ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Δημοτική Ανώ νυμη Εταιρία Τουρισμού Λουτρακίου (ΔΑΕΤ)» με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας TELERIN ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δια κριτικό τίτλο «TELERIN A.E» στις διατάξεις του ν. 3299/ Έγκριση ειδικού μηνιαίου επιδόματος εξειδικευμένων υπηρεσιών υπαλλήλου που αποσπάστηκε στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ. Ε.Ι.Α.)... 3 Μεταβολή της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου ως προς την πληρωμή της μισθοδοσίας των κληρικών της Ιε ράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θά σου Καθορισμός χωρών δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και ειδικών συνθηκών και πρόσθετου χρόνου άδει ας, που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουρ γείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν σε χώρες, που απέχουν από την Ελλάδα πλέον των χιλιομέτρων... 5 Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού μο νίμου και με σύμβαση της Δ/νσης ΚΕΣΟ, έτους Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεω τικής φυλάκων νυκτοφυλάκων της ΓΓΔΕ έτους Μετονομασία Εργαστηρίου Ηλεκτροτεχνίας της Σχο λής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο λογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του Ανάθεση έργου με μίσθωση σε ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους από το Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενο δοχοϋπαλλήλων... 9 Ανάθεση έργου με μίσθωση στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων Ανάθεση έργου με μίσθωση σε θεραπευτές γιατρούς από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ γελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Εγκριση χορήγησης προμήθειας στο Δικηγορικό Σύλ λογο Πειραιά και το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης από διάθεση ενσήμων του Ταμείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ. για το έτος Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφο ρών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατά σταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας 13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Δημοτική Ανώνυ μη Εταιρία Τουρισμού Λουτρακίου (ΔΑΕΤ)» με δια κριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00399/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της εταιρείας «Δημο τική Ανώνυμη Εταιρία Τουρισμού Λουτρακίου (ΔΑΕΤ)» με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορή γησης, που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρο νισμό Υδροθεραπευτηρίου Α Τάξης, δυναμικότητας 1000 ατόμων ημερησίως για το νέο τμήμα και 800 ατόμων για το υπάρχον, στον Δήμο Λουτρακίου, Νο μού Κορινθίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων και τριάντα ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους δύο εκατομμυρί ων εννιακόσιων δεκατεσσάρων χιλιάδων και δώδεκα ( ,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 13 νέες θέσεις εργασίας (13 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής:

2 10998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ (2) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «TELERIN ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «TELERIN A.E» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00529/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της εταιρείας «TELERIN ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «TELERIN A.E» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ανέγερση συγκροτήματος Ξενοδοχείου 4* δυνα μικότητας 63 κλινών 31 δωματίων, στη θέση Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, του Δήμου Βεγορίτιδας, του Ν. Πέλλας με ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ,00), ήτοι ποσοστού 55% για κόστος επένδυσης τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ( ,00) ήτοι επιχορήγηση δύο εκα τομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ,00), και ποσοστό 50,00% για κό στος επένδυσης είκοσι χιλιάδων (20.000,00) (αμοιβές συμβούλων μελέτες) ήτοι επιχορήγηση δέκα χιλιάδων (10.000,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 21 νέες θέσεις εργασίας (21 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Αριθμ /630 (3) Έγκριση ειδικού μηνιαίου επιδόματος εξειδικευμένων υπηρεσιών υπαλλήλου που αποσπάστηκε στην Επι τροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004 «Επο πτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α / ). β. Την υπ αριθμ /Β 463/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 515 Β / ). 2. Την υπ αριθμ /1536/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Την υπ αριθμ. 1941/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. 4. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπο λογισμού του Νομικού Προσώπου «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» ύψους περίπου 7.500,00 σε ετή σια βάση, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον καθορισμό ειδικού μηναίου επιδό ματος εξειδικευμένων υπηρεσιών, ύψους πεντακοσίων ευρώ ( 500,00) μηνιαίως στην Σύλβια Βλαχοπούλου του Σπυρίδωνος, υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Ο.Α.Ε.Π. (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποσπάστηκε στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α). Η απόφαση ισχύει από , ημερομηνία ανάλη ψης καθηκόντων. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ /325/Α0006 (4) Μεταβολή της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β Κα βάλας, Χρυσούπολης και Θάσου ως προς την πλη ρωμή της μισθοδοσίας των κληρικών της Ιεράς Μη τροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α 2) β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Το υπ αριθμ. 88/ έγγραφο της Ιεράς Μητρο πόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, με το οποίο ζητείται να γίνεται η πληρωμή της μισθοδοσίας των κληρικών αυτής από τη ΔΟΥ Β Καβάλας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ότι η μισθοδοσία των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, που πληρώνονται με εντολή μεταφοράς των ποσών σε λο γαριασμούς τους, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, σε εφαρμογή της υπ αριθμ /5965/0016/1996 από φασής μας, θα πραγματοποιείται, από την , από τη ΔΟΥ Β Καβάλας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Π2 9106/ ΑΣ 3762 (5) Καθορισμός χωρών δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και ειδικών συνθηκών και πρόσθετου χρόνου άδει ας, που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργεί ου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν σε χώρες, που απέχουν από την Ελλάδα πλέον των χιλι ομέτρων Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 56 και της παραγράφου 4 του άρθρου 81 του Οργανι σμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξω τερικών» (Α 62). 2. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ γείου Εξωτερικών της 4ης Δεκεμβρίου Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Χώρες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης Χώρες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης είναι οι: Αζερμπαϊτζάν, Αιθιοπία, Αλγερία, Αρμενία, Βιετνάμ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ζιμπάμπουε, Ινδία, Ιν δονησία, Ιράκ, Ιράν, Καζακστάν, Καμερούν, Κένυα, Κίνα, Κονγκό (πρώην Ζαΐρ), Κούβα, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λιβύη, Μεξικό, Νιγηρία, Ουκρανία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Σερβία (ως προς το Κοσσυφοπέδιο), Σουδάν και Τουρκία Άρθρο 2 Χώρες ειδικών συνθηκών Χώρες ειδικών συνθηκών είναι οι: Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αλβανία, Αλγερία, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Γεωργία, Ζιμπάμπουε, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Καζακστάν, Καμερούν, Κα τάρ, Κένυα, Κίνα, Κονγκό (πρώην Ζαΐρ), Κούβα, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Με ξικό, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Νότια Κο ρέα, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Πακιστάν, Περού, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρωσική Ομοσπονδία, Σαουδική Αραβία, Σερβία (συμπεριλαμβα νομένου του Κοσσυφοπεδίου), Σουδάν, Συρία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Τυνησία, Φιλιππίνες και Χιλή Άρθρο 3 Πρόσθετος χρόνος άδειας λόγω χιλιομετρικής από στασης Ο πρόσθετος χρόνος άδειας, που χορηγείται σε υπαλ λήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπηρε τούν σε χώρες, που απέχουν από την Ελλάδα πλέον των χιλιομέτρων, καθορίζεται ως εξής: Α/Α ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ 1. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 8 4. ΒΡΑΖΙΛΙΑ 8 5. Η.Π.Α. Άγιος Φραγκίσκος 10 Ατλάντα 8 Βοστόνη 7 Λος Άντζελες 10 Νέα Υόρκη 7 Ουάσιγκτον 7 Σικάγο 8 Τάμπα 8 Χιούστον 9 6. ΙΑΠΩΝΙΑ 9 7. ΚΑΝΑΔΑΣ Βανκούβερ 9 Μόντρεαλ 7 Τορόντο 7 Οτάβα 7 8. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΠΕΡΟΥ ΤΑΪΛΑΝΔΗ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΧΙΛΗ 12 Άρθρο 4 Κατάργηση διατάξεων Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ αριθμ. Π /ΑΣ 4511/ (Β 1341) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, όπως τρο ποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Π /ΑΣ 14212/ (Β 36) (Β 319 διόρθωση σφάλματος) όμοιά της. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Αριθμ. Δ16/6/7/154/Φ. Υπερ. (6) Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών εργασίας του προσωπικού μονίμου και με σύμβαση της Δ/νσης ΚΕΣΟ, έτους ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». 2. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) από το οποίο προκύπτει η ανάγκη υπερωριακής, νυ χτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τις τρέχουσες υποχρεώσεις εκτέλεσης, επίβλεψης και συντήρησης των έργων στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων και ρικών φαινομένων.

4 11000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την υπ αριθμ. Δ16/01/12/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε βάρδιες του προσωπικού υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που απασχολείται σε 24ωρη βάση». 4. Την υπ αριθμ. 615/ απόφαση εγκρίσεως εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Ερ γασίας Νομ. Αθηνών. 5. Την υπ αριθμ. 33/ απόφαση εγκρίσεως υπερωριακής εργασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Επιθε ώρησης. 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη που θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος του τακτι κού προϋπολογισμού της ΓΓΔΕ έτους 2007 (καε και καε κωδικός φορέα 31120), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία, νυχτερινή, Κυρι ακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και πέραν της υποχρεω τικής, του προσωπικού μονίμου και με σύμβαση, της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) που απασχολείται στα συνεργεία διαγράμμισης οδών, ηλεκτροφωτισμού, σηματοδότησης, συντήρησης πρασίνου, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων για το έτος Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού 320 υπάλληλοι ώρες εργασίας, (καε 0511) Υπερωριακή εργασία προσωπικού με σύμβαση 30 υπάλληλοι ώρες εργασίας, (καε 0511) Νυχτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και πέραν της υποχρεωτικής μόνιμου προσωπικού 320 υπάλληλοι ώρες εργασίας, (καε 0512) Νυχτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και πέραν της υποχρεωτικής προσωπικού με σύμβαση 30 υπάλληλοι ώρες εργασίας, (καε 0512) Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 60 ώρες το μήνα για κάθε μόνιμο υπάλληλο και 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο με σύμβαση. Ειδικά, στην καθ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυχτερινών, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 16 ώρες κατά περίπτωση το μήνα. Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. Δ16/90/11/154/Φ.Υπερ. (7) Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής φυλά κων νυκτοφυλάκων της ΓΓΔΕ έτους ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». 2. Την ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, των φυλάκων νυκτοφυλάκων, μονίμων και με σύμβαση που υπηρετούν στην Δ/νση Δ18, στη Δ/νση ΚΕΔΕ και στην ΥΑΣ. 3. Την υπ αριθμ. Δ16/01/12/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε βάρδιες του προσωπικού υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που απασχολείται σε 24ωρη βάση». 4. Την υπ αριθμ. 615/ απόφαση εγκρίσεως εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Ερ γασίας Νομ. Αθηνών. 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη που θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της ΓΓΔΕ έτους 2007 καε (κωδι κός φορέα 31120), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την εργασία νυκτερινή, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, των φυλάκων νυκτοφυλάκων μονίμων και με σύμβαση, για το έτος 2007 των κατωτέρω υπηρεσιών. 1. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών (Δ18) Φύλακες νυκτοφύλακες των αποθηκών Σχιστού Κε ρατσινίου, του συνεργείου αυτοκινήτου και των κτιρίων της ΓΓΔΕ Μόνιμο προσωπικό 6 υπάλληλοι ώρες, Προσωπικό με σύμβαση 1 υπάλληλος ώρες, Δ/νση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημ. Έργων (Δ14) Φύλακες νυκτοφύλακες του κτιριακού συγκροτήμα τος της Δ/νσης ΚΕΔΕ. Μόνιμο προσωπικό 5 υπάλληλοι ώρες, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) Φύλακες νυχτοφύλακες των αποθηκών της ΥΑΣ στον Ασπρόπυργο. Μόνιμο προσωπικό 3 υπάλληλοι ώρες, Προσωπικό με σύμβαση 1 υπάλληλος ώρες, Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ /Β1 (8) Μετονομασία Εργαστηρίου Ηλεκτροτεχνίας της Σχο λής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο λογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 παρ. 5 εδ. β του ν. 1268/1982 «Για

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) όπως η παράγραφος αυτή τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων» (Α 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικατα στάθηκε με την περ. γ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α 141) β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992, «Εκσυγ χρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α 159), γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α 98), δ) της υπ αριθμ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» ( Β 608). 2. Την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση της ). 3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε χνείου, αποφασίζουμε: Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 573/ (Α 149) και της υπ αριθμ. Β1/29/ (Β 80) Εργαστήριο «Ηλε κτροτεχνίας» της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μετονομάζεται σε Εργα στήριο «Ηλεκτρονικών Υλικών και Νανοηλεκτρονικών Διατάξεων», με γνωστικό αντικείμενο που συνοψίζεται στα εξής: Θεωρητική μελέτη και προσομείωση της ατομικής και ηλεκτρονικής δομής και ανάπτυξη μοντέλων των χαρακτηριστικών των Ηλεκτρονικών Υλικών και Νανο ηλεκτρονικών Διατάξεων. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός, υλικών, στοιχείων και διατά ξεων με εφαρμογές στην Μικροηλεκτρονική, Νανοηλεκτρονι κή, Οπτοηλεκτρονική και στους Χημικούς αισθητήρες. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ. Φ.40202/5236/907 (9) Ανάθεση έργου με μίσθωση σε ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους από το Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδο χοϋπαλλήλων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ Α 226). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/87/27065 π.έτ./ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ. 4. Την υπ αριθμ. Α οικ./8736/ γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξε νοδοχοϋπαλλήλων. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ (ΦΕΚ Β 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια της (ΦΕΚ Β 1284), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί το Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του σε όλη τη χώρα, για χρονικό διάστη μα ενός (1) έτους, σε εξήντα πέντε (65) ελεγκτές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και οδοντιάτρους. Οι ανωτέρω γιατροί και οδοντίατροι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής ή οδοντιατρικής σχο λής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την προ αναφερόμενη ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ,00) περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις ελεγκτών ιατρών στο Ταμείο, θα παρέχεται σε χρόνο ανεξάρτητο από το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας και η εκτέλεση του θα παρακολουθείται από την Διοίκηση του Ταμείου. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.21036/3178/600 (10) Ανάθεση έργου με μίσθωση στο Ταμείο Ασφάλισης Συμ βολαιογράφων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και του άρθρου 17 του ν. 2747/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/21/26757π.έτ./ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ. 4. Τις υπ αριθμ. 8422/ και 8423/ γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του ΤΑΣ. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ Β 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

6 11002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια της (ΦΕΚ Β 1284), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί το Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφα λισμένων του, για χρονικό διάστημα ενός έτους, σε ένα (1) ελεγκτή γιατρό ειδικότητας χειρούργου και ένα (1) φαρμακοποιό για την περιοχή της Αττικής. Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλμα τος. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν τριετή τουλάχιστον άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Η ετήσια αμοιβή του ιατρού και του φαρμακοποιού θα ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες (11.000,00) για τον καθένα. Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2007 με τα στοιχεία ΚΑ Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, θα παρέχεται στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου στην Αθήνα, δεν θα συνδέεται με το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας και η εκτέλεση του θα παρακολουθείται από τη Διοίκηση του ΤΑΣ. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.10035/5208/895 (11) Ανάθεση έργου με μίσθωση σε θεραπευτές γιατρούς από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ γελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 656/1977 (ΦΕΚ Α 217). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1027/1980 (ΦΕΚ Α 49). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206) και του άρθρου 10 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α 1). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 35/1385/ (ΦΕΚ Β 1814) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι κών Ασφαλίσεων «Έγκριση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.» 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 6. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/35/947/ από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ. 7. Την υπ αριθμ. 2636/28938/ γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Ε.Β.Ε. 8. Τις ανάγκες παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φρο ντίδας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στα μέλη οικογένειας αυτών. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού του Ο.Α.Ε.Ε., που θα ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ( ,00) περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού έτους 2007 (Κ.Α. 0671). 10. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ (ΦΕΚ Β 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια της (ΦΕΚ Β 1284), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί ο Ο.Α.Ε.Ε. να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών αυ τών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε διακόσιους (200) θεραπευτές γιατρούς ειδικοτήτων (παιδιάτρου, καρδιολόγου, οφθαλμιάτρου, γυναικολόγου, ΩΡΑ, ορθο πεδικού, δερματολόγου, νευρολόγου, ψυχιάτρου, πνευ μονολόγου, ουρολόγου, γαστρεντερολόγου, ρευματο λόγου, ενδοκρινολόγου, αλλεργιολόγου, παθολόγου ή γιατρού γενικής ιατρικής, ή γιατρού άνευ ειδικότητας κατ εξαίρεση και μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχουν γιατροί της ειδικότητας του παθολόγου ή γενικής ια τρικής) πανελλαδικά, ανάλογα με την κατά τόπο δύναμη των ασφαλισμένων. Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλ λοδαπής και να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται στα ιδιωτικά ιατρεία τους, όπου δέχονται και την ιδιωτική τους πε λατεία και δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε. Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. Φ.10035/14831/3048/ (ΦΕΚ Β 1794) κοινή υπουργική απόφαση. ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.10041/4378/187 (12) Έγκριση χορήγησης προμήθειας στο Δικηγορικό Σύλλο γο Πειραιά και το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσ σαλονίκης από διάθεση ενσήμων του Ταμείου Νομι κών και του Κ.Ε.Α.Δ. για το έτος 2006 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2042/1992 (Α, 75) «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. Φ41/465/ (Β, 737) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου της ετήσιας προ μήθειας από τη διάθεση ενσήμων που διατίθενται από το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης». 3. Την υπ αριθμ. Φ41/178/ (Β, 737) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Έγκριση διάθεσης ενσήμων από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, για το έτος 2000». 4. Την υπ αριθμ. Φ.10041/1791/62/ (Β, 375) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου της ετήσιας προμήθειας από τη διάθεση ενσήμων του Τα μείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ. στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και έγκριση χορήγησης της ανωτέρω προμή θειας για το έτος 2005». 5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α, 98). 6. Την αριθ. Υ1/ απόφαση του Πρωθυπουργού (Β, 513) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» 7. Το π.δ/γμα 33/2006 (Α, 35) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» 8. Το π.δ/γμα 213/1992 (Α, 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 9. Το π.δ/γμα 372/1995 (A, 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» 10. Τις υπ αριθμ. 4226/ και 1920/ απο φάσεις των Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ. αντίστοιχα. 11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α, 98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ταμείου Νο μικών και του Κ.Ε.Α.Δ. ύψους ,62 (σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον κωδικό (Κ.Α.) 0439, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση προμήθειας από τη δι άθεση κοινών ενσήμων του Ταμείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ., στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, και το Τα μείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, για το έτος Το εφάπαξ ποσό της καταβληθησόμενης, για την αιτία αυτή, αποζημιώσεως, ορίζεται στα ,00 (είκοσι πέ ντε χιλιάδες ευρώ) για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και στα ,62 (είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά) για το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ (13) Αριθμ. Φ80000/οικ. 7588/353 Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδι ότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλι σμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α 272) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) και ρύθμιση άλλων θεμά των αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.» 2. Τις διατάξεις του π.δ 63/2005 (Α 98) 3. Την υπ αριθμ.υ1/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού (Β 513) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορι σμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» 4. Το π.δ/γμα 372/1995 (Α, 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» 5. Το πδ/γμα 213/1992 (Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 6. Το π.δ/γμα 33/2006 (Α 35) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΙΚΑ και των λοιπών ασφαλιστι κών οργανισμών, αλλά υστέρηση των εσόδων τους, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί δεδομέ νου ότι δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο νομό Κεφαλληνίας και θα κάνουν χρήση της εν λόγω ρύθμισης, αποφασίζουμε: 1. α) Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του ν.3518/2006, προκειμένου να τύχουν των ρυθμίσεων των προαναφερόμενων διατάξεων, οφείλουν να υπο βάλουν στον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι β) Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας και έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με ειδικές ή με τις γενικές διατάξεις του ν.2676/1999 για το μέρος των εισφορών που δεν έχουν εξοφληθεί. 2. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι καθυστερούμενες εισφορές από κύρια οφειλή μέχρι καθώς και η κύρια οφειλή από τρέχουσες εισφορές οι οποίες ανα στέλλονται από έως , λόγω των κα ταστροφών που προκλήθηκαν στο Νομό Κεφαλληνίας από τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Ιανουάριο 2006.

8 11004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικά για τα Ταμεία μισθωτών, στην εν λόγω ρύθμι ση υπάγονται οι καθυστερούμενες εισφορές από κύρια οφειλή χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι καθώς και οι τρέχουσες οφειλές χρονικής περιόδου απασχόλησης από έως , η καταβολή των οποίων αναστέλλεται μέχρι την α) Όσοι επιθυμούν την εξόφληση της οφειλής τους εφάπαξ, οφείλουν να καταβάλουν το σύνολο της οφει λής τους μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο υπήχθησαν στη ρύθμιση. β) Όσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους σε μηνιαίες δόσεις, πρέπει να καταβάλλουν όλες τις ληξι πρόθεσμες δόσεις με αφετηρία την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η τρίμηνη αναστολή, ήτοι την , χωρίς την επιβολή για το διάστημα αυτό προσθέτων τελών εκπρόθεσμης καταβολής, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου που υπήχθησαν στη ρύθμιση, τις δε υπόλοιπες μηνιαίες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν. γ) Στους φορείς αυτοτελώς απασχολούμενων που ισχύει το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφο ρών, η εφαρμογή της εν λόγο ρύθμισης προσαρμόζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μηχανογραφικών Τμημάτων. 4. Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαι τητή. Η εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο δό σεις σε κάθε δωδεκάμηνο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το συνολικό ποσό αυτής προσαυξά νεται με τα προβλεπόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 πρόσθετα τέλη. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή πέραν των δύο δόσεων ανά δωδεκάμηνο κα θώς και η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλό μενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το υπόλοι πο ποσό της οφειλής όπως έχει διαμορφωθεί μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, με τα αναλογούντα κατά την ημέρα εξόφλησης πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη κ.λπ. 5. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι εισφορές υπέρ του Ει δικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο), οι καθυστερούμενες εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής που συνεισπράτ τονται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καθώς και οι εισφορές της αντίστοιχης χρονικής περιόδου υπέρ ETEAM και τυχόν άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, εξαιρουμένων των εισφορών από προαιρετική ασφάλιση. Για την καταβολή της κάθε δόσης απαραίτητη προϋ πόθεση είναι η προγενέστερη εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών. 6. Για όσο διάστημα οι υπαχθέντες στη ρύθμιση τη ρούν τους όρους της: α) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του α.ν 86/1967 όπως ισχύει, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξάμενη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. β) διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επι βληθεί, με εξαίρεση τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου. Είναι δυνατή η επιβολή νέων κατασχέσεων κινητών και ακινήτων, καθώς και η εγγραφή υποθήκης για διασφάλιση της οφειλής. γ) Οι αναστολές της παραγράφου αυτής παύουν, εφό σον ο υπόχρεος απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης. 7. Η υπαγωγή και η τήρηση των όρων της παρούσας ρύθμισης καθιστά τους οφειλέτες ενήμερους για τις οφειλές τους προς τους οικείους Ασφαλιστικούς Ορ γανισμούς και χορηγείται σ αυτούς αποδεικτικό ενη μερότητας για κάθε χρήση, χωρίς παρακράτηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδ.ε του α.ν 1846/1951, όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν οφείλονται τρέχουσες εισφορές του αιτούντος που να εμποδίζουν τη χορήγηση του αποδεικτικού. Σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης, λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα αναγκαστικά μέτρα για την είσπρα ξη του συνόλου της οφειλής μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων. 8. Όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης από Ταμεία αυτοτελώς απασχολούμενων η προηγούμενη εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών, λογίζεται ότι υπάρχει η προϋπόθεση αυτή στην περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οφειλόμενης δόσης, το αντίστοιχο ποσό αυτής συμψη φίζεται και παρακρατείται από το ποσό της καταβαλ λόμενης σύνταξης του αμέσως επόμενου μήνα. 9. Τα εκ της ασφαλίσεως δικαιώματα των εργαζομέ νων κατά την περίοδο της αναστολής, δεν επηρεάζονται από τη μη καταβολή των εισφορών εκ μέρους των επι χειρήσεων, με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα αποδεχθούν τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα