ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας Νο 2 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Οδηγίες για μία σωστή απάντηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στα παρακάτω συμπληρώνονται τα στοιχεία που λείπουν ανάλογα με το ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης, το που υποβάλλεται το υποέργο κ.λ.π. (Βλέπε Παράρτημα Α για συγκεκριμένο παράδειγμα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «.» Το παρόν Έντυπο Υποβολής είναι αναπόσπαστο μέρος της πρότασής σας και η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική από τον τελικό δικαιούχο. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:.. ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 2

3 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στην ενότητα αυτή περιγράφετε με συντομία ποιο είναι το υποέργο που προτείνεται να υλοποιηθεί. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στην ενότητα αυτή περιγράφετε αναλυτικά το υποέργο που προτείνεται να υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μιλήσετε για τη σκοπιμότητα υλοποίησης του υποέργου, για τον προγραμματισμό υλοποίησή του, για τις δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονται στη κάθε φάση υλοποίησης καθώς και για τα παραδοτέα. Ένα σύνολο δραστηριοτήτων αποτελεί ένα Πακέτο Εργασίας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και να αιτιολογεί την κάθε δραστηριότητα και να αναφέρει το παραδοτέο που θα προκύψει από αυτή (π.χ. Πακέτο εργασίας προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού. Δραστηριότητα 1. Προσέλκυση υποψηφίων. Τρόπος υλοποίησης: Δημοσίευση αγγελιών στον τοπικό τύπο. Παραδοτέο: Κατάλογος υποψηφίων που προσήλθαν για την κάθε θέση Δραστηριότητα 2. Αρχική επιλογή υποψηφίων. Τρόπος υλοποίησης: Προκαταρκτικές συνεντεύξεις, Παραδοτέο: Κατάλογος υποψηφίων που είναι κατάλληλοι για την κάθε θέση Δραστηριότητα 3. Τελική επιλογή υποψηφίων. Τρόπος υλοποίησης Δοκιμασίες, Συνεντεύξεις επιλογής, Επιβεβαίωση πληροφοριών για τους υποψηφίους, Επιλογή. Παραδοτέο: Κατάλογος προσληφθέντων εργαζομένων) Είναι σημαντικό να αναπτύξετε τα πακέτα εργασίας με τρόπο ώστε να το υποέργο να υλοποιηθεί στο βέλτιστο χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το παράδειγμα Νο 1 που σας είχε δοθεί με την εκφώνηση της εργασίας [ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τουριστικής υποδομής, η οποία θα περιλαμβάνει την δημιουργία ενός ξενοδοχείου (υποέργο Νο 1), ενός τουριστικού γραφείου (υποέργο Νο 2 ) και ενός συνεδριακού κέντρου (υποέργο Νο 3)], μερικά από τα πακέτα εργασίας μαζί με τις δραστηριότητές τους θα μπορούσε να είναι τα παρακάτω: Για να διευκολύνω περισσότερο τον σχηματισμό άποψης για τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσα το θέμα, αναφέρω στη συνέχεια τί ΠΕ θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα τέτοιο έργο. Αν συμφωνούμε σε αυτό, νομίζω ότι η ολοκλήρωση της απάντησης είναι σχετικά εύκολη στη συνέχεια. ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 3

4 ΠΕ1. Οργάνωση διοικητικής δομής ΠΕ 1.1. Περιγραφή θέσεων εργασίας και προδιαγραφών ΠΕ 1.2.Οργάνωση της διοικητικής δομής ΠΕ 1.3.Στελέχωση διοικητικής δομής ΠΕ2. Μελέτη προδιαγραφών Συνεδριακού Κέντρου Προκήρυξη μελέτης, Επιλογή Μελετητή, Ανάθεση μελέτης, Υλοποίηση μελέτης ΠΕ3. Μελέτη ανακατασκευής χώρου Προκήρυξη μελέτης, Επιλογή μελετητή, Ανάθεση μελέτης ΠΕ4, Υλοποίηση μελέτης Επιλογή κατασκευαστή, Υπογραφή σύμβασης, Υλοποίηση έργου, ΠΕ5. Προμήθεια εξοπλισμού Προκήρυξη διαγωνισμού, Επιλογή προμηθευτή, Υπογραφή συμβάσεων, Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΠΕ6 Σύνταξη εγχειριδίου Περιγραφής θέσεων εργασίας και προδιαγραφων θέσεων εργασίας Περιγραφή θέσεων εργασίας, Προδιαγραφές θέσεων εργασίας ΠΕ7. Προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού Προσέλκυση υποψηφίων, Αρχική επιλογή υποψηφίων, Τελική επιλογή υποψηφίων, Πρόσληψη ΠΕ8 Διοίκηση Έργου Συντονισμός δραστηριοτήτων, Έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων, Έλεγχος προϋπολογισμών, Σύνταξη αναφορών, Τελικός έλεγχος έργου Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την πλήρη ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 4

5 Α3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) - Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσετε συνοπτικά τα Πακέτα εργασίας που έχετε αναφέρει αναλυτικά στην Ενότητα Α2, τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το κάθε Πακέτο, τα Παραδοτέα καθώς και το χρόνο υλοποίησης του κάθε πακέτου και της κάθε δραστηριότητας ΕΤΟΣ Τίτλος ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 5

6 Α4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Στην ενότητα αυτή αναφέρεται άλλα σχετικά έργα που υλοποιήσατε ή υλοποιείται. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθείτε συνοπτικά στη σκοπιμότητα του προτεινόμενου υποέργου, στις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει οι οποίες δεν καλύπτονται σήμερα, στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του και στους άμεσα ωφελούμενους από την υλοποίησή του. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρετε ποιοι θα ωφεληθούν έμμεσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου υποέργου (π.χ. ένα συνεδριακό κέντρο θα φιλοξενεί συνέδρια, ημερίδες κ.α. και να προσελκύει κοινό ειδικά για την παρακολούθηση αυτών των εκδηλώσεων. Αυτό πως θα επηρεάσει την οικονομική και κοινωνική ζωή της τοπικής κοινωνίας;) Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α7. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Α8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 6

7 Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθείτε στη συνέργεια και συμπληρωματικότητα που θα έχει το υποέργο που θα υλοποιήσετε με τις άλλες δραστηριότητες που ήδη έχει η εταιρεία σε άλλους Νομούς της χώρας Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρεται τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα που θα έχει το υποέργο που θα υλοποιήσετε με τα άλλα υποέργα που προτίθεται να υλοποιήσει στο νομό σας η Εταιρεία (ξενοδοχείο, τουριστικό γραφείο) Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δημήτρης χχχχχχχχχ 8

9 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Π.Α.) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) αξιοποιώντας την εμπειρία του Επιστημονικού Υπεύθυνου και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού στην υλοποίηση έργων πρακτικής άσκηση (χρηματοδοτούμενης από τους φορείς υποδοχής, από το ΕΠΕΑΕΚ Ι, από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου, π.χ., το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ με επιχειρήσεις» του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π.) και του θεσμοθετημένου ρόλου της πρακτικής άσκησης στο ΤΟΕ του ΠΘ, στο οποίο η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών. Βασικός στόχος του Υποέργου είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ της παρεχόμενης από το ΤΟΕ εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου. Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι κυριότερες δράσεις που προτείνονται στα πλαίσια του Υποέργου αφορούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος ΠΑ, στην βελτίωση των δυνατοτήτων οργάνωσης της ΠΑ, στην θέσπιση συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του ΤΟΕ αλλά και του ΠΘ γενικότερα με παραγωγικούς φορείς για την υποστήριξη της ΠΑ, στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας αντίστοιχων με τα προσόντα των φοιτητών, στην ουσιαστική προετοιμασία και την εποπτεία των ασκουμένων φοιτητών, στην καταγραφή και αποτίμηση της αποκτηθείσας εμπειρίας σε σχέση με την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΕ, στον σχεδιασμό μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του Προγράμματος ΠΑ, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών, στην εκπόνηση σχεδίου βιωσιμότητας και στην διάχυση της ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο προβλεπόμενος αριθμός των επωφελούμενων ανδρών φοιτητών του ΤΟΕ από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το Υποέργο είναι 225, ενώ ο αριθμός των επωφελούμενων γυναικών φοιτητριών είναι 225. Ο προβλεπόμενος αριθμός εκδηλώσεων με την μορφή διοργάνωσης ή συμμετοχής σε εργαστήρια (workshops), ημερίδες και συνέδρια στα πλαίσια του Υποέργου είναι 24, ενώ ο προβλεπόμενος αριθμός επισκέψεων με την μορφή αποστολών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης είναι 20. Πιο συγκεκριμένα η αναλυτική περιγραφή, το φυσικό αντικείμενο και το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ένα από τα νέα τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα τα οποία συμπερίλαβε την πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του (βλέπε Παράτημα 2). Αυτό εξασφαλίζει ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι πτυχιούχοι του τμήματος θα έχουν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θέσεις συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. Τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση είναι πολλά και εξασφαλίζονται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΕ του ΠΘ για όλους τους πτυχιούχους. 9

10 Μετά την έγκριση του προγράμματος θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της χρηματοδότησης του από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Η ανακοίνωσή του προς τους φοιτητές θα γίνει με ανακοινώσεις, αφίσες, μοίρασμα έντυπου υλικού και ανοικτές συναντήσεις σεμιναριακής μορφής, workshops και ημερίδες ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν μέσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ). Παράλληλα θα οργανωθούν και ενέργειες για την ενημέρωση επιχειρήσεων και φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών). Αυτό θα γίνει με πολλούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, με ανακοινώσεις και συγγραφή άρθρων στον οικονομικό τύπο, επαγγελματικά έντυπα κ.λ.π., παρουσιάσεις σε άλλα ΜΜΕ, αποστολή ειδικού πακέτου ενημέρωσης σε αντιπροσωπευτικές ενώσεις παραγωγικών φορέων, μεγάλες επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) κ.λ.π. Κατά προτεραιότητα θα ενημερωθούν λεπτομερώς όλες οι επιχειρήσεις και φορείς που έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους (βλέπε προηγούμενη ενότητα και Παράρτημα 1) να υποδεχθούν φοιτητές μας για πρακτική άσκηση. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος φορέων και επιχειρήσεων θα γίνονται εγγράφως, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Ασκησης (βλέπε επόμενη ενότητα). Από τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των φοιτητών, η Επιστημονική Επιτροπή του Τμήματος (αποτελούμενη από 3 μέλη ΔΕΠ συμπεριλαμβανομένου του Επιστημονικού Υπεύθυνου) θα επιλέγει τους φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση (ΠΑ) κάθε περίοδο. Η επιλογή θα γίνεται με ποιοτικά κριτήρια (επιδόσεις και εμπειρία), όπως αυτά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με βάση τον αριθμό μαθημάτων που έχει περάσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, το έτος σπουδών, το μέσο όρο της βαθμολογίας του και τα λοιπά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό του και την αίτηση συμμετοχής που υποβάλει. Οι επιλεγέντες φοιτητές διαλέγουν το φορέα στον οποίο θα κάνουν την πρακτική τους από το σύνολο των διαθεσίμων για την περίοδο που τους ενδιαφέρει. Οι επιχειρήσεις και φορείς θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή με βάση την περιγραφή της θέσης εργασίας που προσφέρουν για πρακτική άσκηση, τη προοπτική πρόσληψης μετά την πρακτική άσκηση, την εμπειρία που προσφέρουν στο φοιτητή κ.λ.π. Το τελικό «ταίριασμα» του φοιτητή με το φορέα, στον οποίο ο φοιτητής θα κάνει τη πρακτική του, γίνεται σε συνεργασία με το ειδικευμένο προσωπικό του προγράμματος, ούτως ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους και τα οφέλη τους από τη συμμετοχή τους. Εφόσον γίνει αυτό το «ταίριασμα», ακολουθεί η προετοιμασία των φορέων και των φοιτητών για την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Στο στάδιο αυτό φορείς και επιχειρήσεις ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματα τους, τους σκοπούς της πρακτικής άσκησης και τη σημαντικότητά της για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και επίσης για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Άσκησης που θα διέπει τη σχέση τους. Η προετοιμασία περιλαμβάνει και επισκέψεις των υπευθύνων και του φοιτητή στο φορέα υποδοχής. Ο υπεύθυνος από μεριάς της επιχείρησης ενημερώνεται για το επίπεδο γνώσεων, εμπειρία κ.λ.π του φοιτητή, τον οποίο θα υποδεχθούν και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας στην επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές στηρίζονται από τους Συμβούλους Πρακτικής Άσκησης για κάθε θέμα και δυσκολία που τυχόν θα αντιμετωπίσουν κατά την πρακτική τους, π.χ. ανάγκη και καθοδήγηση για την απόκτηση συμπληρωματικών (ή απλώς υπενθύμιση) γνώσεων που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους κ.λ.π. Κάθε Σύμβουλος Πρακτικής Άσκησης έχει υπό την επιμέλεια τους ομάδα φοιτητών, στους 10

11 οποίους παρέχει κάθε είδους στήριξη που θα απαιτηθεί για να είναι η πρακτική άσκηση μια επιτυχής εμπειρία για το φορέα και το φοιτητή. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΠΘ. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα προτείνεται να ενταχθούν και να επιδοτηθούν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ το 75 % του αναμενόμενου συνόλου των φοιτητών μέχρι 31/12/ φοιτητές στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αναμένεται να κάνουν πρακτική άσκηση. Η ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα είναι μικρότερη του ενός μηνός και η μέση διάρκεια της πρακτικής άσκηση κάθε φοιτητή αναμένεται να είναι δύο μήνες. O ανοιγμένος (μετά τη σύμφωνα με τις οδηγίες αναγωγή) αριθμός των φοιτητών είναι 425. Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα (ανάλογα με το έτος και σύμφωνα με την προκήρυξη/οδηγίες: 100% το πρώτο έτος εφαρμογής, 60% το δεύτερο και 35% το τρίτο) αναμένεται να είναι περίπου 310. Η πρακτική άσκηση θα είναι αποκλειστικά σε θέσεις στις οποίες ο φορέας υποδοχής θα προσλάμβανε οικονομολόγο. Θα προτιμηθούν επιχειρήσεις και φορείς, οι οποίοι προσφέρουν μια αξιόλογη εμπειρία στους φοιτητές μας και την προοπτική μίας μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης. Κάθε φοιτητής εποπτεύεται από ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος. Το μέλος ΔΕΠ από μεριάς του ΠΘ αξιολογεί την εμπειρία του φοιτητή (Τελική Εκθεση/Αναφορά φοιτητή) σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ αποτελεί και το σύμβουλο του φοιτητή σε όλες τις φάσεις της πρακτικής σε θέματα που αφορούν την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας του φοιτητή από εκπαιδευτικής άποψης (επιλογή κατεύθυνσης/τομέα, μεταπτυχιακού, μαθημάτων επιλογής κ.λ.π.). Τα μέλη ΔΕΠ μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτούν τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τους παραγωγικούς φορείς και τους φοιτητές για την άντληση των στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας μας και των συνθηκών για ανάπτυξη και ευημερία. Καθ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης φοιτητές και φορείς υποδοχής ελέγχονται με τυποποιημένη διαδικασία που περιγράφεται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Άσκησης. Στο τέλος κάθε περιόδου πρακτικής άσκησης, φορείς υποδοχής και φοιτητές αξιολογούν την εμπειρία τους συμπληρώνοντας ο κάθε ένας ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει ετοιμασθεί για αυτό το σκοπό. Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία/απαντήσεις συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και λαμβάνονται υπόψη από τους υπευθύνου για τη διαρκή αξιολόγηση του προγράμματος, τον προσδιορισμό των τυχόν απαιτούμενων διορθωτικών παρεμβάσεων και την αναθεώρηση του Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Άσκησης. Για το ίδιο σκοπό αξιοποιούνται και οι εμπειρίες και πληροφορίες που παρέχονται από το προσωπικό υποστήριξης του υποέργου τις οποίες παρέχουν κατά τον εσωτερικό έλεγχο του υποέργου (εκθέσεις αναφοράς, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες, προσωπικές αναφορές αξιολόγησης κ.λ.π.). Για τη στήριξη του υποέργου και την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, θα αναληφθεί σειρά συμπληρωματικών ενεργειών, όπως συνεργασία με Ενώσεις Αποφοίτων, οργάνωση συναντήσεων & workshops με εργαζόμενους πτυχιούχους οικονομολόγους και πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων, ομαδικές παρουσιάσεις προγράμματος σε φορείς και ομαδικές παρουσιάσεις σε φοιτητές. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους θα λαμβάνουν ειδική Βεβαίωση ΠΑ σε τελετή του ΤΟΕ του ΠΑ. Με τά την ολοκλήρωση της ΠΑ, οι φοιτητές θα συναντούνται με τους υπευθύνους του προγράμματος για την ανταλλαγή εμπειριών και την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων από τα συμμετέχοντα μέλη ΔΕΠ, με σκοπό το σχεδιασμό του υπολοίπου των σπουδών των φοιτητών κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις επιδιώξεις τους ως προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εμπειρία της ΠΑ. Υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών αυτής της μορφής θα προσφέρονται στους φοιτητές και σε μεταγενέστερα στάδια. Το υποέργο θα υποστηριχθεί επίσης από ειδικές ενέργειες επικοινωνίας, προώθησης και 11

12 δημοσιότητας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν συμμετοχή σε εκθέσεις (εμπορικές, κλαδικές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.), δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής, παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής, υλοποίηση πλάνου άμεσου marketing κ.λ.π. Κατά την υλοποίηση του έργου θα ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε με χαμηλό κόστος και δαπάνη να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρία και υποδομή του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΘ, να αναληφθούν καινοτόμες ενέργειες με σημαντικά αποτελέσματα για την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας και την ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών παράλληλα με την προσφορά δυνατοτήτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε θέματα νέας οικονομίας και νέων μορφών απασχόλησης (τηλε-εργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λ.π.). Κατόπιν της σχετικής αναγωγής ο εκτιμούμενος αριθμός των φοιτητών που θα κάνουν πρακτική άσκηση χρηματοδοτούμενοι από το ΕΠΕΑΕΚ είναι: 425 φοιτητές (= 400 x 1 + 0,5 x 50). Ο αριθμός των φοιτητών που εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν από το παρόν πρόγραμμα είναι: 310 περίπου. Τα τελευταία εξηγούνται περαιτέρω σε επόμενες ενότητες. Το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν δομημένο σε Πακετα Εργασίας (ΠΕ) δίδεται στη συνέχεια. ΠΕ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Π1.1 Ανακοίνωση προγράμματος σε φοιτητές. Π1.2 Ανακοίνωση προγράμματος σε (δυνητικούς) φορείς υποδοχής φοιτητών. Π1.3 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών. Π1.4 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέων να υποδεχθούν φοιτητές. Π1.5 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομένων φοιτητών. Π1.6 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερόμενων φορέων. Π1.7 Επιλογή φοιτητών. Π1.8 Επιλογή φορέων υποδοχής. Π1.9 Προετοιμασία φοιτητών για την πρακτική τους. Π1.10 Προετοιμασία φορέων για την υποδοχή φοιτητών. Π1.11Ομαδοποίηση φοιτητών και κατανομή τους σε Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. ΠΕ 2: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Π2.1 Πρακτική άσκηση φοιτητών. Π2.2 Επίβλεψη φοιτητών από επόπτες μέλη ΔΕΠ. Π2.3 Επίβλεψη φορέων. Π2.4 Συναντήσεις φοιτητών με Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. Π2.5 Επιτόπιος έλεγχος φοιτητών. Π2.6 Επιτόπιος έλεγχος φορέων. Π2.7 Τηλεφωνικός έλεγχος φοιτητών. Π2.8 Τηλεφωνικός έλεγχος φορέων. ΠΕ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π3.1 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγραμματος Διοίκησης Πρακτικής Ασκησης. Π3.2 Διαρκής αξιολόγηση, αναθεώρηση και βελτίωση υποδείγματος διοίκησης και οργάνωσης. Π3.3 Αξιολόγηση θητειάς πρακτικής άσκησης κάθε συμμετέχοντος φοιτητή (μετά την 12

13 ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.4 Αξιολόγηση φορέων υποδοχής (μετά την ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.5 Χρονικός και γεωγραφικός προγραμματισμός έργου. Π3.6 Διαρκής αναθεώρηση χρονικού και γεωγραφικού προγραμματισμού. Π3.7 Ανάλυση συγκεκρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φοιτητών. Π3.8 Ανάλυση συγκεντρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φορέων υποδοχής. Π3.9 Εσωτερικός Ελεγχος προγράμματος πρακτικής άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΠΕ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π4.1 Συνεργασία με Ενώσεις Αποφοίτων. Π4.2 Οργανωση συναντήσεων & workshops με εργαζόμενους πτυχιούχους οικονομολόγους. Π4.3 Ομαδικές παρουσιάσεις προγράμματος σε φορείς. Π4.4 Ομαδικές παρουσιάσεις σε φοιτητές. Π4.5 Εκδήλωση Απονομής Βεβαιώσεων ΠΑ Π4.6 Συναντήσεις (workshops) με φοιτητές μετά την ΠΑ Π4.7 Λοιπές υπηρεσίες στήριξης φοιτητών μετά την ΠΑ ΠΕ 5: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π5.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις (εμπορικές, κλαδικές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.) Π5.2 Δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής. Π5.3 Παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής. Π5.4 Υλοποίηση πλάνου άμεσου marketing. ΠΕ 6: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Π6.1 Συμπληρωματική εύρεση επιχειρήσεων Π6.2 Συνεργασία σε θέματα επικοινωνίας με παραγωγικούς φορείς Π6.3 Κοινές εκδηλώσεις για την αγορά εργασίας Π6.4 Συνεργασία για συναντήσεις με Ενώσεις Αποφοίτων και εργαζόμενους αποφοίτους Π6.5 Συνεργασία σε θέματα προετοιμασίας φοιτητών ΠΕ 7: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Π7.1 Επικοινωνία με γραφεία πρακτικής άσκησης άλλων ΑΕΙ. Π7.2 Ανταλλαγή πληροφοριών ζήτησης και προσφοράς. Π7.3 Επεξεργασία συγκεντρωθέντων πληροφοριών. Π7.4 Σχεδιασμός ενεργειών κοινού ενδιαφέροντος και οφέλους. ΠΕ 8: ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ηλεκτρονικό εμπόριο και τηλεεργασία) Π8.1 Εντοπισμός, επικοινωνία, αξιολόγηση και επιλογή φορέων. Π8.2 Ειδικές ενέργειες προβολής δυνατοτήτων συμμετοχής σε φορείς μειονεκτούντων περιοχών. Π8.3 Προετοιμασία φορέων και φοιτητών. Π8.4 Πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Π8.5 Πρακτική άσκηση σε θέσεις τηλεεργασίας και εξυπηρέτησης φορέων μειονεκτούντων περιοχών. 13

14 Α3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Π.Α (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΕΤΟΣ Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 1 ΠΕ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Π1.1 Ανακοίνωση προγράμματος σε φοιτητές. Π1.2 Ανακοίνωση προγράμματος σε (δυνητικούς) φορείς υποδοχής φοιτητών. Π1.3 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών. Π1.4 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέων να υποδεχθούν φοιτητές. Π1.5 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομένων φοιτητών Π1.6 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερόμενων φορέων. Μπροσούρες, έντυπο υλικό ανακοινώσεις Μπροσούρες, ανακοινώσεις έντυπο υλικό, δημοσιότητα σε ΜΜΕ Αιτήσεις φοιτητών Αιτήσεις φορέων Αναφορά Αξιολόγησης Αναφορά Αξιολόγησης Επιτροπής Επιτροπής Π1.7 Επιλογή φοιτητών. Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής και συμφωνητικά με φοιτηττές Π1.8 Επιλογή φορέων υποδοχής. Π1.9 Προετοιμασία φοιτητών για την πρακτική τους. Π1.10 Προετοιμασία φορέων για την υποδοχή φοιτητών. Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής και συμφωνητικά με φορείς υποδοχής Συναντήσεις και σεμινάριο Επισκέψεις στο φορέα και υπόμνημα συνεργασίας με υπεύθυνο φορέα υποδοχής αναφορά 14

15 Π1.11 Ομαδοποίηση φοιτητών και κατανομή τους σε Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. 2 ΠΕ 2: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αναφορά κα καταλογοι Π2.1 Πρακτική άσκηση φοιτητών. Π2.2 Επίβλεψη φοιτητών από επόπτες μέλη ΔΕΠ. Ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τελικές εκθέσεις φοιτητων, ερωτηματολογια φοιτητών και φορέων υποδοχής Αναφορές & εκθέσεις Π2.3 Επίβλεψη φορέων. Αναφορές & εκθέσεις Π2.4 Συναντήσεις φοιτητών με Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. Π2.5 Επιτόπιος έλεγχος φοιτητών. Π2.6 Επιτόπιος έλεγχος φορέων. Π2.7 Τηλεφωνικός έλεγχος φοιτητών. Π2.8 Τηλεφωνικός έλεγχος φορέων. 3 ΠΕ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συναντήσεις και workshops, επισκέψεις στους φορείς και αναφορές Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Π3.1 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγραμματος Διοίκησης Πρακτικής Ασκησης. Π3.2 Διαρκής αξιολόγηση, αναθεώρηση και βελτίωση υποδείγματος διοίκησης και οργάνωσης. Εντυπα και αναφορα/manual λειτουργίας Αναφορές και υπομνήματα 15

16 Π3.3 Αξιολόγηση θητειάς πρακτικής άσκησης κάθε συμμετέχοντος φοιτητή (μετά την ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.4 Αξιολόγηση φορέων υποδοχής (μετά την ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.5 Χρονικός και γεωγραφικός προγραμματισμός έργου. Π3.6 Διαρκής αναθεώρηση χρονικού και γεωγραφικού προγραμματισμού. Π3.7 Ανάλυση συγκεκρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φοιτητών. Π3.8 Ανάλυση συγκεντρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φορέων υποδοχής. Π3.9 Εσωτερικός Ελεγχος προγράμματος πρακτικής άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Π. Θ. Αναφορά επόπτη μέλους ΔΕΠ Αναφορά επόπτη μέλους ΔΕΠ, αναφορά και ερωτηματολόγιο επιχείρησης, αναφορά Συμβούλου Πρακτικής Ασκησησης Αναφορά, υπόμνημα Αναφορά, υπόμνημα Αναφορά, μελετη Αναφορά, μελετη Αναφορά, μελετη 4 ΠΕ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π4.1 Συνεργασία με Ενώσεις Αποφοίτων. Π4.2 Οργανωση συναντήσεων & workshops με εργαζόμενους πτυχιούχους οικονομολόγους. Συναντήσεις σεμιναριακης μορφής και workshop Συναντήσεις σεμιναριακης μορφής και workshop 16

17 Π4.3 Ομαδικές παρουσιάσεις προγράμματος σε φορείς. Π4.4 Ομαδικές παρουσιάσεις σε φοιτητές. Π4.5 Εκδήλωση Απονομής Βεβαιώσεων ΠΑ Π4.6 Συναντήσεις (workshops) με φοιτητές μετά την ΠΑ Π4.7 Λοιπές υπηρεσίες στήριξης φοιτητών μετά την ΠΑ 5 ΠΕ 5: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Σεμινάρια, ημερίδες, μικρότερες συναντήσεις σεμιναριακής μορφής και workshop Σεμινάρια, ημερίδες, μικρότερες συναντήσεις σεμιναριακής μορφής και workshop Εκδήλωση, συνάντηση Συνάντηση σεμιναριακής μορφής - workshop Αναφορές και υπομνήματα Π5.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις (εμπορικές, κλαδικές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.) Αναφορά και έντυπο υλικό, συμμετοχή σε έκθεση Π5.2 Δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής. Π5.3 Παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής. Π5.4 Υλοποίηση πλάνου άμεσου marketing. 6 ΠΕ 6: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Π6.1 Συμπληρωματική εύρεση επιχειρήσεων Προσχέδια, μακέτες, φιλμς Εντυπα Αναφορές Κατάλογοι επιχειρήσεων 17

18 Π6.2 Συνεργασία σε θέματα επικοινωνίας με παραγωγικούς φορείς Π6.3 Κοινές εκδηλώσεις για την αγορά εργασίας Π6.4 Συνεργασία για συναντήσεις με Ενώσεις Αποφοίτων και εργαζόμενους αποφοίτους Π6.5 Συνεργασία σε θέματα προετοιμασίας 7 ΠΕ 7: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Κοινές αποστολές εντύπων, κοινή συμμετοχή σε ημερίδες και σεμινάρια Έντυπα και αναφορές Συναντήσεις σεμιναριακής μορφής και workshop Συναντήσεις σεμιναριακης μορφής και workshop Π7.1 Επικοινωνία με γραφεία πρακτικής άσκησης άλλων ΑΕΙ. Έντυπα, συναντήσεις και αναφορές Π7.2 Ανταλλαγή πληροφοριών ζήτησης και προσφοράς Έντυπα, συναντήσεις και αναφορές Π7.3 Επεξεργασία συγκεντρωθέντων πληροφοριών. Έντυπα, αναφορές και υπομνήματα 8 Π7.4 Σχεδιασμός ενεργειών κοινού ενδιαφέροντος και οφέλους. ΠΕ 8: ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ηλεκτρονικό εμπόριο και τηλεεργασία) Έντυπα, συναντήσεις, αναφορές, υπομνήματα και πρακτικά συνεργασίας Π8.1 Εντοπισμός, επικοινωνία, αξιολόγηση και επιλογή φορέων. Κατάλογοι φορέων, έντυπα και αναφορές 18

19 Π8.2 Ειδικές ενέργειες προβολής δυνατοτήτων συμμετοχής σε φορείς μειονεκτούντων περιοχών. Π8.3 Προετοιμασία φορέων και φοιτητών. Π8.4 Πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Π8.5 Πρακτική άσκηση σε θέσεις τηλεεργασίας και εξυπηρέτησης φορέων μειονεκτικών περιοχών. Κατάλογοι φορεων, εντυπα και αναφορές Συναντήσεις και σεμινάριο Ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τελικές εκθέσεις φοιτητών, ερωτηματολόγια φοιτητών και φορέων υποδοχής Ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τελικές εκθέσεις φοιτητών, ερωτηματολόγια φοιτητών και φορέων υποδοχής 19

20 Α4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Δεν έχει υλοποιηθεί και δεν υλοποιείται τρεχόντως πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Α5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου υποέργου και ο βαθμός ανταπόκρισής του στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται είναι υψηλός. Οι λόγοι που επιβάλλουν την προτεινόμενη παρέμβαση είναι ότι, στο σημερινό ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον για οικονομολόγους, η ΠΑ των φοιτητών/τριών αποτελεί πλέον αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και ιδιαίτερα προς αυτό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αναμένεται να είναι σημαντικά λόγω του ότι θέσεις οικονομολόγων υπάρχουν σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Με την ΠΑ οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα ή την τοπική αυτοδιοίκηση και εισάγονται ουσιαστικά σε έναν νέου τύπου προβληματισμό κατά την καθημερινή εργασιακή πρακτική. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα όρια που βάζει η πραγματικότητα του χώρου στον οποίο ζουν, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας θεσμών / αγοράς όσο και οικονομικών απολαβών. Η σφαιρική αντίληψη για τις ευθύνες και τους ρόλους που καλούνται να παίξουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι συμβάλει στην ωριμότητα των ασκουμένων και τους παρακινεί να αναπτύξουν ατομικές ή ομαδικές δεξιότητες. Με αυτά τα δεδομένα, η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών στα περισσότερα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Μάλιστα σε μερικά Ιδρύματα, η σύνδεση αγοράς εργασίας και παροχής γνώσεων φτάνει στο πιο δημιουργικό της απόγειο με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειοφοίτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου είναι η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η ΠΑ, η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα, η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων, η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων και η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παραγωγικών φορέων, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Οι άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίησή του προτεινόμενου έργου είναι κατά κύριο λόγο οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες που θα αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία / προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμά του οικονομολόγου, καθώς και οι φορείς υποδοχείς των ασκουμένων που θα εκπαιδεύσουν και θα δοκιμάσουν νέους οικονομολόγους, τους οποίους ενδέχεται να προσλάβουν ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμα 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 20

21 αργότερα. Η διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου και οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ωφέλειες από την υλοποίησή του είναι υψηλές για όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτό, φορείς υποδοχής, φοιτητές, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ και το ανθρώπινο δυναμικό του έργου, το οποίο θα αναπτύξει περαιτέρω τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρίες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση συναφών δράσεων που οδηγούν στη στενότερη σύνδεση των ΑΕΙ με τους παραγωγικούς φορείς. Η αποδοτικότητα του προτεινόμενου έργου είναι για τους παραπάνω λόγους υψηλή και σημαντική για όλους τους συμμετέχοντες. Α6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Α. Εκτός από τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ, που θα ωφεληθούν άμεσα από το έργο, έμμεσα θα ωφεληθούν: Οι συμμετέχοντες φορείς υποδοχής, οι οποίο θα καλύψουν βραχυχρόνια μέρος των αναγκών τους. Οι συμμετέχοντες φορείς μακροχρόνια, έχοντας την ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδικασία να γνωστοποιήσουν (ποικιλοτρόπως) στα τμήματα με τα οποία συνεργάζονται τις απαιτούμενες δεξιότητες και ειδικότητες, οι οποίες ζητούνται στην αγορά εργασίας και οι οποίες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να έχουν μία επιτυχή σταδιοδρομία. Τα ίδια τα τμήματα που μέσα από την παραπάνω διαδικασία θα μπορέσουν να προσφέρουν προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των παραγωγικών φορέων, συμβάλλοντας κατ αυτό το τρόπο στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Οι μελλοντικοί φοιτητές, διότι μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα θα εδραιωθούν σχέσεις αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας των ΑΕΙ με φορείς υποδοχής, οι οποίες θα συντελέσουν μακροχρόνια στη βιωσιμότητα παρόμοιων δράσεων. Οι απασχολούμενοι στο πρόγραμμα από μεριάς ΑΕΙ, φορέων υποδοχής και Υπουργείου, οι οποίοι θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία και δεξιότητες πάνω στις οποίες αναμένεται να στηριχθεί μέσα από μία διαδικασία διαρκούς κεφαλαιοποίησης η ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων στο μέλλον. Α7. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Α8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμα 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 21

22 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος ΠΑ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών συνδέεται άμεσα με μια σειρά από παράλληλα μέτρα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι του Παν/μίου Θεσσαλίας, όπως: Γραφεία Διασύνδεσης Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Βιβλιοθήκες Δίκτυα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Πρακτικής Ασκησης Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών άλλων ΑΕΙ. Η ανάπτυξη του Προγράμματος ΠΑ συνδέεται άμεσα με μια σειρά από παράλληλα μέτρα που θα προταθούν από το Παν/μιο Θεσσαλίας στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, όπως: Γραφεία Διασύνδεσης Αναβάθμιση των Υποδομών και των Εξοπλισμών της Εκπαίδευσης: Ενίσχυση Βιβλιοθηκών Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνία της Πληροφορίας. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Εναλλακτικές Μορφές Δια βίου Εκπαίδευσης Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμα 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 22

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Των: Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, Κωνσταντίνου Παναγιώτη Κωστόπουλου* Περίληψη Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2008-2009 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 11/05/2011 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα