ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Δημοτική Ανώ νυμη Εταιρία Τουρισμού Λουτρακίου (ΔΑΕΤ)» με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας TELERIN ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δια κριτικό τίτλο «TELERIN A.E» στις διατάξεις του ν. 3299/ Έγκριση ειδικού μηνιαίου επιδόματος εξειδικευμένων υπηρεσιών υπαλλήλου που αποσπάστηκε στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ. Ε.Ι.Α.)... 3 Μεταβολή της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου ως προς την πληρωμή της μισθοδοσίας των κληρικών της Ιε ράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θά σου Καθορισμός χωρών δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και ειδικών συνθηκών και πρόσθετου χρόνου άδει ας, που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουρ γείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν σε χώρες, που απέχουν από την Ελλάδα πλέον των χιλιομέτρων... 5 Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού μο νίμου και με σύμβαση της Δ/νσης ΚΕΣΟ, έτους Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεω τικής φυλάκων νυκτοφυλάκων της ΓΓΔΕ έτους Μετονομασία Εργαστηρίου Ηλεκτροτεχνίας της Σχο λής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο λογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του Ανάθεση έργου με μίσθωση σε ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους από το Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενο δοχοϋπαλλήλων... 9 Ανάθεση έργου με μίσθωση στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων Ανάθεση έργου με μίσθωση σε θεραπευτές γιατρούς από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ γελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Εγκριση χορήγησης προμήθειας στο Δικηγορικό Σύλ λογο Πειραιά και το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης από διάθεση ενσήμων του Ταμείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ. για το έτος Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφο ρών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατά σταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας 13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Δημοτική Ανώνυ μη Εταιρία Τουρισμού Λουτρακίου (ΔΑΕΤ)» με δια κριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00399/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της εταιρείας «Δημο τική Ανώνυμη Εταιρία Τουρισμού Λουτρακίου (ΔΑΕΤ)» με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορή γησης, που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρο νισμό Υδροθεραπευτηρίου Α Τάξης, δυναμικότητας 1000 ατόμων ημερησίως για το νέο τμήμα και 800 ατόμων για το υπάρχον, στον Δήμο Λουτρακίου, Νο μού Κορινθίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων και τριάντα ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους δύο εκατομμυρί ων εννιακόσιων δεκατεσσάρων χιλιάδων και δώδεκα ( ,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 13 νέες θέσεις εργασίας (13 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής:

2 10998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ (2) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «TELERIN ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «TELERIN A.E» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00529/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της εταιρείας «TELERIN ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «TELERIN A.E» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ανέγερση συγκροτήματος Ξενοδοχείου 4* δυνα μικότητας 63 κλινών 31 δωματίων, στη θέση Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, του Δήμου Βεγορίτιδας, του Ν. Πέλλας με ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ,00), ήτοι ποσοστού 55% για κόστος επένδυσης τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ( ,00) ήτοι επιχορήγηση δύο εκα τομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ,00), και ποσοστό 50,00% για κό στος επένδυσης είκοσι χιλιάδων (20.000,00) (αμοιβές συμβούλων μελέτες) ήτοι επιχορήγηση δέκα χιλιάδων (10.000,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 21 νέες θέσεις εργασίας (21 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Αριθμ /630 (3) Έγκριση ειδικού μηνιαίου επιδόματος εξειδικευμένων υπηρεσιών υπαλλήλου που αποσπάστηκε στην Επι τροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004 «Επο πτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α / ). β. Την υπ αριθμ /Β 463/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 515 Β / ). 2. Την υπ αριθμ /1536/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Την υπ αριθμ. 1941/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. 4. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπο λογισμού του Νομικού Προσώπου «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» ύψους περίπου 7.500,00 σε ετή σια βάση, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον καθορισμό ειδικού μηναίου επιδό ματος εξειδικευμένων υπηρεσιών, ύψους πεντακοσίων ευρώ ( 500,00) μηνιαίως στην Σύλβια Βλαχοπούλου του Σπυρίδωνος, υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Ο.Α.Ε.Π. (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποσπάστηκε στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α). Η απόφαση ισχύει από , ημερομηνία ανάλη ψης καθηκόντων. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ /325/Α0006 (4) Μεταβολή της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β Κα βάλας, Χρυσούπολης και Θάσου ως προς την πλη ρωμή της μισθοδοσίας των κληρικών της Ιεράς Μη τροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α 2) β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Το υπ αριθμ. 88/ έγγραφο της Ιεράς Μητρο πόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, με το οποίο ζητείται να γίνεται η πληρωμή της μισθοδοσίας των κληρικών αυτής από τη ΔΟΥ Β Καβάλας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ότι η μισθοδοσία των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, που πληρώνονται με εντολή μεταφοράς των ποσών σε λο γαριασμούς τους, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, σε εφαρμογή της υπ αριθμ /5965/0016/1996 από φασής μας, θα πραγματοποιείται, από την , από τη ΔΟΥ Β Καβάλας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Π2 9106/ ΑΣ 3762 (5) Καθορισμός χωρών δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και ειδικών συνθηκών και πρόσθετου χρόνου άδει ας, που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργεί ου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν σε χώρες, που απέχουν από την Ελλάδα πλέον των χιλι ομέτρων Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 56 και της παραγράφου 4 του άρθρου 81 του Οργανι σμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξω τερικών» (Α 62). 2. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ γείου Εξωτερικών της 4ης Δεκεμβρίου Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Χώρες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης Χώρες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης είναι οι: Αζερμπαϊτζάν, Αιθιοπία, Αλγερία, Αρμενία, Βιετνάμ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ζιμπάμπουε, Ινδία, Ιν δονησία, Ιράκ, Ιράν, Καζακστάν, Καμερούν, Κένυα, Κίνα, Κονγκό (πρώην Ζαΐρ), Κούβα, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λιβύη, Μεξικό, Νιγηρία, Ουκρανία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Σερβία (ως προς το Κοσσυφοπέδιο), Σουδάν και Τουρκία Άρθρο 2 Χώρες ειδικών συνθηκών Χώρες ειδικών συνθηκών είναι οι: Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αλβανία, Αλγερία, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Γεωργία, Ζιμπάμπουε, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Καζακστάν, Καμερούν, Κα τάρ, Κένυα, Κίνα, Κονγκό (πρώην Ζαΐρ), Κούβα, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Με ξικό, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Νότια Κο ρέα, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Πακιστάν, Περού, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρωσική Ομοσπονδία, Σαουδική Αραβία, Σερβία (συμπεριλαμβα νομένου του Κοσσυφοπεδίου), Σουδάν, Συρία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Τυνησία, Φιλιππίνες και Χιλή Άρθρο 3 Πρόσθετος χρόνος άδειας λόγω χιλιομετρικής από στασης Ο πρόσθετος χρόνος άδειας, που χορηγείται σε υπαλ λήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρε τούν σε χώρες, που απέχουν από την Ελλάδα πλέον των χιλιομέτρων, καθορίζεται ως εξής: Α/Α ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ 1. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 8 4. ΒΡΑΖΙΛΙΑ 8 5. Η.Π.Α. Άγιος Φραγκίσκος 10 Ατλάντα 8 Βοστόνη 7 Λος Άντζελες 10 Νέα Υόρκη 7 Ουάσιγκτον 7 Σικάγο 8 Τάμπα 8 Χιούστον 9 6. ΙΑΠΩΝΙΑ 9 7. ΚΑΝΑΔΑΣ Βανκούβερ 9 Μόντρεαλ 7 Τορόντο 7 Οτάβα 7 8. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΠΕΡΟΥ ΤΑΪΛΑΝΔΗ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΧΙΛΗ 12 Άρθρο 4 Κατάργηση διατάξεων Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ αριθμ. Π /ΑΣ 4511/ (Β 1341) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, όπως τρο ποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Π /ΑΣ 14212/ (Β 36) (Β 319 διόρθωση σφάλματος) όμοιά της. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Αριθμ. Δ16/6/7/154/Φ. Υπερ. (6) Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών εργασίας του προσωπικού μονίμου και με σύμβαση της Δ/νσης ΚΕΣΟ, έτους ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». 2. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) από το οποίο προκύπτει η ανάγκη υπερωριακής, νυ χτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τις τρέχουσες υποχρεώσεις εκτέλεσης, επίβλεψης και συντήρησης των έργων στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων και ρικών φαινομένων.

4 11000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την υπ αριθμ. Δ16/01/12/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε βάρδιες του προσωπικού υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που απασχολείται σε 24ωρη βάση». 4. Την υπ αριθμ. 615/ απόφαση εγκρίσεως εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Ερ γασίας Νομ. Αθηνών. 5. Την υπ αριθμ. 33/ απόφαση εγκρίσεως υπερωριακής εργασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Επιθε ώρησης. 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη που θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος του τακτι κού προϋπολογισμού της ΓΓΔΕ έτους 2007 (καε και καε κωδικός φορέα 31120), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία, νυχτερινή, Κυρι ακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και πέραν της υποχρεω τικής, του προσωπικού μονίμου και με σύμβαση, της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) που απασχολείται στα συνεργεία διαγράμμισης οδών, ηλεκτροφωτισμού, σηματοδότησης, συντήρησης πρασίνου, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων για το έτος Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού 320 υπάλληλοι ώρες εργασίας, (καε 0511) Υπερωριακή εργασία προσωπικού με σύμβαση 30 υπάλληλοι ώρες εργασίας, (καε 0511) Νυχτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και πέραν της υποχρεωτικής μόνιμου προσωπικού 320 υπάλληλοι ώρες εργασίας, (καε 0512) Νυχτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και πέραν της υποχρεωτικής προσωπικού με σύμβαση 30 υπάλληλοι ώρες εργασίας, (καε 0512) Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 60 ώρες το μήνα για κάθε μόνιμο υπάλληλο και 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο με σύμβαση. Ειδικά, στην καθ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυχτερινών, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 16 ώρες κατά περίπτωση το μήνα. Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. Δ16/90/11/154/Φ.Υπερ. (7) Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής φυλά κων νυκτοφυλάκων της ΓΓΔΕ έτους ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». 2. Την ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, των φυλάκων νυκτοφυλάκων, μονίμων και με σύμβαση που υπηρετούν στην Δ/νση Δ18, στη Δ/νση ΚΕΔΕ και στην ΥΑΣ. 3. Την υπ αριθμ. Δ16/01/12/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε βάρδιες του προσωπικού υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που απασχολείται σε 24ωρη βάση». 4. Την υπ αριθμ. 615/ απόφαση εγκρίσεως εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Ερ γασίας Νομ. Αθηνών. 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη που θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της ΓΓΔΕ έτους 2007 καε (κωδι κός φορέα 31120), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την εργασία νυκτερινή, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, των φυλάκων νυκτοφυλάκων μονίμων και με σύμβαση, για το έτος 2007 των κατωτέρω υπηρεσιών. 1. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών (Δ18) Φύλακες νυκτοφύλακες των αποθηκών Σχιστού Κε ρατσινίου, του συνεργείου αυτοκινήτου και των κτιρίων της ΓΓΔΕ Μόνιμο προσωπικό 6 υπάλληλοι ώρες, Προσωπικό με σύμβαση 1 υπάλληλος ώρες, Δ/νση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημ. Έργων (Δ14) Φύλακες νυκτοφύλακες του κτιριακού συγκροτήμα τος της Δ/νσης ΚΕΔΕ. Μόνιμο προσωπικό 5 υπάλληλοι ώρες, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) Φύλακες νυχτοφύλακες των αποθηκών της ΥΑΣ στον Ασπρόπυργο. Μόνιμο προσωπικό 3 υπάλληλοι ώρες, Προσωπικό με σύμβαση 1 υπάλληλος ώρες, Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ /Β1 (8) Μετονομασία Εργαστηρίου Ηλεκτροτεχνίας της Σχο λής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο λογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 παρ. 5 εδ. β του ν. 1268/1982 «Για

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) όπως η παράγραφος αυτή τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων» (Α 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικατα στάθηκε με την περ. γ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α 141) β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992, «Εκσυγ χρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α 159), γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α 98), δ) της υπ αριθμ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» ( Β 608). 2. Την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση της ). 3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε χνείου, αποφασίζουμε: Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 573/ (Α 149) και της υπ αριθμ. Β1/29/ (Β 80) Εργαστήριο «Ηλε κτροτεχνίας» της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μετονομάζεται σε Εργα στήριο «Ηλεκτρονικών Υλικών και Νανοηλεκτρονικών Διατάξεων», με γνωστικό αντικείμενο που συνοψίζεται στα εξής: Θεωρητική μελέτη και προσομείωση της ατομικής και ηλεκτρονικής δομής και ανάπτυξη μοντέλων των χαρακτηριστικών των Ηλεκτρονικών Υλικών και Νανο ηλεκτρονικών Διατάξεων. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός, υλικών, στοιχείων και διατά ξεων με εφαρμογές στην Μικροηλεκτρονική, Νανοηλεκτρονι κή, Οπτοηλεκτρονική και στους Χημικούς αισθητήρες. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ. Φ.40202/5236/907 (9) Ανάθεση έργου με μίσθωση σε ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους από το Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδο χοϋπαλλήλων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ Α 226). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/87/27065 π.έτ./ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ. 4. Την υπ αριθμ. Α οικ./8736/ γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξε νοδοχοϋπαλλήλων. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ (ΦΕΚ Β 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια της (ΦΕΚ Β 1284), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί το Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του σε όλη τη χώρα, για χρονικό διάστη μα ενός (1) έτους, σε εξήντα πέντε (65) ελεγκτές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και οδοντιάτρους. Οι ανωτέρω γιατροί και οδοντίατροι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής ή οδοντιατρικής σχο λής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την προ αναφερόμενη ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ,00) περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις ελεγκτών ιατρών στο Ταμείο, θα παρέχεται σε χρόνο ανεξάρτητο από το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας και η εκτέλεση του θα παρακολουθείται από την Διοίκηση του Ταμείου. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.21036/3178/600 (10) Ανάθεση έργου με μίσθωση στο Ταμείο Ασφάλισης Συμ βολαιογράφων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και του άρθρου 17 του ν. 2747/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/21/26757π.έτ./ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ. 4. Τις υπ αριθμ. 8422/ και 8423/ γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του ΤΑΣ. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ Β 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

6 11002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια της (ΦΕΚ Β 1284), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί το Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφα λισμένων του, για χρονικό διάστημα ενός έτους, σε ένα (1) ελεγκτή γιατρό ειδικότητας χειρούργου και ένα (1) φαρμακοποιό για την περιοχή της Αττικής. Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλμα τος. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν τριετή τουλάχιστον άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Η ετήσια αμοιβή του ιατρού και του φαρμακοποιού θα ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες (11.000,00) για τον καθένα. Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2007 με τα στοιχεία ΚΑ Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, θα παρέχεται στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου στην Αθήνα, δεν θα συνδέεται με το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας και η εκτέλεση του θα παρακολουθείται από τη Διοίκηση του ΤΑΣ. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.10035/5208/895 (11) Ανάθεση έργου με μίσθωση σε θεραπευτές γιατρούς από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ γελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 656/1977 (ΦΕΚ Α 217). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1027/1980 (ΦΕΚ Α 49). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206) και του άρθρου 10 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α 1). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 35/1385/ (ΦΕΚ Β 1814) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι κών Ασφαλίσεων «Έγκριση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.» 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 6. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/35/947/ από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ. 7. Την υπ αριθμ. 2636/28938/ γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Ε.Β.Ε. 8. Τις ανάγκες παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φρο ντίδας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στα μέλη οικογένειας αυτών. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού του Ο.Α.Ε.Ε., που θα ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ( ,00) περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού έτους 2007 (Κ.Α. 0671). 10. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ (ΦΕΚ Β 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια της (ΦΕΚ Β 1284), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί ο Ο.Α.Ε.Ε. να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών αυ τών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε διακόσιους (200) θεραπευτές γιατρούς ειδικοτήτων (παιδιάτρου, καρδιολόγου, οφθαλμιάτρου, γυναικολόγου, ΩΡΑ, ορθο πεδικού, δερματολόγου, νευρολόγου, ψυχιάτρου, πνευ μονολόγου, ουρολόγου, γαστρεντερολόγου, ρευματο λόγου, ενδοκρινολόγου, αλλεργιολόγου, παθολόγου ή γιατρού γενικής ιατρικής, ή γιατρού άνευ ειδικότητας κατ εξαίρεση και μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχουν γιατροί της ειδικότητας του παθολόγου ή γενικής ια τρικής) πανελλαδικά, ανάλογα με την κατά τόπο δύναμη των ασφαλισμένων. Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλ λοδαπής και να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται στα ιδιωτικά ιατρεία τους, όπου δέχονται και την ιδιωτική τους πε λατεία και δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε. Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. Φ.10035/14831/3048/ (ΦΕΚ Β 1794) κοινή υπουργική απόφαση. ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.10041/4378/187 (12) Έγκριση χορήγησης προμήθειας στο Δικηγορικό Σύλλο γο Πειραιά και το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσ σαλονίκης από διάθεση ενσήμων του Ταμείου Νομι κών και του Κ.Ε.Α.Δ. για το έτος 2006 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2042/1992 (Α, 75) «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. Φ41/465/ (Β, 737) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου της ετήσιας προ μήθειας από τη διάθεση ενσήμων που διατίθενται από το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης». 3. Την υπ αριθμ. Φ41/178/ (Β, 737) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Έγκριση διάθεσης ενσήμων από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, για το έτος 2000». 4. Την υπ αριθμ. Φ.10041/1791/62/ (Β, 375) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου της ετήσιας προμήθειας από τη διάθεση ενσήμων του Τα μείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ. στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και έγκριση χορήγησης της ανωτέρω προμή θειας για το έτος 2005». 5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α, 98). 6. Την αριθ. Υ1/ απόφαση του Πρωθυπουργού (Β, 513) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» 7. Το π.δ/γμα 33/2006 (Α, 35) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» 8. Το π.δ/γμα 213/1992 (Α, 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 9. Το π.δ/γμα 372/1995 (A, 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» 10. Τις υπ αριθμ. 4226/ και 1920/ απο φάσεις των Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ. αντίστοιχα. 11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α, 98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ταμείου Νο μικών και του Κ.Ε.Α.Δ. ύψους ,62 (σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον κωδικό (Κ.Α.) 0439, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση προμήθειας από τη δι άθεση κοινών ενσήμων του Ταμείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ., στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, και το Τα μείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, για το έτος Το εφάπαξ ποσό της καταβληθησόμενης, για την αιτία αυτή, αποζημιώσεως, ορίζεται στα ,00 (είκοσι πέ ντε χιλιάδες ευρώ) για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και στα ,62 (είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά) για το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ (13) Αριθμ. Φ80000/οικ. 7588/353 Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδι ότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλι σμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α 272) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμά των αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.» 2. Τις διατάξεις του π.δ 63/2005 (Α 98) 3. Την υπ αριθμ.υ1/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού (Β 513) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορι σμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» 4. Το π.δ/γμα 372/1995 (Α, 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» 5. Το πδ/γμα 213/1992 (Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 6. Το π.δ/γμα 33/2006 (Α 35) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΙΚΑ και των λοιπών ασφαλιστι κών οργανισμών, αλλά υστέρηση των εσόδων τους, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί δεδομέ νου ότι δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο νομό Κεφαλληνίας και θα κάνουν χρήση της εν λόγω ρύθμισης, αποφασίζουμε: 1. α) Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του ν.3518/2006, προκειμένου να τύχουν των ρυθμίσεων των προαναφερόμενων διατάξεων, οφείλουν να υπο βάλουν στον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι β) Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας και έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με ειδικές ή με τις γενικές διατάξεις του ν.2676/1999 για το μέρος των εισφορών που δεν έχουν εξοφληθεί. 2. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι καθυστερούμενες εισφορές από κύρια οφειλή μέχρι καθώς και η κύρια οφειλή από τρέχουσες εισφορές οι οποίες ανα στέλλονται από έως , λόγω των κα ταστροφών που προκλήθηκαν στο Νομό Κεφαλληνίας από τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Ιανουάριο 2006.

8 11004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικά για τα Ταμεία μισθωτών, στην εν λόγω ρύθμι ση υπάγονται οι καθυστερούμενες εισφορές από κύρια οφειλή χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι καθώς και οι τρέχουσες οφειλές χρονικής περιόδου απασχόλησης από έως , η καταβολή των οποίων αναστέλλεται μέχρι την α) Όσοι επιθυμούν την εξόφληση της οφειλής τους εφάπαξ, οφείλουν να καταβάλουν το σύνολο της οφει λής τους μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο υπήχθησαν στη ρύθμιση. β) Όσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους σε μηνιαίες δόσεις, πρέπει να καταβάλλουν όλες τις ληξι πρόθεσμες δόσεις με αφετηρία την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η τρίμηνη αναστολή, ήτοι την , χωρίς την επιβολή για το διάστημα αυτό προσθέτων τελών εκπρόθεσμης καταβολής, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου που υπήχθησαν στη ρύθμιση, τις δε υπόλοιπες μηνιαίες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν. γ) Στους φορείς αυτοτελώς απασχολούμενων που ισχύει το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφο ρών, η εφαρμογή της εν λόγο ρύθμισης προσαρμόζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μηχανογραφικών Τμημάτων. 4. Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαι τητή. Η εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο δό σεις σε κάθε δωδεκάμηνο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το συνολικό ποσό αυτής προσαυξά νεται με τα προβλεπόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 πρόσθετα τέλη. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή πέραν των δύο δόσεων ανά δωδεκάμηνο κα θώς και η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλό μενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το υπόλοι πο ποσό της οφειλής όπως έχει διαμορφωθεί μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, με τα αναλογούντα κατά την ημέρα εξόφλησης πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη κ.λπ. 5. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι εισφορές υπέρ του Ει δικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο), οι καθυστερούμενες εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής που συνεισπράτ τονται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καθώς και οι εισφορές της αντίστοιχης χρονικής περιόδου υπέρ ETEAM και τυχόν άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, εξαιρουμένων των εισφορών από προαιρετική ασφάλιση. Για την καταβολή της κάθε δόσης απαραίτητη προϋ πόθεση είναι η προγενέστερη εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών. 6. Για όσο διάστημα οι υπαχθέντες στη ρύθμιση τη ρούν τους όρους της: α) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του α.ν 86/1967 όπως ισχύει, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξάμενη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. β) διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επι βληθεί, με εξαίρεση τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου. Είναι δυνατή η επιβολή νέων κατασχέσεων κινητών και ακινήτων, καθώς και η εγγραφή υποθήκης για διασφάλιση της οφειλής. γ) Οι αναστολές της παραγράφου αυτής παύουν, εφό σον ο υπόχρεος απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης. 7. Η υπαγωγή και η τήρηση των όρων της παρούσας ρύθμισης καθιστά τους οφειλέτες ενήμερους για τις οφειλές τους προς τους οικείους Ασφαλιστικούς Ορ γανισμούς και χορηγείται σ αυτούς αποδεικτικό ενη μερότητας για κάθε χρήση, χωρίς παρακράτηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδ.ε του α.ν 1846/1951, όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν οφείλονται τρέχουσες εισφορές του αιτούντος που να εμποδίζουν τη χορήγηση του αποδεικτικού. Σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης, λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα αναγκαστικά μέτρα για την είσπρα ξη του συνόλου της οφειλής μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων. 8. Όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης από Ταμεία αυτοτελώς απασχολούμενων η προηγούμενη εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών, λογίζεται ότι υπάρχει η προϋπόθεση αυτή στην περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οφειλόμενης δόσης, το αντίστοιχο ποσό αυτής συμψη φίζεται και παρακρατείται από το ποσό της καταβαλ λόμενης σύνταξης του αμέσως επόμενου μήνα. 9. Τα εκ της ασφαλίσεως δικαιώματα των εργαζομέ νων κατά την περίοδο της αναστολής, δεν επηρεάζονται από τη μη καταβολή των εισφορών εκ μέρους των επι χειρήσεων, με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα αποδεχθούν τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105 1 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3769 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1432/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Προγραμματισμός μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 384 3 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση 1η Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Ανακοίνωση 1η Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 1 Ανακοίνωση 1η (18 η Συνεδρίαση/04-06-2013) Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το από 4-6-2013 έγγραφο με θέμα: «Ενημέρωση οφειλετών εργοδοτών για υπαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο: 2810 379315 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

η εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα της κορινθίας Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 / 1,30 / Αρ. φύλλου: 80 www.korinthiasports.gr

η εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα της κορινθίας Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 / 1,30 / Αρ. φύλλου: 80 www.korinthiasports.gr η εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα της κορινθίας Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 20 / 1,30 / Αρ. φύλλου: 80 ΜΠΑΣΚΕΤ www.korinhiaspors.gr ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΒΑΛΕ ΣΤΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Σελ. 14 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΘΕΣΗ : ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 19-04-2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 8-12 - 2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 151875/12573 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩ Π ON IΑΠχ Θ ΥΟΛΟΠ ΑΣ~ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ Γ ΕΡΙΠΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτοκ...... 35.3... {Ημερομηνία;...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 53 23 Ιανουαρίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙ Αριθμ. 1047/48/30.10.2012 στη βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 11 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3846 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογημένα απόντες οι συνάδελφοι ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧ και ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ.

Δικαιολογημένα απόντες οι συνάδελφοι ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧ και ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23.07.2015 Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 798 Σήμερα 23.07.2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 π.μ., σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52 ΑΘΗΝΑ), συνεδρίασε το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1917 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τη διδα σκαλία της Ρωσικής, και της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 298/2013

Αριθμός απόφασης: 298/2013 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 257 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αριθμός απόφασης: 298/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Καλλιρόη Σαφαρίκα, Ιωάννης Καπνιάρης (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003648009 2016-01-19

16PROC003648009 2016-01-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 18-01- 2016 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3326/142 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρ.: Β/7/15878/2915 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 47 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 123 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο επιχειρησια κό πρόγραμμα αλιείας 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 787/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 787/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση σχετικά με Εισήγηση της Δ/νσης Νεώτερης & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, για τον χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείων ταφικών κατασκευών στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των μετόχων 4 1.1.Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009 Αρ.πρωτ.: 21677 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. 18μ. Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Γ/Ε/Ν Κλειστό γήπεδο Βαρέων Αθλημάτων, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Στο τέλος της μελέτης μας αναλύουμε το παράδειγμα του Δήμου Κερατσινίου και πως κατάφερε να αναπτυχθεί μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φορέων.

Στο τέλος της μελέτης μας αναλύουμε το παράδειγμα του Δήμου Κερατσινίου και πως κατάφερε να αναπτυχθεί μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φορέων. 1 Περιεχόμενα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 1 Καλαμάτα, 2006... 1 Κεφάλαιο 1... 6 Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης... 6 1.1. Γενικά... 6 1.2. Το συνταγματικό πλαίσιο... 9 1.3. II ιστορία της συνταγματικής κατοχύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα