ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009"

Transcript

1 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως ΑΡ.ΜΑΕ 8649/06/Β/86/45 Διεύθυνση της Έδρας: Δ.Α. 13, Ο.Τ Β ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Κ Τ.Θ. 1076, Δήμος Εχεδώρου, Ν. Θεσσαλονίκης ΤΗΛ: FAX:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Δ1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δ3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δ4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ5. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δ6. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικές πληροφορίες της Εταιρίας και του Ομίλου Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων Λογιστικές αρχές Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Φορολογία Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Συμμετοχή σε Κοινοπραξία Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Μετοχικό κεφάλαιο & Υπέρ το άρτιο αποθεματικό Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Μερίσματα Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις Εποχικότητα στη δραστηριότητα Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»: Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση (26/08/2009) και Βασίλειος Ευγένιος, Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση (26/08/2009) ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουμε: α. οι Οικονομικές Καταστάσεις του α εξαμήνου 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Εμπόριο Διανομές Αντιπροσωπείες Βιομηχανία», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. γ. Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στις 26/08/2009 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2009 Οι βεβαιούντες Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α.Δ.Τ. : X / 01 Α.Δ.Τ. : ΑΒ / 06 Α.Δ.Τ. : Ν / 88 2

4 Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο Διανομές Αντιπροσωπείες Βιομηχανία ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5) Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε για τη χρονική περίοδο του α εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2009 (01/01/ /06/2009) την παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό τον απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεταβολών της περιόδου, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων κατά το α εξάμηνο του 2009, την ανάλυση των προοπτικών και των κινδύνων - αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά το β εξάμηνο του 2009, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Η πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο τη Μητρική Εταιρία όσο και τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Οι θεματικές ενότητες της παρούσας Έκθεσης και το περιεχόμενό τους έχουν ως ακολούθως : 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Κατά το α εξάμηνο του 2009, τα Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξελίχθηκαν ως ακολούθως : Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2009 έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 573 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 0,39%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών της Μητρικής Εταιρίας, ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και των εταιριών ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. και SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.. Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος) του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2009 έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 12,65%, κυρίως λόγω της μείωσης των μικτών αποτελεσμάτων των εταιριών ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., ενώ το περιθώριο των μικτών κερδών διαμορφώθηκε στο 17,35% έναντι 19,94% την αντίστοιχη περσινή περίοδο του Ικανοποιητική μείωση σημείωσαν οι Λειτουργικές Δαπάνες του Ομίλου, ήτοι κατά ποσοστό 5,48%, κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων Διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, το α εξάμηνο του 2009 οι Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,99%. Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά κέρδη) ανήλθαν σε χιλ. ευρώ κατά το α εξάμηνο του 2009 έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 52,66%. Τα Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε (1.159) χιλ. ευρώ στην παρούσα περίοδο έναντι 815 χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μεγάλη μείωση ύψους χιλ. ευρώ. 3

5 Τα Καθαρά Ενοποιημένα κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους διαμορφώθηκαν κατά το α εξάμηνο του 2009 σε (1.603) χιλ. ευρώ έναντι αυτών της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου του 2008 που ήταν χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη μείωση κατά χιλ. ευρώ. Στη διαμόρφωση του εν λόγω αποτελέσματος συνέβαλε η μεγάλη μεταβολή του κονδυλίου «Φόρος Εισοδήματος» που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο εξής γεγονός: Στη χρήση του 2007, κατά τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «LOGISTICS SERVICE HELLAS Α.Ε.» (εξαγοράζουσα) από την εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» (εξαγορασθείσα από αυτήν) με βάση το Ν.2166/1993, προέκυψε ζημία ποσού 35 εκ. ευρώ περίπου από ακύρωση ιδίων μετοχών για την οποία αρχικά δεν αναγνωρίστηκε η αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η Διοίκηση της Εταιρίας με βάση την υπ αριθμό πρωτ /β0012/ απαντητική επιστολή της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, σε ανάλογο ερώτημα αίτηση που τέθηκε από εταιρία σχετικά με το εν λόγω θέμα, και μετά από σχετικές εκτιμήσεις αναφορικά με τη μελλοντική ανάκτηση μέρους της σχετικής ζημίας, αποφάσισε την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ποσού (3.750) χιλ. ευρώ στο α εξάμηνο του Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό του κονδυλίου «φόρος εισοδήματος» κατά το α εξάμηνο του 2008 διαμορφώθηκε στο ποσό των (3.483) χιλ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο κονδύλιο κατά το α εξάμηνο του 2009 διαμορφώθηκε σε 444 χιλ. ευρώ. Τα Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή του Ομίλου ανήλθαν σε (0,0284) ευρώ κατά το α εξάμηνο του 2009 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2008 που ήταν 0,1304 ευρώ ήτοι μειώθηκαν κατά 0,1588 ευρώ ανά μετοχή. Η οικονομική κατάσταση του Ομίλου κρίνεται αρκετά ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά το α εξάμηνο του Συγκεκριμένα, η αναπόσβεστη αξία των Παγίων στοιχείων Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε χιλ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 47,81% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, ενώ με 31/12/2008 ήταν χιλ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,47% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου και ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ που ήταν με 31/12/2008, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 4,51%. Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ που ήταν με 31/12/2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσοστό 10,32%. Εξ αυτών, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ που ήταν με 31/12/2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,54%. Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση) του Ομίλου που ανήλθαν σε χιλ. ευρώ, μειώθηκαν κατά χιλ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2008 που ήταν χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 4,83%. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ. ευρώ ήτοι ποσοστό 23,55% του Συνολικού Παθητικού και αυξήθηκαν κατά ποσό χιλ. ευρώ σε σχέση με αυτές που ήταν την 31/12/2008, ήτοι χιλ. ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 11,53%. Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της Μητρικής Εταιρίας, αυτά εξελίχθηκαν ως ακολούθως: Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά το α εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε χιλ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008 ήταν χιλ. ευρώ, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,80%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διαρκή επένδυση στις υφιστάμενες μάρκες προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρία. 4

6 Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό κέρδος) ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, δηλαδή σημείωσαν μείωση κατά 216 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 1,51%, λόγω της ποσοστιαίας αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά 4,09%, με συνέπεια τη μείωση του περιθωρίου των μικτών κερδών κατά 1 ποσοστιαία μονάδα περίπου, ήτοι από 22,94% σε 21,98%. Οι Λειτουργικές Δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,02% ήτοι από χιλ. ευρώ που ήταν το α εξάμηνο του 2008 σε χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, δηλαδή μειώθηκαν κατά 318 χιλ. ευρώ. Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,19%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων Διοίκησης. Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά κέρδη) ανήλθαν σε χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2009 έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας έτσι αύξηση κατά 144 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,73%. Τα Κέρδη προ φόρων της Μητρικής Εταιρίας ανήλθαν σε χιλ. ευρώ στην παρούσα περίοδο έναντι χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 151 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 11,60%. Τα κέρδη της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε αυτό το επίπεδο έχουν επηρεαστεί από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 71 χιλ. ευρώ, αλλά κυρίως από τη μείωση που επήλθε κατά την τρέχουσα περίοδο στα «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» κατά 222 χιλ. ευρώ σε σχέση με το α εξάμηνο του 2008, εντός του οποίου η Μητρική Εταιρία είχε αποκομίσει Έκτακτα Κέρδη ύψους 272 χιλ. ευρώ από την πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς πώληση (μετοχές της εταιρίας ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. ). Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν κατά το α εξάμηνο του 2009 σε 817 χιλ. ευρώ έναντι των χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας σημαντική μείωση κατά 541 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 39,84%, λόγω της μείωσης των κερδών προ φόρων και της σημαντικής μεταβολής της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του α εξαμήνου του Τα Κέρδη ανά μετοχή της Μητρικής Εταιρίας ανήλθαν σε 0,0256 ευρώ κατά την παρούσα περίοδο και μειώθηκαν κατά 39,76% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 που ήταν 0,0425 ευρώ. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2009 Τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το α εξάμηνο του 2009 είναι τα ακόλουθα : Η Μητρική Εταιρία από τις αρχές του 2009 έχει ξεκινήσει τη διανομή κατ αποκλειστικότητα εντός της Ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στα κανάλια των μεγάλων αλυσίδων (super markets), του υπολοίπου πελατολογίου Λιανικής και του Χονδρεμπορίου Τροφίμων/Food Service των προϊόντων μακράς διαρκείας (long life) της εταιρίας ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.. Ειδικότερα έχει αναλάβει τις πωλήσεις, το trade marketing, τα logistics και το merchandising των εν λόγω προϊόντων. Από την 1 η Μαΐου 2009, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. έχει αλλάξει διεύθυνση Έδρας καθώς έχει μετεγκατασταθεί σε νέες (μισθωμένες) κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας τ.μ. (Γραφεία 704 τ.μ. Αποθήκες τ.μ.), οι οποίες βρίσκονται στον οικισμό Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. 5

7 Ο βασικός λόγος της μετεγκατάστασης σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις είναι οι διευρυμένες ανάγκες της Μητρικής για μεγαλύτερους χώρους αποθήκευσης των εμπορευμάτων της, προκειμένου να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της. Ως εκ τούτου, οι νέοι αποθηκευτικοί χώροι έχουν επιφάνεια τ.μ., ενώ οι προηγούμενοι αποθηκευτικοί χώροι της Έδρας είχαν επιφάνεια τ.μ.. Σημειώνεται ότι στην ίδια διεύθυνση λειτουργεί (σε διπλανές εγκαταστάσεις) υποκατάστημα της θυγατρικής εταιρίας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις-Διανομές-Συσκευασίες. Η ΕΛΓΕΚΑ έχει ήδη αναθέσει στην κατά 99,99% θυγατρικής της εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., τις υπηρεσίες αποθήκευσης των προϊόντων της σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εντός του β εξαμήνου του 2009 αναμένεται η ανάληψη από την ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. και των υπηρεσιών διανομής για την προαναφερθείσα γεωγραφική περιοχή. Από την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση αναμένονται ουσιώδη λειτουργικά και οικονομικά οφέλη, μέσω της αποτελεσματικότερης οργάνωσης του δικτύου διανομών και της επίτευξης περαιτέρω οικονομιών κλίμακας σε επίπεδο Ομίλου. Επίσης, από την 1 η Μαΐου 2009 έχει αλλάξει η διεύθυνση της έδρας και της θυγατρικής εταιρίας ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, καθώς έχει μεταφερθεί σε νέες (μισθωμένες) κτιριακές εγκαταστάσεις (Γραφεία, επιφάνειας 588 τ.μ.), οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ως άνω διεύθυνση με τη Μητρική. Κατά την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της Μητρικής Εταιρίας που διεξήχθη στις 29/06/2009, μεταξύ των άλλων, αποφασίστηκε αφενός η έκδοση ενός ή περισσοτέρων Κοινών Ομολογιακών Δανείων του Ν. 3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι 20 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των εταιρικών της σκοπών και αφετέρου η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σε κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω της ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι εν λόγω ίδιες μετοχές αγοράστηκαν κατά το διάστημα 02/06-20/06/2006, σε εκτέλεση της από 27/06/2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μητρικής καθώς και την από 29/05/2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στις 15/07/2009 έπαυσε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των παραπάνω ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ακυρώθηκαν. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ευρώ. Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. αποφάσισε στις 30/06/2009 τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 846 χιλ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 40 ευρώ σε 20 ευρώ, με σκοπό την κεφαλαιοποίηση ζημιών προηγουμένων χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά χιλ. ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ εκάστη. Κατόπιν αυτού, το νέο μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται συνολικά σε χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ εκάστη. H ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ανέλαβε να καλύψει εξ ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση και στις 23/07/2009 κατέβαλε το ποσό των χιλ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 91,54% σε 96,95% περίπου. Τέλος, η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποφάσισε στις 30/06/2009 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ με έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστη. Κατά συνέπεια, το νέο μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές, 6

8 ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστη. Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στις 23/07/2009 κατέβαλε το ποσό των ευρώ, συμμετέχοντας έτσι κατά το ποσοστό που κατέχει, ήτοι 91,34%, στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά το α εξάμηνο του 2009 ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα η Μητρική Εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους 283 χιλ. ευρώ. 3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Οι προσπάθειες και οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη, επέκταση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου αναμένεται ότι θα είναι περισσότερο εμφανής κατά το β εξάμηνο του Η Διοίκηση της Μητρικής Εταιρίας επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση και επέκταση του δικτύου διάθεσης των εμπορευμάτων της μέσω εναλλακτικών αναπτυσσόμενων καναλιών λιανικής πώλησης και έχει ως βασικούς στόχους αφ ενός τη διαρκή επένδυση στις υφιστάμενες μάρκες που εμπορεύεται, μέσω δαπανών διαφήμισης προώθησης και ενεργειών προς τον καταναλωτή στα σημεία πώλησης και αφ ετέρου την προσέλκυση νέων συνεργασιών, εκτός αυτής που ήδη σύναψε εντός του α εξαμήνου του Επίσης, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. έχει σχεδιάσει να μισθώσει εντός του β εξαμήνου του 2009 δέκα περίπου αποθηκευτικούς χώρους ανά την Ελληνική επικράτεια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την αύξηση των πωλήσεων κυρίως μέσω της διακίνησης των προϊόντων της (φρέσκων) με μικρή διάρκεια λήξης. Οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν παγκοσμίως κατά το α εξάμηνο του 2009 επέδρασαν σημαντικά στον περιορισμό της ζήτησης λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Ως εκ τούτου, η πορεία των εργασιών ορισμένων εκ των εταιριών του Ομίλου είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση του συντελεστή του μικτού κέρδους αυτών και κατ επέκταση τη σημαντική μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Για το β εξάμηνο του 2009 η Διοίκηση της Εταιρίας έχει θέσει ως βασικούς στόχους την αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιριών του Ομίλου, τον περιορισμό των λειτουργικών τους δαπανών και την περαιτέρω προσπάθεια για βελτίωση των κεφαλαίων κίνησης και μείωση των τραπεζικών κεφαλαίων δανεισμού. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε τεχνογνωσία, πάγιο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες ισχυροποιούν την ηγετική του θέση στις βασικές αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, εκτίθεται σε μια σειρά από χρηματοοικονομικούς κινδύνους, η διαχείριση των οποίων διενεργείται κυρίως από την Οικονομική Διεύθυνση της Μητρικής Εταιρίας σε συνεργασία με τις διοικήσεις των εταιριών του Ομίλου. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος κατά το β εξάμηνο του 2009 είναι οι ακόλουθοι : α) Κίνδυνος μεταβολής τιμών Εξ αιτίας της αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί από το ξέσπασμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην παγκόσμια αγορά έχει πληγεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού με συνέπεια τη μείωση του ρυθμού ζήτησης καταναλωτικών προϊόντων. Η συνέχιση της μείωσης της ζήτησης σε συνδυασμό με αύξηση 7

9 των τιμών των α υλών θα τροφοδοτήσουν τον παγκόσμιο πληθωρισμό και θα εντείνουν το κλίμα πληθωριστικών πιέσεων. Ο Όμιλος δεν εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολής τιμών χρεογράφων καθώς δεν έχει επενδύσει σε χρεόγραφα τα οποία διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (Χρηματιστήρια). β) Πιστωτικός Κίνδυνος Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του στους κυριότερους τομείς που δραστηριοποιείται και την ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα των πελατών που πραγματοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους και η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς από τις εταιρίες του Ομίλου, ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει στους μεγάλους πελάτες το ορισθέν πιστωτικό όριο. Πέραν των παραπάνω και για μεγαλύτερη εξασφάλιση, η Διοίκηση έχει υιοθετήσει αρχικά για τη Μητρική Εταιρία και την εταιρία ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. την πολιτική ασφάλισης μεγάλου μέρους των πιστώσεών τους, σε μεγάλο ασφαλιστικό φορέα (EULER HERMES). Κατόπιν αυτών η Διοίκηση θεωρεί ότι κατά το β εξάμηνο του 2009 δε θα υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκείς προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων τόσο για τη Μητρική Εταιρία όσο και για τις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου. γ) Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου είναι κυρίως σε ευρώ και υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή σημαντική μεταβολή των επιτοκίων, δεδομένης και της διαρκούς και συνεχιζόμενης πτωτικής πορείας των επιτοκίων βάσης (EURIBOR). Ειδικά, η εταιρία ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A., η οποία δραστηριοποιείται στη Ρουμανία και διενεργεί σημαντικές συναλλαγές σε τοπικό νόμισμα (λειτουργικό νόμισμα), έχει μεριμνήσει από τις αρχές του 2009, με τη σύναψη δύο συμβολαίων χρηματοοικονομικών παραγώγων, για τον περιορισμό ή την εξάλειψη συναλλαγματικών ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στις 31/12/2009 κατά την αποτίμηση των δανειακών υποχρεώσεών της σε ξένο νόμισμα (σε περίπτωση αρνητικών μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας), χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά προϊόντα (options) περιορισμού του συναλλαγματικού κινδύνου. Έτσι, μειώνονται σημαντικά οι επιπτώσεις μιας πιθανής λογιστικοποίησης μεγάλων συναλλαγματικών ζημιών, χωρίς ταυτόχρονα να προσθέτει νέους κινδύνους στη λειτουργία της. Επίσης, εντός του α εξαμήνου του 2009, η Διοίκηση της Μητρικής εταιρίας, ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης συναλλαγών χρηματοοικονομικών παραγώγων (επιτοκίου) ποσού χιλ. ευρώ με την ALPHA BANK A.E. για σκοπούς αντιστάθμισης επιτοκιακών κινδύνων καθώς και τη σύναψη σύμβασης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων μη περιοριστικά συναλλαγών συναλλάγματος ή επιτοκίου) μέχρι του ανώτατου ονομαστικού ποσού των χιλ. ευρώ με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για τους ίδιους ως άνω σκοπούς. Για τους ίδιους λόγους, η θυγατρική εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη παρόμοιας σύμβασης ποσού χιλ. ευρώ, στην οποία η Μητρική Εταιρία εμφανίζεται ως εγγυητής. Οι ως άνω συμβάσεις υπεγράφησαν στις αρχές Ιουλίου του Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, ομολογιακών δανείων και μίας σύμβασης Sale & Lease Back ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους. Τυχόν αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού - EURIBOR) κατά το β εξάμηνο του 2009 θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. 8

10 Όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια. Οι ανανεώσεις των επιτοκίων των βραχυπροθέσμων δανείων είναι για διάστημα 1-3 μήνες και των μακροπροθέσμων για διάστημα 3-6 μήνες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να αποφεύγει μερικώς τον κίνδυνο από μεγάλες διακυμάνσεις επιτοκίων. Επίσης, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί εμπορικές συναλλαγές και σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών (κύρια χώρα, εκτός Ελλάδος, στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος είναι η Ρουμανία). Τέλος, η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών είναι περιορισμένη. δ) Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του, γεγονός που πηγάζει α) από τις καλές ταμιακές ροές του, β) από την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα που έχει από τους τραπεζικούς οργανισμούς και γ) από τα χρηματοοικονομικά του περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις Οικονομικές Καταστάσεις δεν αποκλίνει από την εύλογη αξία αυτών. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Στις 30/06/2009 ο Όμιλος διέθετε χιλ. ευρώ μετρητά, ενώ οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, οι οποίες στις 30/06/2009 ήταν χιλ. ευρώ, κρίνονται επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή στενότητα ταμιακών διαθεσίμων. ε) Διαχείριση κεφαλαίου Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Ομίλου και να μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων. Εκτιμάται ότι δε θα υπάρχουν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του β εξαμήνου του Ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρία ελέγχουν την επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων χρησιμοποιώντας το δείκτη συνολικού δανεισμού προς τα Ίδια Κεφάλαια, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης. στ) Μακροοικονομικός Κίνδυνος Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος είναι το κόστος του πληθωρισμού, η εισοδηματική πολιτική και ο κίνδυνος ύφεσης που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσουν στη συμπίεση και τη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών με συνέπεια αφενός την όξυνση του ανταγωνισμού και αφετέρου την πτωτική τάση στις πωλήσεις και το περιθώριο κέρδους με αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία του Ομίλου. ζ) Κίνδυνος σχετικός με την Ασφάλεια των Τροφίμων Ο κυριότερος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος είναι ο τομέας των τροφίμων. Η συσκευασία, το μάρκετινγκ, η διανομή και η πώληση των τροφίμων ενέχουν εγγενείς κινδύνους ως προς την ευθύνη της ποιότητας των προϊόντων, την τυχόν ανάκλησή τους και την επακόλουθη δυσμενή δημοσιότητα η οποία θα μπορούσε να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη, τη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 9

11 Τέτοια προϊόντα ενδεχομένως να διανεμηθούν ακούσια από τον Όμιλο και να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, ο Όμιλος έχει νομική ευθύνη για διεκδικήσεις τυχόν αποζημιώσεων και ως εκ τούτου έχει προβεί σε ανάλογες ασφαλιστικές καλύψεις. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια αυστηρή πολιτική ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα των τροφίμων προκειμένου να προσφέρονται στους πελάτες του τα πλέον ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και ακολουθεί πιστά και αυστηρά όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Την κοινωνική ευαισθησία που διέπει τόσο τη Διοίκηση όσο και το σύνολο της οργάνωσης του Ομίλου, ως προς τα ζητήματα της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων, την καταδεικνύουν οι παρακάτω πιστοποιήσεις που έχουν χορηγηθεί στη Μητρική Εταιρία: Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., μετά από σχετικές επιθεωρήσεις-ανασκοπήσεις του συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Η.Α.C.C.P.) στις εγκαταστάσεις της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (στις και αντίστοιχα), εγκρίθηκε για πιστοποίηση σύμφωνα με: Το πρότυπο «CODEX ALIMENTARIUS» από το φορέα διαπίστευσης TÜV--NORD, διαπιστευμένο από το γερμανικό φορέα DAR για το πεδίο αυτό. Το πρότυπο «ΕΛΟΤ 1416» από το φορέα διαπίστευσης TÜV-HELLAS (μέλος του RWTÜV Group), διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. για το πεδίο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. αποτελεί μέλος μιας ολιγομελούς ομάδας εταιριών, οι οποίες διαθέτουν πιστοποιήσεις για το σύστημα H.A.C.C.P. από δύο (2) μη συσχετιζόμενους φορείς διαπίστευσης με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα σε δύο (2) διαφορετικά πρότυπα. 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ) Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής Εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές της με τις κατωτέρω θυγατρικές της και λοιπά συνδεδεμένα μέρη (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920), όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πωλήσεις / Έσοδα Αγορές / Έξοδα Απαιτήσεις Υποχ/σεις ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ ΧΡ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.B.E.Τ ΜΕDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

12 Αναλυτικότερα, μεταξύ της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών υφίστανται οι παρακάτω σχέσεις: 1. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ Με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη, η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ έχει αναλάβει τη διανομή των προϊόντων της ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ στην Ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις της ΒΙΟΤΡΟΣ προς την ΕΛΓΕΚΑ ανήλθαν κατά το α εξάμηνο του 2009 σε 180 χιλ. ευρώ. Επίσης, η ΒΙΟΤΡΟΣ χρέωσε την ΕΛΓΕΚΑ ποσό 10 χιλ. ευρώ για υπηρεσίες αποθήκευσης. Η ΕΛΓΕΚΑ είχε ενοικιάσει γραφεία συνολικής έκτασης 148 m 2 εντός των εγκαταστάσεών της στη Θεσσαλονίκη, τα οποία η ΒΙΟΤΡΟΣ χρησιμοποιούσε μέχρι 30/04/2009 για τη στέγαση των γραφείων της, για τα οποία κατέβαλε ενοίκια συνολικού ύψους 5 χιλ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη ΒΙΟΤΡΟΣ ποσό 6 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ καθώς και 32 χιλ. ευρώ για συμμετοχή σε έξοδα προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων της. 2. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ Η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ για τις εξής συναλλαγές: χιλ. ευρώ για την πώληση παγίων στοιχείων - 7 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Επίσης, η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ χρέωσε την ΕΛΓΕΚΑ για τις εξής υπηρεσίες: - 63 χιλ. ευρώ για έξοδα αποθήκευσης - 5 χιλ. ευρώ για έξοδα διανομής εμπορευμάτων - 70 χιλ. ευρώ για ενοίκια (εκ των οποίων ποσό 9 χιλ. ευρώ αφορά εγγύηση ενοικίου). 3. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ Η ΕΛΓΕΚΑ πούλησε στη MEDIHELM εμπορεύματα αξίας 5 χιλ. ευρώ, τα οποία αφορούν προϊόντα Fisherman. Η MEDIHELM έχει αναλάβει την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων στα φαρμακεία. Επίσης, η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη MEDIHELM ποσό 6 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και 8 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών της στοιχείων. 4. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ Η ΕΛΓΕΚΑ αγόρασε από την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εμπορεύματα αξίας 45 χιλ. ευρώ. Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, η οποία έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας, την παραγωγή ξυδιού και μουστάρδας, χρησιμοποιεί ως αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα την ΕΛΓΕΚΑ για την προώθηση της μουστάρδας TESTA με βάση συμφωνητικό που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο μερών. Επιπρόσθετα, η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ποσό 6 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 5. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ποσό 5 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 6. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ποσό 5 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 11

13 Η μόνη εταιρία στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% είναι η εταιρία EXCEED CONSULTING (ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) με την οποία η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. είχε συναλλαγές αξίας 4 χιλ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν αμοιβές για εκπαιδευτικά σεμινάρια ποσού 3 χιλ. ευρώ και αμοιβή ποσού 1 χιλ. ευρώ για διεξαγωγή έρευνας. Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης εντός του α εξαμήνου του 2009 ανήλθαν για την Εταιρία σε 537 χιλ. ευρώ και για τον Όμιλο σε 758 χιλ. ευρώ, και αναλύονται ως εξής: Μισθοί μελών του Δ.Σ. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως διευθυντικά στελέχη στην Εταιρία, ύψους 418 χιλ. ευρώ και στον Όμιλο, ύψους 488 χιλ. ευρώ. Έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία και στον Όμιλο ως διευθυντικά στελέχη, ύψους 35 χιλ. ευρώ. Λοιπές παροχές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρίας, ύψους 84 χιλ. ευρώ και του Ομίλου, ύψους 235 χιλ. ευρώ. Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας για το α εξάμηνο του Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2009 Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Κατσιώτης 12

14 EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης Tηλ: Φαξ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους μετόχους της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (η Εταιρία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά ( Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 13

15 Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΜ ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 11ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας Μεταμόρφωση Α.Μ. ΣΟΕΛ Εταιρίας

16 Δ1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΟΜΙΛΟΣ Σημείωση 1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008 1/4-30/06/2009 1/4-30/06/2008 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) (57.443) (54.997) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης * Έξοδα διάθεσης * (22.165) (21.905) (10.530) (10.790) Έξοδα διοίκησης (7.577) (9.594) (4.051) (5.321) Έξοδα ερευνών-ανάπτυξης (170) (148) (92) (83) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (3.024) (1.146) (1.209) 191 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (3.529) (3.880) (1.708) (2.056) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (80) Ζημιές από εύλογη αξία ακινήτων για επένδυση - (5) - (5) Κέρδη από συγγενείς εταιρίες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.159) 815 (880) 574 Φόρος εισοδήματος 5 (444) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.603) (689) Κατανέμονται σε : -Ιδιοκτήτες μητρικής (907) (658) Δικαιώματα μειοψηφίας (696) 132 (31) 538 (1.603) (689) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (2.298) (286) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) (3.901) (585) Ιδιοκτήτες μητρικής (2.358) (559) Δικαιώματα μειοψηφίας (1.543) (16) (26) 621 (3.901) (585) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ) 6 (0,0284) 0,1304 (0,0216) 0,1062 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων * Στα Έξοδα Διάθεσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες και προμήθειες προώθησης και τοποθέτησης των εμπορευμάτων της Μητρικής Εταιρίας, στις οποίες οι αντίστοιχοι οίκοι - προμηθευτές της συμμετέχουν εν μέρει ή στο σύνολο των εν λόγω δαπανών. Αυτές οι συνεισφορές (έσοδα) των προμηθευτών της Εταιρίας που αποσκοπούν στην προώθηση των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων, παρουσιάζονται αφαιρετικά από τα αντίστοιχα έξοδα προώθησης - διάθεσης. Ως εκ τούτου, τα κονδύλια Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και Έξοδα Διάθεσης στην παρούσα ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου εμφανίζονται, έτσι όπως διαμορφώνονται, μετά την αφαίρεση ποσού χιλ. ευρώ (α εξάμηνο 2009) και ποσού χιλ. ευρώ (α εξάμηνο 2008) αντίστοιχα, που αφορούν έσοδα - έξοδα της Μητρικής Εταιρίας, όπως αναφέρεται παραπάνω, και κατ επέκταση του Ομίλου. Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 15

17 Δ2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΤΑΙΡΙΑ Σημείωση 1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008 1/4-30/06/2009 1/4-30/06/2008 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων (49.861) (47.902) (20.107) (19.687) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης * Έξοδα διάθεσης * (12.353) (12.381) (5.312) (5.903) Έξοδα διοίκησης (3.056) (3.346) (1.659) (1.903) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (723) (104) (688) (97) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (223) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (693) (622) (312) (341) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (563) Φόρος εισοδήματος 5 (334) 56 (71) 407 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (156) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) (156) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ) 6 0,0256 0,0425 0,0042 (0,0049) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων * Στα Έξοδα Διάθεσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες και προμήθειες προώθησης και τοποθέτησης των εμπορευμάτων της Εταιρίας, στις οποίες οι αντίστοιχοι οίκοι - προμηθευτές της συμμετέχουν εν μέρει ή στο σύνολο των εν λόγω δαπανών. Αυτές οι συνεισφορές (έσοδα) των προμηθευτών της Εταιρίας που αποσκοπούν στην προώθηση των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων, παρουσιάζονται αφαιρετικά από τα αντίστοιχα έξοδα προώθησης - διάθεσης. Ως εκ τούτου, τα κονδύλια Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και Έξοδα Διάθεσης στην παρούσα ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρίας εμφανίζονται, έτσι όπως διαμορφώνονται, μετά την αφαίρεση ποσού χιλ. ευρώ (α εξάμηνο 2009) και ποσού χιλ. ευρώ (α εξάμηνο 2008) αντίστοιχα, που αφορούν έσοδα - έξοδα της Εταιρίας, όπως αναφέρεται παραπάνω. Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 16

18 Δ3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 30/06/ /12/ /06/ /12/2008 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία επιχείρησης Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Παράγωγα χρημ/μικά περιουσιακά στοιχεία Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές (139) (139) (139) (139) Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά συν/κων διαφορών μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (3.120) (1.669) - - Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 17

19 Δ4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Αποθεματικά εύλογης αξίας Αποθεματικά συν/κων διαφορών μετατροπής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (139) (396) Κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (138) - (138) (148) (286) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (138) (16) Μεταβολή ποσοστού θυγατρικών εταιριών λόγω πώλησης σε τρίτους (12) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (αναλογία μειοψηφίας) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (139) (534) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (139) (1.669) Ζημιές περιόδου (907) (907) (696) (1.603) Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (1.451) - (1.451) (847) (2.298) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (1.451) (907) (2.358) (1.543) (3.901) Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν.3299/ (158) (32) 32 - Διανομή κερδών σε αποθεματικά (44) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (139) (3.120) Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 18

20 Δ5. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (139) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (139) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (139) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Διανομή κερδών σε αποθεματικά (44) - Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (139) Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 19

21 Δ6. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Σημ/σεις 1/1 έως 30/06/2009 ΟΜΙΛΟΣ 1/1 έως 30/06/2008 1/1 έως 30/06/2009 ETAΙΡΙΑ 1/1 έως 30/06/2008 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.089) (3.578) (2.343) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.410) (3.711) (674) (586) Καταβεβλημένοι φόροι (497) (653) (97) (202) Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.090) (6.453) (4.349) (3.131) Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών (6.194) Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών και συγγενών Προϊόν εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 7, 9 (2.593) (2.774) (283) (1.025) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Αγορά ακινήτων για επένδυση 8 (76) (1.760) - - Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.105) (3.283) (113) (6.626) Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από μετόχους μειοψηφίας (λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων 15 (53.651) (59.249) (5.278) (2.088) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (445) (122) - - Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Μητρικής - (1) - (1) Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (194) (35) - - Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 20

22 Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες της Εταιρίας και του Ομίλου Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο Διανομές Αντιπροσωπείες Βιομηχανία» έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και η διεύθυνση της έδρας της είναι στο Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ.Α. 13, Ο.Τ Β ΦΑΣΗ. Επίσης διαθέτει υποκατάστημα στις Αχαρνές Αττικής, στην οδό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 60. Η Εταιρία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 8649/06/Β/86/45. Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 26 η Αυγούστου Σημειώνεται ότι επειδή οι ενδιάμεσες αυτές συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) δεν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Από την 1 η Μαΐου 2009, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και η θυγατρική εταιρία ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχουν μετεγκατασταθεί σε νέες (μισθωμένες) κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται στον οικισμό Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, και ως εκ τούτου έχει επέλθει αλλαγή στη διεύθυνση της Έδρας τους. Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές της (στο εξής «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.: Χονδρικό Εμπόριο και διανομή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και κυρίως τροφίμων, καθώς και αντιπροσώπευση προϊόντων άλλων εταιριών. ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.: Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και συσκευασίας εμπορευμάτων τρίτων. ΧΡ.Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.: Επεξεργασία και τυποποίηση Κορινθιακής σταφίδας, παραγωγή μουστάρδας και ξυδιού. ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Παραγωγή τυροκομικών και αναπληρωμάτων τυριού. SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Παροχή υπηρεσιών ιατρικής ενημέρωσης και παραγωγή προϊόντων «generics». MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.: Λειτουργία φαρμακαποθήκης. SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. : Παροχή υπηρεσιών ιατρικής ενημέρωσης. HODDLE HOLDINGS LTD: Συμμετοχή σε Εταιρίες εκμετάλλευσης ακινήτων. ELGEKA (CYPRUS) LTD: Επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε Εταιρίες. ELGEKA FERFELIS ROMANIA SΑ: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων. ELGEKA FERFELIS BULGARIA LTD: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων. ELGEKA FERFELIS SRL: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων. GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL: Εκμετάλλευση ακινήτων στη Ρουμανία. CERA VILLA DESIGN SRL: Εμπορία λοιπών καταναλωτικών αγαθών πλην τροφίμων. GATEDOOR HOLDINGS LTD: Συμμετοχή σε Εταιρίες εκμετάλλευσης ακινήτων. SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL: Εκμετάλλευση ακινήτων στη Ρουμανία. 21

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας)

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 30/06/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2007-30/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής :

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής : Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ARISTA Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική Εταιρία Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα