Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)"

Transcript

1 Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη (νεύση) & έκταση (αντι-νεύση) άνω αυχενικής µοίρας (από ύπτια θέση και στον τοίχο) Κάµψη & έκταση κάτω αυχενικής (από ύπτια, πρηνή & τον τοίχο) Πλάγια κάµψη & στροφή ΑΜΣΣ (από ύπτια θέση & στον τοίχο) Επιπλέον, έγινε πρακτική εφαρµογή στην άσκηση διόρθωσης της πρόσθιας προβολής (retraction) του αυχένα, όπου επιτυγχάνεται ταυτόχρονη κάµψη της άνω αυχενικής µε έκταση της κάτω Συνεπώς ξεχωρίστηκαν οι ιδιαίτερες κινήσεις της άνω από την κάτω αυχενική µοίρα Ασκήσεις ελαστικότητας άνω & κάτω αυχενικής µοίρας /µυών Στο εργαστήριο έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις ελαστικότητας (Εικ. 2): ιατάσεις οπίσθιων µυών (από ύπτια & καθιστή θέση) ιατάσεις πρόσθιων µυών ΑΜΣΣ (από ύπτια) ιατάσεις στερνοκλειδοµαστοειδή ιατάσεις σκαληνών (µέσου, πρόσθιου & οπίσθιου) Ασκήσεις δυναµικής σταθεροποίησης Χρησιµοποιώντας τις αρχές δυναµικής σταθεροποίησης που εφαρµόστηκαν στην ΟΜΣΣ (βλ. εργαστηριακές σηµειώσεις µαθήµατος 4), έγινε εφαρµογή & πρακτική άσκηση στην ενεργοποίηση /δυναµική σταθεροποίηση των εν τω βάθει καµπτήρων µυών του αυχένα (ορθούς -πρόσθιο & πλάγιο- κεφαλικούς µύες), (Εικ. 3), οι οποίοι συµβάλλουν στην σταθεροποίηση και βελτίωση της στάσης (περιορίζουν την πρόσθια προβολή) του αυχένα. Έλξη ΑΜΣΣ Έγινε εφαρµογή & πρακτική άσκηση 2 τρόπων έλξης (από ύπτια & από καθιστή θέση), (Εικ. 4). Θεραπεία σηµείων πυροδότησης (trigger points). Τα σηµεία πυροδότησης (trigger points) αποτελούν σηµεία υπερ-ευαισθησίας ή υπερτονίας που αφορούν µία τεταµένη λωρίδα (µυϊκή /µυοπεριτοναϊκή) µέσα σε έναν µυ. Το σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου χαρακτηρίζεται από πόνο (τοπικό ή πιο εκτεταµένο-αντανακλώµενο) σε σηµεία πυροδότησης (όταν αυτά βρίσκονται υπό συνθήκες µηχανικής τάσης). Χαρακτηριστικά των trigger points: Tα σηµεία πυροδότησης είναι ευαίσθητα σηµεία γραµµωτών µυών που εκδηλώνουν µία τεταµένη λωρίδα (taut band) ή γροµπαλάκι (nodule) κατά την ψηλάφηση. ηµιουργούν τοπικό ή α- Εργαστήριο Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήµατος ΙΙ 1

2 ντανακλώµενο πόνο (συχνά δηµιουργούν και µία τοπική µυϊκή σύσπαση), καθώς και περιορισµένη τροχιά ελαστικότητας του εµπλεκόµενου µυός. Τα trigger points µπορεί να είναι είτε ανενεργά /σε λανθάνουσα κατάσταση (να είναι ευαίσθητα µόνο υπό ψηλάφηση) ή ενεργά (να δηµιουργούν πόνο τοπικό /αντανακλώµενο). Επίσης δύναται να παρουσιάζουν και υπερευαισθησία (νευρογενούς αιτιολογίας) - συγκεντρώνοντας ένα σύµπλεγµα από ευερέθιστους αλγοϋποδοχείς (sensitised nociceptors) Ενεργοποιούνται µέσω φλεγµονής /τραυµατισµού /υπέρχρησης ή χρόνιας τάσης µαλακών µορίων /καταστάσεων άγχους Κλινική εικόνα ενεργών trigger point: Κατά την ψηλάφηση παρουσιάζεται υπερευαισθησία & αρκετά σκληρή µικρή περιοχή (nodule) µυός, αντανακλώµενος πόνος ο οποίος δεν ακολουθεί δερµοτοµιακή κατανοµή /κατανοµή νευρικής ρίζας (Εικ. 5), µυϊκή αδυναµία χωρίς ιδιαίτερη µυϊκή ατροφία, κάποιες ίσως αντιδράσεις του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (αύξηση θερµοκρασίας δέρµατος, εφίδρωση κτλ.) Θεραπεία /απενεργοποίηση των σηµείων πυροδότησης (trigger points): Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές των ενεργών trigger points όπως α) ισχαιµική πίεση (Εικ. 6) - η φορά της συµπίεσης από το φυσικοθεραπευτή πρέπει να είναι κάθετη (σε 90 γωνία) προς το σηµείο εφαρµογής της θεραπείας & µε τον εµπλεκόµενο µυ σε µερική /πλήρη διάταση, να έχει αρκετή διάρκεια (>30-60 ) ώστε να καταφέρει ο φυσικοθεραπευτής να νιώσει την απενεργοποίηση (δηλ. χαλάρωση αυτής της τεταµένης ταινίας) κάτω από το χέρι του, β) πάγο & διάταση ο εµπλεκόµενος µυς πρέπει να είναι σε πλήρη διάταση και ο πάγο φαρµόζεται από τον φυσικοθεραπευτή σαν ένα γλίστρηµα πάνω σε όλο το µήκος του µυ (από έκφυση µέχρι κατάφυση) µερικές φορές, γ) ψυκτικό σπρέι & διάταση (εφαρµογή όπως το β), δ) θερµοθεραπεία (µέσω οποιουδήποτε θερµού φυσικού µέσου πάνω στο ενεργό trigger point, ε) ηλεκτροθεραπεία, δηλαδή µέσω χρήσης φυσικών µέσων (π.χ. US), στ) βελόνα /ένεση & ζ) µε ξηρή βελόνα. Στο εργαστήριο έγινε πρακτική εφαρµογή των 2 πρώτων µεθόδων (α & β) στον : τραπεζοειδή (άνω µοίρα), στερνοκλειδοµαστοειδή & υπερακάνθιο. Μηχανισµοί δράσης θεραπείας: νευροφυσιολογικοί, βελτίωση αιµατικής ροής Παρακάτω αναγράφονται ενδεικτικές ασκήσεις & τεχνικές (που εφαρµόστηκαν στο εργαστήριο) για τα παραπάνω. (α) Εργαστήριο Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήµατος ΙΙ 2

3 (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) Εικόνα 1. Ενδεικτικές ασκήσεις κινητικότητας ΑΜΣΣ. Αρχική θέση (α). Η θέση αυτή πρέπει να είναι άνετη για τον ασθενή, να ακουµπάει το µεγαλύτερο µέρος του κεφαλιού του & τον κορµό του στον τοίχο (τα κάτω άκρα µπορεί να είναι πιο µακριά από τον τοίχο. Κάµψη άνω αυχενικής µοίρας. Πλάγια κάµψη δεξιά (γ). Λανθασµένη πλάγια κάµψη αριστερά (δ) λόγω του συνδυασµού πλάγιας κάµψης & στροφής που κάνει η ασθενής. Στροφή αριστερά (ε). Λανθασµένη στροφή αριστερά (στ) λόγω του συνδυασµού στροφής µε κάµψη που κάνει η ασθενής. ιόρθωση πρόσθιας προβολής κεφαλιού (ζ) µέσω άσκησης retraction (η) όπου επιτυγχάνεται κάµψη στην άνω ΑΜΣΣ & έκταση στην κάτω ΑΜΣΣ (η συγκεκριµένη άσκηση χρησιµοποιείται και ως άσκηση ελαστικότητας των οπισθίων υπινιακών µυών). Εργαστήριο Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήµατος ΙΙ 3

4 (α) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) Εργαστήριο Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήµατος ΙΙ 4

5 (θ) (ι) (κ) Εικόνα 2. Ενδεικτικές ασκήσεις ελαστικότητας ΑΜΣΣ. Μείζων (α, β) & ελάσσων θωρακικού (γ, δ), µέσου (ε, στ), πρόσθιου (ζ, η) & οπίσθιου (θ, ι) σκαληνού. Αυτοδιάταση οπισθίων µυών (κυρίως ανώτερης) αυχενικής µοίρας (κ). Εργαστήριο Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήµατος ΙΙ 5

6 (α) (γ) (δ) Εικόνα 3. Ενδεικτικές ασκήσεις δυναµικής σταθεροποίησης των εν τω βάθει καµπτήρων µυών της ΑΜΣΣ. Αρχική (ουδέτερη) θέση (α), Ασκήσεις ενεργοποίησης εν τω βάθει καµπτήρων µυών µε προοδευτικό βαθµό δυσκολίας (β & γ), ενεργοποίηση µε χρήση ειδικού εξοπλισµού µέτρησης (pressure sensor) αυχενικής πίεσης (δ). (α) Εικόνα 4. Ενδεικτικές τεχνικές έλξεις της ΑΜΣΣ από καθιστή (α) και ύπτια θέση (τα βέλη απεικονίζουν την κατεύθυνση της έλξης). Εργαστήριο Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήµατος ΙΙ 6

7 (α) (γ) Εικόνα 5. Κατανοµή αντανκλώµενου πόνου ενεργών trigger point στον τραπεζοειδή (άνω µοίρα), (α), ανελκτήρα ωµοπλάτης & υπερακάνθιο (γ). (α) (γ) Εργαστήριο Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήµατος ΙΙ 7

8 (δ) (ε) Εικόνα 6. Απενεργοποίηση σηµείων πυροδότησης (trigger points) τραπεζοειδή (άνω µοίρα) µέσω άσκησης πίεσης (α) και µε πάγο & διάταση, στερνοκλειδοµαστοειδή (γ) & υπεραράνθιου. Προτεινόµενη αρχική θέση για απενεργοποίηση σηµείου πυροδότησης στον υπερακάνθιο (δ) και τεχνική (ε). Εργαστήριο Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήµατος ΙΙ 8

Παθήσεις αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσειςαυχενικήςµοίρας σπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Αυχενική ριζοπάθεια Αυχενική σπονδυλοαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ)

Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΙ Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Προβλήματα δίσκου & οσφυαλγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΩΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ Εισηγητής: Κ. Βαρσαμίδης Σπουδάστρια: Παυλίδου Αναστασία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( A.M. : 3816 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (A.M.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση του πόνου με φυσικά μέσα και άσκηση

Αντιμετώπιση του πόνου με φυσικά μέσα και άσκηση 2010-03-23 12:50:08 Ο πόνος που συνήθως ακολουθεί τους τραυματισμούς ή τις παθήσεις μπορεί να διαταράξει τη λειτουργικότητα του ατόμου στα επίπεδα: της φυσιολογίας του οργανισμού, σε ψυχολογικό,κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: κ. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΔΙΠΛΗ ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ»

«ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΙΟΜΗ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

K-Taping. Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις

K-Taping. Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις K-Taping Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις Birgit Kumbrink Γεννήθηκε το 1972 1990: Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της και πιστοποιήθηκε στη χειροπρακτική και στην υδροθεραπεία 1993:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝOΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝOΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 0 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝOΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΥΠΑΚΡΩΜΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ Σύνθετα προβλήματα, απλές λύσεις

ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ Σύνθετα προβλήματα, απλές λύσεις ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ Σύνθετα προβλήματα, απλές λύσεις Ο μυοπεριτοναικός πόνος είναι μια παθολογική κατάσταση που συναντάται πολύ συχνά είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες παθήσεις και αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Εργασία της: ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008-2009 Αριθμός: 1963 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ -ΕΠΩ ΥΝΟΣ ΩΜΟΣ»

«ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ -ΕΠΩ ΥΝΟΣ ΩΜΟΣ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. «ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ -ΕΠΩ ΥΝΟΣ ΩΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου

Σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου Αρθρο ανασκόπησης Αθήνα 25/10/2000 Σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου Καράβης Μιλτιάδης, Τζάνος Γεώργιος, Μπάκας Ελευθέριος Abstract Pain related to the skin has been studied extensively, but pain related

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γιγής Π. Ιωάννης 2 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement Syndrome) Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 11η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΚΟΣ Σ. ΚΕΝΤΡΟΣ Ειδικός φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΖΗΚΟΣ Σ. ΚΕΝΤΡΟΣ Ειδικός φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΖΗΚΟΣ Σ. ΚΕΝΤΡΟΣ Ειδικός φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ασκήσεις ενδυνάμωσης 8 Ασκήσεις εύρους κίνησης - Διατάσεις 16 Ασκήσεις συντονισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙAΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙAΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙAΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Φοιτήτρια: Α.Μ. 3528/07. Θεσσαλονίκη

Εισηγήτρια: Φοιτήτρια: Α.Μ. 3528/07. Θεσσαλονίκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: Χρόνιος αυχενικός πόνος και αναπνοή Εισηγήτρια: Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:2737 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα