Η υποστήριξη εργαστηρίων Πληροφορικής των σχολείων της Α Αθήνας: Κριτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η υποστήριξη εργαστηρίων Πληροφορικής των σχολείων της Α Αθήνας: Κριτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων"

Transcript

1 Η υποστήριξη εργαστηρίων Πληροφορικής των σχολείων της Α Αθήνας: Κριτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων Ι. Αποστολάκης, Κ. Ζάχος, Τ. Λιάσκας ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας Περίληψη Η συλλογή στοιχείων που αφορά δραστηριότητες και διαδικασίες μιας μονάδας αποτελεί συνήθως ένα εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς της. Στην εργασία αυτή αξιοποιούνται στοιχεία τα οποία συλλέχτηκαν στο πλαίσιο των επισκέψεων στελεχών του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α Αθήνας στα σχολεία αρμοδιότητάς του κατά το σχολικό έτος Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν έγινε με χρήση στατιστικού πακέτου με στόχο την ανάδειξη και γραφική αποτύπωση στοιχείων που αφορούν επιμέρους σημεία παρεμβάσεων κατά την επίσκεψη αλλά και στοιχείων που αφορούν την αποδοτικότητα της μονάδας όπως ο αριθμός ανθρωποεπισκέψεων και ο μέσος χρόνος απόκρισης στα αιτήματα-προβλήματα των σχολείων. Στην συζήτηση που ακολούθησε έγινε κριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σχέση με αυτά του σχολικού έτους Λέξεις κλειδιά: ΚΕΠΛΗΝΕΤ A Αθήνας, Στατιστικά στοιχεία καταγραφής επισκέψεων, Υποστήριξη Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής. 1. Εισαγωγή Τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) είναι μονάδες που υπάγονται διοικητικά στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ο Προϊστάμενος της οποίας (Δ/ντής) έχει και την ευθύνη για την τήρηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπασθεί (ΦΕΚ 2316 Β, 2012). Ο Υπεύθυνος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ μεταξύ άλλων είναι αρμόδιος για τη συντονισμό των δραστηριοτήτων του ΚΕΠΛΗΝΕΤ που εντάσσονται στη διοικητική του περιφέρεια. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος, καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, συντονίζει τις επισκέψεις των Τεχνικών Υπευθύνων στις εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας), συντάσσει μέχρι το τέλος Ιουνίου την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, υποστηρίζει συμβουλευτικά τη Δ/νση Β Βάθμιας σε θέματα που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο,

2 2 6th Conferrence on Informatics in Education 2014 ενημερώνει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής σε θέματα αρμοδιότητάς του κ.α. (ΦΕΚ 2316 Β, 2012). Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι του ΚΕΠΛΗΝΕΤ έχουν την ευθύνη διαχείρισης, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών των υποδομών ΤΠΕ στις σχολικές και διοικητικές μονάδες (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας) της περιοχής ευθύνης τους. Ειδικότερα την παροχή υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, επιτόπια ή με εργαλεία απομακρυσμένης βοήθειας, για θέματα σχετικά με τις υποδομές ΤΠΕ, την συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών κ.α. Όλες οι παρεμβάσεις των Τεχνικών Υπευθύνων καταγράφονται στο Πληροφοριακό σύστημα Helpdesk του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κ.α. (ΦΕΚ 2316 Β, 2012; ΠΣΔ, 2013). Ο θεσμός των ΚΕΠΛΗΝΕΤ λειτουργεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω από είκοσι έτη. Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20 οι οποίοι, μετά από σχετική αίτηση τους, επιλέγονται μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια (ΦΕΚ 2316 Β, 2012). Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να περιγράψει και να ερμηνεύσει τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη βασική δραστηριότητα του ΚΕΠΛΗΝΕΤ «Υποστήριξη σχολικών εργαστηρίων» μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία, επεξεργασία και αποτύπωση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας. Η εργασία ενδέχεται να συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό αλλά και στη μετεξέλιξη επιμέρους σημείων της παραπάνω δραστηριότητας. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται το υλικό και η μέθοδος της εργασίας ενώ στην τρίτη ενότητα τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων (Δελτίων Επισκέψεων). Στην ενότητα Συζήτηση-Συμπεράσματα, δίνονται στοιχεία ρεαλιστικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αλλά και στοιχεία που αφορούν την μετεξέλιξη και την μελλοντική δουλειά σε σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα. Τέλος, δίνονται συγκριτικά στοιχεία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς σε σχέση με το σχολικό έτος Υλικό και Μέθοδος Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους , και στο πλαίσιο των επισκέψεων στελεχών του ΚΕΠΛΗΝΕΤ στις σχολικές και Διοικητικές μονάδες της Α Αθήνας έγινε συλλογή δεδομένων που αφορούν το περιεχόμενο της δράσης-υποστήριξης που έγινε στη σχολική μονάδα. Η καταγραφή-συλλογή έγινε με χρήση ειδικού ερωτηματολογίου-εντύπου (Δελτίο Επίσκεψης) που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό (Έντυπο 01.03) (ΚΕΠΛΗΝΕΤ, 2013). Το έντυπο χρησιμοποιήθηκε καθ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, με τελικό αποτέλεσμα τη συλλογή 711 δελτίων επίσκεψης. Επισημαίνεται εδώ, ότι σε κάθε επίσκεψη που έγινε συμμετείχαν τουλάχιστον δύο στελέχη της μονάδας (σε λίγες περιπτώσεις συμμετείχε τρίτο ή και τέταρτο). Υπήρξε κατά κανόνα προετοιμασία της επίσκεψης ώστε η επίσκεψη να

3 Πρακτικά 6 th CIE είναι κατά το δυνατόν αποδοτικότερη για το σχολείο και να μην «σπαταλούνται» ανθρώπινοι πόροι από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Διαμορφώθηκε και χρησιμοποιήθηκε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δομημένο δελτίο-ερωτηματολόγιο με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκεντρώνει όλες τις υπό διερεύνηση πληροφορίες. Το δελτίο συμπληρωνόταν από τους Τεχνικούς Υπεύθυνους (ή τον Υπεύθυνο) κατά την επίσκεψή τους στα σχολεία ή τις Διοικητικές Μονάδες και υπογραφόταν από τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου Πληροφορικής καθώς και τον Δ/ντή του Σχολείου ή τον διευθυντή της μονάδας. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε το δελτίο, πληροί τα πρότυπα σχεδιασμού ενός ερευνητικού δελτίου, ενώ παράλληλα για την δόμησή του ελήφθη υπόψη ο σκοπός της έρευνας (Alreck & Settle, 2004; Bechhofer & Paterson, 2000; Burns 2000). Πριν χρησιμοποιηθεί παραγωγικά πραγματοποιήθηκε ο πιλοτικός του έλεγχος, με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθότητας και της πληρότητάς του (McNeill 1990). Από την πιλοτική εφαρμογή προέκυψαν μικρές αλλαγές κυρίως σε θέματα που αφορούσαν τη σειρά συμπλήρωσης των στοιχείων και δευτερευόντως θέματα κατανόησης ή αισθητικής. Το δελτίο στην τελική του μορφή, διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφονται τα γενικά πληροφοριακά στοιχεία για την σχολική μονάδα καθώς και στοιχεία που αφορούν την επίσκεψη και τα ονοματεπώνυμα των στελεχών του ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται στοιχεία που αφορούν το ουσιαστικό μέρος της επίσκεψης, δηλαδή την παρέμβαση των στελεχών του ΚΕΠΛΗΝΕΤ στο σχολείο. Τα στοιχεία των δελτίων επισκέψεων που συλλέχθηκαν καταχωρήθηκαν σε στατιστικό πακέτο. Έγινε έλεγχος για λανθασμένες εγγραφές και δημιουργήθηκαν κατάλληλες δευτερογενείς μεταβλητές. Ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων που έγινε πάλι με την χρήση στατιστικού πακέτου, αφού προηγήθηκε η προσεκτική κωδικοποίησή των ερωτήσεων με εννοιολογική συνέπεια (Αποστολάκης κ.α., 2009; Αποστολάκης & Σταμούλη, 2007; Γναρδέλης, 2006; Αποστολάκης κ.α., 2003), ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο έγινε ερμηνεία των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων (Armitage & Berry 1994; Green, Salkind & Akey, 2000). Η στατιστική επεξεργασία περιελάμβανε κυρίως διαδικασίες και τεχνικές περιγραφικής στατιστικής αλλά και γραφική αποτύπωση με συνδυαστικά διαγράμματα. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματαευρήματα της στατιστικής επεξεργασίας. 3. Αποτελέσματα Στο αρχείο δεδομένων είχαμε δελτία επίσκεψης από 77 Νηπιαγωγεία (10,8%), 257 Δημοτικά (36,1%), 183 Γυμνάσια (25,7%), 138 Γενικά Λύκεια-ΓΕΛ (19,4%), 12 Επαγγελματικά Λύκεια-ΕΠΑΛ (1,7%), 13 Εργαστηριακά Κέντρα-ΕΚ (1,8%), 7 Εσπερινά (1%) και 24 από Διοικητικές Μονάδες (ΚΕΣΥΠ, ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ κ.α.) που δεν στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Α Αθήνας (3,4%).

4 4 6th Conferrence on Informatics in Education 2014 Εικόνα 1. Τομέας παρέμβασης και τύπος σχολείου Στα δημοτικά οι παρεμβάσεις είναι ισοκατανεμημένες σε Υλικό, Λογισμικό και Δικτυακά ενώ στα Γυμνάσια φαίνεται να υπερτερούν αυτές του Λογισμικού (Εικόνα 1). Εικόνα 2. Ποσοτικά στοιχεία ανά κατηγορία παρεμβάσεων.

5 Πρακτικά 6 th CIE Οι τεχνικές παρεμβάσεις αφορούν: Υλικό 394 (31,20%), Λογισμικό 391 (30,96%), Δικτυακά 258 (20,43%) και Άλλο 220 (17,42%). Η ενότητα «Άλλο» έχει πολύ υψηλό ποσοστό γιατί σε αυτήν εντάσσονται και οι παρεμβάσεις μας για ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό (Εικόνα 2). Εικόνα 3. Αριθμός δελτίων επίσκεψης ανά τύπο-κατηγορία τεχνικής παρέμβασης Στα 711 Δελτία Επίσκεψης είχαμε 341 να αφορούν έλεγχο Συστημάτων Η/Υ, 172 έλεγχο περιφερειακών συσκευών, 154 εγκατάσταση-αντικατάσταση υλικού, 191 έλεγχο λειτουργίας λογισμικού, 140 Καθαρισμό/Συντήρηση λογισμικού, 181 Παραμετροποίηση λογισμικού, 63 Εγκατάσταση Λειτουργικού συστήματος, 199 Εγκατάσταση Λογισμικού εφαρμογών, 56 Εγκατάσταση οδηγών συσκευών, 55 λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας, 91 έλεγχο switch/hub, 97 Έλεγχο λειτουργίας router, 153 έλεγχο λειτουργίας καλωδίωσης, 32 Εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού switch/hub, 27 Εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού router, 20 Δικτυακές Ρυθμίσεις Server, 59 Δικτυακές Ρυθμίσεις Client και 36 Δικτυακές ρυθμίσεις router (Εικόνα 3). Διακόσιες είκοσι τεχνικές παρεμβάσεις δεν εντάχθηκαν στις παραπάνω κατηγορίες. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως τεχνικές συμβουλές που δόθηκαν για τη καλύτερη διευθέτηση χώρων, την επέκταση της δικτύωσης του σχολείου, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενημερώσεις για επιμέρους θέματα αξιοποίησης λογισμικού κ.α. Ο μέσος χρόνος για την προετοιμασία της επίσκεψης στα σχολεία (ή τις Διοικητικές μονάδες) ήταν 4,06 ημέρες. Με δεδομένο το χρονικό διάστημα χρήσης του συγκεκριμένου δελτίου (Σεπτέμβριος 2013 Ιούνιος 2014, εκτός της περιόδου των

6 6 6th Conferrence on Informatics in Education 2014 διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα) και του γεγονότος ότι η επίσκεψη πραγματοποιείτο από τουλάχιστον δύο στελέχη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, έγιναν συνολικά περίπου 1422 ανθρωποεπισκέψεις (σε χρονική περίοδο 9 μηνών) ή 158 ανθρωποεπισκέψεις ανά μήνα ή 7,9 ανθρωποεπισκέψεις ανά ημέρα (κατά μέσο όρο). 4. Συζήτηση-Συμπεράσματα Ο δείκτης των ανθρωποεπισκέψεων μπορεί να κριθεί εξαιρετικός (στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α Αθήνας υπηρετούν δέκα Τεχνικοί Υπεύθυνοι και ένας Υπεύθυνος) με δεδομένη την ανάγκη για καθημερινή υποστήριξη της Διεύθυνσης Α Αθήνας από δύο στελέχη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ και την δυνατότητα-ανάγκη για συμμετοχή των στελεχών του ΚΕΠΛΗΝΕΤ σε επιμορφωτικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες (ενημερωτικές συναντήσεις, τεχνικές επιτροπές, εκθέσεις, κ.α.) που άπτονται του ρόλου τους και συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξειδίκευση και την συνεχή και αναγκαία ενημέρωσή τους. Τα στοιχεία που παρέχονται στην επιλογή-καταχώρηση «Άλλο» (220 παρεμβάσεις), δηλαδή διαφορετική τεχνική παρέμβαση από τις προκαθορισμένες στο Δελτίο Επίσκεψης, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις που έχουν (σε μορφή κειμένου) καταχωρηθεί στο Δελτίο, μας υποδεικνύουν την αναγκαιότητα για αναθεώρησηεπικαιροποίηση του Δελτίου Επίσκεψης, προσθέτοντας επιπλέον θέματα για άμεση καταγραφή. Εργαστήρια Πληροφορικής με την αναγκαία πιστοποίηση, κανονισμό λειτουργίας και Υπεύθυνο υφίσταται μόνο στην Β' Βάθμια. Στην Α' Βάθμια, μόνο σχολεία με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), έχουν Εργαστήρια Πληροφορικής που υπόκεινται σε συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας χωρίς όμως την αναγκαία πιστοποίηση και χωρίς υπεύθυνο εργαστηρίου. Αυτό δημιουργεί επιπλέον ιδιαιτερότητες-προβλήματα στα εργαστήρια πληροφορικής στα Δημοτικά (στα Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας μας δεν υπάρχουν εργαστήρια) και πολλές φορές απαιτείται πολλαπλάσιος χρόνος για την προετοιμασία της επίσκεψης. Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίσαμε με σχολεία που έχουν εγκαταστήσει με δική τους πρωτοβουλία (ανεξάρτητα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου-ΠΣΔ) ασύρματα δίκτυα. Η ανάγκη ύπαρξης πλαισίου λειτουργίας ασύρματων δικτύων κρίνεται αναγκαία, καθότι υπάρχουν σε πολλά σημεία «κενά» σχετικά με την χρήση τέτοιων δικτύων και αυτό μας καθιστά «αδύναμους» να παρέμβουμε αποτελεσματικά. Το σχολικό έτος (Αποστολάκης, 2013) το ΚΕΠΛΗΝΕΤ έκανε 650 ανθρωποεπισκέψεις (325 Δελτία επίσκεψης) στα σχολεία αρμοδιότητάς του ενώ το σχολικό έτος έκανε 1422 (711 δελτία επίσκεψης), αριθμός υπερδιπλάσιος. Αυτό αιτιολογείται αφενός από την σημαντική «γήρανση» του εξοπλισμού των εργαστηρίων Πληροφορικής και αφετέρου από την εντονότερη δραστηριότητα στα σχολεία της Α Βάθμιας (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία).

7 Πρακτικά 6 th CIE Οι παρεμβάσεις μας σε αντικείμενα που δεν αποτυπώνονται στο δελτίο επίσκεψης την φετινή χρονιά ήταν 220 (17,42%) σε αντίθεση με την περσινή χρονιά που ήταν μόνο 58 (9,45%). Οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως θέματα όπως: Τεχνικές διευθετήσεις χώρων, Εγκατάσταση Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), Θέματα τήρησης Κανονισμού Εργαστηρίου Πληροφορικής, Θέματα απόσυρσης και ανακύκλωσης υλικού, Συμβουλευτικά θέματα αγοράς και εγκατάστασης νέου υλικού-προδιαγραφές, Σύστημα VBI, Ασφάλεια Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης-ups-πολύμπριζα ασφαλείας, Προετοιμασία σεμιναρίων της μονάδας σε σχολεία αρμοδιότητάς της κ.α. 5. Μελλοντική εργασία Την παρούσα μελέτη-έρευνα την «τρέχουμε» στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ώστε να παράγονται και συγκριτικά στοιχεία για την πορεία των επιμέρους στοιχείων της δραστηριότητας «Υποστήριξη σχολικών εργαστηρίων». Άμεσος στόχος είναι ο επανασχεδιασμός της διαδικασίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας με στοχευόμενες βελτιώσεις στο Δελτίο Επίσκεψης αλλά και σε σημεία που σχετίζονται με την προετοιμασία της επίσκεψης στις σχολικές και διοικητικές μονάδες αρμοδιότητάς μας. Ευχαριστίες Τις θερμές ευχαριστίες μας στους Τεχνικούς Υπεύθυνους του ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Α Αθήνας κ.κ. Α. Αντωνακάκη, Ε. Δήμο, Ι. Καβαθά, Δ. Μωράκη, Ι. Παπαϊωάννου, Π. Τζίτζιρα, Β. Φλώρο και Γ. Χορόζογλου για την συγκέντρωση του υλικού της παρούσας εργασίας. Η συλλογή έγινε στο πλαίσιο της διαδικασίας που τηρήθηκε από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ της ΔΔΕ Α Αθήνας κατά το σχολικό έτος Αναφορές Alreck, P. & Settle, R. (2004). Survey Research Handbook, 3rd ed., New York: McGraw-Hill. Armitage, P. & Berry, G.D. (1994). Statistical Methods in Medical Research, London: Blackwell Scientific Publications. Bechhofer, F. & Paterson, L. (2000). Principles of Research Design in the Social Sciences, London: Routledge Taylor & Francis Group. Burns, R. (2000). Introduction to Research Methods. London: Sage Publications. Green, S., Salkind, N. & Akey, T. (2000). Using SPSS for Windows. Analyzing and Understanding Data, USA: Practice Hall.

8 8 6th Conferrence on Informatics in Education 2014 McNeill, P. (1990). Research methods (2nd ed.), London: Routledge. Αποστολάκης, Ι. (2013). Στατιστικά στοιχεία επισκέψεων για την υποστήριξη εργαστηρίων Πληροφορικής, CIE2013, Πειραιάς. Αποστολάκης, Ι., Καστανιά, Α. & Πιερράκου, Χρ. (2003). Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων στην Υγεία, Αθήνα: Παπαζήσης. Αποστολάκης, Ι. & Σταμούλη, Μ.Α. (2007). Ασκήσεις Υπολογιστικής Στατιστικής στην Υγεία, Τεύχος Α. Αθήνα: Παπαζήσης. Αποστολάκης, Ι., Δάρας, T. & Σταμούλη, Μ.Α. (2009). Ασκήσεις Υπολογιστικής Στατιστικής στην Υγεία, Τεύχος Β. Αθήνα: Παπαζήσης. Γναρδέλλης, Χ. (2006). Ανάλυση δεδομένων με το SPSS 14.0 for Windows. Αθήνα: Παπαζήσης. ΚΕΠΛΗΝΕΤ (2013). Διαδικτυακός Τόπος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α Αθήνας, ΠΣΔ (2013). Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. ΦΕΚ 2316 Β (2012). Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Abstract The collection of data concerning a Unit s activities and practices is usually a tool to increase both its efficiency and effectiveness. In this paper, the data collected during the visits of the KEPLINET s officials to the schools of their competence throughout the school year , were utilized for this purpose. Statistical analysis of those data was performed using a statistical analysis package in order to plot and highlight specific points of intervention on a visit, as well as to produce information concerning the efficiency of the Unit such as the number of visits by officials and the average response time to schools requests. The discussion that follows is a critical presentation of the results in comparison with those from the previous school year ( ). Keywords: KEPLINET A 'Athens, Computer Lab Support, Statistics of recorded visits.

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος, Δ. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 21 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2008), σελ 71-80 YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Σκιαγράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 194-210, 2015 Σκιαγράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές Μ.Α. Σταμούλη 1, Χ. Μπαλής 2, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΑΤΕΙ Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση

1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση Συνοπτική παρουσίαση πρότασης για τον Σχεδιασμό ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Επιμόρφωσης, η οποία προτείνεται να ενταχθεί στην πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Β Φάση», προς ένταξη στο ΕΠ «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μελέτη Αξιολόγησης προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εργαζομένων ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ - ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΕΛΕΤΕΣ ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Abstract

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4 3 ο Ε.Κ. Λάρισας

Περίληψη. Εισαγωγή. ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4 3 ο Ε.Κ. Λάρισας Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική μελέτη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού περιεχομένου των προγραμμάτων Λιόβας Δημήτριος 1, Δέγγλερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Human Resource Management in Information and Communications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα