ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 164/2015 ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 21 η ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α /2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος ημερήσιας διάταξης) 1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 1. Ακριτίδου Μαρία Δ.Σ.) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Ιωσηφίδης Ιωάννης (προσήλθε κατά τη (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) συζήτηση του 1 ου θέματος ημερήσιας διάταξης) 3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Δ.Σ.) 3. Κουγιουμτζίδης Σταύρος 4. Αγοραστούδη Ευγενία 4. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία 5. Αναγνώστου Πασχάλης 5. Φάμελλος Σωκράτης 6. Αποστόλου Στυλιανός 7. Βλαχομήτρος Δημήτριος 8. Βογιατζής Δημήτριος 9. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή 10. Γκιζάρης Στέργιος 11. Γκουστίλης Θεόδωρος 12. Ζελιλίδης Δαμιανός 13. Καραουλάνης Δημήτριος 14. Καρκατζίνος Νικόλαος (απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 1 ου θέματος) 15. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 16. Κοντοπίδης Γεώργιος (απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 1 ου θέματος) 17. Λαγός Νικόλαος 18. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα) 19. Μουστάκας Βασίλειος 20. Μπίκος Κωνσταντίνος

2 21. Πονερίδης Παναγιώτης (απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 1 ου θέματος) 22. Πράτανος Απόστολος 23. Σαμαράς Σωκράτης 24. Σαραφιανός Χρήστος 25. Σφονδύλας Δημήτριος 26. Τσολάκης Απόστολος 27. Χρυσοστομίδου Σαμαρά Όλγα 28. Χρυσοχόου Παύλος κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του Δήμου Θέρμης. Κατά τη συζήτηση του 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου και 6 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κος Γκουστίλης Θεόδωρος (υπ αριθμ. 2635/39670/ απόφαση Δημάρχου - ΑΔΑ: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). Τα υπ αριθμ. 2, 3, 4, 5, και 6 θέματα συζητήθηκαν πρώτα κατά σειρά και ακολούθησε η συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Τελευταίο συζητήθηκε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα «Έκδοση ψηφίσματος για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», καθώς αναμένονταν η άφιξη του Δημάρχου από την Αθήνα, ο οποίος παρευρέθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ για την συζήτηση της ΠΝΠ, προκειμένου να ενημερώσει τους συμβούλους σχετικά με την απόφαση της ΚΕΔΕ προτού το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αποφανθεί επ αυτού. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέμα σαν κατεπείγον από το δημοτικό συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι το θέμα αυτό είναι κατεπείγον. Με το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέμα αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Ύστερα από αυτό η Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέμα της «Έκδοσης ψηφίσματος για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» καθώς η συγκεκριμένα πράξη δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 41/τεύχος Α / Φ.Ε.Κ. και μετά την έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στις 13:00 την 21 η Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Κρίνει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον.

3 Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 41/τεύχος Α / Φ.Ε.Κ. σύμφωνα με την οποία «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως ισχύουν». Λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την Π.Ν.Π. απαράδεκτη και κατακριτέα, αντισυνταγματική τόσο για την αναδρομική ισχύ της όσο και για το ότι καταργεί το αυτοδιοίκητο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την υποχρέωση του Δήμου, με βάση τη νομοθεσία, να διατηρεί μισθοδοσία δύο μηνών στο ταμείο του Δήμου. Εξήγησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου είναι όλα αυτά που ο Δήμος έχει ανάγκη και χρησιμοποιεί για κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του και ότι στην Π.Ν.Π. δεν περιλαμβάνεται καμία διαδικασία για το πώς θα μεταφερθούν τα χρήματα. Τόνισε ότι κανείς δε φανταζόταν ότι ελληνική κυβέρνηση θα τολμούσε να πάρει τα διαθέσιμα, με τα οποία κινούνται οι Δήμοι, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδιαίτερα η συγκεκριμένη κυβέρνηση που είχε καταγγείλει επανειλημμένως τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αφαίμαξαν τους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με άλλες παρόμοιες πράξεις. Τέλος, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανοίξει διάλογο με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ και για εθνικούς λόγους να ζητήσει την βοήθεια της Τ.Α., η οποία θα είχε ανταποκριθεί. Στη συνέχεια ενημέρωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ότι κατά την έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ παρουσία του Αν. Υπ. Οικονομικών κ. Δ. Μάρδα, Προέδρων των Π.Ε.Δ. και Δημάρχων, στην οποία παρευρέθηκε και ο ίδιος, το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκδοση της Π.Ν.Π. Συγκεκριμένα το ψήφισμα έχει ως εξής : 1. Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π., με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της. 2. Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, γι αυτό καλεί την Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π. και στη συνέχεια, να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ένας ειλικρινής διάλογος, προκειμένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. 3. Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας να προχωρήσουν σε συνεδρίαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου, με σκοπό την έκδοση ψηφισμάτων που θα καταγγέλλουν την Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενό της.

4 4. Καλεί τις Δημοτικές Αρχές όλης της χώρας και μέχρι τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 7 ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, να μην εφαρμόσουν όσα προβλέπει η Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία όλων των Δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη λειτουργία τους. 5. Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μαζί με το προσωπικό τους, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 6. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα που θα μας δοθεί, με σκοπό να ακυρώσουμε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π. 7. Καλούμε τους Δήμους να αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες με έγκυρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης. Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέματος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης ο οποίος δήλωσε ότι πρόκειται για πράξη απαράδεκτη, προκλητική, βαθιά αντιλαϊκή και πρωτόγνωρη που θα έχει τραγικές συνέπειες στη λαϊκή οικογένεια και στην καθημερινότητα. Στην ουσία συνεχίζεται και εντείνεται η αντιλαϊκή πολιτική που μόνο δεινά θα φέρει στον κόσμο καθώς στραγγαλίζει όλους τους δημόσιους οργανισμούς, που με τα πενιχρά μέσα τους προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Τόνισε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα τα ψίχουλα που μείνανε από την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμοζότανε όλα αυτά τα χρόνια να τα χαρίσουμε στην κυβέρνηση για να μην έχει ο Δήμος και η κάθε υπηρεσία να αντιμετωπίσει τα αναγκαία καθώς πρόκειται για χρήματα που ο κόσμος τα πλήρωσε από το υστέρημά του για να επιστρέψουν ως υπηρεσίες στους Δήμους, και όχι για διαθέσιμα, αφού διαθέσιμο είναι κάτι που περισσεύει. Πρακτικά η εφαρμογή της Π.Ν.Π. σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πετρέλαιο, οι παιδικοί θα μείνουν χωρίς σίτιση, ο οποιοσδήποτε προγραμματισμός ακυρώνεται χωρίς κανείς να γνωρίζει τον χρονικό ορίζοντα της Π.Ν.Π. ή ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο. Πρότεινε το Δ.Σ. να καταδικάσει την πράξη, να μην την εφαρμόσει, να συντονιστούν οι αντιδράσεις σε όλη την χώρα ώστε να ενημερωθεί και να κινητοποιηθεί ο κόσμος και να απαιτηθεί από την κυβέρνηση να αποσύρει την Π.Ν.Π. Ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος Δημήτριος δήλωσε ότι πρόκειται για αντιδημοκρατική τακτική, που συνεχίζεται και σήμερα, με την οποία διαφωνεί κάθετα. Πρότεινε να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα η διαγραφή του χρέους και η έξοδος από το. Επίσης, πρότεινε στο συνέδριο της Χαλκιδικής αυτά να αποτελέσουν βασικά θέματα συζήτησης και ο Δήμος να διοργανώσει διαμαρτυρία των κατοίκων στην πλατεία Παραμάνα της Θέρμης και να παλέψουμε όλοι μαζί για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής έτσι ώστε να μην μείνουμε μόνον στην απόφαση ψηφίσματος αλλά να περάσουμε σε κινητοποιήσεις. Ο Δ.Σ. Πράτανος Απόστολος δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από την κινδυνολογική έξαρση με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα τόσο από τον Δήμαρχο, όσο και από τον κο Καρκατζούνη, καθώς σχηματίζεται η εντύπωση ότι δημεύονται οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ευχήθηκε η ΚΕΔΕ και τα όργανα της Αυτοδιοίκησης να έδειχνε την ίδια αντίδραση όταν κατακρεουργούνταν οι Δήμοι. Τόνισε ότι διαφωνεί με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αλλά με την υποχρεωτική αυτή νομική ρύθμιση, η οποία δε θα γίνει κανόνας, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για την υποχρεωτική μετακίνηση των διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδας και την ευθύνη να μη διαταραχθεί ούτε στο ελάχιστο η ρευστότητα ούτε καν προσωρινά.. Αναρωτήθηκε γιατί η επιλογή της τοποθέτησης των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας είναι κατ ανάγκη κακό, όταν στις εμπορικές τράπεζες το επιτόκιο είναι κάτω από 1%, ιδίως στις μη προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ στην Τράπεζα της Ελλάδας είναι 2,5%.

5 Εξήγησε ότι ο λόγος που επιλέχθηκε η Π.Ν.Π. ήταν η μη ύπαρξη κάποιου νομοσχεδίου αυτή τη στιγμή που να συζητείται στη Βουλή ώστε να περάσει ως τροπολογία. Αναφέρθηκε στην πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες έκοβαν συνεχώς πόρους και προσωπικό από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να εξοικονομήσουν πόρους προς ικανοποίηση απαιτήσεων των δανειστών, και υπονόμευαν συνειδητά την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. Όσον αφορά την Π.Ν.Π. επί της ουσίας δίνει στην κυβέρνηση, αν χρειαστεί, τη δυνατότητα να κάνει ένα προσωρινό χειρισμό για εσωτερική ανακύκλωση της υφιστάμενης μεταξύ των φορέων της γενικής κυβέρνησης ρευστότητας. Δηλαδή θα αντλήσει για 15 ημέρες με την έκδοση repos, μέσω των διαθεσίμων των Ο.Τ.Α., τα ταμειακά διαθέσιμα που χρειάζονται προσωρινά. Η έκδοση των repos είναι δυνητική για την κυβέρνηση και δεν έχει υλοποιηθεί προς το παρόν. Η διαδικασία αυτή είναι διαδεδομένη σε πολλές χώρες του κόσμου και εύλογη. Διασφαλίζονται πλήρως με τον συγκεκριμένο χειρισμό οι Ο.Τ.Α. καθώς είναι ασφαλέστερη τοποθέτηση και αποδοτικότερη σε αρκετές περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό πολλοί Δήμοι και Περιφέρειες το έχουν ήδη πράξει ανεξάρτητα από την Π.Ν.Π. Τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι οποτεδήποτε διαθέσιμα στους φορείς. Σε περίπτωση που εκδοθούν repos αυτά θα έχουν αποκλειστικά βραχυχρόνια διάρκεια και θα αφορούν μόνον τα διαθέσιμα που οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν έχουν άμεσα ανάγκη. Μισθοδοσία και λοιπές τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Σε υποθετική περίπτωση που κάποιος Δήμος ή κάποια Περιφέρεια υποστεί από αυτόν τον σχεδιασμό ζημία προβλέπεται ρητά ότι έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δημόσιο. Μόνο με ένα οικονομικά και δημοσιονομικά στιβαρό κράτος μπορεί να εγγυάται τη βιωσιμότητα και την οικονομική στήριξη των Ο.Τ.Α. Αν το κράτος χρεοκοπήσει και οι Δήμοι θα είναι χρεωκοπημένοι. Η σημερινή κυβέρνηση ακόμα και στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει ήδη αποδείξει ότι στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση όχι μόνον σε θεσμικό επίπεδο αλλά και στο πεδίο της οικονομικής τους επιβίωσης. Αυτό που ζητά τώρα είναι μια ελάχιστη και προσωρινή διευκόλυνση με εξασφαλισμένα όλα τα δικαιώματα των Ο.Τ.Α. Κλείνοντας ο Δήμαρχος πρότεινε να εκδοθεί ομόφωνο ψήφισμα, σύμφωνα με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, γιατί πρόκειται για μία πρωτόγνωρη ενέργεια της κυβέρνησης να επεμβαίνει στο ταμείο του Δήμου, στα χρήματα με τα οποία αντιμετωπίζεται η καθημερινότητα των δημοτών, έτσι ώστε η Αυτοδιοίκηση να στείλει άμεσα ένα μήνυμα στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, ότι κάνει λάθος με αυτό τον τρόπο που ενεργεί. Πρέπει να αντιδράσουμε ως Αυτοδιοίκηση γιατί έχουμε ουσιαστικό και πολιτικό πρόβλημα. Επεσήμανε ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο διαχρονικά και με συνέπεια αντιδρούσε λαμβάνοντας σκληρά ψηφίσματα και καταδικάζοντας όλες τις περιπτώσεις που με Π.Ν.Π. ή διαφορετικά μείωναν τους πόρους ή επενέβαιναν στα εσωτερικά των Δήμων. Τόνισε ότι όλοι θέλουμε να πετύχει η κυβέρνηση για την χώρα μας και γι αυτό το λόγο δεν διαμαρτυρηθήκαμε για την παρακράτηση του 20% από τα παρακρατηθέντα από τις αρχές της χρονιάς, για την παρακράτηση του 4%, 5% και του 1% από τους ΚΑΠ για την εξυγίανση των υπό χρεοκοπία Δήμων εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και την χρηματοδότηση των έργων του «ΘΗΣΕΑ» που έχουν διακοπεί. Όσον αφορά την άμεση διάθεση και το χρονικό διάστημα της Π.Ν.Π., όπως προέκυψε από τη συζήτηση στην ΚΕΔΕ, πρόκειται για διάστημα 3 μηνών που ανανεώνεται και για να πάρει χρήματα ο Δήμος θα πρέπει να ειδοποιεί αποδεδειγμένα για τις ανάγκες που έχει και θα πρέπει να συμφωνεί και η κυβέρνηση. Σε άλλες χώρες πχ. Γερμανία, Σουηδία, Πορτογαλία έχει γίνει ανάλογη μεταφορά αλλά με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, με συγκεκριμένες αποδόσεις και μετά από διάλογο και συμφωνία με την Αυτοδιοίκηση. Είμαστε υποχρεωμένοι αυτή την στιγμή να καταδικάσουμε αυτό για να μην επαναληφθεί. Είναι χειρότερο όσων έκαναν οι προηγούμενοι. Τέλος, τόνισε ότι η ΚΕΔΕ με την απόφασή της δίνει διέξοδο στην κυβέρνηση να πάρει πίσω την ΠΝΠ, να συνομιλήσει με την Αυτοδιοίκηση και να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή και τότε συνυπολογίσουμε και την κατάσταση της χώρας, τη δυνατότητα του Δήμου και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους πολίτες που μας έστειλαν εδώ, θα αποφασίσουμε.

6 Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και του Δημάρχου, το ψήφισμα απόφαση της ΚΕΔΕ, την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 41/Α / ), και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με πλειοψηφία Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα : «Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης : 1. Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π., με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της. 2. Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, γι αυτό καλεί την Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π. και στη συνέχεια, να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ένας ειλικρινής διάλογος, προκειμένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. 3. Μέχρι τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 7 ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, δεν θα εφαρμόσει όσα προβλέπει η Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του, καθώς και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στη στοιχειώδη λειτουργία του. 4. Θα συμμετάσχει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μαζί με το προσωπικό του Δήμου, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 5. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα που θα μας δοθεί, με σκοπό να ακυρώσουμε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π. 6. Αναλαμβάνει σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες με έγκυρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης. Το παραπάνω ψήφισμα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Οι Δ.Σ. Πράτανος Απόστολος, Ιωσηφίδης Ιωάννης, Σαραφιανός Χρήστος, Αγοραστούδη Ευγενία, Χρυσοστομίδου - Σαμαρά Όλγα και Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος απείχαν της ψηφοφορίας θεωρώντας βεβιασμένη την άμεση κατάθεση ψηφίσματος πριν λάβουν γνώση του συνόλου των όσων έχουν συμβεί και της ίδιας της ΠΝΠ, και ζήτησαν να τεθεί θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 164/2015. Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 118/2015 ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της υπ αριθμ. 64/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

15) Ζαχαριάδης 16) Ετόγλου 17) Μλεκάνης 18) Χρυσοχοΐδης 19) Καλαϊτσίδης 20) Παπαδόπουλος 21) Σιδερά 22) Παπαεμμανουήλ 23) Καλφόπουλος 24) Στεφανίδης

15) Ζαχαριάδης 16) Ετόγλου 17) Μλεκάνης 18) Χρυσοχοΐδης 19) Καλαϊτσίδης 20) Παπαδόπουλος 21) Σιδερά 22) Παπαεμμανουήλ 23) Καλφόπουλος 24) Στεφανίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16 ης /17-06-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 278/2015 ΘΕΜΑ: Δημιουργία (άνοιγμα) λογαριασμού στην Τράπεζα της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΛΤΑIΡΟΣ. Ο Δήμος Θέρμης τάχθηκε κατά της λειτουργίας λατομείου στο Λιβάδι

ΒΟΛΤΑIΡΟΣ. Ο Δήμος Θέρμης τάχθηκε κατά της λειτουργίας λατομείου στο Λιβάδι Τεύχος 60 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Διανέμεται δωρεάν MΗΝΙΑIΑ EΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩHΣ ΣΤΗ ΘEΡΜΗ Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ μέχρι θανάτου για το δικαίωμά σου να το λες ΒΟΛΤΑIΡΟΣ Τ ην Ζημιές σε Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

Aιτήσεις για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς

Aιτήσεις για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς 29 Ιουνίου - 5 Ιούλιου θα πραγµατοποιηθεί το 5ο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονης µουσικής «ΣΥΝΘΕΡΜΙΑ plus 2015» ΣΕΛ. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2015 Τεύχος 155 Τιµή: 0.001 ευρώ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρνητική γνωµοδότηση για τη

Διαβάστε περισσότερα

ελέγχου του νέου δήμου. Τις ελάχιστες υποχρεωτικές λειτουργίες-υπηρεσίες

ελέγχου του νέου δήμου. Τις ελάχιστες υποχρεωτικές λειτουργίες-υπηρεσίες editorial Επιστροφή στο μέλλον, λοιπόν. Μετά από, σχεδόν, μια δεκαετία έντονων συζητήσεων, εξαγγελιών περί μεταρρύθμισης και επανίδρυσης του κράτους, αλλά και διαψεύσεων φαίνεται πως, επιτέλους, δρομολογείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

δηµάρχων για τη µεταφορά

δηµάρχων για τη µεταφορά Ανανεωµένο κατά 54,5% το δηµοτικό συµβούλιο εκαοκτώ νέα πρόσωπα περιλαµβάνει το ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης, το οποίο ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Σεπτεµβρίου για την επόµενη πενταετία. ΣΕΛ. 05 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 2 3 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικές εκλογές στη Θέρμη: Όλοι ευχαριστημένοι Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών

Δημοτικές εκλογές στη Θέρμη: Όλοι ευχαριστημένοι Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών Τεύχος 51 IOYNIOΣ 2014 Διανέμεται δωρεάν MΗΝΙΑIΑ EΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩHΣ ΣΤΗ ΘEΡΜΗ Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ μέχρι θανάτου για το δικαίωμά σου να το λες ΒΟΛΤΑIΡΟΣ Μετρούν τις «πληγές»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ESS PO MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H S T PR X+7 P S RE SS PO T K.E.M.Π. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ K A P O Λ O Y 2 4 1 0 4 3 7 A Θ H N A E T O Σ 1 5 ο Φ Y Λ Λ O 1 6 2 ο Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

του Ελληνικού λαού και της χώρας. Όλοι μαζί οι απεργοί και διαδηλωτές ένωσαν τις φωνές τους και είπαν

του Ελληνικού λαού και της χώρας. Όλοι μαζί οι απεργοί και διαδηλωτές ένωσαν τις φωνές τους και είπαν MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H KAPOΛOY 24 104 37 AΘHNA ETOΣ 15ο ΦYΛΛO 157ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 KΩΔIKOΣ EΛ.TA. 3744 TIMH ΦYΛΛOY 0.10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για : α)ψήφιση πίστωσης ύψους 93.947.40 Ευρώ σε βάρος των Κ.Α.45-6662.004, 45-6662.005, 30-6662.021 και 30-6662.009

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδρούν οι δήµοι. Στην απόφαση της κυβέρνησης για µεταφορά των... ταµειακών διαθεσίµων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ψάχνω την Αριστερά

Αντιδρούν οι δήµοι. Στην απόφαση της κυβέρνησης για µεταφορά των... ταµειακών διαθεσίµων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ψάχνω την Αριστερά ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΜΑΣΚΙ Προπονητής ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 421 ΤΙΜΗ 0,10 Ψάχνω την Αριστερά σελ 16 Γράφει ο Ν. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ σελ 8 Αντιδρούν οι δήµοι Στην

Διαβάστε περισσότερα