ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: ΦΑΞ: , Ηµεροµηνία: Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ. ρωτ.:620/63/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υ όψη την υ αριθµ. 1322/67/ α όφαση.σ./ι.νε. Ι.ΒΙ.Μ. κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ου ληροί τις α αιτήσεις της αρούσας ρόσκλησης να καταθέσει ροσφορά για την ε ιλογή αναδόχου, για την αροχή υ ηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου της Σ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ (Σ ουδαστικής Εστίας) του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. και για ένα (1) έτος, µε συνολικό ροϋ ολογισµό έως #70.000,00# συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η καθηµερινή καθαριότητα θα εριλαµβάνει τις α αραίτητες εργασίες, έτσι ώστε να ε ιτυγχάνεται η α όλυτη και άριστη καθαριότητα α ολύµανση και σωστή αισθητική των χώρων, ό ως εριγράφεται και στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. Ο υ οψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει υ ηρεσίες καθαριότητας α ό την ηµεροµηνία κατακύρωσης του έργου και για ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του έργου, εκ των ροσφορών ου ληρούν τις Τεχνικές α αιτήσεις του έργου. 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σ ΣΤΟΝ Π.Μ. Καλούµε Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 10/01/2014 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα: 10:00.µ. στα γραφεία του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος α ό Κοκκινάκη) Τ.Κ Αθήνα, 2 ος όροφος, 270 γραφείο, Τµήµα Προµηθειών και ιοικητικής Μέριµνας. Σελίδα 1

2 Η ροσφορά σας θα ρέ ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, µε την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ», υ όψιν κ ου Βατίκαλου Παναγιώτη, το αργότερο µέχρι 10/01/2014 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα: 10:00.µ.. Πληροφορίες για την διενέργεια του Π.Μ.. δίδονται στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύµατος Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.), Τµήµα Προµηθειών και ιοικητικής Μέριµνας, 2 ος όροφος, 270 γραφείο, στα τηλέφωνα: , τηλ. & fax: και όσον αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, στα γραφεία της Σ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ, Κουκούλι Πατρών, Πάτρα, Τ.Κ θα δίδονται στο τηλ.: fax: Οι Τεχνικές Περιγραφές, συνοδεύουν τη αρούσα ροσφορά της ο οίας α οτελούν ενιαίο και ανα όσ αστο τµήµα και θα α οτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο και την µηνιαία αραλαβή των εργασιών. 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ροσκαλούµενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν µία και µοναδική ροσφορά µε την ακόλουθη δοµή: Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στα ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ρέ ει να συµ εριληφθούν: Υ εύθυνη ήλωση (ε ικυρωµένη) του ροσφέροντος στην ο οία να δηλώνει ότι : Α οδέχεται τους όρους της αρούσας ρόσκλησης και η ροσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς. Έχει την τεχνική και οικονοµική ικανότητα να ικανο οιήσει τις α αιτήσεις ου εριγράφονται στη ενότητα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Στη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ρέ ει να συµ εριληφθούν: Σελίδα 2

3 Υ εύθυνη ήλωση (ε ικυρωµένη) του ροσφέροντος στην ο οία να δηλώνει ότι: Οι ροσφερόµενες υ ηρεσίες ικανο οιούν τις αρατιθέµενες στην αρούσα ρόσκληση λειτουργικές α αιτήσεις, Προαιρετικά, τεχνικές εριγραφές ή άλλα στοιχεία ου τεκµηριώνουν / ενισχύουν την οιοτική και οσοτική υ εροχή των ροσφερόµενων ροϊόντων / υ ηρεσιών, Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ρέ ει να συµ εριληφθούν: Ο ίνακας α ό τον ο οίο θα ροκύ τει µε σαφήνεια το οικονοµικό αντάλλαγµα για τις ανωτέρω υ ηρεσίες. ( βλ. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ).. Ο υ οψήφιος διαγωνιζόµενος, αν το ε ιθυµεί µ ορεί να καταθέσει και λοι ά συµ ληρωµατικά στοιχεία ου τεκµηριώνουν την οικονοµική του ροσφορά. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ε ιτρο ή ιενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις ροσφορές, ακολουθώντας τη διαδικασία τριών βηµάτων, ου εριγράφεται στη συνέχεια: Στο Βήµα 1, ελέγχεται η αρτιότητα των α αιτούµενων δικαιολογητικών για όλες τις ροσφορές ου κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα. Οι άρτιες ροσφορές ορές ροωθούνται για αξιολόγηση στο ε όµενο Βήµα. Στο Βήµα 2, αξιολογείται κάθε ροσφορά ως ρος την ικανο οίηση των λειτουργικών α αιτήσεων ου ορίζονται στην αρούσα Πρόσκληση α ό τα ροσφερόµενα ροϊόντα και υ ηρεσίες. ιευκρινίζεται ότι η Ε ιτρο ή ιενέργειας έχει το δικαίωµα να καλέσει κατά την κρίση της ο οιονδή οτε ροσφέροντα για αροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το εριεχόµενο της Τεχνικής Προσφοράς του. Οι ροσφορές οι ο οίες κρίνονται ως ικανο οιητικές, ροωθούνται για αξιολόγηση στο ε όµενο Βήµα. Στο Βήµα 3, ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού, µε τη σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των ροσφερόντων κατ αύξον ύψος τιµήµατος, ό ως αυτό ροκύ τει α ό την ροσφορά τους. Σηµ.: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΑΦΕΙΣ, ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΕΣ. Σελίδα 3

4 Ο µειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης ροθεσµίας α ό την κοινο οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο οίησης να καταθέσει ΦΑΚΕΛΟ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ροκειµένου αυτά να ελεγχθούν α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υ οβάλλονται σε ένα ρωτότυ ο. Σε ερί τωση α οδοχής των ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει τον Ανάδοχο στον ο οίο έχει κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός, για την υ ογραφή της Σύµβασης του Έργου. Η µη έγκαιρη και ροσήκουσα υ οβολή των ικαιολογητικών Κατακύρωσης, συνιστά λόγο α οκλεισµού του. Σε αυτή την ερί τωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον ε όµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων, υ οψήφιο Ανάδοχο, να υ οβάλλει τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Π.Μ.. Ο υ οψήφιος ανάδοχος ου θα ροκύψει α ό τη διενέργεια του Π.Μ.. και ροκειµένου να του κατακυρωθεί το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, θα ρέ ει να ροσκοµίσει τα αρακάτω δικαιολογητικά σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών και να ελεχθούν α ό την αρµόδια ε ιτρο ή του Π.Μ... Αναλυτικά τα εξής: Α. Α όσ ασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. Β. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελούν υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε ίσης ότι δεν τελούν υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση ή έκδοσης α όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή τωχευτικού συµβιβασµού ή υ ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Γ. Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια κατά ερί τωση Αρχή α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σελίδα 4

5 . Πιστο οιητικό του οικείου Ε ιµελητηρίου,, µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό αρµόδια ηµόσια Αρχή. 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Μετά την αναγγελία κατακύρωσης του διαγωνισµού ο ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος, µέχρι να υ ογράψει τη σύµβαση, να καταθέσει στο Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ( λην των δικαιολογητικών κατακύρωσης) οσού ίσου ρος το 10% του συµβατικού τιµήµατος, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση αυτή δίνεται ή µε εγγυητική ε ιστολή αναγνωρισµένης Τρά εζας της Ελλάδος ή α ό γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή µε κατάθεση µετρητών στο Ταµείο του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.. 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Το Ιδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης, µ ορεί να ε ιβάλλει κυρώσεις στον Ανάδοχο, στην ερί τωση ου αυτός δεν τηρεί τις συµβατικές του υ οχρεώσεις και δεν συµµορφώνεται ρος αυτές ύστερα α ό σχετικές έγγραφες υ οδείξεις του Υ όλογου της ΣΕ ΠΑΤΡΑΣ. Οι κυρώσεις αυτές ε ιβάλλονται α ό το.σ. του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. και είναι: Α.. Ε ιβολή οινικής ρήτρας ύψους µέχρι του οσού του ηµίσεως της Εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης µε αντίστοιχη µερική κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής. Β. Ε ιβολή οινικής ρήτρας οσού ίσου µε το οσόν της εγγυητικής µε αντίστοιχη ολική κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής. Γ. Κήρυξη έκ τωτου του Αναδόχου. Σε κάθε ερί τωση ε ιβολής οινικής ρήτρας ο Ανάδοχος υ οχρεούται εντός 10 ηµερών να αντικαταστήσει µε νέα εγγυητική ε ιστολή την ρήτρα αυτή. Σε διαφορετική ερί τωση το.σ./ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. έχει την δυνατότητα να εξαντλήσει αυτόµατα όλα τα στάδια α,β,γ, ου ροαναφέρονται. Πέρα και ανεξάρτητα των ροβλε οµένων ανωτέρω κυρώσεων το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα να ε ιδιώξει σύµφωνα µε το Αστικό ίκαιο την α οκατάσταση α ό τον Ανάδοχο κάθε ζηµιάς ου υ έστη το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. α ό υ αιτιότητά του.. Η υ οχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την α αρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή καταβολή των νοµίµων α οδοχών οι ο οίες σε καµία ερί τωση δεν µ ορεί να είναι κατώτερες α ό την Σ.Σ.Ε. στην ο οία υ άγονται οι Σελίδα 5

6 εργαζόµενοι, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.. Σε ερί τωση δε ου δια ιστωθεί, αράβαση των ανωτέρω όρων θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. 8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: Η οιοτική αραλαβή των αρεχοµένων υ ηρεσιών θα γίνεται α ό ειδική ε ιτρο ή ου θα ορίσει ο Υ όλογος της Σ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ, η ο οία θα συντάσσει ανά µήνα ειδικό Πρακτικό ό ου θα αναφέρεται ε ακριβώς η τήρηση των συµβατικών υ οχρεώσεων του Αναδόχου ό ως αυτές α ορρέουν α ό τα καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και µε στόχο άντοτε την ακριβή τήρηση του ισχύοντος κανονισµού. 9. Τα τυ ικά ροσόντα θα κατατεθούν α ό τον ανάδοχο του έργου ριν την έναρξη των εργασιών και θα γίνει έλεγχος α ό την ε ιτρο ή, την ο οία θα ορίσει ο ο Υ όλογος της Φ.Ε.Α Η ληρωµή θα γίνεται κάθε µήνα µετά την υ ογραφή του σχετικού ρακτικού οιοτικής αραλαβής α ό την αρµόδια ε ιτρο ή και την ροσκόµιση του νόµιµου τιµολογίου α ό τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Θα γίνει αρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ 44/ και 0,10% οσοστού κράτησης ε ί του καθαρού οσού της σύµβασης, κατά την ρώτη ληρωµή του έργου, ου α οδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το Νόµο 4013/ , άρθρο 4, αράγραφος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Στα αρα άνω οσά εριλαµβάνονται εργοδοτικές εισφορές, αναλογία ε ιδόµατος αδείας, ώρων Χριστουγέννων/Πάσχα, εργολαβικό κέρδος και ιοικητικό κόστος. Το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. Ι.ΒΙ.Μ. θα µ ορεί να διακόψει την σύµβαση συνεργασίας µε τον ανάδοχο εάν το αντίστοιχο Πανε ιστήµιο ή Εκ αιδευτικό Ίδρυµα ιδρύσει Ν.Π.Ι.. σύµφωνα µε την 67792/Η/ ΚΥΑ, άρθρο 30 Α. Σε ερί τωση α εργιών, καταλήψεων ή ο οιοδή οτε άλλων έκτακτων γεγονότων θα µειώνεται αναλογικά ο αριθµός ηµερών α ασχόλησης και το αναλογούν εργολαβικό αντάλλαγµα. Σελίδα 6

7 Την ευθύνη ελέγχου του αναδόχου για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης και της Τεχνικής Προδιαγραφής θα έχει ο Οικονοµικός Υ όλογος ό ου έχει ορισθεί α ό το Τ.Ε.Ι. ή α ό το Πανε ιστήµιο. 13. εν θα δοθεί ροκαταβολή. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σελίδα 7

8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ε ιλογή αναδόχου, για την αροχή υ ηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου της Σ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ για ένα (1) έτος. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.Ο.Υ.:. Α.Φ.Μ.:.: Η Οικονοµική Προσφορά ου σας καταθέτω έχει στοιχειοθετηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες ου ροβλέ ονται στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010 ό ως τρο ο οιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν.4144/2013 (Α 88 ). α) Τον αριθµό και ηµέρες των εργαζοµένων ου θα α ασχοληθούν στο έργο εβδοµαδιαίως. β) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν ρόκειται για καθαρισµό χώρων. γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην ο οία τυχόν υ άγονται οι εργαζόµενοι. δ) Το ύψος του ροϋ ολογισµένου οσού ου αφορά τις άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές αυτών των εργαζοµένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά. στ) Το εργολαβικό κέρδος. ζ) Το διοικητικό κόστος. Οι εταιρείες αροχής υ ηρεσιών καθαρισµού (εργολάβοι) υ οχρεούνται, µε οινή α οκλεισµού, να αναγράφουν τα ως άνω στοιχεία α ό α έως στ ( αρατίθεται ενδεικτικός ίνακας). Ε ι ροσθέτως, υ οχρεούνται να ε ισυνά τουν στην ροσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην ο οία τυχόν υ άγονται οι εργαζόµενοι. Σελίδα 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αριθµό εργαζοµένων: ηµέρες εργασίας: Ωράριο Εργασίας: ΑΤΟΜΟΟ. ΗΜΕΡΕΣ Ολογράφως Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο: Το ύψος του ροϋ ολογιζόµενου οσού ου αφορά της άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές των εργαζοµένων Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά Συλλογική σύµβαση εργασίας στην ο οία υ άγονται οι εργαζόµενοι,,.. Το διοικητικό κόστος,.. Το εργολαβικό κέρδος,.. Σύνολο Μηνιαίας Οικονοµικής Προσφοράς µη συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σύνολο Μηνιαίας Οικονοµικής Προσφοράς συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ,,.... Σύνολο Ετήσιας Οικονοµικής Προσφοράς µη συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ. (µηνιαίο *12µήνες) Σύνολο Ετήσιας Οικονοµικής Προσφοράς συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ (µηνιαίο *12µήνες),..,.. ( Ηµεροµηνία) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙ Α) Σελίδα 9

10 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΜΙΑ ΣΕΛΙ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Σ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. Σελίδα 10

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Σ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ ΕΡΓΟ : Καθαριότητα Κτιρίων - συντήρηση ρασίνου εριβάλλοντος χώρου Σ.Ε Πάτρας. ΤΟΠΟΣ: ΠΑΤΡΑ Το Ίδρυµα Νεολαίας & δια βίου µάθησης ροτίθεται να ροχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες για τον µηνιαίο καθαρισµό των κτιρίων και την συντήρηση ρασίνου του εριβάλλοντος χώρου της Σ ουδαστικής Εστίας Πάτρας. Η αρούσα αφορά τις αναλυτικές ροδιαγραφές και τις ροϋ οθέσεις εκτέλεσης έργου, α οτελεί δε ενιαίο και ανα όσ αστο µέρος της σχετικής διακήρυξης και των λοι ών συµβατικών τεχνών. Οι εργασίες καθαριότητας θα εριλαµβάνουν Ηµερήσια, εβδοµαδιαία και µηνιαία καθαριότητα και θα έχουν σαν γενικό χαρακτηριστικό και α αραίτητη ροϋ όθεση υλο οίησης της σύµβασης την σωστή και υγιεινή διατήρηση και εµφάνιση των χώρων της Σ.Ε ανά άσα στιγµή. Η καθαριότητα αφορά όλους ανεξάρτητα τους στεγασµένους χώρους της Σ.Ε. καθώς και τους εριβάλλοντες υ αίθριους χώρους. Εντός των δωµατίων των οικοτρόφων δεν θα γίνεται καθαριότητα εκτός των ερι τώσεων 40 δωµατίων 17 τ.µ. το κάθε ένα µία φορά σε ετήσια βάση για αράδοσή τους για νεοεισερχόµενους φοιτητές. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Α) ύο φορές ηµερησίως ( ρωί και α όγευµα) θα καθαρίζονται µε την µεγαλύτερη δυνατή ε ιµέλεια οι εξής χώροι : Οι χώροι εισόδου στην Εστία ε ιφανείας 400 τ.µ ό ου είναι ενσωµατωµένα 7 τρα έζια και 13 άγκοι. Αίθουσα ψυχαγωγίας 60 τ.µ ύο αίθουσες Η/Υ 37 και 9 τ.µ Τέσσερα 4 συγκροτήµατα τουαλετών ου εριλαµβάνουν 16 W.C 16 νι τήρες και 16 ντούζ ε ιφάνειας 210 τ.µ. Ένα συγκρότηµα τουαλετών ου εριλαµβάνει 24 wc 6 ντούζ 10 νι τήρες 4 λυντήρια Τρεις (3) κουζίνες συνολικής ε ιφάνειας 40 τ.µ. Τρεις (3) συσκευές κουζίνες και 4 ψύκτες νερού. Σελίδα 11

12 Β) Μία φορά ηµερησίως θα καθαρίζονται οι εξής χώροι: Αίθουσα ίγκ- όγκ όγκ 17 τ.µ. Οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι υ οδοχής των δύο κτιρίων µε τους εσωτερικούς διαδρόµους ε ιφανείας 450 τ.µ. Το τηλεφωνείο ε ιφανείας 6 τ.µ. Ένα(1) γραφείο υ αλλήλων µε ένα w.c (κατά τις εργάσιµες ηµέρες)20 τ.µ. ύο (2)κλιµακοστάσια µε 37 σκαλο άτια 2. ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Περιβάλλοντας χώρος των δύο κτιρίων συνολικής ε ιφάνειας τ.µ (κάθε δεύτερη µέρα συλλογή σκου ιδιών, δεν χρειάζεται σφουγγάρισµα εκτός της εριµετρικής ζώνης της εστίας ου είναι τσιµεντόστρωτη και θα χρειάζεται να καθαρίζεται µία φορά το µήνα µε νερό χωρίς α ορρυ αντικό. Αστέγαστος υ όγειος χώρος 30 τ.µ. µε κλιµακοστάσιο α ό 15 σκαλο άτια. ύο αίθρια τα ο οία θα καθαρίζονται και θα σφουγγαρίζονται 320 τ.µ. (κάθε δεύτερη ηµέρα). 3. ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Πλύσιµο υαλο ινάκων µε τη χρήση κατάλληλων µέσων και των α αραίτητων υλικών. 4. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Α οθηκευτικοί χώροι 80 τ.µ. Παρκετάρισµα των κλιµακοστασίων, εσωτερικών χώρων υ οδοχής καθώς και των διαδρόµων µε τη χρήση υλικών αρίστης οιότητας. Καθάρισµα των αραθύρων (µ ατζούρια ) αλουµινίου µε α ορρυ αντικό. 5. ΣΥΛΛΟΓΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Στην αρούσα συµ εριλαµβάνεται η εργασία συλλογής και α οµάκρυνσης κάθε είδους ογκωδών αντικειµένων οικιακής χρήσης (ψυγεία, T.V, Η.Υ, καθίσµατα κ.λ. ),σε χώρο ου θα υ οδειχθεί α ό την ε ιτρο ή της Εστίας. Για την ροσωρινή µέχρι της οριστικής α οµάκρυνσης α ό την Σ.Ε.Π των ογκωδών ή άλλων αδρανών αντικειµένων, ο ανάδοχος υ οχρεούται να διαθέτει ειδικό κάδο ροσωρινής α οθήκευσης σε χώρο ου θα υ οδειχθεί α ό την Σ.Ε.Π. 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σελίδα 12

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Στην αρούσα συµ εριλαµβάνεται κάθε είδους εργασία κη ουρικής και συντήρησης ρασίνου του εριβάλλοντος χώρου όλων των εγκαταστάσεων της Σ.Ε.Π. Συγκεκριµένα, θα εκτελούνται όλες οι α αραίτητες εργασίες για τη συντήρηση του ρασίνου και του καλλω ισµού των εξωτερικών χώρων της Σ.Ε.Π. Αναλυτικά οι εργασίες είναι : A) Κλάδεµα δένδρων θάµνων (λιγούστρων) εριµετρικά της Εστίας και φυτών έξι(6) τουλάχιστον φορές κατά τη διάρκεια της σύµβασης και ε ί λέον φορές αν αυτό α αιτηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της εµ ειρίας Μετά το κλάδεµα ή την κο ή θα α οµακρύνονται λήρως όλα τα κοµµένα κλαδιά α ό τη Σ.Ε.Π. Β) Κο ή χόρτων καθάρισµα χώρων, α οµάκρυνση ευκοβελόνων κο ή ή ξερίζωµα ζιζανίων λί ανση φυτών 2 φορές κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Η εργασία αυτή θα εκτελείται δύο φορές τον µήνα εκτός και αν ροκύψει, κάτι έκτακτο λόγω καιρικών συνθηκών ώστε να διατηρούνται καθαροί οι χώροι και να µην υ άρχει βλάστηση α ό τα φυτά και τα χόρτα να µην είναι µεγαλύτερα των 10 εκατοστών α ό την ε ιφάνεια του εδάφους και όλα τα κοµµένα χόρτα θα α οµακρύνονται λήρως. Γ) Συντήρηση χλοοτά ητα τα τεσσάρων κη αρίων στον αίθριο χώρο της Εστίας. Το κούρεµα του χλοοτά ητα θα γίνεται µία φορά το µήνα µε ειδική ε αγγελµατική χορτοκο τική µηχανή ου θα διαθέτει ο ανάδοχος και τα ροϊόντα κουρέµατος θα α οµακρύνονται εκτός Χώρου της Εστίας, Η λί ανση του χλοοτά ητα θα γίνεται δύο φορές το χρόνο ριν το ότισµα. Θα γίνεται βοτάνισµα µε τα χέρια για την αφαίρεση ακαλαίσθητων αυτοφυών ζιζανίων ου θα ανα τύσσονται στο χλοοτά ητα καθώς ε ίσης στον εξωτερικό χώρο της Εστίας (ό ισθεν του διωρόφου κτηρίου). Το βοτάνισµα θα γίνεται έξι φορές το χρόνο ή ε ι λέον αν α αιτηθεί σύµφωνα µε τις υ οδείξεις της Σ.Ε.Π. Τόσο τα φυτά όσο και ο χλοοτά ητας θα αρδεύονται ε αρκώς ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες α ό τις υ άρχουσες υδραυλικές αροχές. Τα εξαρτήµατα, τα υλικά και η συντήρησή του συστήµατος για το ότισµα των κή ων α ό την αροχή στο χώρο οτίσµατος είναι ευθύνη του αναδόχου. Η άρδευση του χλοοτά ητα θα ραγµατο οιείται κατά τις ρώτες ρωινές ώρες ή αργά το α όγευµα και η συχνότητα θα συναρτάται α ό τις καιρικές συνθήκες ροκειµένου να εξασφαλίζεται η άρτια εµφάνισή του. Σελίδα 13

14 Γενικά: όλα τα χρησιµο οιούµενα υλικά α ολύµανσης, α ορρυ αντικά καθαρισµού, σακούλες α ορριµµάτων, κ.λ. θα βαρύνουν τον ανάδοχο, θα είναι εγκεκριµένου τύ ου αρίστης οιότητας και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της ΣΕΠ. Τα υλικά αυτά θα είναι ε ωνύµων ροµηθευτών και θα ε ιλεγούν α ό την Σ.Ε.Π µετά την ροσκόµιση τριών τουλάχιστον δειγµάτων α ό τον ανάδοχο θα υ ογραφεί δε σχετικό ρακτικό, µεταξύ Σ.Ε.Π και αναδόχου για τη χρήση των ε ιλεχθέντων υλικών. Στην αρούσα δεν συµ εριλαµβάνονται τα χαρτιά υγείας οι χειρο ετσέτες και το υγροσά ουνο χεριών τα ο οία χορηγούνται α ό την Σ.Ε.Π και θα το οθετούνται στους κατάλληλους χώρους. Στην αρούσα συµ εριλαµβάνεται και ο οιαδή οτε άλλη εργασία ου δεν αναφέρεται στα ροηγούµενα λήν όµως κρίνεται α αραίτητη για την καλή λειτουργία και εµφάνιση των χώρων. Το α ασχολούµενο ροσω ικό ρέ ει να ε αρκεί για την άψογη υλο οίηση των Α αιτήσεών της αρούσης αλλά και των ισχυόντων κανόνων ερί υγιεινής και ασφαλούς εµφάνισης των χώρων. Ο ελάχιστα α αιτούµενος αριθµός εργαζοµένων σε καθηµερινή βάση, καθορίζεται έτσι ώστε να καλύ τεται λήρως το αρακάτω ωράριο και ο αναγκαίος αγκαίος γι αυτό αριθµός εργαζοµένων θα γνωστο οιηθεί µε τα λήρη στοιχεία τους εγκαίρως ώστε να υ άρχει α αραίτητα η σύµφωνη γνώµη της διεύθυνσης της Σ.Ε.Π η ο οία θα διατυ ώνεται εγγράφως ρος τον ανάδοχο. 1. Α αιτούµενο ροσω ικό καθαριότητας και ώρες ου θα αρέχει υ ηρεσία στην Σ.Ε.Π είναι: α) Καθηµερινές 3 (τρία άτοµα). Α ό ώρα έως 14.00, 2 άτοµα και α ό ώρα 14 έως 22, 1 ένα άτοµο. β) Τα Σαββατοκύριακα, αργίες και τις εριόδους των διακο ών 2 δύο άτοµα ένα 1 άτοµο το ρωί α ό ώρα 6 έως 14 και ένα άτοµο το α όγευµα α ό ώρα 14 έως 22. II) Οι ώρες ου θα υ άρχει το ροσω ικό κη ουρικής στη Σ.Ε.Π θα είναι έως 15.00, Τέσσερις 4) φορές τον µήνα. (Σε συνεργασία µε τη Σ.Ε.Π θα υ άρχει δυνατότητα οι εργασίες να γίνονται ερισσότερες ηµέρες για µικρότερο χρόνο των 7 ωρών ηµερησίως για την εργασία της κη ουρικής). Τo α ασχολούµενο ροσω ικό θα ελέγχεται λήρως α ό τη ΣΕΠ ως ρος την τήρηση του ροβλε όµενου ωραρίου και των λοι ών υ οχρεώσεων ου ροβλέ ονται α ό την αρούσα. Η διαδικασία και οι λε τοµέρειες για τον τρό ο ελέγχου θα γνωστο οιηθούν εγκαίρως στον ανάδοχο. Σελίδα 14

15 Η καθαριότητα αφορά όλους τους µήνες του χρόνου αλλά θα ρέ ει να ληφθεί υ όψη η µείωση της έντασης κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα και των µηνών Ιουλίου- Αυγούστου λόγω α ουσίας των ερισσοτέρων φοιτητών. Η ό οια µείωση θα έχει ως α αραίτητη ροϋ όθεση την άρτια διατήρηση της καθαριότητας των χώρων και θα ρέ ει να συνυ ολογισθεί κατά την σύνταξη της οικονοµικής ροσφοράς. Σε κάθε ερί τωση το ροσω ικό κατά τους µήνες αυτούς δεν θα είναι λιγότερο α ό το ήµισυ του ροβλε όµενου. Γ Ε Ν Ι Κ Α : Η κάθε φάση της ηµερήσιας (εργάσιµης ή µη ) καθαριότητας θα εριλαµβάνει ε ιµεληµένη καθαριότητα όλων των δα έδων, ε ί λων, δοχείων α ορριµµάτων, ειδών υγιεινής λακιδίων, καθρε τών µε χρήση των κατάλληλων και εγκεκριµένου τύ ου ειδών, αρίστης οιότητας σε ε αρκή οσότητα καθώς και τη χρήση του κατάλληλου εξο λισµού σε τρό ο ου να ε ιτυγχάνεται και να εξασφαλίζεται α όλυτα η άµεση καθαριότητα και σωστή εµφάνιση των χώρων αυτών. Σε κάθε φάση καθαριότητας θα α οµακρύνονται τα α ορρίµµατα τα ο οία θα µεταφέρονται στους ειδικούς κάδους ου διαθέτει η Εστία. Το ικοί λεκέδες θα καθαρίζονται µε σφουγγάρισµα. Θα καθαρίζονται οι οροφές α ό αράχνες και γενικά θα υ άρχει φροντίδα για την εµφάνιση των χώρων σε αρίστη κατάσταση, ακόµη θα α ολυµαίνονται οι χώροι του w.c (είδη υγιεινής δά εδα τοίχος) Η Σ.Ε θα διαθέσει στον ανάδοχο ένα χώρο για την α οθήκευση των διαφόρων ειδών καθαριότητας. Το ροσω ικό καθαριότητας θα έχει την υ οχρέωση της α ολύτου διαφύλαξης των εριουσιακών στοιχείων του Ε.Ι.Ν και θα ενηµερώνει άµεσα για τις βλάβες ου θα εµφανίζονται στους διάφορους χώρους ώστε να υ άρχει ε αρκής και ικανο οιητική συντήρηση. Εκτακτες ερι τώσεις εργασιών καθαριότητας ου ροκύ τουν α ό εργασίες συνήθους συντήρησης συµ εριλαµβάνονται στην αρούσα. Η καθαριότητα των γραφείων θα γίνεται α οκλειστικά κατά τις ρωινές ώρες. Στην αρούσα συµ εριλαµβάνεται και ο οιαδή οτε άλλη εργασία ου δεν αναφέρεται ροηγουµένως λην όµως, κρίνεται α αραίτητη για την καλή λειτουργία και εµφάνιση των χώρων. Ολες οι ανωτέρω εργασίες των τριών φάσεων καθαριότητας (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία) θα εκτελούνται α ό ειδικευµένο ροσω ικό το ο οίο θα ληρεί όλες τις α αραίτητες ροϋ οθέσεις των ισχυόντων κανονισµών. Το α ασχολούµενο ροσω ικό ικό ρέ ει να ε αρκεί για την άψογη υλο οίηση των α αιτήσεων της αρούσης αλλά και των ισχυόντων κανόνων ερί υγιεινής και ασφαλούς Σελίδα 15

16 εµφάνισης των χώρων. Το ροσω ικό αυτό θα µισθοδοτείται, θα ασφαλίζεται και θα ελέγχεται λήρως α ό τον ανάδοχο χωρίς η Σ.Ε να έχει την ευθύνη για τα θέµατα αυτά. Ε ίσης ο ανάδοχος θα λαµβάνει µε α οκλειστική του ευθύνη όλα τα α αραίτητα µέτρα για την ασφαλή α ασχόληση του ροσω ικού αυτού Είναι υ οχρεωµένος για την α αρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή καταβολή των νόµιµων α οδοχών, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Είναι υ οχρεωµένος να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους για την κοινωνική ασφάλιση και να χρησιµο οιεί µόνο εργατικό ροσω ικό ου θα είναι ασφαλισµένο α ό αυτόν στο αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο ή οργανισµό. Το Ίδρυµα µ ορεί να ζητήσει ανά άσα στιγµή τις µισθοδοτικές καταστάσεις και τις καταστάσεις εισφορών στο ΙΚΑ, θεωρηµένες ου να φαίνεται ότι το ροσω ικό ου χρησιµο οιεί στη ΣΕΠ αµείβεται και ασφαλίζεται. Για την συνεννόηση και συνεργασία µε την Σ.Ε θα ορισθεί α ό τον ανάδοχο αρµόδιος ο ο οίος θα έχει την ευθύνη υλο οίησης της συνεργασίας και εκτέλεσης των οδηγιών της Εστίας ου θα εναρµονίζονται µε τους όρους της αρούσης και ο ο οίος θα αρίσταται ο ωσδή οτε σε καθηµερινή βάση στην Εστία συνεργαζόµενος µε τον αρµόδιο υ άλληλο της Εστίας. Η καθαριότητα και η συντήρηση ρασίνου του εριβάλλοντος χώρου αφορά χρονική διάρκεια ενός(1) έτους για όλους τους χώρους της Εστίας. Σε καθηµερινή βάση θα συντάσσεται ρακτικό α ό τον οικονοµικό υ όλογο της Εστίας για την ιστή ή όχι τήρηση των τεχνικών ροδιαγραφών και θα ενηµερώνεται άµεσα ο ανάδοχος. ΓΙΑ ΤΗΝ Σ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 16

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:ΒΕ Ι46ΨΖΣΠ-Λ9Ξ Αριθµός πρωτοκόλλου:620/4/18733 ΑΘΗΝΑ 06-03-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα