H Γεωργική µας Έρευνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Γεωργική µας Έρευνα"

Transcript

1 18 ΑΓΡΟΤΗΣ H Γεωργική µας Έρευνα Επιδράσεις της άρδευσης µε επεξεργασµένο νερό στο έδαφος, στον καρπό και στην παραγωγή καλλιέργειας ντοµάτας - Ερευνητικά αποτελέσµατα από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Αναστάσης Χρίστου Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Οι επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής και της αύξησης της µέσης θερµοκρασίας του Πλανήτη, έχουν, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αναγνωριστεί, και, ως εκ τούτου, καθιστούν τη διαθεσιµότητα του νερού και τα θέµατα διαχείρισής του ιδιαίτερης σηµασίας σε όλες τις ξηρικές και ηµιξηρικές περιοχές σε όλον τον κόσµο. Οι παρατεταµένες εξαιρετικά θερµές και ξηρές περίοδοι, σε συνδυασµό µε τις ολοένα χαµηλότερες ετήσιες ροές των ποταµών, επηρεάζουν αρνητικά τη γεωργική παραγωγή και θέτουν περιορισµούς στις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε πηγές πόσι- µου νερού, όσο και για την επισιτιστική ασφάλεια, στο συνεχώς αυξανόµενο παγκόσµιο πληθυσµό (March et al., 2012). Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας (FAO), η λειψυδρία πλήττει, ήδη, κάθε Ήπειρο και είναι ένα από τα κύρια προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν, κατά τον 21 ο αιώνα (FAO, 2012). εν είναι έκπληξη το γεγονός ότι, µέχρι το 2025, εκτιµάται ότι, περίπου 5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, από το συνολικό πληθυσµό των, περίπου, 8 δισεκατοµµυρίων, θα ζουν σε Χώρες που θα αντιµετωπίζουν προβλήµατα έλλειψης νερού (Arnell, 2004). Αυτό ισχύει, ιδιαίτερα, στην περιοχή της Μεσογειακής λεκάνης, τόσο στις Χώρες της νότιας Ευρώπης, όσο και της Βόρειας Αφρικής, όπου οι υδατικοί πόροι είναι περιορισµένοι και άνισα κατανεµηµένοι, τόσο στο χώρο, όσο και στο χρόνο. Επί του παρόντος, η περιοχή της Μεσογείου αντιπροσωπεύει µόλις το 1,2% των ανανεώσιµων υδατικών πόρων του Πλανήτη, που ορίζονται ως πόροι γλυκού νερού που αποθηκεύονται σε ποτάµια και υπόγειους υδροφορείς και των οποίων οι ροές διατηρούνται από τον κύκλο του νερού. Οι ανισορροπίες στο υδατικό ισοζύγιο στις Χώρες της Μεσογειακής λεκάνης αναµένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω στο άµεσο µέλλον λόγω, κυρίως, του αυξανόµενου πληθυσµού, της ανάπτυξης της αρδευόµενης γεωργίας και της αύξησης της βιοµηχανίας και των τουριστικών δραστηριοτήτων (Garc a-ruiz et al., 2011). Ως εκ τούτου, τα σχέδια ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για το νερό, της ΕΕ (2000/60/ΕΚ), που σκοπό έχουν την προστασία και τη διατήρηση των υδατικών πόρων (τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά) και την αποτελεσµατική χρήση τους, είναι ζωτικής σηµασίας (Iglesias et al., 2011). Επιπλέον, η ανάγκη για την εκµετάλλευση των υφιστάµενων υδατικών πόρων, αλλά και για την αξιοποίηση των µη συµβατικών υδατικών πόρων, όπως το επεξεργασµένο νερό από τα αστικά λύµατα, κρίνεται επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε (Garc a-ruiz et al., 2011). Η πρακτική της ανάκτησης, επεξεργασίας και επαναχρησιµοποίησης των υγρών εκροών αστικών λυµάτων (επεξεργασµένο νερό) αποτελεί µια σηµαντική

2 ΑΓΡΟΤΗΣ 19 συνιστώσα της υδατικής πολιτικής, στο σύνολο των µεσογειακών Χωρών, µε στόχο το µετριασµό των αρνητικών συνεπειών της λειψυδρίας. Η επαναχρησιµοποίηση του επεξεργασµένου νερού, κυρίως, για άρδευση, έχει καθιερωθεί σε όλες τις ξηρικές και ηµιξηρικές περιοχές της Μεσογείου (Bixio et al., 2006). Η Κύπρος, µια ηµιξηρική Χώρα µε τυπικό µεσογειακό κλίµα, αντιµετωπίζει µακροπρόθεσµες ανισορροπίες στο υδατικό της ισοζύγιο. Ένα ενδεικτικό στατιστικό στοιχείο σχετικά µε τη λειψυδρία είναι ότι, η Κύπρος είναι η Χώρα µε τον υψηλότερο δείκτη εκµετάλλευσης υδάτων (WEI) σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές Χώρες (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος). Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες για την άµβλυνση της λειψυδρίας στην Κύπρο είναι συνεχείς. Η υδατική πολιτική της Κύπρου επικεντρώνεται στη µέγιστη αξιοποίηση των µη συµβατικών πηγών νερού, όπως το επεξεργασµένο νερό, µε στόχο την αντικατάσταση ίσων ποσοτήτων καλής ποιότητας πόσιµου νερού. Επί του παρόντος, περίπου 18 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα (ΕΚΜ) τριτοβάθµια επεξεργασµένου νερού χρησιµοποιούνται, ετησίως, για άρδευση και εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων. εδοµένου ότι, η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί το µεγαλύτερο καταναλωτή νερού, το 75% του επεξεργασµένου νερού (~14 ΕΚΜ) επαναχρησιµοποιείται για άρδευση. Το επεξεργασµένο νερό αποτελεί πολύτιµη και σταθερή πηγή νερού και θρεπτικών στοιχείων, ιδανική για άρδευση. Η επαναχρησιµοποίηση του επεξεργασµένου νερού για άρδευση έχει επιτρέψει την επέκταση της αρδευόµενης γεωργίας και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής, αποτελώντας, πλέον, µια κοινή πρακτική στην Κύπρο. Η προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, ως συνέπεια της επαναχρησιµοποίησης του επεξεργασµένου νερού, διασφαλίζεται µέσω της Οδηγίας επαναχρησι- µοποίησης του επεξεργασµένου νερού και του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Παρ όλα αυτά, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) διεξάγει εκτεταµένο ερευνητικό έργο µε στόχο την αξιολόγηση των µακροπρόθεσµων επιδράσεων της πρακτικής της άρδευσης µε επεξεργασµένο νερό τόσο στο έδαφος και το περιβάλλον γενικότερα, όσο και στη δηµόσια υγεία. Παρόµοιες µελέτες πραγµατοποιούνται σε πολλές Χώρες σε όλον τον κόσµο, υπογραµµίζοντας είτε τις θετικές ή τις αρνητικές επιπτώσεις της επαναχρησιµοποίησης του επεξεργασµένου νερού στο περιβάλλον και στη δηµόσια υγεία (Kalavrouziotis et al., 2008, Adrover et al., 2012). Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Kλάδου Έγγειων Βελτιώσεων του ΙΓΕ, µε στόχο τη διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων της επαναχρησιµοποίησης του επεξεργασµένου νερού για άρδευση, καλλιέργεια ντοµάτας αρδευόταν µε επεξεργασµένο νερό προερχόµενο από το σταθµό επεξεργασίας αστικών λυµάτων της Ανθούπολης (ΜΒR treatment-uv disinfection) και της Λεµεσού (Sand filtrationchlorination) και µε νερό «µάρτυρα» από γεώτρηση (Εικόνα 1). Η επιλογή των δυο πηγών επεξεργασµένου νερού έγινε ούτως ώστε, να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης της επίδρασης της µεθόδου τριτοβάθµιας επεξεργασίας στις παραµέτρους µελέτης. Η χηµική και µικροβιολογική ανάλυση των τριών πηγών άρδευσης φαίνεται στον Πίνακα 1. Σε προκαθορισµένα χρονικά σηµεία (0, 10, 50, 100 και 150 ηµέρες από την έναρξη της καλλιέργειας), λαµβάνονταν δείγµατα εδάφους από διαφορετικά βάθη (0-25 και cm). Οι φυσικοχηµικές παράµετροι του εδάφους που αξιολογήθηκαν είναι η ηλεκτρική αγωγιµότητα, το ph, ο ολικός άνθρακας, το ολικό άζωτο και η δοµή του εδάφους. Στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, ελέγχθηκαν δείγµατα καρπών ως προς το µικροβιακό τους φορτίο σύµφωνα µε τις µεθόδους που προτείνει ο AOAC (Official Methods - Hydrophobic Grid Membrane Filter Methods). Συγκεκριµένα, αξιολογήθηκε η ποσότητα των ολικών αεροβικών βακτηριδίων, των ολικών κολοβακτηριδίων, των αυγών εντερικών παρασίτων, των coliphages (σαν ένδειξη ύπαρξης εντερικών ιών), καθώς και η παρουσία ή όχι των παθογόνων βακτηριδίων Salmonella spp., E. coli O157:H7 και Listeria spp. στους καρπούς. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η συγκέντρωση βαρέων µετάλλων (Cu, Ni, Co, Mn, Zn) στους καρπούς ντοµάτας. Τέλος, η συνολική παραγωγή, το µέσο βάρος και η µέγιστη περιφέρεια των καρπών ντοµάτας αξιολογήθηκε σε σχέση µε το νερό άρδευσης.

3 20 ΑΓΡΟΤΗΣ Εικόνα 1: Καλλιέργεια ντοµάτας στην Πειραµατική Έπαυλη Αθαλάσσας του ΙΓΕ, αρδευόµενη µε σύστηµα στάγδην, µε νερό από τη µονάδα επεξεργασίας αστικών λυµάτων της Ανθούπολης και της Λεµεσού, και µε νερό µάρτυρα από γεώτρηση Εικόνα 2: Επίδραση της άρδευσης µε επεξεργασµένο νερό και νερό µάρτυρα από γεώτρηση στην ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους (0-25 & cm) κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου

4 ΑΓΡΟΤΗΣ 21 Εικόνα 3: Επίδραση της άρδευσης µε επεξεργασµένο νερό και νερό µάρτυρα από γεώτρηση στο µέσο βάρος (Α), στη µέγιστη διάµετρο (Β) και στο συνολικό αριθµό παραγόµενων καρπών (Γ) σε κάθε συγκοµιδή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου Η ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους διατηρήθηκε σε χαµηλότερα επίπεδα όταν η άρδευση γινόταν µε επεξεργασµένο νερό, σε σχέση µε το µάρτυρα (νερό γεώτρησης), και στα δυο βάθη του εδαφικού προφίλ στο όποιο προσδιορίστηκε (Εικόνα 2). Το γεγονός ότι, η ηλεκτρική αγωγιµότητα του επεξεργασµένου νερού και από τις δυο µονάδες επεξεργασίας είναι χαµηλότερη από αυτήν του µάρτυρα, δικαιολογεί την πιο πάνω παρατήρηση. Επιπλέον, η προέλευση του νερού άρδευσης δεν έχει επηρεάσει το ph του εδάφους. Το ποσοστό του ολικού εδαφικού άνθρακα και του ολικού εδαφικού αζώτου δεν παρουσίασε, στατιστικά, σηµαντική αύξηση (p>0,05) όταν το έδαφος αρδευόταν µε επεξεργασµένο νερό, σε σχέση µε το µάρτυρα. Το γεγονός αυτό, οφείλεται στη µικρή περίοδο χρήσης του επεξεργασµένου νερού (150 µέρες). Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις των βαρέων µετάλλων στους καρπούς ντοµάτας ήταν σε επίπεδα χαµηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που θέτουν όλοι οι παγκόσµιοι Οργανισµοί για την ασφάλεια των

5 22 ΑΓΡΟΤΗΣ τροφίµων (ΕΕ, FAO, USEPA). Ένα εξίσου σηµαντικό αποτέλεσµα, είναι το γεγονός ότι, δεν εντοπίστηκε η παρουσία κανενός από τα παθογόνα υγειονοµικής σηµασίας που εξετάστηκαν σε καρπούς ντοµάτας από φυτά τα οποία αρδεύονταν µε επεξεργασµένο νερό και από τις δυο µονάδες επεξεργασίας (Λεµεσός και Ανθούπολη). Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι το γεγονός ότι, η άρδευση µε επεξεργασµένο νερό, ανεξάρτητα από την τριτοβάθµια επεξεργασία του, δεν επηρέασε την παραγωγικότητα της καλλιέργειας ντοµάτας, σε σχέση µε την άρδευση µε το νερό µάρτυρα. Αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι, το µέσο βάρος των καρπών (Εικόνα 3Α), το µέγεθος των καρπών (Εικόνα 3Β), αλλά και ο αριθ- µός των καρπών σε κάθε συγκοµιδή (Εικόνα 3Γ) δεν έχει επηρεαστεί σε σχέση µε το νερό άρδευσης (επεξεργασµένο ή από γεώτρηση). Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής αυτής εργασίας ενισχύουν τη θέση ότι, το επεξεργασµένο νερό αποτελεί έναν επιπλέον πολύτιµο και αξιόπιστο υδατικό πόρο, ο οποίος πρέπει να ενταχτεί στο υδατικό ισοζύγιο της Χώρας. Η επαναχρησιµοποίηση του επεξεργασµένου νερού δεν εµπεριέχει οποιοδήποτε κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία, όσον αφορά τις παραµέτρους που εξετάστηκαν, εφόσον γίνεται στα πλαίσια της Οδηγίας επαναχρησιµοποίησής του, και µε βάση τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η προοπτική της χρήσης του επεξεργασµένου νερού, στην Κύπρο, είναι µεγάλη καθώς οι παραγόµενες ποσότητες εκτιµάται ότι, θα διπλασιαστούν µέχρι το 2025, όταν οι πλείστοι οικισµοί θα διαθέτουν σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών τους λυµάτων. Ως εκ τούτου, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της αγροτικής παραγωγής και της επέκτασης των αρδευόµενων περιοχών, µε ευεργετικές συνέπειες στην αγροτική οικονοµία της Χώρας. Πίνακας 1: Χηµική και µικροβιολογική ανάλυση των τριών πηγών νερού άρδευσης Βιβλιογραφία Adrover, M., Farr s, E., Moyà, G. and Vadell, J. (2012). Chemical properties and biological activity in soils of Mallorca following twenty years of treated wastewater irrigation. Journal of Environmental Management 95, Supplement(0): S188- S192. Arnell, N.W. (2004). Climate change and global water resources: SRES emissions and socio-economic scenarios. Global Environmental Change 14(1): Bixio, D., Thoeye, C., De Koning, J., Joksimovic, D., Savic, D., Wintgens, T. and Melin, T. (2006). Wastewater reuse in Europe. Desalination 187(1-3): Garc a-ruiz, J.M., L pez-moreno, J.I., Vicente-Serrano, S.M., Lasanta-Mart nez, T. and Beguer a, S. (2011). Mediterranean water resources in a global change scenario. Earth-Science Reviews 105(3-4): Iglesias, A., Garrote, L., Diz, A., Schlickenrieder, J. and Martin-Carrasco, F. (2011). Re-thinking water policy priorities in the Mediterranean region in view of climate change. Environmental Science & Policy 14(7): Kalavrouziotis, I., Koukoulakis, P., Robolas, P., Papadopoulos, A. and Pantazis, V. (2008). Interrelationships of heavy metals macro and micronutrients, and properties of a soil cultivated with Brassica oleracea var. italica (Broccoli), under the effect of treated municipal wastewater. Water, Air, & Soil Pollution 190(1): March, H., Therond, O. and Leenhardt, D. (2012). Water futures: Reviewing water-scenario analyses through an original interpretative framework. Ecological Economics 82(0):

6 ΑΓΡΟΤΗΣ 23 Η ιολογική ασθένεια του κηλιδωτού µαρασµού της ντοµάτας ρ Λάµπρος Χρ. Παπαγιάννης Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ηασθένεια του κηλιδωτού µαρασµού της ντοµάτας αποτελεί µιαν από τις σηµαντικότερες και πιο επιζήµιες εντοµοµεταδιδόµενες ιολογικές ασθένειες των λαχανοκοµικών και των ανθοκοµικών καλλιεργειών τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς. Προκαλείται από τον ιό Tomato spotted wilt virus (TSWV), ο οποίος κατατάσσεται στο γένος Tospovirus των φυτικών ιών και µεταδίδεται, αποκλειστικά, µε έντοµα της οικογένειας των θριπών (Thripidae). Τα τελευταία 30 χρόνια, έχει διαδοθεί σε ολόκληρην την υφήλιο προκαλώντας σηµαντικές οικονοµικές απώλειες σε σολανώδη, φυλλώδη λαχανικά, ψυχανθή, φυτά µεγάλης καλλιέργειας και καλλωπιστικά είδη. Πρόσφατα, διακεκριµένοι ερευνητές κατέταξαν την ασθένεια ως τη δεύτερη σηµαντικότερη ιολογική ασθένεια στην ιστορία της σύγχρονης φυτικής ιολογίας. Ο TSWV έχει το µεγαλύτερο εύρος φυτικών ξενιστών από κάθε άλλο φυτικό ιό, αφού στη φύση προσβάλλει περισσότερα από 1000 είδη φυτών που ανήκουν σε 85 βοτανικές οικογένειες. Σε αυτά, περιλαµβάνονται πολλά καλλιεργούµενα, καλλωπιστικά, αυτοφυή και ζιζάνια. Η εµφάνιση και η ένταση των συµπτωµάτων στα φυτά, που προσβάλλει ο TSWV, ποικίλλει ανάλογα µε το είδος του ξενιστή, το στάδιο της µόλυνσης, το στέλεχος (φυλή) του ιού, τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, καθώς και τον αριθµό των ιοφόρων θριπών που τρέφονται στο φυτό. Συνήθως, τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν χλωρωτικούς δακτυλίους, κυκλικές κηλίδες µε χαρακτηριστικό µπρούντζινο χρώµα, γραµµικούς µεταχρωµατισµούς, ραβδώσεις και ποικιλοχλωρώσεις στα φύλλα ή/και στους καρπούς, καθώς και νανισµό, µαρασµό και νέκρωση των φυτών. Στην ντοµάτα, που αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους ξενιστές, ο TSWV προκαλεί, αρχικά, µικρές καστανές κηλίδες στα φύλλα, που προοδευτικά συνενώνονται και σχηµατίζουν νεκρώσεις (Εικόνα 1). Εάν η µόλυνση γίνει σε νεαρό στάδιο, τότε τα φυτά παρουσιάζουν έντονο νανισµό και ξηραίνονται σε µερικές εβδοµάδες. Στην περίπτωση που η µόλυνση γίνει σε ανεπτυγµένα φυτά, τότε αυτά παρουσιάζουν ασύµµετρη ανάπτυξη, µειωµένη βλάστηση και παραµόρφωση των νεαρών φύλλων. Χαρακτηριστικά είναι τα συµπτώµατα που εµφανίζονται στους προσβεβληµένους καρπούς, που περιλαµβάνουν κιτρινωπές οµόκεντρες κηλίδες και παραµόρφωση (Εικόνα 2). Στην πιπεριά, ο ιός προκαλεί χλωρωτικές ή µπρούντζινες κηλίδες στα νεαρά φύλλα, καθώς και νανισµό ή µάρανση του φυτού. Στους καρπούς, παρουσιάζονται χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες µε έντονη χρωµατική εναλλαγή (Εικόνα 3). Στο µαρούλι και στα φυλλώδη λαχανικά, ο ιός προκαλεί καστανές νεκρωτικές κηλίδες. Τα φυτά εµφανίζουν περιθωριακή µάρανση, χλώρωση και καστανή κηλίδωση, κυρίως, στα εσωτερικά φύλλα (Εικόνα 4). Στα χρυσάνθεµα, ο ιός προκαλεί χλωρωτικούς και νεκρωτικούς δακτυλίους στα φύλλα, νανισµό στα φυτά και νέκρωση στους κορυφαίους βλαστούς. Σε πελαργόνια, µπιγκόνιες, ντάλιες, ζίνιες, λίλια, ορχιδέες, πετούνιες και σε διάφορα άλλα ανθοκοµικά είδη, εµφανίζονται οµόκεντρες χλωρωτικές κηλίδες στα φύλλα, που είναι δυνατόν να εξελιχθούν σε νεκρωτικές, υποβαθµίζοντας την εµφάνιση και την εµπορική τους αξία. Ο ιός προσβάλλει αρκετά είδη ζιζανίων, τα οποία µπορεί να µην εµφανίζουν συµπτώµατα. Ωστόσο, ο ρόλος των αυτοφυών φυτών στη διαιώνιση του ιού και στη διατήρηση της ασθένειας σε περιόδους αγρανάπαυσης είναι σηµαντικός. Στη φύση, η µετάδοση του TSWV γίνεται µε επτά είδη θριπών. Πρόκειται για τα είδη Frankliniella occidentalis, F. schultzei, F. intonsa, F. bispinosa, F. fusca, Thrips tabaci και T. setosus, που µεταδίδουν τον ιό κατά έµµονο τρόπο. O ιός προσλαµβάνεται µόνο από τα ανήλικα (προνυµφικά) στάδια των θριπών, ενώ

7 24 ΑΓΡΟΤΗΣ 1 2 Νεκρωτικές κηλίδες σε φύλλωµα ντοµάτας προσβεβληµένης µε τον ιό του κηλιδωτού µαρασµού της ντοµάτας (TSWV) Χλωρωτικοί δακτύλιοι σε καρπό ντοµάτας λόγω της µόλυνσης από τον TSWV 3 Συµπτώµατα µεταχρωµατισµού και κίτρινων δακτυλίων σε καρπό πιπεριάς που έχει µολυνθεί µε TSWV 4 Συµπτώµατα νεκρώσεων στο εσωτερικό φύλλωµα µαρουλιού προσβεβληµένου µε TSWV

8 ΑΓΡΟΤΗΣ 25 µεταδίδεται τόσο από τα ανήλικα, όσο και από τα ενήλικα άτοµα. Ο ιός παραµένει και πολλαπλασιάζεται, διαρκώς, στο έντοµο για το υπόλοιπο διάστηµα της ζωής του. Απαιτούνται µόλις 5-15 λεπτά διατροφικής δραστηριότητας για να µολύνει ένας ιοφόρος θρίπας κάποιο υγιές φυτό. Η ασθένεια δεν µεταδίδεται µε το σπόρο µολυσµένων φυτών, ενώ η µηχανική µετάδοση είναι δυνατή µόνο εργαστηριακά. Ερευνητικά προγράµµατα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για την παρουσία του TSWV στην Κύπρο Ο Κλάδος Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών συµµετέχει σε ποικίλα εθνικά, διακρατικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά Προγράµµατα για τη διερεύνηση ιολογικών ασθενειών στις φυτικές καλλιέργειες της Κύπρου. Στόχος των Προγραµµάτων είναι η ταυτοποίηση και η καταγραφή των ιών, ο βιολογικός και ο µοριακός τους χαρακτηρισµός, η µελέτη του εύρους των φυτικών τους ξενιστών και η υιοθέτηση αποτελεσµατικών στρατηγικών αντιµετώπισής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την τελευταία πενταετία διερευνήθηκε η παρουσία του TSWV σε καλλιέργειες σολανωδών, κολοκυνθοειδών, φυλλωδών λαχανικών, καλλωπιστικών, αλλά και αυτοφυών φυτών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, η ασθένεια είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στις καλλιέργειες της ντοµάτας, της πιπεριάς και του µαρουλιού. Ο ιός ανιχνεύτηκε σε περιορισµένο αριθµό δειγµάτων αγκινάρας, κρεµµυδιού και πατάτας. Επιπλέον, η ασθένεια ταυτοποιήθηκε σε ορισµένα ανθοκοµικά είδη που παρουσίαζαν συµπτώµατα νεκρώσεων, νανισµού και µειωµένης ανάπτυξης, όπως πελαργόνια, ζίνιες, λίλια, λυσίανθοι, χρυσάνθεµα και ορχιδέες. Τέλος, ο TSWV ανιχνεύτηκε και σε ζιζάνια που φύονταν µέσα ή περιφεριακά των µολυσµένων φυτειών ντοµάτας, πιπεριάς και µαρουλιού. Σηµειώνεται ότι, κατά το 2012, η ασθένεια παρουσιάστηκε µε επιδηµική µορφή σε καλλιέργειες ντοµάτας και µαρουλιού στις Επαρχίες Λάρνακας, Λεµεσού και Πάφου. Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης για την παρουσία άλλων ιών που µεταδίδονται µε θρίπες, και οι οποίοι εντάσσονται στα παθογόνα καραντίνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαίωσαν ότι, προς το παρόν, ο TSWV είναι ο µοναδικός ιός του γένους που εντοπίζεται στην Κύπρο. Η καταπολέµηση της ασθένειας είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη και πολυσύνθετη υπόθεση που απαιτεί την εφαρµογή ποικίλων µεθόδων, πρακτικών και τρόπων ελέγχου τόσο του ιού, όσο και των εντόµων-φορέων. Η υιοθέτηση ολοκληρωµένων στρατηγικών διαχείρισης και παραγωγής σε λαχανοκοµικά είδη αποτελεί το αποτελεσµατικότερο µέτρο για τη γενική αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών. Τα προγράµµατα αυτά αποσκοπούν στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής λύσης για την προστασία της παραγωγής, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Οι στρατηγικές, συνήθως, περιλαµβάνουν µέτρα πριν, κατά και µετά την εγκατάσταση µιας καλλιέργειας: Α) Πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας: 1) Απολύµανση του εδάφους (ηλιοαπολύµανση) και καθαρισµός των εσωτερικών χώρων των θερµοκηπίων, µε στόχο την καταπολέµηση των σταδίων του θρίπα που διαχειµάζουν στο έδαφος. 2) Καταστροφή των φυτών (ζιζανίων και φυτών της προηγούµενης καλλιεργητικής περιόδου), αφού ενδέχεται να αποτελούν ξενιστές του ιού και των εντόµων. 3) Αποφυγή εγκατάστασης κηπευτικών καλλιεργειών κοντά σε τοποθεσίες καλλιέργειας καλλωπιστικών ειδών ή σε περιοχές όπου ενδηµεί η ασθένεια. Β) Κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας: 1) Μεταφύτευση υγιών φυτών, απαλλαγµένων από θρίπες. 2) Παρακολούθηση της εµφάνισης θριπών µε τη χρήση ειδικών µπλε χρωµατικών παγίδων και έγκαιρη επέµβαση για την καταπολέ- µησή τους. 3) Έγκαιρη καταστροφή των ζιζανίων εντός και γύρω από τη νέα καλλιέργεια. 4) Αποµάκρυνση και καταστροφή όσων φυτών παρουσιάζουν συµπτώµατα. Τα µολυσµένα φυτά θα πρέπει πρώτα να καλύπτονται µε πλαστική σακούλα, να εκριζώνονται, να αποµακρύνονται από την καλλιέργεια και να καταστρέφονται. Η πρακτική αυτή µειώνει τη δυνατότητα µετανάστευσης των ιοφόρων θριπών σε γειτονικά υγιή φυτά. 5) Συνεργασία µε Γεωπόνους και άλλους παραγωγούς είναι πιθανόν να προλάβει την εξάπλωση της ασθένειας. Γ) Μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου: 1) Λήψη σχολαστικών µέτρων υγιεινής. 2) Καταστροφή των φυτών και των φυτικών υπολειµµάτων.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας»

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ιπλωµατική Εργασία µε Θέµα: «Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 3. Προδιαγραφές δράσεων επίδειξης/εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης...12 3.1. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ M.Sc., Ph.D. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ M.Sc. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού έχει προκαλέσει πληθώρα περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κουνουπιδιού Μπρόκολου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συστήµατα τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συστήµατα τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων Τ.Ε.Ι. ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συστήµατα τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010. Αφιέρωμα. Το Υδατικό Πρόβλημα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010. Αφιέρωμα. Το Υδατικό Πρόβλημα ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 TEYXOΣ 30 Αφιέρωμα Το Υδατικό Πρόβλημα TEYXOΣ 30 ΥΨIΠEΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 03 Περιεχόμενα Ερευνητικό QUIZ 03 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου Καλλονιάτη Ανδρέα ΧΑΝΙΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους MEMO/05/496 Βρυξέλλες, 21 εκεµβρίου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους 1. Περί τίνος πρόκειται; Τα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εκπαίδευση φορέων της ελαιοκομίας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας σε καινοτόμες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα