15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EΑΦΟΫΑΤΙΚΝ ΠΟΡΝ Αρ. Πρωτ.: 219 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :28:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΩΡΦΟΞ3Μ-ΕΑΛ ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισ+ού για προ+ήθεια βερ+ικουλίτη, ζεόλιθου και λοιπών αναλωσί+ων.» Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισ+ού «ΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νό+ος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθ /1990 Κανονισ+ού Οικονο+ικής ιαχείρισης του ΕΘΙΑΓΕ ) Αρ. Φ. 358), του αριθ /1990 Κανονισ+ού Προ+ηθειών του ΕΘΙΑΓΕ 18259/1990 (Β. 419), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2.Το άρθρο 66 του Ν.4002/2011, σχετικά +ε την κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.. 3. Την αριθ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Οργανισ+ού "Ελληνικός Γεωργικός Οργανισ+ός - ή+ητρα", σύ+φωνα +ε την οποία συγχωνεύτηκαν οι εξής εποπτευό+ενοι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί+ων νο+ικών προσώπων: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΗΜΗΤΡΑ, Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. AGROCEPT και ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 4. Την αριθ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Οργανισ+ού "Ελληνικός Γεωργικός Οργανισ+ός - ή+ητρα" και συγχώνευση εποπτευό+ενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί+ων νο+ικών προσώπων. 5. Την αριθ / Υπουργική Απόφαση "ιορισ+ός προσωρινού ιευθύνοντος Συ+βούλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.Ι Την απόφ. της 1 ης / Συνεδρίασης του Σ περί +εταβίβασης αρ+οδιοτήτων στους /ντές των Περιφερειακών Μονάδων. 7. Την +ε αριθ Απόφαση της 2 ης / Συνεδριάσεως του ιοικητικού Συ+βουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΗΜΗΤΡΑ σχετικά +ε τον ορισ+ό προσωρινών ιευθυντών και αναπληρωτών τους στα Ινστιτούτα του συγχωνευθέντος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 8. Την απόφ. της 15β/48 η / Απόφαση του ιοικητικού Συ+βουλίου του Οργανισ+ού +ε Θέ+α «Εφαρ+ογή της αριθ+. 919/131869/ (ΦΕΚ Β 2889/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονο+ικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί+ων «Οργανισ+ός του Ελληνικού Γεωργικού

2 Οργανισ+ού ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΗΜΗΤΡΑ) Ν.Π.Ι..». Προσωρινή τοποθέτηση προϊστα+ένων» και αριθ+ό ΑΑ: 6ΝΡΟΞ3Μ-Α7Ψ. 9. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / "Ενίσχυση της διαφάνειας +ε την υποχρεωτική ανάρτηση νό+ων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο πρόγρα++α ιαύγεια και άλλες διατάξεις". 10. Το Ν. 1845/89 (ΦΕΚ 102 Α /26/4/1989) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τις διατάξεις του Κανονισ+ού Προ+ηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (απ. Υπ. Γεωργίας αρ / ΦΕΚ 419Β / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Tο αίτη+α έγκρισης δαπάνης για προ+ήθεια αντιδραστηρίων, υλικών αναφοράς και λοιπών αναλώσι+ων ειδών εργαστηρίου +ε Α.Π.: 197/ Την έγκριση διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισ+ού +ε κριτήριο τη χα+ηλότερη προσφορά ανά είδος ΑΠ. : 197/ ε ΑΑΜ: 15REQ Τις +ε Α.Π.: 498/ ε Α.Α: 208 +ε ΑΑ: 8ΥΟΞ3Μ-ΑΚΜ απόφαση απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 15. Την Απόφαση του /ντή του ΙΕΥΠ για διενέργεια πρόχειρου +ειοδοτικού διαγωνισ+ού για αναλώσι+α πεδίου (βερ+ικουλίτη, ζεόλιθο και λοιπά αναλώσι+α), +ε Α.Π.: 218/ και ΑΑ: 0ΚΒΟΞ3Μ-ΝΗΟ 16. Τις ανάγκες του ΙΕΥΠ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη διενέργεια πρόχειρου +ειοδοτικού διαγωνισ+ού +ε σφραγισ+ένες προσφορές και κριτήρια τη χα+ηλότερη προσφορά και την παράδοση σε χρονικό διάστη+α δώδεκα (12) εργάσι+ων η+ερών. Απαιτούνται οι κάτωθι ποσότητες βερ+ικουλίτη, ζεόλιθου και λοιπών αναλώσι+ων πεδίου. Ο ανάδοχος θα προ+ηθεύσει το σύνολο των παρακάτω ειδών στο Τ+ή+α Εδαφολογίας Αθηνών στη Λυκόβρυση Αττικής: Αντιδραστήρια, υλικά αναφοράς και λοιπά αναλώσια είδη εργαστηρίου (CPV , , , , , , , ) +ε +έγιστο εκτι+ώ+ενο κόστος 1215,44 πλέον 23% ΦΠΑ 279,56, σύνολο 1495,00, κωδικός 64 (Υλικά ά+εσης ανάλωσης). A/A Περιγραφή Ποσότητα 1 Βερ+ικουλίτης 180 kg 2 Ζεόλιθος 180 kg 3 Γάντια εργασίας 2 ζεύγη 4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορρι++άτων από 50 τε+άχια πολυαιθυλένιο 5 Χάρτινες σακούλες Μαναβικής 2034 cm 20 kg

3 A/A Περιγραφή Ποσότητα 6 Πλαστικές σακούλες 4045 cm 30 kg 7 Ξύλινοι πάσσαλοι +ε +ύτη, στρογγυλής ή τετράγωνης διατο+ής 50 τε+άχια (διαστάσεις: διά+ετρος 4 cm και +ήκος 150 cm) 8 Μεταλλικοί πάσσαλοι οριοθέτησης: +εταλλικές βέργες +ε +ύτη ή απλές +πετόβεργες (διαστάσεις: διά+ετρος 1,0-1,4 cm και 30 τε+άχια +ήκος 150 cm) 9 Πιάτα φυτοδοχείων +εγάλα 180 τε+άχια 10 Πιάτα φυτοδοχείων +ικρά 600 τε+άχια 11 Φυτοδοχεία L 180 τε+άχια 12 Φυτοδοχεία 4 L 250 τε+άχια 13 Φυτοδοχεία 6-8 L 350 τε+άχια Ο ανάδοχος θα προ+ηθεύσει το σύνολο των παρακάτω ειδών στο Τ+ή+α Γεωργικής Μηχανικής στους Άγιους Ανάργυρους Αττικής: Αντιδραστήρια, υλικά αναφοράς και λοιπά αναλώσια είδη εργαστηρίου (CPV ) +ε +έγιστο εκτι+ώ+ενο κόστος 443,09 πλέον 23% ΦΠΑ 101,91, σύνολο 545,00, κωδικός 64 (Υλικά ά+εσης ανάλωσης). A/A Περιγραφή Ποσότητα 1 Πλαστικές ανοιχτές δεξα+ενές βάθους 30 cm και συνολικού 4 τε+άχια όγκου 150 L 2 Εύκα+πτος αγωγός PVC, Φ5 ή Φ6 Συνολικού +ήκους 50 +έτρων 3 Αγωγός σιλικόνης Φ5 ή Φ6, πάχος τοιχώ+ατος 2mm Συνολικού +ήκους 50 +έτρων 4 Σύνδεσ+οι για σωλήνες Φ5 ή Φ6, ΤΑΦ 50 τε+άχια Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης στον ανάδοχο, για την προ+ήθεια των ανωτέρω αναλώσι+ων πεδίου, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων: «Βελτίωση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων και +είωση των εισροών +έσα από την εφαρ+ογή +αγνητικού πεδίου σε σπόρους σιτηρών» +ε αριθ+. ΚΥΠΕ 3287/79, «Ανάπτυξη νέων βιολογικών λιπασ+άτων σταδιακής αποδέσ+ευσης θρεπτικών συστατικών για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και των ποιοτικών χαρακτηριστικών καλλιεργειών, δίκοκκο σιτάρι (Triticum dicoccum) +έσω της χρήσης φυσικών πρώτων υλών και υποπροϊόντων βιο+ηχανίας τροφί+ων» +ε αριθ+. ΚΥΠΕ 3529/176, «Ανάπτυξη και εφαρ+ογή πρότυπου χωρικού συστή+ατος υποστήριξης αποφάσεων για την αζωτούχο λίπανση σε επίπεδο αγρού» +ε αριθ+. ΚΥΠΕ 3364/134, «Ολοκληρω+ένη διαχείριση πτηνοτροφικών αποβλήτων +ε επιτόπια παραγωγή βιοαερίου και βιο+άζας +ικροφυκών και αξιοποίησή της ως πτηνοτροφής» +ε αριθ+. ΚΥΠΕ 3242/64, που εντάσσεται στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτο+ίας (ΑγροΕΤΑΚ)», +ε Κωδικό ΟΠΣ , στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑ, ΕΣΠΑ ) που συγχρη+ατοδοτείται από το

4 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα+είο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ ), το οποίο συντονίζεται από το ΕΛΓΟ-ΗΜΗΤΡΑ. Ο ανάδοχος θα προηθεύσει τα παρακάτω είδη: Αντιδραστήρια, υλικά αναφοράς και λοιπά αναλώσια είδη εργαστηρίου (CPV , , , , , , , ) +ε +έγιστο εκτι+ώ+ενο κόστος 1215,44 πλέον 23% ΦΠΑ 279,56, σύνολο 1495,00, κωδικός 64 (Υλικά ά+εσης ανάλωσης). Αντιδραστήρια, υλικά αναφοράς και λοιπά αναλώσια είδη εργαστηρίου (CPV ) +ε +έγιστο εκτι+ώ+ενο κόστος 443,09 πλέον 23% ΦΠΑ 101,91, σύνολο 545,00, κωδικός 64 (Υλικά ά+εσης ανάλωσης). εκτοί στο διαγωνισ+ό γίνονται όλα τα φυσικά ή νο+ικά πρόσωπα, συνεταιρισ+οί και ενώσεις προ+ηθευτών, που ασκούν ε+πορική δραστηριότητα σχετική +ε το αντικεί+ενο. Ο διαγωνισ+ός θα διεξαχθεί σύ+φωνα +ε τις διατάξεις και τους όρους του Κανονισ+ού Προ+ηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ. Προσφορές που δεν συ+περιλα+βάνουν τα απαιτού+ενα είδη, απορρίπτονται. Οι ενδιαφερό+ενοι θα πρέπει +έχρι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00+.+., να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά για τα περιγραφό+ενα είδη, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά: τα προσφερό+ενα είδη, ο χρόνος παράδοσης σε χρονικό διάστη+α δώδεκα εργάσι+ων (12) η+ερών +ετά την κοινοποίηση της ανάθεσης στον ανάδοχο, καθώς επίσης και η συνολική τι+ή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τι+ή). Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό σφραγισ+ένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθ+ός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση «Προσφορά για το διαγωνισ+ό προ+ήθειας βερ+ικουλίτη, ζεόλιθου και λοιπών αναλωσί+ων»), στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Θέρ+η Θεσσαλονίκης, ΤΚ Προσφορές που θα κατατεθούν +ετά την παραπάνω προθεσ+ία δε θα γίνουν δεκτές. ς η+ερο+ηνία διενέργειας διαγωνισ+ού ορίζεται η , η+έρα Τρίτη και ώρα 12:00+.+., στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στην Θέρ+η Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό+ενοι +πορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο στην κ. Αντωνιάδου Αναστασία. Για την τελική επιλογή του προ+ηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) Η συ+φωνία της προσφοράς β) Ο ανταγωνισ+ός που αναπτύχθηκε.

5 γ) Η τι+ή της προσφοράς. δ) Χρόνος παράδοσης Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρ+όδια επιτροπή προ+ηθειών και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Η κατακύρωση γίνεται στον προ+ηθευτή που προσφέρει τη χα+ηλότερη τι+ή, εφόσον η παράδοση γίνεται σε δώδεκα (12) εργάσι+ες η+έρες από την η+ερο+ηνία ανάθεσης και εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή +ε βάση τους όρους της διακήρυξης. Ο ιευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΗΜΗΤΡΑ λα+βάνοντας υπόψη την πρόταση της αρ+όδιας επιτροπής και σύ+φωνα +ε τα κριτήρια: τη χα+ηλότερη προσφορά, την έγκαιρη παράδοση και τα προσφερό+ενα είδη, όπως προβλέπονται από την προκήρυξη, θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσ+ατος του διαγωνισ+ού. Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισ+ού, ο ανάδοχος αν απαιτηθεί, θα πρέπει να συνυπογράψει σύ+βαση σχετικά +ε τα είδη που θα προ+ηθεύσει, τον χρόνο και τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία. Στη συνέχεια να παραδώσει τα προσφερό+ενα είδη, στην έδρα του Τ+ή+ατος Εδαφολογίας Αθηνών στην Λυκόβρυση Σ. Βενιζέλου 1 και στο Τ+ή+α Γεωργικής Μηχανικής, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής αντίστοιχα, σε χρονικό διάστη+α +έχρι δώδεκα (12) εργάσι+ων η+ερών +ετά την κοινοποίηση της ανάθεσης στον ανάδοχο, που δήλωσε στην προσφορά του, επί ποινή επιβολής ποινικής ρήτρας για κάθε καθυστέρηση που ήθελε προκύψει. Η πληρω+ή του αναδόχου θα γίνει +ε την έκδοση σχετικών παραστατικών από το κάθε Ινστιτούτο, και την προσκό+ιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενη+ερότητας, +ετά την παραλαβή αυτών από την αρ+όδια επιτροπή. Η προ+ήθεια αυτή έχει προβλεφθεί και βαρύνει τον προϋπολογισ+ό των έργων +ε τίτλο: «Βελτίωση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων και +είωση των εισροών +έσα από την εφαρ+ογή +αγνητικού πεδίου σε σπόρους σιτηρών» +ε αριθ+. ΚΥΠΕ 3287/79, «Ανάπτυξη νέων βιολογικών λιπασ+άτων σταδιακής αποδέσ+ευσης θρεπτικών συστατικών για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και των ποιοτικών χαρακτηριστικών καλλιεργειών, δίκοκκο σιτάρι (Triticum dicoccum) +έσω της χρήσης φυσικών πρώτων υλών και υποπροϊόντων βιο+ηχανίας τροφί+ων» +ε αριθ+. ΚΥΠΕ 3529/176, «Ανάπτυξη και εφαρ+ογή πρότυπου χωρικού συστή+ατος υποστήριξης αποφάσεων για την αζωτούχο λίπανση σε επίπεδο αγρού» +ε αριθ+. ΚΥΠΕ 3364/134, «Ολοκληρω+ένη διαχείριση πτηνοτροφικών αποβλήτων +ε επιτόπια παραγωγή βιοαερίου και βιο+άζας +ικροφυκών και αξιοποίησή της ως πτηνοτροφής» +ε αριθ+. ΚΥΠΕ 3242/64

6 που εντάσσεται στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτο+ίας (ΑγροΕΤΑΚ)», +ε Κωδικό ΟΠΣ , στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑ, ΕΣΠΑ ) που συγχρη+ατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα+είο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ ), το οποίο συντονίζεται από το ΕΛΓΟ-ΗΜΗΤΡΑ. Tο +έγιστο εκτι+ώ+ενο συνολικό κόστος για την προ+ήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται σε: 1.658,54 πλέον 23% ΦΠΑ 381,46, σύνολο 2.040,00. Η πληρω+ή της δαπάνης των παραπάνω ειδών θα γίνει +ε την έκδοση των σχετικών τι+ολογίων από το κάθε Ινστιτούτο, σύ+φωνα +ε την προαναφερό+ενη κατανο+ή. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστη+α δώδεκα (12) η+ερολογιακών η+ερών, στο κατάστη+α του ή+ου Θέρ+ης, έδρα του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ΙΑΥΓΕΙΑ Γ. ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). Περίληψη της προκήρυξης θα δη+οσιευθεί στην Εφη+ερίδα Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης. Ο ιευθυντής ρ Σίδερης Θεοχαρόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 11-3-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 216 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 6-4-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 331 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 21-4-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 381 Πληροφορίες: Α. Αντωνιάδου (εσωτ. 303) Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: ιακήρυξη πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 31-3-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 299 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 7-7-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 723 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085953 2015-09-24

15PROC003085953 2015-09-24 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πληροφορίες: Ν. Σταμάτης E-mail: nikstam@inale.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.10 13:50:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β2Α6ΩΕΕ-ΑΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Προήθεια κλειστών κυκλωάτων παρακολούθησης για τα δηοτικά κοιητήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ, Προϋπολογισός: 47.994,60 ΕΥΡ 13PROC001733520 2013-11-22 Ηράκλειο, 19! 11 2013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 09:47:43 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71Ω8ΟΞ3Μ-ΠΥ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 2830 Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα 14SYMV002015220 2014-04-29 ΣΥΜΠΛΗΡ ΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ Ν ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ στο πλαίσιο του έργου A Sustainable Development Model

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Κλάδης ΤΗΛ.ΝΟ: 210 2611011, 210 2619011 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 732 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ2Ν» για τις ανάγκες του Υποέργου: «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και για την καταπολέηση της βίας στον άξονα 13SYMV001513575 2013-06-20 προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΔΑ: ΩΩΧΚΓ-Ρ09 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ 14SYMV002265572 2014-09-01 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος : 29/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 17018 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14SYMV002218724 2014-08-04 ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θέρμη, 12-4-2017 Αρ. Πρωτ: 373 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2015 ΑΠ: 1412

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 13SYMV001611627 2013-09-10 Θέα: «Προήθεια εξοπλισού Ειδικών Σχολείων και Τηάτων Ένταξης Α θιας και Β θιας εκπαίδευσης ήου Θεσσαλονίκης» συπεριλαβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αθήνα, 09.04.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 74673 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «ΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη:

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «ΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 11-3-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 211 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 26078 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 58/2014 «Υπηρεσίες catering, για δείπνο 600 ατόων-συετεχόντων στη βράβευση των καλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θέρμη, 14-9-2016 Αρ. Πρωτ: 3100 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 95648/9-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ Θέα: «Προήθεια κινητού ηχανολογικού εξοπλισού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 59/2014 «Προήθεια 14.500 τε. πετσετών για τις ανάγκες των ξένων δροέων, των εργαζοένων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θέρμη, 19-5-2016 Αρ. Πρωτ: 1554 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θέρμη, 24-6-2016 Αρ. Πρωτ: 2059 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 18-11 -2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΝ Αριθ. Πρωτ: 62278 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ. /νση : Κωνσταντίνου Καραανλή 1 Πληροφορίες : Πάππος Χρήστος Τηλέφωνο : 2321350110-114 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ. «Προήθειες του δηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων», του Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ Α..Α: ΒΛ087ΛΚΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ηράκλειο, 4 εκε'βρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 121018/45608

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 204205. Έχοντας υπ όψη : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΝ 4PROC002209252

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε ΕΙΡΑΙ ΚΑΙ ΑΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV002234586 2014-08-11 Στη Ρόδο σήερα 11/

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002268984 2014-09-02 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 01/09/2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι: 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡ ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 14SYMV002259644 2014-08-27 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Καλύβια σήερα 22 / 08 / 2014 οι παρακάτω συβαλλόενοι:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΪΑΡΙΟΥ Στρ. Καραϊσκάκη 138& Επαύλεως 12461 Χαϊδάρι Χαϊδάρι 19/05/2014 Αριθ. πρωτ.16186 14SYMV002065877 2014-05-23 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003492009 2015-12-14

15PROC003492009 2015-12-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.14 13:01:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΘ34691Ο3-ΦΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΟΜΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 13SYMV001622173 2013-09-17 ΙΙΤΙΚΟ ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC INFORMATICS

17PROC INFORMATICS Digitally signed by 17PROC001668758 INFORMATICS 2017-07-10 DEVELOPMEN INFORMATICS T AGENCY DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 14:12:33 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΧΓΖΟΞ5Ψ-Α47 Αρ. Πρωτ.: 5489 Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

14PROC Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΝ 14PROC001960850

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.16 10:14:39 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1ΙΕ7ΛΗ-0ΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ 4PROC0025070 204-07-07 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΑΡ.ΠΡΤ. 92426/28112014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ Θέ α: «Προ ήθεια κινητού ηχανολογικού εξοπλισ ού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ρωπός:24122014 Αρ. Πρωτ.:30777 ΑΑΜ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΠΟΥ ΑΠΟ 24122014 ΕΣ 2802 2015»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αρ. Πρωτ.: 96191/10122014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMΗΜΑ ΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΝ, ΑΛΣΝ ΚΑΙ ΦΥΤΡΙΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΗΜΟΣΙΝ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & Νάουσα: 08-02-2016 ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 104 ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠ 53917/24092014 14PROC002310502 2014-09-26 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590550 2015-02-20

15PROC002590550 2015-02-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.20 13:19:05 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒΒΧΟΞ3Μ-Ν9Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003009511 2015-09-02

15PROC003009511 2015-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.02 11:10:48 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΘΦΗΟΞ3Μ-ΗΟΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΤΑ 04 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 690 ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ 13PROC000100802 2013-03-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΝ, Άγιος Νικόλαος, 06032013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 00510 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα 01-04-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠ: Οικ. 3951 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ 14PROC001959715 2014-04-02

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθός: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Ποσό (ε Φ.Π.Α.): 16.838,70 Προηθευτής: Είδος: 14SYMV002154694

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΑΡ. ΠΡΤ. 29472/22122014 ΣΥΜΒΑΣΗ # 7.054,17 ΣΥΜΠ. ΤΟΥ Φ.Π.Α. # Στην Καβάλα σήερα 22122014 ηέρα ευτέρα οι κατωτέρω συβαλλόενοι : 1. Τσανάκα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ 1 ΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΙΑΝΝΙΝΝ), ΓΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.09 12:57:06 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΦΕ9-ΛΥΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ Αθήνα, 04/03/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ Αθήνα, 04/03/2016 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.03.07 15:42:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΓΓΗ4653Ο7-ΖΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓ"ΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡ"

14PROC ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ"Ν /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ"Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙ"Ν Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες Τηλέφωνο : Λ. Συγγρού 8088 :B εγαίτη : 2320636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 19 / 2016 συνεδρίασης. Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ημέρα

Από τα πρακτικά της 19 / 2016 συνεδρίασης. Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ημέρα INFORMATICS DEVELOPMEN TAGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 016.04.05 09:5:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω ΒΞ9Ω 6Υ-ΚΝ Ι Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.890,15 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.890,15 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Δ/νση: Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

1) 2944,62 με Φ.Π.Α. 2) 738,00 με Φ.Π.Α 3) 153,75 με Φ.Π.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

1) 2944,62 με Φ.Π.Α. 2) 738,00 με Φ.Π.Α 3) 153,75 με Φ.Π.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΔΑ: ΩΥΡ2ΟΡ1Π-51Λ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.31 13:09:54 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.22 07:54:26 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΤΧΞ46Ψ8Ζ6-ΓΡΜ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Καστοριά, 18 12 2014 Αριθ. Πρωτ. 136015/8290 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 36.082,05 ΕΥΡ (συ"περιλα"βανο"ένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338607 2015-11-19

15PROC003338607 2015-11-19 15PROC003338607 2015-11-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σίνδος, 19-11-2015 Αρ. Πρωτ. 1855 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ι.Δ.Ε.Π) 6 ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 60361 57001 Θέρμη,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.22 08:06:30 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙΔΟ46Ψ8Ζ6-ΓΧΩ ΓΕΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.»

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.» ΣΥΜΒΑΣΗ 25/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΝ ΘΕΡΜΙΚΝ ΚΑΜΕΡΝ ΜΙΚΡΗΣ ΓΝΙΑΣ ΘΕΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «MILTECH HELLAS Α.Ε.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ. Π. & ΑΝΕΙΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠ 9018/

15PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠ 9018/ 15PROC002605752 2015-02-27 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠ 9018/26022015 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισ+ό +ε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΤΜΗΜΑ 1310 FAX2105531443 ΤΗΛ2105531420 14SYMV002082019 2014-06-02 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΚΦ 1310 ε αριθό 15/1 /14 Για την προήθεια διαφόρων τύπων λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΡΙΟΥ. Αριθός Μελέτης: 29/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΡΙΟΥ. Αριθός Μελέτης: 29/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΡΙΟΥ Αριθός Μελέτης: 29/2014 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ιεύθυνση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. 14PROC002304599 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. 2030/13 13PROC ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΝ ΠΡΟΣΠΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. 2030/13 13PROC ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΝ ΠΡΟΣΠΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. 2030/13 13PROC001571288 2013-08-06 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΝ ΠΡΟΣΠΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εuro: 407.208,53 (ε το

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΛΕΞ. ΣΥΜΕΝΙΗ 2 540 07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Τηλ.: 2310898395 FAX: 2310845514 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΝ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΣ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 49 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.30 15:46:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ42Π4653Ο7-ΩΧΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003362911 2015-11-24

15PROC003362911 2015-11-24 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.24 13:25:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΒΧΡΙΜΞ-ΑΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659623 2015-03-23

15PROC002659623 2015-03-23 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Τμήμα: Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας Ηράκλειο, 17-06- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9883/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. : Θ. Αντωντζίκη : 210-82.00.859

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 6.150,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 6.150,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θέρμη, 26-1-2016 Αρ. Πρωτ: 192 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 19:40:11 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 664ΑΟΛ02-5ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27/2/2015 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 154/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσ/νίκη, Αρ. Πρωτ. : 1091

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσ/νίκη, Αρ. Πρωτ. : 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 6709INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.24 18:09:11 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC 11) Τις προβλεπόενες πιστώσεις στον προϋπολογισό οικονοικού έτους 2014 και αυτές που θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισού έτους 2015 12) Τον Ν.3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001948126 2014-03-27 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παρακολούθηση της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΛ0465ΦΘΘ-Σ10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.27 14:28:28 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα