεδα αναφοράς μέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Benchmarks). Βρυξέλλες: C 134/02. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005). Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το ρόλο της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την προώθηση των στόχων της Λισσαβόνας. Βρυξέλλες: C 141. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009). Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον Τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.. Βρυξέλλες: C 119/02. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001α). Ανακοίνωση της Επιτροπής Για την Πραγμάτωση μιας Ευρωπαϊκής Περιοχής Διά Βίου Μάθησης. Βρυξέλλες: COM 678. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001β). Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων. Βρυξέλλες: COM 59. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2002). Ανακοίνωση της Επιτροπής. Ευρωπαϊκά Κριτήρια Αναφοράς για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση: Εξελίξεις μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας. Βρυξέλλες: COM 629. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2004). Προώθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας: Μεταρρυθμίσεις για τη διευρυμένη Ένωση. Έκθεση της Επιτροπής στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βρυξέλλες: COM 29. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2006). Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα: Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Βρυξέλλες: COM 30. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007α). Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: μια συμβολή ζωτικής σημασίας στην ευημερία και στην κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Βρυξέλλες: SEC Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007β). Ανακοίνωση της Επιτροπής. Σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων. Βρυξέλλες: COM 558. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2009). Διαβούλευση για τη Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ Έγγραφο Εργασίας της Επιτροπής. Βρυξέλλες: COM 647. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2010). Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής: Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας. Βρυξέλλες: SEC 114. Ertl, H. (2006). European Union policies in education and training: the Lisbon agenda as a turning point? Comparative Education. 42, 1: European Council (1996). Council Conclusions of 20 December 1996 on a Strategy for Lifelong Learning. Brussels: OJ C7/1997. European Council (2000a). The Lisbon European Council: Presidency conclusions, March Brussels. European Council (2000b). Santa Maria da Feira European Council: Conclusions of the Presidency, June Brussels. European Council (2002). The Copenhagen Declaration: Declaration on enhanced European cooperation in vocational education and training. Copenhagen: November Hingel, A. (2001). Education policies and European governance. Brussels: European Commission Janne, H. (1973). For a Community Policy on Education. Bulletin of the European Communities, Supplement 10, 73. EU Commission: Working Document. Kok, W. (2004). Facing the Challenge: The Lisbon Strategy for growth and employment. Report form the High Level Group. Brussels: European Communities. Nijhof, W. (2005). Lifelong Learning as a European Skill Formation Policy. Human Resources Development Review, 4, 4: Official Journal of the European Communities (1987). Single European Act. Brussels: L 169/1. Official Journal of the European Communities (2002). Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community: The Treaty of Rome Brussels: C 325/35. Official Journal of the European Union (2006a). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning. Brussels: L 394. Panitsides, E. & Papastamatis, A. (2009). European Lifelong Learning Educational Policy in the light of the Lisbon Agenda : The Greek case. Review of European Studies, 1, 1:

9 Πανιτσίδου, Ε. & Παπασταμάτης, Α. (2010). Ο ρόλος της Δια Βίου Εκπαίδευσης στην παραγωγή Κοινωνικού και Ανθρώπινου Κεφαλαίου: Μεταξύ «ανάγκης» και «αναγκαιότητας». Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 3: Spring, J. (2001). Globalization and Educational Rights: An intercivilizational analysis. New Jersey: Lawrence Erblaum. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004). Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010: Επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να επιτύχει η Στρατηγική της Λισσαβόνας. Βρυξέλλες: 6905/3/04, REV 3, EDUC 43. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006). Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 23 και 24 Μαρτίου Βρυξέλλες: 7775/06 CONCL1. Dr Eugenia A. Panitsides is Adjunct Lecturer at the Department of Educational and Social Policy, University of Macedonia, Greece, Collaborating Educational Personnel at the Hellenic Open University, as well as Lecturer at the Superior School of Pedagogical and Technological Education (ASPAITE). Her research interests include European Union education policy, private and social impact of participation in lifelong education and quality provision and assessment of adult education courses. 38

Key words: European Union, Education policy, Lifelong learning, Education and Training 2020

Key words: European Union, Education policy, Lifelong learning, Education and Training 2020 European Union & Lifelong Learning: in between economic development and social cohesion Ευρωπαϊκή Ένωση & Δια Βίου Μάθηση: Ισορροπώντας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή Abstract

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15613/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική της Ε.Ε. για το 2020

Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική της Ε.Ε. για το 2020 Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική της Ε.Ε. για το 2020 Εποχή ριζικού µετασχηµατισµού για την Ευρώπη Η χειρότερη οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση εδώ και δεκαετίες έπληξε σκληρά την Ευρώπη µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

9624/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 1C

9624/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9624/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 24 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες JEUN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2017 COM(2017) 225 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντιμετώπιση των προκλήσεων για κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13617/16 JEUN 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 13344/16 JEUN 76 Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 405 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9258/17 SOC 365 EMPL 280 JAI 458 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 257 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Έγγραφο συζήτησης Προεδρίας Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5740/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The economist-21 st roundtable with the government of Greece June 29 2017 Lights on: Power energy in Europe What changes have been made in the regulatory framework? New Memorandum provisions and Greece

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Skills for Jobs» Νοέμβριος Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού

«Skills for Jobs» Νοέμβριος Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού «Skills for Jobs» Νοέμβριος 2016 Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού Ιστορική αναδρομή Δεκαετία 1980 Συμπεριφορά Πρωτοβουλία Αξιοπιστία Δεκαετία 1990 Βασικές γνώσεις Τεχνικές γνώσεις Κοινωνικές δεξιότητες Δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ - Ελληνικής Παραγωγής - Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων και Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για την θέσπιση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση και την εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. για τα

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. για τα Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή SOC/127 "Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και κατάρτιση " Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου Federation of Greek Industries Greek General Confederation of Labour CONFERENCE LIFELONG DEVELOPMENT OF COMPETENCES AND QUALIFICATIONS OF THE WORKFORCE; ROLES AND RESPONSIBILITIES Athens 23-24 May 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα Ο λόγος για την εκπαίδευση έχει ένα ενδογενές (πολιτική κρατών μελών) και ένα εξωγενές χαρακτηριστικό (Ευρωπαϊκή Ένωση- Παγκοσμιοποίηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9647/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

15064/15 ΘΚ/νκ 1 DG C 1

15064/15 ΘΚ/νκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15064/15 DEVGEN 264 ACP 177 REX 1019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα Λουκάς Ζαχείλας, Διευθυντής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Ο.Ε.Ε.Κ. Αθήνα Απρίλιος 2005 Ο

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα