Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 206/ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ της 21ης Μαΐου 2014 Περιεχόμενα I. ΟΡΙΣΜΟΙ II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ A. Η με ηλεκτρονικά μέσα διαβίβαση μέσω της εφαρμογής e-curia B. Η διαβίβαση σε χαρτί III. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ A. Δικόγραφο της προσφυγής Κατάθεση του δικογράφου της προσφυγής Υποχρεωτικώς απαιτούμενα στοιχεία και κανόνες παρουσιάσεως του δικογράφου της προσφυγής Τακτοποίηση του δικογράφου της προσφυγής Προσωρινά μέτρα/διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων B. Υπόμνημα αντικρούσεως και λοιπά διαδικαστικά έγγραφα της έγγραφης διαδικασίας Γ. Επί της αποστολής του πρωτοτύπου σε χαρτί όταν έχει προηγηθεί η αποστολή τηλεομοιοτυπίας Δ. Επί των αιτήσεων εμπιστευτικής μεταχειρίσεως Ε. Επί των αιτήσεων δικαστικής αρωγής ΣΤ. Έκταση των διαδικαστικών εγγράφων IV. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ A. Τόπος διεξαγωγής B. Προετοιμασία της επ' ακροατηρίου συζητήσεως Γ. Διεξαγωγή της επ' ακροατηρίου συζητήσεως Δ. Ιδιαιτερότητες της ταυτόχρονης διερμηνείας Ε. Αναστολή της συνεδριάσεως εν όψει φιλικού διακανονισμού ΣΤ. Περάτωση της επ' ακροατηρίου συζητήσεως V. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ... 61

2 L 206/53 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, έχοντας υπόψη το άρθρο 132 του Κανονισμού Διαδικασίας του εκτιμώντας ότι, για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, επιβάλλεται να παρασχεθούν στους εκπροσώπους των διαδίκων πρακτικές οδηγίες σχετικές με τον τρόπο υποβολής των διαδικαστικών εγγράφων τους και προς διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής της επ' ακροατηρίου συζητήσεως εκτιμώντας ότι η τήρηση των οδηγιών αυτών μειώνει τον αριθμό των αιτημάτων τακτοποιήσεως και το ενδεχόμενο απαραδέκτου λόγω μη τηρήσεως των τυπικών κανόνων εκτιμώντας ότι η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι υπόκειται σε ένα γλωσσικό καθεστώς που αρμόζει σε μια Ένωση με πολλές επίσημες γλώσσες εκτιμώντας ότι είναι προς το συμφέρον των διαδίκων στις ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης διαδικασίες να παράσχει το Δικαστήριο αυτό σύντομες απαντήσεις στα ζητήματα επί των οποίων οι εκπρόσωποι των διαδίκων επιθυμούν συχνά να έχουν καλύτερη ενημέρωση και να θέσει στη διάθεσή τους εργαλεία που να τους καθοδηγούν ώστε να συντάσσουν με πρόσφορο τρόπο τα διαδικαστικά έγγραφά τους εκτιμώντας ότι, για την εύρυθμη διεξαγωγή των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει να παρασχεθούν στους ενδιαφερομένους πρακτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων δικαστικής αρωγής, καθώς και για τη διεξαγωγή της προφορικής διαδικασίας εκτιμώντας ότι, προς το συμφέρον των διαδίκων και για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και προκειμένου να μπορεί το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να αφιερώνει σε κάθε διάδικο το ανάλογο μέρος του διαθέσιμου χρόνου του προς εξέταση της υποθέσεώς του, πρέπει τα διαδικαστικά έγγραφα να έχουν όσο το δυνατόν συντομότερη διατύπωση αναλόγως της φύσεως των πραγματικών περιστατικών και της περιπλοκότητας των θιγομένων ζητημάτων ότι επιβάλλεται, συνεπώς, να καθοριστεί η μέγιστη έκταση των διαδικαστικών εγγράφων που κατατίθενται ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης ότι, ωστόσο, η έκταση των διαδικαστικών εγγράφων πρέπει να είναι αρκούντως ελαστική ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες ορισμένων υποθέσεων αποφασίζει τη θέσπιση των ακόλουθων πρακτικών οδηγιών: I. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Όλοι οι ορισμοί του άρθρου 1 του Κανονισμού Διαδικασίας ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο και για τις παρούσες οδηγίες. II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2. Η κατάθεση και η επίδοση (διαβίβαση) διαδικαστικών εγγράφων μεταξύ των διαδίκων και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να διενεργούνται: αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της εφαρμογής e-curia ή με αποστολή του διαδικαστικού εγγράφου σε χαρτί. A. Η με ηλεκτρονικά μέσα διαβίβαση μέσω της εφαρμογής e-curia 3. Η με ηλεκτρονικά μέσα διαβίβαση μέσω της εφαρμογής e-curia χαρακτηρίζεται από: α) τη δημιουργία ενός ονομαστικού λογαριασμού προσβάσεως με τον οποίο οι εκπρόσωποι των διαδίκων μπορούν να συνδέονται χρησιμοποιώντας τον κωδικό αναγνωρίσεως του χρήστη και το προσωπικό συνθηματικό τους β) την απουσία οποιασδήποτε αποστολής σε χαρτί των διαδικαστικών εγγράφων και των παραρτημάτων τους εκ μέρους των διαδίκων τα διαδικαστικά έγγραφα λογίζονται ως πρωτότυπα εφόσον περιέρχονται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης με τον τρόπο αυτόν, χωρίς να χρειάζεται να φέρουν την ιδιόχειρη υπογραφή του εκπροσώπου και χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή επικυρωμένων αντιγράφων

3 L 206/ γ) την επίδοση των διαδικαστικών εγγράφων των λοιπών διαδίκων καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και κάθε άλλης αλληλογραφίας διά της ιδίας οδού η επίδοση λαμβάνει χώρα κατά την πρόσβαση στο έγγραφο μέσω της εφαρμογής αυτής ή, αν δεν ζητηθεί πρόσβαση, λογίζεται ότι έλαβε χώρα μετά το πέρας της εβδόμης ημέρας που έπεται της ημέρας της αποστολής του περιλαμβάνοντος τη σχετική ειδοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δ) οι εφαρμοστέοι κανόνες καθορίζονται στην απόφαση 3/2011 του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, ληφθείσα κατά τη γενική συνέλευση της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-curia (ΕΕ C 289, σ. 11), καθώς και στους Όρους χρησιμοποιήσεως της εφαρμογής e-curia και στον Οδηγό χρήσεως της εφαρμογής e-curia ο οποίος διευκρινίζει επίσης τον τρόπο χρησιμοποιήσεως της εφαρμογής e-curia από βοηθό του εκπροσώπου (όλα τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο 4. Η διαβίβαση διαδικαστικού εγγράφου σε χαρτί περιλαμβάνει: B. Η διαβίβαση σε χαρτί α) την απαραίτητη κατάθεση σε χαρτί όλων των διαδικαστικών εγγράφων και των παραρτημάτων τους, δεόντως υπογεγραμμένων από τον εκπρόσωπο κάθε διαδικαστικό έγγραφο καθώς και τα παραρτήματά του πρέπει να συνοδεύονται από επτά επικυρωμένα αντίγραφα προς τήρηση των προθεσμιών, της αποστολής σε χαρτί μπορεί να προηγηθεί η αποστολή με τηλεομοιοτυπία, η οποία λαμβάνεται υπόψη εφόσον το πρωτότυπο του διαδικαστικού εγγράφου σε χαρτί περιέλθει στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης εντός δέκα ημερών από την αποστολή της τηλεομοιοτυπίας (βλ. σημεία 36 επ. των παρουσών οδηγιών) β) την επίδοση των διαδικαστικών εγγράφων των λοιπών διαδίκων καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και κάθε αλληλογραφίας της Γραμματείας με τους διαδίκους με τον επιλεγέντα τρόπο επιδόσεως: με συστημένη ταχυδρομική αποστολή έναντι αποδείξεως παραλαβής (η επίδοση λογίζεται ότι έλαβε χώρα με την κατάθεση της συστημένης αποστολής στο Ταχυδρομείο του Λουξεμβούργου), με τηλεομοιοτυπία ή μέσω της εφαρμογής e-curia. III. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ A. Δικόγραφο της προσφυγής 1. Κατάθεση του δικογράφου της προσφυγής 5. Κάθε δικόγραφο προσφυγής απευθύνεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και πρέπει να είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις των άρθρων 45 και 50 του Κανονισμού Διαδικασίας. 6. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο δικόγραφο της προσφυγής καθώς και τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται σ' αυτό απαριθμούνται στα άρθρα 45, παράγραφοι 1 και 2, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και 50 του Κανονισμού Διαδικασίας. 7. Τα άρθρα 31, παράγραφος 2, και 53, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας αφορούν το έγγραφο νομιμοποιήσεως το οποίο οφείλει να καταθέσει στη Γραμματεία ο δικηγόρος του προσφεύγοντος και ο σύμβουλος ή ο δικηγόρος που επικουρεί ενδεχομένως τον εκπρόσωπο του καθού. Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 19 του Οργανισμού προβλέπει την αρχή της υποχρεωτικής εκπροσωπήσεως ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως, με εξαίρεση τα κράτη μέλη και τα άλλα κράτη που μετέχουν στη Συμφωνία ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), καθώς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπούνται από τους νομίμους εκπροσώπους τους, οι διάδικοι οφείλουν να εκπροσωπούνται από δικηγόρο έχοντα ικανότητα παραστάσεως ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους ή άλλου συμβαλλομένου στη Συμφωνία ΕΟΧ κράτους. Πάντως, η υποχρεωτική εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν ισχύει στη διαδικασία με την οποία ζητείται η χορήγηση δικαστικής αρωγής (βλ., συναφώς, τον τίτλο III, κεφάλαιο E, των παρουσών οδηγιών). 8. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι, μολονότι δεν απαιτείται γραπτή εντολή εκ μέρους του διαδίκου προς τον επιφορτισμένο με την εκπροσώπησή του δικηγόρο κατά την κατάθεση της προσφυγής, κάθε μεταβολή του αριθμού και του ονόματος του/των δικηγόρου(-ων) (π.χ. αντικατάσταση ενός δικηγόρου με άλλον, παρουσία επιπλέον δικηγόρου, ανάκληση της εντολής προς έναν από τους δικηγόρους που κατέθεσαν το δικόγραφο της προσφυγής) πρέπει να γνωστοποιείται στη Γραμματεία εγγράφως και αμελλητί. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως ενός δικηγόρου με άλλον, απαιτείται γραπτή εντολή προς τον νέο δικηγόρο. 9. Ο δικηγόρος του προσφεύγοντος σημειώνει σαφώς στην πρώτη σελίδα του δικογράφου της προσφυγής τη διεύθυνσή του, την επωνυμία του γραφείου του, ενδεχομένως, τους αριθμούς τηλεφώνου και συσκευής fax, καθώς και την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Μεταγενέστερες μεταβολές των στοιχείων αυτών γνωστοποιούνται αμελλητί στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οριστεί ως τόπος επιδόσεων η διεύθυνση του ίδιου του προσφεύγοντος.

4 L 206/ Προσφυγή κατατιθέμενη μέσω της εφαρμογής e-curia δεν χρειάζεται να φέρει οπωσδήποτε ιδιόχειρη υπογραφή. Αντιθέτως, όταν πρόκειται για προσφυγή κατατιθέμενη σε χαρτί, η ιδιόχειρη και ευανάγνωστη υπογραφή του δικηγόρου πρέπει να τίθεται στο τέλος του δικογράφου της προσφυγής. Δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση ανυπόγραφου δικογράφου. Δεν επιτρέπεται καμία τεχνική μέθοδος θέσεως υπογραφής, όπως είναι η σφραγίδα, η προσομοίωση υπογραφής (fac-similé), η φωτοτυπία κ.λπ. Σε περίπτωση πλειόνων εκπροσώπων, αρκεί η υπογραφή ενός εξ αυτών. Δεν γίνεται δεκτή η κατ' εξουσιοδότηση υπογραφή από άτομο το οποίο δεν είναι εκπρόσωπος του προσφεύγοντος, τούτο δε ακόμα και σε περίπτωση που ο υπογράφων είναι συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου στο οποίο ανήκουν οι εκπρόσωποι του διαδίκου. 2. Υποχρεωτικώς απαιτούμενα στοιχεία και κανόνες παρουσιάσεως του δικογράφου της προσφυγής 11. Η γλώσσα διαδικασίας είναι εκείνη που έχει επιλεγεί για τη σύνταξη του δικογράφου της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του παραρτήματος Ι του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραπέμπει στις διατάξεις περί του γλωσσικού καθεστώτος του Γενικού Δικαστηρίου. 12. Προς το συμφέρον των ίδιων των διαδίκων και για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, τα διαδικαστικά έγγραφα είναι όσο το δυνατόν σύντομα, λαμβανομένων υπόψη της φύσεως των πραγματικών περιστατικών και της περιπλοκότητας των θιγομένων ζητημάτων. Το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 1, στοιχείο ε', του Κανονισμού Διαδικασίας, σαφή έκθεση των πραγματικών περιστατικών κατά χρονολογική σειρά, καθώς και χωριστή, ακριβή και κατά ενότητες διαρθρωμένη έκθεση των προβαλλομένων νομικών ισχυρισμών και επιχειρημάτων. Όσον αφορά την έκταση του δικογράφου της προσφυγής, βλ. κεφάλαιο ΣΤ, σημείο Τα αιτήματα της προσφυγής πρέπει να διατυπώνονται με ακρίβεια στην αρχή ή στο τέλος του δικογράφου της προσφυγής και να αριθμούνται. 14. Οι παράγραφοι του κειμένου φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση. 15. Αν ο αριθμός των προσφευγόντων είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 4, για τη μεταγενέστερη διευκόλυνση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στο δικόγραφο της προσφυγής επισυνάπτεται κατάλογος με τα ονόματα όλων των προσφευγόντων και την κατοικία τους, καταρτισμένος μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, ο οποίος αποστέλλεται μαζί με το δικόγραφο της προσφυγής στη Γραμματεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση με σαφή μνεία της υποθέσεως την οποία αφορά ο κατάλογος. Ο κατάλογος αυτός θα προσαρτηθεί στο πρωτότυπο της αποφάσεως ή διατάξεως με την οποία περατώνεται η δίκη. 16. Κάθε δικόγραφο προσφυγής πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη της διαφοράς, προοριζόμενη να διευκολύνει τη σύνταξη της ανακοινώσεως που προβλέπει το άρθρο 51, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας και την οποία συντάσσει η Γραμματεία. Η περίληψη υποβάλλεται χωριστά από τα παραρτήματα που μνημονεύονται στο κείμενο της προσφυγής. Η περίληψη αυτή, περιλαμβανόμενη σε έγγραφο καταρτισμένο μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σελίδες και πρέπει επίσης να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση europa.eu, με σαφή μνεία της υποθέσεως την οποία αφορά. Η περίληψη αναρτάται, καταρχήν στο σύνολό της, σε ειδική ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα σχετικής έρευνας. Προς τούτο, η περίληψη της διαφοράς θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνταξή της, οι οποίες εκτίθενται στη σχετική σελίδα του εν λόγω διαδικτυακού τόπου. 17. Κάθε στηριζόμενο στο άρθρο 48 του Κανονισμού Διαδικασίας αίτημα περί παραλείψεως, στις σχετικές με την υπόθεση δημοσιεύσεις, του ονόματος του προσφεύγοντος (αίτημα ανωνυμίας), των ονομάτων άλλων ατόμων ή ορισμένων στοιχείων πρέπει να υποβάλλεται με χωριστό δικόγραφο και να είναι δεόντως αιτιολογημένο. 18. Αν το δικόγραφο της προσφυγής κατατίθεται μετά την υποβολή αιτήσεως δικαστικής αρωγής (βλ. τίτλο IIΙ, κεφάλαιο E, των παρουσών οδηγιών), η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 112, παράγραφος 5, του Κανονισμού Διαδικασίας, η πληροφορία αυτή πρέπει να παρατίθεται στην αρχή του δικογράφου της προσφυγής. Αν το δικόγραφο της προσφυγής κατατίθεται μετά την κοινοποίηση της διατάξεως με την οποία το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφαίνεται επί αιτήσεως δικαστικής αρωγής, το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει επίσης να αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία η διάταξη επιδόθηκε στον προσφεύγοντα. 19. Το δικόγραφο της προσφυγής που κατατίθεται μέσω της εφαρμογής e-curia εμφανίζεται υπό μορφή φακέλων. Προς διευκόλυνση της επεξεργασίας του από τη Γραμματεία, συνιστάται η τήρηση των πρακτικών συμβουλών που περιέχονται στον Οδηγό χρήσεως της εφαρμογής e-curia (βλ. σημείο 3, στοιχείο δ', των παρουσών οδηγιών), δηλαδή: α) οι φάκελοι πρέπει να φέρουν ονομασίες προσδιορίζουσες το έγγραφο (προσφυγή, παραρτήματα μέρος 1, παραρτήματα μέρος 2, συνοδευτική επιστολή, κ.λπ.) β) το κείμενο της προσφυγής πρέπει να μπορεί να αποθηκευτεί απευθείας σε PDF (εικόνα και κείμενο) από το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, χωρίς να χρειάζεται να ψηφιοποιηθεί.

5 L 206/ Κάθε δικόγραφο προσφυγής που κατατίθεται σε χαρτί πρέπει να έχει μορφή που να καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική επεξεργασία των εγγράφων από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως την ψηφιοποίηση των εγγράφων και τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού προγράμματος αναγνωρίσεως χαρακτήρων. Συναφώς, πέραν των απαιτήσεων που περιγράφονται στο σημείο 12 των παρουσών οδηγιών, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) το κείμενο πρέπει να είναι ευανάγνωστο και τυπωμένο μόνο στη μία όψη του φύλλου («recto» και όχι «recto verso») β) τα έγγραφα πρέπει να μην είναι δεμένα ή σταθερά συνδεδεμένα με άλλα μέσα όπως κόλλα, συρραπτικό μηχάνημα, κ.λπ. 21. Επιπλέον, οι σελίδες του δικογράφου της προσφυγής αριθμούνται επάνω δεξιά κατά τρόπο συνεχή, περιλαμβανομένων των τυχόν παραρτημάτων και ενδιαμέσων διαχωριστικών σελίδων. 22. Το δικόγραφο της προσφυγής και όλα τα τυχόν παραρτήματά του που κατατίθενται σε χαρτί πρέπει, δυνάμει του άρθρου 45, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, όπως εξάλλου και τα λοιπά διαδικαστικά έγγραφα, να συνοδεύονται από πέντε έντυπα αντίγραφα για το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης και ισάριθμα προς τους διαδίκους αντίγραφα (επομένως, κανονικά επτά έντυπα αντίγραφα). Στην πρώτη σελίδα κάθε συνόλου αντιγράφων ο δικηγόρος πρέπει να βεβαιώνει, προσθέτοντας την υπογραφή ή τη μονογραφή του, ότι πρόκειται για ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου. 23. Όσον αφορά τα παραρτήματα, οι διάδικοι προβαίνουν σε αυστηρή επιλογή των πρόσφορων για τις ανάγκες της διαφοράς εγγράφων, λαμβανομένων υπόψη των πρακτικών και γλωσσικών περιορισμών που ισχύουν για το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης και τους διαδίκους. Για την περίπτωση καταχρήσεως, βλ. άρθρο 108 του Κανονισμού Διαδικασίας. Ειδικότερα, δεν πρέπει να παρατίθενται στοιχεία στα οποία το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να έχει πρόσβαση (π.χ. η νομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία παραπέμπουν τα διαδικαστικά έγγραφα). Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες τυπικές απαιτήσεις: α) τα παραρτήματα πρέπει να αριθμούνται και να περιλαμβάνουν μνεία του υπομνήματος στο οποίο συνάπτονται (για το δικόγραφο της προσφυγής π.χ., «A.1, A.2» κ.λπ. για το υπόμνημα αντικρούσεως «B.1, B.2» για το υπόμνημα απαντήσεως «C.1, C.2» για το υπόμνημα ανταπαντήσεως «D.1, D.2») και να υποβάλλονται, όταν είναι περισσότερα από τρία, κατά προτίμηση με ενδιάμεσες διαχωριστικές σελίδες μεταξύ τους β) τα παραρτήματα πρέπει να είναι ευανάγνωστα παραρτήματα χωρίς ικανοποιητική ποιότητα εκτυπώσεως δεν γίνονται δεκτά γ) τα παραρτήματα πρέπει να συντάσσονται στη γλώσσα διαδικασίας ή να συνοδεύονται από μετάφραση τα παραρτήματα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές δεν γίνονται, καταρχήν, δεκτά (βλ. το άρθρο 7, παράγραφος 2, του παραρτήματος Ι του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραπέμπει στις διατάξεις περί του γλωσσικού καθεστώτος του Γενικού Δικαστηρίου). Δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 5, των οδηγιών προς τον Γραμματέα, δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από τον κανόνα αυτόν παρά μόνο σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις δ) στην αρχή των παραρτημάτων πρέπει να υπάρχει κατάσταση των παραρτημάτων αυτών, η οποία να αναφέρει, για καθένα από αυτά, τον αριθμό του (π.χ. A.1), τη φύση του (π.χ. «έγγραφο της του κ. X προς την κ. Ψ»), τη σελίδα και την παράγραφο του δικογράφου της προσφυγής όπου μνημονεύεται το παράρτημα αυτό (π.χ. «σ. 7, 17»), τον αριθμό των σελίδων του, καθώς και την υπολογιζόμενη κατά συνεχή αρίθμηση σελίδα από την οποία αρχίζει το παράρτημα ένα παράδειγμα καταστάσεως παραρτημάτων περιλαμβάνεται στο «Υπόδειγμα του δικογράφου της προσφυγής», που είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο ε) τα παραρτήματα δικογράφου προσφυγής που κατατίθεται μέσω της εφαρμογής e-curia πρέπει να περιλαμβάνονται σε έναν ή πλείονες φακέλους χωριστούς από τον φάκελο που περιέχει το δικόγραφο της προσφυγής. Ένας φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει, καταρχήν, όλα τα παραρτήματα. Δεν είναι επιθυμητή η δημιουργία χωριστού φακέλου για κάθε παράρτημα στ) τα παραρτήματα δικογράφου προσφυγής που κατατίθεται μέσω της εφαρμογής e-curia, τα οποία μνημονεύονται στο κείμενο της προσφυγής και τα οποία δεν μπορούν, λόγω της φύσεώς τους, να κατατεθούν μέσω της εφαρμογής e- Curia, μπορούν να διαβιβάζονται χωριστά αποστελλόμενα σε χαρτί κατ' εφαρμογήν του άρθρου 45, παράγραφος 2, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, υπό τον όρον ότι μνημονεύονται στην κατάσταση παραρτημάτων της προσφυγής που κατατέθηκε μέσω της εφαρμογής e-curia. Στην κατάσταση παραρτημάτων πρέπει να προσδιορίζονται τα παραρτήματα που πρόκειται να κατατεθούν χωριστά. Τα παραρτήματα αυτά πρέπει να περιέρχονται στη Γραμματεία το αργότερο δέκα ημέρες μετά την κατάθεση του δικογράφου της προσφυγής μέσω της εφαρμογής e-curia. 3. Τακτοποίηση του δικογράφου της προσφυγής 24. Προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους να διορθώσουν τις τυπικές πλημμέλειες του δικογράφου της προσφυγής, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί σχετική τακτοποίηση. Ο Γραμματέας ζητεί πάντοτε την τακτοποίηση αυτή όταν λείπουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 50, παράγραφος 6, του Κανονισμού Διαδικασίας και στο άρθρο 8, παράγραφος 1, των οδηγιών προς τον Γραμματέα. Η μη τακτοποίηση μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης.

6 L 206/ Δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 1, των οδηγιών προς τον Γραμματέα, τακτοποίηση μπορεί επίσης να ζητηθεί, ανάλογα με τις περιστάσεις της υποθέσεως, όταν ένα δικόγραφο προσφυγής δεν είναι σύμφωνο προς τις παρούσες πρακτικές οδηγίες. 26. Ο Γραμματέας τάσσει προθεσμία στον προσφεύγοντα για την τακτοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 6, του Κανονισμού Διαδικασίας. 27. Στις περιπτώσεις περί των οποίων γίνεται λόγος στο σημείο 24 ανωτέρω, το δικόγραφο της προσφυγής δεν επιδίδεται στον καθού ως έχει. Εφόσον υπάρξει τακτοποίηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η διαδικασία συνεχίζεται. Αν δεν γίνει τακτοποίηση, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει επί του παραδεκτού της προσφυγής. 28. Στις περιπτώσεις περί των οποίων γίνεται λόγος στο σημείο 25 ανωτέρω, ο Γραμματέας αποφασίζει αν η επίδοση πρέπει ή όχι να ανασταλεί. Αν δεν γίνει τακτοποίηση ή σε περίπτωση αμφισβητήσεως, ο Γραμματέας υποβάλλει το ζήτημα στην κρίση του Προέδρου, δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 7, των οδηγιών προς τον Γραμματέα. 4. Προσωρινά μέτρα/διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 29. Κάθε αίτηση αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως και λήψεως άλλων προσωρινών μέτρων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων υποβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κανονισμού Διαδικασίας. B. Υπόμνημα αντικρούσεως και λοιπά διαδικαστικά έγγραφα της έγγραφης διαδικασίας 30. Οι εξηγήσεις και συμβουλές που περιλαμβάνει για τα δικόγραφα προσφυγής το κεφάλαιο A του παρόντος τίτλου ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών για τα λοιπά διαδικαστικά έγγραφα που υποβάλλονται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. 31. Το άρθρο 53, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού Διαδικασίας απαριθμεί τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το υπόμνημα αντικρούσεως. Η εξουσιοδότηση ή οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχει το καθού θεσμικό όργανο στον/στους εκπρόσωπο/εκπροσώπους, σύμβουλο/συμβούλους, και/ή, ενδεχομένως, σε δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 19, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού, πρέπει να προσκομίζεται(-ονται) το αργότερο μαζί με το υπόμνημα αντικρούσεως, αλλά χωριστά από τα τυχόν παραρτήματα. 32. Σχετικά με την έκταση του υπομνήματος αντικρούσεως, βλ. το κεφάλαιο ΣΤ, σημείο Δυνάμει του άρθρου 53, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, τα θεσμικά όργανα επισυνάπτουν συστηματικά στο υπόμνημα αντικρούσεως τις πράξεις γενικής ισχύος τις οποίες μνημονεύουν στις παρατηρήσεις τους και οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μνεία της ημερομηνίας εκδόσεώς τους, της ενάρξεως της ισχύος τους και, ενδεχομένως, της καταργήσεώς τους. 34. Επιπλέον, στην πρώτη σελίδα κάθε διαδικαστικού εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) η ονομασία του διαδικαστικού εγγράφου (υπόμνημα αντικρούσεως, απάντηση, ανταπάντηση, αίτηση παρεμβάσεως, υπόμνημα παρεμβάσεως, ένσταση απαραδέκτου, παρατηρήσεις επί, απαντήσεις στις ερωτήσεις, κ.λπ.) β) ο αριθμός της υποθέσεως (F- /..) εφόσον τον έχει ήδη κοινοποιήσει η Γραμματεία. 35. Οι κανόνες του κεφαλαίου A του παρόντος τίτλου, που διέπουν τις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται ή μπορεί να ζητηθεί η τακτοποίηση του δικογράφου της προσφυγής, έχουν εφαρμογή τηρουμένων των αναλογιών στο υπόμνημα αντικρούσεως και στα λοιπά διαδικαστικά έγγραφα. Γ. Επί της αποστολής του πρωτοτύπου σε χαρτί όταν έχει προηγηθεί η αποστολή τηλεομοιοτυπίας 36. Το πρωτότυπο κάθε διαδικαστικού εγγράφου και, γενικότερα, κάθε έγγραφο αλληλογραφίας που απευθύνεται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων παρεκτάσεως προθεσμιών, και το οποίο δεν έχει διαβιβαστεί στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης μέσω της εφαρμογής e-curia κατατίθεται σε χαρτί στη Γραμματεία. Προς τον σκοπό της τηρήσεως των δικονομικών προθεσμιών, αντίγραφο εγγράφου μπορεί να αποσταλεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης με τηλεομοιοτυπία (αριθμός fax: ) πριν από την κατάθεση του πρωτοτύπου του διαδικαστικού εγγράφου (δυνατότητα παρεχόμενη από το άρθρο 45, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή, στην πρώτη σελίδα του πρωτοτύπου αναγράφεται η μνεία «απεστάλη προηγουμένως με τηλεομοιοτυπία στις», ούτως ώστε να μπορούν εύκολα να ταυτοποιηθούν τα αντίστοιχα διαδικαστικά έγγραφα.

7 L 206/ Κατά το άρθρο 45, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, όταν ένα διαδικαστικό έγγραφο περιλαμβάνει παραρτήματα, το αποστελλόμενο στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης με τηλεομοιοτυπία αντίγραφο μπορεί να περιλαμβάνει μόνο το ίδιο το έγγραφο και την κατάσταση των παραρτημάτων. 38. Προς τον σκοπό της τηρήσεως των δικονομικών προθεσμιών, η κατάθεση υπομνήματος ή διαδικαστικού εγγράφου με τηλεομοιοτυπία λαμβάνεται υπόψη μόνον αν το υπογεγραμμένο πρωτότυπο περιέλθει στη Γραμματεία το αργότερο εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 45, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας προθεσμίας δέκα ημερών από την εν λόγω κατάθεση. Υπενθυμίζεται ότι η δεκαήμερη κατ' αποκοπή παρέκταση λόγω αποστάσεως που προβλέπει το άρθρο 38 του Κανονισμού Διαδικασίας δεν ισχύει για την εν λόγω προθεσμία. 39. Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο κάθε διαδικαστικού εγγράφου αποστέλλεται ευθύς μετά την αποστολή του με τηλεομοιοτυπία, χωρίς να έχει υποστεί διορθώσεις ή τροποποιήσεις. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου και του προηγουμένως κατατεθέντος αντιγράφου, μόνον η ημερομηνία καταθέσεως του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου λαμβάνεται υπόψη προς εκτίμηση της τηρήσεως των δικονομικών προθεσμιών. Δ. Επί των αιτήσεων εμπιστευτικής μεταχειρίσεως 40. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 47, παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού Διαδικασίας, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης λαμβάνει υπόψη μόνον έγγραφα των οποίων οι εκπρόσωποι των διαδίκων έχουν λάβει γνώση και επί των οποίων μπορούσαν να εκφράσουν την άποψή τους (άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας). 41. Ωστόσο, όσον αφορά ορισμένα τμήματα της δικογραφίας που έχουν απόρρητο ή εμπιστευτικό χαρακτήρα, κάθε διάδικος μπορεί να ζητήσει: να μην επιτραπεί σε διάδικο συνεκδικαζομένης υποθέσεως η πρόσβαση σε αυτά (άρθρο 44, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας) να εξαιρεθούν από την ανακοίνωση σε παρεμβαίνοντα διάδικο (άρθρο 87, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας). 42. Κάθε αίτηση εμπιστευτικής μεταχειρίσεως βάσει του άρθρου 44, παράγραφος 3, ή του άρθρου 87, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας πρέπει να υποβάλλεται με χωριστό δικόγραφο. 43. Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι συγκεκριμένη και η εμπιστευτική μεταχείριση να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφορά το σύνολο ενός διαδικαστικού εγγράφου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αφορά το σύνολο κάποιου παραρτήματος. 44. Η αίτηση εμπιστευτικής μεταχειρίσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς τα σχετικά στοιχεία ή χωρία και να περιλαμβάνει σύντομη αιτιολόγηση του απορρήτου ή εμπιστευτικού χαρακτήρα καθενός από τα στοιχεία ή τα χωρία αυτά. 45. Στην αίτηση εμπιστευτικής μεταχειρίσεως επισυνάπτεται μη εμπιστευτικό κείμενο του σχετικού υπομνήματος ή διαδικαστικού εγγράφου, όπου έχουν απαλειφθεί τα στοιχεία ή χωρία τα οποία αφορά η αίτηση. Αν η αίτηση δεν αφορά παρά ένα παράρτημα διαδικαστικού εγγράφου, ολόκληρο το διαδικαστικό αυτό έγγραφο επισυνάπτεται στην αίτηση εμπιστευτικής μεταχειρίσεως. Σε περίπτωση καταθέσεως μέσω της εφαρμογής e-curia, το παράρτημα που αποτελεί αντικείμενο αιτήσεως εμπιστευτικής μεταχειρίσεως αποστέλλεται με χωριστό ηλεκτρονικό φάκελο. Ε. Επί των αιτήσεων δικαστικής αρωγής 46. Δυνάμει των άρθρων 110 επ. του Κανονισμού Διαδικασίας, για την εξασφάλιση αποτελεσματικής προσβάσεως στη δικαιοσύνη μπορεί να χορηγηθεί δικαστική αρωγή. Για την υποβολή της σχετικής αιτήσεως δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 111, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, η σύμπραξη δικηγόρου. 47. Για την υποβολή αιτήσεως δικαστικής αρωγής είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του υποδείγματος που επισυνάπτεται στις παρούσες πρακτικές οδηγίες. Σε περίπτωση αιτήσεως δικαστικής αρωγής υποβληθείσας με άλλον τρόπο πλην της χρησιμοποιήσεως του υποδείγματος, ο Γραμματέας αποστέλλει απάντηση με την οποία υπενθυμίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της χρησιμοποιήσεως του υποδείγματος, το οποίο και επισυνάπτει στην απάντησή του. Το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο από τον διαδικτυακό τόπο 48. Η αίτηση δικαστικής αρωγής, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, υπογράφεται από τον αιτούντα ή τον δικηγόρο του. Πάντως, σε περίπτωση καταθέσεως της αιτήσεως μέσω της εφαρμογής e-curia από τον δικηγόρο του αιτούντος, δεν απαιτείται υπογραφή του δικηγόρου. Μόνον ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον διάδικο ο οποίος ζητεί τη δικαστική αρωγή έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση δικαστικής αρωγής μέσω της εφαρμογής e-curia.

8 L 206/59 ΣΤ. Έκταση των διαδικαστικών εγγράφων 49. Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Διαδικασίας, τα διαδικαστικά έγγραφα που κατατίθενται ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης καταρχήν δεν υπερβαίνουν: α) τις 30 σελίδες, όσον αφορά το δικόγραφο της προσφυγής και το υπόμνημα αντικρούσεως, β) τις 15 σελίδες όσον αφορά τα λοιπά διαδικαστικά έγγραφα. Ο μέγιστος αριθμός σελίδων νοείται με βάση τη χρήση χαρτιού σχήματος A4, μέγεθος χαρακτήρων 12 σε γραμματοσειρά αντίστοιχη της «Times New Roman», διάστιχο 1,5 και περιθώρια τουλάχιστον 2,5 cm. Η μη τήρηση του μέγιστου αριθμού σελίδων επιτρέπεται μόνον λόγω των ιδιαιτέρων περιστάσεων της υποθέσεων απτομένων ιδίως της περιπλοκότητας του νομικού ή πραγματικού πλαισίου της. Η κύρωση λόγω μη τηρήσεως του μεγίστου αριθμού σελίδων είναι, κατά περίπτωση, η αναφερόμενη στα άρθρα 50, παράγραφος 6, 53, παράγραφος 4, 55, παράγραφος 3, 86, παράγραφος 6, 124, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, 125, παράγραφος 3, τέταρτο εδάφιο, 127, παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο, ή 130, παράγραφος 7, του Κανονισμού Διαδικασίας. IV. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ A. Τόπος διεξαγωγής 50. Η κλήση προς συμμετοχή στη δημόσια επ' ακροατηρίου συζήτηση αναφέρει πάντοτε την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και την αίθουσα διεξαγωγής της συνεδριάσεως. Αν κρίνεται από ορισμένο διάδικο ότι, για το σύνολο της επ' ακροατηρίου συζητήσεως ή για συγκεκριμένες ανάγκες, είναι αναγκαία η παρουσία διερμηνέων όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι (για παράδειγμα αν το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έχει διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία διαδίκου που αγνοεί τη γλώσσα διαδικασίας), πρέπει να υποβληθεί σχετικό αιτιολογημένο αίτημα στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αμέσως μετά την παραλαβή της κλήσεως προς συμμετοχή στην επ' ακροατηρίου συζήτηση, ώστε να προβλεφθεί η παρουσία διερμηνέων. 51. Στον διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνεται σχεδιάγραμμα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστηρίου και των χώρων σταθμεύσεως στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση. 52. Για λόγους ασφάλειας, η πρόσβαση στα κτίρια είναι ελεγχόμενη. Οι διάδικοι και οι εκπρόσωποί τους καλούνται να επιδείξουν την ταυτότητα, το διαβατήριο, την επαγγελματική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που φέρει τη φωτογραφία τους. Συνεπώς, τους συνιστάται να προσέρχονται με επαρκές περιθώριο χρόνου πριν από τη συνεδρίαση. B. Προετοιμασία της επ' ακροατηρίου συζητήσεως 53. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων καλούνται να μετάσχουν στην επ' ακροατηρίου συζήτηση με φροντίδα της Γραμματείας μερικές εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή της. Αιτήματα μεταθέσεως της επ' ακροατηρίου συζητήσεως σε μεταγενέστερη ημερομηνία γίνονται δεκτά μόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Τέτοια αιτήματα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένα για το σύνολο των εκπροσώπων του διαδίκου, να συνοδεύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά και να υποβάλλονται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης το συντομότερο δυνατόν. 54. Στους διαδίκους αποστέλλεται εγκαίρως πριν από την επ' ακροατηρίου συζήτηση η προκαταρκτική έκθεση ακροατηρίου, την οποία συντάσσει ο εισηγητής δικαστής. Κανονικά, στην έκθεση αυτή εκτίθενται το αντικείμενο της διαφοράς, τα αιτήματα των διαδίκων, τα ζητήματα επί των οποίων οι διάδικοι καλούνται να επικεντρώσουν τις αγορεύσεις τους, τα πραγματικά και νομικά στοιχεία που απαιτούν εμπεριστατωμένες εξηγήσεις κ.λπ., καθώς και ένδειξη σχετικά με τη διάρκεια των εισαγωγικών αγορεύσεων των εκπροσώπων των διαδίκων το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί επίσης να εκφράσει την πρόθεσή του να εξετάσει τις δυνατότητες φιλικού διακανονισμού της διαφοράς στο πλαίσιο της επ' ακροατηρίου συζητήσεως. 55. Αν εκπρόσωπος διαδίκου προτίθεται να μην παραστεί στην επ' ακροατηρίου συζήτηση, παρακαλείται να το γνωρίσει στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης το συντομότερο δυνατόν. Στην περίπτωση αυτή, η επ' ακροατηρίου συζήτηση διεξάγεται χωρίς την παρουσία του. Το ίδιο ισχύει και αν το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να έχει ενημερωθεί δεόντως, διαπιστώσει την απουσία διαδίκου στην επ' ακροατηρίου συζήτηση. 56. Αν εκπρόσωπος διαδίκου προτίθεται να εκπροσωπηθεί από άτομο που έχει ικανότητα παραστάσεως και στο οποίο ο πελάτης του δεν είχε παράσχει αρχικά σχετική πληρεξουσιότητα, ενημερώνει σχετικώς το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης το συντομότερο και φροντίζει να προσκομιστεί πριν από την επ' ακροατηρίου συζήτηση γραπτή εντολή για το άτομο αυτό, υπογεγραμμένη από τον πελάτη, καθώς και, ενδεχομένως, πιστοποιητικό εγγραφής του δικηγόρου ή του συμβούλου που τον αντικαθιστά σε δικηγορικό σύλλογο. Γ. Διεξαγωγή της επ' ακροατηρίου συζητήσεως 57. Οι εκπρόσωποι των διαδίκων υποχρεούνται να αγορεύουν φορώντας δικηγορική τήβεννο. Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έχει πάντοτε μερικές εφεδρικές τηβέννους για περίπτωση ανάγκης συναφώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο επιμελητή ακροατηρίου.

9 L 206/ Μερικά λεπτά πριν από την έναρξη της επ' ακροατηρίου συζητήσεως, ο υπεύθυνος επιμελητής ακροατηρίου οδηγεί τους εκπροσώπους των διαδίκων στον χώρο που βρίσκεται πίσω από την αίθουσα συνεδριάσεων προκειμένου να συναντήσουν τους δικαστές του δικάζοντος σχηματισμού με σκοπό την οργάνωση της διεξαγωγής της συνεδριάσεως. 59. Κατά την είσοδο των μελών του Δικαστηρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων, οι παριστάμενοι πρέπει να εγερθούν. Στη συνέχεια η επ' ακροατηρίου συζήτηση αρχίζει με την εκφώνηση της υποθέσεως από τον Γραμματέα. 60. Δεδομένου ότι οι δικαστές έχουν λάβει γνώση των γραπτών παρατηρήσεων, οι εκπρόσωποι των διαδίκων παρακαλούνται να μην επαναλαμβάνουν στην αγόρευσή τους το περιεχόμενο των ανταλλαγέντων διαδικαστικών εγγράφων, αλλά να εστιάζουν τις παρατηρήσεις τους στα ζητήματα περί των οποίων γίνεται λόγος στην προκαταρκτική έκθεση ακροατηρίου και να απαντούν στις ερωτήσεις των δικαστών. Το ίδιο ισχύει, ενδεχομένως, για τους ίδιους τους διαδίκους, αν το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης τους καλέσει να λάβουν τον λόγο. Επειδή σκοπός της επ' ακροατηρίου συζητήσεως είναι η αναγκαία για την εκδίκαση της υποθέσεως διευκρίνιση των νομικών και πραγματικών ζητημάτων, η διεξαγωγή της συνεδριάσεως πρέπει να τείνει προς έναν διάλογο μεταξύ των δικαστών και των διαδίκων και των εκπροσώπων τους. 61. Εν πάση περιπτώσει, οι εκπρόσωποι των διαδίκων έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε μια εισαγωγική αγόρευση, για την οποία η προκαταρκτική έκθεση ακροατηρίου δίδει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τη διάρκειά της (κανονικά 20 λεπτών). Στον χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που αναλώνεται για να δοθεί απάντηση στις ερωτήσεις των δικαστών ή για δευτερολογία μετά την αγόρευση του αντιδίκου. 62. Δεδομένου ότι οι αίθουσες συνεδριάσεων είναι εξοπλισμένες με αυτόματο μικροφωνικό σύστημα, οι λαμβάνοντες τον λόγο παρακαλούνται να πιέζουν το κουμπί του μικροφώνου προτού αρχίσουν να ομιλούν. Ομοίως, οι εκπρόσωποι των διαδίκων, όταν παραθέτουν δικαστική απόφαση, παρακαλούνται να αναφέρουν τα ονόματα των διαδίκων και στοιχεία που επιτρέπουν την ευχερή ταυτοποίησή της. 63. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση εγγράφων ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έγγραφης διαδικασίας. Μόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δεχθεί το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έγγραφα κατατιθέμενα κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για κάθε περίπτωση στην οποία διάδικος προτείνει αποδείξεις κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση. Συνιστάται στους διαδίκους να είναι εφοδιασμένοι, εν ανάγκη, με επαρκή αριθμό αντιτύπων. Δ. Ιδιαιτερότητες της ταυτόχρονης διερμηνείας 64. Στις υποθέσεις στις οποίες απαιτείται ταυτόχρονη διερμηνεία, υπενθυμίζεται στους εκπροσώπους των διαδίκων ότι η ελεύθερη αγόρευση βάσει σημειώσεων είναι γενικώς προτιμότερη από την ανάγνωση κειμένου. Ομοίως, μια σειρά συντόμων φράσεων είναι πάντοτε προτιμότερη από μια μακρά και περίπλοκη περίοδο. 65. Ωστόσο, αν για την αγόρευση προετοιμαστεί γραπτό κείμενο, συνιστάται να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξή του ότι το κείμενο αυτό πρόκειται να παρουσιαστεί προφορικά, οπότε πρέπει να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στον προφορικό λόγο. 66. Προς διευκόλυνση της διερμηνείας, οι εκπρόσωποι των διαδίκων παρακαλούνται να αποστέλλουν προηγουμένως το τυχόν κείμενο των αγορεύσεών τους, τις σημειώσεις τους ή κάθε άλλο γραπτό υπόθεμα στην υπηρεσία διερμηνείας, προκειμένου οι διερμηνείς να μπορέσουν να το λάβουν υπόψη τους στο πλαίσιο της προηγούμενης μελέτης της δικογραφίας (Διεύθυνση Διερμηνείας, αριθμός fax: , ηλεκτρονική διεύθυνση: Εξυπακούεται ότι το κείμενο αυτό δεν θα διαβιβαστεί στους λοιπούς διαδίκους ούτε στους δικαστές του δικάζοντος σχηματισμού. Ε. Αναστολή της συνεδριάσεως εν όψει φιλικού διακανονισμού 67. Αιτήσει των εκπροσώπων των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αναστείλει τη συνεδρίαση για σύντομο χρονικό διάστημα όταν οι εκπρόσωποι των διαδίκων επιθυμούν να συζητήσουν μια πρόταση συμβιβαστικής λύσεως με τους πελάτες τους ή με τον εκπρόσωπο του αντιδίκου, ενδεχομένως παρουσία του εισηγητή δικαστή. Αν εκφρασθεί η επιθυμία διεξαγωγής της συζητήσεως κεκλεισμένων των θυρών, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μια αίθουσα προς τούτο. Για κάθε σχετικό αίτημα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον γραμματέα ή στον αρμόδιο επιμελητή ακροατηρίου. ΣΤ. Περάτωση της επ' ακροατηρίου συζητήσεως 68. Ο πρόεδρος του δικάζοντος σχηματισμού κηρύσσει το πέρας της συνεδριάσεως. Οι διάδικοι λαμβάνουν αργότερα συνοπτικά πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής. Ομοίως, οι διάδικοι ενημερώνονται αργότερα εγγράφως σχετικά με τη συνέχεια της διαδικασίας, ειδικότερα σχετικά με την ημερομηνία δημοσιεύσεως της αποφάσεως.

10 L 206/61 V. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 69. Οι παρούσες πρακτικές οδηγίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζουν να ισχύουν την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που έπεται της δημοσιεύσεώς τους. Ωστόσο, το σημείο 49, που αφορά την έκταση των διαδικαστικών εγγράφων και συνιστά την προβλεπόμενη στο άρθρο 46 του Κανονισμού Διαδικασίας απόφαση, έχει εφαρμογή μόνο στα διαδικαστικά έγγραφα για την κατάθεση των οποίων η προθεσμία δεν έχει αρχίσει να τρέχει κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος των παρουσών πρακτικών οδηγιών. Για τα διαδικαστικά έγγραφα των οποίων η προθεσμία καταθέσεως έχει ήδη αρχίσει να τρέχει, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους της 11ης Ιουλίου Οι παρούσες πρακτικές οδηγίες καταργούν και αντικαθιστούν τις πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους της 11ης Ιουλίου 2012 (ΕΕ L 260, σ. 6). 71. Εξάλλου, για να διευκολύνονται οι διάδικοι στις διάφορες ενέργειές τους, η Γραμματεία του Δικαστηρίου θέτει στη διάθεσή τους διάφορα «Check-list» και «Υποδείγματα εγγράφων», που διατίθενται από τον διαδικτυακό τόπο Λουξεμβούργο, 21 Μαΐου Η Γραμματέας W. HAKENBERG Ο Πρόεδρος S. VAN RAEPENBUSCH

11 L 206/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ I. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ( 1 ) A. Νομικό πλαίσιο 1. Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Παραδεκτό των προσφυγών ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Εφιστάται η προσοχή του αιτούντος δικαστική αρωγή επί των διατάξεων: του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, που έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ δυνάμει του άρθρου της 106α, καθώς και του άρθρου 1 του παραρτήματος I του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αφορούν την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης των άρθρων 90 και 91 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, που ορίζουν ειδικότερα ορισμένες προϋποθέσεις του παραδεκτού των προσφυγών ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. 2. Νομικό πλαίσιο όσον αφορά τις αιτήσεις δικαστικής αρωγής Οι σχετικές με τη δικαστική αρωγή διατάξεις περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διαδικασίας. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής: α. Προϋποθέσεις χορηγήσεως της δικαστικής αρωγής Κάθε πρόσωπο το οποίο, λόγω της οικονομικής του καταστάσεως, τελεί σε πλήρη ή μερική αδυναμία να αντιμετωπίσει τα έξοδα επικουρήσεως και εκπροσωπήσεως ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δικαιούται να τύχει δικαστικής αρωγής (άρθρο 110, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας). Η οικονομική κατάσταση εκτιμάται βάσει αντικειμενικών στοιχείων, όπως είναι το εισόδημα, η περιουσία και η οικογενειακή κατάσταση (άρθρο 110, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας). Η αίτηση δικαστικής αρωγής συνοδεύεται από κάθε στοιχείο και δικαιολογητικό έγγραφο βάσει των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, όπως πιστοποιητικό αρμόδιας εθνικής αρχής που αποδεικνύει την εν λόγω οικονομική κατάσταση (άρθρο 111, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας). Η αίτηση δικαστικής αρωγής μπορεί να υποβληθεί πριν από την άσκηση της προσφυγής ή ενόσω αυτή εκκρεμεί. Για την αίτηση δεν απαιτείται σύμπραξη δικηγόρου (άρθρο 111, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας). Αν η αίτηση υποβληθεί πριν από την άσκηση της προσφυγής, ο αιτών πρέπει να εκθέσει συνοπτικώς το αντικείμενο της προσφυγής που προτίθεται να ασκήσει, τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως και τα επιχειρήματα προς στήριξη της προσφυγής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα (άρθρο 111, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας). Η αίτηση δικαστικής αρωγής απορρίπτεται αν αφορά ένδικο βοήθημα προδήλως απαράδεκτο ή προδήλως αβάσιμο ή αν το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης είναι προδήλως αναρμόδιο να επιληφθεί της διαφοράς (άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας). ( 1 ) Ο παρών οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υποδείγματος αιτήσεως δικαστικής αρωγής. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει προέρχονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και από τις πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους.

12 L 206/63 Αν οι συνθήκες που οδήγησαν στη χορήγηση της δικαστικής αρωγής μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της δίκης, ο πρόεδρος μπορεί να ανακαλέσει το σχετικό ευεργέτημα, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως, αφού ακουσθεί ο ενδιαφερόμενος (άρθρο 114 του Κανονισμού Διαδικασίας). Η αίτηση δικαστικής αρωγής υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο από τον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου και περιλαμβάνεται στον παρόντα οδηγό (άρθρο 111, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας). β. Διαδικασία Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προτείνει ο ίδιος δικηγόρο ή αν δεν πρέπει να εγκριθεί η επιλογή του, ο Γραμματέας διαβιβάζει αντίγραφο της διατάξεως περί χορηγήσεως της δικαστικής αρωγής και αντίγραφο της αιτήσεως προς την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, η οποία αναφέρεται στον συμπληρωματικό Κανονισμό Διαδικασίας του Δικαστηρίου. Ο δικηγόρος στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση του αιτούντος διορίζεται βάσει των προτάσεων της εν λόγω αρχής (άρθρο 112, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας). Η υποβολή αιτήσεως δικαστικής αρωγής αναστέλλει την προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής μέχρι την ημερομηνία κοινοποιήσεως της διατάξεως η οποία αποφαίνεται επί της αιτήσεως αυτής ή, όταν η εν λόγω διάταξη δεν ορίζει δικηγόρο προς εκπροσώπηση του ενδιαφερομένου, μέχρι την ημερομηνία επιδόσεως της διατάξεως περί διορισμού του δικηγόρου στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση του αιτούντος (άρθρο 112, παράγραφος 5, του Κανονισμού Διαδικασίας). γ. Μερική χορήγηση της δικαστικής αρωγής Η διάταξη περί χορηγήσεως της δικαστικής αρωγής μπορεί να καθορίζει το ποσό το οποίο θα καταβληθεί στον δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει τον ενδιαφερόμενο ή ένα ανώτατο ποσό το οποίο δεν μπορούν να υπερβούν, καταρχήν, οι δαπάνες και η αμοιβή του δικηγόρου. Η διάταξη αυτή μπορεί να προβλέπει συμμετοχή του ενδιαφερομένου στα έξοδα που προβλέπει το άρθρο 110, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής του καταστάσεως (άρθρο 112, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας). δ. Ανάληψη των δικαστικών εξόδων Αν ο δικαιούχος της δικαστικής αρωγής καταδικαστεί, δυνάμει της αποφάσεως που περατώνει τη δίκη, στα δικά του δικαστικά έξοδα, ο πρόεδρος καθορίζει, με αιτιολογημένη διάταξη μη υποκείμενη σε ένδικο μέσο, τις δαπάνες και την αμοιβή του δικηγόρου που βαρύνουν το ταμείο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 113, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας). Αν, με την απόφαση που περατώνει τη δίκη, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης καταδίκασε άλλον διάδικο στα δικαστικά έξοδα του δικαιούχου της δικαστικής αρωγής, ο διάδικος αυτός υποχρεούται να αποδώσει στο ταμείο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης τα ποσά που προκαταβλήθηκαν στο πλαίσιο της δικαστικής αρωγής (άρθρο 113, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας). Αν ηττηθεί ο δικαιούχος της δικαστικής αρωγής, για λόγους επιείκειας το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, αποφαινόμενο επί των δικαστικών εξόδων με την απόφαση που περατώνει τη δίκη, μπορεί να διατάξει ότι ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς διαδίκους θα φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους ή ότι τα έξοδα αυτά θα βαρύνουν, εν όλω ή εν μέρει, το ταμείο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο της δικαστικής αρωγής (άρθρο 113, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας). B. Τρόπος υποβολής της αιτήσεως δικαστικής αρωγής Σύμφωνα με το σημείο 47 των πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους, η χρησιμοποίηση του παρόντος υποδείγματος αιτήσεως δικαστικής αρωγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αιτήσεως δικαστικής αρωγής. Αίτηση δικαστικής αρωγής υποβαλλόμενη κατ' άλλον τρόπο και όχι σύμφωνα με το υπόδειγμα δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπως αναφέρεται στο σημείο 48 των πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους, μόνον ο δικηγόρος ο οποίος εκπροσωπεί τον διάδικο που ζητεί τη δικαστική αρωγή έχει το δικαίωμα να καταθέσει την αίτηση δικαστικής αρωγής μέσω της εφαρμογής e- Curia. Σε περίπτωση διαβιβάσεως της αιτήσεως σε χαρτί, της αποστολής του πρωτοτύπου μπορεί να προηγηθεί αποστολή με τηλεομοιοτυπία. Η ημερομηνία αποστολής της τηλεομοιοτυπίας λαμβάνεται τότε υπόψη για την αναστολή της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής, υπό τον όρον ότι το πρωτότυπο θα περιέλθει στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης εντός δέκα ημερών από την αποστολή της τηλεομοιοτυπίας. Το πρωτότυπο της αιτήσεως δικαστικής αρωγής υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα ή από τον δικηγόρο του. Διαφορετικά, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη και το σχετικό έγγραφο επιστρέφεται. Πάντως, σε περίπτωση καταθέσεως της αιτήσεως μέσω της εφαρμογής e-curia από τον δικηγόρο του αιτούντος, δεν απαιτείται υπογραφή του δικηγόρου.

13 L 206/ Αν η αίτηση δικαστικής αρωγής υποβληθεί από τον δικηγόρο του αιτούντος πριν από την κατάθεση του δικογράφου της προσφυγής, η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει ότι ο δικηγόρος έχει ικανότητα παραστάσεως ενώπιον των δικαστηρίων κράτους μέλους ή άλλου συμβαλλομένου στη Συμφωνία ΕΟΧ κράτους. Γ. Συνέπεια της νομότυπης καταθέσεως αιτήσεως δικαστικής αρωγής πριν από την άσκηση της προσφυγής Η νομοτύπως κατατεθείσα αίτηση δικαστικής αρωγής πριν από την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την προθεσμία που προβλέπεται για την άσκηση της προσφυγής αυτής μέχρι την ημερομηνία της επιδόσεως της διατάξεως με την οποία το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφαίνεται επί της αιτήσεως ή της διατάξεως που ορίζει δικηγόρο για να εκπροσωπήσει τον αιτούντα. Επομένως, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής δεν τρέχει στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης εξετάζει την αίτηση δικαστικής αρωγής. Φρόνιμο είναι να υποβάλλεται η αίτηση αυτή εγκαίρως, ούτως ώστε να μην είναι υπερβολικά βραχεία η εναπομένουσα προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής. Δ. Περιεχόμενο της αιτήσεως δικαστικής αρωγής και δικαιολογητικά έγγραφα 1. Οικονομική κατάσταση του αιτούντος Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από κάθε πληροφορία και κάθε δικαιολογητικό που μπορούν να παράσχουν τη δυνατότητα εκτιμήσεως της οικονομικής καταστάσεως του αιτούντος κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, όπως πιστοποιητικό αρμόδιας εθνικής αρχής που να βεβαιώνει την εν λόγω οικονομική κατάσταση. Τέτοια δικαιολογητικά μπορούν να είναι, για παράδειγμα: πιστοποιητικά υπηρεσίας κοινωνικής αρωγής ή οργανισμού ασφαλίσεως ανεργίας φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος ή πράξεις επιβολής φόρου εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών αποσπάσματα κινήσεως τραπεζικών λογαριασμών. Υπεύθυνες δηλώσεις που συμπληρώνει και υπογράφει ο ίδιος ο αιτών δεν αρκούν προς απόδειξη του ότι αυτός τελεί σε πλήρη ή μερική αδυναμία να αντιμετωπίσει τα έξοδα της δίκης. Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση δικαστικής αρωγής όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του αιτούντος και τα δικαιολογητικά που κατατίθενται προς στήριξη των στοιχείων αυτών αποσκοπούν στο να δώσουν πλήρη εικόνα της οικονομικής καταστάσεώς του. Εφιστάται η προσοχή του αιτούντος επί του ότι δεν πρέπει να περιορίζεται στο να παράσχει στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στοιχεία σχετικά με τους οικονομικούς του πόρους, αλλά ότι οφείλει επίσης να προσκομίζει στοιχεία παρέχοντα στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης τη δυνατότητα να εκτιμήσει την περιουσία του. Αίτηση που δεν δικαιολογεί με επαρκή βεβαιότητα την αδυναμία του αιτούντος να αντιμετωπίσει τα έξοδα της δίκης θα απορρίπτεται. Ο αιτών υποχρεούται να δηλώνει στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης το συντομότερο δυνατό κάθε μεταβολή της οικονομικής του καταστάσεως που μπορεί να δικαιολογήσει την εφαρμογή του άρθρου 114 του Κανονισμού Διαδικασίας, κατά το οποίο αν οι συνθήκες που οδήγησαν στη χορήγηση της δικαστικής αρωγής μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της δίκης, ο πρόεδρος μπορεί να ανακαλέσει το σχετικό ευεργέτημα, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως, αφού ακουσθεί ο ενδιαφερόμενος. 2. Αντικείμενο της σχεδιαζόμενης προσφυγής, πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως και επιχειρηματολογία προς στήριξη της προσφυγής Αν η αίτηση δικαστικής αρωγής κατατεθεί πριν από την άσκηση της προσφυγής, ο αιτών πρέπει να εκθέσει περιληπτικά το αντικείμενο της προσφυγής του, τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως και την επιχειρηματολογία που προτίθεται να προβάλει προς στήριξη της προσφυγής του. Το ως άνω υπόδειγμα προβλέπει συναφώς ειδική θέση για την αναγραφή των στοιχείων αυτών. Πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο κάθε δικαιολογητικού που μπορεί να έχει αξία για την εκτίμηση του παραδεκτού και του βασίμου της μέλλουσας προσφυγής. Για παράδειγμα, μπορεί να πρόκειται: αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, για την πράξη της οποίας την ακύρωση προτίθεται να ζητήσει ο αιτών αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, για τη διοικητική ένσταση του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων και για την απόφαση περί απαντήσεως στη διοικητική ένσταση, με μνεία των ημερομηνιών υποβολής της διοικητικής ενστάσεως και κοινοποιήσεως της αποφάσεως

14 L 206/65 αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, για το αίτημα κατά το άρθρο 90, παράγραφος 1, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων και για την απόφαση περί απαντήσεως στο εν λόγω αίτημα, με μνεία των ημερομηνιών υποβολής του αιτήματος και της κοινοποιήσεως της αποφάσεως για την αλληλογραφία που έχει ανταλλαγεί με τον μέλλοντα καθού. 3. Λοιπές χρήσιμες διευκρινίσεις Κανένα πρωτότυπο έγγραφο δεν επιστρέφεται. Επομένως, συνιστάται στον αιτούντα να προσκομίζει φωτοτυπίες των σχετικών δικαιολογητικών. Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση αιτήσεως με μεταγενέστερη κατάθεση προσθηκών. Αν κατατεθούν τέτοιες προσθήκες χωρίς να το έχει ζητήσει το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, τα σχετικά έγγραφα επιστρέφονται. Επομένως, είναι σημαντικό να παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες με την αίτηση δικαστικής αρωγής και να επισυνάπτεται αντίγραφο κάθε εγγράφου ικανού να αποδείξει τις πληροφορίες αυτές. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, μπορούν να γίνουν αργότερα δεκτά έγγραφα προς απόδειξη της μερικής ή ολικής αδυναμίας του αιτούντος να αντιμετωπίσει τα έξοδα της δίκης, εφόσον δικαιολογηθεί η καθυστερημένη υποβολή τους. Αν δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος σε κάποια θέση του υποδείγματος αιτήσεως δικαστικής αρωγής, τα σχετικά με τη θέση αυτή στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν σε χωριστό φύλλο χαρτιού επισυναπτόμενο στην αίτηση.

15 L 206/ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

16 L 206/67

17 L 206/

18 L 206/69

19 L 206/

20 L 206/71

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 14/07/2015 Α.Π.: 3537/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: α. Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την αίτηση του βοηθήματος συμβουλευτικής

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την αίτηση του βοηθήματος συμβουλευτικής Ενημερωτικό φυλλάδιο για την αίτηση του βοηθήματος συμβουλευτικής Για ποιο λόγο παρέχεται το βοήθημα συμβουλευτικής; Πολίτες με περιορισμένο εισόδημα μπορούν να αναζητήσουν νομική συμβουλευτική βοήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα