ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27.4.2015"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2015) 2623 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των λεβήτων στερεού καυσίμου και των συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Οι λέβητες στερεού καυσίμου χρησιμοποιούνται ευρέως στην ΕΕ για θέρμανση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την παροχή ζεστού πόσιμου νερού και νερού χρήσης. Οι περισσότεροι θερμαντήρες που πωλούνται σήμερα είναι λέβητες βιομάζας και/ή λέβητες ορυκτού καυσίμου, αλλά διατίθενται πλέον στην αγορά νέες τεχνολογίες, όπως η συμπαραγωγή και συγκροτήματα που συνδυάζουν λέβητες στερεού καυσίμου με ηλιακές συσκευές και/ή ρυθμιστές θερμοκρασίας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λεβήτων στερεού καυσίμου στην ΕΕ είναι σημαντικές. Η τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας κατά το στάδιο χρήσης, εκτιμάται σε 608 PJ (14,5 εκατ. ΤΙΠ). Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση εναρμονισμένου συστήματος επισήμανσης των προϊόντων ανάλογα με την ενεργειακή τους απόδοση και την ενεργειακή τους κατανάλωση, με το οποίο θα παρέχονται στους καταναλωτές τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Οι απαιτήσεις επισήμανσης παρέχουν επίσης δυναμικό κίνητρο στους κατασκευαστές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και να επιταχύνουν την αφομοίωση από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών αυτοτελών λεβήτων στερεού καυσίμου και συγκροτημάτων λεβήτων στερεού καυσίμου συνδυασμένων με συμπληρωματικούς θερμαντήρες, ηλιακές συσκευές και/ή ρυθμιστές θερμοκρασίας. Ο παρών κανονισμός θα συμπληρώσει τον προτεινόμενο κανονισμό της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου. Γενικό πλαίσιο Ένας από τους κύριους λόγους που συνεχίζεται η πώληση χαμηλής απόδοσης λεβήτων στερεού καυσίμου είναι ότι οι τελικοί χρήστες βασίζουν τις αποφάσεις περί αγοράς στο κόστος αγοράς των προϊόντων και όχι στο κόστος του κύκλου ζωής τους, κατάσταση που δεν ευνοείται από την τρέχουσα πρακτική να μην συμπεριλαμβάνεται πλήρως το περιβαλλοντικό κόστος στις ενεργειακές δαπάνες. Παράλληλα, είναι περιορισμένες οι πληροφορίες που παρέχονται στους αγοραστές σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των λεβήτων στερεού καυσίμου, γεγονός που προκαλεί ασύμμετρη πληροφόρηση, ιδίως όταν οι λέβητες στερεού καυσίμου συνδυάζονται με άλλα προϊόντα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τελικοί χρήστες συχνά χάνουν ευκαιρίες για αποτελεσματικές από πλευράς κόστους βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Άλλο πρόβλημα αποτελεί ο διχασμός κινήτρων: για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης κτιρίου που αγοράζει και εγκαθιστά λέβητα στερεού καυσίμου ίσως να επιδιώκει χαμηλότερο κόστος αγοράς, ενδέχεται όμως ο ενοικιαστής να καταλήξει να πληρώνει υψηλότερους ενεργειακούς λογαριασμούς. Επιπλέον, οι έμποροι που πωλούν λέβητες στερεού καυσίμου σε τελικούς χρήστες και συνήθως τους εγκαθιστούν δεν διαθέτουν τις τυποποιημένες πληροφορίες που απαιτούνται για να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες συγκροτήματα λεβήτων στερεού καυσίμου. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω φραγμοί της αγοράς, με την καθιέρωση ενεργειακών ετικετών για αυτοτελείς λέβητες στερεού καυσίμου και για EL 2 EL

3 συγκροτήματα λεβήτων στερεών καυσίμων που συνδυάζονται με άλλα προϊόντα θέρμανσης. Καθιερώνεται η ευρέως γνωστή κλίμακα A-G για να καλυφθούν οι διάφοροι τύποι λεβήτων στερεού καυσίμου, με ανώτατες τάξεις A +, A ++ και A +++, ώστε να προωθηθεί η χρήση της συμπαραγωγής και η αποδοτική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στους τελικούς χρήστες θα παρέχονται τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντος υπό μορφή «δελτίων» (δηλ. ενημερωτικών σημειωμάτων) μέσω του διαδικτύου και στις διαφημίσεις. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας των λεβήτων στερεού καυσίμου. Υφιστάμενες διατάξεις στον τομέα που καλύπτει η πρόταση Παράλληλα με το προτεινόμενο εκτελεστικό μέτρο περί οικολογικού σχεδιασμού, με το οποίο καθιερώνονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των λεβήτων στερεού καυσίμου, τα ακόλουθα μέτρα καλύπτουν επίσης τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εν λόγω προϊόντων, παρόλο που δεν εμπίπτουν στον τομέα της ενεργειακής επισήμανσης: Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 1 Οδηγία 2012/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση 2. Συνοχή με άλλες πολιτικές και στόχους της ΕΕ Η προώθηση της αφομοίωσης από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών λεβήτων στερεού καυσίμου είναι σύμφωνη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τον προβλεπόμενο σε αυτήν στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως το 2020, καθώς αποσκοπεί στην υποστήριξη αποτελεσματικότερης και βιωσιμότερης χρήσης των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στο πεδίο της ανάπτυξης νέων οικολογικών τεχνολογιών, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για να καταλήγουν σε πιο τεκμηριωμένες επιλογές. Επιπλέον, η προώθηση της απορρόφησης από την αγορά ενεργειακά αποδοτικών λεβήτων στερεού καυσίμου που χρησιμοποιούν βιομάζα συνάδει με τον στόχο της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 3. Η οδηγία αυτή θέτει υποχρεωτικούς στόχους για τα κράτη μέλη, για να εξασφαλιστεί ότι ορισμένο ποσοστό της ενέργειας που θα καταναλώνεται σε αυτά το 2020 να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ούτως ώστε το συνδυασμένο σύνολο για την ΕΕ να ανέρχεται σε 20%. Τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει στην Επιτροπή εθνικά σχέδια δράσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, από τα οποία προκύπτει ότι η βιοενέργεια θα συμβάλει σε περίπου το ήμισυ των στόχων της ΕΕ. Επειδή οι πόροι βιομάζας είναι περιορισμένοι, είναι σημαντική η ενεργειακώς αποδοτική αξιοποίησή της Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την παρούσα πρόταση ταυτίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τις απαιτήσεις ενεργειακής ΕΕ L 153 της , σ. 13. ΕΕ L 315 της , σ. 1. ΕΕ L 140 της , σ. 16. EL 3 EL

4 επισήμανσης των λεβήτων και θερμαντήρων που χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα εκτός από στερεά, οι οποίες καθορίζονται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη Από την αρχή της προκαταρκτικής μελέτης πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς από την ΕΕ και τον διεθνή χώρο και με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ η ενεργειακή επισήμανση συζητήθηκε, μαζί με πιθανές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο του φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό, το οποίο θεσπίστηκε με την οδηγία πλαίσιο για τον οικολογικό σχεδιασμό 5. Το φόρουμ διαβούλευσης αποτελείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και ενδιαφερόμενων μερών, ήτοι κατασκευαστών, εμπόρων λιανικής πώλησης, περιβαλλοντικών ΜΚΟ και οργανώσεων καταναλωτών. Στη συνεδρίαση του φόρουμ διαβούλευσης της 12ης Ιουλίου 2012, η Επιτροπή παρουσίασε έγγραφο εργασίας με προτάσεις για απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και σύστημα ενεργειακής επισήμανσης των λεβήτων στερεού καυσίμου. Όλα τα σχετικά έγγραφα εργασίας διαβιβάστηκαν στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους ενδιαφερόμενους φορείς, τα δε έγγραφα εργασίας του φόρουμ διαβούλευσης δημοσιεύθηκαν στο σύστημα CIRCA της Επιτροπής μαζί με τα γραπτά σχόλια των ενδιαφερόμενων φορέων. Επιπλέον, η πρωτοβουλία συζητήθηκε διμερώς μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και των κρατών μελών. Το σχέδιο κανονισμού κοινοποιήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στις 26 Ιουνίου 2013 βάσει της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος συνεκτίμησής τους Σε γενικές γραμμές, οι ενδιαφερόμενοι και τα κράτη μέλη υποστηρίζουν το σύστημα ενεργειακής επισήμανσης των λεβήτων στερεού καυσίμου. Οι θέσεις των κυριότερων ενδιαφερόμενων σχετικά με χαρακτηριστικά καίριας σημασίας της πρότασης της Επιτροπής συνοψίζονται ως εξής: Καλυπτόμενα προϊόντα Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι στο πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνονται συγκροτήματα που συνδυάζουν λέβητες στερεού καυσίμου με ηλιακές συσκευές και/ή ρυθμιστές θερμοκρασίας. 4 5 ΕΕ L 239 της , σ. 1. ΕΕ L 285 της , σ. 10. EL 4 EL

5 Η ετικέτα Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι η ετικέτα και οι τάξεις ετικέτας των προϊόντων και συγκροτημάτων πρέπει να είναι οι ίδιες με εκείνες για λέβητες που χρησιμοποιούν μη στερεό καύσιμο. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να προβλεφθεί επισήμανση A-G για την απόδοση θέρμανσης νερού, αλλά η δυνατότητα αυτή να διερευνηθεί περαιτέρω κατά την επανεξέταση. Τα κράτη μέλη και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ υποστήριξαν την αρχή της εφαρμογής «συντελεστή βιομάζας στην ετικέτα» προκειμένου να μην αποθαρρυνθούν οι πωλήσεις λεβήτων βιομάζας σε σύγκριση με τους λέβητες φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η πλειονότητα του κλάδου θέρμανσης αμφισβήτησε αυτή την προσέγγιση, αλλά δεν πρότεινε εναλλακτική λύση. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη αριθμητική τιμή του εν λόγω συντελεστή, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ υποστήριξαν ότι με την εύλογα χαμηλή αριθμητική τιμή 1,15 θα ήταν δυνατόν οι λέβητες βιομάζας να κατατάσσονται στις τάξεις A+ έως C. Τα περισσότερα κράτη μέλη εξέφρασαν προτίμηση για σημαντικά υψηλότερη αριθμητική τιμή, με την οποία θα ήταν δυνατή η κατάταξη των λεβήτων βιομάζας σε ανώτερες τάξεις, τις οποίες είναι δυνατόν να επιτύχουν οι αντλίες θερμότητας. Με βάση την επιλεχθείσα τιμή 1,45, οι βέλτιστοι λέβητες βιομάζας είναι δυνατόν να επιτύχουν την τάξη A++. Ένα κράτος μέλος και περιβαλλοντικές ΜΚΟ ζήτησαν να περιλαμβάνονται στην ετικέτα πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα εκπομπών. Άλλα κράτη μέλη δεν έκριναν αναγκαία την αναγραφή των επιπέδων εκπομπών στην ετικέτα. Στον κανονισμό λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια των ενδιαφερομένων και των κρατών μελών. Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης Στοιχεία από επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη Η εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη συγκεντρώθηκε κυρίως με προκαταρκτική μελέτη, η οποία παρείχε τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση και εκπονήθηκε από κοινοπραξία εξωτερικών συμβούλων για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Επιτροπής. Κύριοι οργανισμοί/εμπειρογνώμονες που γνωμοδότησαν Η προκαταρκτική μελέτη εκπονήθηκε με ανοιχτή διαδικασία, κατά την οποία λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις των σχετικών ενδιαφερομένων, στους οποίους συγκαταλέγονται κατασκευαστές, εγκαταστάτες, έμποροι και οι ενώσεις τους, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οργανώσεις καταναλωτών και εμπειρογνώμονες. Σύνοψη των συμβουλών που ελήφθησαν και αξιοποιήθηκαν Δεν αναφέρθηκαν πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι με μη αναστρέψιμες συνέπειες. Εκτίμηση επιπτώσεων Διενεργήθηκε εκτίμηση των επιπτώσεων των διάφορων πιθανών μέτρων πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Εξετάστηκαν αρκετές επιλογές πολιτικής σχετικά με τον μετασχηματισμό της αγοράς, ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξιών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν η περίπτωση της συνέχισης της υφιστάμενης κατάστασης, η αυτορρύθμιση, η ενεργειακή επισήμανση μόνο, ο EL 5 EL

6 κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού μόνο, συνδυασμός των δύο προηγούμενων, με και χωρίς δήλωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων στην ετικέτα. Ωστόσο, λόγω της σαφούς εντολής από τον νομοθέτη να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης για λέβητες στερεού καυσίμου, ήταν ανάλογο το βάθος της ανάλυσης όσον αφορά επιλογές που δεν περιλαμβάνουν νομική εκτελεστική πράξη και δόθηκε έμφαση στην αξιολόγηση των προτεινόμενων εκτελεστικών κανονισμών. Οι επιπτώσεις των επιλογών άσκησης πολιτικής για την καθιέρωση των ενεργειακών ετικετών αξιολογήθηκαν ως προς το σενάριο «συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης». Από την εκτίμηση κόστους - οφέλους προέκυψε ότι συνδυασμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού και επισήμανσης είναι η ενδεδειγμένη επιλογή για την επίλυση του προβλήματος της αποτυχίας της αγοράς να απορροφήσει λέβητες στερεού καυσίμου με βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις, επειδή ο εν λόγω συνδυασμός πληροί με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις των οδηγιών οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης. Κατά συνέπεια, προκρίθηκε η επιλογή της υιοθέτησης συστήματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και των συγκροτημάτων, μαζί με απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, επειδή εξασφαλίζει την περισσότερη εξοικονόμηση. Από την εκτίμηση επιπτώσεων προέκυψε ότι η εφαρμογή «συντελεστή βιομάζας στην ετικέτα» συνάδει με την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Σύνοψη της προτεινόμενης δράσης Με το προτεινόμενο μέτρο καθορίζονται νέες απαιτήσεις για υποχρεωτική επισήμανση και τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντος από τους προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά και/ή θέτουν σε λειτουργία λέβητες στερεού καυσίμου ή συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και/ή ηλιακών συσκευών, καθώς και από εμπόρους που προσφέρουν αυτοτελείς λέβητες στερεού καυσίμου και συγκροτήματα λεβήτων στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και/ή ηλιακών συσκευών. Εξαιρούνται οι λέβητες που παράγουν θερμότητα αποκλειστικά για την παροχή ζεστού πόσιμου νερού ή ζεστού νερού χρήσης, οι λέβητες για τη θέρμανση και διανομή αέριων μέσων μεταφοράς θερμότητας, όπως ατμού ή αέρα, και οι λέβητες συμπαραγωγής από στερεό καύσιμο, ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 50 kw, επειδή εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την ενεργειακή επισήμανση των λεβήτων που χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα εκτός από τα στερεά. Εξαιρούνται οι λέβητες που χρησιμοποιούν αποκλειστικώς μη ξυλώδη βιομάζα, επειδή χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Η κατάταξη της ενεργειακής απόδοσης των λεβήτων στερεού καυσίμου βασίζεται στο σύστημα που ισχύει για λέβητες και θερμαντήρες που χρησιμοποιούν μη στερεά καύσιμα. Με τον παρόντα κανονισμό καθιερώνεται για τους λέβητες στερεού καυσίμου πανομοιότυπη ετικέτα με εκείνη για τους λοιπούς λέβητες και θερμαντήρες, με την οποία θα τεθεί ταυτόχρονα σε ισχύ. Η ετικέτα για τους λέβητες στερεού καυσίμου θα καθιερωθεί σε δύο στάδια. Πρώτον, ετικέτα κλίμακας A++ έως G και αργότερα με προσθήκη της τάξης A+++ στην κορυφή της κλίμακας επισήμανσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με την προσέγγιση που ισχύει για τους λοιπούς λέβητες και θερμαντήρες. Ο «συντελεστής βιομάζας στην ετικέτα», εφαρμόζεται προκειμένου, αφενός, να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση των EL 6 EL

7 λεβήτων βιομάζας (προώθηση που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εφαρμογή στους λέβητες βιομάζας της προσέγγισης που εφαρμόζεται για άλλες ανανεώσιμες πηγές θέρμανσης) και, αφετέρου, να συνεχιστεί η προώθηση των ανανεώσιμων καυσίμων έναντι των ορυκτών καυσίμων (προώθηση που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εφαρμογή για τη βιομάζα της προσέγγισης που εφαρμόζεται για τα ορυκτά καύσιμα). Αν λέβητας στερεού καυσίμου είναι δυνατόν να λειτουργεί με διαφορετικά στερεά καύσιμα, η τάξη του λέβητα για την ετικέτα καθορίζεται από το καύσιμο για το οποίο έχει βελτιστοποιηθεί. Η νομοθεσία θα επανεξεταστεί συγχρόνως με την επανεξέταση των απαιτήσεων για την ενεργειακή επισήμανση οι οποίες ισχύουν για τους λέβητες και θερμαντήρες που χρησιμοποιούν μη στερεά καύσιμα. Επιπλέον, για τους λέβητες στερεού καυσίμου θα καθιερωθούν τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντος, όπως το δελτίο προϊόντος και η τεχνική τεκμηρίωση, και θα προσδιοριστούν απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε μορφή εξ αποστάσεως πώλησης λεβήτων στερεού καυσίμου και στις τυχόν σχετικές διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησής τους. Επειδή οι λέβητες στερεού καυσίμου ενδέχεται να πωλούνται σε συγκροτήματα με άλλα προϊόντα θέρμανσης όπως ηλιακές συσκευές και ρυθμιστές θερμοκρασίας καθιερώνονται ετικέτα συγκροτήματος και ενδελεχής υπολογισμός επί του δελτίου, ώστε στους τελικούς χρήστες να παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά τη συνολική απόδοση του συγκροτήματος προϊόντων. Οι ετικέτες και τα δελτία συγκροτήματος επιτρέπεται να εκδίδονται από τον προμηθευτή και τον έμπορο. Η ετικέτα συγκροτήματος στηρίζεται σε τάξεις ενεργειακής απόδοσης από G έως A +++, ώστε να αποτυπώνεται σε αυτήν η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση των εν λόγω συγκροτημάτων. Οι προτεινόμενες ετικέτες προϊόντος και συγκροτήματος και οι τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντος θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση, αφενός, του ελλείμματος πληροφόρησης όσων αγοράζουν λέβητες στερεού καυσίμου και, αφετέρου, των διαφορετικών κινήτρων των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών. Οι μέθοδοι μέτρησης και η διαδικασία επαλήθευσης για την επιτήρηση της αγοράς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εναρμονίζονται με εκείνες του προτεινόμενου εκτελεστικού μέτρου για τον οικολογικό σχεδιασμό. Νομική βάση Με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό εφαρμόζεται η οδηγία 2010/30/ΕΕ, συγκεκριμένα το άρθρο 10. Αρχή της επικουρικότητας Με τον κανονισμό εφαρμόζεται η οδηγία 2010/30/ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτής. Αρχή της αναλογικότητας Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το παρόν μέτρο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου του. Η μορφή του μέτρου εφαρμογής είναι κανονισμός με άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι εθνικές και ενωσιακές διοικητικές αρχές δεν θα επιβαρυνθούν με κόστος για τη μεταφορά της νομοθεσίας εφαρμογής στην εθνική νομοθεσία. EL 7 EL

8 Επιλογή μέσου Προτεινόμενη νομοθετική πράξη: κατ εξουσιοδότηση κανονισμός. Δημοσιονομικές επιπτώσεις Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος Το σχέδιο περιλαμβάνει ρήτρα αναθεώρησης. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Η προτεινόμενη πράξη αφορά τον ΕΟΧ και πρέπει κατά συνέπεια να καλύπτει και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. EL 8 EL

9 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των λεβήτων στερεού καυσίμου και των συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά 6, και ιδίως το άρθρο 10, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ η Επιτροπή οφείλει να θεσπίζει κατ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την επισήμανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όταν αυτά παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μεγάλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων μολονότι έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά. (2) Οι θερμαντήρες χώρου ισοδύναμης λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των λεβήτων στερεού καυσίμου, εμφανίζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την ενεργειακή απόδοση. Η ενέργεια που καταναλώνουν οι λέβητες στερεού καυσίμου για τη θέρμανση εσωτερικών χώρων καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο της συνολικής ενεργειακής ζήτησης στην Ένωση. Το πεδίο εφαρμογής για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των λεβήτων στερεού καυσίμου είναι σημαντικό και περιλαμβάνει τον συνδυασμό των λεβήτων αυτών με κατάλληλους ρυθμιστές θερμοκρασίας και ηλιακές συσκευές συνεπώς, τα συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών πρέπει επίσης να υπόκεινται σε απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης. (3) Οι λέβητες που παράγουν θερμότητα αποκλειστικά για την παροχή ζεστού πόσιμου νερού ή ζεστού νερού χρήσης, οι λέβητες για τη θέρμανση αέριων μέσων μεταφοράς θερμότητας, οι λέβητες συμπαραγωγής με ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον 50 kw και οι 6 ΕΕ L 153 της , σ. 1. EL 9 EL

10 λέβητες καύσης μη ξυλώδους βιομάζας έχουν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και, συνεπώς, πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. (4) Πρέπει να καθοριστούν εναρμονισμένες διατάξεις για την επισήμανση και τις τυποποιημένες πληροφορίες προϊόντων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των λεβήτων στερεού καυσίμου, ώστε να παροτρυνθούν οι κατασκευαστές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των λεβήτων στερεού καυσίμου, να ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και να υποστηριχτεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. (5) Προκειμένου να παρέχονται στους καταναλωτές συγκρίσιμες πληροφορίες για τους λέβητες στερεού καυσίμου πρέπει να υιοθετηθεί κλίμακα επισήμανσης σύμφωνα με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής 7. Με την προσέγγιση που εφαρμόστηκε για τον εν λόγω κανονισμό όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές δεν θα προωθείτο η ενεργειακή απόδοση των λεβήτων βιομάζας. Η εφαρμογή για τη βιομάζα της προσέγγισης που εφαρμόστηκε για τα ορυκτά καύσιμα δεν συνάδει με τον στόχο της προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προβλέπεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 8. Συνεπώς, είναι σκόπιμο με τον παρόντα κανονισμό να καθιερωθεί ειδική προσέγγιση για λέβητες βιομάζας, με τον καθορισμό «συντελεστή βιομάζας στην ετικέτα» σε επίπεδο τέτοιο που η τάξη A++ να είναι δυνατόν να επιτευχθεί από τους λέβητες συμπύκνωσης που λειτουργούν με βιομάζα. (6) Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να προκύπτουν με αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικασίες μέτρησης και υπολογισμού, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων και υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων, όταν υπάρχουν, εναρμονισμένων προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση 9, με σκοπό τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού. (7) Με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστεί ενιαίο σχέδιο και περιεχόμενο για τις ετικέτες των λεβήτων στερεού καυσίμου. (8) Επιπλέον, με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις για το δελτίο προϊόντος και την τεχνική τεκμηρίωση των λεβήτων στερεού καυσίμου ΕΕ L 239 της , σ. 1. ΕΕ L 140 της , σ. 16. ΕΕ L 316 της , σ. 12. EL 10 EL

11 (9) Εξάλλου, με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση κάθε είδους πωλήσεων εξ αποστάσεως των λεβήτων στερεών καυσίμων και σε κάθε είδους διαφημίσεις και τεχνικό διαφημιστικό υλικό λεβήτων στερεών καυσίμων. (10) Όταν οι ετικέτες και οι πληροφορίες για τα προϊόντα βασίζονται σε δελτία προϊόντων από προμηθευτές πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο τελικός χρήστης έχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου συνδυαζόμενου με συμπληρωματικούς θερμαντήρες, ηλιακές συσκευές και ρυθμιστές θερμοκρασίας. (11) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επανεξέταση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού κατά την οποία να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική πρόοδος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την ενεργειακή επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τους λέβητες στερεού καυσίμου με ονομαστική θερμική ισχύ 70 kw ή μικρότερη και τα συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου με ονομαστική θερμική ισχύ 70 kw ή μικρότερη, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών. 2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για: α) λέβητες που παράγουν θερμότητα αποκλειστικά για την παροχή ζεστού πόσιμου νερού ή ζεστού νερού χρήσης β) λέβητες για τη θέρμανση και διανομή αέριων μέσων μεταφοράς θερμότητας, όπως ατμού ή αέρα γ) λέβητες συμπαραγωγής από στερεό καύσιμο μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος 50 kw και άνω δ) λέβητες καύσης μη ξυλώδους βιομάζας. Άρθρο 2 Ορισμοί Επιπροσθέτως των ορισμών του άρθρου 2 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού: 1. «λέβητας στερεού καυσίμου»: διάταξη με μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής θερμότητας από στερεό καύσιμο που παρέχει θερμότητα σε σύστημα κεντρικής θέρμανσης με νερό ώστε να επιτυγχάνεται και να διατηρείται στο επιθυμητό επίπεδο η εσωτερική θερμοκρασία σε έναν ή περισσότερους κλειστούς χώρους, με απώλειες θερμότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον που δεν υπερβαίνουν το 6% της ονομαστικής θερμικής ισχύος EL 11 EL

12 2. «σύστημα κεντρικής θέρμανσης με νερό»: σύστημα που χρησιμοποιεί νερό ως μέσο μεταφοράς θερμότητας, για τη διανομή της κεντρικά παραγόμενης θερμότητας σε θερμαντικά σώματα προς θέρμανση ολόκληρων ή τμημάτων κτηρίων, καθώς και δίκτυα συλλογικής θέρμανσης ή τηλεθέρμανσης 3. «μονάδα παραγωγής θερμότητας από στερεό καύσιμο»: το τμήμα λέβητα στερεού καυσίμου που παράγει θερμότητα από την καύση στερεού καυσίμου 4. «ονομαστική θερμική ισχύς» ή «P r»: η δηλωμένη αποδιδόμενη θερμότητα από λέβητα στερεού καυσίμου όταν θερμαίνει κλειστούς χώρους με το προτιμώμενο καύσιμο, εκφρασμένη σε kw 5. «στερεό καύσιμο»: καύσιμο το οποίο είναι στερεό σε κανονική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της στερεάς βιομάζας και των στερεών ορυκτών καυσίμων 6. «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων 7. «ξυλώδης βιομάζα»: βιομάζα προερχόμενη από δένδρα, θάμνους και χαμόδενδρα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κορμοτεμάχια, τα ξυλοτεμάχια, το συμπιεσμένο ξύλο σε μορφή σβόλων (πέλετ) ή πλίνθων (μπρικέτες) και το πριονίδι 8. «μη ξυλώδης βιομάζα»: η πλην της ξυλώδους βιομάζα, στην οποία συγκαταλέγονται το άχυρο, η ευλαλία, τα κοινά καλάμια, οι πυρήνες καρπών, οι σπόροι, οι ελαιοπυρήνες, οι ελαιοπλακούντες και τα κελύφη καρπών 9. «ορυκτά καύσιμα»: τα πλην της βιομάζας καύσιμα, στα οποία συγκαταλέγονται ο ανθρακίτης, ο λιγνίτης, ο οπτάνθρακας (κοκ) και ο ασφαλτούχος λιθάνθρακας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού συμπεριλαμβάνεται και η τύρφη 10. «λέβητας βιομάζας»: λέβητας στερεού καυσίμου που χρησιμοποιεί βιομάζα ως προτιμώμενο καύσιμο 11. «λέβητας καύσης μη ξυλώδους βιομάζας»: λέβητας βιομάζας που χρησιμοποιεί μη ξυλώδη βιομάζα ως προτιμώμενο καύσιμο και για τον οποίο η ξυλώδης βιομάζα, τα ορυκτά καύσιμα και τα μείγματα βιομάζας και ορυκτού καυσίμου δεν συγκαταλέγονται στα άλλα κατάλληλα καύσιμα 12. «προτιμώμενο καύσιμο»: ένα και μόνο στερεό καύσιμο το οποίο, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για τον λέβητα 13. «άλλο κατάλληλο καύσιμο»: στερεό καύσιμο διαφορετικό του προτιμώμενου καυσίμου, το οποίο, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μπορεί να χρησιμοποιείται στον λέβητα στερεού καυσίμου και περιλαμβάνει παντός είδους καύσιμο που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών για τους εγκαταστάτες και τους τελικούς χρήστες, σε ελεύθερα προσβάσιμους ιστότοπους των προμηθευτών, σε τεχνικό διαφημιστικό υλικό και σε διαφημίσεις EL 12 EL

13 14. «λέβητας συμπαραγωγής από στερεό καύσιμο»: λέβητας στερεού καυσίμου ικανός να παράγει ταυτόχρονα θερμική και ηλεκτρική ενέργεια 15. «συμπληρωματικός θερμαντήρας»: δευτερεύων λέβητας ή αντλία θερμότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής ή δευτερεύων λέβητας στερεού καυσίμου, που παράγει πρόσθετη θερμότητα όταν η απαιτούμενη θερμότητα είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική θερμική ισχύ του κύριου λέβητα στερεού καυσίμου 16. «ρυθμιστής θερμοκρασίας»: εξοπλισμός διεπαφής με τον τελικό χρήστη για τη ρύθμιση των τιμών και του χρονοδιαγράμματος της επιθυμητής θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων, ο οποίος διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα σε διεπαφή του λέβητα στερεού καυσίμου, λόγου χάρη σε κεντρική μονάδα επεξεργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη ρύθμιση της θερμοκρασίας (των θερμοκρασιών) εσωτερικών χώρων 17. «ηλιακή συσκευή»: σύστημα αποκλειστικά ηλιακής ενέργειας, ηλιακός συλλέκτης, ηλιακή δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού ή αντλία στο κύκλωμα του συλλέκτη, που διατίθενται στην αγορά αυτοτελή 18. «σύστημα αποκλειστικά ηλιακής ενέργειας»: συσκευή εξοπλισμένη με έναν ή περισσότερους ηλιακούς συλλέκτες και ηλιακές δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού και ενδεχομένως αντλία στο κύκλωμα συλλέκτη και άλλα εξαρτήματα, η οποία διατίθεται στην αγορά ως ενιαία μονάδα και δεν είναι εξοπλισμένη με μονάδα παραγωγής θερμότητας, εκτός ενδεχομένως με έναν ή περισσότερους εφεδρικούς θερμαντήρες εμβάπτισης 19. «ηλιακός συλλέκτης»: διάταξη που έχει σχεδιαστεί να απορροφά την ολική ηλιακή ακτινοβολία και να μεταφέρει την ούτως παραγόμενη θερμική ενέργεια σε ρευστό που ρέει εντός της 20. «ηλιακή δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού»: δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού στην οποία αποθηκεύεται θερμική ενέργεια παραγόμενη από έναν ή περισσότερους ηλιακούς συλλέκτες 21. «δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού»: δοχείο για την αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης και/ή για τη θέρμανση χώρου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων, το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με μονάδα παραγωγής θερμότητας, εκτός ενδεχομένως από έναν ή περισσότερους εφεδρικούς θερμαντήρες εμβάπτισης 22. «εφεδρικός θερμαντήρας εμβάπτισης»: θερμαντήρας ηλεκτρικής αντίστασης μέσω φαινομένου Joule, ο οποίος αποτελεί μέρος δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού και παράγει θερμότητα μόνο όταν η εξωτερική πηγή θερμότητας έχει διακοπεί (επίσης κατά τις περιόδους συντήρησης) ή τεθεί εκτός λειτουργίας, ή ο οποίος αποτελεί μέρος ηλιακής δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού και παρέχει θερμότητα όταν η ηλιακή πηγή θερμότητας δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τα απαιτούμενα επίπεδα άνεσης 23. «συγκρότημα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών»: συγκρότημα προσφερόμενο στον τελικό χρήστη που περιλαμβάνει λέβητα στερεού καυσίμου συνδυαζόμενο με έναν ή περισσότερους συμπληρωματικούς θερμαντήρες, έναν ή περισσότερους ρυθμιστές θερμοκρασίας ή μία ή περισσότερες ηλιακές συσκευές EL 13 EL

14 24. «λέβητας συνδυασμένης λειτουργίας»: λέβητας στερεού καυσίμου ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επίσης θερμότητα για ζεστό πόσιμο νερό ή νερό χρήσης σε συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας, ποσότητες και παροχές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και ο οποίος συνδέεται με εξωτερική παροχή πόσιμου νερού ή νερού χρήσης. Πρόσθετοι ορισμοί για τους σκοπούς των παραρτημάτων II έως Χ παρατίθενται στο παράρτημα I. Άρθρο 3 Ευθύνες προμηθευτών και χρονοδιάγραμμα 1. Από την 1η Απριλίου 2017, οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία λέβητες στερεού καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών, διασφαλίζουν ότι: α) για κάθε λέβητα στερεού καυσίμου παρέχεται τυπωμένη ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 1.1 του παραρτήματος ΙΙΙ και σύμφωνα με τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, και για κάθε λέβητα στερεού καυσίμου προοριζόμενο για χρήση σε συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών παρέχεται δεύτερη ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος III β) για κάθε μοντέλο λέβητα στερεού καυσίμου παρέχεται στους εμπόρους ηλεκτρονική ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 1.1 του παραρτήματος ΙΙΙ και σύμφωνα με τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ γ) για κάθε λέβητα στερεού καυσίμου παρέχεται δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος IV, και για κάθε λέβητα στερεού καυσίμου προοριζόμενο για χρήση σε συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών παρέχεται δεύτερο δελτίο, σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος IV δ) για κάθε μοντέλο λέβητα στερεού καυσίμου παρέχεται στους εμπόρους ηλεκτρονικό δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος IV ε) στις αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, τεχνική τεκμηρίωση, όπως καθορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος V στ) κάθε διαφήμιση η οποία αφορά συγκεκριμένο μοντέλο λέβητα στερεού καυσίμου και περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την ενέργεια ή την τιμή περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου EL 14 EL

15 ζ) κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο λέβητα στερεού καυσίμου και περιγράφει συγκεκριμένες τεχνικές του παραμέτρους περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου. 2. Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019, οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία λέβητες στερεού καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών, διασφαλίζουν ότι: α) για κάθε λέβητα στερεού καυσίμου παρέχεται τυπωμένη ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 1.2 του παραρτήματος ΙΙΙ και σύμφωνα με τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ β) για κάθε μοντέλο λέβητα στερεού καυσίμου παρέχεται στους εμπόρους ηλεκτρονική ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 1.2 του παραρτήματος ΙΙΙ και σύμφωνα με τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. 3. Από την 1η Απριλίου 2017, οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών διασφαλίζουν ότι: α) για κάθε συγκρότημα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών παρέχεται τυπωμένη ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙΙ και σύμφωνα με τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ β) για κάθε μοντέλο συγκροτήματος λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών παρέχεται στους εμπόρους ηλεκτρονική ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙΙ και σύμφωνα με τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ γ) για κάθε συγκρότημα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών παρέχεται δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος IV δ) για κάθε μοντέλο συγκροτήματος λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών παρέχεται στους εμπόρους ηλεκτρονικό δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος IV ε) στις αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, τεχνική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος V στ) κάθε διαφήμιση η οποία αφορά συγκεκριμένο μοντέλο συγκροτήματος λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών και περιέχει πληροφορίες που EL 15 EL

16 σχετίζονται με την ενέργεια ή την τιμή περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου ζ) κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο συγκροτήματος λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών και περιγράφει συγκεκριμένες τεχνικές του παραμέτρους περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου. Άρθρο 4 Ευθύνες των εμπόρων 1. Οι έμποροι λεβήτων στερεού καυσίμου εξασφαλίζουν ότι: α) στο σημείο πώλησης, κάθε λέβητας στερεού καυσίμου φέρει την ετικέτα που παρέχεται από τους προμηθευτές σύμφωνα το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2, εξωτερικά στην εμπρόσθια πλευρά του, με τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη β) οι προσφερόμενοι προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις λέβητες στερεού καυσίμου, όταν δεν μπορεί να αναμένεται ότι ο τελικός χρήστης θα δει το προϊόν εκτεθειμένο, διατίθενται στην αγορά με τις πληροφορίες που παρέχουν οι προμηθευτές σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VI, εκτός αν η προσφορά γίνεται μέσω διαδικτύου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος VII γ) κάθε διαφήμιση η οποία αφορά συγκεκριμένο μοντέλο λέβητα στερεού καυσίμου και περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την ενέργεια ή την τιμή περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου δ) κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο λέβητα στερεού καυσίμου και περιγράφει συγκεκριμένες τεχνικές του παραμέτρους περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου. 2. Οι έμποροι συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών εξασφαλίζουν ότι: α) κάθε προσφορά για συγκεκριμένο συγκρότημα περιλαμβάνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης του συγκροτήματος, με την εμφάνιση επί του προϊόντος της ετικέτας που παρέχεται από τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α), και του δελτίου προϊόντος, που παρέχεται από τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο γ), δεόντως συμπληρωμένου με τα χαρακτηριστικά του εν λόγω συγκροτήματος β) τα προσφερόμενα προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών, όταν δεν μπορεί να αναμένεται ότι ο τελικός χρήστης θα δει το προϊόν εκτεθειμένο, διατίθενται στην αγορά με τις πληροφορίες που παρέχουν οι προμηθευτές σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος VI, εκτός αν η προσφορά γίνεται μέσω διαδικτύου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος VII EL 16 EL

17 γ) κάθε διαφήμιση η οποία αφορά συγκεκριμένο μοντέλο συγκροτήματος λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών και περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την ενέργεια ή την τιμή περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου δ) κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο συγκροτήματος λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών και περιγράφει συγκεκριμένες τεχνικές του παραμέτρους περιλαμβάνει μνεία της τάξης ενεργειακής απόδοσης του εν λόγω μοντέλου. Άρθρο 5 Μέθοδοι μετρήσεων και υπολογισμών Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τα άρθρα 3 και 4 προκύπτουν από αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων και υπολογισμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII. Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IX. Άρθρο 6 Διαδικασία επαλήθευσης για την επιτήρηση της αγοράς Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα X κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό της δηλωμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης των λεβήτων στερεού καυσίμου και των συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών. Άρθρο 7 Επανεξέταση Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2022, η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό λαμβάνοντας υπόψη τη συντελεσθείσα τεχνολογική πρόοδο. Συγκεκριμένα, κατά την επανεξέταση θα εκτιμηθεί κατά πόσον είναι σκόπιμο στην ετικέτα των λεβήτων συνδυασμένης λειτουργίας να προστεθεί η τάξη απόδοσης θέρμανσης νερού. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και ζ), το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχεία στ) και ζ), το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), γ) και δ) εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου EL 17 EL

18 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER EL 18 EL

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.4.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2015 C(2015) 2638 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.4.2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 197/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.7.2012 ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.10.2014 L 307/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2011 COM(2011) 169 τελικό 2011/0092 (CNS) C7-0105/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επειδή οι υποχρεωτικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επειδή οι υποχρεωτικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 24.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 76/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 2009 περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 120/5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα