ΘΕΜΑ 1: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά της διακήρυξης 63/2014 για την ανάδειξη ανάδοχων «Προμήθειας Οξυγόνου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 1: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά της διακήρυξης 63/2014 για την ανάδειξη ανάδοχων «Προμήθειας Οξυγόνου»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 22/ Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1: Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά της διακήρυξης 63/2014 για την ανάδειξη ανάδοχων «Προμήθειας Οξυγόνου» Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ / εισήγηση του Υποδιευθυντή Οικονομικού κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ, η οποία έχει ως εξής: Θέτουμε υπόψη σας: 1. Την αριθμ. πρωτ. 6311/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/β/ ) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ Την αριθμ. 1974/ (ΦΕΚ 1053/β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών να καθορίσουν το φορέα διενέργειας για τις λοιπές προμήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2013 και για τις οποίες δεν έχει οριστεί αναθέτουσα αρχή με την Απόφαση. 3. Το αριθμ. πρωτ / αίτημά μας προς τη 2 η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με το οποίο αιτούμαστε την έγκριση εξουσιοδότησης για την διενέργεια διεθνών διαγωνισμών μεταξύ των οποίων ήταν και αυτός της προμήθειας οξυγόνου, σύμφωνα με το ΠΠΥΥ Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Διοίκησης της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με το οποίο ορίζεται το νοσοκομείο μας ως φορέας διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 5. Την αριθμ. πρωτ. 17/ (θέμα 3 ο ) Απόφαση της ΕΠΥ με την αποφασίζεται η εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής. 6. Την παράγραφο Ε της αριθμ. 1974/ (ΦΕΚ 1053/β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με την οποία συνεχίζεται και για το ΠΠΥΥ 2013 η ισχύς της αριθμ /2011 (ΦΕΚ 2957/β/2011) απόφασης Υφυπουργού Υγείας για την εξαίρεση της διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών.

2 7. Την παράγραφο 2 του αριθμ. πρωτ / εγγράφου της Διοίκησης της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με τις οποίες εξουσιοδοτείται η Διοίκηση του Νοσοκομείου για την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και ενστάσεων των διαγωνισμών. 8. Την υπ αριθμ. 18/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του διαγωνισμού και η εξουσιοδότηση του κ. Διοικητή για την σύσταση επιτροπών. (ΑΔΑ 7Τ Κ-927) 9. Την αριθμ. 294/ Πράξη Διοικητή με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή ορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. 10. Το αριθμ. πρωτ / πρακτικό κατάθεσης των τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής. 11. Το γεγονός ότι οι τεχνικές προδιαγραφές τέθηκαν σε διαβούλευση για μια βδομάδα (23/9/2014 έως 30/9/2014) στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου 12. Την αριθμ. 63/2014 προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας οξυγόνου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε. στις 30/9/ Το γεγονός ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός έχει ορισθεί να διενεργηθεί στις 1/12/ Την αριθμ. πρωτ / προσφυγή της εταιρείας «Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» κατά της διακήρυξης του διεθνή διαγωνισμού 63/ Την αριθμ. 348/ Πράξη Διοικητή με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή αξιολόγησης προσφυγών του διαγωνισμού. 16. Την αριθμ. πρωτ / προσφυγή της εταιρείας «AIR LIQUIDE HELLAS AEBE» κατά της διακήρυξης του διεθνή διαγωνισμού 63/ Το γεγονός ότι και οι δύο προσφυγές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 18. Το αριθμ. πρωτ / πρακτικό εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών της αρμόδιας επιτροπής. Το οποίο έχει ως εξής: «Σήμερα και ημέρα Πέμπτη, η επιτροπή ενστάσεων προσφυγών του 63/2014 διαγωνισμού για την «Προμήθεια οξυγόνου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για ένα έτος» που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 348/ Πράξη Διοικητή, συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία του Νοσοκομείου για να εξετάσουμε τις αριθμ. πρωτ / & 22628/ προδικαστικές προσφυγές των εταιρειών «Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» και «AIR LIQUIDE HELLAS AEBA» κατά της εν λόγω διακήρυξης. Α. Για την υπ' αριθμ. πρωτ 22054/ προσφυγή της εταιρείας «Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» επισημαίνουμε τα κάτωθι:

3 1) Η διαστασιολόγηση του συστήματος έγινε με βάση τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου (Γ.Ν.Ρ.) λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως μέση ζήτηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η οποία προφανώς είναι μεγαλύτερη της μέση ετήσιας κατανάλωσης καθώς και ζήτηση αιχμής, επίσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η οποία είναι σαφώς ακόμα μεγαλύτερη. Δεν μπορεί να συγκρίνεται η μέση ετήσια κατανάλωση των 20Νm3/h που έχει προκύψει από την κατανάλωση υγρού οξυγόνου τα τελευταία χρόνια, με την ζήτηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και δη με την ζήτηση αιχμής την οποία πρέπει να καλύπτει από μόνη της η μια γραμμή παραγωγής οξυγόνου ώστε η δεύτερη γραμμή να παραμένει πραγματικά ως εφεδρεία. Επιπλέον, ελήφθη υπόψη η επικείμενη λειτουργία αναπνευστήρων σε δωμάτια κλινικών (όπως ζητήθηκε από τον διευθυντή της ΜΕΘ και εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου) λόγω της ανάγκης που παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αυξημένου τουρισμού. Επίσης, ελήφθη υπόψη η πολύ πιθανή δημιουργία νέων τμημάτων καθώς δρομολογείται η κατασκευή Μονάδας Ακτινοθεραπείας και επιπλέον στο Νοσοκομείο υπάρχει Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών η οποία αυτή την στιγμή είναι ανενεργή λόγω έλλειψης προσωπικού και ενδεχομένως να λειτουργήσει στο μέλλον. Πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι μια μικρή αύξηση της διαστασιολόγησης των μηχανημάτων λόγω των προαναφερθέντων, της εγκατάστασης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του οικίσκου αντισταθμίζεται πλήρως από το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση του συνολικού κόστους παραγωγής του οξυγόνου, η κατανάλωση του ρεύματος από το συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, το οποίο είναι σχεδόν ίσης δυναμικότητας με το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμηθεύτηκε συγκρότημα με δύο γραμμές παραγωγής, με δυνατότητα παροχής έκαστης γραμμής παραπλήσιας αυτής που ζητήθηκε από εμάς ενώ επιπλέον ζητήθηκαν τρεις αεροσυμπιεστές. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν προκαλείται αδικαιολόγητη και υπέρογκη δαπάνη για τον ενδιαφερόμενο που θα επιλέξει να προμηθεύσει μηχανήματα παραγωγής οξυγόνου και η κατανάλωση αιχμής των 25Νm3/h διατυπώνεται αυθαίρετα στην προσφυγή. 2) Η επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών των μηχανημάτων έγινε κατόπιν σχετικής μελέτης τα βασικότερα στοιχεία της οποίας κατατέθηκαν στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 3) Με βάσει την παρούσα διακήρυξη το Γ.Ν.Ρ. επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων και όχι τεράστια σπατάλη όπως επισημαίνεται στην προσφυγή. Συγκεκριμένα, με τα έως σήμερα δεδομένα το Γ.Ν.Ρ. δαπανά περίπου ετησίως για προμήθεια υγρού οξυγόνου (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων: οξυγόνου, καραβιού, βυτίου και ενοικίου δεξαμενών) ενώ με τον νέο διαγωνισμό η συνολική δαπάνη θα είναι λιγότερη από ,45. Επιπλέον, αν προκύψει μειοδότης που θα

4 εγκαταστήσει μηχανήματα παραγωγής οξυγόνου, τότε στην περίπτωση που κλείσουν τα δυο χρόνια τότε η εξοικονόμηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη αφού τα μηχανήματα θα παραμείνουν στο Γ.Ν.Ρ. με το συμβολικό αντίτιμο των Η μέχρι σήμερα ετήσια δαπάνη μας σε υγρό οξυγόνο είναι αρκετά γνωστή στο Υπουργείο Υγείας. 4) Η συγκεκριμένη διακήρυξη δεν θέτει σε προνομιακή θέση και ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση τους λοιπούς διαγωνιζομένους που θα επιλέξουν την προμήθεια δεξαμενών και υγρού οξυγόνου και αυτό γιατί ήδη σε σχέση με τον προηγούμενο διεθνή διαγωνισμό η εταιρεία που θα προσφέρει υγρό οξυγόνο θα έχει τόσο την οικονομική επιβάρυνση του ναύλου του βυτίου συνολικού ετήσιου κόστους τουλάχιστον (ενώ μπορεί να φτάσει και τις ) και επιπλέον έχει την υποχρέωση της εύρεσης του καραβιού αρμοδιότητα που μέχρι σήμερα έχει το Γ.Ν.Ρ. ευθύνη ιδιαιτέρως σημαντική. 5) Το εμβαδό του προκατασκευασμένου οικίσκου προδιαγράφεται να καταλαμβάνει ελάχιστη επιφάνεια 55m2 και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις προδιαγραφές όσον αφορά στην μέγιστη επιφάνεια που πρέπει να καταλαμβάνει. Επιπλέον, έχει διερευνηθεί η δυνατότητα το όλο συγκρότημα να τοποθετηθεί εντός του κτιριακού συγκροτήματος, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πρόσφορος χώρος. 6) Σε περίπτωση που μειοδοτήσει εταιρεία που θα εγκαταστήσει μηχανήματα παραγωγής οξυγόνου τότε θα της καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 1/12 της τιμής που θα δώσει για την ενοικίαση των μηχανημάτων για ένα έτος. Το ίδιο ποσό θα καταβάλλεται κάθε μήνα και κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, δεδομένου ότι η πρόθεση του Γ.Ν.Ρ. σε αυτή την περίπτωση είναι να παραμείνουν τα μηχανήματα στο νοσοκομείο μετά το πέρας του δεύτερου έτους με το συμβολικό τίμημα των ) Τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται το κόστος του υγρού οξυγόνου είναι απολύτως σαφή και προκύπτουν από τις προμήθειες των προηγούμενων ετών με μια επιπλέον έκπτωση λόγω της ανάθεσης του κόστους του ναύλου του βυτίου όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο (4). Το Γ.Ν.Ρ. έκρινε και έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα της εναλλακτικής τροφοδοσίας οξυγόνου μέσω παραγωγής του από μηχανήματα που θα εγκαταστήσει εταιρεία με τίμημα μικρότερο αυτού που ήδη δαπανά έως σήμερα και ενδεχομένως με τίμημα αρκετά μικρότερο αφού με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει μεγαλύτερο ανταγωνισμό μέσω των εταιρειών που πλέον δύναται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Με βάσει τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της προσφυγής της εταιρείας «Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ».

5 Β. Για την υπ' αριθμ. πρωτ 22628/ προσφυγή της εταιρείας «AIR LIQUIDE HELLAS AEBA» επισημαίνουμε τα κάτωθι: 1) Το κόστος της κατανάλωσης του ρεύματος σε περίπτωση εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής οξυγόνου δεν συμπεριλήφθηκε καθώς η εταιρεία που θα κληθεί να εγκαταστήσει τα εν λόγω μηχανήματα υποχρεούται: α) να εγκαταστήσει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (γεννήτρια) το οποίο δεν είναι απαραίτητο για την παραγωγή οξυγόνου αλλά όμως ζητείται για την περαιτέρω εξασφάλιση του νοσοκομείου, β) να εγκαταστήσει μηχανήματα μεγαλύτερα από αυτά που θα επαρκούσαν με βάσει τις σημερινές καταναλώσεις, επιβαρύνοντας έτσι κατά ένα ποσό το κόστος της συνολικής προμήθειας των εν λόγω μηχανημάτων. - Η επιπλέον ζήτηση είναι πολύ πιθανόν να συμβεί λόγω της επικείμενης λειτουργίας αναπνευστήρων σε δωμάτια κλινικών (όπως ζητήθηκε από τον διευθυντή της ΜΕΘ και εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου) λόγω της ανάγκης που παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αυξημένου τουρισμού. Επίσης, είναι πιθανή η δημιουργία νέων τμημάτων καθώς δρομολογείται η κατασκευή Μονάδας Ακτινοθεραπείας και επιπλέον στο Νοσοκομείο υπάρχει Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών η οποία αυτή την στιγμή είναι ανενεργή λόγω έλλειψης προσωπικού και ενδεχομένως να λειτουργήσει στο μέλλον. γ) να εγκαταστήσει οικίσκο για την στέγαση των μηχανημάτων, το οποίο επίσης έχει ένα υπολογίσιμο κόστος. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιβάρυνση που υφίστανται οι εταιρείες που θα θελήσουν να προσφέρουν μηχανήματα παραγωγής οξυγόνου αντισταθμίζεται από αυτή της κατανάλωσης ρεύματος για την λειτουργία των μηχανημάτων. Για τους παραπάνω λόγους δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών η κατανάλωση ρεύματος που θα προέλθει από τη λειτουργία των μηχανημάτων παραγωγής οξυγόνου προκειμένου να μην αδικηθούν οι εν λόγω εταιρείες μια εκ των οποίων έκανε ήδη προσφυγή για τον συγκεκριμένο λόγο. 2) Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι: «Όλο το σύστημα παραγωγής Ο2 (συμπιεστές, γεννήτριες, κλπ) θα πρέπει να επιτηρηθεί και από απόσταση, μέσω συστήματος τηλεπιτήρησης που θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από τον προμηθευτή. Το σύστημα τηλεπιτήρησης θα περιλαμβάνει επιπλέον αυτόνομο σταθμό εργασίας στο κέντρο ελέγχου του Νοσοκομείου. Το σύστημα τηλεπιτήρησης, θα είναι ανεξάρτητο από το σύστημα λειτουργίας των συμπιεστών και γεννητριών, και θα μπορεί κάποιος να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα σφάλματα λειτουργίας των συμπιεστών και

6 γεννητριών, την πίεση του πεπιεσμένου αέρα και του παραγόμενου Ο2 τη σχετική υγρασία, την καθαρότητα του παραγόμενου Ο2 κλπ.» Επιπλέον, στο σημείο που αναφέρεστε αναφέρεται ότι: «Ο προμηθευτής οφείλει να πραγματοποιεί έλεγχο ανά τρίμηνο από ως προς την καθαρότητα του παραγόμενου οξυγόνου και τη σωστή λειτουργία των οργάνων ελέγχου». Επομένως, ήδη αναφέρεται η συνεχής παρακολούθηση της καθαρότητας του παραγόμενου οξυγόνου σε πραγματικό χρόνο και επιπλέον ζητείται από την εταιρεία να πραγματοποιεί ελέγχους των οργάνων μέτρησης ανά τρίμηνο προκειμένου αυτά να αναβαθμονομούνται (calibration). 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6.5 (σελίδες 45-47) αφορούν μόνο τους προσφέροντες μηχανήματα παραγωγής οξυγόνου. Με βάσει τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της προσφυγής της εταιρείας «AIR LIQUIDE HELLAS AEBA» εκτός του 3 ου λόγου για τον οποίο έγινε η ανωτέρω διευκρίνιση. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εισηγούμεθα 1. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ / πρακτικού εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο αποφασίζετε η απόρριψη των αριθμ / και 22628/ προσφυγών των εταιρειών «Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» και «AIR LIQUIDE HELLAS AEBE» αντίστοιχα. 2. Την κοινοποίηση της παρούσας στις ενδιαφερόμενες εταιρείες. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει: 1. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ / πρακτικού εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο αποφασίζετε η απόρριψη των αριθμ / και 22628/ προσφυγών των εταιρειών «Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» και «AIR LIQUIDE HELLAS AEBE» αντίστοιχα.

7 2. Ειδικότερα για τη προσφυγή της εταιρείας «AIR LIQUIDE HELLAS AEBE» και συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του ρεύματος στην περίπτωση ενοικίασης των μηχανημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όσα αναφέρονται στην προσφυγή, την άποψη της επιτροπής αλλά και τους όρους της διακήρυξης αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την προσφυγή στηριζόμενη, (εκτός των λόγων που αναφέρει η επιτροπή) κυρίως στα μακροχρόνια οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση των μηχανημάτων, αφού σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα μηχανήματα μετά το πέρας της διετίας θα περιέλθουν στην κυριότητα του νοσοκομείου. 3. Την κοινοποίηση της παρούσας στις ενδιαφερόμενες εταιρείες. 4. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΟΔΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΨΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 54.14

Αριθμός Διακήρυξης : 54.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/11/2013 Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ : 2810-368448 FAX : 2810-214481

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/11/2013 Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία ΤΗΛ : 2810-368448 FAX : 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΑΔΑ: «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΑΔΑ: «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ DEVELOPMEN ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2015.07.08 12:17:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ. 16763/13-8-14 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ. 16763/13-8-14 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Χατζήπαπα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003010589 2015-09-02

15PROC003010589 2015-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 90.14

Αριθμός Διακήρυξης: 90.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.Ν.Η. Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα