ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3425/Β /2013) απόφασης... 1 Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3425/Β /2013) απόφασης... 2 Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3417/Β /2013) απόφασης Εκχώρηση αρμοδιοτήτων η Τροποποίηση της απόφασης για τη Σύσταση Εθνι κού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ) Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στο Νομό Κεφαλληνίας Τροποποίηση της υπ αριθμ /01/2013 απόφα σης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρό τυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλί ας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 391/2009, Οργανι σμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρεί ες αυτών» (Β 3049) Μεταβίβαση της αρμοδιότητας να υπογράφουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων τα Παραρτήματα διπλώ ματος που εκδίδονται στην ελληνική και στην αγ γλική γλώσσα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /3995 (1) Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3425/Β /2013) απόφασης. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ 98 Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» ΦΕΚ 163/Α /1989 και όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 4. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 και ιδίως της παρα γράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ αριθμ /Δ1/ 1652/ απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β /2009). 5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/ και το Π.Δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί ας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και τον Ν. 4144/ Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 άρθρου 18 παράγραφος 5.α (ΦΕΚ Α 267/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο ». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 και άρ θρο 17 του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α / ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α ). 10. Την υπ αριθμ. οικ.27129/120/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2059/Β /2013). 11. Την απόφαση 5942/12 (ΦΕΚ Β ) Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή η προκα λούμενη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη που αναφέρεται στο προοίμιο, στο σημείο 10 της απόφασης μας 44667/10969 (ΦΕΚ Β 3425/ ). 13. Τις αναλήψεις δαπανών στους ΚΑΕ 0511 και 0512 του φορέα 33/120 με αριθμούς 935/299 και 936/300 της με ΑΔΑ ΒΙΨ6Λ ΝΒ8 και ΒΙΨ6Λ ΖΚΦ αντιστοί χως. 14. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύ σεως του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστη ριότητας λειτουργούν καθ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδος όπως: Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Επιχειρήσεις συνεχούς Πύρας«Μεταφορικά Μέσα κ.λπ. προς διαπίστωση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, από Προϊσταμένους Διευ θύνσεων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σ.Ε.Π.Ε, καθώς και την καταπολέμηση της αδήλωτης ερ

2 19072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γασίας και τις μνημονιακές υποχρεώσεις του ΣΕΠΕ που απορρέουν ιδίως από τον Ν. 4046/2012, αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3425/Β /2013) απόφαση και στο διατακτικό της παραπάνω απόφασης στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «1020 υπαλλήλους» την συμπληρώνουμε με τις λέξεις «και 50 Προϊσταμένων Διευθύνσεων». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /10969/ (ΦΕΚ 3425/Β /2013) απόφαση. Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ /3994 (2) Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3425/Β /2013) απόφασης. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ 98 Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» ΦΕΚ 163/Α /1989 και όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 4. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 και ιδίως της πα ραγράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ αριθμ / Δ1/1652/ απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β /2009). 5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/ και το Π.Δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί ας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και τον Ν. 4144/ Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 άρθρου 18 παράγραφος 5.α (ΦΕΚ Α 267/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο ». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 και άρ θρο 17 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 1707Α / ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν /2014 (ΦΕΚ 107 Α ). 10. Την υπ αριθμ. οικ /120/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2059/Β /2013). 11. Την απόφαση 5942/12 (ΦΕΚ Β ) Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή η προκα λούμενη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη που αναφέρεται στο προοίμιο, στο σημείο 10 της απόφασης μας 44666/10968 (ΦΕΚ Β ). 13. Τις αναλήψεις δαπανών στους ΚΑΕ και 0512 του φορέα 33/120 με αριθμούς 935/299 και 936/300 της με ΑΔΑ ΒΙΨ6Λ ΝΒ8 και ΒΙΨ6Λ ΖΚΦ αντιστοί χως. 14. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύ σεως του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστη ριότητας λειτουργούν καθ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδος όπως: Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Επιχειρήσεις συνεχούς Πύρας, Μεταφορικά Μέσα κ.λπ. προς διαπίστωση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, από Προϊσταμένους Διευ θύνσεων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σ.Ε.Π.Ε, καθώς και την καταπολέμηση της αδήλωτης ερ γασίας και ης μνημονιακές υποχρεώσεις του ΣΕΠΕ που απορρέουν ιδίως από τον Ν. 4046/2012, αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ /10968/ (ΦΕΚ 3425/Β /2013) απόφασή μας και στο διατακτικό της παραπάνω απόφασης στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «1020 υπαλλήλους» την συμπληρώνουμε με τις λέξεις «και 50 Προϊσταμένων Διευθύνσεων». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /10968/ (ΦΕΚ 3425/Β /2013), απόφαση. Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ /3993 (3) Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3417/Β /2013) απόφασης. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ 98 Α /2005). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» ΦΕΚ 163/Α /1989 και όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 4. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 και ιδίως της πα ραγράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ αριθμ / Δ1/1652/ απόφαση Υπουργοί) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β /2009). 5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 και το Π.Δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί ας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και τον Ν. 4144/ Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 άρθρου 18 παράγρα φος 5.α (ΦΕΚ Α 267/2007). «Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 και άρ θρο 17 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α / ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α ). 10. Την υπ αριθμ. οικ /120/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινοτικής Ασφά λισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2059/Β /2013).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την απόφαση 5942/12 (ΦΕΚ Β ) Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή η προκα λούμενη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη που αναφέρεται στο προοίμιο, στο σημείο 10 της απόφασης μας 44664/10967 (ΦΕΚ Β 3417/ ). 13. Τις αναλήψεις δαπανών στους ΚΑΕ 0511 και 0512 του φορέα 33/120 με αριθμούς 935/299 και 936/300 της με ΑΔΑ ΒΙΨ6Λ ΝΒ8 και ΒΙΨ6Λ ΖΚΦ αντιστοι χίας. 14. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των Προ ϊσταμένων Διευθύνσεων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σ.ΕΠ.Ε για: α) Διενέργεια ελέγχου στους τόπους εργασίας για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας. β) Επίλυση Εργατικών διαφορών. γ) Τη θεώρηση Πινάκων Προσωπικού και την αρχει οθέτησή τους. δ) Την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. ε) Τις μνημονιακές υποχρεώσεις του ΣΕΠΕ που απορ ρέουν ιδίως από τον Ν. 4046/2012, αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ /10967/ (ΦΕΚ 3417/Β /2013), απόφασή μας και στο διατακτικό της παραπάνω απόφασης στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «1020 υπαλλήλων» την συμπληρώνουμε με τις λέξεις «και 50 Προϊσταμένων Διευθύνσεων». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /10967/ (ΦΕΚ 3417/Β /2013) απόφαση. Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ /10248/667 (4) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Tις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 45 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α ) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α ). 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Φ.10070/28243/2184/ (ΦΕΚ 2432 Β ) απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων». 5. Το γεγονός ότι με την παραπάνω (4) σχετική απόφα ση έχει ήδη εκχωρηθεί στους προϊσταμένους δ/νσεων η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων που αφορούν στις παροχές ανεργίας. 6. Την υπ αριθμ. 19/Θέμα 2ο/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ MME, η οποία στάλθηκε με το ΑΠ 19190/ 1778/Κ05/ έγγραφο. 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 19/Θέμα 2ο/ από φαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προ σωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των απο φάσεων καταλογισμού αχρεωστήτως εισπραχθέντων επιδομάτων ανεργίας στους Προϊσταμένους των Α και Γ Διευθύνσεων Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Αθήνα, 14 Μαΐου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ (5) 3η Τροποποίηση της απόφασης για τη Σύσταση Εθνι κού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του Προ γράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ). ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 18 και 46 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί οδο » (ΦΕΚ Α /267/ ) όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 «Για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ ξης (ΕΓΤΑΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98/ ). 5. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 243 Α 11/11/2011). 6. Την υπ αριθμ. E(2007) 6015/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμ ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας , όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της με αριθμό Ε(2007) 6015/ απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ. 7. Την με αριθμό / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοι κητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ` Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/2001 τ.β ), όπως συμπληρώθηκε με τις / (ΦΕΚ 233/02 τ.β ) και / (ΦΕΚ 592/03 τ.β ) όμοιες, όπως μετονομάστηκε σε «Διοικητικός Τομέας Κοινοτι κών Πόρων και Υποδομών» με τον Ν. 3614/2007.

4 19074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Την με αριθμό 10850/ (ΦΕΚ Β /2456/ ) απόφαση για τη Σύσταση Εθνικού Αγρο τικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του ΠΑΑ, όπως τρο ποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2264/ (ΦΕΚ Β / 651/ ) και ισχύει κάθε φορά. 9. Την υπ αριθμ. 391/90092/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετα βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γε νικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προ ϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2418/Β / ). 10. Την με αριθμό 6792/ (ΦΕΚ 410/ ) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διο ρίζεται ο Δημήτριος Ιατρίδης του Μιχαήλ στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπ. Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 11. Την ανάγκη τροποποίησης της ως άνω, στο ση μείο 10 απόφασης, ως προς τη σύνθεση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς την λειτουργία του και πληρέστερη κάλυψη των στόχων και των αντικειμένων των μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ. Στους φορείς/οργανι σμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγρο τικής ανάπτυξης προστίθενται ως μέλη, προκειμένου η εκπροσώπηση της επιστημονικής κοινότητας στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο να είναι ευρύτερη και η κοινωνική διά στασή του να ενισχυθεί, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία «Οργάνωση Γη». 12. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α /87/ ) όπως ισχύει κάθε φορά. 13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης προκαλείται δαπάνη στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Κωδικός Μέτρου 511). 14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε Την τροποποίηση της στο ανωτέρω σημείο 10 από φασης για τη Σύσταση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) ως προς το άρθρο 4 και ειδικότερα ως προς την παράγραφο στην οποία καθορίζονται τα μέλη του ΕΑΔ. Ως μέλη του ΕΑΔ καθορίζονται οι ακόλουθοι οργανι σμοί/φορείς και διοικητικές υπηρεσίες: Α. Φορείς/οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης: 1 Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) 2 Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλά δας (ΓΕΣΑΣΕ) 3 Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥΔΑΣΕ) 4 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) 5 Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) 6 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 7 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) 8 Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) 9 Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) 10 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» 11 Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση (WW HELLAS) 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 13 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 14 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 15 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 16 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 17 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του Άξονα 4,/Ελ ληνικό Δίκτυο LEADER + (Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης) 18 Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 19 Ένωση Αγροτουριστικών Βιοτεχνικών και Οικοτε χνικών Συν/σμών Ελλάδας (ΕΑΒΟΣΕ) 20 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 21 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) 22 Ελληνικό Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Προστατευ όμενων Περιοχών 23 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 24 Γεωπονική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 25 Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 26 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 27 Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) 28 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ ξης (ΕΚΕΤΑ) 29 Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) 30 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 31 Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης 32 Οργάνωση Γη Β. Διοικητικές υπηρεσίες που συνεισφέρουν στο σχε διασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή του ΠΑΑ: 33 Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δα σών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 34 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ Μονάδες Α, ΣΤ) 35 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6) 36 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Αλιείας» 37 Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ 38 Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ 39 Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ 40 Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευ νας του ΥΠΑΑΤ 41 Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠΑΑΤ 42 Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρ θρώσεων του ΥΠΑΑΤ 43 Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ 44 Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτι κού Ελέγχου Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ 45 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β /2456/ ) απόφαση για τη Σύσταση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο του ΠΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2264/ (ΦΕΚ Β /651/ ) απόφαση καθώς και με την 3559/ (ΦΕΚ Β /2506/ )) απόφαση.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 22 Απριλίου 2014 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Αριθμ. 4642/Α312 (6) Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στο Νομό Κεφαλληνίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλά δος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με τον Νόμο 867/79 (Φ.Ε.Κ. 24/Α /7.2.79). 2. Την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981» που κυρώθηκε με τον Ν. 1190/ 81 (Φ.Ε.Κ. 203/Α / ) και ειδικότερα την παρ. 5 του δεύτερου άρθρου του Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το άρθρο 129 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και Υπηρε σιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις Περιφέρειες» του Ν. 4199/2013 (Φ.Ε.Κ. 216 Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά τους και άλλες διατάξεις (Α 267). 5. Το π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α / ). 6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους πε ρίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται σε περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φορέας , Ειδικός φορέας 071 Κ.Α.Ε. 0813, 1111, 0869, 1329, 1711, 1231, 1232 και 1699). 7. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κα τάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. 152/Α / ). 8. Το Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Την υπ αριθμ. Υ305/2013 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη ρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου (1628/B/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ385/2013 όμοια (2164/B/ ). 10. Την υπ αριθμ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/ Β / ). 11. Τη με αρ. πρωτ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/ (Φ.Ε.Κ. 10/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υπαγωγής των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στις Απο κεντρωμένες Διοικήσεις. 12. Τη με αρ. πρωτ. 628/Α325/ (ΦΕΚ 257/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με θέμα «Οριοθέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κε φαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014». 13. Τη με αρ. πρωτ. 986/Α325/ (ΦΕΚ 257/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με θέμα «Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 14. Τη με αρ. πρωτ. οικ 987/Α36/ (ΦΕΚ 257/Β / ) κοινή απόφαση του Αναπλ.Υπουργού Οικονο μικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό τητας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερει ακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014». 15. Τη με αρ. πρωτ. οικ/7235/α311/ (Φ.Ε.Κ. 1997/ Β / ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχε τικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ. 16. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/ (Φ.Ε.Κ. 3201/ Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές κατα στροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής». 17. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 1578/Α321/ (Φ.Ε.Κ. 456/ Β / ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Πε ριφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης». 18. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 4212/Β11/ (Φ.Ε.Κ. 2661/ Β / ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτι κών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό». 19. Τη με αρ. πρωτ. 1455/ΣΤ8/ (Φ.Ε.Κ. 455/Β / ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έρ γων με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής». 20. Το γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εκτε λεστούν οι εργασίες αποκατάστασης των πληγέντων από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

6 19076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και προς τούτο είναι αναγκαία η ίδρυση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλή κτων στην Κεφαλονιά για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. 21. Το γεγονός ότι προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του Ν. 4199/13 μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε από τη Γ.Γ.Δ.Ε. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό των Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. αρμοδιότη τας της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη λειτουργία των εν λόγω Τομέων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στις υπουργικές αποφάσεις σύστασής τους. 22. Την υπ αριθμ /3819/ βεβαίωση περί δέσμευσης σχετικής πίστωσης (ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡ1Φ Ι0Χ). 23. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α 194) και τις με αρ. πρωτ /5178, 58526/5179, 58527/5180, 58528/5181, 58529/5182, 58531/5183, 58532/5184 και 58533/5185 της 9ης Μαΐου 2014 αποφά σεις με τις οποίες δεσμεύτηκαν συνολικά για τα έξοδα λειτουργίας του εν λόγω Τ.Α.Σ., αποφασίζουμε: 1. Για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης των πληγέντων κτισμάτων από το σεισμό της 26ης Ια νουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο τήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, που οριοθετήθηκαν με την με αρ. πρωτ. 628/Α325/ (Φ.Ε.Κ. 257/Β / ) Κοινή Υπουργική απόφαση, συστήνουμε Τομέα Αποκα τάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Κεφαλληνίας με έδρα το Ληξούρι της Δημοτικής Ενότητας Παλικής του Δή μου Κεφαλονιάς, ο οποίος εντάσσεται στην οργανωτική δομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως Αυτοτελές τμήμα υπα γόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2. Οι αρμοδιότητες του Τ.Α.Σ. συνίστανται σε: Έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλονται για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον καθο ρισμό των δικαιούχων και τη χορήγηση της επιδότησης. Έλεγχο και χαρακτηρισμό των κτιρίων λόγω των βλαβών που έχουν υποστεί από το σεισμό, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού πιστωτικών διευκολύνσεων. Έλεγχο των μελετών επισκευής καθώς και οι απαι τούμενες διαδικασίες για τη χορήγηση της Στεγαστι κής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή και τον έλεγχο της προόδου εργασιών επισκευής. Απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθορισμό των δικαιούχων Σ.Σ. για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, την έγκριση της Σ.Σ. και τη χορήγησή της και τον έλεγχο της προόδου εργασιών ανακατασκευής. Πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με όλα τα θέ ματα της αποκατάστασης των πληγέντων κτισμάτων. 3. Το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων κτι σμάτων από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα εκτελείται υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και το συντονι σμό της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.), η οποία διατηρεί τις αρμοδιότητες όπως ανα φέρονται στις παραγράφους 3 και 4 της με αρ. πρωτ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/ (Φ.Ε.Κ. 10/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης και απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 12 Μαΐου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Αριθμ /01/2014 (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ /01/2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμ φωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαί ου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 391/2009, Οργανισμού, για την παρο χή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών» (Β 3049). ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν. δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261) όπως είχε αντικατασταθεί με την παρά γραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 2575/1998 (Α 23) που αντι καταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α 102), όπως ισχύει. β. Του π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών» σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009" (Α 236), όπως ισχύει. γ. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α 160). δ. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98), όπως ισχύει. 2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Οι όροι 7.2., , , της πρότυπης συμφωνίας της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της υπ αριθμ /01/2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρε σιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πλοία και τις εταιρείες αυτών» (Β 3049), καταργούνται. Ομοίως καταργούνται και οι όροι 7.2., , , του αγγλικού κειμένου της πρότυπης συμφωνίας του άρθρου πρώτου της ανωτέρω απόφασης. Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 13 Μαΐου 2014 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αριθμ. Α1511 (8) Μεταβίβαση της αρμοδιότητας να υπογράφουν οι Πρό εδροι των Τμημάτων τα Παραρτήματα διπλώμα τος που εκδίδονται στην ελληνική και στην αγγλι κή γλώσσα. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ α) Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 18, εδαφ. ι του Ν. 4009/ 2011 (Φ.Ε.Κ. 195/ /τ.Α ) «Δομή, λειτουρ γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε θνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4076/ 2012 (Φ.Ε.Κ. 159/ /τ.Α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». γ) Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 6 του Ν. 4115/2013 (Α 24/ ) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανι σμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». δ) Το Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ τ.α ) «Διασφάλι ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος». ε) Την υπουργική απόφαση με υπ αριθμ. Φ5/72535/ Β3/ (ΦΕΚ 1091/ τ.β ) «Καθορισμός Πα ραρτήματος διπλώματος». στ) Το υπ αριθμ. ΦΕΚ 1790/τ.Β / , στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. πρωτ. Α 5325/ απόφα ση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., που αφορά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρύτανη του Δ.Π.Θ. ζ) Το υπ αριθμ. ΦΕΚ 1534/τ.Β / , στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. Α 39/ πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του. η) Το υπ αριθμ. πρωτ. Α 1511/ έγγραφο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, που αφορά στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας και δικαιώματος υπο γραφής «Με εντολή Πρύτανη». ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προ ϋπολογισμού, τόσο κρατικού όσο και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφασίζει: Τροποποιείται με αριθμ. πρωτ. Α 39/ πράξη του Πρύτανη (αριθμ. ΦΕΚ 1534/τ.Β / ), και ειδι κότερα: στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «16. Στους Προέδρους των Τμημάτων: Την υπογραφή των Παραρτημάτων Διπλώματος που εκδίδονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα». Κομοτηνή, 28 Μαρτίου 2014 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

8 19078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα