ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΟ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3 1. Eισαγωγή Το παρόν κείµενο αποτελεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο Πληροφόρησης και ηµοσιότητας του Ε.Π. Κρήτης και Νησιών Αιγαίου. Αποτελεί το βασικό κείµενο για την υλοποίηση της Πληροφόρησης και ηµοσιότητας που ως διαδικασία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων υπάγεται στις κανονιστικές υποχρεώσεις του 1083/2006, αλλά ταυτόχρονα είναι σε πλήρη συνάφεια µε το σύνολο των θεσµικών και διοικητικών πλαισίων της εθνικής νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε το Άρθρο 69 του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) Υπ Αριθ. 1083/2006 της 11 ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, «Το κράτος µέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Επίσης, στον Εφαρµοστικό Κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης εκεµβρίου 2006, αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι: «Η εµπειρία έχει αποδείξει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γνωρίζουν επαρκώς το ρόλο της Κοινότητας στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων µε στόχο την τόνωση της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να καταρτιστεί ένα επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο να καθορίζει λεπτοµερώς τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που είναι αναγκαία ώστε να γεφυρωθεί το χάσµα που παρατηρείται στην επικοινωνία και την ενηµέρωση». Το επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου περιλαµβάνει τα ακόλουθα: τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό τη στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα λαµβάνονται από τη διαχειριστική αρχή και τα οποία θα προορίζονται για δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους και κοινό, όσον αφορά την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 3

4 τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την υλοποίηση του σχεδίου τις διοικητικές υπηρεσίες ή τους διοικητικούς φορείς που είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας ένδειξη του τρόπου µε τον οποίο τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά την προβολή και την αναγνωρισιµότητα των επιχειρησιακών προγραµµάτων και του ρόλου που διαδραµατίζει η Κοινότητα. Η Κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου και η υλοποίησή του διέπεται από τους εξής Κανονισµούς και Νόµους: Καν. 1828/06 «Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του (ΕΚ) Υπ. Αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής». Νόµος 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». ιατάξεις εφαρµογής του Ε.Π. Κρήτης Νήσων Αιγαίου

5 2. Πληροφόρηση & ηµοσιότητα στην Προγραµµατική Περίοδο Η Π & αποτελεί βασικό κοµµάτι της διαχείρισης τη νέα προγραµµατική περίοδο. Στόχοι της στρατηγικής αυτής είναι: η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό, και η προβολή της προστιθέµενης αξίας της κοινοτικής συµµετοχής στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηµατοδότηση των ταµείων, δηλαδή οι µηχανισµοί χορήγησης των πόρων των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους. Οι ειδικοί στόχοι αναλύονται παρακάτω κατά άξονα προτεραιότητας, µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των χωρικών ενοτήτων από άποψη οικονοµική, κοινωνική και αναπτυξιακή. Οι ειδικοί αυτοί στόχοι επίσης θα εξειδικευθούν µε τρόπο που να είναι συµβατός µε τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες υλοποίησης και βέβαια για τα παραπάνω θα ενηµερωθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου. Το επόµενο βήµα αφορά τα στοχοθετούµενα κοινά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 που γενικά είναι: - Οι δυνητικοί δικαιούχοι - Οι δικαιούχοι - Το ευρύ κοινό Στα παραπάνω στοχοθετούµενα κοινά περιλαµβάνονται επιµέρους κοινά-στόχοι, που επιλέγονται κατά προτεραιότητα, βάσει των ειδικών στόχων κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος, και θα πρέπει να προσεγγίζονται µε τα κατάλληλα µέσα, κατά περίπτωση. Οι κύριες κατηγορίες στοχοθετούµενων κοινών, που µπορούν να λειτουργήσουν και ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, είναι οι εξής : Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α και β βαθµού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ) Κλαδικές και Επαγγελµατικές Ενώσεις και Οργανισµοί που εκπροσωπούν επιχειρήσεις (Επαγγελµατικές Οργανώσεις Επιµελητήρια: ΤΕΕ, Οικονοµικό Επιµελητήριο, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ) Οικονοµικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (ΕΒΕΑ, ΓΣΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΒΕΕ, ΞΕΕ, κλπ) 5

6 Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης) Οι στόχοι επικοινωνίας είναι συνάρτηση του στοχοθετούµενου κοινού και αναλύονται διεξοδικά στο κεφάλαιο 4.1 Στρατηγική. Τέλος, τα Μέσα που θα χρησιµοποιηθούν είναι το εργαλείο µε το οποίο η στρατηγική και οι στόχοι αναλύονται και τίθενται σε εφαρµογή. Ανάλυση του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης κατά επιµέρους φάσεις µε βάση την στρατηγική και τα µέσα δίνεται στην συνέχεια. 6

7 3. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια συνοπτική αναφορά στο επιχειρησιακό πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου προκειµένου σταδιακά να γίνει η κατάλληλη προσαρµογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου στο πρόγραµµα που αποτελεί και το αντικείµενο προβολής. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , η Χωρική Ενότητα «Κρήτης Νήσων Αιγαίου» θεωρείται ως ενιαία «Περιφέρεια Προγραµµατισµού». Η Χωρική Ενότητα «Κρήτης Νήσων Αιγαίου» διαµορφώνει λειτουργικά ένα νησιώτικο χώρο αποτελούµενο από περισσότερα από 90 νησιά (µικρά, µεσαία, µεγάλα) ενώ διοικητικά περιλαµβάνει τις τρεις Περιφέρειες: Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Όντας νησιωτική χωρική ενότητα χαρακτηρίζεται από προβλήµατα - ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες - δυνατότητες που διαµορφώνουν ένα σύνθετο αναπτυξιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και µεσογειακό επίπεδο. Στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που δηµιουργείται, η Χωρική Ενότητα Κρήτης- Νήσων Αιγαίου θα πρέπει να αντιµετωπίσει τα έντονα προβλήµατα προσπελασιµότητας, να διαφυλάξει και να αξιοποιήσει µε βιώσιµο τρόπο τους σηµαντικούς περιβαλλοντικούς, πολιτισµικούς και τουριστικούς πόρους, ο µοναδικός συνδυασµός των οποίων αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των υπό αναφορά Περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αυξήσει την ελκυστικότητά της ως τόπου επενδύσεων, επιχειρηµατικότητας, αλλά και ως τουριστικού προορισµού. Οι τρεις νησιωτικές Περιφέρειες αντιµετωπίζουν στην Προγραµµατική Περίοδο δύο κοινές στρατηγικές προκλήσεις: την αξιοποίηση του µεταβαλλόµενου διεθνούς περιβάλλοντος (τεχνολογικές αλλαγές ιδιαίτερα στους τοµείς των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τη βαρύτητα των υπηρεσιών στο σχηµατισµό του εθνικού πλούτου, στη στροφή των επιδιώξεων των ανθρώπων υπέρ ποιοτικών στόχων, κλπ) ώστε να µετατραπούν οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες από µειονεκτήµατα σε πλεονεκτήµατα. την εφαρµογή της έννοιας της αειφορίας, δηλαδή της σταθερής και βιώσιµης αναπτυξιακής πορείας που να επιτρέπει τη διατήρηση της φυσιογνωµίας τους και των χαρακτηριστικών τους σε βάθος χρόνου, βελτιώνοντας την ελκυστικότητά τους. 7

8 Το γενικό αναπτυξιακό όραµα της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης Νήσων Αιγαίου» διαµορφώνεται ως εξής: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης Το αναπτυξιακό όραµα της Χωρικής Ενότητας εξυπηρετείται από τους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους, µέσω των οποίων αξιοποιούνται οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήµατα, και εστιάζουν στην εφαρµογή «επιταχυντικών αναπτυξιακών πολιτικών» (growth-accelerating/expansionary policies) στη χωρική ενότητα, δηλαδή µε συνδυασµό διεύρυνσης του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και διατήρησης διεύρυνσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων: Στρατηγικοί Στόχοι 1. Βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας 2. Προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και σύνδεσή τους µε την επιχειρηµατικότητα 3. ιασφάλιση της βιωσιµότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδοµών, έµφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας 4. Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής 5. Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηµατικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 6. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την αποτελεσµατική ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής Με βάση τα παραπάνω και µε συνεκτίµηση του ανοιχτού κοινωνικού διαλόγου που υποστήριξε το σχεδιασµό, οι στρατηγικές παρεµβάσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου εξειδικεύονται στους ακόλουθους Γενικούς Στόχους : 8

9 1. Βελτίωση της προσπελασιµότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής), 2. ιασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 3. Ενσωµάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεµβάσεις σε συνδυασµό µε την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος, 4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάµωση των εξωστρεφών συνεργασιών, 5. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, καλλιέργεια της καινοτοµίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, 6. Συνδυασµένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισµικών πόρων, 7. Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων, 8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων της Χωρικής Ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης Το πρόγραµµα διαρθρώνεται στους εξής 12 άξονες προτεραιότητας: 1. Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης 2. Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 3. Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 4. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Κρήτης 5. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 6. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 7. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης 8. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 9. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 10. Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 11. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης- Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο 12. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Στόχου Σταδιακής Εισόδου- Νότιο Αιγαίο 9

10 3.1 Περιφέρεια Κρήτης Ο στρατηγικός στόχος - όραµα «Κρήτη Κέντρο Οικονοµίας και Έρευνας στη Ν.Α. Μεσόγειο» που είχε τεθεί στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους επαναπροσδιορίζεται σε «Ανάδειξη του ρόλου της Κρήτης στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου στη βάση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, της χρήσης προηγµένων τεχνολογιών και καινοτοµίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της» λαµβάνοντας υπόψη: τις διεθνείς εξελίξεις, τις δυνατότητες της τοπικής οικονοµίας, τη στρατηγική της Λισσαβόνας και τις πολιτικές Συνοχής, τις τρεις βασικές αρχές του ΕΣΠΑ: ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Το παραπάνω όραµα βασίζεται στις εξής παραµέτρους: τη δυνατότητα ανάδειξης του Ηρακλείου σε εµπορευµατικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή, µε δεδοµένη την ύπαρξη άλλων ισχυρών και ήδη ανεπτυγµένων λιµανιών, τόσο στην ανατολική όσο και στην κεντρική Μεσόγειο. τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της Κρήτης που προσδιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξής της ως οικονοµικού κέντρου, µε βάση τη σύνθεση της τοπικής παραγωγής, τις εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες βασικών τοπικών παραγωγικών µονάδων και τα σηµερινά στοιχεία προέλευσης - προορισµού εµπορευµάτων. Οι αναβαθµισµένες υπηρεσίες και συγκεκριµένα ο τουρισµός και οι προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν τη βάση για εξωστρεφείς προσανατολισµούς της τοπικής οικονοµίας. τις στρατηγικές που ακολουθούν άλλα ανταγωνιστικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή και τις επιλογές που κάνουν για να σταθεροποιήσουν ή και να διευρύνουν τον ρόλο τους στην ευρύτερη περιοχή. Ο παραπάνω αυτός στόχος ως προς το ρόλο της Κρήτης στη Ν.Α. Μεσόγειο, µετά και την ένταξη της Κύπρου και της Μάλτας στην ΕΕ, επαναπροσδιορίζεται σε σχέση µε συγκεκριµένους πλέον άξονες συνεργασίας και αλληλεγγύης τους οποίους η νέα στρατηγική της Κρήτης θα κληθεί να εξυπηρετήσει. Τα µεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων εκτιµάται ότι υπάρχουν: 10

11 Στον τουρισµό και τον πολιτισµό, µε βελτίωση των πυλών εισόδου-εξόδου, ανάδειξη του φυσικού, πολιτισµικού και ιστορικού περιβάλλοντος, καθώς και µε την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στον τοµέα του τουρισµού, η διασφάλιση κρίσιµου βιώσιµου µεγέθους και δικτυώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την περεταίρω ανάπτυξή του. Ταυτόχρονα προωθείται µε επιτυχία το άνοιγµα νέων αγορών στον τοµέα του τουρισµού. Επιπλέον, προϋποθέσεις ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα είναι η δηµιουργία τουριστικών προϊόντων που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (ειδικές µορφές τουρισµού), ο σαφής προσδιορισµός του επιδιωκόµενου ρόλου της Περιφέρειας στο ενιαίο Ευρωπαϊκό και ευρύτερο Μεσογειακό χώρο και η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στις προηγµένες υπηρεσίες, στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και επικοινωνιών καθώς και στη βιοτεχνολογία. Στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Όπως αναφέρεται και στην Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ενέργεια για το Μέλλον: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», η Κρήτη θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως «πιλοτική» Περιφέρεια, κέντρο ανταλλαγής εµπειριών και µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για εκτεταµένες εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη και την Μεσόγειο. Στη γεωργία, εφόσον εξασφαλισθούν εφαρµογές συστηµάτων ειδικής ποιότητας σε επιλεγµένα τοπικά προϊόντα και βελτίωση του συστήµατος τυποποίησης, διακίνησης και προώθησης των προϊόντων. Με δεδοµένες τις διαφοροποιήσεις στα καταναλωτικά πρότυπα αλλά και στις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, η έµφαση πρέπει να δοθεί κατά κύριο λόγο στην σταθερότητα της ποιότητας στην τυποποίηση, στην εκµετάλλευση του θεσµού της «ονοµασίας προέλευσης», στην βιολογική γεωργία και στην επιθετική πολιτική προώθησης µε τη δηµιουργία αποτελεσµατικών δικτύων διανοµής στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Όσον αφορά στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης είναι η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδοµής σε σχέση µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων και των στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, θα ληφθεί µέριµνα για την ασφαλή διάθεση των στερεών και υγρών αποβλήτων για το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας, και θα διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις για το «κλείσιµο» και την αποκατάσταση όλων των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης (ΧΑ Α) που υπάρχουν. 11

12 3.2 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στηρίζονται στη δυναµική δηµογραφική της εικόνα, στο εξαιρετικό φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον της, στους τουριστικούς και πολιτισµικούς πόρους διεθνούς εµβέλειας καθώς και στην παραδοσιακή νησιωτική κουλτούρα εξωστρέφειας που τη χαρακτηρίζουν. Οι δυνατότητες που διαφαίνονται στην επερχόµενη δεκαετία και είναι δυνατόν να τις αξιοποιήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βασίζονται: στη διεθνή ζήτηση για ειδικές µορφές τουρισµού στις εφαρµογές νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στην απελευθέρωση των αγορών συγκοινωνιών, ενέργειας και επικοινωνιών στο ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την επόµενη προγραµµατική περίοδο (Περιφέρεια Στ. 2) Κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προγραµµατική περίοδο , αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. Η επιλογή αυτή αφορά όλους τους παραγωγικούς τοµείς και στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονοµίας της Περιφέρειας. Επικεντρώνεται στον τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα στον τουρισµό, όπου η Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και τη διαφοροποίησή του, µε αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Παράλληλα θα επιχειρηθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας να στηριχθεί σ ένα νέο, δυναµικό και πρωτότυπο πόλο ανάπτυξης, που αφορά στην έρευνα και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Η επιλογή αυτή, ως προτεραιότητα ανάπτυξης κατά την νέα προγραµµατική περίοδο, θα γίνει αφορµή να προωθήσει άµεσα την διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και αναµένεται µακροπρόθεσµα να καταστήσει το Νότιο Αιγαίο ένα σύγχρονο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας διεθνούς εµβέλειας. Έτσι η στρατηγική αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας για την προγραµµατική περίοδο διατυπώνεται ως εξής: «Ποιότητα στο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν σε συνθήκες αειφορίας, χώρος σύγχρονης έρευνας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας», ώστε το Νότιο Αιγαίο να καταστεί η πιο ανταγωνιστική Περιφέρεια της Ελλάδας. 12

13 Αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αποτελούν: Η βελτίωση της προσπελασιµότητας, που αποτελεί και ιδιαίτερο πρόβληµα λόγω της πολυνησιακής µορφής της Περιφέρειας. Η προσπελασιµότητα ερµηνεύεται τόσο σαν χωρική πρόσβαση όσο και σαν δυνατότητα βελτιωµένης πρόσβασης των κατοίκων και επισκεπτών σε υπηρεσίες. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, δηλαδή, η συγκράτηση κρίσιµου µεγέθους πληθυσµού και παραγωγικών ηλικιών αλλά και η αναβάθµισή του (από άποψη κατάρτισης και ειδικοτήτων) ώστε να στηρίξει την επιθυµητή ανάπτυξη. Η εξασφάλιση της αειφορίας των πόρων, που σηµαίνει συνετή διαχείριση και αξιοποίησή τους. Η βελτίωση της λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης, χωρίς την οποία δεν µπορεί να υπάρξει οµαλή ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου. Η παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας. Υπογραµµίζεται ότι, όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, οι ανάγκες σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων σε οικισµούς Γ προτεραιότητας (Οδηγία 91/271), θα καλυφθούν στο σύνολό τους από πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ, συµπεριλαµβανοµένων και των έργων γέφυρας της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Το σύνολο των προβλεπόµενων έργων διαχείρισης απορριµµάτων (νέοι ΧΥΤΑ, ΣΜΑ), καθώς και η αποκατάσταση των ΧΑ Α, προβλέπεται να καλυφθούν από πόρους του Ταµείου Συνοχής. Από το ΠΕΠ Κρήτης Νήσων Αιγαίου προβλέπονται συµπληρωµατικές παρεµβάσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε εκσυγχρονισµούς και βελτιώσεις υφισταµένων έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων, οικισµών Β και Γ προτεραιότητας, καθώς και σε έργα διαχείρισης λυµέτων σε παραθαλάσσιους οικισµούς. Η επιτυχία του νέου σχεδιασµού έγκειται στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών και στην προστασία του φυσικού και πολιτισµικού πλούτου, προκειµένου να επιτευχθεί το ποιοτικό άλµα, το οποίο θα οδηγήσει στην πραγµατοποίηση της αναπτυξιακής επιλογής της Περιφέρειας. 13

14 3.3 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ο γενικός στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας για την προγραµµατική περίοδο , είναι η άµβλυνση της διπλής περιφερειακότητας και η ενδυνάµωση της εξωστρέφειάς της, µε τη διεύρυνση / µεγέθυνση και αναδιοργάνωση της παραγωγικής της βάσης. Ο γενικός στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου βασίζεται στους παρακάτω τρεις πυλώνες/αναπτυξιακές δυνατότητες: Εξωστρέφεια της παραγωγικής δραστηριότητας και αύξηση της ελκυστικότητας της. Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Ένα µέρος της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας θα εξυπηρετηθεί από το πρόγραµµα της Περιφέρειας το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και έχει ενσωµατωθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης Νήσων Αιγαίου ». Ο Κεντρικός Στρατηγικός Στόχος του συγχρηµατοδοτούµενου από το ΕΤΠΑ Προγράµµατος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εστιάζεται στην εξασφάλιση της ισόρροπης χωρικής / νησιωτικής και οικονοµικής / παραγωγικής ανάπτυξης και αναβάθµισης του επιπέδου ζωής των πολιτών της. Με αυτόν τον Κεντρικό Στρατηγικό Στόχο του Προγράµµατος και τις δράσεις µε τις οποίες αυτός θα επιτευχθεί, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σκοπεύει να καλύψει κατά ένα σηµαντικό βαθµό τις ανάγκες των εξής αναπτυξιακών προτεραιοτήτων: Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών / διανησιωτικών και ενδονησιωτικών ανισοτήτων. Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, των τριών αναπτυξιακών πυλώνων / προτεραιοτήτων, οι οποίες λειτουργούν ως επί µέρους στρατηγικοί στόχοι, είναι οι παρακάτω : 14

15 Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας. Για την επίτευξη αυτού του επιµέρους στρατηγικού στόχου, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής αφορούν στην Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας, µε τη βελτίωση και επέκταση των οδικών και λιµενικών µεταφορικών υποδοµών και στην Βελτίωση / ανάδειξη υποδοµών επιπέδου διαβίωσης, µε τη δηµιουργία υποδοµών υγείας, εκπαίδευσης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και των αγροτικών / µειονεκτικών περιοχών. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας. Για την αύξηση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι: η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µε την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στον παραγωγικό εξοπλισµό, και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων, και η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, στηριζόµενη στην προστασία και αξιοποίηση των ιδιαίτερων και πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας, προς την κατεύθυνση παροχής υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, µε παράλληλη αποτελεσµατική προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, στο εσωτερικό της Χώρας και στο εξωτερικό. Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών διανησιωτικών και ενδονησιωτικών / τοπικών ανισοτήτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου / προτεραιότητας, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής / γενικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: η ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας, µε τη βελτίωση και επέκταση των οδικών και λιµενικών µεταφορικών υποδοµών, η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, και η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µε την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στο παραγωγικό εξοπλισµό και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων σε σχετικά µικρή κλίµακα και σύµφωνα µε τα τοπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού ιστού. 15

16 4. Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Στρατηγική Η Στρατηγική Επικοινωνίας καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγουµε να προσεγγίσουµε το θέµα που θέλουµε να προβάλλουµε ώστε να επιτύχουµε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά τους στόχους της επικοινωνίας µας. Το Σχέδιο ράσης έπεται της Στρατηγικής Επικοινωνίας και αποτελείται από τις φάσεις επικοινωνίας και τις ενέργειες που την εξυπηρετούν, χρονικά κατανεµηµένες και κοστολογηµένες. Η στρατηγική επικοινωνίας αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία µε τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό και καθορίζεται µε βάση την ήδη αποκτηθείσα εµπειρία, καθώς και τις νέες επιδιώξεις. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα µηνύµατα, την εικόνα και το ύφος, το οποίο είναι επεξηγηµατικό µε περιεχόµενο ουσίας αντιληπτό από το µέσο πολίτη και τα επιµέρους κοινά στόχους. Η οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής εξασφαλίζει τη µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος µέσα από τη συνέργια, τη συµπληρωµατικότητα, τη συνεκτικότητα, τη µέγιστη δυνατή οµοιογένεια και τη δυνατότητα συντονισµού και οικονοµιών κλίµακας λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού και τις ενέργειες συνεργαζόµενων φορέων και δικαιούχων. Πριν προχωρήσουµε αναλυτικά στην περιγραφή της στρατηγικής αξίζει να σηµειώσουµε ως βασικές αρχές της διαδικασίας διαµόρφωσης της στρατηγικής τα εξής: Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σηµαντικός για την υλοποίηση του προγράµµατος διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. για την αποτελεσµατική επικοινωνία, η χρήση απλών µηνυµάτων απαλλαγµένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα 16

17 συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα είναι απαραίτητη, προκειµένου να ενθαρρύνεται η συµµετοχή των πολιτών. Το δίκτυο συνεργαζόµενων αποτελεί βασικό µέρος της διαδικασίας Π & και εξασφαλίσει ευρεία διάδοση της πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος καθώς και οικονοµίες κλίµακας. Η ανάδειξη των καλών πρακτικών και η προβολή τους µε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν το σύνολο του κοινού να γνωρίζει Τελικό ζητούµενο είναι µαζί µε την κάλυψη των στόχων του κανονισµού είναι η δηµιουργία µιας σαφούς εικόνας για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται, τις ευκαιρίες συµµετοχής που υπάρχουν και τις θετικές επιπτώσεις που θα δηµιουργηθούν. Σχηµατικά ο συνδυασµός των παραπάνω επιδιώξεων φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 17

18 Η λογική ακολουθία της διαφηµιστικής στρατηγικής επιδιώκει να χτίσει σταδιακά πρώτα Αντίληψη (περί τίνος πρόκειται) εν συνεχεία Αποδοχή (σε τι µε αφορά) και τέλος Συνείδηση (µε ενδιαφέρει, θέλω να συµµετέχω) λειτουργώντας από πάνω προς τα κάτω σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα. Η επανάληψη σε συνδυασµό µε τις αλληλοσυµπληρούµενες δράσεις δηµοσιότητας και προβολής, συντελούν στην σταδιακή δηµιουργία συνείδησης. Μελετώντας τους άξονες και τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους του Ε.Π. σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράµµατος, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χωρικής ενότητας, σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα και τους περιορισµούς για οικονοµική, κοινωνική και ποιοτική αναβάθµιση, το πνεύµα που διέπει το ΕΣΠΑ και σε συνδυασµό µε την ανάγκη µεγιστοποίησης της κατανόησης των στόχων και των επιπτώσεων, µας καθοδηγούν στον προσδιορισµό της επικοινωνιακής στρατηγικής που, κατά την εφαρµογή της, θα επιτύχει τα µέγιστα δυνατά αποτελέσµατα, κυρίως όσον αφορά στην κατανόηση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου αναφέρεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της χωρικής ενότητας και αν αυτό αναλυθεί σε επίπεδο επιµέρους διοικητικής Περιφέρειας επίσης δίνει έµφαση: Στην Περιφέρεια Κρήτης, αναπτυξιακό ζητούµενο είναι η ανάδειξη του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου στη βάση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, της χρήσης προηγµένων τεχνολογιών και καινοτοµίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Στο Νότιο Αιγαίο δίνεται έµφαση στο να καταστεί η Περιφέρεια πιο ανταγωνιστική. Επιπλέον δίνεται έµφαση στην ποιότητα στο τουριστικό και 18

19 πολιτιστικό προϊόν σε συνθήκες αειφορίας, να γίνει το Νότιο Αιγαίο χώρος σύγχρονης έρευνας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας». Στο Βόρειο Αιγαίο, στην άµβλυνση της διπλής περιφερειακότητας και στην ενδυνάµωση της εξωστρέφειάς της, µε την διεύρυνση / µεγέθυνση και αναδιοργάνωση της παραγωγικής της βάσης. Με βάση τα παραπάνω, η στρατηγική επικοινωνίας θα στοχεύει στην ενδυνάµωση του αναπτυξιακού οράµατος και στην υπηρέτηση των δύο κεντρικών µηνυµάτων του οράµατος που θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν επικοινωνιακά, την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία. Τα δύο παραπάνω µηνύµατα θα προβληθούν ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας, ενώ η ένταση των επιµέρους µηνυµάτων θα προσαρµοστεί κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση όµως, το πνεύµα της επικοινωνίας θα στηρίζεται στο ρόλο του ΕΠ της Χωρικής Ενότητας ως εµψυχωτή και συντονιστή µιας συλλογικής προσπάθειας για την ορθολογική οικονοµική και ποιοτική ανάπτυξη της Περιφέρειας. ηλαδή, µε απλά λόγια το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου έχει µια κοινή στρατηγική επικοινωνίας, ενώ οι επιµέρους τακτικές και ειδικοί στόχοι επικοινωνίας θα προσαρµόζονται στα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε διοικητικής περιφέρειας. Η κεντρική στρατηγική κατεύθυνση της επικοινωνίας µας, θα στηριχθεί στην έννοια: Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου = Αναβάθµιση της Καθηµερινότητας = Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους = Ανταγωνιστικότητα Η τεκµηρίωση αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης στηρίζεται σε τρεις λέξεις κλειδιά. Αυτές οι τρεις λέξεις κλειδιά θα αποτελέσουν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο θα χτισθούν και θα προσαρµοσθούν όλα τα κυρίως µέτρα και δράσεις που κρίνουµε σκόπιµο να προβάλλουµε, και που θεωρούµε ότι καλύπτουν την κεντρική φιλοσοφία του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και τις προτεραιότητες του. Αναλυτικά λοιπόν οι επιµέρους Ειδικοί Στόχοι Επικοινωνίας, οι οποίοι είναι ενιαίοι και ολοκληρώνουν την αίσθηση του κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασµού για ισότιµη ανάπτυξη, είναι: 19

20 Επικοινωνιακός Ειδικός Στόχος 1 : Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής (Κοινωνία) Επικοινωνιακός Ειδικός Στόχος 2 : Προβολή - ανάδειξη του περιβάλλοντος (Περιβάλλον) Επικοινωνιακός Ειδικός Στόχος 3 : Στήριξη της Επιχειρηµατικότητας (Επιχειρηµατικότητα καινοτοµία - εξωστρέφεια) Η Κοινωνία θα καλύπτει θέµατα όπως: o ισότητα των δύο φύλων o ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων o κοινωνία της πληροφορίας o πολιτισµό o υγεία o παιδεία (εκπαίδευση κατάρτιση) Το Περιβάλλον θα καλύπτει θέµατα όπως: o τουρισµό o εναλλακτικές µορφές τουρισµού o έργα υποδοµής και ενδοπεριφερειακής διασύνδεσης o λιµάνια αλιευτικά καταφύγια o ήπιας µορφής ενέργεια o βιολογικούς καθαρισµούς o δίκτυα ύδρευσης o υγρά και στερεά απόβλητα o ολοκληρωµένες δράσεις αναπλάσεως περιοχών o διαφύλαξη και βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος o περιοχές φυσικού κάλλους Η Επιχειρηµατικότητα θα καλύπτει θέµατα όπως προώθηση επώνυµων τοπικών προϊόντων τουριστικά καταλύµατα τουριστικές υπηρεσίες εναλλακτικές µορφές τουρισµού παρεµβάσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης µεταποιητικές επιχειρήσεις προώθησης της καινοτοµίας Στη συνέχεια έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστεί µια µήτρα συσχέτισης των επιµέρους επικοινωνιακών στόχων µε τους αναπτυξιακούς γενικούς στόχους του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου. 20

21 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Αναπτυξιακός Στόχος Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης Κεντρική Επικοινωνιακή ΣτρατηγικήΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: = Αναβάθµιση της Καθηµερινότητας = Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους = Ανταγωνιστικότητα 1. Βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας 2. Προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και σύνδεσή τους µε την επιχειρηµατικότητα Επικοινωνιακός Στόχος 1 ο :Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής (Κοινωνία) 3. ιασφάλιση της βιωσιµότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδοµών, έµφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας 4. Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής Επικοινωνιακός Στόχος 2 ο : Προβολή ανάδειξη του περιβάλλοντος (Περιβάλλον) 5. Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηµατικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων Επικοινωνιακός Στόχος 3 ο : Στήριξη της Επιχειρηµατικότητας (Επιχειρηµατικότητα καινοτοµία - εξωστρέφεια) 6. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την αποτελεσµατική ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής 21

22 ΜΗΤΡΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Γενικοί Στόχοι Ε.Π./ Επικοινωνιακοί Στόχοι Επικοινωνιακός Στόχος 1 : Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής (Κοινωνία) Επικοινωνιακός Στόχος 2 : Προβολή - ανάδειξη του περιβάλλοντος (Περιβάλλον) Επικοινωνιακός Στόχος 3 : Στήριξη της Επιχειρηµατικότητας (Επιχειρηµατικότητα καινοτοµία - εξωστρέφεια) 1. Βελτίωση της προσπελασιµότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής), Χ Χ 2. ιασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 3. Ενσωµάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεµβάσεις σε συνδυασµό µε την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος, Χ Χ Χ 4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάµωση των εξωστρεφών συνεργασιών, Χ 5. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, καλλιέργεια της καινοτοµίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, Χ Χ 6. Συνδυασµένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισµικών πόρων Χ Χ 7. Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων 8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων της Χωρικής Ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης Χ Χ Χ Χ Χ

23 Έχει ενδιαφέρον στη συνέχεια να γίνει αναφορά στα ιδιαίτερα στοιχεία της κάθε Περιφέρειας, που επηρεάζουν την επικοινωνιακή της στρατηγική χωρίς όµως να διαφοροποιούν ριζικά το πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του Ε.Π. Κρήτης και Ν. Αιγαίου, όπως αυτό παρουσιάστηκε παραπάνω. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ως κεντρική αναπτυξιακή επιλογή την ανάδειξη του ρόλου της Κρήτης στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου, στη βάση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, της χρήσης προηγµένων τεχνολογιών και καινοτοµίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Η στρατηγική αυτή επιλογή επιµερίζεται σε τακτικές και στόχους που αφορούν τόσο την επιχειρηµατική βάση και την καινοτοµικότητα που καλείται να παίζει ο επιχειρηµατικός ιστός της Περιφέρειας, όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Κρίσιµος είναι ο ρόλος της Περιφέρειας στην ευρύτερη Ν.Α. Μεσόγειο και συνεπώς η επικοινωνιακή στρατηγική θα έχει διττό ρόλο: την ανάδειξη των αναπτυξιακών παρεµβάσεων ως διαδικασιών και εργαλείων που θα αναδείξουν την επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία, αλλά και την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης την ανάδειξη των αναπτυξιακών παρεµβάσεων που θα επιβεβαιώσουν να ενισχύσουν τον ρόλο της περιοχής ως σηµαντικό στο ευρύτερο γεωγραφικό χώρο Η επικοινωνιακή αυτή στρατηγική καλείται µε ισόρροπο τρόπο να δείξει την αξία της έννοιας καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα µαζί µε ποιότητα ζωής, αλλά και χωρική ανάπτυξη (ανάδειξη του ρόλου της Κρήτης στην Ν.Α. Μεσόγειο). Τα παραπάνω προσαρµόζονται πλήρως στους ειδικούς στόχους επικοινωνίας που αφορούν: στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας στους οποίους η Κρήτη έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναφορά της Κρήτης ως περιοχής µε συνεχώς αναδυόµενο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της καθηµερινότητας τους

24 Με βάση τα παραπάνω η Π & θα κάνει µε διάφορα µέσα και τρόπους γνωστή την στρατηγική του Ε.Π. και οι ικαιούχοι θα αντιλαµβάνονται τον δικό τους ρόλο ως µέρος της διαδικασίας της αναπτυξιακής στρατηγικής. Έτσι θα ενισχύεται στη συνείδηση του κοινού το µήνυµα ότι η ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να ειδωθεί (όπως και στο Γ ΚΠΣ) µέσα από την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. Το όραµα και οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονοµίας της. Επικεντρώνεται στον τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα στον τουρισµό, όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και τη διαφοροποίησή του, µε αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Θα επιχειρηθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας να στηριχθεί σε ένα νέο, δυναµικό και «πρωτότυπο» πόλο ανάπτυξης, που αφορά την έρευνα και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Έτσι, η «στρατηγική αναπτυξιακή επιλογή» της Περιφέρειας για την προγραµµατική περίοδο διατυπώνεται ως εξής: «Ποιότητα στο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν σε συνθήκες αειφορίας, χώρος σύγχρονης έρευνας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας», ώστε το Νότιο Αιγαίο να καταστεί η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια της Ελλάδας. Το επικοινωνιακό σχέδιο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η στρατηγική επικοινωνίας έχει λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου, ο οποίος απαρτίζεται από περισσότερα από σαράντα κατοικηµένα νησιά. Έχουν προβλεφθεί δράσεις µε ειδική στόχευση σε µικρότερα αλλά και µεγάλα νησιά, των οποίων οι κάτοικοι, λόγω απόστασης από τα διοικητικά κέντρα ή απουσίας τοπικών ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και εφηµερίδων, απολαµβάνουν εκ των πραγµάτων περιορισµένη ενηµέρωση. Η πληροφόρηση, κυρίως των κατοίκων αλλά και των δυνητικών δικαιούχων µιας Περιφέρειας µε 40 και πλέον κατοικηµένα νησιά, δεν µπορεί -εκ των πραγµάτων- να είναι οµοιόµορφη. Ποικίλει τόσο στο περιεχόµενο και στην ποιότητα, όσο και στην ποσότητα και το ρυθµό µε τον οποίο παρέχεται. Σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαφοροποίηση από νησί σε νησί παίζουν η απόσταση από τα διοικητικά κέντρα και η απουσία τοπικών Μέσων Ενηµέρωσης σε µεγάλο αριθµό νησιών. Έτσι, για να φτάσει η πληροφορία στα µικρότερα νησιά της Περιφέρειας, αλλά και σε µεγαλύτερα νησιά που είναι σε κάποιο βαθµό αποµονωµένα, πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδροµή από ότι πχ. στη Σύρο 24

25 ή τη Ρόδο και να ληφθούν ιδιαίτερα µέτρα. Για αυτό και οι προβλεπόµενες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας του Προγράµµατος διαφοροποιούνται αισθητά στο Νότιο Αιγαίο σε σχέση µε άλλες Περιφέρειες. Επιπλέον, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δέχεται το µεγαλύτερο, συγκριτικά µε άλλες περιφέρειες της χώρας, αριθµό επισκεπτών, Ελλήνων και αλλοδαπών, οι οποίοι είναι απαραίτητο να αποτελέσουν επίσης στόχο των δράσεων προβολής. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έχοντας ως κεντρικό αναπτυξιακό της στόχο την άµβλυνση της διπλής περιφερειακότητας και την ενδυνάµωση της εξωστρέφειάς της, µε την διεύρυνση / µεγέθυνση και αναδιοργάνωση της παραγωγικής της βάσης, οφείλει επικοινωνιακά να προωθήσει εκείνο το πλαίσιο Π & που θα δίνει στους Τελικούς ικαιούχους και την κοινή γνώµη την κεντρική ιδέα της ισόρροπής ανάπτυξης, µε υποδοµές και δράσεις εξωστρεφείς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Επιπλέον αναλύοντας τους ειδικούς στόχους επικοινωνίας και τη συσχέτιση τους µε τους αναπτυξιακούς στόχους βλέπουµε ότι οι τελευταίοι προσανατολίζονται: στην προώθηση της εξωστρέφειας της παραγωγικής δραστηριότητας και αύξηση της ελκυστικότητάς της, που επικοινωνιακά συσχετίζεται µε τον στόχο της προώθησης της έννοιας της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας στη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής που επικοινωνιακά συσχετίζεται µε τη στρατηγική της αναβάθµισης της καθηµερινότητας και την έννοια της περιβαλλοντικής ανάπτυξης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής που επίσης σχετίζεται επικοινωνιακά κυρίως µε την έννοια της προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο στρατηγικών επικοινωνιακών επιλογών, τα Μέσα που θα επιλεγούν θα δίνουν έµφαση στην πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων σε όλα τα νησιά, ώστε να αναλάβουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα προωθούν την έννοια της εξωστρέφειας και τη δηµιουργία υποδοµών για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Κρίσιµος σε αυτό το σηµείο είναι ο ρόλος 25

26 των τοπικών δικτύων πληροφόρησης µε τη λειτουργία τους ως πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης & Ενηµέρωσης για τους στόχους και τις επιδιώξεις του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ενδεικτική και σχηµατική παρουσίαση της στρατηγικής επικοινωνίας του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου δίνεται στη συνέχεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ποιότητα Ζωής Κοινωνία Περιβάλλον Επιχειρηµατικότητα ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Internet site ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ενδεικτικά) Οργάνωση Γραφείου Τύπου υνητικοί ικαιούχοι Τοπικοί Φορείς Σχολεία ηµοσιογράφοι Τοπικά κοινά 26

27 4.2 Στοχοθετούµενο Κοινό Τα κύρια στοχοθετούµενα κοινά για το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου είναι: - Οι δυνητικοί δικαιούχοι - Οι δικαιούχοι - Το ευρύ κοινό Βάσει των ειδικών στόχων κάθε Περιφέρειας στα παραπάνω στοχοθετούµενα κοινά περιλαµβάνονται επιµέρους κοινά-στόχοι τα οποία προσεγγίζονται µε τα κατάλληλα Μέσα, κατά περίπτωση. Για το ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου η στοχοθεσία του κοινού αναλύεται ως εξής: Επιλέξιµοι φορείς Ειδικές κοινωνικές οµάδες ιαµορφωτές κοινής γνώµης (opinion leaders) Ευρύ κοινό Οι επιλέξιµοι φορείς είναι: υνητικοί ικαιούχοι και ικαιούχοι Φορείς Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα που εδρεύουν στην Χωρική Ενότητα Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων Περιφερειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Επιµελητήρια Αντιπροσωπευτικοί Φορείς Ιδιωτικού Τοµέα Αντιπροσωπευτικοί Φορείς Κοινωνικού Τοµέα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Οι ειδικές κοινωνικές οµάδες, περιλαµβάνουν: Νέους & Νέες Γυναίκες Άνεργους Υποαπασχολούµενους Οικονοµικούς Μετανάστες Ευπαθείς Οµάδες Πληθυσµού Οι διαµορφωτές κοινής γνώµης χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες: ιαµορφωτές Γνώµης (Opinion Leaders) στο χώρο των ΜΜΕ Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & ιαµορφωτές Γνώµης στην έδρα της Περιφέρειας και στις Χώρες της Ε.Ε. 27

28 Ως ευρύ κοινό ορίζουµε: Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, πολίτες της Χωρικής Ενότητας Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, πολίτες της Ελληνικής Επικράτειας Σηµαντικός για την αποτελεσµατικότητα των µηνυµάτων και την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων είναι και ο πολλαπλασιασµός της πληροφόρησης, µέσω των κατάλληλων φορέων ή οργανισµών. Το ρόλο αυτό µπορεί να αναλάβουν κατά περίπτωση: Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α και β βαθµού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ) Κλαδικές και Επαγγελµατικές Ενώσεις και Οργανισµοί που εκπροσωπούν επιχειρήσεις (Επαγγελµατικές Οργανώσεις Επιµελητήρια: ΤΕΕ, Οικονοµικό Επιµελητήριο, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ) Οικονοµικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (ΕΒΕΑ, ΓΣΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΒΕΕ, ΞΕΕ, κλπ) Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί και σύλλογοι Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας) Τόσο οι στόχοι επικοινωνίας, για κάθε κοινό στόχο, όσο και η επιδιωκόµενη αντίδραση είναι συνήθως διαφορετικοί. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται µια περιγραφή των κυριότερων στόχων και επιδιώξεων της επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ανά κοινό στόχο. 28

29 ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ υνητικοί ικαιούχοι και ικαιούχοι Φορείς Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα που εδρεύουν στις Περιφέρειες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες - ΤΕ Κ Περιφέρειας - ΟΤΑ Περιφέρειας Επιµελητήρια Αντιπροσωπευτικοί Φορείς Ιδιωτικού Τοµέα Αντιπροσωπευτικοί Φορείς Κοινωνικού Τοµέα και ΜΚΟ Εδραίωση του µηνύµατος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας Προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηµατοδοτούνται ηµιουργία διακριτής ταυτότητας για το ΕΠ Αναπτυξιακή Στρατηγική - Βασικές Κατευθύνσεις Μεγάλα Έργα & Πολιτικές ΕΠ Πρόοδος Υλοποίησης - Απορρόφησης Προκηρύξεις για έργα και προγράµµατα άµεσου ενδιαφέροντος Χρηστική πληροφόρηση για αξιοποίηση ευκαιριών Ενηµέρωση και δέσµευση σχετικά µε την τήρηση αρχών δηµοσιότητας Παρακίνηση για την ανάληψη ενεργειών δηµοσιότητας Ανάδειξη καλών παραδειγµάτων από τα προγράµµατα ιάθεση στήριξης Ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση ιάχυση πληροφόρησης για το ρόλο του ΕΠ στο θεσµικό περίγυρο Χρήση της πληροφορίας για την αξιοποίηση ευκαιριών Αναζήτηση προκηρύξεων για έργα και προγράµµατα άµεσου ενδιαφέροντος 29

30 ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Νέοι & Νέες Γυναίκες Άνεργοι Υποαπασχολούµενοι Οικονοµικοί Μετανάστες Ευπαθείς Οµάδες Πληθυσµού Εδραίωση του µηνύµατος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας Προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηµατοδοτούνται Έργα και προγράµµατα άµεσου ενδιαφέροντος Μέτρα πολιτικής προσωπικού ενδιαφέροντος Χρηστική πληροφόρηση & αξιοποίηση ευκαιριών Αίσθηµα ισότιµης συµµετοχής Ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση ιάχυση πληροφόρησης στο θεσµικό περίγυρο Αναζήτηση χρηστικής πληροφόρησης & οδηγών για αξιοποίηση των ευκαιριών 30

31 ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ιαµορφωτές Γνώµης (Opinion Leaders) στο χώρο των ΜΜΕ Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & ιαµορφωτές Γνώµης (Opinion Leaders) στην έδρα της Περιφέρειας και στις Χώρες της Ε.Ε. Εδραίωση του µηνύµατος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας Προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηµατοδοτούνται ηµιουργία διακριτής ταυτότητας για το ΕΠ Αναπτυξιακή Στρατηγική - Βασικές Κατευθύνσεις Μεγάλα Έργα & Πολιτικές ΕΠ Πρόοδος Υλοποίησης - Απορρόφησης ιάθεση στήριξης ιάχυση πληροφόρησης 31

32 ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, Πολίτες της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, Πολίτες της Ελληνικής Επικράτειας Εδραίωση του µηνύµατος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας Προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηµατοδοτούνται Γενική Γνώση - Εκπαίδευση για την Ταυτότητα του ΕΠ Αναπτυξιακή Στρατηγική - Βασικές Κατευθύνσεις Μεγάλα Έργα και Υποδοµές στην Περιφέρεια & Πολιτικές ΕΠ Προβολή των Αξόνων του προγράµµατος µέσω καλών παραδειγµάτων Πρόοδος Υλοποίησης έργων Απορρόφηση Ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση ιάχυση πληροφόρησης στον περίγυρο 32

33 4.3 Μέτρα Πληροφόρησης & ηµοσιότητας Όπως προβλέπει το άρθρο 6 του Κανονισµού 1828/2006, η ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει τους δικαιούχους ότι η έγκριση χρηµατοδότησης συνιστά επίσης έγκριση της ένταξης τους στον κατάλογο δικαιούχων που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. Ο µηχανισµός υλοποίησης της Π & και η.α. όσο και οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν µια σειρά από µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το κοινό όπως ορίζουν τα άρθρα 7 και 8 του κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής. Τα παρακάτω αποτελούν µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας: Η υλοποίηση µιας εναρκτήριας δράσης µε στόχο την ενηµέρωση του κοινού για το επιχειρησιακό πρόγραµµα (π.χ. ηµερίδα, δηµοσιότητα στον Τύπο) Η πραγµατοποίηση µιας τουλάχιστον ενηµερωτικής δραστηριότητας ετησίως, όπου θα παρουσιάζονται τα επιτεύγµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος συµπεριλαµβανοµένων, όπου κρίνεται σκόπιµο, σηµαντικών έργων (π.χ. ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια, ελτία Τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ) Ο εορτασµός της Ηµέρας της Ευρώπης, µε ανάρτηση της σηµαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 9 Μαΐου και για µια εβδοµάδα στα γραφεία κάθε διαχειριστικής αρχής Η δηµοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονοµασιών των πράξεων και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται (π.χ. στην επίσηµη ιστοσελίδα) Οι συµβατικές υποχρεώσεις πληροφόρησης για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο ικαιούχος (άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής), είναι οι εξής: 33

34 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ) Ανάρτηση διαφηµιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης: όταν η συνολική δηµόσια συνεισφορά ξεπερνά τις και όταν η πράξη συνίσταται στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής ή κατασκευής Στη διαφηµιστική πινακίδα περιλαµβάνονται: Το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οικείο Ταµείο και µήνυµα που να προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης. (Οι πληροφορίες αυτές καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας) Ανάρτηση ή αντικατάσταση της διαφηµιστικής πινακίδας µε µια ευδιάκριτη και µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα όταν η συνολική δηµόσια συνεισφορά ξεπερνά τις και όταν η πράξη συνίσταται στην αγορά φυσικού αντικειµένου ή στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής ή κατασκευής Στη µόνιµη πινακίδα περιλαµβάνονται: Τύπος και ονοµασία πράξης, το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οικείο Ταµείο και µήνυµα που να προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης. (Οι πληροφορίες αυτές καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας) Επίσης, ο ικαιούχος φροντίζει να ενηµερώσει, σε περίπτωση που η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής, όλους όσους συµµετέχουν ότι η πράξη είναι συγχρηµατοδοτούµενη από το αντίστοιχο ταµείο και ότι είναι ενταγµένη στο αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Η πληροφορία αυτή αναφέρεται και σε κάθε έγγραφο που αφορά την πράξη, συµπεριλαµβανοµένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού. 34

35 4.4 Εργαλεία Στον παρακάτω πίνακα, εκτός από τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές, σύµφωνα µε τον κανονισµό, αναφέρονται και άλλες ενέργειες οι οποίες αφορούν στη χωρική ενότητα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και θα χρησιµοποιηθούν αναλόγως µε τις ανάγκες, το στοχοθετούµενο κοινό και τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος για την εκάστοτε περιφέρεια. Η εµπειρία που έχει αποκοµισθεί από την προηγούµενη περίοδο αναφορικά µε την επιλογή και την αποτελεσµατικότητα των µέτρων πληροφόρησης ανά κοινό στόχο έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του ακόλουθου πίνακα: Κοινό Στόχος Ενέργειες υνητικοί ικαιούχοι Ευρύ Κοινό ικαιούχοι Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α Εναρκτήρια Εκδήλωση Ετήσια Εκδήλωση Ανάρτηση σηµαίας ΕΕ 9-16 Μαΐου ηµοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων Internet 35

36 Κοινό Στόχος Ενέργειες υνητικοί ικαιούχοι ικαιούχοι Ευρύ Κοινό Β Α Σ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α Ηµερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού Εκπαιδευτικά Σεµινάρια Direct Mail Road show Newsletters Call Center Συναντήσεις Εργασίας Ενηµερωτικός Οδηγός Ενηµερωτικά Φυλλάδια Τηλεόραση Ραδιόφωνο Τύπος Τα επικοινωνιακά εργαλεία και η σηµαντική χρησιµότητα τους για την εξασφάλιση της πλήρους επικοινωνίας µε το κοινό στόχο είναι: Internet Το διαδίκτυο αποτελεί το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο για την ιαχειριστική Αρχή κατά την προγραµµατική περίοδο. Στην ιστοσελίδα θα περιλαµβάνονται: λεπτοµερής παρουσίαση του προγράµµατος, οδηγίες διαχείρισης και υλοποίησης 36

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Γενικά Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο «Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013» 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται τόσο δυνητικοί δικαιούχοι, όσο και αποδέκτες των δράσεων του ΠΑΑ.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται τόσο δυνητικοί δικαιούχοι, όσο και αποδέκτες των δράσεων του ΠΑΑ. ΣΕ ΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Συνοπτική Παρουσίαση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί µια Συνοπτική Παρουσίαση του Σχεδίου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ)

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Έργων Χρηµατοδοτούµενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 24 /11/2011 Α.Π. 4250 Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Κ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ - Α.ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα