Διαδικασία Ανάθεσης: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικασία Ανάθεσης: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου Υποέργο 2: Εμπλουτισμός ψηφιακής βιβλιοθήκης Αντικείμενο του ΠΑΝΤΕΙΟ έργου: «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αναθέτουσα Αρχή: Πάντειο Πανεπιστήμιο_ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) ,79 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: μέχρι 31/10/2015 Διαδικασία Ανάθεσης: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων:ΧΧ/01/2015 Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο : 07/01/2015 Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο : ΧΧ/01/2015 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15/02/2015 Αριθμός Διακήρυξης: 01/2015 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 140

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2015 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), σύμφωνα με την από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1.Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών ( , 79) πλέον ΦΠΑ 23% σαράντα μία χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι ενός (41.138,21) λεπτών, ήτοι συνολικά διακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ,00) ευρώ για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Εμπλουτισμός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» του έργου «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδικό ΟΠΣ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το παρακάτω αντικείμενο του έργου: «Εμπλουτισμός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση». 2.Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι την 31/10/2015, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Σε κάθε περίπτωση το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/10/ Αναθέτουσα αρχή: Το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο/ΕΛΚΕ που εδρεύει στο νέο επταόροφο κτίριο Λ. Συγγρού 136,Καλλιθέα ΤΚ Η κ. Γκόλφω Λιάτσου είναι η αρμόδια από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό ερωτήσεις (τηλέφωνο επικοινωνίας: , - FAX e- mail: 4.Σύμβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της οριστικής Κατακύρωσης. 5.Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύ- Σελίδα 2 από 140

3 λης του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ- ΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε- ΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟ- ΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ- ΡΩΝ 07/01/ /02/2015 και ώρα 15:00:01 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ- ΣΦΟΡΩΝ 15/02/2015 και ώρα 15:00:01 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφροράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 του ΥΠΑΝ «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τη προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ως άνω διακήρυξη. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική προσφορά» β) ένας (υπό)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» καθώς και γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα» 6.Αποσφράγιση των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ως άνω διακήρυξη, ακολουθώντας τα εξής στάδια: α) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά» β) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» γ) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 7.Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα την παροχή αντιστοίχων υπηρεσιών Β) Ενώσεις προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα έ- Σελίδα 3 από 140

4 νωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματσιμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έρων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία δηλώνεται / α- ποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομίζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. [Γραμματεία του ΕΛΚΕ (νέο επταόροφο κτίριο Λ. Συγγρού 136,Καλλιθέα ΤΚ17671)] Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαρι- Σελίδα 4 από 140

5 σμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 8.Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 9.Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, ήτοι μέχρι την Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 10.Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση Για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να απευθύνονται στο «Πάντειο Πανεπιστήμιο-ΕΛΚΕ» Γραφείο Προμηθειών, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ Αθήνα υπόψη κας Γκόλφως Λιάτσου Διεύθυνση Λ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ fax Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.μέχρι και 10 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 06/02/2015. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από ε- πισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Τα αιτήματα απαντούνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και 6 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 10/02/ Εγγύηση συμμετοχής Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα Σελίδα 5 από 140

6 πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου εκτός ΦΠΑ. 12. Ενημέρωση του Φύλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 05/01/2015 (30 ημέρες). 2. Στον ελληνικό τύπο (2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ) στις 05/01/2015 όπου και δημοσιεύθηκε στις XX/XX/2015. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη Διαύγεια στις 05/01/2015 και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου στις 05/01/2015. Ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Καθ. Ευάγγελος Πρόντζας Σελίδα 6 από 140

7 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 7 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 9 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Υλοποίησης A1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου A1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας. 17 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Φάση 1. «Καθορισμός λειτουργικών απαιτήσεων του Έργου» Α3.4.2 Φάση 2. «Ψηφιοποίηση και επιμέλεια υλικού» Α3.4.3 Φάση 3. «Ανάπτυξη συλλογής» Α3.5 Διαλειτουργικότητα Α3.6 Ανοιχτά δεδομένα Α3.7 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.8 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.9 Πίνακας Παραδοτέων Α3.10 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Σελίδα 7 από 140

8 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής παραδοτέων του Έργου. 40 Σελίδα 8 από 140

9 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το Έργο «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου» συνοπτικά απαρτίζεται από μια σειρά υποέργων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στα εξής: Στην συμμετοχή στο ολοκληρωμένο περιβάλλον βιβλιοθήκης ως υπηρεσίας που προωθεί η οριζόντια δράση των βιβλιοθηκών και μέσω του οποίου θα αναβαθμιστεί το σύστημα καταλόγου της βιβλιοθήκης. Στην αναβάθμιση της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Παντείου σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο αποθετήριο το οποίο θα μπορεί να δεχθεί περισσότερο υλικό με πιο πλούσια πρότυπα μεταδεδομένων. Στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση μεγάλου όγκου πληροφορίας ο οποίος αφορά κυρίως βιβλία και περιοδικά, καθώς επίσης και διατριβές, σημειώσεις κ.ά. Στην δημιουργία σημασιολογικών υπηρεσιών αναβαθμίζοντας το σύστημα OPACIAL το οποίο κατασκεύασε η βιβλιοθήκη και διαθέτει ελεύθερα στο διαδίκτυο. Οι σημασιολογικές υπηρεσίες αυτές θα συμβάλλουν σημαντικά στον εμπλουτισμό και τη διασύνδεση του υπάρχοντος υλικού. Στην δημιουργία υπηρεσιών για φορητές συσκευές όπως ipad και Android συσκευές ή smart phones όπως iphones κ.ά. Με τις υπηρεσίες αυτές οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πηγές της βιβλιοθήκης από το netbook, tablet, smart phone τους ενώ διαβάζουν στο αναγνωστήριο αντικαθιστώντας έτσι σημειωματάρια και φορητούς υπολογιστές. Στη δημιουργία μιας υπηρεσίας καταγραφής και υπολογισμού των αναφορών που εμφανίζονται στα βιβλία τα οποία διαθέτει το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τα οποία έχουν γραφτεί από Έλληνες επιστήμονες. Ο σκοπός της υ- πηρεσίας αυτής είναι η ανάδειξη του έργου που διατελείται στα Ελληνικά πανεπιστήμια και αφορά βιβλία και όχι επιστημονικά περιοδικά (μια ιδιαιτερότητα η οποία είναι έντονη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου κυριαρχούν τα βιβλία έναντι των ηλεκτρονικών περιοδικών). Στην δημιουργία υποδομής βασισμένης σε έξυπνες κάρτες για την πρόσβαση στις πηγές της βιβλιοθήκης. Με την παρούσα Διακήρυξη προκηρύσσεται το υποέργο 2: «Εμπλουτισμός ψηφιακής βιβλιοθήκης» το οποίο θα θεωρείται επιτυχές : Όταν ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί το υλικό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες τεχνολογικές απαιτήσεις, αφού οι υποδομές είναι ήδη υπαρκτές Σελίδα 9 από 140

10 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Συντομογραφία ΕΠ ΨΣ ΑΕΙ ΕΑΠΕΛΚΕ ΕΔΕΛΕ ΕΠΠΦΑΕ ΣΕΑΒ ΟΠΣ ΟΠΣΒ ΕΥΔ ΕΛΚΕ ΕΔΕΤ ΑΕ OCLC PDF JPEG XML ΙΚ/Α ΕΤ DC REST SOAP OAI-PMH OJT LDAP CIS ΠΣ ΙΑ DOR ROAR ΕΣΗΔΗΣ Επεξήγηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ανώτατο Εκπιδευτικό Ίδρυμα Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών ΕΛΚΕ Επιτροπή Διαχείρισης του ιδικού Λογαριασμού Επιτροπή Πιτοποίησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειένου του έργου Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ολοκλρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ολοκληρωμνο Πληροφορακό Σύστημα Βιλιοθήκης Εδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας καιτεχνολογίας ΑΕ Online Computr Library Center Porable Document Format Joint Phtogrphics xpert Group extensile Markup Languge Ιδρυματικό Καταθετήριο / Αποθετήριο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Dublin Core REpresentational State Transfer Simpe Object Access Protocol Open Archives Initiative - rotool formetadata Harvesting On Job Training Lightweight Directory Access Protocol Current Researc Information System Πληροφοριακό Σύστημα Ιδρυματικό Αποθετήριο Directory of Open Acces Repositories Registry of Ope AccessRepstories Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Σελίδα 10 από 140

11 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΕΠ ΨΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Ο.Δ.Ε.) ΕΔΔΑΠ - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών -Ενστάσεων ΕΛΚΕ (ΕΕΠ) ΕΔΕΛΚΕ- Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου ΕΥΔ ΨΣ Πάντειο Πανεπιστήιο_ ΕΛΚΕ Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Α1.1.4 (1) Α1.1.4 (3) Α1.1.4 (4) Α (2) Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποτελούμενο από 9 Τμήματα και 18 ερευνητικά Κέντρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Έχει συσταθεί ως Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με το Νόμο 6346/1934 «Περί της Παντείου Σχολής των Πολιτικών Επιστημών», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 του Αναγκαστικού Νόμου 886/1937 «Περί της Παντείου Σχολής των Πολιτικών Επιστημών» και μετονομάστηκε σε Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με το Προεδρικό Διάταγμα 376/1989. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) Παντείου, συστάθηκε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 14 ης Νοεμβρίου Υπάγεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με την έννοια ότι δεν έχει αυτοτελή νομική μορφή, και έλκει τη νομική του μορφή από το Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σελίδα 11 από 140

12 Η λειτουργία του καθώς και όλες οι διαδικασίες λειτουργίας και λήψης αποφάσεων διέπονται από το ΠΔ 432/81, την ΥΑ ΚΑ/679 (ΦΕΚ Β' 826/1996), το Νόμο 3027/2002, Άρθρο 3, 2, περί «Σύνταξης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού» (ΦΕΚ Α-152/ ), τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Οδηγό χρηματοδότησης Νοεμβρίου 2008, καθώς και τους Νόμους 3794/2000 Κύρωση της ΚΥΑ 679/1996 (άρθρο 36) και το Νόμο 3848/2010 (άρθρο 36 και 37). Ο ΕΛΚΕ/Παντείου έχει θεσπίσει διαδικασίες για την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και ωρίμανση, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση όλων των έργων συμπεριλαμβανομένων και των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Με βάση την οργανωτική του δομή και το είδος των έργων που έχει την δυνατότητα να υλοποιεί, ο ΕΛΚΕ/Παντείου εφαρμόζει υποχρεωτικά σε όλες τις υφιστάμενες δραστηριότητες των γραφείων και οργάνων του ΕΛΚΕ/Παντείου που εμπλέκονται στις δραστηριότητες προγραμματισμού, σχεδιασμού και ωρίμανσης, υλοποίησης, και παρακολούθησης και διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Σύμφωνα με το Οργανόγραμμα ο ΕΛΚΕ απαρτίζεται από : Το Σώμα της Επιτροπής Ερευνών Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Τον Προϊστάμενο Γραμματείας ΕΛΚΕ και τα ακόλουθα επιμέρους Γραφεία ήτοι: Οργάνωσης-Ανάπτυξης-Γραμματειακής Υποστήριξης ΚΑΙ Εσωτερικού ελέγχου Προγραμματισμού Σχεδιασμού και ανάπτυξης ενεργειών έργων Προμηθειών Οικονομικής Διαχείρισης Ταμείο Σημεία επαφής : Επιτροπή Ερευνών Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Υλοποίησης Η Βιβλιοθήκη υιοθετώντας λογισμικό ανοικτού κώδικα, αναπτύσσει τις δικές της ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες και διαθέτει ελεύθερα. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακά αποθετήρια και γενικότερα συστήματα οργάνωσης γνώσης που έχει αναπτύξει το ειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης τα οποία αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες όπως Web 2.0 οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες συνεχώς μετασχηματίζουν και εμπλουτίζουν την πληροφορία που υπάρχει. Η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει και συντηρεί τα τελευταία χρόνια τις παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες: Σύστημα αναζήτησης καταλόγου - OPACIAL. Ένα Web 2.0 Online Public Catalog System ( ) Σελίδα 12 από 140

13 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - ΠΑΝΔΗΜΟΣ. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου: ΠΑΝΔΗΜΟΣ (ΠΑΝτειακές ΔΗΜΟΣιεύσεις). Σύστημα διαδανεισμού -PLEIaS. (http://library.panteion.gr/pleias). Θεματική πύλη ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ. παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο και αφορούν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Δικτυακή πύλη της Βιβλιοθήκης. Η πύλη αυτή υποστηρίζεται από ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα το οποίο ε- πιτρέπει στο προσωπικό της βιβλιοθήκης να εκτελεί λειτουργίες όπως: να ενημερώνει περιεχόμενο ιστοσελίδων, να εισάγει ανακοινώσεις, να εισάγει γεγονότα, να απαντά σε ερωτήματα χρηστών κ.α. A1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς για την επιτυχή έκβαση του έργου. A1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 1. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Ο.Δ.Ε.) Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος-Επικεφαλής έργου εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών τη συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης του έργου. Η Ομάδα διαχείρισης (Ο.Δ.Ε.): Καταρτίζει το Σχέδιο Υλοποίησης του Έργου το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών το οποίο τροποποιείται όποτε κρίνεται απαραίτητο Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων κατά την πρόοδο του έργου Τηρεί φάκελο έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο Σ.Υ.Ε Εισηγείται τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής/πιστοποίησης έργου λαμβάνοντας υπ όψιν της τις απαιτήσεις του έργου Εισηγείται προς την Επιτροπή Ερευνών τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης /Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει σχετικά συγκροτώντας την Επιτροπή παραλαβής/πιστοποίησης η οποία μπορεί να ενισχύεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου (π.χ καθηγητές με εξειδίκευ- Σελίδα 13 από 140

14 ση, εμπειρογνώμονες κ.λ.π) και κοινοποιεί την απόφασή της στον Επιστημονικά Υπεύθυνο-Επικεφαλή της Ομάδας Διαχείρισης του έργου Παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις δαπάνες -Βαθμός απορρόφησης Ελέγχει την τήρηση χρονικών δεσμεύσεων και επικαιροποίηση των χρονικών απαιτήσεων όπου αυτό απαιτείται Συντονίζει συναντήσεις των μελών της Ομάδας Διαχείρισης έργου κατά τακτά χρονικά διαστήματα Ελέγχει την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου Προγραμματίζει και θέτει χρονοδιάγραμμα επόμενου τριμήνου Περιοδικές Αναφορές Συντάσσει μηνιαία-τριμηνιαία-εξαμηνιαία Δελτία (Φυσικό-Οικονομικό αντικείμενο). Παραδίδει το φυσικό αντικείμενο του έργου, τμηματικά ή στο σύνολό του, σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και τις προθεσμίες παράδοσης που ορίζει η σύμβαση ή η εγκριτική απόφαση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα. 2. H EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ) Διαδικασία πιστοποίησης H διαδικασία πιστοποίησης διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση του Παραδοτέου και πραγματοποιείται σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών με τους κάτωθι τρόπους: Α. Προμήθειες ειδών 1. Για τις προμήθειες παγίων ειδών, που υλοποιούνται είτε μέσω διαγωνισμών είτε με διαπραγμάτευση συγκροτείται από την Επιτροπή Ερευνών, κατά την έναρξη κείμενη, Επιτροπή Παραλαβής. Η Επιτροπή Παραλαβής έχει την ευθύνη της πιστοποίησης της ποιότητας και της ποσότητας του τελικού είδους που παραδίδεται από τον προμηθευτή. Για το σκοπό αυτό είναι πιθανό να απαιτείται επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης του έργου. Συντάσσεται Πρακτικό Παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από την εκάστοτε ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργου. (Δ3.7.3iΕΝ03) 2. Για τις προμήθειες αναλωσίμων ειδών που υλοποιούνται είτε μέσω διαγωνισμών είτε με διαπραγμάτευση υπογράφεται Πρακτικό Παραλαβής/πιστοποίησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργου που έχει ορισθεί από την Επιτροπή Ερευνών και συνυπογράφεται και από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του εκάστοτε έργου, με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των Σελίδα 14 από 140

15 ειδών και ο χώρος στον οποίο βρίσκονται. Τα πρακτικά αυτά συνοδεύουν το τιμολόγιο του προμηθευτή. Β. Παροχή υπηρεσιών Για την παροχή υπηρεσιών από τρίτους για την οποία η ανάδειξη του Αναδόχου πραγματοποιείται είτε μέσω διαγωνισμών είτε με προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε με διαπραγμάτευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η πιστοποίηση συνίσταται στην εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου που υποβάλλονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο-Επικεφαλής στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση ή εγκριτική απόφαση. Το έργο που εκτελεί κάθε συμβαλλόμενος περιγράφεται αναλυτικά στη σύμβαση έργου, με αναφορά σε συγκεκριμένα Πακέτα Εργασίας ή/και Παραδοτέα. Το φυσικό αντικείμενο παραδίδεται/απολογίζεται στην ορισθείσα από την Επιτροπή Ερευνών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργου μετά την ολοκλήρωση της Επιτόπιας ή Διοικητική εξέτασης του φυσικού αντικειμένου μπορεί να κάνει συστάσεις και να επανέλθει για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση και στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό παραλαβής ή απόρριψης το οποίο απευθύνει προς την Επιτροπή Ερευνών Σε ετήσια βάση ή σε εξαμηνιαία (ανάλογα με το έργο) ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στέλνει συγκεντρωτική έκθεση φυσικού αντικειμένου στο χρηματοδότη προς έγκριση. Μετά την αποδοχή από το χρηματοδότη αποστέλλεται έντυπο παραλαβής φυσικού αντικειμένου. 3. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ε- ΔΔΑΠ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών όπως έχει ορισθεί βάσει της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ / άρθρο 2 η οποία έχει εκδοθεί κατ Εξουσιοδότηση του Ν /2011 και αφορά τη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων, ελέγχει τα δικαιολογητικά για τη νομιμότητα της συμμετοχής, αποσφραγίζει και αξιολογεί τις προσφορές. Συντάσσει τα Πρακτικά Αξιολόγησης Δ3.6_ΕΝ03 όπου καταγράφει όλες τις προσφορές και εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την κατακύρωση στον πρώτο στον πίνακα κατάταξης Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης, τις κείμενες Νομοθετικές διατάξεις (ή εισηγείται τη ματαίωση ή τη ματαίωση και επανάληψη ή την Σελίδα 15 από 140

16 κήρυξη του ως άγονου ή την κήρυξη του ως άγονου και την επαναπροκήρυξή του κ.λπ.). 4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΕΠ) Η Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΕΠ), θα απαρτίζεται από μέλη που δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και θα αποφαίνεται σε θέματα προσφυγών που ενδέχεται να υποβληθούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Το Πάντειο Πανεπιστήμιο προσφέρει στους ερευνητές του τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα οφέλη της ανοικτής πρόσβασης, να αυξήσουν την πρόσβαση και επομένως την απήχηση του επιστημονικού τους έργου μέσω της δημοσίευσής του στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου. Τα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου στα πλαίσια των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων τους παράγουν αποτελέσματα και γνώση που βαθύνουν την κατανόηση μας για τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Η διάδοση των αποτελεσμάτων αυτών μέσα από τον ΠΑΝΔΗΜΟ, το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου, διασπείρει την έρευνα στο μεγαλύτερο δυνατό κοινό, αυξάνοντας την απήχηση του έργου των επιστημόνων και λειτουργώντας ως εξωστρεφής μοχλός προβολής του πανεπιστημίου σε νέες κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκε ένας μηχανισμός υποχρεωτικής κατάθεσης για τις μεταπτυχιακές μελέτες και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, δημιουργησε μια ομάδα εργασίας για την Ανοικτή Πρόσβαση η οποία θα αναλάβει τη διερεύνηση του εδάφους για την πραγμάτωση του πλαισίου υποχρεωτικής κατάθεσης της επιστημονικής αρθρογραφίας των μελών του Πανεπιστημίου και ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διδακτορικών διατριβών (341 περίπου) που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου και επίσης δεν βρίσκονται στην ΑΡΓΩ το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΤ. Το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει συναφθεί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης να παραλάβει ένα μεγάλο όγκο διατριβών (415 ακριβώς) που έχουν εκπονηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε ψηφιακή μορφή από την αντίστοιχη μονάδα του ΕΚΤ και να διαθέσει αυτές που θα ψηφιοποιήσει (δηλαδή τις 341) ώστε να συμπληρωθούν και στα δύο αποθετήρια πλήρως. Σελίδα 16 από 140

17 Επί πλέον, ένα πανεπιστήμιο 83 χρόνων όπως είναι σήμερα το Πάντειο έχει πλούσια ιστορία σε επιστημονικό υλικό (επιστημονικές επετηρίδες, τόμοι συνεδρίων, αφιερώματα και επετειακοί τόμοι, περιοδικά κ.ά.), καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό, κυρίως των επιστημόνων καθηγητών του, πολλοί από τους οποίους ήταν και είναι αξιόλογες προσωπικότητες στην πολιτική ιστορία του τόπου. Επιπρόσθετα διαθέτει μια σειρά περιοδικών ιστορικής σημασίας για τις κοινωνικές επιστήμες του τόπου μας, οι οποίες ψηφιοποιήθηκαν με σκοπό να ευρετηριαστούν πλήρως στον Πάνδημο (π.χ. Λεβιάθαν, Ουτοπία, Σύγχρονια Θέματα, Αρχείο των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, κ.α.) καθώς η Βιβλιοθήκη προμηθεύτηκε μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος. ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Το παρόν έργο θα υποστηριχθεί με Ανθρώπινο Δυναμικό που προέρχεται: - Από το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. - Από τον ΕΛΚΕ στο σκέλος της διαχείρισης. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου βρίσκεται στο νεοκλασικό κτίριο της λεωφόρου Συγγρού και είναι πλούσια σε έντυπο κύρια υλικό αλλά και ηλεκτρονικό και τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει πλούσια τις δικές της ψηφιακές συλλογές Η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών: φιλοσοφία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, οικονομία, δίκαιο, διοίκηση και οργάνωση, ιστορία, λογοτεχνία. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτής πρόσβασης με δυνατότητα χρήσης από όλους τους πολίτες, δανειστική για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντείου. Η Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες στους χρήστες της: α. Η παροχή βιβλιογραφικής εκπαίδευσης στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με μια ποικιλομορφία σεμιναρίων, β. υπηρεσίες για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες, γ. θεματική πύλη που θεραπεύει τις επιστήμες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και δ. υπηρεσίες διαδανεισμού με βιβλιοθήκες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα γίνει με τη συμβολή α) της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης όπως αυτή κατανέμεται σε τμήματα : Σελίδα 17 από 140

18 Τμήμα Ανάπτυξης Συλλογής, Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Υλικού, Τμήμα Υπηρεσιών Πρόσβασης και Εξυπηρέτησης Χρηστών, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης Τεχνικής Υποστήριξης, H βιβλιοθήκη διαθέτει 17 μόνιμα στελέχη και 7 άτομα με σύμβαση έργου τα οποία προσελήφθησαν στα πλαίσια της παρούσας Πράξης για την ενότητα «Ιδια μέσα». Α- ναλυτικά η στελέχωσή της βιβλιοθήκης αναφέρεται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης Στο παρόν έργο θα ασχοληθούν: 2 άτομα, βιβλιοθηκονόμοι, από το Τμήμα Ανάπτυξης Συλλογής, 2 άτομα από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Υλικού, Υπό την επίβλεψη της κας Κωνσταντίας Κακάλη, Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη υιοθετώντας λογισμικό ανοικτού κώδικα, αναπτύσσει τις δικές της ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες και διαθέτει ελεύθερα. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακά αποθετήρια και γενικότερα συστήματα οργάνωσης γνώσης που έχει αναπτύξει το ειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης τα οποία αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες όπως Web 2.0 οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες συνεχώς μετασχηματίζουν και εμπλουτίζουν την πληροφορία που υπάρχει. Η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει και συντηρεί τα τελευταία χρόνια τις παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες: Σύστημα αναζήτησης καταλόγου - OPACIAL. Ένα Web 2.0 Online Public Catalog System ( ) Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - ΠΑΝΔΗΜΟΣ. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου: ΠΑΝΔΗΜΟΣ (ΠΑΝτειακές ΔΗΜΟΣιεύσεις). Σύστημα διαδανεισμού - PLEIaS. (http://library.panteion.gr/pleias). Θεματική πύλη - ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ. (http://library.panteion.gr/humansocial) παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο και αφορούν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Δικτυακή πύλη της Βιβλιοθήκης. Η πύλη αυτή υποστηρίζεται από ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS- Content Management System) το οποίο επιτρέπει στο προσωπικό της βιβλιοθήκης να εκτελεί λειτουργίες όπως: να ενημερώνει περιεχόμενο ιστοσελίδων, να εισάγει ανακοινώσεις, να εισάγει γεγονότα, να απαντά σε ερωτήματα χρηστών κ.α. Σελίδα 18 από 140

19 β) του ΕΛΚΕ που διαθέτει πιστοποιημένα τμήματα με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση τόσο εθνικών συγχρηματοδοτούμενων έργων (Γ ΚΠΣ) όσο και Ευρωπαϊκών έργων FP6 και FP7 κ.λ.π. Τμήματα ΕΛΚΕ είναι: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εκ μέρους του ΕΛΚΕ την ευθύνη παρακολούθησης της Πράξης έχει αναλάβει η κα Γκόλφω Λιάτσου. Η προτεινόμενη πράξη θα έχει επίδραση σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και κυρίως στους φοιτητές που είναι οι κυρίως επωφελούμενοι. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών To Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια την υπολογιστική υποδομή και έχει διατυπώσει πολιτικές σχετικές με την απόθεση των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών των σπουδαστών του. Οι εργασίες κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας και η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει το έλεγχο και την αποδοχή τους, με τελικό προορισμό την ενημερωτική πύλη ΠΑΝΔΗΜΟΣ. Παράλληλα η βιβλιοθήκη έχει συγκεντρώσει επιστημονικό υλικό (άρθρα, δημοσιεύματα, παληές εκδόσεις, εκδόσεις και αποφάσεις των Διοικητικών Οργάνων του Πανεπιστημίου με ιστορική σημασία, φωτογραφικό και άλλο αρχειακό υλικό, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει επεξεργασίας. Το υλικό αυτό, εφ όσον αξιολογηθεί, ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί επιστημονικά, θα αποτελέσει πηγή πολύτιμων πληροφοριών τόσο για το επιστημονικό έργο που έχει παραχθεί στο Ιδρυμα όσο και για τον ευρύτερο ρόλο του Ιδρύματος στην Ανώτατη εκπαίδευση, στα θεματικά πεδία που υπηρετεί. Μέσω του παρόντος έργου η βιβλιοθήκη αποσκοπεί στη θεματική διεύρυνση των α- ποθετηρίων που υποστηρίζει με την επιλογή, την ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση του επιστημονικού και ιστορικού υλικού που διαθέτει. Η Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο γενικότερα θα συμβάλουν στο παρόν έργο εξασφαλίζοντας: - Το υλικό προς ψηφιοποίηση - Το λογισμικό τεκμηρίωσης και διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού Σελίδα 19 από 140

20 - Τα υπολογιστικά μέσα (εξοπλισμός Η/Υ/, μνήμη αποθήκευσης, σύστημα προβολής, κλπ.) Ο Ανάδοχος θα αναλάβει - την ψηφιοποίηση του υλικού με δικά του μέσα και τη δημιουργία των ψηφιακών αντιγράφων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας - την τεκμηρίωση του υλικού στη διάταξη (format) και στο επίπεδο λεπτομέρειας που θα υποδείξει η βιβλιοθήκη, αξιοποιώντας το λογισμικό που θα του διαθέσει - τη διασύνδεση των εγγραφών τεκμηρίωσης με το ψηφιακό αντίγραφο που θα είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το Πανεπιστήμιο διαθέτει οργανωμένη Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων και Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου που υποστηρίζουν όλες τις υπηρεσίες του. Ειδικότερα, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων που απαρτίζουν το πληροφοριακό σύστημά της, διαθέτει εξοπλισμό πληροφορικής που συμβάλλει στην ύπαρξη σωστών βάσεων για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Παντείου, εφόσον οι χρήστες του συστήματος (φοιτητές, καθηγητές κτλ) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού, και στην ευκολία πρόσβασής τους από τους χώρους της βιβλιοθήκης. Ο εξοπλισμός αυτός περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω: Η νέα Πύλη της Βιβλιοθήκης καθώς και το Ψηφιακό Αποθετήριο Πάνδημος φιλοξενούνται σε εξυπηρετητή του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε- ΔΕΤ). Ωστόσο, υπάρχουν διαδικτυακές εφαρμογές οι οποίες φιλοξενούνται και εξυπηρετούνται από εξυπηρετητή στο χώρο της βιβλιοθήκης : 1 server με Λειτουργικό Σύστημα Linux. Ο server αυτός φιλοξενεί τις Θεματικές Πύλες, το σύστημα OPACIAL, το Λογισμικό Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης (UniVerse, Advance) και το Advance WebOPAC Διατίθεται επαρκής χώρος φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων και συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) και έχει σύνδεση με την κεντρική γεννήτρια του κτιρίου σε περίπτωση διακοπής Προσφέρονται 26 σταθμοί εργασίας για το προσωπικό και 26 σταθμοί εργασίας για τους σπουδαστές (και Αμεα) Βοηθητικός εξοπλισμός : - εκτυπωτές, scanners, φωτοαντιγραφικά, 2 σύστημα αυτόματου δανεισμού, κ.α - Book scanner : σαρωτής υψηλής απόδοσης για την ψηφιοποίηση και συντήρηση ιδιαίτερα αξιόλογων βιβλίων και πολύτιμων πολιτιστικών εγγράφων. Σελίδα 20 από 140

21 Όλος ο εξοπλισμός είναι ενταγμένος στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστήμιο και μέσω αυτού έχει έξοδο στο διαδίκτυο μέσω του Πανεπιστημιακού δικτύου GUnet. Οι υποδομές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που απαιτούνται για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα διατεθούν από το Πανεπιστήμιο και κατά την εκτίμηση της βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν : - Διακομιστή (server) ο οποίος θα φιλοξενεί τη βάση δεδομένων και το σχετικό λογισμικό. - Λογισμικό τεκμηρίωσης με διαμορφωμένα templates εισαγωγής δεδομένων για κάθε κατηγορία υλικού - Χώρο αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών - Δικτυακή πύλη και σχετικά web services προβολής Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Για την διασφάλιση της ωριμότητας του έργου απαιτείται η σχετική προεργασία η οποία περιλαμβάνει την συλλογή και οργάνωση του υλικού σε πακέτα/συλλογές, την προετοιμασία του εξοπλισμού και του λογισμικού που θα αναλάβει τη διαχείριση του ψηφιοποιημένου υλικού. Η προετοιμασία αυτή ήδη πραγματοποιείται από το υποέργο της αυτεπιστασίας όπου δύο ομάδες (βιβλιοθηκονόμοι, πληροφορικοί) προετοιμάζουν το κάθε κομάτι. Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί και υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και εμπειρία όπως το υπάρχον αποθετήριο, και η εμπειρία των έργων ψηφιοποίησης του Γ ΚΠΣ. Σελίδα 21 από 140

22 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το παρόν υποέργο αφορά στη ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση και θεματική ευρετηρίαση τουλάχιστον ψηφιακών αντικειμένων με σελίδες τουλάχιστον (ενδέχεται να υπάρξει μικρή απόκλιση ). Ταυτόχρονα με την ψηφιοποίηση θα γίνει και η τεκμηρίωση των ψηφιακών αντικειμένων σε διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων (Dublin Core qualified, ή και MODS). Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου έχει σε μια σειρά από περιοδικές ελληνικές σειρές εξασφαλίσει την άδεια από τον εκδότη ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων τους, για την ψηφιοποίηση τους και την ελεύθερη πρόσβαση του περιεχομένου τους μέσω των συλλογών του Πανδήμου. Οι ψηφιακές αυτές συλλογές είναι κυρίως περιοδικά που συνεχίζουν να εκδίδονται σε έντυπη μορφή και το ψηφιακό αρχείο τους φιλοξενείται στον Πάνδημο στα πρότυπα άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων υπηρεσιών (π.χ. JSTOR), υιοθετώντας την μέθοδο της χρονικής καθυστέρησης διάθεσης του περιεχομένου ενός τεύχους του περιοδικού από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης (moving wall). Τέτοια περιοδικά είναι η «Ουτοπία», τα «Σύγχρονα Θέματα», τα «Τετράδια», «Ψυχολογικά Θέματα», «Ψυχολογία», «Αντί» κ.ά. Ακόμα μια σειρά περιοδικών ιστορικής σημασίας για τις κοινωνικές επιστήμες του έ- χουν ήδη ψηφιοποιηθεί ή έχει το ψηφιακό τους αρχείο προμηθευτεί η Βιβλιοθήκη. Ενας αριθμός από αυτό χρειάζεται να καταλογογραφηθεί και ένα άλλος αριθμός άρθρων η καταλογογράφηση τους να ολοκληρωθεί με την θεματική ευρετηρίαση τους, δηλαδή να επιλεγούν οι καθιερωμένοι όροι που θα εισαχθούν στις εγγραφές τους στον Πάνδημο (π.χ. Λεβιάθαν, Αρχείο των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, κ.ά.), ή άλλα θα ψηφιοποιηθούν από το πρώτο τεύχος όπως το περιοδικό «Αντί». Συνολικά όπως καταμετρήθηκαν, σελίδες κειμενικής μορφής για σάρωση, σελίδες για OCR (η διαφορά των σελίδων έχουν ήδη σαρωθεί απλά (σκαναριστεί). Ακόμα από το ψηφιακό αρχείο αυτό προκύπτουν χωριστά ψηφιακά αντικείμενα που θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5.44) Η συλλογή του φωτογραφικού αρχείου του Πανεπιστημίου αφορά υλικό που τοποθετείται από τη δεκαετία του 1950 έως και σήμερα. Πρόκειται για φωτογραφίες που θεματικά καλύπτουν εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, επετείους, αναγορεύσεις επίτιμων διδακτόρων, εγκαίνια κτιρίων καθώς επίσης και επισκέψεις επισήμων προσώπων στη Σχολή. Η φωτογραφική συλλογή επομένως, αποτελείται κυρίως από ιστορικές φωτογραφίες συμπληρώνοντας έτσι το ιστορικό αρχείο του ιδρύματος. Με την ένταξη του υλικού αυτού στον Πάνδημο επιτυγχάνεται πρωτίστως η διατήρησή του Σελίδα 22 από 140

23 και κατ επέκταση η ανάδειξη, η δημοσιοποίηση και προβολή της ιστορίας του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και η διάθεσή του για ακαδημαϊκή και ιστορική έρευνα. Μέρος αυτού του αρχείου έχει ψηφιοποιηθεί και αποτέλεσε τη βάση της οργάνωσης της συλλογής σε πρώτο επίπεδο χρονολογικά, δηλ. ανά πρυτανεία και σε δεύτερο, θεματικά, ανά εκδήλωση-γεγονός. Σήμερα εκτιμάται ότι για τη συμπλήρωση της συλλογής αυτής είναι αναγκαίο να ψηφιοποιηθούν άλλες 1000 περίπου φωτογραφίες, που βρίσκεται σήμερα με ευθύνη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων σε διάφορα φωτογραφικά άλμπουμ. Οι φωτογραφίες αυτές για να ψηφιοποιηθούν χρειάζονται μια σειρά τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα της υπηρεσίας θα χρειαστούν ειδικούς φωτογράφους με εξειδίκευση στη ψηφιακή επιμέλεια του φωτογραφικού αρχείου. Την ευρετηρίαση και καταλογογράφηση των φωτογραφιών θα την επεξεργαστεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Πάνδημος εκκινώντας ως ένα αποθετήριο κατάθεσης μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών (institutional mandate) του Παντείου Πανεπιστημίου, σταδιακά μετεξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο χώρο δημοσίευσης επιστημονικού υλικού των κοινωνικών επιστημών. Η πολιτική ενσωμάτωσης περιοδικών, συνεδριών και δημοσιεύσεων οδήγησε στην αλλαγή της μορφής και του περιεχομένου, συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός του αποθετηρίου με την αξιοποίηση των έργων ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης, για την ένταξη άρθρων των περιοδικών και των συνεδρίων από το χώρο των κοινωνικών επιστημών στη συλλογή και από την άλλη το κύρος του ίδιου του Παντείου Πανεπιστημίου που λειτούργησε θετικά στην εξασφάλιση των αδειών δημοσίευσης του υλικού από τους κατόχους των δικαιωμάτων. Η συσσωμάτωση αυτού του υλικού στη συλλογή της Πάνδημου, πέρα από τις σημαντικές λειτουργίες της μακροπρόθεσμης διατήρησής της, της διάθεσής της προς όλους και της προβολής της, προσφέρει και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό: την ενοποίηση της επιστημονικής και ακαδημαϊκής γνώσης στον ίδιο ψηφιακό χώρο, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Με το παρόν Έργο, η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου στοχεύει να εμπλουτίσει σε σημαντικό βαθμό το Ιδρυματικό της Αποθετήριο με υλικό μεγάλης σημαντικότητας. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν: 1. Ψηφιοποίηση επιστημονικού και ιστορικού αρχείου. 2. Ψηφιακή επιμέλεια 1000 φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού 3. Optical Character Recognition σε σελίδες παλιού και νέου υλικού. Σελίδα 23 από 140

24 4. Ανάπτυξη των συλλογών του Πανδήμου με νέες συλλογές 5. Καταλογογράφηση και θεματική ευρετηρίαση τεκμηρίων Πως αυτό θα εξυπηρετήσει τους φοιτητές : Στόχος 1: μείωση προσέλευσης και χρήσης πόρων της βιβλιοθήκης λόγω της πρόσβασης σε ψηφιοποιημένο υλικό (π.χ. από το σπίτι, εργαστήριο, κλπ.) Στόχος 2: αύξηση επισκεπτών μέσω ψηφιακής βιβλιοθήκης Στόχος 3: αύξηση αναγνωρισιμότητας και κύρους του Πανεπιστημίου. Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Έγκαιρη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού προμήθειας Τύπος 1 Δ Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Έγκαιρη λήψη αποφάσεων από Επιτροπή Ερευνών, Έγκαιρη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού Διοίκηση του Έργου Ο Ορισμός ικανού σχήματος και διαδικασιών διοίκησης του έργου από πλευράς αναδόχου, με ξεκάθαρο οργανόγραμμα, αρμοδιότητες και τρόπο επικοινωνίας. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης και Παραλαβής από πλευράς Παντείου Πανεπιστημίου. Αξιόπιστο τελικό προϊόν Συνέργεια με το Ο.Π.Σ.Β. Τ Τ,Δ Πλήρης εναρμόνιση προσφερόμενων υ- πηρεσιών με τις ζητούμενες ελάχιστες προδιαγραφές, χρήση ώριμων τεχνολογιών ψηφιοποίησης και σήμανσης με μεταδεδομένα, συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕ.Δ.Δ.) του Παντείου Πανεπιστημίου Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κεντρικής δράσης του Ο.Π.Σ.Β., σε επίπεδο τεχνολογιών, σήμανσης με μεταδεδομένα καθώς και διαλειτουργικότητας που υιοθετεί. 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 24 από 140

25 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας 1: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου Περιγραφή Υπηρεσίας Οπτική ανάλυση ψηφιοποιημένου υλικού Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Ψηφιοποιημένο υλικό, υπάρχον και αυτό που θα ψηφιοποιηθεί σε μορφή text Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Πλήρως αναγνωρίσιμο κείμενο σε μορφή OCR Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) 1 Τεκμηρίωση δεδομένων και καταχώρηση σε ψηφιακό αποθετήριο Ψηφιακό υλικό Εγγραφές σε τυποποιημένο format, αναγνωρίσιμο από διεθνείς aggregators και αναζητήσιμο 3 Αναζήτηση και ανάκτηση εγγραφών και ψηφιακού υλικού Ψηφιακό Αποθετήριο, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Αποτελέσματα που α- ντιστοιχούν σε επιλεγμένα κριτήρια σε συνάρτηση με ψηφιακό υλικό 3 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Οι ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί στο παρόν έργο περιλαμβάνουν δύο σκέλη: Α) Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. Β) Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί. Στην πρώτη περίπτωση, απαιτείται η υπάρξη εξειδικευμένου σαρωτή ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα σάρωσης σελίδων και παραγωγής των εξής μορφοτύπων: Εικόνα υψηλής ανάλυσης Εικόνες μεσαίας ανάλυσης για προβολή μέσω web Σύνθεση τεκμηρίου σε 1 έγγραφο PDF (όπου αυτό εφαρμόζεται) Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η υπάρξη λογισμικού το οποίο θα κανονικοποιεί και θα καθαρίζει τα ψηφιοποιημένα αρχεία (π.χ. περιγράματα εικόνων) ενώ θα πρέ- Σελίδα 25 από 140

26 πει να τα οργανώνει και το ψηφιοποιημένο υλικό με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η μαζική εισαγωγή του στο αποθετήριο (π.χ. ιεραρχική οργάνωση σε καταλόγους ανά τεκμήριο). Απαιτήσεις Ψηφιοποίησης Η διαδικασία της ψηφιοποίησης αναφέρεται στη διαδικασία ηλεκτρονικής επεξεργασίας και μετατροπής ενός φυσικού αντικειμένου σε ψηφιακό. Στοχεύει δε στη διασφάλιση της πληροφορίας που περιέχεται στο αρχειακό υλικό, την προστασία των πρωτοτύπων και την ποιοτική αναπαραγωγή τους σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Τα βασικά βήματα είναι τα ακόλουθα: Προετοιμασία του υλικού προς ψηφιοποίηση. Ψηφιοποίηση του υλικού. Επεξεργασία της εικόνας σε σταθμό επεξεργασίας αν απαιτείται (διόρθωση χρωμάτων, γεωμετρίας κ.λπ.) και αποθήκευση σε τρεις διαφορετικές αναλύσεις. Πριν την έναρξη της ψηφιοποίησης θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο στο χώρο που θα ορίσει το Πάντειο Πανεπιστήμιο ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα ανήκει στον Ανάδοχο και θα λειτουργεί με δική του ευθύνη. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του, την τακτική συντήρησή του και την αντικατάσταση τμήματος ή του συνόλου σε περίπτωση φθοράς και καταπόνησης, η οποία επιδρά αρνητικά στην ποιότητα. Γενικά οι εργασίες και τεχνικές ψηφιοποίησης θα περιλαμβάνουν διάφορες μεθόδους και τεχνικές, ανάλογα με το προς ψηφιοποίηση υλικό και θα ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και τους οδηγούς καλής πρακτικής για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου. Η εκτίμηση των ποσοτικών στοιχείων όσον αφορά στην ψηφιοποίηση συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: COLLECTIONS SCANNING OCR DIG. OBJECTS Περιοδικά, επετηρίδες, αφιερώματα, συνέδρια Διατριβές που δεν υπάρχουν στο ΕΚΤ και δεν έχουμε σε ψηφιακή μορφή Βιβλία για την ΠΨΒ και τους τυφλούς φοιτητές Προσκοπικά Περιοδικά ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φωτογραφίες 1000 Σελίδα 26 από 140

27 Ο συνολικός αριθμός σελίδων προς ψηφιοποίηση έχει μεγέθη των τεκμηρίων που δεν ξεπερνούν το Α2 (ανά σελίδα). Η σάρωση, εφ όσον η μορφή και το μέγεθος του ψηφιοποιούμενου τεκμηρίου το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα για την αριστερή και δεξιά σελίδα ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου. Θα ακολουθήσει επεξεργασία για το διαχωρισμό των σελίδων και την ξεχωριστή αποθήκευσή τους. Οι διαστάσεις του ψηφιακού υποκατάστατου που θα προκύψει από τη διαδικασία ψηφιοποίησης θα είναι ίδιες (1:1) με αυτές του τεκμηρίου. Στη συνέχεια θα προκύψουν και αντίγραφα με διαφορετικές αναλύσεις και διαστάσεις. Τα προϊόντα ψηφιοποίησης θα υφίστανται την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία από τον Ανάδοχο προς την κατεύθυνση της επίτευξης της μέγιστης δυνατής ομοιότητας με το πρωτότυπο τεκμήριο. Αποτελέσματα της επεξεργασίας θα πρέπει να είναι: Διαχωρισμός σελίδων στην περίπτωση ταυτόχρονης σάρωσης αριστερής και δεξιάς σελίδας ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου. Διόρθωση των χρωμάτων ώστε να προσομοιώνουν ακριβέστερα στο πρωτότυπο. Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από το τεκμήριο. Αλλαγή προσανατολισμού, όταν απαιτείται. Περιορισμός της κύρτωσης που οφείλεται στη βιβλιοδεσία. Τα ψηφιακά αρχεία που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων τεκμηρίων και με ποιότητα και ανάλυση που θα συνάδει με το κάθε τεκμήριο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες, που είναι επιθυμητό να υποστηρίζονται έτσι ώστε να διασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης του υλικού: δυνατότητα εξισορρόπησης των πλευρών του βιβλίου για επίπεδο αποτέλεσμα despeckle (καθαρισμός εντύπου από κουκκίδες) καθαρισμός εντύπου από κηλίδες, κιτρίνισμα, κ.λπ. deskewing (ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας) cropping (αποθήκευση ωφέλιμης εικόνας, μεταβλητά περιθώρια, κ.λπ.) υψηλές αναλύσεις σάρωσης- δυνατότητα ψηφιοποίησης τεκμηρίων διαφόρων μεγεθών. Τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή μερικής απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού. Σελίδα 27 από 140

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

02/2015 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

02/2015 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 02/2015 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES Καλλιθέα 26-3-2013 Αρ. πρωτ: 911 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ:. Αθήνα,.Φεβρουαρίου 2008 Πρωτ :.. Αριθμ. Διεκπ :.. ΑΠΟΦΑΣΗ «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.10.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.10.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.10.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ Το Εθνικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 07.07.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 6614 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5Κωδικός: Δ0-01 Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Μαρούσι, 28 /3/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΑ1Ζ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210 8110975 Fax: 210 8110985

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 16/ 10/ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π.: Π1/ 2390 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα