ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας Νο 2 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Οδηγίες για μία σωστή απάντηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στα παρακάτω συμπληρώνονται τα στοιχεία που λείπουν ανάλογα με το ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης, το που υποβάλλεται το υποέργο κ.λ.π. (Βλέπε Παράρτημα Α για συγκεκριμένο παράδειγμα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «.» Το παρόν Έντυπο Υποβολής είναι αναπόσπαστο μέρος της πρότασής σας και η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική από τον τελικό δικαιούχο. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:.. ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 2

3 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στην ενότητα αυτή περιγράφετε με συντομία ποιο είναι το υποέργο που προτείνεται να υλοποιηθεί. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στην ενότητα αυτή περιγράφετε αναλυτικά το υποέργο που προτείνεται να υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μιλήσετε για τη σκοπιμότητα υλοποίησης του υποέργου, για τον προγραμματισμό υλοποίησή του, για τις δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονται στη κάθε φάση υλοποίησης καθώς και για τα παραδοτέα. Ένα σύνολο δραστηριοτήτων αποτελεί ένα Πακέτο Εργασίας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και να αιτιολογεί την κάθε δραστηριότητα και να αναφέρει το παραδοτέο που θα προκύψει από αυτή (π.χ. Πακέτο εργασίας προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού. Δραστηριότητα 1. Προσέλκυση υποψηφίων. Τρόπος υλοποίησης: Δημοσίευση αγγελιών στον τοπικό τύπο. Παραδοτέο: Κατάλογος υποψηφίων που προσήλθαν για την κάθε θέση Δραστηριότητα 2. Αρχική επιλογή υποψηφίων. Τρόπος υλοποίησης: Προκαταρκτικές συνεντεύξεις, Παραδοτέο: Κατάλογος υποψηφίων που είναι κατάλληλοι για την κάθε θέση Δραστηριότητα 3. Τελική επιλογή υποψηφίων. Τρόπος υλοποίησης Δοκιμασίες, Συνεντεύξεις επιλογής, Επιβεβαίωση πληροφοριών για τους υποψηφίους, Επιλογή. Παραδοτέο: Κατάλογος προσληφθέντων εργαζομένων) Είναι σημαντικό να αναπτύξετε τα πακέτα εργασίας με τρόπο ώστε να το υποέργο να υλοποιηθεί στο βέλτιστο χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το παράδειγμα Νο 1 που σας είχε δοθεί με την εκφώνηση της εργασίας [ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τουριστικής υποδομής, η οποία θα περιλαμβάνει την δημιουργία ενός ξενοδοχείου (υποέργο Νο 1), ενός τουριστικού γραφείου (υποέργο Νο 2 ) και ενός συνεδριακού κέντρου (υποέργο Νο 3)], μερικά από τα πακέτα εργασίας μαζί με τις δραστηριότητές τους θα μπορούσε να είναι τα παρακάτω: Για να διευκολύνω περισσότερο τον σχηματισμό άποψης για τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσα το θέμα, αναφέρω στη συνέχεια τί ΠΕ θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα τέτοιο έργο. Αν συμφωνούμε σε αυτό, νομίζω ότι η ολοκλήρωση της απάντησης είναι σχετικά εύκολη στη συνέχεια. ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 3

4 ΠΕ1. Οργάνωση διοικητικής δομής ΠΕ 1.1. Περιγραφή θέσεων εργασίας και προδιαγραφών ΠΕ 1.2.Οργάνωση της διοικητικής δομής ΠΕ 1.3.Στελέχωση διοικητικής δομής ΠΕ2. Μελέτη προδιαγραφών Συνεδριακού Κέντρου Προκήρυξη μελέτης, Επιλογή Μελετητή, Ανάθεση μελέτης, Υλοποίηση μελέτης ΠΕ3. Μελέτη ανακατασκευής χώρου Προκήρυξη μελέτης, Επιλογή μελετητή, Ανάθεση μελέτης ΠΕ4, Υλοποίηση μελέτης Επιλογή κατασκευαστή, Υπογραφή σύμβασης, Υλοποίηση έργου, ΠΕ5. Προμήθεια εξοπλισμού Προκήρυξη διαγωνισμού, Επιλογή προμηθευτή, Υπογραφή συμβάσεων, Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΠΕ6 Σύνταξη εγχειριδίου Περιγραφής θέσεων εργασίας και προδιαγραφων θέσεων εργασίας Περιγραφή θέσεων εργασίας, Προδιαγραφές θέσεων εργασίας ΠΕ7. Προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού Προσέλκυση υποψηφίων, Αρχική επιλογή υποψηφίων, Τελική επιλογή υποψηφίων, Πρόσληψη ΠΕ8 Διοίκηση Έργου Συντονισμός δραστηριοτήτων, Έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων, Έλεγχος προϋπολογισμών, Σύνταξη αναφορών, Τελικός έλεγχος έργου Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την πλήρη ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 4

5 Α3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) - Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσετε συνοπτικά τα Πακέτα εργασίας που έχετε αναφέρει αναλυτικά στην Ενότητα Α2, τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το κάθε Πακέτο, τα Παραδοτέα καθώς και το χρόνο υλοποίησης του κάθε πακέτου και της κάθε δραστηριότητας ΕΤΟΣ Τίτλος ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 5

6 Α4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Στην ενότητα αυτή αναφέρεται άλλα σχετικά έργα που υλοποιήσατε ή υλοποιείται. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθείτε συνοπτικά στη σκοπιμότητα του προτεινόμενου υποέργου, στις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει οι οποίες δεν καλύπτονται σήμερα, στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του και στους άμεσα ωφελούμενους από την υλοποίησή του. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρετε ποιοι θα ωφεληθούν έμμεσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου υποέργου (π.χ. ένα συνεδριακό κέντρο θα φιλοξενεί συνέδρια, ημερίδες κ.α. και να προσελκύει κοινό ειδικά για την παρακολούθηση αυτών των εκδηλώσεων. Αυτό πως θα επηρεάσει την οικονομική και κοινωνική ζωή της τοπικής κοινωνίας;) Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α7. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Α8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 6

7 Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθείτε στη συνέργεια και συμπληρωματικότητα που θα έχει το υποέργο που θα υλοποιήσετε με τις άλλες δραστηριότητες που ήδη έχει η εταιρεία σε άλλους Νομούς της χώρας Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρεται τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα που θα έχει το υποέργο που θα υλοποιήσετε με τα άλλα υποέργα που προτίθεται να υλοποιήσει στο νομό σας η Εταιρεία (ξενοδοχείο, τουριστικό γραφείο) Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δημήτρης χχχχχχχχχ 8

9 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Π.Α.) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) αξιοποιώντας την εμπειρία του Επιστημονικού Υπεύθυνου και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού στην υλοποίηση έργων πρακτικής άσκηση (χρηματοδοτούμενης από τους φορείς υποδοχής, από το ΕΠΕΑΕΚ Ι, από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου, π.χ., το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ με επιχειρήσεις» του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π.) και του θεσμοθετημένου ρόλου της πρακτικής άσκησης στο ΤΟΕ του ΠΘ, στο οποίο η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών. Βασικός στόχος του Υποέργου είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ της παρεχόμενης από το ΤΟΕ εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου. Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι κυριότερες δράσεις που προτείνονται στα πλαίσια του Υποέργου αφορούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος ΠΑ, στην βελτίωση των δυνατοτήτων οργάνωσης της ΠΑ, στην θέσπιση συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του ΤΟΕ αλλά και του ΠΘ γενικότερα με παραγωγικούς φορείς για την υποστήριξη της ΠΑ, στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας αντίστοιχων με τα προσόντα των φοιτητών, στην ουσιαστική προετοιμασία και την εποπτεία των ασκουμένων φοιτητών, στην καταγραφή και αποτίμηση της αποκτηθείσας εμπειρίας σε σχέση με την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΕ, στον σχεδιασμό μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του Προγράμματος ΠΑ, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών, στην εκπόνηση σχεδίου βιωσιμότητας και στην διάχυση της ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο προβλεπόμενος αριθμός των επωφελούμενων ανδρών φοιτητών του ΤΟΕ από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το Υποέργο είναι 225, ενώ ο αριθμός των επωφελούμενων γυναικών φοιτητριών είναι 225. Ο προβλεπόμενος αριθμός εκδηλώσεων με την μορφή διοργάνωσης ή συμμετοχής σε εργαστήρια (workshops), ημερίδες και συνέδρια στα πλαίσια του Υποέργου είναι 24, ενώ ο προβλεπόμενος αριθμός επισκέψεων με την μορφή αποστολών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης είναι 20. Πιο συγκεκριμένα η αναλυτική περιγραφή, το φυσικό αντικείμενο και το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ένα από τα νέα τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα τα οποία συμπερίλαβε την πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του (βλέπε Παράτημα 2). Αυτό εξασφαλίζει ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι πτυχιούχοι του τμήματος θα έχουν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θέσεις συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. Τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση είναι πολλά και εξασφαλίζονται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΕ του ΠΘ για όλους τους πτυχιούχους. 9

10 Μετά την έγκριση του προγράμματος θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της χρηματοδότησης του από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Η ανακοίνωσή του προς τους φοιτητές θα γίνει με ανακοινώσεις, αφίσες, μοίρασμα έντυπου υλικού και ανοικτές συναντήσεις σεμιναριακής μορφής, workshops και ημερίδες ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν μέσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ). Παράλληλα θα οργανωθούν και ενέργειες για την ενημέρωση επιχειρήσεων και φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών). Αυτό θα γίνει με πολλούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, με ανακοινώσεις και συγγραφή άρθρων στον οικονομικό τύπο, επαγγελματικά έντυπα κ.λ.π., παρουσιάσεις σε άλλα ΜΜΕ, αποστολή ειδικού πακέτου ενημέρωσης σε αντιπροσωπευτικές ενώσεις παραγωγικών φορέων, μεγάλες επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) κ.λ.π. Κατά προτεραιότητα θα ενημερωθούν λεπτομερώς όλες οι επιχειρήσεις και φορείς που έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους (βλέπε προηγούμενη ενότητα και Παράρτημα 1) να υποδεχθούν φοιτητές μας για πρακτική άσκηση. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος φορέων και επιχειρήσεων θα γίνονται εγγράφως, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Ασκησης (βλέπε επόμενη ενότητα). Από τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των φοιτητών, η Επιστημονική Επιτροπή του Τμήματος (αποτελούμενη από 3 μέλη ΔΕΠ συμπεριλαμβανομένου του Επιστημονικού Υπεύθυνου) θα επιλέγει τους φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση (ΠΑ) κάθε περίοδο. Η επιλογή θα γίνεται με ποιοτικά κριτήρια (επιδόσεις και εμπειρία), όπως αυτά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με βάση τον αριθμό μαθημάτων που έχει περάσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, το έτος σπουδών, το μέσο όρο της βαθμολογίας του και τα λοιπά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό του και την αίτηση συμμετοχής που υποβάλει. Οι επιλεγέντες φοιτητές διαλέγουν το φορέα στον οποίο θα κάνουν την πρακτική τους από το σύνολο των διαθεσίμων για την περίοδο που τους ενδιαφέρει. Οι επιχειρήσεις και φορείς θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή με βάση την περιγραφή της θέσης εργασίας που προσφέρουν για πρακτική άσκηση, τη προοπτική πρόσληψης μετά την πρακτική άσκηση, την εμπειρία που προσφέρουν στο φοιτητή κ.λ.π. Το τελικό «ταίριασμα» του φοιτητή με το φορέα, στον οποίο ο φοιτητής θα κάνει τη πρακτική του, γίνεται σε συνεργασία με το ειδικευμένο προσωπικό του προγράμματος, ούτως ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους και τα οφέλη τους από τη συμμετοχή τους. Εφόσον γίνει αυτό το «ταίριασμα», ακολουθεί η προετοιμασία των φορέων και των φοιτητών για την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Στο στάδιο αυτό φορείς και επιχειρήσεις ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματα τους, τους σκοπούς της πρακτικής άσκησης και τη σημαντικότητά της για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και επίσης για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Άσκησης που θα διέπει τη σχέση τους. Η προετοιμασία περιλαμβάνει και επισκέψεις των υπευθύνων και του φοιτητή στο φορέα υποδοχής. Ο υπεύθυνος από μεριάς της επιχείρησης ενημερώνεται για το επίπεδο γνώσεων, εμπειρία κ.λ.π του φοιτητή, τον οποίο θα υποδεχθούν και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας στην επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές στηρίζονται από τους Συμβούλους Πρακτικής Άσκησης για κάθε θέμα και δυσκολία που τυχόν θα αντιμετωπίσουν κατά την πρακτική τους, π.χ. ανάγκη και καθοδήγηση για την απόκτηση συμπληρωματικών (ή απλώς υπενθύμιση) γνώσεων που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους κ.λ.π. Κάθε Σύμβουλος Πρακτικής Άσκησης έχει υπό την επιμέλεια τους ομάδα φοιτητών, στους 10

11 οποίους παρέχει κάθε είδους στήριξη που θα απαιτηθεί για να είναι η πρακτική άσκηση μια επιτυχής εμπειρία για το φορέα και το φοιτητή. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΠΘ. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα προτείνεται να ενταχθούν και να επιδοτηθούν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ το 75 % του αναμενόμενου συνόλου των φοιτητών μέχρι 31/12/ φοιτητές στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αναμένεται να κάνουν πρακτική άσκηση. Η ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα είναι μικρότερη του ενός μηνός και η μέση διάρκεια της πρακτικής άσκηση κάθε φοιτητή αναμένεται να είναι δύο μήνες. O ανοιγμένος (μετά τη σύμφωνα με τις οδηγίες αναγωγή) αριθμός των φοιτητών είναι 425. Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα (ανάλογα με το έτος και σύμφωνα με την προκήρυξη/οδηγίες: 100% το πρώτο έτος εφαρμογής, 60% το δεύτερο και 35% το τρίτο) αναμένεται να είναι περίπου 310. Η πρακτική άσκηση θα είναι αποκλειστικά σε θέσεις στις οποίες ο φορέας υποδοχής θα προσλάμβανε οικονομολόγο. Θα προτιμηθούν επιχειρήσεις και φορείς, οι οποίοι προσφέρουν μια αξιόλογη εμπειρία στους φοιτητές μας και την προοπτική μίας μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης. Κάθε φοιτητής εποπτεύεται από ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος. Το μέλος ΔΕΠ από μεριάς του ΠΘ αξιολογεί την εμπειρία του φοιτητή (Τελική Εκθεση/Αναφορά φοιτητή) σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ αποτελεί και το σύμβουλο του φοιτητή σε όλες τις φάσεις της πρακτικής σε θέματα που αφορούν την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας του φοιτητή από εκπαιδευτικής άποψης (επιλογή κατεύθυνσης/τομέα, μεταπτυχιακού, μαθημάτων επιλογής κ.λ.π.). Τα μέλη ΔΕΠ μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτούν τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τους παραγωγικούς φορείς και τους φοιτητές για την άντληση των στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας μας και των συνθηκών για ανάπτυξη και ευημερία. Καθ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης φοιτητές και φορείς υποδοχής ελέγχονται με τυποποιημένη διαδικασία που περιγράφεται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Άσκησης. Στο τέλος κάθε περιόδου πρακτικής άσκησης, φορείς υποδοχής και φοιτητές αξιολογούν την εμπειρία τους συμπληρώνοντας ο κάθε ένας ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει ετοιμασθεί για αυτό το σκοπό. Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία/απαντήσεις συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και λαμβάνονται υπόψη από τους υπευθύνου για τη διαρκή αξιολόγηση του προγράμματος, τον προσδιορισμό των τυχόν απαιτούμενων διορθωτικών παρεμβάσεων και την αναθεώρηση του Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Άσκησης. Για το ίδιο σκοπό αξιοποιούνται και οι εμπειρίες και πληροφορίες που παρέχονται από το προσωπικό υποστήριξης του υποέργου τις οποίες παρέχουν κατά τον εσωτερικό έλεγχο του υποέργου (εκθέσεις αναφοράς, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες, προσωπικές αναφορές αξιολόγησης κ.λ.π.). Για τη στήριξη του υποέργου και την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, θα αναληφθεί σειρά συμπληρωματικών ενεργειών, όπως συνεργασία με Ενώσεις Αποφοίτων, οργάνωση συναντήσεων & workshops με εργαζόμενους πτυχιούχους οικονομολόγους και πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων, ομαδικές παρουσιάσεις προγράμματος σε φορείς και ομαδικές παρουσιάσεις σε φοιτητές. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους θα λαμβάνουν ειδική Βεβαίωση ΠΑ σε τελετή του ΤΟΕ του ΠΑ. Με τά την ολοκλήρωση της ΠΑ, οι φοιτητές θα συναντούνται με τους υπευθύνους του προγράμματος για την ανταλλαγή εμπειριών και την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων από τα συμμετέχοντα μέλη ΔΕΠ, με σκοπό το σχεδιασμό του υπολοίπου των σπουδών των φοιτητών κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις επιδιώξεις τους ως προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εμπειρία της ΠΑ. Υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών αυτής της μορφής θα προσφέρονται στους φοιτητές και σε μεταγενέστερα στάδια. Το υποέργο θα υποστηριχθεί επίσης από ειδικές ενέργειες επικοινωνίας, προώθησης και 11

12 δημοσιότητας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν συμμετοχή σε εκθέσεις (εμπορικές, κλαδικές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.), δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής, παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής, υλοποίηση πλάνου άμεσου marketing κ.λ.π. Κατά την υλοποίηση του έργου θα ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε με χαμηλό κόστος και δαπάνη να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρία και υποδομή του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΘ, να αναληφθούν καινοτόμες ενέργειες με σημαντικά αποτελέσματα για την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας και την ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών παράλληλα με την προσφορά δυνατοτήτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε θέματα νέας οικονομίας και νέων μορφών απασχόλησης (τηλε-εργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λ.π.). Κατόπιν της σχετικής αναγωγής ο εκτιμούμενος αριθμός των φοιτητών που θα κάνουν πρακτική άσκηση χρηματοδοτούμενοι από το ΕΠΕΑΕΚ είναι: 425 φοιτητές (= 400 x 1 + 0,5 x 50). Ο αριθμός των φοιτητών που εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν από το παρόν πρόγραμμα είναι: 310 περίπου. Τα τελευταία εξηγούνται περαιτέρω σε επόμενες ενότητες. Το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν δομημένο σε Πακετα Εργασίας (ΠΕ) δίδεται στη συνέχεια. ΠΕ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Π1.1 Ανακοίνωση προγράμματος σε φοιτητές. Π1.2 Ανακοίνωση προγράμματος σε (δυνητικούς) φορείς υποδοχής φοιτητών. Π1.3 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών. Π1.4 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέων να υποδεχθούν φοιτητές. Π1.5 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομένων φοιτητών. Π1.6 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερόμενων φορέων. Π1.7 Επιλογή φοιτητών. Π1.8 Επιλογή φορέων υποδοχής. Π1.9 Προετοιμασία φοιτητών για την πρακτική τους. Π1.10 Προετοιμασία φορέων για την υποδοχή φοιτητών. Π1.11Ομαδοποίηση φοιτητών και κατανομή τους σε Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. ΠΕ 2: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Π2.1 Πρακτική άσκηση φοιτητών. Π2.2 Επίβλεψη φοιτητών από επόπτες μέλη ΔΕΠ. Π2.3 Επίβλεψη φορέων. Π2.4 Συναντήσεις φοιτητών με Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. Π2.5 Επιτόπιος έλεγχος φοιτητών. Π2.6 Επιτόπιος έλεγχος φορέων. Π2.7 Τηλεφωνικός έλεγχος φοιτητών. Π2.8 Τηλεφωνικός έλεγχος φορέων. ΠΕ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π3.1 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγραμματος Διοίκησης Πρακτικής Ασκησης. Π3.2 Διαρκής αξιολόγηση, αναθεώρηση και βελτίωση υποδείγματος διοίκησης και οργάνωσης. Π3.3 Αξιολόγηση θητειάς πρακτικής άσκησης κάθε συμμετέχοντος φοιτητή (μετά την 12

13 ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.4 Αξιολόγηση φορέων υποδοχής (μετά την ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.5 Χρονικός και γεωγραφικός προγραμματισμός έργου. Π3.6 Διαρκής αναθεώρηση χρονικού και γεωγραφικού προγραμματισμού. Π3.7 Ανάλυση συγκεκρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φοιτητών. Π3.8 Ανάλυση συγκεντρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φορέων υποδοχής. Π3.9 Εσωτερικός Ελεγχος προγράμματος πρακτικής άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΠΕ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π4.1 Συνεργασία με Ενώσεις Αποφοίτων. Π4.2 Οργανωση συναντήσεων & workshops με εργαζόμενους πτυχιούχους οικονομολόγους. Π4.3 Ομαδικές παρουσιάσεις προγράμματος σε φορείς. Π4.4 Ομαδικές παρουσιάσεις σε φοιτητές. Π4.5 Εκδήλωση Απονομής Βεβαιώσεων ΠΑ Π4.6 Συναντήσεις (workshops) με φοιτητές μετά την ΠΑ Π4.7 Λοιπές υπηρεσίες στήριξης φοιτητών μετά την ΠΑ ΠΕ 5: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π5.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις (εμπορικές, κλαδικές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.) Π5.2 Δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής. Π5.3 Παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής. Π5.4 Υλοποίηση πλάνου άμεσου marketing. ΠΕ 6: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Π6.1 Συμπληρωματική εύρεση επιχειρήσεων Π6.2 Συνεργασία σε θέματα επικοινωνίας με παραγωγικούς φορείς Π6.3 Κοινές εκδηλώσεις για την αγορά εργασίας Π6.4 Συνεργασία για συναντήσεις με Ενώσεις Αποφοίτων και εργαζόμενους αποφοίτους Π6.5 Συνεργασία σε θέματα προετοιμασίας φοιτητών ΠΕ 7: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Π7.1 Επικοινωνία με γραφεία πρακτικής άσκησης άλλων ΑΕΙ. Π7.2 Ανταλλαγή πληροφοριών ζήτησης και προσφοράς. Π7.3 Επεξεργασία συγκεντρωθέντων πληροφοριών. Π7.4 Σχεδιασμός ενεργειών κοινού ενδιαφέροντος και οφέλους. ΠΕ 8: ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ηλεκτρονικό εμπόριο και τηλεεργασία) Π8.1 Εντοπισμός, επικοινωνία, αξιολόγηση και επιλογή φορέων. Π8.2 Ειδικές ενέργειες προβολής δυνατοτήτων συμμετοχής σε φορείς μειονεκτούντων περιοχών. Π8.3 Προετοιμασία φορέων και φοιτητών. Π8.4 Πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Π8.5 Πρακτική άσκηση σε θέσεις τηλεεργασίας και εξυπηρέτησης φορέων μειονεκτούντων περιοχών. 13

14 Α3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Π.Α (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΕΤΟΣ Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 1 ΠΕ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Π1.1 Ανακοίνωση προγράμματος σε φοιτητές. Π1.2 Ανακοίνωση προγράμματος σε (δυνητικούς) φορείς υποδοχής φοιτητών. Π1.3 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών. Π1.4 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέων να υποδεχθούν φοιτητές. Π1.5 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομένων φοιτητών Π1.6 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερόμενων φορέων. Μπροσούρες, έντυπο υλικό ανακοινώσεις Μπροσούρες, ανακοινώσεις έντυπο υλικό, δημοσιότητα σε ΜΜΕ Αιτήσεις φοιτητών Αιτήσεις φορέων Αναφορά Αξιολόγησης Αναφορά Αξιολόγησης Επιτροπής Επιτροπής Π1.7 Επιλογή φοιτητών. Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής και συμφωνητικά με φοιτηττές Π1.8 Επιλογή φορέων υποδοχής. Π1.9 Προετοιμασία φοιτητών για την πρακτική τους. Π1.10 Προετοιμασία φορέων για την υποδοχή φοιτητών. Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής και συμφωνητικά με φορείς υποδοχής Συναντήσεις και σεμινάριο Επισκέψεις στο φορέα και υπόμνημα συνεργασίας με υπεύθυνο φορέα υποδοχής αναφορά 14

15 Π1.11 Ομαδοποίηση φοιτητών και κατανομή τους σε Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. 2 ΠΕ 2: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αναφορά κα καταλογοι Π2.1 Πρακτική άσκηση φοιτητών. Π2.2 Επίβλεψη φοιτητών από επόπτες μέλη ΔΕΠ. Ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τελικές εκθέσεις φοιτητων, ερωτηματολογια φοιτητών και φορέων υποδοχής Αναφορές & εκθέσεις Π2.3 Επίβλεψη φορέων. Αναφορές & εκθέσεις Π2.4 Συναντήσεις φοιτητών με Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. Π2.5 Επιτόπιος έλεγχος φοιτητών. Π2.6 Επιτόπιος έλεγχος φορέων. Π2.7 Τηλεφωνικός έλεγχος φοιτητών. Π2.8 Τηλεφωνικός έλεγχος φορέων. 3 ΠΕ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συναντήσεις και workshops, επισκέψεις στους φορείς και αναφορές Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Π3.1 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγραμματος Διοίκησης Πρακτικής Ασκησης. Π3.2 Διαρκής αξιολόγηση, αναθεώρηση και βελτίωση υποδείγματος διοίκησης και οργάνωσης. Εντυπα και αναφορα/manual λειτουργίας Αναφορές και υπομνήματα 15

16 Π3.3 Αξιολόγηση θητειάς πρακτικής άσκησης κάθε συμμετέχοντος φοιτητή (μετά την ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.4 Αξιολόγηση φορέων υποδοχής (μετά την ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.5 Χρονικός και γεωγραφικός προγραμματισμός έργου. Π3.6 Διαρκής αναθεώρηση χρονικού και γεωγραφικού προγραμματισμού. Π3.7 Ανάλυση συγκεκρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φοιτητών. Π3.8 Ανάλυση συγκεντρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φορέων υποδοχής. Π3.9 Εσωτερικός Ελεγχος προγράμματος πρακτικής άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Π. Θ. Αναφορά επόπτη μέλους ΔΕΠ Αναφορά επόπτη μέλους ΔΕΠ, αναφορά και ερωτηματολόγιο επιχείρησης, αναφορά Συμβούλου Πρακτικής Ασκησησης Αναφορά, υπόμνημα Αναφορά, υπόμνημα Αναφορά, μελετη Αναφορά, μελετη Αναφορά, μελετη 4 ΠΕ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π4.1 Συνεργασία με Ενώσεις Αποφοίτων. Π4.2 Οργανωση συναντήσεων & workshops με εργαζόμενους πτυχιούχους οικονομολόγους. Συναντήσεις σεμιναριακης μορφής και workshop Συναντήσεις σεμιναριακης μορφής και workshop 16

17 Π4.3 Ομαδικές παρουσιάσεις προγράμματος σε φορείς. Π4.4 Ομαδικές παρουσιάσεις σε φοιτητές. Π4.5 Εκδήλωση Απονομής Βεβαιώσεων ΠΑ Π4.6 Συναντήσεις (workshops) με φοιτητές μετά την ΠΑ Π4.7 Λοιπές υπηρεσίες στήριξης φοιτητών μετά την ΠΑ 5 ΠΕ 5: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Σεμινάρια, ημερίδες, μικρότερες συναντήσεις σεμιναριακής μορφής και workshop Σεμινάρια, ημερίδες, μικρότερες συναντήσεις σεμιναριακής μορφής και workshop Εκδήλωση, συνάντηση Συνάντηση σεμιναριακής μορφής - workshop Αναφορές και υπομνήματα Π5.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις (εμπορικές, κλαδικές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.) Αναφορά και έντυπο υλικό, συμμετοχή σε έκθεση Π5.2 Δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής. Π5.3 Παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής. Π5.4 Υλοποίηση πλάνου άμεσου marketing. 6 ΠΕ 6: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Π6.1 Συμπληρωματική εύρεση επιχειρήσεων Προσχέδια, μακέτες, φιλμς Εντυπα Αναφορές Κατάλογοι επιχειρήσεων 17

18 Π6.2 Συνεργασία σε θέματα επικοινωνίας με παραγωγικούς φορείς Π6.3 Κοινές εκδηλώσεις για την αγορά εργασίας Π6.4 Συνεργασία για συναντήσεις με Ενώσεις Αποφοίτων και εργαζόμενους αποφοίτους Π6.5 Συνεργασία σε θέματα προετοιμασίας 7 ΠΕ 7: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Κοινές αποστολές εντύπων, κοινή συμμετοχή σε ημερίδες και σεμινάρια Έντυπα και αναφορές Συναντήσεις σεμιναριακής μορφής και workshop Συναντήσεις σεμιναριακης μορφής και workshop Π7.1 Επικοινωνία με γραφεία πρακτικής άσκησης άλλων ΑΕΙ. Έντυπα, συναντήσεις και αναφορές Π7.2 Ανταλλαγή πληροφοριών ζήτησης και προσφοράς Έντυπα, συναντήσεις και αναφορές Π7.3 Επεξεργασία συγκεντρωθέντων πληροφοριών. Έντυπα, αναφορές και υπομνήματα 8 Π7.4 Σχεδιασμός ενεργειών κοινού ενδιαφέροντος και οφέλους. ΠΕ 8: ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ηλεκτρονικό εμπόριο και τηλεεργασία) Έντυπα, συναντήσεις, αναφορές, υπομνήματα και πρακτικά συνεργασίας Π8.1 Εντοπισμός, επικοινωνία, αξιολόγηση και επιλογή φορέων. Κατάλογοι φορέων, έντυπα και αναφορές 18

19 Π8.2 Ειδικές ενέργειες προβολής δυνατοτήτων συμμετοχής σε φορείς μειονεκτούντων περιοχών. Π8.3 Προετοιμασία φορέων και φοιτητών. Π8.4 Πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Π8.5 Πρακτική άσκηση σε θέσεις τηλεεργασίας και εξυπηρέτησης φορέων μειονεκτικών περιοχών. Κατάλογοι φορεων, εντυπα και αναφορές Συναντήσεις και σεμινάριο Ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τελικές εκθέσεις φοιτητών, ερωτηματολόγια φοιτητών και φορέων υποδοχής Ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τελικές εκθέσεις φοιτητών, ερωτηματολόγια φοιτητών και φορέων υποδοχής 19

20 Α4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Δεν έχει υλοποιηθεί και δεν υλοποιείται τρεχόντως πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Α5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου υποέργου και ο βαθμός ανταπόκρισής του στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται είναι υψηλός. Οι λόγοι που επιβάλλουν την προτεινόμενη παρέμβαση είναι ότι, στο σημερινό ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον για οικονομολόγους, η ΠΑ των φοιτητών/τριών αποτελεί πλέον αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και ιδιαίτερα προς αυτό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αναμένεται να είναι σημαντικά λόγω του ότι θέσεις οικονομολόγων υπάρχουν σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Με την ΠΑ οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα ή την τοπική αυτοδιοίκηση και εισάγονται ουσιαστικά σε έναν νέου τύπου προβληματισμό κατά την καθημερινή εργασιακή πρακτική. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα όρια που βάζει η πραγματικότητα του χώρου στον οποίο ζουν, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας θεσμών / αγοράς όσο και οικονομικών απολαβών. Η σφαιρική αντίληψη για τις ευθύνες και τους ρόλους που καλούνται να παίξουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι συμβάλει στην ωριμότητα των ασκουμένων και τους παρακινεί να αναπτύξουν ατομικές ή ομαδικές δεξιότητες. Με αυτά τα δεδομένα, η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών στα περισσότερα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Μάλιστα σε μερικά Ιδρύματα, η σύνδεση αγοράς εργασίας και παροχής γνώσεων φτάνει στο πιο δημιουργικό της απόγειο με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειοφοίτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου είναι η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η ΠΑ, η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα, η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων, η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων και η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παραγωγικών φορέων, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Οι άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίησή του προτεινόμενου έργου είναι κατά κύριο λόγο οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες που θα αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία / προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμά του οικονομολόγου, καθώς και οι φορείς υποδοχείς των ασκουμένων που θα εκπαιδεύσουν και θα δοκιμάσουν νέους οικονομολόγους, τους οποίους ενδέχεται να προσλάβουν ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμα 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 20

21 αργότερα. Η διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου και οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ωφέλειες από την υλοποίησή του είναι υψηλές για όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτό, φορείς υποδοχής, φοιτητές, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ και το ανθρώπινο δυναμικό του έργου, το οποίο θα αναπτύξει περαιτέρω τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρίες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση συναφών δράσεων που οδηγούν στη στενότερη σύνδεση των ΑΕΙ με τους παραγωγικούς φορείς. Η αποδοτικότητα του προτεινόμενου έργου είναι για τους παραπάνω λόγους υψηλή και σημαντική για όλους τους συμμετέχοντες. Α6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Α. Εκτός από τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ, που θα ωφεληθούν άμεσα από το έργο, έμμεσα θα ωφεληθούν: Οι συμμετέχοντες φορείς υποδοχής, οι οποίο θα καλύψουν βραχυχρόνια μέρος των αναγκών τους. Οι συμμετέχοντες φορείς μακροχρόνια, έχοντας την ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδικασία να γνωστοποιήσουν (ποικιλοτρόπως) στα τμήματα με τα οποία συνεργάζονται τις απαιτούμενες δεξιότητες και ειδικότητες, οι οποίες ζητούνται στην αγορά εργασίας και οι οποίες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να έχουν μία επιτυχή σταδιοδρομία. Τα ίδια τα τμήματα που μέσα από την παραπάνω διαδικασία θα μπορέσουν να προσφέρουν προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των παραγωγικών φορέων, συμβάλλοντας κατ αυτό το τρόπο στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Οι μελλοντικοί φοιτητές, διότι μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα θα εδραιωθούν σχέσεις αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας των ΑΕΙ με φορείς υποδοχής, οι οποίες θα συντελέσουν μακροχρόνια στη βιωσιμότητα παρόμοιων δράσεων. Οι απασχολούμενοι στο πρόγραμμα από μεριάς ΑΕΙ, φορέων υποδοχής και Υπουργείου, οι οποίοι θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία και δεξιότητες πάνω στις οποίες αναμένεται να στηριχθεί μέσα από μία διαδικασία διαρκούς κεφαλαιοποίησης η ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων στο μέλλον. Α7. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Α8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμα 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 21

22 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος ΠΑ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών συνδέεται άμεσα με μια σειρά από παράλληλα μέτρα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι του Παν/μίου Θεσσαλίας, όπως: Γραφεία Διασύνδεσης Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Βιβλιοθήκες Δίκτυα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Πρακτικής Ασκησης Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών άλλων ΑΕΙ. Η ανάπτυξη του Προγράμματος ΠΑ συνδέεται άμεσα με μια σειρά από παράλληλα μέτρα που θα προταθούν από το Παν/μιο Θεσσαλίας στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, όπως: Γραφεία Διασύνδεσης Αναβάθμιση των Υποδομών και των Εξοπλισμών της Εκπαίδευσης: Ενίσχυση Βιβλιοθηκών Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνία της Πληροφορίας. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Εναλλακτικές Μορφές Δια βίου Εκπαίδευσης Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμα 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:.. ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ. 07523/16.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:117 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0549-150716 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 6/2/2014 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Κ. Παππάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 3648 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-2-213 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης: «1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα