Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 Αρ.πρωτ.:620/33/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: , FAX: ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.. ΤΗΛ.: FAX:... Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό, για την ε ιλογή αναδόχου, για την ενίσχυση του ροσω ικού µαγειρείου εστιατορίου για την Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. για το ακαδηµαϊκό έτος (1/10/13 20/6/2014) και µε δικαίωµα αράτασης δέκα (10) ηµερών. (σύµφωνα µε την υ αριθµ.: 1239/63/ α όφαση.σ./ι.νε. Ι.ΒΙ.Μ.). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Το α αιτούµενο ροσω ικό µαγειρείου για την σίτιση των σ ουδαστών της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. ανέρχεται σε τέσσερα (4) άτοµα, ήτοι: δύο (2) εργάτες-τριες µαγειρείου για ε τά (7) ηµέρες α ασχόλησης και για 8 ώρες ηµερησίως, ένας (1) µάγειρας για ε τά (7) ηµέρες α ασχόλησης την εβδοµάδα και για 8 ώρες ηµερησίως και ε ι λέον ένας (1) µάγειρας για α ασχόληση έντε (5) ηµερών την εβδοµάδα µε 3ωρη ηµερήσια α ασχόληση. 2. Ο µάγειρας ( λήρους α ασχόλησης) και ο ένας εργάτης/τρια µαγειρείου θα αρέχουν τις υ ηρεσίες τους στο µαγειρείο της ΜΕΑΑ, ενώ ο µάγειρας (µερικής α ασχόλησης) και ο δεύτερος εργάτης/τρια µαγειρείου θα αρέχουν τις υ ηρεσίες τους στο χώρο εστίασης της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω., υφιστάµενης της δυνατότητας µετακίνησής τους ανάλογα µε τις ανακύ τουσες ανάγκες. Σελίδα1

2 3. Ο α αιτούµενος ροϋ ολογισµός δεν θα υ ερβαίνει το οσό των #61.850,00#, συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 4. Στο αρα άνω διάστηµα, δεν συµ εριλαµβάνονται οι ηµέρες ου το Εστιατόριο θα είναι κλειστό λόγω των διακο ών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και σε ερί τωση καταλήψεων ή έκτακτων γεγονότων ου οι σ ουδαστές θα α ουσιάζουν και δεν θα σιτίζονται. Την ευθύνη για την έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση σε τέτοιες ερι τώσεις ρος το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. και Μ.Ε.Α.Α., θα έχει η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Αθηνών. 5. Τη συνεργασία µεταξύ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. και ιευθυντή Π..Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. για την ευθύνη αρακολούθησης της καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης και της Τεχνικής Προδιαγραφής, µε την σύνταξη και υ οβολή στο Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. του σχετικού ρακτικού, διαδικασία ου ε ιτυχώς λειτούργησε και κατά το ακαδηµαϊκό έτος Κατά τα λοι ά, ισχύουν όσα αναφέρονται στις Τεχνικές ροδιαγραφές ου α οτελούν σώµα της αρούσας Α όφασης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του έργου, εκ των ροσφορών ου ληρούν τις Τεχνικές α αιτήσεις του έργου. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π.Μ. 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23/09/2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα: 10:00.µ. στα γραφεία του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος α ό Κοκκινάκη) Τ.Κ Αθήνα, 2 ος όροφος, 270 γραφείο, ιεύθυνση Προµηθειών. 2. Η ροσφορά σας θα ρέ ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ », υ όψιν κ ου Βατίκαλου Παναγιώτη, το αργότερο µέχρι 23/09/2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα: 10:00.µ. 3. Πληροφορίες για την διενέργεια του Π.Μ.. δίδονται στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύµατος Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.), ιεύθυνση Σελίδα2

3 Προµηθειών στα τηλέφωνα: , και όσον αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές στο τηλ: Οι Τεχνικές Περιγραφές, συνοδεύουν τη αρούσα ροσφορά της ο οίας α οτελούν ενιαίο και ανα όσ αστο τµήµα και θα α οτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο και την µηνιαία αραλαβή των εργασιών. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή στο Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό, για την ε ιλογή αναδόχου, για την ενίσχυση του ροσω ικού µαγειρείου εστιατορίου για την Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. για το ακαδηµαϊκό έτος , αναφέρονται στο Παράρτηµα Α (δικαιολογητικά συµµετοχής Υ όδειγµα Τιµολογίου Προσφοράς ) και στο Παράρτηµα Β (Τεχνική Περιγραφή Έργου). 6. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Π.Μ... Ο υ οψήφιος ανάδοχος ου θα ροκύψει α ό τη διενέργεια του Π.Μ.. και ροκειµένου να του κατακυρωθεί το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, θα ρέ ει να ροσκοµίσει τα αρακάτω δικαιολογητικά σε χρονικό διάστηµα εντός δέκα (10) ηµερών και να ελεχθούν α ό την αρµόδια ε ιτρο ή του Π.Μ... Αναλυτικά τα εξής: I. Α όσ ασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. II. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελούν υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε ίσης ότι δεν τελούν υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση ή έκδοσης Σελίδα3

4 α όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή τωχευτικού συµβιβασµού ή υ ό άλλη ανάλογη διαδικασία. III. Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια κατά ερί τωση Αρχή α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. IV. Πιστο οιητικό του οικείου Ε ιµελητηρίου, µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό αρµόδια ηµόσια Αρχή. 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Μετά την αναγγελία κατακύρωσης του διαγωνισµού ο ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος, µέχρι να υ ογράψει τη σύµβαση, να καταθέσει στο Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης οσού ίσου ρος το 10% του συµβατικού τιµήµατος, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση αυτή δίνεται ή µε εγγυητική ε ιστολή αναγνωρισµένης Τρά εζας της Ελλάδος ή α ό γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή µε κατάθεση µετρητών στο Ταµείο του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.. 8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Το Ιδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης, µ ορεί να ε ιβάλλει κυρώσεις στον Ανάδοχο, στην ερί τωση ου αυτός δεν τηρεί τις συµβατικές του υ οχρεώσεις και δεν συµµορφώνεται ρος αυτές ύστερα α ό σχετικές έγγραφες υ οδείξεις του ιευθυντή Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω.. Οι κυρώσεις αυτές ε ιβάλλονται α ό το.σ. του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. και είναι: Σελίδα4

5 Α. Ε ιβολή οινικής ρήτρας ύψους µέχρι του οσού του ηµίσεως της Εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης µε αντίστοιχη µερική κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής. Β. Ε ιβολή οινικής ρήτρας οσού ίσου µε το οσόν της εγγυητικής µε αντίστοιχη ολική κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής. Γ. Κήρυξη έκ τωτου του Αναδόχου. Σε κάθε ερί τωση ε ιβολής οινικής ρήτρας ο Ανάδοχος υ οχρεούται εντός 10 ηµερών να αντικαταστήσει µε νέα εγγυητική ε ιστολή την ρήτρα αυτή. Σε διαφορετική ερί τωση το.σ./ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. έχει την δυνατότητα να εξαντλήσει αυτόµατα όλα τα στάδια α.β.γ. ου ροαναφέρονται. Πέρα και ανεξάρτητα των ροβλε οµένων ανωτέρω κυρώσεων το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα να ε ιδιώξει σύµφωνα µε το Αστικό ίκαιο την α οκατάσταση α ό τον Ανάδοχο κάθε ζηµιάς ου υ έστη το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. α ό υ αιτιότητά του.. Η υ οχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την α αρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή καταβολή των νοµίµων α οδοχών οι ο οίες σε καµία ερί τωση δεν µ ορεί να είναι κατώτερες α ό την Σ.Σ.Ε. στην ο οία υ άγονται οι εργαζόµενοι, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.. Σε ερί τωση δε ου δια ιστωθεί, αράβαση των ανωτέρω όρων θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. 9. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η οιοτική αραλαβή των αρεχοµένων υ ηρεσιών θα γίνεται α ό ειδική ε ιτρο ή ου θα ορίσει ο /ντής της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω., η ο οία θα συντάσσει ανά µήνα ειδικό Πρακτικό ό ου θα αναφέρεται ε ακριβώς η τήρηση των συµβατικών υ οχρεώσεων του Αναδόχου ό ως αυτές α ορρέουν α ό τα καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και µε στόχο άντοτε την ακριβή τήρηση του ισχύοντος κανονισµού. Σελίδα5

6 10. Τα τυ ικά ροσόντα θα κατατεθούν α ό τον ανάδοχο του έργου ριν την έναρξη των εργασιών και θα γίνει έλεγχος α ό την ε ιτρο ή, την ο οία θα ορίσει ο /ντής της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω Ανάλογα µε τις ανάγκες της εστίας µ ορεί να υ άρχει αυξοµείωση των ηµερών α ασχόλησης. 12. Το ροσω ικό ου θα ορισθεί α ό την αρχή α ό τον Ανάδοχο για την εστία, θα εργάζεται α οκλειστικά και µόνο για την εστία ου θα ορισθεί. 13. Η ληρωµή θα γίνεται κάθε µήνα µετά την υ ογραφή του σχετικού ρακτικού οιοτικής αραλαβής α ό την αρµόδια ε ιτρο ή και την ροσκόµιση του νόµιµου τιµολογίου α ό τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις εν θα δοθεί ροκαταβολή. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σελίδα6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ( ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ) O ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ρέ ει να εριλαµβάνει: Α. τα α αιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής ως αρακάτω Β. το Τιµολόγιο της οικονοµικής ροσφοράς (ως υ όδειγµα), έναντι του ο οίου ροτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το Έργο, Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Α.1 Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας, στην ο οία υ άγονται οι εργαζόµενοι. Α.2 Πιστο οιητικό για την οιότητα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 για τη αραγωγή γευµάτων σχετικά µε την ροκυρησσόµενη υ ηρεσία (µαγείρους εργάτες µαγειρείου). Α.3 Πρωτότυ η βεβαίωση καλής συνεργασίας (τουλάχιστον δύο) α ό δηµόσια έργα και να ιστο οιούν την ενασχόληση του αναδόχου σε αντίστοιχα έργα ου αφορούν τη διάθεση ροσω ικού σε µαζική εστίαση για τη αραγωγή γευµάτων σχετικά µε την ροκυρησσόµενη υ ηρεσία (µαγείρους εργάτες µαγειρείου). Α.4 Συνηµµένα οι υ εύθυνες δηλώσεις (Ν1599/1986) α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο της ε ιχείρησης ου να δηλώνει ότι: i. έλαβα γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Προσφοράς µε αριθµ. Πρωτ.: 620/33/ , για την ε ιλογή αναδόχου, για την ενίσχυση του ροσω ικού µαγειρείου εστιατορίου για την Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. για το ακαδηµαϊκό έτος (1/10/13 20/6/2014) τους ο οίους και α οδέχοµαι λήρως. ii. έλαβα γνώση των τεχνικών εριγραφών του έργου της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω., τις ο οίες και α οδέχοµαι. Σελίδα7

8 Β. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ε ιλογή αναδόχου, για την ενίσχυση του ροσω ικού µαγειρείου εστιατορίου για την Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. για το ακαδηµαϊκό έτος (1/10/13 20/6/2014). ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:..Ο.Υ.:. Α.Φ.Μ.: Αριθµό εργαζοµένων, ηµέρες και ώρες εργασίας. Το ύψος του ροϋ ολογιζόµενου οσού ου αφορά της άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές των εργαζοµένων. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά. Το εύλογο οσοστό διοικητικού κόστους αροχής των υ ηρεσιών τους. Το εργολαβικό κέρδος. Σύνολο οικονοµικής ροσφοράς µη συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σύνολο οικονοµικής ροσφοράς συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Παράδειγµα: Αριθµό εργαζοµένων, ηµέρες και ώρες εργασίας Το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά Το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ, Ολογράφως ,..,.. Το εργολαβικό κέρδος,.. Σύνολο οικονοµικής προσφοράς µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.,.. Σύνολο οικονοµικής προσφοράς συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,.. Συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι ( Ηµεροµηνία) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙ Α) Σελίδα8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ( ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ για την ε ιλογή αναδόχου, για την ενίσχυση του ροσω ικού µαγειρείου εστιατορίου για την Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. για το ακαδηµαϊκό έτος (1/10/13 20/6/2014). Σελίδα9

10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ (1/10/13 20/6/2014). Το Ίδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης ροτίθεται να ροχωρήσει στην ανάδειξη Αναδόχου ου θα αναλάβει την ενίσχυση του ροσω ικού Μαγειρείου Εστιατορίου µε µαγείρους και εργάτες Μαγειρείου µε κύρια ροσόντα: Α) Για τους Μαγείρους: Πτυχίο ή ί λωµα ή Βεβαίωση σ ουδών, ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης, αντίστοιχο των ΙΕΚ ή Ε. Ε. Σ. και µε αντίστοιχη ροϋ ηρεσία σε φορέα ή εταιρεία µαζικής εστίασης, για δύο έτη τουλάχιστον και Β) Για τους Εργάτες - τριες Μαγειρείου, τίτλο υ οχρεωτικής εκ αίδευσης, χωρίς ροϋ ηρεσία. Όλο το ροσω ικό ου θα διατεθεί στο Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ( Μάγειροι & Εργατικό ροσω ικό ) θα ρέ ει να έχει εράσει την εκ αίδευση του ΕΦΕΤ σε θέµατα «Κανόνων ορθής Υγιεινής Πρακτικής» και να φέρουν βεβαίωση της εταιρείας αροχής εκ αίδευσης ή ιστο οίηση του ΕΦΕΤ ως χειριστές τροφίµων. Τέλος όλοι οι ροαναφερόµενοι θα ρέ ει να ροσκοµίσουν το βιβλιάριο Υγείας τους. 1. Χώρος Εργασίας Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης αροχής Υ ηρεσιών του αναδόχου, ορίζεται το Εστιατόριο Μαγειρείο Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. 2. Προσδιορισµός της εργασίας του αναδόχου µε τις εντολές της Υ ηρεσίας µας & ειδικά του υ εύθυνου Αρχιµάγειρα. Οι αρεχόµενες υ ηρεσίες του αναδόχου ρος την Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. αρακάτω : ορίζονται ως 2.1 Για τους Μαγείρους. Προ αρασκευή αρασκευή και σερβίρισµα φαγητού 2.2 Για το εργατικό ροσω ικό α. Ε ιµεληµένο λύσιµο λαχανικών, φρούτων, ουλερικών, κρεάτων, ψαριών κ.λ.. Σελίδα10

11 β. Ε ιµεληµένο καθαρισµό ροϊόντων και διαφόρων άλλων υλικών (οσ ρίων, λαχανικών, ζυµαρικών. κ.λ.. ) γ. Άριστο λύσιµο των δίσκων, ιάτων, οτηριών, µαχαιριών, ιρουνιών, κουταλιών, κ.λ.. µε τα χέρια ή στο λυντήριο. δ. Άριστο λύσιµο µε τα χέρια όλων των συσκευών, εργαλείων και συσκευών του µαγειρείου. ε. Ε ιµεληµένη καθαριότητα της ε ιφάνειας των τρα εζιών του εστιατορίου. στ. Άριστο καθαρισµό όλων των χώρων του µαγειρείου. ζ. Κάθε άλλη εργασία ου έχει σχέση µε την αρασκευή γευµάτων και δεν αναφέρθηκε αρα άνω η. Μεταφορά των α ορριµµάτων µέσα σε νάιλον σακούλες α ό το µαγειρείο στο σηµείο το οθέτησης των α ορριµµάτων της ΠΕΕΙΜΚΑΩ 3. Εργασιακές ερίοδοι του αναδόχου Η αροχή υ ηρεσιών του αναδόχου θα γίνει σε ηµερήσια βάσει θα διαµορφώνεται σε συνεργασία µε τον ιευθυντή της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.ΑΩ.. 4. Α ασχολούµενο εργατικό ροσω ικό Ο ανάδοχος έχει την υ οχρέωση να διαθέτει έµ ειρο και ικανό εργατικό ροσω ικό α ό ευτέρα έως Κυριακή µε : Έναν (1) εργάτη µαγειρείου για ε τά (7) ηµέρες α ασχόλησης την εβδοµάδα στην Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. και για 8 ώρες. Έναν (1) µάγειρα για έντε (5) ηµέρες α ασχόλησης την εβδοµάδα και για 3 ώρες ηµερησίως ο συγκεκριµένος µάγειρας θα εργάζεται α ό ευτέρα έως Παρασκευή και α ό 7 10.µ. και θα είναι υ εύθυνος για τα ρωινά στην Π..Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. ( αρασκευή, καθαριότητα σκευών και χώρου). Ένας (1) µάγειρας και ένας (1) εργάτης µαγειρείου για ε τά (7) ηµέρες α ασχόλησης την εβδοµάδα και για 8 ώρες, οι ο οίοι θα εργάζονται στη Μαθητική Εστία Αγίων Αναργύρων ό ου αρασκευάζεται το φαγητό της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. Τα αρα άνω θα ισχύσουν α ό 1/10/2013 έως και 20/6/2014, µε δικαίωµα αράτασης δέκα (10) ηµερών, λην διακο ών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και σε ερί τωση καταλήψεων ή έκτακτων γεγονότων ου οι φοιτητές θα α ουσιάζουν και δεν θα σιτίζονται. Τα ΡΕΠΟ του ροσω ικού θα τα καλύ τει ο ανάδοχος µε άλλα δικά του άτοµα Το ροσω ικό ρέ ει να είναι σε άριστη συνεργασία µε τον ιευθυντή της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.ΑΩ. Σελίδα11

12 να εφαρµόζει τις Γενικές Οδηγίες και εγκυκλίους του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. (της υ ηρεσίας διαχείρισης ) 5. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασίας α. Ο ανάδοχος υ οχρεούται να αρέχει στους εργαζόµενους του συνεργείου του, στολές εργασίας οµοιόµορφες καθώς και υ οδήµατα β. Το ροσω ικό του αναδόχου θα µισθοδοτείται, ασφαλίζεται (ατυχήµατα, ασθένεια κ.λ.. ) α ό τον ίδιο τον ανάδοχο. Γ. Το ροσω ικό του αναδόχου όταν ροσέρχεται και αναχωρεί θα υ ογράφει σε ειδικό βιβλίο ου θα τηρείται και θα ελέγχεται α ό τον ιευθυντή της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. δ. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να καταθέσει στον ιευθυντή της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω., την αναγγελία έναρξης εργασίας στον ΟΑΕ, την Βεβαίωση του ΙΚΑ για την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόµενου και θεωρηµένο ρόγραµµα εργασίας α ό την ε ιθεώρηση εργασίας, του µηνιαίου ρογράµµατος. Κάθε εργατική διαφορά ου α ορρέει α ό τις ροσφερόµενες υ ηρεσίες στο χώρο µας είναι υ εύθυνος και υ όλογος ο ανάδοχος. Οι εργαζόµενοι µε ευθύνη του αναδόχου υ οχρεούνται να καταθέσουν τα βιβλιάρια υγείας στον ιευθυντή της Π.Ε.Ε.Ι.Μ.Κ.Α.Ω. Τα τυ ικά ροσόντα, ό ως αναφέρονται στην τεχνική ροδιαγραφή θα κατατεθούν α ό τον ανάδοχο του έργου ριν α ό την έναρξη των εργασιών στην καθ ύλην αρµόδια Κεντρική Υ ηρεσία του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. Στο τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται ρακτικό οιοτικής και οσοτικής αραλαβής. ΕΠ ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ Σελίδα12