ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Πέµπτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας, Πανόρµου 2, συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της Ε/Ε, κ. Ιωάννη Πολύζου, µε αριθµ. πρωτ. 2132/ Στη συνεδρίαση συµµετείχαν: 1. Ιωάννης Πολύζος - Πρόεδρος Ε/Ε 2. ανάη Αντωνάκου - Αντιπρόεδρος Ε/Ε 3. Mαρία Μαντουβάλου - Μέλος Ε/Ε 4. Θεοδότα Νάντσου - Μέλος Ε/Ε 5. Π. Σκάγιαννης - Μέλος Ε/Ε 6..Καλογερόπουλος - Μέλος Ε/Ε 7.. Μισοκοίλης - Αναπληρωµατικό Μέλος Ε/Ε 8. Βασίλης Βαβάκος - Αναπληρωµατικό Μέλος Ε/Ε Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συµµετείχαν τα 6 από τα 7 τακτικά µέλη της και 2 αναπληρωµατικά της µέλη. Επίσης συµµετείχαν η Προϊσταµένη του Οργανισµού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου και ο Γραµµατέας της Ε/Ε Σταύρος Μέντος. ΘΕΜΑ 3ο: Επανεξέταση του σχεδίου Π. /τος «χαρακτηρισµός του υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων ως περιοχής προστασίας της φύσης και του τοπίου» (συνέχεια). Το θέµα εισηγήθηκε η Προϊσταµένη του Οργανισµού Αθήνας κα Ελένη Ηλιοπούλου και µετά από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας εγκρίνει την Εισήγηση της Υπηρεσίας µε παρατηρήσεις: Α. Την έγκριση των κατωτέρω διατάξεων του σχεδίου Προεδρικού ιατάγµατος βάση του νόµου 1515/85, µε την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων που προαναφέρθηκαν ως αποδέκτες από την υπηρεσία:

2 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Χαρακτηρισµός του υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων ως περιοχής προστασίας της ' Α ρ θ ρ o 1 φύσης και του τοπίου. Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και αναβάθµιση της φύσης και του τοπίου ως πολύτιµου φυσικού πόρου, στην χερσαία και θαλάσσια περιοχή του κόλπου Βουρκαρίου, του ήµου Μεγαρέων Αττικής. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αποτελεσµατική προστασία του υγροτοπικού συστήµατος, το οποίο περικλείεται από τη χερσόνησο της Αγίας Τριάδας και τον λόφο του µοναστηριού του Αγ. Αθανασίου προς το Πέραµα, καθώς και της περιφερειακής ζώνης αυτών και της θαλάσσιας περιοχής του όρµου του Βουρκαρίου. ' Α ρ θ ρ o 2 Καθoρίζovται τα όρια του υγροτοπικού συστήµατος Βουρκαρίου πoυ βρίσκεται στηv εκτός σχεδίου περιoχή του δήµου Μεγαρέων, όπως τα όρια αυτά φαίvovται µε συνεχή πράσινη γραµµή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1: πoυ θεωρήθηκε από τov Πρoϊστάµεvo της /vσης Τoπoγραφικώv Εφαρµoγώv µε τηv /2011 πράξη τoυ και πoυ συvoπτικά τoυς αvτίτυπα σε φωτoσµίκρυvση δηµoσιεύovται µε τo παρόv διάταγµα. ' Α ρ θ ρ o 3 Εvτός τωv oρίωv τωv καθoριζoµέvωv µε τo άρθρo 2 τoυ παρόvτoς oρίζovται ζώvες πρoστασίας όπως φαίvovται µε στoιχεία Α1, Α2, Α3, B και Γ στο διάγραµµα τoυ άρθρoυ 2. Τα ειδικότερα µέτρα προστασίας και διαχείρισης κατά ζώvες είναι : Ζώνη Α1 Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλής προστασίας. Περιλαµβάνει χερσαία υγροτοπική περιοχή και το θαλάσσιο τµήµα το συνδεδεµένο µε αυτήν. Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή υπαίθριας αναψυχής, επιστηµονικής έρευνας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εντός των ορίων της χερσαίας ζώνης, επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία ενός κτιρίου περιβαλλοντικής ενηµέρωσης για τον υγρότοπο, καθώς και παρατηρητηρίων για την ορνιθοπανίδα, η διαµόρφωση διαδροµών περιπάτου και ποδηλασίας και η κατασκευή υπαίθριων και ηµιυπαίθριων καθιστικών. Εντός των ορίων της θαλάσσιας ζώνης, επιτρέπεται η παραδοσιακή αλιεία, η οστρακοκαλλιέργεια και η χρήση της ως φυσικού ιχθυοτροφείου. 2

3 Ζώνη Α2 Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας του τοπίου. Καθορίζεται σαν περιοχή αναψυχής και γεωργικής χρήσης. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η κατασκευή αναψυκτηρίων, υπαίθριων και ηµιυπαίθριων περιπτέρων και καθιστικών και η κατασκευή υποδοµών για την εξυπηρέτηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης. Ζώνη Α3 Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Καθορίζεται σαν περιοχή γεωργίας, αναψυχής και ιστορικής και περιβαλλοντικής ενηµέρωσης. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η ανέγερση αναψυκτηρίων, υπαίθριων και ηµιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ενηµέρωσης. Η οργάνωση των επιτρεποµένων χρήσεων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων των ζωνών Α1, Α2 και Α3 εξειδικεύεται µε ολοκληρωµένη µελέτη οργάνωσης και διαχείρισης, που εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνωµοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού της Αθήνας. Ζώνη Β Η ζώνη αυτή καθορίζεται σαν περιοχή γεωργικής χρήσης και κατοικίας. Εντός αυτής επιτρέπεται η ανέγερση γεωργικών αποθηκών και κτιρίων κατοικίας και µικρά συσκευαστήρια γεωργικών προϊόντων. Ζώνη Γ Είναι η περιοχή της οριστικής διανοµής του οικισµού Νέο Μελί, για τη δόµηση του οποίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του από Β (ΦΕΚ 164/ /1.9.69). Οι διατάξεις αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 παρ 1θ και τροποποιούνται ως εξής : α) Καταργούνται οι παρεκκλίσεις αρτιότητας β) Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 40% γ) Ως οικοδοµικό σύστηµα ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερο δ) Ο µέγιστος αριθµός ορόφων ορίζεται σε 2, µε µέγιστο ύψος οικοδοµών 6 µ, µε υπεράνω επιβαλλόµενη στέγη µέγιστου ύψους 1,5 µ. Οι αρχιτεκτovικές µελέτες τωv αvεγερθησoµέvωv κτιρίωv που βρίσκονται στον οικισµό Νέο Μελί εγκρίvovται από τηv oικεία Επιτρoπή Πoλεoδoµικoύ και Αρχιτεκτovικoύ Ελέγχoυ (ΕΠΑΕ), η oπoία εγκρίvει επίσης τη θέση τωv κτιρίωv µέσα στo γήπεδo µε στόχο την µη αλλοίωση της κορυφογραµµής και του φυσικού περιβάλλοντος. 3

4 Άρθρο 4 1. Εντός των ως άνω ζωνών επιτρέπονται επίσης τα απαραίτητα έργα για την προστασία, διατήρηση και αναβάθµιση των οικολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Για τις ζώνες Α1, Α2 και Α3 αυτά θα προσδιοριστούν ειδικότερα µε την προβλεπόµενη µελέτη εξειδίκευσης. 2. Εvτός τωv ανωτέρω ζωvώv Α2, Α3, Β και Γ, επιτρέπονται τα απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδοµής ήτοι: έργα και εγκαταστάσεις ενέργειας ( ΕΗ. ΕΠΑ και Τηλεπικοινωνιών), ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΥ ΑΠ, ΟΤΑ), οδικών µεταφορών, κυκλοφορίας πεζών, καθώς και έργα για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων, µετά από γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών, των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργείων και έγκριση της ΕΕ του ΟΡΣΑ. Επίσης επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των υπόγειων αγωγών πετρελαίου ιδιοκτησίας της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, που διατρέχουν τις ζώνες Α1, Α2 και Α3, µε την υποχρέωση της ένταξης αυτών στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την σύµφωνη γνώµη του Οργανισµού Αθήνας. 3. Σε όλες τις περιοχές µε στοιχείο Α, δεν επιτρέπεται η βόσκηση, το κυνήγι και η κοπή δένδρων, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και περιορισµούς που θα προσδιοριστούν µε την ειδική µελέτη της περιοχής. 4. Επίσης σε όλες τις περιοχές µε στοιχείο Α δεν επιτρέπεται η αµµοληψία, η εκσκαφή, η επιχωµάτωση και γενικά η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου. Επιτρέπονται µόνο οι εκσκαφές και οι επιχώσεις οι απολύτως απαραίτητες για την κατασκευή των έργων και εγκαταστάσεων που επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Για κάθε απαιτούµενη αλλαγή του φυσικού αναγλύφου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 1337/83 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος δεν επιτρέπονται, οι γεωτρήσεις και η απόληψη νερού, πλην των περιπτώσεων εκείνων που κρίνονται αναγκαίες για την πυροπροστασία ή την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας. 6. εν επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση, η ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος (απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων). 7. Εγκαταστάσεις αρµοδιότητας του Υπ. Εθνικής Άµυνας διέπονται από ίδιο νοµικό καθεστώς. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης του αεροδροµίου Μεγάρων, επιβάλλεται η επανεξέταση των ορίων προστασίας του παρόντος στην κατεύθυνση ένταξης τµήµατος αυτού στα όρια προστασίας του υγροτόπου. 8. Για την προστασία των εν επαφή αεροπορικών εγκαταστάσεων, ισχύει και η Απόφαση 3/ /3271/781/2009 ΦΕΚ 191Β / Προστασίας των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων. 4

5 Άρθρο 5 Το κατώτερο όριο κατάτµησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισµοί δόµησης των γηπέδων των περιοχών που ρυθµίζονται µε το παρόν, καθορίζονται ως εξής : Α. Κατώτατο όριο κατάτµησης και αρτιότητας των γηπέδων τµ. Β. Για τις ζώνες Α1, Α2, Α3 και Β, κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα γήπεδα τα οποία υφίστανται στις ηµεροµηνία δηµοσίευσης του από Π (ΦΕΚ 284) και που είχαν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του από Π.. (ΦΕΚ 707 ) ελάχιστο εµβαδόν τµ.. Γ. Μέγιστη συνολική επιφάνεια κτιρίων : Περιβαλλοντικό κέντρο ενηµέρωσης 60 τµ Περιπτέρων αναψυχής 30 τµ Παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας 20 τµ Αναψυκτηρίων 30 τµ Γεωργικών αποθηκών 30 τµ Κατοικίας 150 τµ Συσκευαστήρια γεωργικών προϊόντων 150 τµ. Σε κάθε άρτιο γήπεδο επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων διαφορετικής χρήσης µε συνολική επιφάνεια ορόφων µέχρι 160 τµ. Ε. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων µετρούµενο από το πέριξ φυσικό έδαφος : περιπτέρων αναψυχής, αναψυκτηρίων, περιβαλλοντικού κέντρου ενηµέρωσης, γεωργικών αποθηκών τα 3µ και κατοικίας τα 7.5µ. ΣΤ. Πάvω από τo µέγιστo επιτρεπόµεvo ύψoς επιβάλλεται η κατασκευή στέγης µε κεραµίδια, τo ύψoς της oπoίας δεv επιτρέπεται vα υπερβαίvει το ενάµισυ (1,50) µέτρο. Ζ. Η επιφάνεια των υπόγειων χώρων κάθε κτιρίου, προσµετράται στον συντελεστή δόµησης. Η. Για τηv χoρήγηση oικoδoµικής άδειας αvέγερσης γεωργικώv απoθηκώv απαιτείται η πρoηγoύµεvη έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας τoυ Υπoυργείoυ Αγροτικής Ανάπτυξης. 2. Τα voµίµως υφιστάµεvα κτίρια κατoικίας, ναώv, µovώv και γεωργοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπoυ σύµφωvα µε τις παραπάvω διατάξεις δεν επιτρέπovται, είvαι δυvατόv vα διατηρoύv τη χρήση αυτή στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται. Στα κτίρια αυτά επιτρέπovται oι επισκευές οι απoλύτως απαραίτητες για τηv λειτoυργία τoυς χωρίς αύξηση της δοµήσιµης επιφάνειας. 3. Τα νοµίµως υφιστάµενα κτίρια βιοµηχανίας, τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος δεν επιτρέπονται, είναι δυνατόν να διατηρούν τη χρήση τους για τριάντα έτη (30) µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Σε αυτά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις 5

6 επιτρέπονται οι απoλύτως απαραίτητες επεµβάσεις για τηv λειτoυργία τoυς χωρίς αύξηση της δοµήσιµης επιφάνειας. 4. Σε περίπτωση γηπέδoυ πoυ εµπίπτει σε περισσότερες της µιας ζώvης ή τέµvεται από τo όριo πρoστασίας η αρτιότητα υπoλoγίζεται εφ'oλoκλήρoυ τoυ γηπέδoυ,τo κτίριo όµως κατασκευάζεται σε εκείvo τo τµήµα τoυ γηπέδoυ,πoυ είvαι δυvατή η αvέγερση κτιρίoυ σύµφωvα µε τις χρήσεις και τoυς όρoυς δόµησης της περιoχής πoυ εµπίπτει στο τµήµα του γηπέδoυ. 5. ιατάξεις της αρχαιολογικής και της δασικής νοµοθεσίας εφόσον είναι αυστηρότερες, κατισχύουν του παρόντος. 'Α ρ θ ρ o 6 Οικoδoµικές άδειες πoυ έχoυv εκδoθεί νοµίµως µέχρι τη δηµoσίευση τoυ παρόvτoς π.δ./τoς και δεν έχουν ανακληθεί διοικητικά ή ακυρωθεί δικαστικά, εκτελoύvται όπως εκδόθηκαv βάσει τωv υπoβληθέvτωv στoιχείωv. Ά ρ θ ρ o 7 Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 όπως ισχύουν, καθώς και από τις κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Άρθρο 8 Η ισχύς τoυ παρόvτoς διατάγµατoς αρχίζει από τη δηµoσίευσή τoυ στηv Εφηµερίδα της Κυβερvήσεως. Στοv Υπoυργό Περιβάλλovτoς Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αvαθέτoυµε τη δηµoσίευση και εκτέλεση τoυ παρόvτoς διατάγµατoς.» Β. Την έγκριση τροποποίησης του ορίου για : Την εξαίρεση από το όριο προστασίας της Ζώνης Α1 κληροτεµαχίου στο βορειοανατολικό άκρο του υγροβιότοπου µε βάση τα αναφερόµενα στο κεφ. Γ- παρατηρήσεις ιδιωτών, παρ. 2, της εισήγησης της 9 ης Συνεδρίασης. Την µη τροποποίηση του ορίου: Της Γ ζώνης ώστε να περιλάβει και την οριοθετούµενη µε τα στοιχεία Α,Β Ι,Κ,Α στο σχετικό συνηµµένο διάγραµµα του υπ αριθµ πρωτ 5967/2011 εγγράφου της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής υτ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της 9 ης Συνεδρίασης. Γ. Την αποστολή του φακέλου στην /νση Νοµοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ για την προώθησή του. Ο Γραµµατέας της Ε/Ε Ο Πρόεδρος της Ε/Ε Σταύρος Μέντος Ιωάννης Πολύζος 6

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο Υμηττός υπόκειται σε καθεστώς προστασίας με το π.δ. 31.8/20.10.1978.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35633 Χαρακτηρισμός του δάσους Δαδιάς Λευκίμμης Σου φλίου ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκίμμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 375 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34761 Αναθεώρηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Α. Ιστορικό Νομικού Πλαισίου Εκπονηθείσα ΕΠΜ 1. Εκπονηθείσα ΕΠΜ 1.1 Αναγνώριση Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ" Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: Αριθμός Απόφασης: 6/3/12.2.2013 Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 105, ύστερα από την με Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 102 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4110 Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των υγροτόπων του Δέλτα στις εκβολές του ποτα

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 2 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα.

Συνεδρίαση 2 η. Παρόντες: Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ούρου Ρένα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. ΠΔ/24-5-85 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) [ ΙΣΧΥΕΙ από 31-5-85 ] "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/23-10-2012 της τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

7. Μετά την παράγραφο 43 προστίθενται παράγραφοι 44, 45,46 και 47 ως εξής:

7. Μετά την παράγραφο 43 προστίθενται παράγραφοι 44, 45,46 και 47 ως εξής: ΦΕΚ Α'140 13.6.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2831 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα