ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.4.2015"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2015) 2638 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των τοπικών θερμαντήρων χώρου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου χρησιμοποιούνται ευρέως στην ΕΕ για θέρμανση, με την παροχή άμεσης θερμότητας στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένοι. Ορισμένα μοντέλα μπορούν επίσης να θερμαίνουν υγρό για τη θέρμανση χώρων εκτός των άμεσα θερμαινόμενων. Οι περισσότεροι τοπικοί θερμαντήρες χώρου που πωλούνται επί του παρόντος είναι ηλεκτρικοί θερμαντήρες. Το 2010 διατέθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 20 εκατομμύρια μονάδες ηλεκτρικών τοπικών θερμαντήρων χώρου, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το 83 % των συνολικών πωλήσεων αυτής της ομάδας προϊόντων. Οι περίπου τοπικοί θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο (βιομάζα ή/και ορυκτό καύσιμο) που πωλήθηκαν το 2010 αντιστοιχούσαν στο 13 % του συνόλου. Οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου με αέριο ή υγρό καύσιμο και οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία ή σωληνωτοί καταλαμβάνουν σχετικά μικρά μερίδια στην αγορά: (4 % της αγοράς) και (0,2 % της αγοράς) μονάδες, αντίστοιχα. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τοπικών θερμαντήρων χώρου στην ΕΕ είναι σημαντικές. Η τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας κατά το στάδιο χρήσης, εκτιμάται σε PJ (636,4 εκατ. ΤΙΠ). Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση εναρμονισμένου συστήματος επισήμανσης των τοπικών θερμαντήρων χώρου ανάλογα με την ενεργειακή τους απόδοση και την ενεργειακή τους κατανάλωση, με το οποίο θα παρέχονται στους καταναλωτές τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Οι απαιτήσεις επισήμανσης αποτελούν επίσης δυναμικό κίνητρο για να βελτιώσουν οι προμηθευτές την ενεργειακή απόδοση και να επισπεύσουν την απορρόφηση από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών τοπικών θερμαντήρων χώρου. Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τους προτεινόμενους κανονισμούς της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου και των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο. Γενικό πλαίσιο Από τη συνδυασμένη τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση προέκυψε ότι οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς υπερβολικό κόστος. Το δυναμικό αυτό παραμένει σήμερα αναξιοποίητο. Ένας από τους κύριους λόγους που συνεχίζουν να πωλούνται χαμηλής απόδοσης τοπικοί θερμαντήρες χώρου είναι ότι οι τελικοί χρήστες στηρίζουν τις αποφάσεις περί αγοράς στο κόστος αγοράς των προϊόντων και όχι στο κόστος του κύκλου ζωής τους, κατάσταση που δεν ευνοείται από την ισχύουσα πρακτική να μην συμπεριλαμβάνεται εξ ολοκλήρου το περιβαλλοντικό κόστος στις ενεργειακές δαπάνες. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχονται στους αγοραστές σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των τοπικών θερμαντήρων χώρου είναι περιορισμένες, με συνέπεια την ασύμμετρη πληροφόρηση, ιδίως όταν οι τοπικοί θερμαντήρες συνδυάζονται με άλλα προϊόντα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τελικοί χρήστες συχνά χάνουν ευκαιρίες για αποτελεσματικές από πλευράς κόστους βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Άλλο πρόβλημα αποτελεί ο διχασμός κινήτρων:για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης κτηρίου που προμηθεύεται και εγκαθιστά τοπικό θερμαντήρα χώρου ίσως επιδιώκει χαμηλότερο κόστος αγοράς, αλλά ενδέχεται να καταλήξει να πληρώνει ο ενοικιαστής υψηλότερους ενεργειακούς λογαριασμούς. EL 2 EL

3 Εξάλλου, η ενεργειακή απόδοση και οι εκπομπές πολλών ειδών τοπικών θερμαντήρων χώρου, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο σε αρκετά κράτη μέλη, πράγμα που αντιβαίνει τον σκοπό της ενιαίας αγοράς. Επιπλέον, οι εν λόγω ποικίλες προσεγγίσεις καλύπτουν διαφορετικές πτυχές και χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους μέτρησης των εκπομπών. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η αντιμετώπιση των εν λόγω εμποδίων στην αγορά με την καθιέρωση ενεργειακών ετικετών της ΕΕ για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου. Με την προτεινόμενη πράξη καθιερώνονται η ευρέως γνωστή κλίμακα A-G, για να καλύψει τους διάφορους τύπους τοπικών θερμαντήρων χώρου που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα, και οι κορυφαίες τάξεις Α + και A ++, για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στους τελικούς χρήστες θα παρέχονται τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντος υπό μορφή δελτίων (δηλ. πληροφοριακών σημειωμάτων) μέσω του διαδικτύου και στις διαφημίσεις. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας των τοπικών θερμαντήρων χώρου. Εκτιμάται ότι ο συνδυασμός των προτεινόμενων νέων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού και του νέου συστήματος επισήμανσης που καθορίζεται στην παρούσα πρόταση θα αποφέρει ετήσια μείωση κατά περίπου 278 PJ (6,6 εκατ. ΤΙΠ) μέχρι το 2030, σε σύγκριση με τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης. Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα που καλύπτει η πρόταση: Παράλληλα με το προτεινόμενο εκτελεστικό μέτρο περί οικολογικού σχεδιασμού, με το οποίο θεσπίζονται απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των τοπικών θερμαντήρων χώρου, το ακόλουθο μέτρο καλύπτει επίσης τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εν λόγω προϊόντων, όχι όμως ως προς την ενεργειακή επισήμανση: Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 1. Ωστόσο, η οδηγία αυτή αφορά την ενεργειακή απόδοση ολόκληρου του κτιρίου και των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, και, κατά συνέπεια, δεν καλύπτει άμεσα τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των τοπικών θερμαντήρων χώρου αυτών καθεαυτών. Συνοχή με άλλες πολιτικές και στόχους της ΕΕ Η προώθηση της απορρόφησης από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών τοπικών θερμαντήρων χώρου εξυπηρετεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τον προβλεπόμενο σε αυτήν στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως το 2020, καθώς αποσκοπεί στην υποστήριξη περισσότερο αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στο πεδίο της ανάπτυξης νέων πράσινων τεχνολογιών, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για να καταλήγουν σε πιο τεκμηριωμένες επιλογές. Επιπλέον, η προώθηση της απορρόφησης από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών τοπικών θερμαντήρων χώρου με βιομάζα συμβάλλει ιδιαιτέρως στον στόχο της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 2, οδηγία η οποία θέτει ως υποχρεωτικούς στόχους για τα κράτη μέλη να επιτύχουν συγκεκριμένο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2020, ώστε το συνολικό μερίδιο στην ΕΕ να ανέλθει σε 20%. Τα 1 2 ΕΕ L 153 της , σ. 13. ΕΕ L 140 της , σ. 16. EL 3 EL

4 κράτη μέλη υπέβαλαν στην Επιτροπή εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τα οποία προκύπτει ότι η βιοενέργεια θα συμβάλει σε περίπου το ήμισυ του στόχου της ΕΕ. Είναι σημαντική η ενεργειακώς αποδοτική χρήση της βιοενέργειας καθώς είναι περιορισμένοι οι πόροι βιομάζας. Η προσέγγιση που περιγράφεται στην παρούσα πρόταση αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για τις απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης των λεβήτων στερεού καυσίμου, οι οποίες καθορίζονται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ... της Επιτροπής, της..., για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των λεβήτων στερεού καυσίμου και των συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικού θερμαντήρα, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής [η παραπομπή και η υποσημείωση θα συμπληρωθούν μετά τη δημοσίευση] 3, κανονισμός ο οποίος είναι ευθυγραμμισμένος όσο το δυνατόν περισσότερο με την προσέγγιση για τις απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης των λεβήτων και θερμαντήρων που χρησιμοποιούν καύσιμα πλην των στερεών, οι οποίες καθορίζονται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής 4. Ωστόσο, η προσέγγιση για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου αποκλίνει σε ορισμένα σημεία από τους προαναφερόμενους κανονισμούς για τους θερμαντήρες που συνδέονται σε σύστημα θέρμανσης με νερό, καθώς οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου διαφέρουν όσον αφορά τους συνήθεις τρόπους χρήσης, τις απαιτήσεις εγκατάστασής τους, τα συνήθη επίπεδα επιδόσεων και τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται. Στις διαφορές όσον αφορά τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου συγκαταλέγονται η κλίμακα ενεργειακής επισήμανσης και οι μεθοδολογίες για τη μέτρηση και τον υπολογισμό της εποχιακής ενεργειακής απόδοσης, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που συνδέονται με τη χρήση εσωτερικών ρυθμιστών θερμοκρασίας για ορισμένα είδη τοπικών θερμαντήρων χώρου. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη Διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς από τον διεθνή χώρο και από την ΕΕ και με εμπειρογνώμονες των κρατών πραγματοποιήθηκαν από τα αρχικά στάδια των προπαρασκευαστικών μελετών, με τις οποίες περιγράφηκαν τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού (το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τα προϊόντα που προσδιορίστηκαν στις προπαρασκευαστικές μελέτες για μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις καύσης στερεών καυσίμων ENER παρτίδα 15, καθώς και για προϊόντα τοπικής θέρμανσης χώρου ENER παρτίδα 20). Εξάλλου, η ενεργειακή επισήμανση συζητήθηκε μαζί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του «Φόρουμ Διαβούλευσης για τον Οικολογικό Σχεδιασμό» που θεσπίστηκε με την οδηγία-πλαίσιο 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό 5. Το φόρουμ διαβούλευσης αποτελείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και εκπροσωπούνται ισομερώς οι ενδιαφερόμενοι ΕΕ L xxx της yy.yy.2013, σ. zz. ΕΕ L 239 της , σ. 1. ΕΕ L 285 της , σ. 10. EL 4 EL

5 φορείς, ήτοι των κατασκευαστών, των εμπόρων λιανικής πώλησης, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και των οργανώσεων καταναλωτών. Στη συνεδρίαση του φόρουμ διαβούλευσης της 20ής Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή παρουσίασε έγγραφο εργασίας με προτάσεις για απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, καθώς και σύστημα ενεργειακής επισήμανσης των τοπικών θερμαντήρων χώρου. Όλα τα σχετικά έγγραφα εργασίας διατέθηκαν στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους ενδιαφερόμενους φορείς, τα δε έγγραφα εργασίας του φόρουμ διαβούλευσης δημοσιεύθηκαν στο σύστημα CIRCA της Επιτροπής μαζί με τα γραπτά σχόλια των ενδιαφερόμενων φορέων. Επιπλέον, η πρωτοβουλία συζητήθηκε διμερώς μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και των κρατών μελών. Το σχέδιο του κανονισμού κοινοποιήθηκε στην επιτροπή του ΠΟΕ για τα ΤΕΕΣ στις 26 Ιουλίου 2013, για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα θεσπίζονταν φραγμοί στο εμπόριο. Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος συνεκτίμησής τους. Γενικά, οι ενδιαφερόμενοι και τα κράτη μέλη τάσσονται υπέρ συστήματος ενεργειακής επισήμανσης των τοπικών θερμαντήρων χώρου. Οι θέσεις των κυριότερων ενδιαφερόμενων σχετικά με καίριας σημασίας χαρακτηριστικά της πρότασης της Επιτροπής συνοψίζονται ως εξής: Καλυπτόμενα προϊόντα Η πλειονότητα των μελών του φόρουμ διαβούλευσης συμφώνησε ότι το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τους οικιακούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου με ονομαστική άμεση θερμική ισχύ μέχρι 50 kw. Πρέπει να εξαιρεθούν οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου που προορίζονται για να χρησιμοποιούν μη ξυλώδη βιομάζα, επειδή έχουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πρέπει επίσης να εξαιρεθούν οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία και οι σωληνωτοί τοπικοί θερμαντήρες χώρου, διότι είναι ένα προϊόντα που αγοράζονται μόνο για επαγγελματική χρήση. Πρέπει να περιληφθούν τα προϊόντα καύσης βιομάζας που είναι ικανά να χρησιμοποιούν πολλαπλά καύσιμα, εφόσον χρησιμοποιούν ξυλώδη βιομάζα. Αρκετοί ενδιαφερόμενοι εναντιώθηκαν στη συμπερίληψη των ηλεκτρικών τοπικών θερμαντήρων χώρου, καθώς αυτοί θα κατατασσόντουσαν στην κατώτατη τάξη ενεργειακής απόδοσης, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται κανένα κίνητρο για τη βελτίωσή τους και να υποδηλώνεται ανταγωνιστικότητα με άλλα είδη τοπικών θερμαντήρων χώρου (με χρήση καυσίμου), ενώ οι απαιτήσεις για την εγκατάστασή τους είναι πολύ διαφορετικές. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν ότι δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν οι ηλεκτρικοί τοπικοί θερμαντήρες χώρου, ώστε να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση που να καλύπτουν όλο το φάσμα προϊόντων. Επειδή οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου θα είναι πολύ αυστηρές και θα προσεγγίζουν τη μέγιστη τεχνικώς δυνατή απόδοση των εν λόγω προϊόντων, δεν υπάρχουν περιθώρια για διαφοροποίηση των ηλεκτρικών τοπικών θερμαντήρων χώρου που θα διατίθενται στην αγορά μετά την έναρξη ισχύος των ελάχιστων απαιτήσεων που προβλέπονται στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό. Κατά συνέπεια, προτείνεται να εξαιρεθούν οι ηλεκτρικοί τοπικοί θερμαντήρες χώρου από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η ετικέτα Από τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους συζητήθηκαν διάφορες επιλογές για την ενεργειακή επισήμανση των τοπικών θερμαντήρων χώρου. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις τάξεις των ετικετών, στον «συντελεστή βιομάζας στην ετικέτα» και στην αναφορά των εκπομπών στην ετικέτα. EL 5 EL

6 Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι υποστήριξαν ότι η εφαρμογή τάξεων ετικέτας ίδιων με εκείνες που προβλέπονται για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης θα είχε ως αποτέλεσμα σύστημα επισήμανσης που δεν θα ήταν το βέλτιστο επειδή τα μεσαίας απόδοσης προϊόντα θα κατατάσσονταν στην ίδια μοναδική τάξη επισήμανσης με τα βέλτιστα διαθέσιμα προϊόντα. Ως εκ τούτου, οι τάξεις ετικετών που καθορίζονται στην παρούσα πρόταση καθιστούν δυνατή την επισήμανση των μεσαίας απόδοσης προϊόντων με διαφορετική ετικέτα από εκείνη για τα βέλτιστα διαθέσιμα προϊόντα. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό στο ότι δεν πρέπει να προβλεφθεί επισήμανση για τοπικούς θερμαντήρες χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία και σωληνωτούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου, επειδή τα προϊόντα αυτά πωλούνται σε επαγγελματίες, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ενεργειακή επισήμανση. Συζητήθηκε επίσης η ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρικών τοπικών θερμαντήρων χώρου και ορισμένοι ενδιαφερόμενοι και κράτη μέλη υποστήριξαν ότι, λόγω των τρόπων χρήσης και των απαιτήσεων εγκατάστασης των προϊόντων αυτών, δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθούν άμεσα από πιο αποδοτικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου. Επιπλέον, οι αυστηρές απαιτήσεις που προβλέπει η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν αφήνουν περιθώρια για βελτίωση των εν λόγω προϊόντων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος που επιδιώκεται με την ετικέτα, ήτοι η διαφοροποίηση μεταξύ προϊόντων διαφορετικής απόδοσης. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και κράτη μέλη υποστήριξαν ότι πρέπει να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών τοπικών θερμαντήρων χώρου. Για τους ανωτέρω λόγους, οι ηλεκτρικοί τοπικοί θερμαντήρες χώρου δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, αλλά στο πλαίσιο της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού έχουν τεθεί απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα σχετικά χαμηλά επίπεδα απόδοσής τους. Η αρχή της εφαρμογής «συντελεστή βιομάζας στην ετικέτα» με σκοπό την προώθηση της χρήσης βιομάζας ως καύσιμο των τοπικών θερμαντήρων χώρου υποστηρίχθηκε από τα κράτη μέλη και τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Η πλειονότητα του κλάδου θέρμανσης αμφισβήτησε αυτή την προσέγγιση και εξέφρασε προτίμηση για επισήμανση της απόδοσης χωρίς συντελεστές διόρθωσης, με το επιχείρημα ότι η αποδοτικότητα στην ετικέτα θα είναι επίσης ορθότερη από φυσικής πλευράς. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη αριθμητική τιμή του συντελεστή, μόνο οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ εξέφρασαν τεκμηριωμένη προτίμηση, προτείνοντας να χρησιμοποιηθεί η τιμή 1,15. Τα περισσότερα κράτη μέλη προτιμούσαν σημαντικά μεγαλύτερη αριθμητική τιμή. Με την επιλογή της αριθμητικής τιμής 1,45 καθίσταται δυνατόν να επιτύχουν την κατάταξη A++ οι βέλτιστοι τοπικοί θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο. Θίχθηκε επίσης το ενδεχόμενο ένδειξης των εκπομπών στην ετικέτα των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο. Λόγω των αυστηρών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού και της σχετικά μεγάλης αβεβαιότητας των μετρήσεων των εκπομπών, δεν είναι δυνατόν να δηλώνονται στην ετικέτα επίπεδα εκπομπών υπό μορφή μιας και μόνο αξιόπιστης αριθμητικής τιμής ή κλίμακας A-G. Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης Στοιχεία από επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη Η εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη συγκεντρώθηκε κυρίως με προπαρασκευαστικές μελέτες, οι οποίες παρείχαν τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση και εκπονήθηκαν από δύο κοινοπραξίες εξωτερικών συμβούλων για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Επιτροπής. Κύριοι οργανισμοί/εμπειρογνώμονες που γνωμοδότησαν EL 6 EL

7 Οι προπαρασκευαστικές μελέτες διεξήχθησαν με ανοιχτή διαδικασία κατά την οποία λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια από σχετικούς ενδιαφερόμενους, στους οποίους συγκαταλέγονται κατασκευαστές, εγκαταστάτες, έμποροι λιανικής και οι ενώσεις τους, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οργανώσεις καταναλωτών και εμπειρογνώμονες. Σύνοψη των συμβουλών που ελήφθησαν και αξιοποιήθηκαν Δεν αναφέρθηκαν πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι με μη αναστρέψιμες συνέπειες. Εκτίμηση επιπτώσεων Διενεργήθηκε εκτίμηση των επιπτώσεων των διαφόρων πιθανών μέτρων πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Εξετάστηκαν αρκετές εναλλακτικές επιλογές πολιτικής σχετικά με τον μετασχηματισμό της αγοράς ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξιών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης, η αυτορρύθμιση, η ενεργειακή επισήμανση μόνο, ο κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού μόνο, και ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων, με και χωρίς ένδειξη των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων στην ετικέτα. Ωστόσο, λόγω της σαφούς εντολής από το νομοθέτη να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου, το βάθος της ανάλυσης όσον αφορά επιλογές που δεν περιλαμβάνουν εκτελεστική νομική πράξη ήταν ανάλογο και δόθηκε έμφαση στην αξιολόγηση των προτεινόμενων εκτελεστικών κανονισμών. Οι επιπτώσεις των επιλογών άσκησης πολιτικής για την καθιέρωση των ενεργειακών ετικετών αξιολογήθηκαν σε σχέση με το σενάριο συνέχισης της υφιστάμενης κατάστασης. Με βάση την εκτίμηση του κόστους και του οφέλους, ο συνδυασμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού και επισήμανσης των εν λόγω συσκευών είναι η ενδεδειγμένη επιλογή για την επίλυση του προβλήματος της αποτυχίας της αγοράς να απορροφά τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου με βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις, επειδή ο εν λόγω συνδυασμός πληροί με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και της οδηγίας για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας. Κατά συνέπεια, προκρίθηκε η επιλογή που συνίσταται στη θέσπιση αυστηρών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές, σε συνδυασμό με την καθιέρωση συστήματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης, επειδή με αυτήν την επιλογή επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση και, επιπλέον, την προτιμούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Με το μέτρο που επιλέχθηκε θα εξασφαλιστεί ότι: διατηρούνται και ενισχύονται οι εν εξελίξει ενεργειακές βελτιώσεις με την παροχή τυποποιημένων πληροφοριών στους τελικούς χρήστες και την εξάλειψη των φραγμών στην αγορά λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης και του διχασμού κινήτρων υπάρχει δυναμική στροφής της αγοράς προς υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών τοπικούς θερμαντήρες χώρου ο θεμιτός ανταγωνισμός και η διαφοροποίηση των προϊόντων συνεχίζουν να αποφέρουν εξοικονομήσεις ενέργειας, οι οποίες βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση επιτυγχάνεται οικονομικά αποδοτικό επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα του κλάδου μέσω της επέκτασης της ενιαίας αγοράς της ΕΕ για αειφόρα προϊόντα EL 7 EL

8 η επιβάρυνση των προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, δεν είναι υπερβολική, καθώς στις μεταβατικές περιόδους λαμβάνονται υπόψη οι κύκλοι επανασχεδιασμού δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση στην ΕΕ. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόμενης δράσης Με το προτεινόμενο μέτρο καθορίζονται νέες απαιτήσεις για υποχρεωτική επισήμανση και τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντος από τους προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά ή/και θέτουν σε λειτουργία τοπικούς θερμαντήρες χώρου, καθώς και από τους εμπόρους που προσφέρουν τοπικούς θερμαντήρες χώρου. Η κατάταξη της ενεργειακής απόδοσης των τοπικών θερμαντήρων χώρου πρόκειται να βασιστεί σε ενιαία κλίμακα που καλύπτει τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό, με υγρό και με αέριο καύσιμο. Με το σύστημα αυτό εφαρμόζεται «συντελεστής βιομάζας στην ετικέτα», προκειμένου, αφενός, να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση των τοπικών θερμαντήρων χώρου με βιομάζα ως στερεό καύσιμο και, αφετέρου, να συνεχιστεί η προώθηση των ανανεώσιμων καυσίμων έναντι των ορυκτών. Αν τοπικός θερμαντήρας χώρου είναι δυνατόν να λειτουργεί με διαφορετικά στερεά καύσιμα, η τάξη για την ετικέτα του καθορίζεται με το καύσιμο για το οποίο βελτιστοποιήθηκε ο θερμαντήρας, δηλαδή με το προτιμώμενο καύσιμο. Αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί το προϊόν διαφορετικά είδη καύσιμης βιομάζας, η τάξη για την ετικέτα του τοπικού θερμαντήρα χώρου καθορίζεται με βάση την ξυλώδη βιομάζα για την οποία αυτός βελτιστοποιήθηκε. Επιπλέον, για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου θα καθιερωθούν τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντος, όπως δελτίο προϊόντος και τεχνική τεκμηρίωση, και θα καθοριστούν απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε μορφή εξ αποστάσεως πώλησης τοπικών θερμαντήρων χώρου και στις τυχόν σχετικές διαφημίσεις και διαφημιστικό τεχνικό υλικό. Οι προτεινόμενες ετικέτες προϊόντος και τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντος θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος πληροφόρησης όσων αγοράζουν τοπικούς θερμαντήρες χώρου. Οι μέθοδοι μέτρησης και η διαδικασία επαλήθευσης για την επιτήρηση της αγοράς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εναρμονίζονται με εκείνες του προτεινόμενου εκτελεστικού μέτρου για τον οικολογικό σχεδιασμό. Νομική βάση Με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό εφαρμόζεται η οδηγία 2010/30/ΕΕ, συγκεκριμένα το άρθρο 10. Αρχή της επικουρικότητας Με τον κανονισμό εφαρμόζεται η οδηγία 2010/30/ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτής. Αρχή της αναλογικότητας Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το παρόν μέτρο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου του. Η μορφή του εκτελεστικού μέτρου είναι κανονισμός με άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι εθνικές και ενωσιακές διοικητικές αρχές δεν θα EL 8 EL

9 επιβαρυνθούν με κόστος για τη μεταφορά της εκτελεστικής νομοθετικής πράξης στην εθνική νομοθεσία. Επιλογή της πράξης Προτεινόμενη πράξη: κατ εξουσιοδότηση κανονισμός. Δημοσιονομικές επιπτώσεις Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος Το σχέδιο περιλαμβάνει ρήτρα αναθεώρησης. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Η προτεινόμενη πράξη αφορά και, κατά συνέπεια, πρέπει να καλύπτει και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. EL 9 EL

10 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των τοπικών θερμαντήρων χώρου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα σχετικά προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά 6, και ιδίως το άρθρο 10, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ η Επιτροπή οφείλει να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την επισήμανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όταν αυτά παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μεγάλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων μολονότι έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά. (2) Οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου με ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την ενεργειακή απόδοση, η δε ενέργεια που χρησιμοποιούν αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο της συνολικής ζήτησης ενέργειας στην Ένωση. Οι δυνατότητες μείωσης της ενεργειακής τους κατανάλωσης είναι σημαντικές. (3) Οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου με μη ξυλώδη βιομάζα ως στερεό καύσιμο έχουν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και, συνεπώς, πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. (4) Πρέπει να καθοριστούν εναρμονισμένες διατάξεις για τις ετικέτες και τις τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντος, ώστε να παροτρυνθούν οι κατασκευαστές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των τοπικών θερμαντήρων χώρου, να ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες να αγοράζουν ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και να υποστηριχτεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. (5) Καθώς η συνήθης χρήση και, κατά συνέπεια, και η κατανάλωση ενέργειας των τοπικών θερμαντήρων χώρου διαφέρουν από εκείνες άλλων προϊόντων θέρμανσης χώρου που υπόκεινται σε ρύθμιση, με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθιερωθεί κλίμακα επισήμανσης διαφορετική από εκείνη άλλων προϊόντων θέρμανσης χώρου. (6) Επειδή οι τοπικοί θερμαντήρες χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία και οι σωληνωτοί τοπικοί θερμαντήρες χώρου είναι προϊόντα που αγοράζονται μόνο για επαγγελματική 6 ΕΕ L 153 της , σ. 1. EL 10 EL

11 χρήση και όχι από τους τελικούς καταναλωτές, στον παρόντα κανονισμό δεν καθορίζονται απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης των προϊόντων αυτών. (7) Οι ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για τους ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου σύμφωνα με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ... της Επιτροπής, της..., για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού τοπικών θερμαντήρων χώρου [ο αριθμός του κανονισμού και η υποσημείωση με την παραπομπή στην Επίσημη Εφημερίδα θα συμπληρωθούν πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα] 7 παρέχουν τις μέγιστες τεχνικές δυνατότητες βελτίωσης αυτών των προϊόντων. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν περιθώρια για διαφοροποίηση μεταξύ των ηλεκτρικών τοπικών θερμαντήρων χώρου. Οι ηλεκτρικοί τοπικοί θερμαντήρες χώρου δεν είναι δυνατόν να υποκαθίσταται άμεσα από αποδοτικότερους τοπικούς θερμαντήρες χώρου που χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα και, κατά συνέπεια, με την ετικέτα δεν θα επιτυγχανόταν ο στόχος της παροχής στους καταναλωτές πληροφοριών για τη σχετική απόδοση διαφορετικών προϊόντων. (8) Η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των προϊόντων θέρμανσης συνάδει με τον στόχο της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί με τον παρόντα κανονισμό ειδική προσέγγιση για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου, με τον καθορισμό «συντελεστή βιομάζας στην ετικέτα» σε επίπεδο τέτοιο ώστε η τάξη A++ να είναι δυνατόν να επιτευχθεί από τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο που λειτουργούν μόνο με σβόλους (πέλετ). (9) Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να προκύπτουν με αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικασίες μετρήσεων και υπολογισμών οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων και υπολογισμών, συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν, εναρμονισμένων προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση 8, με σκοπό την καθιέρωση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού. (10) Με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστεί ενιαίο σχέδιο και περιεχόμενο για τις ετικέτες των τοπικών θερμαντήρων χώρου. (11) Επιπλέον, με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις σχετικά με το δελτίο προϊόντος και την τεχνική τεκμηρίωση για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου. (12) Εξάλλου, με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση κάθε μορφής εξ αποστάσεως πωλήσεις τοπικών θερμαντήρων χώρου και σε κάθε σχετική διαφήμιση και διαφημιστικό τεχνικό υλικό. (13) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επανεξέταση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού κατά την οποία να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική πρόοδος. 7 8 ΕΕ L xxx της yy.yy.2013, σ. xx. ΕΕ L 316 της , σ. 12. EL 11 EL

12 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ έως 50 kw. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για: α) ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου β) τοπικούς θερμαντήρες χώρου που χρησιμοποιούν κύκλο συμπίεσης ατμού ή κύκλο ρόφησης για την παραγωγή θερμότητας με τη χρήση ηλεκτρικών συμπιεστών ή καυσίμου γ) τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο που προορίζονται μόνο για καύση μη ξυλώδους βιομάζας δ) τοπικούς θερμαντήρες χώρου που προορίζονται για άλλους σκοπούς πέραν της θέρμανσης εσωτερικών χώρων ώστε να επιτυγχάνεται και να διατηρείται ορισμένη θερμική άνεση των ανθρώπων με συναγωγή θερμότητας ή θερμική ακτινοβολία ε) τοπικούς θερμαντήρες χώρου που προορίζονται για υπαίθρια χρήση μόνο στ) τοπικούς θερμαντήρες χώρου με άμεση θερμική ισχύ κατά τη λειτουργία στην ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη του 6% της συνδυασμένης άμεσης και έμμεσης θερμικής ισχύος ζ) τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο οι οποίοι δεν συναρμολογούνται στο εργοστάσιο ή δεν προσφέρονται ως προκατασκευασμένα κατασκευαστικά στοιχεία ή μέρη από μεμονωμένο κατασκευαστή και οι οποίοι προορίζονται να συναρμολογηθούν επί τόπου η) τοπικούς θερμαντήρες χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία και σωληνωτούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου θ) προϊόντα για τη θέρμανση αέρα ι) σόμπες για σάουνα. Άρθρο 2 Ορισμοί Επιπροσθέτως προς τους ορισμούς του άρθρου 2 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. «τοπικός θερμαντήρας χώρου»: συσκευή θέρμανσης χώρου που εκπέμπει θερμότητα με άμεση μεταφορά θερμότητας ή με άμεση μεταφορά θερμότητας σε συνδυασμό με μεταφορά θερμότητας σε ρευστό, ώστε να επιτυγχάνεται και να διατηρείται ορισμένο επίπεδο θερμικής άνεσης για τους ανθρώπους εντός κλειστού χώρου στον οποίο είναι τοποθετημένο το προϊόν, ενδεχομένως σε συνδυασμό με παραγωγή θερμότητας σε άλλους χώρους η εν λόγω συσκευή διαθέτει μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής θερμότητας που μετατρέπουν ηλεκτρική ενέργεια ή αέρια, υγρά ή στερεά καύσιμα απευθείας σε θερμότητα, αντιστοίχως, με αξιοποίηση του φαινομένου Joule ή την καύση καυσίμων EL 12 EL

13 2. «τοπικός θερμαντήρας χώρου με στερεό καύσιμο»: τοπικός θερμαντήρας χώρου ανοιχτού θαλάμου καύσης στερεού καυσίμου, τοπικός θερμαντήρας χώρου κλειστού θαλάμου καύσης στερεού καυσίμου ή κουζίνα στερεού καυσίμου 3. «τοπικός θερμαντήρας χώρου με αέριο καύσιμο»: τοπικός θερμαντήρας χώρου ανοιχτού θαλάμου καύσης αέριου καυσίμου ή τοπικός θερμαντήρας χώρου κλειστού θαλάμου καύσης αέριου καυσίμου 4. «τοπικός θερμαντήρας χώρου με υγρό καύσιμο»: τοπικός θερμαντήρας χώρου ανοιχτού θαλάμου καύσης υγρού καυσίμου ή τοπικός θερμαντήρας χώρου κλειστού θαλάμου καύσης υγρού καυσίμου 5. «ηλεκτρικός τοπικός θερμαντήρας χώρου»: τοπικός θερμαντήρας χώρου που αξιοποιεί το φαινόμενο Joule για την παραγωγή θερμότητας 6. «τοπικός θερμαντήρας χώρου ανοιχτού θαλάμου καύσης»: τοπικός θερμαντήρας χώρου με αέριο, υγρό ή στερεό καύσιμο, του οποίου η κλίνη καύσης και τα καυσαέρια δεν είναι απομονωμένα από τον χώρο τοποθέτησής του και ο οποίος συνδέεται στεγανά με καπνοδόχο ή άνοιγμα τζακιού ή χρειάζεται αγωγό απαερίων για να απάγονται τα προϊόντα της καύσης 7. «τοπικός θερμαντήρας χώρου κλειστού θαλάμου καύσης»: τοπικός θερμαντήρας χώρου με αέριο, υγρό ή στερεό καύσιμο, του οποίου η κλίνη καύσης και τα καυσαέρια είναι δυνατόν να απομονωθούν από τον χώρο τοποθέτησής του και ο οποίος συνδέεται στεγανά με καπνοδόχο ή άνοιγμα τζακιού ή χρειάζεται αγωγό απαερίων για να απάγονται τα προϊόντα της καύσης 8. «κουζίνα μαγειρέματος»: τοπικός θερμαντήρας χώρου με στερεό καύσιμο, ο οποίος περιλαμβάνει σε ενιαίο περίβλημα τη λειτουργία τοπικού θερμαντήρα χώρου και εστίας ή/και φούρνου προς χρήση για μαγείρεμα και ο οποίος συνδέεται στεγανά με καπνοδόχο ή άνοιγμα τζακιού ή χρειάζεται αγωγό απαερίων για να απάγονται τα προϊόντα της καύσης 9. «τοπικός θερμαντήρας χώρου με καύσιμο»: τοπικός θερμαντήρας χώρου ανοιχτού θαλάμου καύσης, τοπικός θερμαντήρας χώρου κλειστού θαλάμου καύσης ή κουζίνα μαγειρέματος 10. «τοπικός θερμαντήρας χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία»: τοπικός θερμαντήρας χώρου με αέριο ή υγρό καύσιμο, εφοδιασμένος με καυστήρα, προοριζόμενος να εγκατασταθεί πάνω από το ύψος κεφαλής, προσανατολισμένος προς το σημείο χρήσης, έτσι ώστε η θερμότητα από τον καυστήρα, η οποία εκπέμπεται κυρίως υπό μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας, να θερμαίνει απευθείας τα προς θέρμανση υποκείμενα και ο οποίος εκπέμπει τα προϊόντα της καύσης στον χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένος 11. «σωληνωτός τοπικός θερμαντήρας χώρου»: τοπικός θερμαντήρας χώρου με αέριο ή υγρό καύσιμο, εφοδιασμένος με καυστήρα, προοριζόμενος να εγκατασταθεί πάνω από το ύψος κεφαλής, κοντά στα προς θέρμανση υποκείμενα, ο οποίος θερμαίνει τον χώρο κυρίως με υπέρυθρη ακτινοβολία από τον σωλήνα ή τους σωλήνες που θερμαίνονται μέσω εσωτερικής ροής προϊόντων καύσης, τα οποία απάγονται μέσω αγωγού απαερίων 12. «θερμαντήρας χωρίς αγωγό απαερίων»: τοπικός θερμαντήρας χώρου με αέριο, υγρό ή στερεό καύσιμο, που εκπέμπει τα προϊόντα καύσης στο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος και δεν είναι τοπικός θερμαντήρας χώρου με υπέρυθρη ακτινοβολία EL 13 EL

14 13. «ανοιχτός σε καπνοδόχο θερμαντήρας»: τοπικός θερμαντήρας χώρου με αέριο, υγρό ή στερεό καύσιμο, προοριζόμενος να τοποθετηθεί κάτω από καπνοδόχο ή σε τζάκι χωρίς στεγανή σύνδεσή του με καπνοδόχο ή άνοιγμα τζακιού, και στον οποίο τα προϊόντα καύσης είναι δυνατόν να διέρχονται απεριόριστα από την κλίνη καύσης στην καπνοδόχο ή τον αγωγό απαερίων 14. «προϊόν για θέρμανση αέρα»: προϊόν παρέχον θερμότητα αποκλειστικά σε σύστημα θέρμανσης με αέρα, το οποίο είναι δυνατόν να διαθέτει αεραγωγούς και είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται στερεωμένο ή ασφαλισμένο σε συγκεκριμένη θέση ή επίτοιχο και διανέμει τον αέρα με διάταξη προώθησης του αέρα ώστε να επιτυγχάνεται και να διατηρείται ορισμένο επίπεδο θερμικής άνεσης για τους ανθρώπους εντός κλειστού χώρου στον οποίο είναι τοποθετημένο το προϊόν 15. «σόμπα για σάουνα»: τοπικός θερμαντήρας χώρου, ενσωματωμένο ή κατά δήλωση προοριζόμενο για χρήση σε ξηρή ή υγρή σάουνα ή σε παρόμοιο περιβάλλον 16. «στερεό καύσιμο»: καύσιμο που είναι στερεό σε κανονικές θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της στερεής βιομάζας και των στερεών ορυκτών καυσίμων 17. «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων 18. «ξυλώδης βιομάζα»: βιομάζα που προέρχεται από δένδρα, θάμνους και χαμόδενδρα, στην οποία συγκαταλέγονται τα κορμοτεμάχια, τα ξυλοτεμάχια, το συμπιεσμένο ξύλο με τη μορφή σβόλων (πέλετ) ή πλίνθων (μπρικέτες) και το πριονίδι 19. «μη ξυλώδης βιομάζα»: η πλην της ξυλώδους βιομάζα, στην οποία συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το άχυρο, η ευλαλία, τα κοινά καλάμια, οι πυρήνες καρπών, οι σπόροι, οι ελαιοπυρήνες, οι ελαιοπλακούντες και τα κελύφη καρπών 20. «προτιμώμενο καύσιμο»: ένα και μόνο στερεό καύσιμο το οποίο, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για τον τοπικό θερμαντήρα χώρου 21. «ορυκτά στερεά καύσιμα»: τα πλην της βιομάζας στερεά καύσιμα, στα οποία συγκαταλέγονται ο λιθάνθρακας και ο ημιανθρακίτης, ο σκληρός οπτάνθρακας, ο οπτάνθρακας χαμηλής θερμοκρασίας, ο ασφαλτούχος άνθρακας, ο λιγνίτης, τα μείγματα ορυκτών καυσίμων ή μείγματα βιομάζας και ορυκτού καυσίμου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού συμπεριλαμβάνεται και η τύρφη 22. «άλλο κατάλληλο καύσιμο»: καύσιμο διαφορετικό του προτιμώμενου καυσίμου, το οποίο, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μπορεί να χρησιμοποιείται στον τοπικό θερμαντήρα χώρου και περιλαμβάνει παντός είδους καύσιμο που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών για τους εγκαταστάτες και τους τελικούς χρήστες, σε ελεύθερα προσβάσιμους ιστότοπους των κατασκευαστών και των προμηθευτών, σε τεχνικό ή διαφημιστικό υλικό και σε διαφημίσεις 23. «άμεση θερμική ισχύς»: η εκφρασμένη σε kw θερμική ισχύς του προϊόντος με ακτινοβολία και συναγωγή θερμότητας, που εκπέμπεται μέσω του προϊόντος ή από αυτό στον αέρα, εξαιρουμένης της θερμικής ισχύος του προϊόντος που μεταδίδεται σε ρευστό μεταφοράς θερμότητας EL 14 EL

15 24. «έμμεση θερμική ισχύς»: η εκφρασμένη σε kw θερμική ισχύς του προϊόντος που μεταδίδεται σε ρευστό μεταφοράς θερμότητας κατά την ίδια διεργασία παραγωγής θερμότητας με εκείνη που παράγει την άμεση θερμική ισχύ του προϊόντος 25. «λειτουργία έμμεσης θέρμανσης»: η ικανότητα του προϊόντος να μεταδίδει μέρος της συνολικής θερμικής ισχύος σε ρευστό μεταφοράς θερμότητας, ώστε να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση χώρου ή την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 26. «ονομαστική θερμική ισχύς» (P nom ): η, εκφρασμένη σε kw και δηλωμένη από τον προμηθευτή, θερμική ισχύς τοπικού θερμαντήρα χώρου, που περιλαμβάνει την άμεση και την έμμεση θερμική ισχύ (κατά περίπτωση), κατά τη λειτουργία στη ρύθμιση της μέγιστης θερμικής ισχύος που είναι δυνατό να διατηρείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο 27. «ελάχιστη θερμική ισχύς» (P min ): η, εκφρασμένη σε kw και δηλωμένη από τον προμηθευτή, θερμική ισχύς τοπικού θερμαντήρα χώρου, που περιλαμβάνει την άμεση και την έμμεση θερμική ισχύ (κατά περίπτωση), κατά τη λειτουργία στη ρύθμιση της κατώτατης θερμικής ισχύος 28. «προοριζόμενο για υπαίθρια χρήση»: το προϊόν είναι κατάλληλο για ασφαλή λειτουργία εκτός κλειστών χώρων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του στο ύπαιθρο 29. «ισοδύναμο μοντέλο»: μοντέλο που διατίθεται στην αγορά με τις τεχνικές παραμέτρους που καθορίζονται στον πίνακα 2 ή στον πίνακα 3 του παραρτήματος V και είναι οι ίδιες με εκείνες άλλου μοντέλου που διατίθεται στην αγορά από τον ίδιο προμηθευτή. Πρόσθετοι ορισμοί για τους σκοπούς των παραρτημάτων II έως IX παρατίθενται στο παράρτημα I. Άρθρο 3 Ευθύνες των προμηθευτών και χρονοδιάγραμμα 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία τοπικούς θερμαντήρες χώρου πλην των θερμαντήρων χωρίς αγωγό απαερίων με στερεό καύσιμο ή των ανοιχτών σε καπνοδόχο θερμαντήρων με στερεό καύσιμο εξασφαλίζουν ότι: α) για καθέναν από τους εν λόγω τοπικούς θερμαντήρες χώρου παρέχεται τυπωμένη ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και ανταποκρινόμενη στις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ β) για κάθε μοντέλο των εν λόγω τοπικών θερμαντήρων χώρου παρέχεται στους εμπόρους ηλεκτρονική ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και ανταποκρινόμενη στις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ γ) για καθένα από τους εν λόγω τοπικούς θερμαντήρες χώρου παρέχεται δελτίο προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα IV δ) για κάθε μοντέλο των εν λόγω τοπικών θερμαντήρων χώρου παρέχεται στους εμπόρους ηλεκτρονικό δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το παράρτημα IV ε) στις αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, τεχνική τεκμηρίωση όπως καθορίζεται στο παράρτημα V EL 15 EL

16 στ) κάθε διαφήμιση που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο των εν λόγω τοπικών θερμαντήρων χώρου και περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την ενέργεια ή την τιμή περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου ζ) κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο των εν λόγω τοπικών θερμαντήρων χώρου και περιγράφει τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου αυτού. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία θερμαντήρες χωρίς αγωγό απαερίων με στερεό καύσιμο ή ανοιχτούς σε καπνοδόχο θερμαντήρες με στερεό καύσιμο εξασφαλίζουν ότι: α) για καθέναν από τους εν λόγω τοπικούς θερμαντήρες χώρου παρέχεται τυπωμένη ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και ανταποκρινόμενη στις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ β) για κάθε μοντέλο των εν λόγω τοπικών θερμαντήρων χώρου παρέχεται στους εμπόρους ηλεκτρονική ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και ανταποκρινόμενη στις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ γ) για καθένα από τους εν λόγω τοπικούς θερμαντήρες χώρου παρέχεται δελτίο προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα IV δ) για κάθε μοντέλο των εν λόγω τοπικών θερμαντήρων χώρου παρέχεται στους εμπόρους ηλεκτρονικό δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το παράρτημα IV ε) στις αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, τεχνική τεκμηρίωση όπως καθορίζεται στο παράρτημα V στ) κάθε διαφήμιση που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο των εν λόγω τοπικών θερμαντήρων χώρου και περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την ενέργεια ή την τιμή περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου ζ) κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο των εν λόγω τοπικών θερμαντήρων χώρου και περιγράφει τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου αυτού. Άρθρο 4 Ευθύνες των εμπόρων Οι έμποροι τοπικών θερμαντήρων χώρου εξασφαλίζουν ότι: α) στο σημείο πώλησης, κάθε τοπικός θερμαντήρας χώρου φέρει την ετικέτα που παρέχεται από τους προμηθευτές κατά το άρθρο 3, εξωτερικά στην εμπρόσθια πλευρά του, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτη β) οι προσφερόμενοι προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις τοπικοί θερμαντήρες χώρου, όταν δεν μπορεί να αναμένεται ότι ο τελικός χρήστης θα δει το προϊόν εκτεθειμένο, διατίθενται στην αγορά με τις πληροφορίες που παρέχουν οι προμηθευτές σύμφωνα με το παράρτημα VI, εκτός αν η προσφορά EL 16 EL

17 γίνεται μέσω διαδικτύου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος VII γ) κάθε διαφήμιση που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο τοπικού θερμαντήρα χώρου και περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την ενέργεια ή την τιμή περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου δ) κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο τοπικού θερμαντήρα χώρου και περιγράφει τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους του περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου. Άρθρο 5 Μέθοδοι μετρήσεων και υπολογισμών Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τα άρθρα 3 και 4 προκύπτουν από αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες μεθόδους μετρήσεων και υπολογισμών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων και υπολογισμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIIΙ. Άρθρο 6 Διαδικασία επαλήθευσης για τους σκοπούς της επιτήρησης της αγοράς Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα IX κατά την αξιολόγηση της τήρησης των δηλωμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης των τοπικών θερμαντήρων χώρου. Άρθρο 7 Επανεξέταση Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2024, η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό λαμβάνοντας υπόψη τη συντελεσθείσα τεχνολογική πρόοδο. Κατά την επανεξέταση αξιολογείται ιδίως κατά πόσον είναι δυνατόν να περιοριστούν οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του κανονισμού. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου πλην των θερμαντήρων χωρίς αγωγό απαερίων με στερεό καύσιμο ή των ανοιχτών σε καπνοδόχο θερμαντήρων με στερεό καύσιμο. Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και ζ) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ) και δ) εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 για τους θερμαντήρες χωρίς αγωγό απαερίων με στερεό καύσιμο και τους ανοιχτούς σε καπνοδόχο θερμαντήρες με στερεό καύσιμο. Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ) και δ) εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. EL 17 EL

18 Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER EL 18 EL

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27.4.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2015 C(2015) 2623 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.4.2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα

Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα 20-21 Νοεμβρίου 2014, «Τεχνόπολις», Πειραιώς 100, Γκάζι Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα Μπέλλης Βασίλειος, Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, Γραμματέας ΕΣΕΚ Απλά Ερωτήματα Η εξάρτηση της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος αµάτης. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων MODERN FUELS. 4o Συνέδριο για την Ενέργεια

Νίκος αµάτης. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων MODERN FUELS. 4o Συνέδριο για την Ενέργεια 4o Συνέδριο για την Ενέργεια Πράσινη ενέργεια ως απάντηση στην κρίση Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίµων Νίκος αµάτης Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης MODERN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Οι ξυλόσομπες της σειράς Buderus blueline κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ματιά, όχι μόνο για το εξαιρετικό τους design, αλλά γιατί είναι ταυτόχρονα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση.

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. BioMaxEff 1. Βιομάζα BioMaxEff Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/29/ΕΚ ορίζει τη βιομάζα ως «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα