Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: /398/326/327 Φαξ: Αρμόδια Υπάλληλος:Κασιμάτη Βασιλική Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και την έκδοση καρτών καυσαερίου για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη». Ο Δήμος, ενδιαφέρεται για την του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και την έκδοση καρτών καυσαερίου για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, δαπάνης έως ύψους ποσού 3.500,00 με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, με βάση τις διατάξεις τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80 (ΦΕΚ 11 Α / ) περί «εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, με τιμή μονάδος ανά είδος οχήματος. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ / Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διαχείρισης & Κίνησης Οχημάτων του Δήμου και να την παραδώσετε στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών έως και την Τετάρτη 30/09/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο ο οποίος θα έχει τις εξείς ενδείξεις : α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα. β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

2 δ.αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και την έκδοση καρτών καυσαερίου για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη». καθώς και θα επισυνάπτεται μαζί με το στέλεχος της προσφοράς υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και και αποδέχομαι πλήρως. 2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαγωνιστική διαδικασία. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή (προκηρύξεις-διακηρύξεις-διαγωνισμοί). Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα της υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη της προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3 ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ : Nίκαια Πληροφορίες : Ψαραύτη Ασημίνα Νίκαια: 13/07/2015 Αρ. πρωτ.: Δ.Κ./40425 ΤΗΛ: FAX.: Προς: Το Τμήμα Προμηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

4 Θέμα: «Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2015». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959, περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 2. Το άρθρο 158 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ), περί υποχρεωτικών Δαπανών. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49Α/ ) περί «Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ), παρ. 5.2 περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν.3852/2010 «περί έγκρισης των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α ), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του ενδέκατου άρθρου του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316Α ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.3897/2010 που αφορά «Διοικητικές Κυρώσεις». 7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.3897/2010 που αφορά «Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων και Κινητές Μονάδες Ελέγχου Πεδίου». 8. Την με αρ. πρωτ. 30/19644/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ «περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 9. Τη με αρ. 295/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη και την υπ αριθμό 76782/51167/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 10. Την υπ αριθμ. 5327/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας-Αγίου-Ιωάννη Ρέντη. 11. Την υπ αριθμό 475/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. 12. Τη με αριθμό 86/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και την υπ αριθμό 31831/17466/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5 13. Τη με αρ. 97/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 14. Την κατάσταση των οχημάτων (απορριμματοφόρων, φορτηγών κτλ) του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 15. Την ανάγκη για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων και την έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων, για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου. 16. Την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής προτείνεται μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Αντωνίου Χαράλαμπος ΔΕ Μηχανοτεχνιτών. και ειδικότερα: 1. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων & Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων Σε κάθε περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο οφείλεται να ελέγχεται το σύνολο των μερών του οχήματος. Αυτό συνεπάγεται ότι περιλαμβάνονται οι εξής τομείς: εκπομπές καυσαερίων, κινητήρας, κατάσταση αμαξώματος, υαλοπίνακες, φανάρια, πρόσθετα αξεσουάρ, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, θάλαμος επιβατών, σύστημα διεύθυνσης, συστήματα αναρτήσεων, ζώνες ασφαλείας, κ.ά. Αναλυτικά: Μόλις γίνει η παραλαβή του προς εξέταση οχήματος, η πρώτη κίνηση του τεχνικού είναι ο απαραίτητος εξωτερικός οπτικός έλεγχος του αυτοκινήτου για οξειδώσεις, χτυπήματα και τη γενικότερη κατάσταση του. Αμέσως μετά, ελέγχεται αν το όχημα διαθέτει τρίγωνο, πυροσβεστήρα & φαρμακείο. Αν το όχημα διαθέτει πρόσθετα αξεσουάρ πέραν του εργοστασιακού εξοπλισμού, τότε απαιτείται να υπάρχει η απαραίτητη πιστοποίηση του προϊόντος που έχει χρησιμοποιηθεί. Ακολουθεί ο έλεγχος των ελαστικών, για το αν φέρουν σχισμές ή αν το πέλμα είναι αρκετά φθαρμένο, καθώς & η πίεσή τους. Ελέγχεται οπτικά ο κινητήρας και ο αριθμός πλαισίου, που φέρουν όλα τα οχήματα. Αυτός φυσικά θα πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με αυτόν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Ο έλεγχος των καυσαερίων είναι ένα από τα βασικά σημεία της διαδικασίας, αφού συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος. Ακολουθούν οι μετρήσεις των αμορτισέρ, η σύγκλιση και απόκλιση του διευθυντηρίου άξονα, το σύστημα αναρτήσεων, όπως & η απόδοση των φρένων και η απόδοση του χειρόφρενου. Η μέτρηση των φώτων γίνεται, αφού προηγηθεί η ρύθμιση του μηχανήματος σύμφωνα με τη γωνία φανού, που διαφέρει από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο.

6 Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο του κάτω μέρους του οχήματος με τη βοήθεια ειδικής ράμπας, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαρροές, όπως από τις σωληνώσεις των φρένων κ.α. Μετά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, & εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητά του, επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και χορηγούνται στον κάτοχό του το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) & η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα, ενώ για τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων προβλέπονται αυστηρές ποινές. 2. Καταστάσεις Οχημάτων Στις κάτωθι καταστάσεις αναφέρονται όλα τα οχήματα τα οποία πρέπει να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους για: 1) Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) και 2) Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Αναλυτικά δε ως εξής: Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΤΕΟ ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΗΟ 3564 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17/10/ ΚΗΟ 3890 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΚΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) OPEL 18/10/ ΚΗΟ 4089 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ) (ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) RENAULT/ MIDIINER 23/10/ ΚΗΟ 4090 (ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) RENAULT 22/10/ ΚΗΟ 4190 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSL 12/11/ ΚΗΟ 4201 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16/10/ Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΤΕΟ ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ

7 7 ΚΗΟ 4209 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17/10/ ΚΗΟ 4210 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5/11/ ΚΗΟ 4214 (ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) NISSAN/VEHICVL 22/10/ ΚΗΟ 4215 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) 23/10/ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ 4244 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡ/ΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΑΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) (ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) VOLKS WAGEN 14/10/ VOLKS WAGEN 18/10/ /10/ ΚΗΟ 4307 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16/10/ ΚΗΟ 4382 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) MITSUBISHI 31/10/ ΚΗΟ 4461 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) VOLVO 23/10/ ΚΗΗ 5736 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DAF 22/10/ ΚΗΗ 5745 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DAF 16/10/ ΚΗΥ 5965 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ (15 ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ ΜERCEDES 23/10/ ΚΗΥ 5992 (ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) DAIMLERCHRYSLE 17/10/ ΚΗΥ 6002 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSL 22/10/ ΚΗΥ 6003 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) FORD WERKE 18/10/ ΚΗΥ 6057 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24 ΚΗΥ 6059 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) DAIMLER CHRYSL DAIMLER CHRYSL 22/10/ /10/ ΚΗΥ 6063 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ 16/10/ ΚΗΥ 6068 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ IVECO SPA 16/10/ ΚΗΗ 6215 (ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) DAIMLERCHRYSLE 28/1/

8 28 ΚΗΗ 6216 (ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) DAIMLERCHRYSLE 28/1/ ΚΗΗ 6217 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 4/2/ ΚΗΗ 6218 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 4/2/ ΚΗΗ 6219 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 4/2/ ΚΗΥ 6452 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙKΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) (ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ) GRECAV SPA (FIAT AUTO SPA) DUCATO 25/10/ ΚΗΥ 6466 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΦ/ΜΕΝΟ ΑΠΟΡ. ΜΠΑΖ. ΑΝΟΙΚΤΟ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ) (ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) DAIMLERCHRYSLE 23/10/ ΚΗΥ 6467 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSL 16/10/ ΚΗΥ 6481 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙKΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) GRECAV SPA 27/11/ ΚΗΥ 6526 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ -ΒΕΝΖ 16/10/ ΚΗΥ 6527 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ -ΒΕΝΖ 16/10/ ΚΗΥ 6551 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ -ΒΕΝΖ 17/10/ Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΤΕΟ ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 39 ΚΗΥ ΚΗΥ 6579 ΦΕΡΕΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) - ΒΕΝΖ 16/10/ FIAT DOBLO 14/10/ ΚΗΥ 6586 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 22/10/ ΚΗΥ 6587 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 22/10/ ΚΗΥ 6588 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17/10/ ΚΗΥ 6595 (ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) - ΒΕΝΖ 16/10/

9 Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε τη δαπάνη στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις. Για την έκδοση του ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 2015, προτείνεται o μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Αντωνίου Χαράλαμπος ΔΕ Μηχανοτεχνιτών. Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (Περιοδικός τεχνικός έλεγχος, έκδοση κάρτα ελέγχου καυσαερίων, έκδοση βεβαίωσης ταχογράφων των φορτηγών και επιβατικών του Δήμου) ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.500,00 Συνημμένα: 1. Το άρθρου 18 του Ν. 3446/2006 περί «τεχνικού ελέγχου οχημάτων». 2. Το άρθρο 41 του Ν. 3897/2010 περί «διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση μη εφοδιασμού του οχήματος με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου». 3. Το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), περί υποχρεωτικών Δαπανών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

10 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 212075-241/98/26/27

Διαβάστε περισσότερα

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη»

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη» ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΚΑ-ΕΨΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ:7ΣΧΒΩΚΑ-ΛΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας- Α Α:ΩΚΟΗΩΚΑ-091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-3ΥΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-3ΥΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-3ΥΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%».

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-ΒΚΞ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198/ Φαξ: 210-4278127

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:Ω3ΠΦΩΚΑ-Ε62 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα

ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 0 Ταχ.κώδικας: 8450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 232075-24/398/326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΙΡΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α:ΩΡ8ΟΩΚΑ-150 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α:ΩΡ8ΟΩΚΑ-150 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

που λειτουργούν υπηρεσίες του ενοποιηµένου ήµου Νίκαιας Αγίου

που λειτουργούν υπηρεσίες του ενοποιηµένου ήµου Νίκαιας Αγίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: -4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα