ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 11 ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ 18 ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ. 23 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3 1. Eισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π. Κρήτης και Νησιών Αιγαίου. Αποτελεί το βασικό κείμενο για την υλοποίηση της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που ως διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων υπάγεται στις κανονιστικές υποχρεώσεις του 1083/2006, αλλά ταυτόχρονα είναι σε πλήρη συνάφεια με το σύνολο των θεσμικών και διοικητικών πλαισίων της εθνικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) Υπ Αριθ. 1083/2006 της 11 ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, «Το κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων». Επίσης, στον Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γνωρίζουν επαρκώς το ρόλο της Κοινότητας στη χρηματοδότηση προγραμμάτων με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί ένα επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο να καθορίζει λεπτομερώς τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που είναι αναγκαία ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που παρατηρείται στην επικοινωνία και την ενημέρωση». Το επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό τη στρατηγική και το περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα λαμβάνονται από τη διαχειριστική αρχή και τα οποία θα προορίζονται για δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους και κοινό, όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συνδρομής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 3

4 τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση του σχεδίου τις διοικητικές υπηρεσίες ή τους διοικητικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας ένδειξη του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά την προβολή και την αναγνωρισιμότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων και του ρόλου που διαδραματίζει η Κοινότητα. Η Κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου και η υλοποίησή του διέπεται από τους εξής Κανονισμούς και Νόμους: Καν. 1828/06 «Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του (ΕΚ) Υπ. Αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής». Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». Διατάξεις εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτης Νήσων Αιγαίου

5 2. Πληροφόρηση & Δημοσιότητα στην Προγραμματική Περίοδο Η Π & Δ αποτελεί βασικό κομμάτι της διαχείρισης τη νέα προγραμματική περίοδο. Στόχοι της στρατηγικής αυτής είναι: η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό, και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους. Οι ειδικοί στόχοι αναλύονται παρακάτω κατά άξονα προτεραιότητας, με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των χωρικών ενοτήτων από άποψη οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή. Οι ειδικοί αυτοί στόχοι επίσης θα εξειδικευθούν με τρόπο που να είναι συμβατός με τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες υλοποίησης και βέβαια για τα παραπάνω θα ενημερωθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου. Το επόμενο βήμα αφορά τα στοχοθετούμενα κοινά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 που γενικά είναι: - Οι δυνητικοί δικαιούχοι - Οι δικαιούχοι - Το ευρύ κοινό Στα παραπάνω στοχοθετούμενα κοινά περιλαμβάνονται επιμέρους κοινά-στόχοι, που επιλέγονται κατά προτεραιότητα, βάσει των ειδικών στόχων κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, και θα πρέπει να προσεγγίζονται με τα κατάλληλα μέσα, κατά περίπτωση. Οι κύριες κατηγορίες στοχοθετούμενων κοινών, που μπορούν να λειτουργήσουν και ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, είναι οι εξής : Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α και β βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ) Κλαδικές και Επαγγελματικές Ενώσεις και Οργανισμοί που εκπροσωπούν επιχειρήσεις (Επαγγελματικές Οργανώσεις Επιμελητήρια: ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ) Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (ΕΒΕΑ, ΓΣΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΒΕΕ, ΞΕΕ, κλπ) 5

6 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) Οι στόχοι επικοινωνίας είναι συνάρτηση του στοχοθετούμενου κοινού και αναλύονται διεξοδικά στο κεφάλαιο 4.1 Στρατηγική. Τέλος, τα Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι το εργαλείο με το οποίο η στρατηγική και οι στόχοι αναλύονται και τίθενται σε εφαρμογή. Ανάλυση του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης κατά επιμέρους φάσεις με βάση την στρατηγική και τα μέσα δίνεται στην συνέχεια. 6

7 3. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια συνοπτική αναφορά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου προκειμένου σταδιακά να γίνει η κατάλληλη προσαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου στο πρόγραμμα που αποτελεί και το αντικείμενο προβολής. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , η Χωρική Ενότητα «Κρήτης Νήσων Αιγαίου» θεωρείται ως ενιαία «Περιφέρεια Προγραμματισμού». Η Χωρική Ενότητα «Κρήτης Νήσων Αιγαίου» διαμορφώνει λειτουργικά ένα νησιώτικο χώρο αποτελούμενο από περισσότερα από 90 νησιά (μικρά, μεσαία, μεγάλα) ενώ διοικητικά περιλαμβάνει τις τρεις Περιφέρειες: Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Όντας νησιωτική χωρική ενότητα χαρακτηρίζεται από προβλήματα - ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες - δυνατότητες που διαμορφώνουν ένα σύνθετο αναπτυξιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο. Στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που δημιουργείται, η Χωρική Ενότητα Κρήτης- Νήσων Αιγαίου θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα προσπελασιμότητας, να διαφυλάξει και να αξιοποιήσει με βιώσιμο τρόπο τους σημαντικούς περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και τουριστικούς πόρους, ο μοναδικός συνδυασμός των οποίων αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υπό αναφορά Περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αυξήσει την ελκυστικότητά της ως τόπου επενδύσεων, επιχειρηματικότητας, αλλά και ως τουριστικού προορισμού. Οι τρεις νησιωτικές Περιφέρειες αντιμετωπίζουν στην Προγραμματική Περίοδο δύο κοινές στρατηγικές προκλήσεις: την αξιοποίηση του μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος (τεχνολογικές αλλαγές ιδιαίτερα στους τομείς των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τη βαρύτητα των υπηρεσιών στο σχηματισμό του εθνικού πλούτου, στη στροφή των επιδιώξεων των ανθρώπων υπέρ ποιοτικών στόχων, κλπ) ώστε να μετατραπούν οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες από μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα. την εφαρμογή της έννοιας της αειφορίας, δηλαδή της σταθερής και βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας που να επιτρέπει τη διατήρηση της φυσιογνωμίας τους και των χαρακτηριστικών τους σε βάθος χρόνου, βελτιώνοντας την ελκυστικότητά τους. 7

8 Το γενικό αναπτυξιακό όραμα της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης Νήσων Αιγαίου» διαμορφώνεται ως εξής: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης Το αναπτυξιακό όραμα της Χωρικής Ενότητας εξυπηρετείται από τους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους, μέσω των οποίων αξιοποιούνται οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα, και εστιάζουν στην εφαρμογή «επιταχυντικών αναπτυξιακών πολιτικών» (growth-accelerating/expansionary policies) στη χωρική ενότητα, δηλαδή με συνδυασμό διεύρυνσης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και διατήρησης διεύρυνσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων: Στρατηγικοί Στόχοι 1. Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας 2. Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα 3. Διασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδομών, έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας 4. Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής 5. Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 6. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής Με βάση τα παραπάνω και με συνεκτίμηση του ανοιχτού κοινωνικού διαλόγου που υποστήριξε το σχεδιασμό, οι στρατηγικές παρεμβάσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου εξειδικεύονται στους ακόλουθους Γενικούς Στόχους : 8

9 1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής), 2. Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 3. Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος, 4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάμωση των εξωστρεφών συνεργασιών, 5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 6. Συνδυασμένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, 7. Αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων, 8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων της Χωρικής Ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου αναφέρεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της χωρικής ενότητας και αν αυτό αναλυθεί σε επίπεδο επιμέρους διοικητικής Περιφέρειας επίσης δίνει έμφαση, αντίστοιχα: Στην Περιφέρεια Κρήτης, αναπτυξιακό ζητούμενο είναι η ανάδειξη του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου στη βάση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της, της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών και καινοτομίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Στο Νότιο Αιγαίο δίνεται έμφαση στο να καταστεί η Περιφέρεια πιο ανταγωνιστική. Επιπλέον δίνεται έμφαση στην ποιότητα στο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν σε συνθήκες αειφορίας, να γίνει το Νότιο Αιγαίο χώρος σύγχρονης έρευνας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας». Στο Βόρειο Αιγαίο, στην άμβλυνση της διπλής περιφερειακότητας και στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς της, με την διεύρυνση / μεγέθυνση και αναδιοργάνωση της παραγωγικής της βάσης. 9

10 Οι γενικοί αυτοί στόχοι αποτελούν μέρος της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της συγκεκριμένης χωρικής ενότητας και θα επιτευχθούν με παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω 12 άξονων προτεραιότητας: 1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης 2. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 3. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 4. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κρήτης 5. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 6. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 7. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης 8. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 9. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 10. Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 11. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης- Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο 12. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στόχου Σταδιακής Εισόδου- Νότιο Αιγαίο 10

11 4. Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Στρατηγική Η Στρατηγική Επικοινωνίας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να προσεγγίσουμε το θέμα που θέλουμε να προβάλλουμε ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τους στόχους της επικοινωνίας μας. Το Σχέδιο Δράσης έπεται της Στρατηγικής Επικοινωνίας και αποτελείται από τις φάσεις επικοινωνίας και τις ενέργειες που την εξυπηρετούν, χρονικά κατανεμημένες και κοστολογημένες. Η στρατηγική επικοινωνίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό και καθορίζεται με βάση την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία, καθώς και τις νέες επιδιώξεις. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το ύφος, το οποίο είναι επεξηγηματικό με περιεχόμενο ουσίας αντιληπτό από το μέσο πολίτη και τα επιμέρους κοινά στόχους. Η οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος μέσα από τη συνέργια, τη συμπληρωματικότητα, τη συνεκτικότητα, τη μέγιστη δυνατή ομοιογένεια και τη δυνατότητα συντονισμού και οικονομιών κλίμακας λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις ενέργειες συνεργαζόμενων φορέων και δικαιούχων. Πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στην περιγραφή της στρατηγικής αξίζει να σημειώσουμε ως βασικές αρχές της διαδικασίας διαμόρφωσης της στρατηγικής τα εξής: Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του προγράμματος διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. για την αποτελεσματική επικοινωνία, η χρήση απλών μηνυμάτων απαλλαγμένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών. 11

12 Το δίκτυο συνεργαζόμενων αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας Π & Δ και εξασφαλίσει ευρεία διάδοση της πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος καθώς και οικονομίες κλίμακας. Η ανάδειξη των καλών πρακτικών και η προβολή τους με τρόπο ώστε να είναι δυνατόν το σύνολο του κοινού να γνωρίζει Τελικό ζητούμενο είναι μαζί με την κάλυψη των στόχων του κανονισμού είναι η δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται, τις ευκαιρίες συμμετοχής που υπάρχουν και τις θετικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν. Σχηματικά ο συνδυασμός των παραπάνω επιδιώξεων φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η λογική ακολουθία της διαφημιστικής στρατηγικής επιδιώκει να χτίσει σταδιακά πρώτα Αντίληψη (περί τίνος πρόκειται) εν συνεχεία Αποδοχή (σε τι με αφορά) και τέλος Συνείδηση (με ενδιαφέρει, θέλω να συμμετέχω) λειτουργώντας από πάνω προς τα κάτω σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. 12

13 Η επανάληψη σε συνδυασμό με τις αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις δημοσιότητας και προβολής, συντελούν στην σταδιακή δημιουργία συνείδησης. Μελετώντας τους άξονες και τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους του Ε.Π. σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χωρικής ενότητας, σε συνδυασμό με τα προβλήματα και τους περιορισμούς για οικονομική, κοινωνική και ποιοτική αναβάθμιση, το πνεύμα που διέπει το ΕΣΠΑ και σε συνδυασμό με την ανάγκη μεγιστοποίησης της κατανόησης των στόχων και των επιπτώσεων, μας καθοδηγούν στον προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής που, κατά την εφαρμογή της, θα επιτύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά στην κατανόηση. Με βάση τα παραπάνω, η στρατηγική επικοινωνίας θα στοχεύει στην ενδυνάμωση του αναπτυξιακού οράματος και στην υπηρέτηση των δύο κεντρικών μηνυμάτων του οράματος που θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν επικοινωνιακά, την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα. Η κεντρική στρατηγική κατεύθυνση της επικοινωνίας μας, θα στηριχθεί στην έννοια: Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου = Αναβάθμιση της Καθημερινότητας = Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους = Ανταγωνιστικότητα Αναλυτικά οι επιμέρους Ειδικοί Στόχοι Επικοινωνίας, οι οποίοι είναι ενιαίοι και ολοκληρώνουν την αίσθηση του κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασμού για ισότιμη ανάπτυξη, είναι: 13

14 Επικοινωνιακός Ειδικός Στόχος 1 : Κοινωνία : Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής (Κοινωνία) Επικοινωνιακός Ειδικός Στόχος 2 : Περιβάλλον : Προβολή - ανάδειξη του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς Επικοινωνιακός Ειδικός Στόχος 3 : Επιχειρηματικότητα : Στήριξη της Επιχειρηματικότητας (Επιχειρηματικότητα καινοτομία - εξωστρέφεια) Έτσι λοιπόν η τεκμηρίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής στηρίζεται στις παραπάνω λέξεις κλείδια : Κοινωνία Περιβάλλον - Επιχειρηματικότητα Αυτές θα αποτελέσουν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο θα κτισθούν και θα προσαρμοσθούν όλα τα μέτρα και οι δράσεις που κρίνουμε σκόπιμο να προβάλλουμε, και που θεωρούμε ότι καλύπτουν την κεντρική φιλοσοφία του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και τις προτεραιότητες του. Επιγραμματικά : Η Κοινωνία θα καλύπτει θέματα όπως: o o o o o o ισότητα των δύο φύλων αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού κοινωνία της πληροφορίας πολιτισμό υγεία παιδεία Το Περιβάλλον θα καλύπτει θέματα όπως: o o o o o o o τουρισμό έργα υποδομών μεταφορών δράσεις ήπιων μορφών ενέργειας Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων διαχείριση υδατικού δυναμικού Παρεμβάσεις ανάπλασεις στον αστικό και αγροτικό ιστό διαφύλαξη και βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος Η Επιχειρηματικότητα θα καλύπτει θέματα όπως Ανάπτυξη και βελτίωση ΜΜΕ Προώθηση επώνυμων τοπικών προϊόντων Προώθησης της καινοτομίας Στη παρακάτω μήτρα συσχέτισης παρουσιάζονται οι επιμέρους επικοινωνιακοί στόχοι με τους αναπτυξιακούς γενικούς στόχους του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου. 14

15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Αναπτυξιακός Στόχος Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης Κεντρική Επικοινωνιακή ΣτρατηγικήΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: = Αναβάθμιση της Καθημερινότητας = Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους = Ανταγωνιστικότητα 1. Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας 2. Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα Επικοινωνιακός Στόχος 1 ο :Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής (Κοινωνία) 3. Διασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδομών, έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας 4. Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής Επικοινωνιακός Στόχος 2 ο : Προβολή ανάδειξη του περιβάλλοντος (Περιβάλλον) 5. Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων Επικοινωνιακός Στόχος 3 ο : Στήριξη της Επιχειρηματικότητας (Επιχειρηματικότητα καινοτομία - εξωστρέφεια) 6. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής 15

16 ΜΗΤΡΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Γενικοί Στόχοι Ε.Π./ Επικοινωνιακοί Στόχοι Επικοινωνιακός Στόχος 1 : Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής (Κοινωνία) Επικοινωνιακός Στόχος 2 : Προβολή - ανάδειξη του περιβάλλοντος (Περιβάλλον) Επικοινωνιακός Στόχος 3 : Στήριξη της Επιχειρηματικότητας (Επιχειρηματικότητα καινοτομία - εξωστρέφεια) 1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής), Χ Χ Χ 2. Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, Χ Χ 3. Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος, Χ 4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάμωση των εξωστρεφών συνεργασιών, Χ 5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, Χ Χ 6. Συνδυασμένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων Χ Χ 7. Αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων 8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων της Χωρικής Ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης Χ Χ Χ Χ Χ

17 Ενδεικτική και σχηματική παρουσίαση της στρατηγικής επικοινωνίας του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου δίνεται στη συνέχεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ποιότητα Ζωής Κοινωνία Περιβάλλον Επιχειρηματικότητα ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Internet site ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ενδεικτικά) Οργάνωση Γραφείου Πληροφόρησης - Δημοσιότητας Δυνητικοί Δικαιούχοι Τοπικοί Φορείς Ειδικά κοινά

18 4.2 Στοχοθετούμενο Κοινό Τα κύρια στοχοθετούμενα κοινά για το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου είναι: - Οι δυνητικοί δικαιούχοι - Οι δικαιούχοι - Το ευρύ κοινό Βάσει των ειδικών στόχων κάθε Περιφέρειας στα παραπάνω στοχοθετούμενα κοινά περιλαμβάνονται επιμέρους κοινά-στόχοι τα οποία προσεγγίζονται με τα κατάλληλα Μέσα, κατά περίπτωση. Για το ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου η στοχοθεσία του κοινού αναλύεται ως εξής: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Δυνητικοί Δικαιούχοι - Δικαιούχοι Εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση του Προγράμματος Ειδικές κοινωνικές ομάδες Διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion leaders) Ευρύ κοινό Οι ενδιάμεσοι φορείς είναι: Φορείς Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που αναλαμβάνουν την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Οι δυνητικοί δικαιούχοι δικαιούχοι είναι : Φορείς Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιχειρηματικός Κόσμος Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση του προγράμματος είναι : Αντιπροσωπευτικοί Φορείς του ιδιωτικού Τομέα (π.χ. Επιμελητήρια) Αντιπροσωπευτικοί Φορείς του κοινωνικού τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις Οι ειδικές κοινωνικές ομάδες, περιλαμβάνουν: Νέους & Νέες 18

19 Γυναίκες Άνεργους Υποαπασχολούμενους Οικονομικούς Μετανάστες Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού Φοιτητές Κατοίκους της υπαίθρου Οι διαμορφωτές κοινής γνώμης χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες: Διαμορφωτές Γνώμης (Opinion Leaders) στο χώρο των ΜΜΕ Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & Διαμορφωτές Γνώμης στην έδρα της Περιφέρειας και στις Χώρες της Ε.Ε. Ως ευρύ κοινό ορίζουμε: Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, πολίτες της Χωρικής Ενότητας Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, πολίτες της Ελληνικής Επικράτειας Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαντικός για την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων και την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων είναι και ο πολλαπλασιασμός της πληροφόρησης, μέσω των κατάλληλων φορέων ή οργανισμών. Το ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβουν κατά περίπτωση: Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α και β βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ) Κλαδικές και Επαγγελματικές Ενώσεις και Οργανισμοί που εκπροσωπούν επιχειρήσεις (Επαγγελματικές Οργανώσεις Επιμελητήρια: ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ) Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (ΕΒΕΑ, ΓΣΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΒΕΕ, ΞΕΕ, κλπ) Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και σύλλογοι Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) Τόσο οι στόχοι επικοινωνίας, για κάθε κοινό στόχο, όσο και η επιδιωκόμενη αντίδραση είναι συνήθως διαφορετικοί. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται μια περιγραφή των κυριότερων στόχων και επιδιώξεων της επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά κοινό στόχο. 19

20 ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι Φορείς Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εδρεύουν στις Περιφέρειες Νομαρχιακές Υπηρεσίες - ΤΕΔΚ Περιφέρειας - ΟΤΑ Περιφέρειας Επιμελητήρια Αντιπροσωπευτικοί Φορείς Ιδιωτικού Τομέα Αντιπροσωπευτικοί Φορείς Κοινωνικού Τομέα και ΜΚΟ Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας Προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται Δημιουργία διακριτής ταυτότητας για το ΕΠ Αναπτυξιακή Στρατηγική - Βασικές Κατευθύνσεις Μεγάλα Έργα & Πολιτικές ΕΠ Πρόοδος Υλοποίησης - Απορρόφησης Προκηρύξεις για έργα και προγράμματα άμεσου ενδιαφέροντος Χρηστική πληροφόρηση για αξιοποίηση ευκαιριών Ενημέρωση και δέσμευση σχετικά με την τήρηση αρχών δημοσιότητας Παρακίνηση για την ανάληψη ενεργειών δημοσιότητας Ανάδειξη καλών παραδειγμάτων από τα προγράμματα Διάθεση στήριξης Ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση Διάχυση πληροφόρησης για το ρόλο του ΕΠ στο θεσμικό περίγυρο Χρήση της πληροφορίας για την αξιοποίηση ευκαιριών Αναζήτηση προκηρύξεων για έργα και προγράμματα άμεσου ενδιαφέροντος Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ευρωπαϊκής συνδρομής στην ανάπτυξη 20

21 ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Νέοι & Νέες Γυναίκες Άνεργοι Υποαπασχολούμενοι Οικονομικοί Μετανάστες Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας Προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται Έργα και προγράμματα άμεσου ενδιαφέροντος Μέτρα πολιτικής προσωπικού ενδιαφέροντος Χρηστική πληροφόρηση & αξιοποίηση ευκαιριών Αίσθημα ισότιμης συμμετοχής Ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση Διάχυση πληροφόρησης στο θεσμικό περίγυρο Αναζήτηση χρηστικής πληροφόρησης & οδηγών για αξιοποίηση των ευκαιριών Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ευρωπαϊκής συνδρομής στην ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟ Διαμορφωτές Γνώμης (Opinion Leaders) στο χώρο των ΜΜΕ Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & Διαμορφωτές Γνώμης (Opinion Leaders) στην έδρα της Περιφέρειας και στις Χώρες της Ε.Ε. Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας Προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται Δημιουργία διακριτής ταυτότητας για το ΕΠ Αναπτυξιακή Στρατηγική - Βασικές Κατευθύνσεις Μεγάλα Έργα & Πολιτικές ΕΠ Πρόοδος Υλοποίησης Απορρόφησης Διάθεση στήριξης Διάχυση πληροφόρησης Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ευρωπαϊκής συνδρομής στην ανάπτυξη 21

22 ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, Πολίτες της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, Πολίτες της Ελληνικής Επικράτειας Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας Προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται Γενική Γνώση - Εκπαίδευση για την Ταυτότητα του ΕΠ Αναπτυξιακή Στρατηγική - Βασικές Κατευθύνσεις Μεγάλα Έργα και Υποδομές στην Περιφέρεια & Πολιτικές ΕΠ Προβολή των Αξόνων του προγράμματος μέσω καλών παραδειγμάτων Πρόοδος Υλοποίησης έργων Απορρόφηση Ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση Διάχυση πληροφόρησης στον περίγυρο Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ευρωπαϊκής συνδρομής στην ανάπτυξη 22

23 4.3 Μέτρα Πληροφόρησης & Δημοσιότητας Τόσο η Διαχειριστική Αρχή όσο και οι Δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν σειρά μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως ρητά ορίζεται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. Τα παρακάτω αποτελούν μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό αποτελούν το ελάχιστο των υποχρεώσεων της Διαχειριστικής Αρχής όσον αφορά τον τομέα της Π & Δ του προγράμματος : Η υλοποίηση μιας εναρκτήριας δράσης με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Η πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον ενημερωτικής δραστηριότητας ετησίως, όπου θα παρουσιάζονται τα επιτεύγματα του επιχειρησιακού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, σημαντικών έργων (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, Δελτία Τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ) Ο εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης, με ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 9 Μαΐου και για μια εβδομάδα στα γραφεία κάθε διαχειριστικής αρχής Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται (π.χ. στην επίσημη ιστοσελίδα) Οι συμβατικές υποχρεώσεις πληροφόρησης για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Δικαιούχος (άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής), είναι οι εξής: 23

24 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ) Ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης: όταν η συνολική δημόσια συνεισφορά ξεπερνά τις και όταν η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής Στη διαφημιστική πινακίδα περιλαμβάνονται: Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οικείο Ταμείο και μήνυμα που να προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης. (Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας) Ανάρτηση ή αντικατάσταση της διαφημιστικής πινακίδας με μια ευδιάκριτη και μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα όταν η συνολική δημόσια συνεισφορά ξεπερνά τις και όταν η πράξη συνίσταται στην αγορά φυσικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής Στη μόνιμη πινακίδα περιλαμβάνονται: Τύπος και ονομασία πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οικείο Ταμείο και μήνυμα που να προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης. (Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας) Ο Δικαιούχος επίσης φροντίζει να ενημερώσει, σε περίπτωση που η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, όλους όσους συμμετέχουν ότι η πράξη είναι συγχρηματοδοτούμενη από το αντίστοιχο ταμείο και ότι είναι ενταγμένη στο αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η πληροφορία αυτή αναφέρεται και σε κάθε έγγραφο που αφορά την πράξη, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού. 24

25 4.4 Εργαλεία Στον παρακάτω πίνακα, εκτός από τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με τον κανονισμό, αναφέρονται και άλλες ενέργειες οι οποίες αφορούν στη χωρική ενότητα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως με τις ανάγκες, το στοχοθετούμενο κοινό και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος για την εκάστοτε περιφέρεια. Η εμπειρία που έχει αποκομισθεί από την προηγούμενη περίοδο αναφορικά με την επιλογή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης ανά κοινό στόχο έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του ακόλουθου πίνακα: 25

26 Ενέργειες Δυνητικοί Ενδιάμεσοι ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ Εμπλεκόμενοι Ευρύ Κοινό Διαμορφωτές Δικαιούχοι & Φορείς Φορείς Κοινής γνώμης Δικαιούχοι Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α Εναρκτήρια Εκδήλωση Ετήσια Εκδήλωση Ανάρτηση σημαίας ΕΕ 9-16 Μαΐου Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων Ιστοσελίδα - Internet Εκδηλώσεις Ειδικές Δράσεις Γραφείο Πληροφόρησης Ενημερωτικά Υλικό ΜΜΕ (Τηλεόραση - Τύπος Ραδιόφωνο) Προωθητικό Υλικό Έρευνες Κοινού 26

27 Τα επικοινωνιακά εργαλεία και η σημαντική χρησιμότητα τους για την εξασφάλιση της πλήρους επικοινωνίας με το κοινό στόχο είναι: Γραφείο Πληροφόρησης Internet Ιστοσελίδα ΠΕΠ Κρήτης Νήσων Αιγαίου Εκδηλώσεις Ειδικές Δράσεις σε επιμέρους κοινά στόχο Ενημερωτικό υλικό Προωθητικό υλικό ΜΜΕ Έρευνες κοινού 1. Γραφείο Πληροφόρησης Call Center Στόχος του Γραφείου Πληροφόρησης που θα λειτουργεί αποκεντρωμένα σε κάθε μια από τις τρείς ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές της χωρικής ενότητας (Κρήτη- Βόρειο Νότιο Αιγαίο) είναι να παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούν ενέργειες συμπληρωματικές ή συναφείς με εκείνες του Ε.Π. ή συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού αναπτυξιακού στόχου της Χωρικής Ενότητας. Το γραφείο είναι προσανατολισμένο στην αμφίδρομη επικοινωνία και εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, καταγράφει τις ερωτήσεις ή και προτάσεις του κοινού και απαντά σ αυτές. 2. Internet To διαδίκτυο θα αποτελέσει το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο καθ όλη τη διάρκεια της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Η πολυνησία της χωρικής ενότητας και η απομόνωση πολλών νησιών, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, αναδεικνύει τον αυξημένο ρόλο της πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου. Κεντρικό ρόλο στην επιτυχή λειτουργία του συστήματος διάδοσης των πληροφοριών θα διαδραματίσει η Ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. 27

28 Για τους δυνητικούς δικαιούχους θα αποτελέσει το βασικό αγωγό παροχής πληροφοριών, υποδειγμάτων και οδηγιών με στόχο την εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρει το Πρόγραμμα. Επιπλέον για τους πολίτες θα αποτελέσει εύκολη, έγκαιρη και έγκυρη μέθοδο παροχής «χρηστικής» πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες που δίνονται από το ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση επενδύσεων, εύρεση εργασίας, κατάρτιση, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών σε ΑΜΕΑ αλλά και αποτελεσματικό μέσο ενημέρωσης και πληροφόρησης για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και για τα αναπτυξιακά έργα και δράσεις που εκτελούνται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Παράλληλα θα αποτελέσει σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δίδοντας τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους, αλλά και στο ευρύ κοινό, της άμεσης επικοινωνίας μέσω της διατύπωσης ερωτήσεων και παρατηρήσεων οι οποίες θα απαντώνται άμεσα, μέσω της έκδοσης και αποστολής newsletters κ.α. Στην ιστοσελίδα του ΕΠ θα περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων: λεπτομερής παρουσίαση του προγράμματος, οδηγίες διαχείρισης των έργων, λεπτομέρειες για τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος, θεσμικό πλαίσιο, προκηρύξεις Δικαιούχων, καλές πρακτικές, σύνδεσμοι με χρήσιμες ιστοσελίδες τόσο της Ε.Ε. όσο και των Εθνικών Αρχών, Φορέων και Οργανισμών Η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα έχει ενιαία δομή με κοινές αρχές στην εισαγωγή, προβολή και ταξινόμηση του περιεχομένου της, δίνοντας παράλληλα δυνατότητες παραμετροποίησης των απαραίτητων σελίδων της, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων κάθε Διοικητικής Περιφέρειας της χωρικής ενότητας. Οι Υπεύθυνοι Δημοσιότητας (Υ.Δ.) των τριών Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Διοικητικών Περιφερειών αναλαμβάνουν την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Ε.Π. Με ευθύνη των Υ.Δ. θα ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα θέματα που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για το Πρόγραμμα και αφορούν την αντίστοιχη διοικητική Περιφέρεια, όμως η γενική εικόνα θα είναι 28

29 ομοιογενής και πλήρης καθώς η ανάρτηση και διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται σε ενιαία ιστοσελίδα με κοινά χαρακτηριστικά (look & feel). Την ευθύνη και το συντονισμό θα έχει ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της οποίας ο προϊστάμενος Γενικός Γραμματέας ασκεί την συγκεκριμένη περίοδο χρέη Προέδρου Επ. Πα. του ΠΕΠ. Για το τρέχον έτος όλα τα Ε.Π. θα προβληθούν άμεσα μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ ως υποσέλιδα. 3. Εκδηλώσεις Ειδικές δράσεις Ανάλογα με τους στόχους θα απευθύνονται σε εξειδικευμένο ή σε ευρύ κοινό ενώ με κατάλληλες επικοινωνιακές μεθόδους θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι Ημερίδες - Συνέδρια Εκθέσεις Ενημερωτικά Σεμινάρια Road Show Ενημερωτικές συναντήσεις με Δημοσιογράφους και άλλα ειδικά κοινά Ημερίδες - Συνέδρια Εκθέσεις: Έχει εκτιμηθεί ότι οι δράσεις ενημέρωσης πολιτών και φορέων έχουν σημαντική αποτελεσματικότητα δεδομένου ότι καθιστούν κατανοητό και εύκολα προσεγγίσιμο το τεχνοκρατικό αντικείμενο. Αυτό οδηγεί στην συνέχιση των εν λόγω δράσεων εμπλουτίζοντάς τις μάλιστα και με μοντέρνες τεχνικές διαλόγου Το στοχοθετούμενο κοινό και το περιεχόμενο των δράσεων θα είναι συμβατό με την αναπτυξιακή παρέμβαση και το είδος των στρατηγικών που σε κάθε χρονική στιγμή κρίνεται ως αναγκαίο προς προβολή. Επίσης ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη χρήση και ανάδειξη των καλών πρακτικών. Πέρα από την τυπική μορφή που κατά παράδοση παίρνει η παρουσίαση καλών πρακτικών, αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβει: Την ώριμη πλέον παρουσίαση των αποτελεσμάτων έργων προηγούμενων προγραμμάτων και Την παρουσίαση των έργων μέσω κυρίως των ωφελούμενων που μιλούν για τον τρόπο που αυτά άλλαξαν τη ζωή τους. 29

30 Ενημερωτικά Σεμινάρια: Απευθύνονται κυρίως στους δικαιούχους, με σκοπό την σωστή κατάρτιση και εκπαίδευσή τους σε θέματα γύρω από το Πρόγραμμα. Θα διοργανωθούν σεμινάρια εκπαίδευσης και για δυνητικούς δικαιούχους, αλλά και ημερίδες με ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος ανά τομέα. Road Show: Στα μεγαλύτερα νησιά η δράση αυτή θα πάρει το χαρακτήρα ενημέρωσης μέσω περιπτέρων που θα λειτουργούν 2-3 μέρες, και θα πλαισιώνονται από στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (τα οποία είναι σε θέση να μεταδώσουν τις σχετικές πληροφορίες με ακρίβεια). Ενημερωτικές συναντήσεις με δημοσιογράφους και άλλα ειδικά κοινά: Θα οργανωθούν ετήσιες ενημερωτικές ημερίδες που θα απευθύνονται στους δημοσιογράφους εντύπων, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών ΜΜΕ, για την κατανόηση των πτυχών του Προγράμματος αλλά και άλλες ειδικές δράσεις, όπως σεμινάρια και εργαστήρια συνεργασίας καθώς και επισκέψεις σε έργα του Ε.Π. με την συμμετοχή εκπροσώπων της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των έντυπων μέσων. Μια δράση προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της αναποτελεσματικής πληροφόρησης λόγω νησιωτικότητας αποτελεί η ενημέρωση των κατοίκων των μικρών νησιών «από πρώτο χέρι». Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται με επισκέψεις ολιγομελών κλιμακίων (1-2 ατόμων) των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών αρχών στα μικρά νησιά, όπου θα γίνεται τόσο γενική ενημέρωση για το Πρόγραμμα όσο και ειδική ενημέρωση για τα έργα που υλοποιούνται στο συγκεκριμένο νησί ή έχουν αντίκτυπο και σε αυτό. Στην ίδια κατεύθυνση ιδιαίτερο στόχο πληροφόρησης αποτελούν οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων των νησιών, οι οποίοι είναι οι αυριανοί πολίτες που θα απολαύσουν και θα διαχειριστούν το έργο που παράγεται. Για το λόγο αυτό, σε συνδυασμό με την παραπάνω δράση, θα γίνεται ενημερωτική συνάντηση στα σχολεία των μικρότερων κυρίως και πιο απομακρυσμένων νησιών, ενώ θα προγραμματιστεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο η συμμετοχή των μαθητών είτε ομαδικά (ως τάξη) είτε ατομικά σε έκθεση ή διαγωνισμό σχετικό με το Πρόγραμμα. 30

31 4. Ενημερωτικό Υλικό Έντυπο Υλικό (ειδικοί οδηγοί, ενημερωτικά φυλλάδια, λευκώματα κλπ.) Τα παραπάνω εργαλεία θα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο συμπληρωματικά σε άλλες δράσεις δημοσιότητας και με επιλεγμένα σημεία διάθεσης. Θα εκδοθεί επίσης οδηγός δημοσιότητας για τους δικαιούχους και ειδικοί οδηγοί για το πρόγραμμα ώστε οι δικαιούχοι να έχουν σαφή γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων τους. Ενδεικτικά προβλέπονται να εκδοθούν άπαξ, είτε σε τακτική βάση, τα παρακάτω έντυπα: Έκδοση (έντυπη και ηλεκτρονική) οδηγού δημοσιότητας για δικαιούχους Έκδοση ενημερωτικού οδηγού με εκλαϊκευμένη παρουσίαση του προγράμματος και της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ γενικότερα Έκδοση και διανομή ειδικών ενημερωτικών οδηγών και φυλλαδίων γύρω από τις δράσεις του Προγράμματος ανά κατηγορία ενέργειας ή ανά νησί ή ομάδα μικρότερων νησιών Έκδοση της ετήσιας ατζέντας του Προγράμματος Έκδοση τριμηνιαίου (ή άλλης συχνότητας) ενημερωτικού εντύπου κλπ Ηλεκτρονικό Υλικό: CD ROM: Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία προβολή, σε ειδικό κοινό που είναι εξοικειωμένο με τη χρήση Η/Υ, για το σύνολο ή μεμονωμένα έργα του ΕΠ. Εκδόθηκε ενδιαφέρον υλικό την προηγούμενη προγραμματική περίοδο το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια καταρχήν προσέγγιση στο θέμα. Infovideo: Πρόκειται για ενημερωτικά βίντεο - ντοκιμαντέρ σε επιλεγμένα έργα ΕΠ όπου δικαιούχοι καταθέτουν τις προσωπικές τους μαρτυρίες. Η προβολή των info video από την τοπική τηλεόραση εξασφαλίζει την ενημέρωση του ευρέως κοινού και η ειδησεογραφική κάλυψη την αντικειμενικότητα της παρουσίασης. Νewsletters: Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν μία σταθερή περιοδική πηγή πληροφόρησης στην οποία είναι δυνατόν να ανατρέξει το κοινό ή τα ΜΜΕ για να παρακολουθούν την εξέλιξη του Προγράμματος. Η ιστοσελίδα του προγράμματος θα φιλοξενεί ηλεκτρονικές εκδόσεις των ενημερωτικών δελτίων 31

32 στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες μέσω της εγγραφής των ως συνδρομητές. Ειδικά stands σε χώρους πρόσβασης επισκεπτών των νησιών (κυρίως αίθουσες επιβατών λιμένων και αεροδρομίων) Όπως αναφέρθηκε, οι επισκέπτες των νησιών αποτελούν κοινό το οποίο μπορεί να μεταφέρει την πληροφόρηση για τα επιτεύγματα του Προγράμματος εκτός των ορίων της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη αξία έχει η μεταφορά αυτού του μηνύματος (δηλ. ότι το Πρόγραμμα υλοποιείται με επιτυχία, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια) μέσω των επισκεπτών στις χώρες της Ε.Ε., ώστε να γίνει φανερό ότι η χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ από τις πιο αναπτυγμένες οικονομικά χώρες «πιάνει τόπο». Εξωτερική (Outdoor) διαφήμιση Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία ενημέρωση σε τοπικό κυρίως επίπεδο με βάση κατάλληλο διαφημιστικό προγραμματισμό και τη χρήση ελκυστικού προς το κοινό δημιουργικού υλικού. 5. Προωθητικό Υλικό Η παραγωγή και διανομή προωθητικού υλικού έχει αποδειχθεί από την προηγούμενη εμπειρία ότι έχει άμεση ανταπόκριση και μεγάλη αποδοχή από το ευρύ κοινό και λειτουργεί θετικά στη προσπάθεια για εξοικείωση με το Πρόγραμμα και τη συμβολή της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό θα διανεμηθεί σε στοχευμένες εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις ανοικτού χώρου υλικό όπως: block, folder, στυλό, t-shirts, καπέλα, κονκάρδες (pins), usb, τσάντες κ.α. που όλα θα φέρουν το σήμα, το λογότυπο, το μήνυμα και τα χρώματα του Ε.Π. 6. Τηλεόραση Ραδιόφωνο - Τύπος Συμμετοχή στελεχών σε εκπομπές διαλόγου στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ρεπορτάζ από διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις του Προγράμματος, επισκέψεις σε έργα, διαφημιστικά σποτ, καταχωρήσεις στον τοπικό κυρίως τύπο, είναι μερικοί από τους σημαντικότερους τρόπους προβολής του προγράμματος στα τοπικά - περιφερειακά και εθνικά ΜΜΕ. Τα σποτ και οι μακέτες οφείλουν να έχουν ενημερωτικό κυρίως χαρακτήρα, η δε δημοσιοποίησή στοχεύει όχι μόνο να 32

33 ενημερώσει αλλά και να προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών για το Πρόγραμμα και τα οφέλη από τις δράσεις του.. 7. Έρευνες Κοινού Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές θα διεξάγουν συντονισμένα έρευνες κοινού, σε στατιστικό δείγμα της Περιφέρειάς τους με στόχο την εκτίμηση κάθε φορά της γνώσης που έχει δημιουργηθεί στο Κοινό σχετικά με το Πρόγραμμα και τους στόχους του. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω περιγραφέντα εργαλεία στη συνέχεια θα εξειδικευθούν και θα εμπλουτιστούν περαιτέρω με βάση και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το Γ' ΚΠΣ. Μπορούμε δε εποπτικά να τα εντάξουμε σε ένα συγκροτημένο πλέγμα ενεργειών Π&Δ που σχηματικά αναλύεται ως εξής: 33

34 Πίνακας συσχετισμού προτεινόμενων ενεργειών ανά κοινό στόχος ΚΟΙΝΟ - ΣΤΟΧΟΣ Εναρκτήρια Εκδήλωση ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δυνητικοί Δικαιούχοι & Δικαιούχοι Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι Φορείς Ευρύ κοινό Διαμορφωτές Κοινής Γνώμης ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ενημέρωση για την έναρξη του προγράμματος και τις δυνατότητες του Ετήσια Εκδήλωση Η διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του Προγράμματος. Η παρότρυνση για την καλύτερη υλοποίηση του Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ (9-16 Μαίου) Υπενθύμιση Εορτασμού Ημέρας της Ευρώπης Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων Ιστοσελίδα Internet Εκδηλώσεις Ειδικές Δράσεις Ημερίδες Συνέδρια Εκθέσεις Ενημερωτικά Σεμινάρια Ενίσχυση της διαφάνειας Ενημέρωση του Πολίτη Η πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων με το πρόγραμμα Η εξειδικευμένη παρουσίαση στοιχείων του προγράμματος Η προτροπή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Η εξειδικευμένη παρουσίαση στοιχείων του προγράμματος Η υποβοήθηση των δικαιούχων για την σωστή υποβολή προτάσεων Road show Η παρακίνηση του κοινού για το πρόγραμμα Γραφείο Πληροφόρησης Ενημερωτικές Συναντήσεις με δημοσιογράφους και άλλα ειδικά κοινά Η προώθηση των στόχων του προγράμματος μέσω παρεμβάσεων από τρίτους Ενημέρωση για το πρόγραμμα σε διάφορα επίπεδα, μεγιστοποίηση διαφάνειας, διαδικασίες αμφίδρομης πληροφόρησης 34

35 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δυνητικοί Δικαιούχοι & Δικαιούχοι Ενδιάμεσοι Φορείς ΚΟΙΝΟ - ΣΤΟΧΟΣ Εμπλεκόμενοι Φορείς Ευρύ κοινό Διαμορφωτές Κοινής Γνώμης ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενημερωτικό υλικό Newsletter Η πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων με το πρόγραμμα CD ROM Η πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων με το πρόγραμμα Οδηγοί Πλήρης, ισότιμη και διαφανής καθοδήγηση των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα Infovideo Η πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων με το πρόγραμμα Outdoor διαφήμιση Η πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων με το πρόγραμμα Ειδικά Stands σε χώρους πρόσβασης επισκεπτών Η πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων με το πρόγραμμα Προωθητικό Υλικό Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προγράμματος ΜΜΕ Τύπος Τηλεόραση - Ραδιόφωνο Η προβολή του προγράμματος Η αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του Η ενημέρωση του κοινού για το ρόλο της Ε.Ε. Έρευνες Κοινού Η αποτύπωση της κατάστασης του προγράμματος κατά την διάρκεια υλοποίησής του 35

36 5. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Υλοποίησης Για την εφαρμογή των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος προβλέπεται μια αλληλουχία φάσεων επικοινωνίας κλιμακούμενου χαρακτήρα. Γίνεται διάκριση στις ακόλουθες τρείς φάσεις, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το Πρόγραμμα, καθεμία από τις οποίες αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση και εξειδίκευση της προηγούμενης. Για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν τα επικοινωνιακά εργαλεία προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε διοικητικής Περιφέρειας. Α Φάση: Στη φάση αυτή παρέχεται γενική πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τις δράσεις του και πραγματοποιείται εναρκτήρια εκδήλωση. Β Φάση : Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει ενέργειες με στόχο τη δημιουργία γνώσης για το πρόγραμμα και τις δράσεις του στα διάφορα κοινά στόχους, Γ Φάση : Στη φάση αυτή ο στόχος επικεντρώνεται στη διάδοση των αποτελεσμάτων στη βάση της υλοποίησης του προγμάμματος Αναλυτικότερα Η Α φάση έχει διάρκεια δύο έτη και καλύπτει τη χρονική περίοδο από την έγκρισή του Προγράμματος έως το τέλος του Στη φάση αυτή το Πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, της ενεργοποίησης και της έναρξης υλοποίησής του και συνεπώς το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ενέργειες με τις οποίες θα παρέχεται γενική πληροφόρηση για το βασικό περιεχόμενο του Προγράμματος (δομή, δράσεις που περιλαμβάνει, αναμενόμενα αποτελέσματα). Ο στόχος είναι από τη μια πλευρά η ενημέρωση των φορέων για το περιεχόμενο του Προγράμματος, για τις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και για τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται στην υλοποίησή του. Από την άλλη γίνεται η πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του κοινού, που καλείται να πληροφορηθεί για τη μετάβαση από το ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ και βέβαια να αποκτήσει μια πρώτη επαφή/γνώση για το νέο Πρόγραμμα, το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με όσα είχε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Η διάδοση της πληροφόρησης γίνεται με απλό και κατανοητό τρόπο και περιλαμβάνει κυρίως τις ακόλουθες ενέργειες 36

37 Εναρκτήρια εκδήλωση Δημοσιοποίηση των εγκεκριμένων εγγράφων του Προγράμματος Έκδοση γενικού εντύπου υπό τη μορφή περίληψης - ενημερωτικού οδηγού που θα περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις για το Πρόγραμμα και τη συμβολή των ταμείων της ΕΕ Ανάρτηση σημαίας Ε.Ε. Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δράσεις προς ΜΜΕ και δημοσιογράφους Ενημερωτική αλληλογραφία, s, κλπ. Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων Ενημερωτικές συναντήσεις, ενημερωτικές εκπαιδευτικές ημερίδες Παραγωγή προωθητικού υλικού Αρχική έρευνα κοινού Η δεύτερη φάση έχει διάρκεια τρία έτη και καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 2010 έως το τέλος του 2012, ταυτίζεται δηλαδή χρονικά με το στάδιο της πλήρους ενεργοποίησης και έντασης υλοποίησης του Προγράμματος. Έτσι η προσπάθεια μεταφέρεται από τη γενική πληροφόρηση στη δημιουργία γνώσης. Η γνώση αυτή αφορά αφενός τους δικαιούχους οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν τις δράσεις του Προγράμματος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (διαδικασίες, κριτήρια, κανόνες δημοσιότητας κτλ.) και αφετέρου το ευρύ κοινό το οποίο ωφελείται από τις δράσεις αυτές. Περιλαμβάνει κυρίως τις ακόλουθες δράσεις: Ετήσια εκδήλωση Έκδοση / διανομή ειδικών - θεματικών ενημερωτικών οδηγών και φυλλαδίων Ευρεία χρήση της νέας ιστοσελίδας Έκδοση newsletters Δράσεις προς ΜΜΕ και δημοσιογράφους Παραγωγή προωθητικού υλικού Συστηματική οργάνωση θεματικών συναντήσεων και σεμιναρίων με τους δυνητικούς δικαιούχους και τους δικαιούχους Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας ενημέρωσης κοινού Αξιοποίηση των διαθέσιμων δικτύων πληροφόρησης (πολλαπλασιαστές πληροφόρησης) Παρουσίαση καλών παραδειγμάτων και καλών πρακτικών μέσω ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας Περιοδικές συνεντεύξεις Τύπου Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων Ανάρτηση σημαίας Ε.Ε. 37

38 Δημιουργία σποτ, μακετών και έναρξη διαφημιστικού προγράμματος Έρευνα κοινού στο μέσο της προγραμματικής περιόδου Η τρίτη φάση επικοινωνίας έχει και αυτή διάρκεια τρία έτη και καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 2013 έως το τέλος του 2015, τη περίοδο δηλαδή κατά την οποία το Πρόγραμμα μπαίνει στην τελική του ευθεία και ολοκληρώνεται. Στη φάση αυτή έχουν πια κορυφωθεί και αποκλιμακώνονται οι ενέργειες για τη δημιουργία γνώσης και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προβολή των έργων που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται, των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται είναι σε γενικές γραμμές οι εξής. Ετήσια εκδήλωση Εκδόσεις για την προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Προβολή καλών παραδειγμάτων καλών πρακτικών και ανταλλαγές εμπειριών Έκδοση newsletters Παραγωγή προωθητικού υλικού Συνέχιση λειτουργίας υπηρεσίας ενημέρωσης κοινού Συμμετοχή και οργάνωση εκδηλώσεων όπως εκθέσεις, road show, δράσεις σε σχολεία κτλ. Αξιοποίηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ευρεία χρήση της ιστοσελίδας Ανάρτηση σημαίας Ε.Ε. Συνέχιση λειτουργίας δικτύων Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου με συγχρηματοδοτούμενα έργα Τελική έρευνα κοινού που να τεκμηριώνει τον βαθμό στον οποίο εκπληρώνονται τουλάχιστον οι γενικοί στόχοι της επικοινωνίας, όπως αναφέρονται στην ενότητα 2. 38

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά σελ. 3 2. Δομή του Επικοινωνιακού Σχεδίου σελ. 6 2.1 Στόχοι σελ. 6 2.2 Στοχοθετούμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2 Α. Θεσμικό πλαίσιο Το πλαίσιο των κανόνων που διέπει την κατάρτιση του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά...3 2. Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1η ΕπιτροπήΠαρακολούθησης Κομοτηνή, 26/6/2015 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα Β.1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 2020 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Αντώνης Κρυσταλλίδης Γενικοί στόχοι επικοινωνίας Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Θεσμικό πλαίσιο 2. Βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 12/6/2015 Περιεχόμενα 1. Θεσµικό πλαίσιο υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στρατηγική Επικοινωνίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας Περιεχόμενα 1. Γενικά... 3 1.1. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 1.2. Βασικές Κατευθύνσεις του Κανονισμού 1303/2013... 4 2. Π.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σε συνέχεια κατακύρωσης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και επιτυχούς έκβασης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε σύμβαση στις 27 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Επιχειρησιακά Προγραμμάτα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Επιτροπή Παρακολούθησης Iούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Πορεία Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΣΜΑ Στέλεχος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-04Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-04Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2014-2020»...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε πλήθος ενεργειών δηµοσιότητας και πληροφόρησης που αφορούσαν το Πρόγραµµα, τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EN ISO 9001:2008 / Αρ. Πιστ QM08

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EN ISO 9001:2008 / Αρ. Πιστ QM08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 14-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ: 3629.1 /02/14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β / Γρ. Θεμάτων Ε.Ε. ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 9/11/2016 ΘΕΜΑ «Προτάσεις Θέσεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου» 1. Αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής για τους αυτοαπασχολούμενους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΦ-64Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΦ-64Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα