ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας Νο 2 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Οδηγίες για μία σωστή απάντηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στα παρακάτω συμπληρώνονται τα στοιχεία που λείπουν ανάλογα με το ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης, το που υποβάλλεται το υποέργο κ.λ.π. (Βλέπε Παράρτημα Α για συγκεκριμένο παράδειγμα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «.» Το παρόν Έντυπο Υποβολής είναι αναπόσπαστο μέρος της πρότασής σας και η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική από τον τελικό δικαιούχο. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:.. ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 2

3 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στην ενότητα αυτή περιγράφετε με συντομία ποιο είναι το υποέργο που προτείνεται να υλοποιηθεί. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στην ενότητα αυτή περιγράφετε αναλυτικά το υποέργο που προτείνεται να υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μιλήσετε για τη σκοπιμότητα υλοποίησης του υποέργου, για τον προγραμματισμό υλοποίησή του, για τις δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονται στη κάθε φάση υλοποίησης καθώς και για τα παραδοτέα. Ένα σύνολο δραστηριοτήτων αποτελεί ένα Πακέτο Εργασίας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και να αιτιολογεί την κάθε δραστηριότητα και να αναφέρει το παραδοτέο που θα προκύψει από αυτή (π.χ. Πακέτο εργασίας προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού. Δραστηριότητα 1. Προσέλκυση υποψηφίων. Τρόπος υλοποίησης: Δημοσίευση αγγελιών στον τοπικό τύπο. Παραδοτέο: Κατάλογος υποψηφίων που προσήλθαν για την κάθε θέση Δραστηριότητα 2. Αρχική επιλογή υποψηφίων. Τρόπος υλοποίησης: Προκαταρκτικές συνεντεύξεις, Παραδοτέο: Κατάλογος υποψηφίων που είναι κατάλληλοι για την κάθε θέση Δραστηριότητα 3. Τελική επιλογή υποψηφίων. Τρόπος υλοποίησης Δοκιμασίες, Συνεντεύξεις επιλογής, Επιβεβαίωση πληροφοριών για τους υποψηφίους, Επιλογή. Παραδοτέο: Κατάλογος προσληφθέντων εργαζομένων) Είναι σημαντικό να αναπτύξετε τα πακέτα εργασίας με τρόπο ώστε να το υποέργο να υλοποιηθεί στο βέλτιστο χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το παράδειγμα Νο 1 που σας είχε δοθεί με την εκφώνηση της εργασίας [ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τουριστικής υποδομής, η οποία θα περιλαμβάνει την δημιουργία ενός ξενοδοχείου (υποέργο Νο 1), ενός τουριστικού γραφείου (υποέργο Νο 2 ) και ενός συνεδριακού κέντρου (υποέργο Νο 3)], μερικά από τα πακέτα εργασίας μαζί με τις δραστηριότητές τους θα μπορούσε να είναι τα παρακάτω: Για να διευκολύνω περισσότερο τον σχηματισμό άποψης για τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσα το θέμα, αναφέρω στη συνέχεια τί ΠΕ θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα τέτοιο έργο. Αν συμφωνούμε σε αυτό, νομίζω ότι η ολοκλήρωση της απάντησης είναι σχετικά εύκολη στη συνέχεια. ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 3

4 ΠΕ1. Οργάνωση διοικητικής δομής ΠΕ 1.1. Περιγραφή θέσεων εργασίας και προδιαγραφών ΠΕ 1.2.Οργάνωση της διοικητικής δομής ΠΕ 1.3.Στελέχωση διοικητικής δομής ΠΕ2. Μελέτη προδιαγραφών Συνεδριακού Κέντρου Προκήρυξη μελέτης, Επιλογή Μελετητή, Ανάθεση μελέτης, Υλοποίηση μελέτης ΠΕ3. Μελέτη ανακατασκευής χώρου Προκήρυξη μελέτης, Επιλογή μελετητή, Ανάθεση μελέτης ΠΕ4, Υλοποίηση μελέτης Επιλογή κατασκευαστή, Υπογραφή σύμβασης, Υλοποίηση έργου, ΠΕ5. Προμήθεια εξοπλισμού Προκήρυξη διαγωνισμού, Επιλογή προμηθευτή, Υπογραφή συμβάσεων, Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΠΕ6 Σύνταξη εγχειριδίου Περιγραφής θέσεων εργασίας και προδιαγραφων θέσεων εργασίας Περιγραφή θέσεων εργασίας, Προδιαγραφές θέσεων εργασίας ΠΕ7. Προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού Προσέλκυση υποψηφίων, Αρχική επιλογή υποψηφίων, Τελική επιλογή υποψηφίων, Πρόσληψη ΠΕ8 Διοίκηση Έργου Συντονισμός δραστηριοτήτων, Έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων, Έλεγχος προϋπολογισμών, Σύνταξη αναφορών, Τελικός έλεγχος έργου Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την πλήρη ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 4

5 Α3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) - Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσετε συνοπτικά τα Πακέτα εργασίας που έχετε αναφέρει αναλυτικά στην Ενότητα Α2, τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το κάθε Πακέτο, τα Παραδοτέα καθώς και το χρόνο υλοποίησης του κάθε πακέτου και της κάθε δραστηριότητας ΕΤΟΣ Τίτλος ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΕΑΠ ΔΕΟ Ενδεικτική Απάντηση 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 5

6 Α4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Στην ενότητα αυτή αναφέρεται άλλα σχετικά έργα που υλοποιήσατε ή υλοποιείται. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθείτε συνοπτικά στη σκοπιμότητα του προτεινόμενου υποέργου, στις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει οι οποίες δεν καλύπτονται σήμερα, στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του και στους άμεσα ωφελούμενους από την υλοποίησή του. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρετε ποιοι θα ωφεληθούν έμμεσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου υποέργου (π.χ. ένα συνεδριακό κέντρο θα φιλοξενεί συνέδρια, ημερίδες κ.α. και να προσελκύει κοινό ειδικά για την παρακολούθηση αυτών των εκδηλώσεων. Αυτό πως θα επηρεάσει την οικονομική και κοινωνική ζωή της τοπικής κοινωνίας;) Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Α7. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Α8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 6

7 Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθείτε στη συνέργεια και συμπληρωματικότητα που θα έχει το υποέργο που θα υλοποιήσετε με τις άλλες δραστηριότητες που ήδη έχει η εταιρεία σε άλλους Νομούς της χώρας Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρεται τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα που θα έχει το υποέργο που θα υλοποιήσετε με τα άλλα υποέργα που προτίθεται να υλοποιήσει στο νομό σας η Εταιρεία (ξενοδοχείο, τουριστικό γραφείο) Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για την ανάπτυξη συγκεκριμένου παραδείγματος. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δημήτρης χχχχχχχχχ 8

9 ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Π.Α.) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) αξιοποιώντας την εμπειρία του Επιστημονικού Υπεύθυνου και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού στην υλοποίηση έργων πρακτικής άσκηση (χρηματοδοτούμενης από τους φορείς υποδοχής, από το ΕΠΕΑΕΚ Ι, από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου, π.χ., το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ με επιχειρήσεις» του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π.) και του θεσμοθετημένου ρόλου της πρακτικής άσκησης στο ΤΟΕ του ΠΘ, στο οποίο η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών. Βασικός στόχος του Υποέργου είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ της παρεχόμενης από το ΤΟΕ εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου. Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι κυριότερες δράσεις που προτείνονται στα πλαίσια του Υποέργου αφορούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος ΠΑ, στην βελτίωση των δυνατοτήτων οργάνωσης της ΠΑ, στην θέσπιση συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του ΤΟΕ αλλά και του ΠΘ γενικότερα με παραγωγικούς φορείς για την υποστήριξη της ΠΑ, στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας αντίστοιχων με τα προσόντα των φοιτητών, στην ουσιαστική προετοιμασία και την εποπτεία των ασκουμένων φοιτητών, στην καταγραφή και αποτίμηση της αποκτηθείσας εμπειρίας σε σχέση με την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΕ, στον σχεδιασμό μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του Προγράμματος ΠΑ, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών, στην εκπόνηση σχεδίου βιωσιμότητας και στην διάχυση της ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο προβλεπόμενος αριθμός των επωφελούμενων ανδρών φοιτητών του ΤΟΕ από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το Υποέργο είναι 225, ενώ ο αριθμός των επωφελούμενων γυναικών φοιτητριών είναι 225. Ο προβλεπόμενος αριθμός εκδηλώσεων με την μορφή διοργάνωσης ή συμμετοχής σε εργαστήρια (workshops), ημερίδες και συνέδρια στα πλαίσια του Υποέργου είναι 24, ενώ ο προβλεπόμενος αριθμός επισκέψεων με την μορφή αποστολών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης είναι 20. Πιο συγκεκριμένα η αναλυτική περιγραφή, το φυσικό αντικείμενο και το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ένα από τα νέα τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα τα οποία συμπερίλαβε την πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του (βλέπε Παράτημα 2). Αυτό εξασφαλίζει ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι πτυχιούχοι του τμήματος θα έχουν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θέσεις συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. Τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση είναι πολλά και εξασφαλίζονται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΕ του ΠΘ για όλους τους πτυχιούχους. 9

10 Μετά την έγκριση του προγράμματος θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της χρηματοδότησης του από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Η ανακοίνωσή του προς τους φοιτητές θα γίνει με ανακοινώσεις, αφίσες, μοίρασμα έντυπου υλικού και ανοικτές συναντήσεις σεμιναριακής μορφής, workshops και ημερίδες ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν μέσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ). Παράλληλα θα οργανωθούν και ενέργειες για την ενημέρωση επιχειρήσεων και φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών). Αυτό θα γίνει με πολλούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, με ανακοινώσεις και συγγραφή άρθρων στον οικονομικό τύπο, επαγγελματικά έντυπα κ.λ.π., παρουσιάσεις σε άλλα ΜΜΕ, αποστολή ειδικού πακέτου ενημέρωσης σε αντιπροσωπευτικές ενώσεις παραγωγικών φορέων, μεγάλες επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) κ.λ.π. Κατά προτεραιότητα θα ενημερωθούν λεπτομερώς όλες οι επιχειρήσεις και φορείς που έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους (βλέπε προηγούμενη ενότητα και Παράρτημα 1) να υποδεχθούν φοιτητές μας για πρακτική άσκηση. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος φορέων και επιχειρήσεων θα γίνονται εγγράφως, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Ασκησης (βλέπε επόμενη ενότητα). Από τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των φοιτητών, η Επιστημονική Επιτροπή του Τμήματος (αποτελούμενη από 3 μέλη ΔΕΠ συμπεριλαμβανομένου του Επιστημονικού Υπεύθυνου) θα επιλέγει τους φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση (ΠΑ) κάθε περίοδο. Η επιλογή θα γίνεται με ποιοτικά κριτήρια (επιδόσεις και εμπειρία), όπως αυτά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με βάση τον αριθμό μαθημάτων που έχει περάσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, το έτος σπουδών, το μέσο όρο της βαθμολογίας του και τα λοιπά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό του και την αίτηση συμμετοχής που υποβάλει. Οι επιλεγέντες φοιτητές διαλέγουν το φορέα στον οποίο θα κάνουν την πρακτική τους από το σύνολο των διαθεσίμων για την περίοδο που τους ενδιαφέρει. Οι επιχειρήσεις και φορείς θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή με βάση την περιγραφή της θέσης εργασίας που προσφέρουν για πρακτική άσκηση, τη προοπτική πρόσληψης μετά την πρακτική άσκηση, την εμπειρία που προσφέρουν στο φοιτητή κ.λ.π. Το τελικό «ταίριασμα» του φοιτητή με το φορέα, στον οποίο ο φοιτητής θα κάνει τη πρακτική του, γίνεται σε συνεργασία με το ειδικευμένο προσωπικό του προγράμματος, ούτως ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους και τα οφέλη τους από τη συμμετοχή τους. Εφόσον γίνει αυτό το «ταίριασμα», ακολουθεί η προετοιμασία των φορέων και των φοιτητών για την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Στο στάδιο αυτό φορείς και επιχειρήσεις ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματα τους, τους σκοπούς της πρακτικής άσκησης και τη σημαντικότητά της για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και επίσης για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Άσκησης που θα διέπει τη σχέση τους. Η προετοιμασία περιλαμβάνει και επισκέψεις των υπευθύνων και του φοιτητή στο φορέα υποδοχής. Ο υπεύθυνος από μεριάς της επιχείρησης ενημερώνεται για το επίπεδο γνώσεων, εμπειρία κ.λ.π του φοιτητή, τον οποίο θα υποδεχθούν και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας στην επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές στηρίζονται από τους Συμβούλους Πρακτικής Άσκησης για κάθε θέμα και δυσκολία που τυχόν θα αντιμετωπίσουν κατά την πρακτική τους, π.χ. ανάγκη και καθοδήγηση για την απόκτηση συμπληρωματικών (ή απλώς υπενθύμιση) γνώσεων που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους κ.λ.π. Κάθε Σύμβουλος Πρακτικής Άσκησης έχει υπό την επιμέλεια τους ομάδα φοιτητών, στους 10

11 οποίους παρέχει κάθε είδους στήριξη που θα απαιτηθεί για να είναι η πρακτική άσκηση μια επιτυχής εμπειρία για το φορέα και το φοιτητή. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΠΘ. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα προτείνεται να ενταχθούν και να επιδοτηθούν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ το 75 % του αναμενόμενου συνόλου των φοιτητών μέχρι 31/12/ φοιτητές στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αναμένεται να κάνουν πρακτική άσκηση. Η ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα είναι μικρότερη του ενός μηνός και η μέση διάρκεια της πρακτικής άσκηση κάθε φοιτητή αναμένεται να είναι δύο μήνες. O ανοιγμένος (μετά τη σύμφωνα με τις οδηγίες αναγωγή) αριθμός των φοιτητών είναι 425. Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα (ανάλογα με το έτος και σύμφωνα με την προκήρυξη/οδηγίες: 100% το πρώτο έτος εφαρμογής, 60% το δεύτερο και 35% το τρίτο) αναμένεται να είναι περίπου 310. Η πρακτική άσκηση θα είναι αποκλειστικά σε θέσεις στις οποίες ο φορέας υποδοχής θα προσλάμβανε οικονομολόγο. Θα προτιμηθούν επιχειρήσεις και φορείς, οι οποίοι προσφέρουν μια αξιόλογη εμπειρία στους φοιτητές μας και την προοπτική μίας μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης. Κάθε φοιτητής εποπτεύεται από ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος. Το μέλος ΔΕΠ από μεριάς του ΠΘ αξιολογεί την εμπειρία του φοιτητή (Τελική Εκθεση/Αναφορά φοιτητή) σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ αποτελεί και το σύμβουλο του φοιτητή σε όλες τις φάσεις της πρακτικής σε θέματα που αφορούν την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας του φοιτητή από εκπαιδευτικής άποψης (επιλογή κατεύθυνσης/τομέα, μεταπτυχιακού, μαθημάτων επιλογής κ.λ.π.). Τα μέλη ΔΕΠ μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτούν τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τους παραγωγικούς φορείς και τους φοιτητές για την άντληση των στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας μας και των συνθηκών για ανάπτυξη και ευημερία. Καθ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης φοιτητές και φορείς υποδοχής ελέγχονται με τυποποιημένη διαδικασία που περιγράφεται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Άσκησης. Στο τέλος κάθε περιόδου πρακτικής άσκησης, φορείς υποδοχής και φοιτητές αξιολογούν την εμπειρία τους συμπληρώνοντας ο κάθε ένας ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει ετοιμασθεί για αυτό το σκοπό. Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία/απαντήσεις συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και λαμβάνονται υπόψη από τους υπευθύνου για τη διαρκή αξιολόγηση του προγράμματος, τον προσδιορισμό των τυχόν απαιτούμενων διορθωτικών παρεμβάσεων και την αναθεώρηση του Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διοίκησης Πρακτικής Άσκησης. Για το ίδιο σκοπό αξιοποιούνται και οι εμπειρίες και πληροφορίες που παρέχονται από το προσωπικό υποστήριξης του υποέργου τις οποίες παρέχουν κατά τον εσωτερικό έλεγχο του υποέργου (εκθέσεις αναφοράς, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες, προσωπικές αναφορές αξιολόγησης κ.λ.π.). Για τη στήριξη του υποέργου και την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, θα αναληφθεί σειρά συμπληρωματικών ενεργειών, όπως συνεργασία με Ενώσεις Αποφοίτων, οργάνωση συναντήσεων & workshops με εργαζόμενους πτυχιούχους οικονομολόγους και πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων, ομαδικές παρουσιάσεις προγράμματος σε φορείς και ομαδικές παρουσιάσεις σε φοιτητές. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους θα λαμβάνουν ειδική Βεβαίωση ΠΑ σε τελετή του ΤΟΕ του ΠΑ. Με τά την ολοκλήρωση της ΠΑ, οι φοιτητές θα συναντούνται με τους υπευθύνους του προγράμματος για την ανταλλαγή εμπειριών και την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων από τα συμμετέχοντα μέλη ΔΕΠ, με σκοπό το σχεδιασμό του υπολοίπου των σπουδών των φοιτητών κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις επιδιώξεις τους ως προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εμπειρία της ΠΑ. Υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών αυτής της μορφής θα προσφέρονται στους φοιτητές και σε μεταγενέστερα στάδια. Το υποέργο θα υποστηριχθεί επίσης από ειδικές ενέργειες επικοινωνίας, προώθησης και 11

12 δημοσιότητας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν συμμετοχή σε εκθέσεις (εμπορικές, κλαδικές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.), δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής, παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής, υλοποίηση πλάνου άμεσου marketing κ.λ.π. Κατά την υλοποίηση του έργου θα ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε με χαμηλό κόστος και δαπάνη να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρία και υποδομή του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΘ, να αναληφθούν καινοτόμες ενέργειες με σημαντικά αποτελέσματα για την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας και την ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών παράλληλα με την προσφορά δυνατοτήτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε θέματα νέας οικονομίας και νέων μορφών απασχόλησης (τηλε-εργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λ.π.). Κατόπιν της σχετικής αναγωγής ο εκτιμούμενος αριθμός των φοιτητών που θα κάνουν πρακτική άσκηση χρηματοδοτούμενοι από το ΕΠΕΑΕΚ είναι: 425 φοιτητές (= 400 x 1 + 0,5 x 50). Ο αριθμός των φοιτητών που εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν από το παρόν πρόγραμμα είναι: 310 περίπου. Τα τελευταία εξηγούνται περαιτέρω σε επόμενες ενότητες. Το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν δομημένο σε Πακετα Εργασίας (ΠΕ) δίδεται στη συνέχεια. ΠΕ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Π1.1 Ανακοίνωση προγράμματος σε φοιτητές. Π1.2 Ανακοίνωση προγράμματος σε (δυνητικούς) φορείς υποδοχής φοιτητών. Π1.3 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών. Π1.4 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέων να υποδεχθούν φοιτητές. Π1.5 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομένων φοιτητών. Π1.6 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερόμενων φορέων. Π1.7 Επιλογή φοιτητών. Π1.8 Επιλογή φορέων υποδοχής. Π1.9 Προετοιμασία φοιτητών για την πρακτική τους. Π1.10 Προετοιμασία φορέων για την υποδοχή φοιτητών. Π1.11Ομαδοποίηση φοιτητών και κατανομή τους σε Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. ΠΕ 2: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Π2.1 Πρακτική άσκηση φοιτητών. Π2.2 Επίβλεψη φοιτητών από επόπτες μέλη ΔΕΠ. Π2.3 Επίβλεψη φορέων. Π2.4 Συναντήσεις φοιτητών με Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. Π2.5 Επιτόπιος έλεγχος φοιτητών. Π2.6 Επιτόπιος έλεγχος φορέων. Π2.7 Τηλεφωνικός έλεγχος φοιτητών. Π2.8 Τηλεφωνικός έλεγχος φορέων. ΠΕ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π3.1 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγραμματος Διοίκησης Πρακτικής Ασκησης. Π3.2 Διαρκής αξιολόγηση, αναθεώρηση και βελτίωση υποδείγματος διοίκησης και οργάνωσης. Π3.3 Αξιολόγηση θητειάς πρακτικής άσκησης κάθε συμμετέχοντος φοιτητή (μετά την 12

13 ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.4 Αξιολόγηση φορέων υποδοχής (μετά την ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.5 Χρονικός και γεωγραφικός προγραμματισμός έργου. Π3.6 Διαρκής αναθεώρηση χρονικού και γεωγραφικού προγραμματισμού. Π3.7 Ανάλυση συγκεκρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φοιτητών. Π3.8 Ανάλυση συγκεντρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φορέων υποδοχής. Π3.9 Εσωτερικός Ελεγχος προγράμματος πρακτικής άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΠΕ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π4.1 Συνεργασία με Ενώσεις Αποφοίτων. Π4.2 Οργανωση συναντήσεων & workshops με εργαζόμενους πτυχιούχους οικονομολόγους. Π4.3 Ομαδικές παρουσιάσεις προγράμματος σε φορείς. Π4.4 Ομαδικές παρουσιάσεις σε φοιτητές. Π4.5 Εκδήλωση Απονομής Βεβαιώσεων ΠΑ Π4.6 Συναντήσεις (workshops) με φοιτητές μετά την ΠΑ Π4.7 Λοιπές υπηρεσίες στήριξης φοιτητών μετά την ΠΑ ΠΕ 5: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π5.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις (εμπορικές, κλαδικές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.) Π5.2 Δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής. Π5.3 Παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής. Π5.4 Υλοποίηση πλάνου άμεσου marketing. ΠΕ 6: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Π6.1 Συμπληρωματική εύρεση επιχειρήσεων Π6.2 Συνεργασία σε θέματα επικοινωνίας με παραγωγικούς φορείς Π6.3 Κοινές εκδηλώσεις για την αγορά εργασίας Π6.4 Συνεργασία για συναντήσεις με Ενώσεις Αποφοίτων και εργαζόμενους αποφοίτους Π6.5 Συνεργασία σε θέματα προετοιμασίας φοιτητών ΠΕ 7: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Π7.1 Επικοινωνία με γραφεία πρακτικής άσκησης άλλων ΑΕΙ. Π7.2 Ανταλλαγή πληροφοριών ζήτησης και προσφοράς. Π7.3 Επεξεργασία συγκεντρωθέντων πληροφοριών. Π7.4 Σχεδιασμός ενεργειών κοινού ενδιαφέροντος και οφέλους. ΠΕ 8: ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ηλεκτρονικό εμπόριο και τηλεεργασία) Π8.1 Εντοπισμός, επικοινωνία, αξιολόγηση και επιλογή φορέων. Π8.2 Ειδικές ενέργειες προβολής δυνατοτήτων συμμετοχής σε φορείς μειονεκτούντων περιοχών. Π8.3 Προετοιμασία φορέων και φοιτητών. Π8.4 Πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Π8.5 Πρακτική άσκηση σε θέσεις τηλεεργασίας και εξυπηρέτησης φορέων μειονεκτούντων περιοχών. 13

14 Α3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Π.Α (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΕΤΟΣ Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 1 ΠΕ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Π1.1 Ανακοίνωση προγράμματος σε φοιτητές. Π1.2 Ανακοίνωση προγράμματος σε (δυνητικούς) φορείς υποδοχής φοιτητών. Π1.3 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών. Π1.4 Εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέων να υποδεχθούν φοιτητές. Π1.5 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομένων φοιτητών Π1.6 Αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερόμενων φορέων. Μπροσούρες, έντυπο υλικό ανακοινώσεις Μπροσούρες, ανακοινώσεις έντυπο υλικό, δημοσιότητα σε ΜΜΕ Αιτήσεις φοιτητών Αιτήσεις φορέων Αναφορά Αξιολόγησης Αναφορά Αξιολόγησης Επιτροπής Επιτροπής Π1.7 Επιλογή φοιτητών. Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής και συμφωνητικά με φοιτηττές Π1.8 Επιλογή φορέων υποδοχής. Π1.9 Προετοιμασία φοιτητών για την πρακτική τους. Π1.10 Προετοιμασία φορέων για την υποδοχή φοιτητών. Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής και συμφωνητικά με φορείς υποδοχής Συναντήσεις και σεμινάριο Επισκέψεις στο φορέα και υπόμνημα συνεργασίας με υπεύθυνο φορέα υποδοχής αναφορά 14

15 Π1.11 Ομαδοποίηση φοιτητών και κατανομή τους σε Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. 2 ΠΕ 2: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αναφορά κα καταλογοι Π2.1 Πρακτική άσκηση φοιτητών. Π2.2 Επίβλεψη φοιτητών από επόπτες μέλη ΔΕΠ. Ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τελικές εκθέσεις φοιτητων, ερωτηματολογια φοιτητών και φορέων υποδοχής Αναφορές & εκθέσεις Π2.3 Επίβλεψη φορέων. Αναφορές & εκθέσεις Π2.4 Συναντήσεις φοιτητών με Συμβούλους Πρακτικής Ασκησης. Π2.5 Επιτόπιος έλεγχος φοιτητών. Π2.6 Επιτόπιος έλεγχος φορέων. Π2.7 Τηλεφωνικός έλεγχος φοιτητών. Π2.8 Τηλεφωνικός έλεγχος φορέων. 3 ΠΕ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συναντήσεις και workshops, επισκέψεις στους φορείς και αναφορές Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Ειδικά Δελτία Αναφοράς ελεγκτή Π3.1 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγραμματος Διοίκησης Πρακτικής Ασκησης. Π3.2 Διαρκής αξιολόγηση, αναθεώρηση και βελτίωση υποδείγματος διοίκησης και οργάνωσης. Εντυπα και αναφορα/manual λειτουργίας Αναφορές και υπομνήματα 15

16 Π3.3 Αξιολόγηση θητειάς πρακτικής άσκησης κάθε συμμετέχοντος φοιτητή (μετά την ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.4 Αξιολόγηση φορέων υποδοχής (μετά την ολοκλήρωση κάθε θητείας πρακτικής άσκησης). Π3.5 Χρονικός και γεωγραφικός προγραμματισμός έργου. Π3.6 Διαρκής αναθεώρηση χρονικού και γεωγραφικού προγραμματισμού. Π3.7 Ανάλυση συγκεκρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φοιτητών. Π3.8 Ανάλυση συγκεντρωθέντων στοιχείων από ερωτηματολόγια φορέων υποδοχής. Π3.9 Εσωτερικός Ελεγχος προγράμματος πρακτικής άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Π. Θ. Αναφορά επόπτη μέλους ΔΕΠ Αναφορά επόπτη μέλους ΔΕΠ, αναφορά και ερωτηματολόγιο επιχείρησης, αναφορά Συμβούλου Πρακτικής Ασκησησης Αναφορά, υπόμνημα Αναφορά, υπόμνημα Αναφορά, μελετη Αναφορά, μελετη Αναφορά, μελετη 4 ΠΕ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π4.1 Συνεργασία με Ενώσεις Αποφοίτων. Π4.2 Οργανωση συναντήσεων & workshops με εργαζόμενους πτυχιούχους οικονομολόγους. Συναντήσεις σεμιναριακης μορφής και workshop Συναντήσεις σεμιναριακης μορφής και workshop 16

17 Π4.3 Ομαδικές παρουσιάσεις προγράμματος σε φορείς. Π4.4 Ομαδικές παρουσιάσεις σε φοιτητές. Π4.5 Εκδήλωση Απονομής Βεβαιώσεων ΠΑ Π4.6 Συναντήσεις (workshops) με φοιτητές μετά την ΠΑ Π4.7 Λοιπές υπηρεσίες στήριξης φοιτητών μετά την ΠΑ 5 ΠΕ 5: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Σεμινάρια, ημερίδες, μικρότερες συναντήσεις σεμιναριακής μορφής και workshop Σεμινάρια, ημερίδες, μικρότερες συναντήσεις σεμιναριακής μορφής και workshop Εκδήλωση, συνάντηση Συνάντηση σεμιναριακής μορφής - workshop Αναφορές και υπομνήματα Π5.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις (εμπορικές, κλαδικές, οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.) Αναφορά και έντυπο υλικό, συμμετοχή σε έκθεση Π5.2 Δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής. Π5.3 Παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής. Π5.4 Υλοποίηση πλάνου άμεσου marketing. 6 ΠΕ 6: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Π6.1 Συμπληρωματική εύρεση επιχειρήσεων Προσχέδια, μακέτες, φιλμς Εντυπα Αναφορές Κατάλογοι επιχειρήσεων 17

18 Π6.2 Συνεργασία σε θέματα επικοινωνίας με παραγωγικούς φορείς Π6.3 Κοινές εκδηλώσεις για την αγορά εργασίας Π6.4 Συνεργασία για συναντήσεις με Ενώσεις Αποφοίτων και εργαζόμενους αποφοίτους Π6.5 Συνεργασία σε θέματα προετοιμασίας 7 ΠΕ 7: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Κοινές αποστολές εντύπων, κοινή συμμετοχή σε ημερίδες και σεμινάρια Έντυπα και αναφορές Συναντήσεις σεμιναριακής μορφής και workshop Συναντήσεις σεμιναριακης μορφής και workshop Π7.1 Επικοινωνία με γραφεία πρακτικής άσκησης άλλων ΑΕΙ. Έντυπα, συναντήσεις και αναφορές Π7.2 Ανταλλαγή πληροφοριών ζήτησης και προσφοράς Έντυπα, συναντήσεις και αναφορές Π7.3 Επεξεργασία συγκεντρωθέντων πληροφοριών. Έντυπα, αναφορές και υπομνήματα 8 Π7.4 Σχεδιασμός ενεργειών κοινού ενδιαφέροντος και οφέλους. ΠΕ 8: ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ηλεκτρονικό εμπόριο και τηλεεργασία) Έντυπα, συναντήσεις, αναφορές, υπομνήματα και πρακτικά συνεργασίας Π8.1 Εντοπισμός, επικοινωνία, αξιολόγηση και επιλογή φορέων. Κατάλογοι φορέων, έντυπα και αναφορές 18

19 Π8.2 Ειδικές ενέργειες προβολής δυνατοτήτων συμμετοχής σε φορείς μειονεκτούντων περιοχών. Π8.3 Προετοιμασία φορέων και φοιτητών. Π8.4 Πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Π8.5 Πρακτική άσκηση σε θέσεις τηλεεργασίας και εξυπηρέτησης φορέων μειονεκτικών περιοχών. Κατάλογοι φορεων, εντυπα και αναφορές Συναντήσεις και σεμινάριο Ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τελικές εκθέσεις φοιτητών, ερωτηματολόγια φοιτητών και φορέων υποδοχής Ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τελικές εκθέσεις φοιτητών, ερωτηματολόγια φοιτητών και φορέων υποδοχής 19

20 Α4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Δεν έχει υλοποιηθεί και δεν υλοποιείται τρεχόντως πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Α5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου υποέργου και ο βαθμός ανταπόκρισής του στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται είναι υψηλός. Οι λόγοι που επιβάλλουν την προτεινόμενη παρέμβαση είναι ότι, στο σημερινό ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον για οικονομολόγους, η ΠΑ των φοιτητών/τριών αποτελεί πλέον αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και ιδιαίτερα προς αυτό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αναμένεται να είναι σημαντικά λόγω του ότι θέσεις οικονομολόγων υπάρχουν σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Με την ΠΑ οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα ή την τοπική αυτοδιοίκηση και εισάγονται ουσιαστικά σε έναν νέου τύπου προβληματισμό κατά την καθημερινή εργασιακή πρακτική. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα όρια που βάζει η πραγματικότητα του χώρου στον οποίο ζουν, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας θεσμών / αγοράς όσο και οικονομικών απολαβών. Η σφαιρική αντίληψη για τις ευθύνες και τους ρόλους που καλούνται να παίξουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι συμβάλει στην ωριμότητα των ασκουμένων και τους παρακινεί να αναπτύξουν ατομικές ή ομαδικές δεξιότητες. Με αυτά τα δεδομένα, η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών στα περισσότερα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Μάλιστα σε μερικά Ιδρύματα, η σύνδεση αγοράς εργασίας και παροχής γνώσεων φτάνει στο πιο δημιουργικό της απόγειο με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειοφοίτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου είναι η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η ΠΑ, η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα, η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων, η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων και η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παραγωγικών φορέων, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Οι άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίησή του προτεινόμενου έργου είναι κατά κύριο λόγο οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες που θα αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία / προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμά του οικονομολόγου, καθώς και οι φορείς υποδοχείς των ασκουμένων που θα εκπαιδεύσουν και θα δοκιμάσουν νέους οικονομολόγους, τους οποίους ενδέχεται να προσλάβουν ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμα 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 20

21 αργότερα. Η διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου και οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ωφέλειες από την υλοποίησή του είναι υψηλές για όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτό, φορείς υποδοχής, φοιτητές, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ και το ανθρώπινο δυναμικό του έργου, το οποίο θα αναπτύξει περαιτέρω τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρίες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση συναφών δράσεων που οδηγούν στη στενότερη σύνδεση των ΑΕΙ με τους παραγωγικούς φορείς. Η αποδοτικότητα του προτεινόμενου έργου είναι για τους παραπάνω λόγους υψηλή και σημαντική για όλους τους συμμετέχοντες. Α6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Α. Εκτός από τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ, που θα ωφεληθούν άμεσα από το έργο, έμμεσα θα ωφεληθούν: Οι συμμετέχοντες φορείς υποδοχής, οι οποίο θα καλύψουν βραχυχρόνια μέρος των αναγκών τους. Οι συμμετέχοντες φορείς μακροχρόνια, έχοντας την ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδικασία να γνωστοποιήσουν (ποικιλοτρόπως) στα τμήματα με τα οποία συνεργάζονται τις απαιτούμενες δεξιότητες και ειδικότητες, οι οποίες ζητούνται στην αγορά εργασίας και οι οποίες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να έχουν μία επιτυχή σταδιοδρομία. Τα ίδια τα τμήματα που μέσα από την παραπάνω διαδικασία θα μπορέσουν να προσφέρουν προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των παραγωγικών φορέων, συμβάλλοντας κατ αυτό το τρόπο στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Οι μελλοντικοί φοιτητές, διότι μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα θα εδραιωθούν σχέσεις αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας των ΑΕΙ με φορείς υποδοχής, οι οποίες θα συντελέσουν μακροχρόνια στη βιωσιμότητα παρόμοιων δράσεων. Οι απασχολούμενοι στο πρόγραμμα από μεριάς ΑΕΙ, φορέων υποδοχής και Υπουργείου, οι οποίοι θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία και δεξιότητες πάνω στις οποίες αναμένεται να στηριχθεί μέσα από μία διαδικασία διαρκούς κεφαλαιοποίησης η ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων στο μέλλον. Α7. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Α8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμα 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 21

22 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος ΠΑ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών συνδέεται άμεσα με μια σειρά από παράλληλα μέτρα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι του Παν/μίου Θεσσαλίας, όπως: Γραφεία Διασύνδεσης Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Βιβλιοθήκες Δίκτυα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Πρακτικής Ασκησης Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών άλλων ΑΕΙ. Η ανάπτυξη του Προγράμματος ΠΑ συνδέεται άμεσα με μια σειρά από παράλληλα μέτρα που θα προταθούν από το Παν/μιο Θεσσαλίας στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, όπως: Γραφεία Διασύνδεσης Αναβάθμιση των Υποδομών και των Εξοπλισμών της Εκπαίδευσης: Ενίσχυση Βιβλιοθηκών Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνία της Πληροφορίας. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Εναλλακτικές Μορφές Δια βίου Εκπαίδευσης Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμα 2ης Γραπτής Εργασίας (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014 Η Πρακτική Άσκηση 2 Η Πρακτική Άσκηση είναι ένα καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η Πρακτική Άσκηση ηηείναι ένα καθοριστικό βήμα στην επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών και γενικότερα στην

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Βίκτορας Στιβανάκης (βασικό στέλεχος) Δημήτριος Σπαρτινός (στέλεχος) Έλενα Σταματίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση 2007-2013. Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ι.Α. Ρουσιάς Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πειραιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π. Εκπαίδευσης & Αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύντομη περιγραφή φορέα Α. O Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 10 ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής, με την επωνυμία Κοι.Σ.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:.. ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0549-150716 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ -ΣΤΟΧΟΙ Να εξασφαλιστεί, μέσω της ΠΑ, ένας ουσιαστικός και λειτουργικός συγκερασμός της Παιδαγωγικής Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ιδρύθηκε με Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Α3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2600/31-8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2600/31-8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2600/31-8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα ΕΛΛΑΔΑ 14.05.2015 Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα Στον Πολυχώρο «ΙΑΝΟΣ» στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου διακρατική ηµερίδα, µε την συµµετοχή Γερµανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0480 150529 Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος 2013

Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος 2013 Πράξη «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Δικαιούχος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓ ΩΝ Τ Μ ΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ Τηλ: +30 26210 20888 E-mail: mme@teipat.gr Fax: +30 26210 20889 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών,

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 12.518 ενεργοί φοιτητές και 28.451 εγγεγραμμένοι φοιτητές 335 άτομα μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα