Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών""

Transcript

1 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων" και των Π.. που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Νόµου αυτού. 2. Τις διατάξεις του Π..69/88 περί "Οργανισµού της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων 'Εργων" σε συνδυασµό µε το Π..910/77 περί "Οργανισµού του Υπουργείου ηµοσίων 'Εργων". 3. Την από εισήγηση της /νσης 14 προς το Συµβούλιο ηµοσίων 'Εργων, Τµήµα Μελετών σχετικά µε την έγκριση της Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών που συνυποβλήθηκε σε σχέδιο. 4. Την µε αριθ.21 Συνεδρία, Πράξη 140/92 του Συµβουλίου ηµ. 'Εργων - Τµήµα Μελετών. 5. Την κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩ Ε 16α/04/773/90 "περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 6. Το άρθρο 27 του Ν.2081/92 περί "ρύθµισης του θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίησης των διατάξεων του Ν.1712/87 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατικών και άλλων διατάξεων". 7. Το γεγονός ότι: α. έχουν ήδη εγκριθεί και εφαρµόζονται οι νέες Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των µελετών Τεχνικών 'Εργων (Ε104/85, ΦΕΚ 29 Β'). β. Θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η ανάλυση τιµών των Γεωλογικών Εργασιών ώστε να ρυθµίζονται σε συνεχή βάση το θέµα της τιµολόγησης των εργασιών αυτών. γ. Η έκδοση της παρούσης απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 1. Εγκρίνουµε την Ανάλυση Τιµών Γεωλογικών Εργασιών που συντάχθηκε από τη /νση 14(ΚΕ Ε) και παρατίθεται κατωτέρω: 2. Να έχει εφαρµογή στη σύνταξη µελετών και στις κατασκευέs των ηµοσίων 'Εργων, και για τις εργασίες εκείνες και µόνο των οποίων το Πρόγραµµα εκτελέσεως θα εγκριθεί ή η σχετική εντολή θα δοθεί µετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας Ανάλυσης Τιµών. 3. Η παρούσα ανάλυση τιµών να ισχύει από την έγκριση της. 4. Στις τιµές που προκύπτουν από την παρούσα Ανάλυση έχει εφαρµογή η υπ'αριθ.γ2/0/161/75 ιµερής Απόφαση Υπουργών Οικονοµικών και ηµ. 'Εργων όπως τροποποιήθηκε µε την υπ'αριθ. 17α/01/120/Φ.4.8./88 ιµερή απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών και Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 5. Η απόφαση αυτή καθώς και η σχετική ανάλυση τιµών γεωλογικών εργασιών να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 : ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΣΤΑ ΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Γεωλογική Χαρτογράφηση Γεωλογικές Μηκοτοµές

2 1.1.3.Τεχνικογεωλογική 'Εκθεση 1.2. ΣΤΑ ΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γεωλογική Χαρτογράφηση Γεωλογικές Μηκοτοµές Βοηθητικοί Χάρτες Τεχνικογεωλογική 'Εκθεση ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.1. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 2.2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 2.3. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ (RQD) 2.4. ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 2.5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 2.6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ 2.7. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ 2.8. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 2.9. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.10.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι αµοιβές που καθορίζονται στο παρόν αφορούν αποζηµίωση για την εκτέλεση εργασιών εκπονήσεως γεωλογικών µελετών σε Τεχνικά 'Εργα. Οι εν λόγω αµοιβές υπόκεινται στις εκπτώσεις της Γ2/0/1/161/75 ιµερούς αποφάσεως για µελέτες έργων του ηµοσίου και καλύπτουν σχετική δαπάνη και όφελος του Μελετητή για την εκτέλεση των γεωλογικών εργασιών, τη σύνταξη, τη σχεδίαση, την τευχοποίηση και γενικώτερα για την παρουσίαση αυτών, όπως και την υποβολή σε 6 αντίτυπα. Κάθε πλήρες αντίτυπο περικλείεται σε κατάλληλη θέση. Επίσης υποβάλλονται συσκευασµένα τα διαφανή που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτύπωση των σχεδίων. 2. Ειδικώτερα η παρούσα ανάλυση τιµών αφορά τις εξής εργασίες: α) 'Εργα οδοποιίας (µελέτες οδών κάθε κατηγορίας), σιδηροδροµικών γραµµών, υδαταγωγών κλπ. β) Μελέτες οδικών σηράγγων και ερευνητικών στοών. γ) Μελέτες κατολισθήσεων, φραγµάτων, αεροδροµίων, δανειοθαλάµων, θεµελιώσεων τεχνικών έργων, θαλάσσιων έργων. δ) Επί πλέον συµπεριλαµβάνονται διάφορες εργασίες που είναι δυνατόν να απαιτηθούν µέσα στα πλαίσια µιας γεωλογικής µελέτης, όπως τεκτονικά διαγράµµατα, βαθµονόµηση βραχοµάζας κλπ. 3. Στην παρούσα ανάλυση τιµών καθορίζονται οι αµοιβές που καταβάλλονται στο µελετητή για τις εργασίες που περιγράφονται στις εγκεκριµένες "Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών εργασιών µέσα στα πλαίσια των µελετών τεχνικών έργων", Ε (ΦΕΚ 6019 Β'). Είναι ευνόητο ότι όλες οι αναφερόµενες εργασίες, θα εκτελούνται έντεχνα και σύµφωνα µε τις παραπάνω προδιαγραφές και θα περιλαµβάνουν τις επί µέρους εργασίες που αναφέρονται ή υποδεικνύονται σ'αυτές. Για τον υπολογισµό της αµοιβής χρησιµοποιείται ο συντελεστής λ όπου υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: λ=0,0015. (µ1 + µ2) µ1 = το ηµεροµίσθιο εργάτη ειδικευµένου χωµατουργού κατά το χρόνο ενάρξεως εκπονήσεως της γεωλογικής µελέτης. µ2 = το ηµεροµίσθιο τεχνίτη κατά την ίδια χρονική περίοδο. Τα παραπάνω ηµεροµίσθια προσδιορίζονται από την Ειδική Επιτροπή ιαπιστώσεως Τιµών

3 ηµοσίων 'Εργων και λαµβάνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις. Ο συντελεστής λ λαµβάνεται πάντοτε µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ενώ τα υπόλοιπα ψηφία που τυχόν υπάρχουν αγνοούνται. 'Αρθρο 1 : 1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΣΤΑ ΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα έργα οδοποιίας αλλά και κάθε άλλο τεχνικό έργο µε γραµµική ή επιφανειακή ανάπτυξη, όπως οδικές αρτηρίες, σιδηροδροµικές γραµµές, υδαταγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης, διώρυγες, αεροδρόµια, κατολισθήσεις, φράγµατα, σήραγγες, έγκοιλα κλπ Γεωλογική Χαρτογράφηση Στο γεωλογικό χάρτη απεικονίζονται µε χρώµα (µε ράστερ µόνο κατόπιν εντολής του εργοδότη) οι γεωλογικοί σχηµατισµοί, τα µακροτεκτονικά στοιχεία που µετρήθηκαν (παράταξη στρωµάτων, ρήγµατα, πτυχώσεις κλπ.), υδρογεωλογικές παρατηρήσεις κ.α. Επίσης φαίνονται οι θέσεις ενδεχοµένων κατολισθήσεων, καταπτώσεων, των προβληµατικών περιοχών γενικά κλπ. Η κλίµακα των γεωλογικών χαρτών είναι η ίδια µε αυτή των αντιστοίχων χαρτών του µελετητού του έργου. Η αµοιβή Α της χαρτογράφησης θα υπολογίζεται από τον τύπο: Α = κ. Ε(0,6). λ κ = συντελεστής κλίµακος Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τµήµατος σε τετραγωνικά km² Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ για κάθε κλίµακα χάρτου: ===== Κλίµακα κ ===== 1 : ,00 1 : ,38 1 : ,76 ===== Γεωλογικές Μηκοτοµές Η σύνταξη της γεωλογικής µηκοτοµής µε χρώµα (µε ράστερ µόνον κατόπιν εντολής του εργοδότη) γίνεται σε κλίµακα παρόµοια µε αυτή του χάρτη µε σκοπό να δοθεί µία εικόνα της γεωλογικής δοµής σε βάθος κατά µήκος της χαράξεως. Η αµοιβή για κάθε χιλιόµετρο µήκους γεωλογικής µηκοτοµής καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της αµοιβής της αντίστοιχης γεωλογικής χαρτογράφησης µε µήκος χιλίων µέτρων Τεχνικογεωλογική 'Εκθεση Στην τεχνικογεωλογική έκθεση αναφέρονται και αναλύονται τα γεωλογικά, τεκτονικά και υδρογεωλογικά δεδοµένα καθώς και τα διαθέσιµα σεισµικά και γεωτεχνικά στοιχεία. Αναφέρονται επίσης τα συµπεράσµατα σχετικά µε την καταλληλότητα των σχηµατισµών διελεύσεως της χαράξεως και µε προβλήµατα που υπάρχουν (π.χ. κατολισθήσεις) ή που είναι δυνατό να προκύψουν (διαταραχές) σε ότι αφορά τα πρανή, τα υψηλά επιχώµατα και την κατασκευή των τεχνικών. Επί πλέον αξιολογούνται οι περιοχές απόληψης υλικών κατασκευής και τέλος δίνονται προτάσεις για τη σκοπιµότητα ή µη της εκτελέσεως του εποµένου σταδίου και συνοπτικός προγραµµατισµός των γεωλογικών-γεωτεχνικών ερευνών και γεωφυσικών διασκοπίσεων που τυχόν απαιτούνται. Η αµοιβή για τη σύνταξη τεχνικογεωλογικής έκθεσης καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος τιµολογίου. Η αµοιβή για τη σύνταξη τεχνικογεωλογικής έκθεσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από λ δρχ ΣΤΑ ΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4 1.2.1.Γεωλογική Χαρτογράφηση Η χαρτογράφηση στη φάση αυτή πραγµατοποιείται σε κλίµακα 1:5000 ή και µεγαλύτερη και οπωσδήποτε είναι ίδια µε αυτή των αντίστοιχων χαρτών του µελετητή του έργου. Η αµοιβή Γ για τη σύνταξη γεωλογικού χάρτη υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο: Γ = κ Ε(0,6.λ) κ = συντελεστής που εξαρτάται από την κλίµακα Ε = επιφάνεια σε km² χαρτογραφηθέντος τµήµατος. Οι τιµές των κ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Κλίµακα κ 1 : ,26 1 : ,09 1 : ,94 1 : 500 5,03 1 : 200 6,93 1 : 100 8,83 Στο στάδιο της οριστικής γεωλογικής µελέτης η αποζηµίωση της γεωλογικής χαρτογράφησης και µηκοτοµή µη συνεχόµενων τµηµάτων του δρόµου θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τµήµα. Η αµοιβή για τη σύνταξη του γεωλογικού χάρτη δεν µπορεί να είναι µικρότερη από λ Γεωλογικές Μηκοτοµές Η αµοιβή για κάθε χιλιόµετρο µήκους γεωλογικής µηκοτοµής καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της αµοιβής της αντίστοιχης γεωλογικής χαρτογράφησης µήκους ενός χιλιοµέτρου Βοηθητικοί Χάρτες Σε ορισµένες µελέτες είναι δυνατόν να απαιτηθεί η σύνταξη βοηθητικών χαρτών που απεικονίζουν στοιχεία και παρατηρήσεις που έχουν γίνει στο ύπαιθρο. Η επεξεργασία αυτών των στοιχείων γίνεται στο γραφείο, όπου απεικονίζονται κωδικοποιηµένα στους παρακάτω χάρτες. Παραδείγµατα από τέτοιους χάρτες δίνονται παρακάτω: Υδρολιθικός χάρτης. Περιλαµβάνει παρατηρήσεις για την περατότητα των σχηµατισµών. Το µηχανισµό της κίνησης των υπόγειων νερών και τα σηµεία ύδατος (φρέατα, πηγές, γεωτρήσεις) Πιεζοµετρικοί χάρτες. Πρόκειται για οµάδα χαρτών που συντάσσονται εφόσον γίνουν µετρήσεις της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα σε διαφορετικές περιόδους. Οι χάρτες αυτοί απεικονίζουν πιεζοµετρικές και ισοβαθείς καµπύλες, µεταβολές στάθµης µεταξύ διαφορετικών περιόδων του υπόγειου νερού κλπ. Ισοχηµικοί χάρτες. Με τα αποτελέσµατα των χηµικών µετρήσεων συντάσσονται χάρτες που απεικονίζουν την περιεκτικότητα εκείνων των στοιχείων που ενδιαφέρουν το έργο. Χάρτης κλίσης αναγλύφου. Μετά από επεξεργασία των τοπογραφικών χαρτών σχεδιάζεται χάρτης µε καµπύλες ίσης κλίσης του αναγλύφου. Χάρτες ανάλυσης υδρογραφικού δικτύου. Μετά από µετρήσεις του υδρογραφικού δικτύου συντάσσονται χάρτες που απεικονίζουν την πυκνότητα και τη συχνότητα του υδρογραφικού δικτύου. Χάρτης ισοπαγών µανδύα αποσάθρωσης, χάρτης ισοβαθών βραχώδους υποβάθρου κλπ. Συντάσσονται µε βάση τα αποτελέσµατα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και απεικονίζουν αντίστοιχες καµπύλες (ισοπαχείς ή ισοϋψείς ή ισοβαθείς) που αφορούν το µανδύα αποσάθρωσης ή το πάχος του µανδύα αποσάθρωσης κλπ. Οι παραπάνω χάρτες εκπονούνται µόνον αφού προηγηθεί γεωλογική χαρτογράφηση και αντίστοιχες µετρήσεις. Η αµοιβή καθορίζεται σε ποσοστό 30% επί της αµοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη. Η αµοιβή αφορά τον κάθε χάρτη, ή οµάδα χαρτών της ίδιας κατηγορίας, όπως κατ'αρχάς περιγράφηκαν.

5 1.2.4.Τεχνικογεωλογική 'Εκθεση Η τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαµβάνει γενικά στοιχεία σχετικά µε τη λιθοστρωµατογραφική διάρθρωση των σχηµατισµών, τη συµπεριφορά τους σε εξόρυξη καθώς και στοιχεία για την ευστάθεια των πρανών. Γίνεται επισήµανση των τµηµάτων της χάραξης στα οποία είναι δυνατόν να εκδηλωθούν κατολισθήσεις λόγω γεωλογικών και τεκτονικών αιτιών. Επίσης γίνονται υποδείξεις για επιλογή ασφαλέστερων οδεύσεων, προτάσεις για πηγές λήψεως αδρανών υλικών και για την εκτέλεση των αναγκαίων γεωτρήσεων ερευνητικών φρεατίων κλπ. Γενικά στη φάση αυτή πρέπει να είναι δυνατή η διαµόρφωση σαφούς γνώµης για τις υφιστάµενες τεχνικογεωλογικές συνθήκες στην προτεινόµενη ζώνη χαράξεως. Η αµοιβή για τη σύνταξη τεχνικογεωλογικής έκθεσης καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος τιµολογίου. Τέλος, η αµοιβή για σύνταξη τεχνικογεωλογικής έκθεσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από λ δρχ. ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.1. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ Η αµοιβή γεωλογικής τοµής καθορίζεται από τον τύπο: = 0,55. κ. µ. λ κ = συντελεστής που εξαρτάται από την κλίµακα µ = µήκος της διατοµής σε µέτρα m ============== κλίµακα 1 : : : 500 ============= κ 3,09 3,94 5,03 ============= ============= κλίµακα 1 : : : 50 ============= κ 6,93 8,83 11,26 ============= 2.2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Γεωλογική χαρτογράφηση του εσωτερικού της σήραγγας περιλαµβάνει την αξιοποίηση των στοιχείων της επιφανειακής γεωλογίας όσο και των στοιχείων που προέκυψαν από την αξιολόγηση των γεωτρήσεων και των άλλων ερευνητικών εργασιών. Αφορά επίσης τη χαρτογράφηση του εσωτερικού είδους ερευνητικής στοάς ή σήραγγος, σπηλαίου ή εγκοίλου, σε στάδιο µελέτης. Η αµοιβή Ζ για τη χαρτογράφηση σηράγγων και ερευνητικών στοών ορίζεται µε βάση τον τύπο: Ζ = 370. κ. µ(0,6). λ ενώ για χαρτογράφηση σπηλαίων χρησιµοποιείται ο τύπος: Η = 400. κ. µ(0,6). λ κ = συντελεστής που εξαρτάται από την κλίµακα και τις διαστάσεις της στοάς µ = µήκος του χαρτογραφηθέντος τµήµατος σε µέτρα m Συντελεστής κ 1 : : : 50 Σήραγγες δια- µέτρου > 4m 6,63 8,83 Ερευνητικές στοές διαµέτρου µέχρι 4m 8,83 11,26

6 Σπήλαια 6,93 8, ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ (RQD) Ο προσδιορισµός του RDQ γίνεται κατά την εξέταση των πυρήνων γεωτρήσεων σε βραχώδεις σχηµατισµούς. Υπολογίζεται ως εκατοστιαία αναλογία του συνολικού µήκους των µεγαλύτερων από 10 εκ. πυρήνων προς το συνολικό µήκος της πυρηνοληψίας. Η αµοιβή ορίζεται ανά µέτρο γεωτρήσεως 10.λ δρχ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Η αµοιβή για τη λήψη µετρήσεων προσανατολισµού ασυνεχειών (στρώση, διακλάσεις, ρήγµατα, φλέβες κλπ.) σε βραχώδεις σχηµατισµούς για την περιγραφή τους καθώς και για την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων και τη σύνταξη τεκτονικών διαγραµµάτων, υπολογίζεται για κάθε τεκτονικό διάγραµµα από τον τύπο: Θ = ( τ). λ τ = πλήθος µετρήσεων τεκτονικού διαγράµµατος, οπωσδήποτε µεγαλύτερο των 60 και µικρότερο ή ίσο των ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ Για τον καθορισµό των δυνητικών ολισθήσεων πρανών (επίπεδη ολίσθηση, σφήνα, ανατροπή ή δυνητικών ολισθήσεων οροφής σηράγγων) µε βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τη σύνταξη κάθε τεκτονικού διαγράµµατος (τύπος ασυνεχειών, προσανατολισµός, σπουδαιότητα) και τα στοιχεία του έργου (διεύθυνση, κλίση πρανών), η αµοιβή ορίζεται σε 15% της αµοιβής του αντιστοίχου τεκτονικού διαγράµµατος ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Στην περίπτωση της µελέτης βραχωδών πρανών ή σηράγγων, η ταξινόµηση της βραχοµάζας γίνεται µε ένα ή περισσότερα συστήµατα διεθνώς παραδεκτά (π.χ. BIENIAWSKI, BARTON et al.). Τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης σε κάθε τεχνικογεωλογική ενότητα συνοδεύονται από ειδικό πληροφοριακό έντυπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία όπου παρουσιάζονται λεπτοµερώς όλες οι γεωλογικές-γεωτεχνικές παράµετροι στις οποίες βασίζεται η ταξινόµηση. Η αµοιβή για την ταξινόµηση αυτή ανά θέση και ανά σύστηµα ταξινόµησης καθορίζεται σε λ δρχ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Η αµοιβή Ι της γεωλογικής αποτύπωσης ενός ερευνητικού φρέατος καθορίζεται µε βάση τον τύπο: Ι = 5. κ. ε. λ κ = συντελεστής κλίµακας που δίνεται από τον παραπάνω πίνακα ε = η επιφάνεια (παρειά) του φρέατος που αποτυπώθηκε γεωλογικά σε τετραγωνικά µέτρα m² Κλίµακα κ 1 : 100 8,83 1 : 50 11,26 1 : 20 18,43 1 : 10 19, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ Η αµοιβή Κ της γεωλογικής αποτύπωσης ενός ερευνητικού ορύγµατος καθορίζεται µε βάση τον τύπο: Κ = 50. Μ(0,6). λ κ = συντελεστής κλίµακας που δίνεται από τον παραπάνω πίνακα µ = η επιφάνεια του ορύγµατος σε τετραγωνικά µέτρα m² ========================

7 Κλίµακα κ ======================== 1 : 200 6,93 1 : 100 8,83 1 : 50 11,26 1 : 20 18,43 1 : 10 19,78 ======================== 2.9. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για την καταστροφή των θέσεων εµφάνισης ύδατος (πηγές, πηγάδια, υδρογεωτρήσεις) καθώς και ερευνητικών γεωτρήσεων και φρεάτων η τιµή καθορίζεται σε 500. λ δρχ. για κάθε σηµείο. Η τιµή περιλαµβάνει υποχρεωτικώς: α) Τη συµπλήρωση ειδικού πληροφοριακού εντύπου για κάθε θέση που καταγράφεται. β) Την επισήµανση της θέσης στο χάρτη µε την ακρίβεια που επιτρέπει το τοπογραφικό υπόβαθρο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Υ ΑΤΟΣ Για τη µέτρηση της στάθµης νερού σε πηγάδια, της παροχής σε διαµορφωµένη πηγή και σε πιεζόµετρα, η αµοιβή καθορίζεται σε 200. λ δρχ. ανά σηµείο. Το ελάχιστο της αµοιβής για κάθε σειρά µετρήσεων και σε µία χρονική περίοδο µέτρησης καθορίζεται σε λ. Η ελάχιστη αµοιβή για τη σειρά µετρήσεων δεν εφαρµόζεται εφόσον πρόκειται για την ίδια χρονική περίοδο µε αυτή της καταγραφής. ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η αµοιβή της τεχνικογεωλογικής έκθεσης που συντάσσεται και αφορά τις γεωλογικές εργασίες που έχουν εκτελεσθεί στα πλαίσια µιας µελέτης, όπως αναφέρονται στα προηγούµενα άρθρα, καθορίζεται από τον τύπο: Κ = Τ. Α όπου Τ = ποσοστό % που υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 60 T = A/ 1000λ Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φάση µελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος Μεσορράχη - Καβάλα του Κάθετου Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4983" ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθµ. Πρωτ: ΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64 63

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών από αρχή έως και Α/Κ Ασβεστοχωρίου (Α8) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographical Information System)

14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographical Information System) 14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographical Information System) 14.1 Γενικά Οι τεχνικογεωλογικοί χάρτες ήταν από τα πρώτα εργαλεία που χρησιµοποίησαν οι πολιτικοί µηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297 29 εκεµβρίου 2000

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297 29 εκεµβρίου 2000 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297 29 εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 344 Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα