ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009"

Transcript

1 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως ΑΡ.ΜΑΕ 8649/06/Β/86/45 Διεύθυνση της Έδρας: Δ.Α. 13, Ο.Τ Β ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Κ Τ.Θ. 1076, Δήμος Εχεδώρου, Ν. Θεσσαλονίκης ΤΗΛ: FAX:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Δ1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δ3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δ4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ5. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δ6. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικές πληροφορίες της Εταιρίας και του Ομίλου Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων Λογιστικές αρχές Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Φορολογία Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Συμμετοχή σε Κοινοπραξία Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Μετοχικό κεφάλαιο & Υπέρ το άρτιο αποθεματικό Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Μερίσματα Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις Εποχικότητα στη δραστηριότητα Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»: Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση (26/08/2009) και Βασίλειος Ευγένιος, Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση (26/08/2009) ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουμε: α. οι Οικονομικές Καταστάσεις του α εξαμήνου 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Εμπόριο Διανομές Αντιπροσωπείες Βιομηχανία», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. γ. Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στις 26/08/2009 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2009 Οι βεβαιούντες Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α.Δ.Τ. : X / 01 Α.Δ.Τ. : ΑΒ / 06 Α.Δ.Τ. : Ν / 88 2

4 Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο Διανομές Αντιπροσωπείες Βιομηχανία ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5) Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε για τη χρονική περίοδο του α εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2009 (01/01/ /06/2009) την παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό τον απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεταβολών της περιόδου, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων κατά το α εξάμηνο του 2009, την ανάλυση των προοπτικών και των κινδύνων - αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά το β εξάμηνο του 2009, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Η πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο τη Μητρική Εταιρία όσο και τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Οι θεματικές ενότητες της παρούσας Έκθεσης και το περιεχόμενό τους έχουν ως ακολούθως : 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Κατά το α εξάμηνο του 2009, τα Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξελίχθηκαν ως ακολούθως : Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2009 έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 573 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 0,39%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών της Μητρικής Εταιρίας, ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και των εταιριών ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. και SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.. Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος) του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2009 έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 12,65%, κυρίως λόγω της μείωσης των μικτών αποτελεσμάτων των εταιριών ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., ενώ το περιθώριο των μικτών κερδών διαμορφώθηκε στο 17,35% έναντι 19,94% την αντίστοιχη περσινή περίοδο του Ικανοποιητική μείωση σημείωσαν οι Λειτουργικές Δαπάνες του Ομίλου, ήτοι κατά ποσοστό 5,48%, κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων Διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, το α εξάμηνο του 2009 οι Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,99%. Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά κέρδη) ανήλθαν σε χιλ. ευρώ κατά το α εξάμηνο του 2009 έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 52,66%. Τα Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε (1.159) χιλ. ευρώ στην παρούσα περίοδο έναντι 815 χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μεγάλη μείωση ύψους χιλ. ευρώ. 3

5 Τα Καθαρά Ενοποιημένα κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους διαμορφώθηκαν κατά το α εξάμηνο του 2009 σε (1.603) χιλ. ευρώ έναντι αυτών της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου του 2008 που ήταν χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη μείωση κατά χιλ. ευρώ. Στη διαμόρφωση του εν λόγω αποτελέσματος συνέβαλε η μεγάλη μεταβολή του κονδυλίου «Φόρος Εισοδήματος» που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο εξής γεγονός: Στη χρήση του 2007, κατά τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «LOGISTICS SERVICE HELLAS Α.Ε.» (εξαγοράζουσα) από την εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» (εξαγορασθείσα από αυτήν) με βάση το Ν.2166/1993, προέκυψε ζημία ποσού 35 εκ. ευρώ περίπου από ακύρωση ιδίων μετοχών για την οποία αρχικά δεν αναγνωρίστηκε η αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η Διοίκηση της Εταιρίας με βάση την υπ αριθμό πρωτ /β0012/ απαντητική επιστολή της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, σε ανάλογο ερώτημα αίτηση που τέθηκε από εταιρία σχετικά με το εν λόγω θέμα, και μετά από σχετικές εκτιμήσεις αναφορικά με τη μελλοντική ανάκτηση μέρους της σχετικής ζημίας, αποφάσισε την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ποσού (3.750) χιλ. ευρώ στο α εξάμηνο του Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό του κονδυλίου «φόρος εισοδήματος» κατά το α εξάμηνο του 2008 διαμορφώθηκε στο ποσό των (3.483) χιλ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο κονδύλιο κατά το α εξάμηνο του 2009 διαμορφώθηκε σε 444 χιλ. ευρώ. Τα Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή του Ομίλου ανήλθαν σε (0,0284) ευρώ κατά το α εξάμηνο του 2009 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2008 που ήταν 0,1304 ευρώ ήτοι μειώθηκαν κατά 0,1588 ευρώ ανά μετοχή. Η οικονομική κατάσταση του Ομίλου κρίνεται αρκετά ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά το α εξάμηνο του Συγκεκριμένα, η αναπόσβεστη αξία των Παγίων στοιχείων Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε χιλ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 47,81% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, ενώ με 31/12/2008 ήταν χιλ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,47% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου και ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ που ήταν με 31/12/2008, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 4,51%. Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ που ήταν με 31/12/2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσοστό 10,32%. Εξ αυτών, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ που ήταν με 31/12/2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,54%. Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση) του Ομίλου που ανήλθαν σε χιλ. ευρώ, μειώθηκαν κατά χιλ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2008 που ήταν χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 4,83%. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ. ευρώ ήτοι ποσοστό 23,55% του Συνολικού Παθητικού και αυξήθηκαν κατά ποσό χιλ. ευρώ σε σχέση με αυτές που ήταν την 31/12/2008, ήτοι χιλ. ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 11,53%. Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της Μητρικής Εταιρίας, αυτά εξελίχθηκαν ως ακολούθως: Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά το α εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε χιλ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008 ήταν χιλ. ευρώ, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,80%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διαρκή επένδυση στις υφιστάμενες μάρκες προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρία. 4

6 Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό κέρδος) ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, δηλαδή σημείωσαν μείωση κατά 216 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 1,51%, λόγω της ποσοστιαίας αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά 4,09%, με συνέπεια τη μείωση του περιθωρίου των μικτών κερδών κατά 1 ποσοστιαία μονάδα περίπου, ήτοι από 22,94% σε 21,98%. Οι Λειτουργικές Δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,02% ήτοι από χιλ. ευρώ που ήταν το α εξάμηνο του 2008 σε χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, δηλαδή μειώθηκαν κατά 318 χιλ. ευρώ. Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,19%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων Διοίκησης. Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά κέρδη) ανήλθαν σε χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2009 έναντι χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας έτσι αύξηση κατά 144 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,73%. Τα Κέρδη προ φόρων της Μητρικής Εταιρίας ανήλθαν σε χιλ. ευρώ στην παρούσα περίοδο έναντι χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 151 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 11,60%. Τα κέρδη της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε αυτό το επίπεδο έχουν επηρεαστεί από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 71 χιλ. ευρώ, αλλά κυρίως από τη μείωση που επήλθε κατά την τρέχουσα περίοδο στα «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» κατά 222 χιλ. ευρώ σε σχέση με το α εξάμηνο του 2008, εντός του οποίου η Μητρική Εταιρία είχε αποκομίσει Έκτακτα Κέρδη ύψους 272 χιλ. ευρώ από την πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς πώληση (μετοχές της εταιρίας ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. ). Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν κατά το α εξάμηνο του 2009 σε 817 χιλ. ευρώ έναντι των χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας σημαντική μείωση κατά 541 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 39,84%, λόγω της μείωσης των κερδών προ φόρων και της σημαντικής μεταβολής της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του α εξαμήνου του Τα Κέρδη ανά μετοχή της Μητρικής Εταιρίας ανήλθαν σε 0,0256 ευρώ κατά την παρούσα περίοδο και μειώθηκαν κατά 39,76% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 που ήταν 0,0425 ευρώ. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2009 Τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το α εξάμηνο του 2009 είναι τα ακόλουθα : Η Μητρική Εταιρία από τις αρχές του 2009 έχει ξεκινήσει τη διανομή κατ αποκλειστικότητα εντός της Ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στα κανάλια των μεγάλων αλυσίδων (super markets), του υπολοίπου πελατολογίου Λιανικής και του Χονδρεμπορίου Τροφίμων/Food Service των προϊόντων μακράς διαρκείας (long life) της εταιρίας ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.. Ειδικότερα έχει αναλάβει τις πωλήσεις, το trade marketing, τα logistics και το merchandising των εν λόγω προϊόντων. Από την 1 η Μαΐου 2009, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. έχει αλλάξει διεύθυνση Έδρας καθώς έχει μετεγκατασταθεί σε νέες (μισθωμένες) κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας τ.μ. (Γραφεία 704 τ.μ. Αποθήκες τ.μ.), οι οποίες βρίσκονται στον οικισμό Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. 5

7 Ο βασικός λόγος της μετεγκατάστασης σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις είναι οι διευρυμένες ανάγκες της Μητρικής για μεγαλύτερους χώρους αποθήκευσης των εμπορευμάτων της, προκειμένου να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της. Ως εκ τούτου, οι νέοι αποθηκευτικοί χώροι έχουν επιφάνεια τ.μ., ενώ οι προηγούμενοι αποθηκευτικοί χώροι της Έδρας είχαν επιφάνεια τ.μ.. Σημειώνεται ότι στην ίδια διεύθυνση λειτουργεί (σε διπλανές εγκαταστάσεις) υποκατάστημα της θυγατρικής εταιρίας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις-Διανομές-Συσκευασίες. Η ΕΛΓΕΚΑ έχει ήδη αναθέσει στην κατά 99,99% θυγατρικής της εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., τις υπηρεσίες αποθήκευσης των προϊόντων της σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εντός του β εξαμήνου του 2009 αναμένεται η ανάληψη από την ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. και των υπηρεσιών διανομής για την προαναφερθείσα γεωγραφική περιοχή. Από την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση αναμένονται ουσιώδη λειτουργικά και οικονομικά οφέλη, μέσω της αποτελεσματικότερης οργάνωσης του δικτύου διανομών και της επίτευξης περαιτέρω οικονομιών κλίμακας σε επίπεδο Ομίλου. Επίσης, από την 1 η Μαΐου 2009 έχει αλλάξει η διεύθυνση της έδρας και της θυγατρικής εταιρίας ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, καθώς έχει μεταφερθεί σε νέες (μισθωμένες) κτιριακές εγκαταστάσεις (Γραφεία, επιφάνειας 588 τ.μ.), οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ως άνω διεύθυνση με τη Μητρική. Κατά την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της Μητρικής Εταιρίας που διεξήχθη στις 29/06/2009, μεταξύ των άλλων, αποφασίστηκε αφενός η έκδοση ενός ή περισσοτέρων Κοινών Ομολογιακών Δανείων του Ν. 3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι 20 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των εταιρικών της σκοπών και αφετέρου η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σε κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω της ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι εν λόγω ίδιες μετοχές αγοράστηκαν κατά το διάστημα 02/06-20/06/2006, σε εκτέλεση της από 27/06/2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μητρικής καθώς και την από 29/05/2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στις 15/07/2009 έπαυσε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των παραπάνω ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ακυρώθηκαν. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ευρώ. Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. αποφάσισε στις 30/06/2009 τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 846 χιλ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 40 ευρώ σε 20 ευρώ, με σκοπό την κεφαλαιοποίηση ζημιών προηγουμένων χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά χιλ. ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ εκάστη. Κατόπιν αυτού, το νέο μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται συνολικά σε χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ εκάστη. H ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ανέλαβε να καλύψει εξ ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση και στις 23/07/2009 κατέβαλε το ποσό των χιλ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 91,54% σε 96,95% περίπου. Τέλος, η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποφάσισε στις 30/06/2009 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ με έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστη. Κατά συνέπεια, το νέο μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές, 6

8 ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστη. Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στις 23/07/2009 κατέβαλε το ποσό των ευρώ, συμμετέχοντας έτσι κατά το ποσοστό που κατέχει, ήτοι 91,34%, στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά το α εξάμηνο του 2009 ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα η Μητρική Εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους 283 χιλ. ευρώ. 3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Οι προσπάθειες και οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη, επέκταση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου αναμένεται ότι θα είναι περισσότερο εμφανής κατά το β εξάμηνο του Η Διοίκηση της Μητρικής Εταιρίας επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση και επέκταση του δικτύου διάθεσης των εμπορευμάτων της μέσω εναλλακτικών αναπτυσσόμενων καναλιών λιανικής πώλησης και έχει ως βασικούς στόχους αφ ενός τη διαρκή επένδυση στις υφιστάμενες μάρκες που εμπορεύεται, μέσω δαπανών διαφήμισης προώθησης και ενεργειών προς τον καταναλωτή στα σημεία πώλησης και αφ ετέρου την προσέλκυση νέων συνεργασιών, εκτός αυτής που ήδη σύναψε εντός του α εξαμήνου του Επίσης, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. έχει σχεδιάσει να μισθώσει εντός του β εξαμήνου του 2009 δέκα περίπου αποθηκευτικούς χώρους ανά την Ελληνική επικράτεια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την αύξηση των πωλήσεων κυρίως μέσω της διακίνησης των προϊόντων της (φρέσκων) με μικρή διάρκεια λήξης. Οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν παγκοσμίως κατά το α εξάμηνο του 2009 επέδρασαν σημαντικά στον περιορισμό της ζήτησης λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Ως εκ τούτου, η πορεία των εργασιών ορισμένων εκ των εταιριών του Ομίλου είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση του συντελεστή του μικτού κέρδους αυτών και κατ επέκταση τη σημαντική μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Για το β εξάμηνο του 2009 η Διοίκηση της Εταιρίας έχει θέσει ως βασικούς στόχους την αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιριών του Ομίλου, τον περιορισμό των λειτουργικών τους δαπανών και την περαιτέρω προσπάθεια για βελτίωση των κεφαλαίων κίνησης και μείωση των τραπεζικών κεφαλαίων δανεισμού. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε τεχνογνωσία, πάγιο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες ισχυροποιούν την ηγετική του θέση στις βασικές αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, εκτίθεται σε μια σειρά από χρηματοοικονομικούς κινδύνους, η διαχείριση των οποίων διενεργείται κυρίως από την Οικονομική Διεύθυνση της Μητρικής Εταιρίας σε συνεργασία με τις διοικήσεις των εταιριών του Ομίλου. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος κατά το β εξάμηνο του 2009 είναι οι ακόλουθοι : α) Κίνδυνος μεταβολής τιμών Εξ αιτίας της αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί από το ξέσπασμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην παγκόσμια αγορά έχει πληγεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού με συνέπεια τη μείωση του ρυθμού ζήτησης καταναλωτικών προϊόντων. Η συνέχιση της μείωσης της ζήτησης σε συνδυασμό με αύξηση 7

9 των τιμών των α υλών θα τροφοδοτήσουν τον παγκόσμιο πληθωρισμό και θα εντείνουν το κλίμα πληθωριστικών πιέσεων. Ο Όμιλος δεν εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολής τιμών χρεογράφων καθώς δεν έχει επενδύσει σε χρεόγραφα τα οποία διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (Χρηματιστήρια). β) Πιστωτικός Κίνδυνος Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του στους κυριότερους τομείς που δραστηριοποιείται και την ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα των πελατών που πραγματοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους και η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς από τις εταιρίες του Ομίλου, ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει στους μεγάλους πελάτες το ορισθέν πιστωτικό όριο. Πέραν των παραπάνω και για μεγαλύτερη εξασφάλιση, η Διοίκηση έχει υιοθετήσει αρχικά για τη Μητρική Εταιρία και την εταιρία ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. την πολιτική ασφάλισης μεγάλου μέρους των πιστώσεών τους, σε μεγάλο ασφαλιστικό φορέα (EULER HERMES). Κατόπιν αυτών η Διοίκηση θεωρεί ότι κατά το β εξάμηνο του 2009 δε θα υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκείς προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων τόσο για τη Μητρική Εταιρία όσο και για τις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου. γ) Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου είναι κυρίως σε ευρώ και υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή σημαντική μεταβολή των επιτοκίων, δεδομένης και της διαρκούς και συνεχιζόμενης πτωτικής πορείας των επιτοκίων βάσης (EURIBOR). Ειδικά, η εταιρία ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A., η οποία δραστηριοποιείται στη Ρουμανία και διενεργεί σημαντικές συναλλαγές σε τοπικό νόμισμα (λειτουργικό νόμισμα), έχει μεριμνήσει από τις αρχές του 2009, με τη σύναψη δύο συμβολαίων χρηματοοικονομικών παραγώγων, για τον περιορισμό ή την εξάλειψη συναλλαγματικών ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στις 31/12/2009 κατά την αποτίμηση των δανειακών υποχρεώσεών της σε ξένο νόμισμα (σε περίπτωση αρνητικών μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας), χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά προϊόντα (options) περιορισμού του συναλλαγματικού κινδύνου. Έτσι, μειώνονται σημαντικά οι επιπτώσεις μιας πιθανής λογιστικοποίησης μεγάλων συναλλαγματικών ζημιών, χωρίς ταυτόχρονα να προσθέτει νέους κινδύνους στη λειτουργία της. Επίσης, εντός του α εξαμήνου του 2009, η Διοίκηση της Μητρικής εταιρίας, ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης συναλλαγών χρηματοοικονομικών παραγώγων (επιτοκίου) ποσού χιλ. ευρώ με την ALPHA BANK A.E. για σκοπούς αντιστάθμισης επιτοκιακών κινδύνων καθώς και τη σύναψη σύμβασης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων μη περιοριστικά συναλλαγών συναλλάγματος ή επιτοκίου) μέχρι του ανώτατου ονομαστικού ποσού των χιλ. ευρώ με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για τους ίδιους ως άνω σκοπούς. Για τους ίδιους λόγους, η θυγατρική εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη παρόμοιας σύμβασης ποσού χιλ. ευρώ, στην οποία η Μητρική Εταιρία εμφανίζεται ως εγγυητής. Οι ως άνω συμβάσεις υπεγράφησαν στις αρχές Ιουλίου του Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, ομολογιακών δανείων και μίας σύμβασης Sale & Lease Back ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους. Τυχόν αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού - EURIBOR) κατά το β εξάμηνο του 2009 θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. 8

10 Όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια. Οι ανανεώσεις των επιτοκίων των βραχυπροθέσμων δανείων είναι για διάστημα 1-3 μήνες και των μακροπροθέσμων για διάστημα 3-6 μήνες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να αποφεύγει μερικώς τον κίνδυνο από μεγάλες διακυμάνσεις επιτοκίων. Επίσης, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί εμπορικές συναλλαγές και σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών (κύρια χώρα, εκτός Ελλάδος, στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος είναι η Ρουμανία). Τέλος, η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών είναι περιορισμένη. δ) Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του, γεγονός που πηγάζει α) από τις καλές ταμιακές ροές του, β) από την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα που έχει από τους τραπεζικούς οργανισμούς και γ) από τα χρηματοοικονομικά του περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις Οικονομικές Καταστάσεις δεν αποκλίνει από την εύλογη αξία αυτών. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Στις 30/06/2009 ο Όμιλος διέθετε χιλ. ευρώ μετρητά, ενώ οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, οι οποίες στις 30/06/2009 ήταν χιλ. ευρώ, κρίνονται επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή στενότητα ταμιακών διαθεσίμων. ε) Διαχείριση κεφαλαίου Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Ομίλου και να μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων. Εκτιμάται ότι δε θα υπάρχουν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του β εξαμήνου του Ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρία ελέγχουν την επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων χρησιμοποιώντας το δείκτη συνολικού δανεισμού προς τα Ίδια Κεφάλαια, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης. στ) Μακροοικονομικός Κίνδυνος Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος είναι το κόστος του πληθωρισμού, η εισοδηματική πολιτική και ο κίνδυνος ύφεσης που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσουν στη συμπίεση και τη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών με συνέπεια αφενός την όξυνση του ανταγωνισμού και αφετέρου την πτωτική τάση στις πωλήσεις και το περιθώριο κέρδους με αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία του Ομίλου. ζ) Κίνδυνος σχετικός με την Ασφάλεια των Τροφίμων Ο κυριότερος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος είναι ο τομέας των τροφίμων. Η συσκευασία, το μάρκετινγκ, η διανομή και η πώληση των τροφίμων ενέχουν εγγενείς κινδύνους ως προς την ευθύνη της ποιότητας των προϊόντων, την τυχόν ανάκλησή τους και την επακόλουθη δυσμενή δημοσιότητα η οποία θα μπορούσε να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη, τη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 9

11 Τέτοια προϊόντα ενδεχομένως να διανεμηθούν ακούσια από τον Όμιλο και να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, ο Όμιλος έχει νομική ευθύνη για διεκδικήσεις τυχόν αποζημιώσεων και ως εκ τούτου έχει προβεί σε ανάλογες ασφαλιστικές καλύψεις. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια αυστηρή πολιτική ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα των τροφίμων προκειμένου να προσφέρονται στους πελάτες του τα πλέον ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και ακολουθεί πιστά και αυστηρά όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Την κοινωνική ευαισθησία που διέπει τόσο τη Διοίκηση όσο και το σύνολο της οργάνωσης του Ομίλου, ως προς τα ζητήματα της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων, την καταδεικνύουν οι παρακάτω πιστοποιήσεις που έχουν χορηγηθεί στη Μητρική Εταιρία: Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., μετά από σχετικές επιθεωρήσεις-ανασκοπήσεις του συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Η.Α.C.C.P.) στις εγκαταστάσεις της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (στις και αντίστοιχα), εγκρίθηκε για πιστοποίηση σύμφωνα με: Το πρότυπο «CODEX ALIMENTARIUS» από το φορέα διαπίστευσης TÜV--NORD, διαπιστευμένο από το γερμανικό φορέα DAR για το πεδίο αυτό. Το πρότυπο «ΕΛΟΤ 1416» από το φορέα διαπίστευσης TÜV-HELLAS (μέλος του RWTÜV Group), διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. για το πεδίο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. αποτελεί μέλος μιας ολιγομελούς ομάδας εταιριών, οι οποίες διαθέτουν πιστοποιήσεις για το σύστημα H.A.C.C.P. από δύο (2) μη συσχετιζόμενους φορείς διαπίστευσης με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα σε δύο (2) διαφορετικά πρότυπα. 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ) Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής Εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές της με τις κατωτέρω θυγατρικές της και λοιπά συνδεδεμένα μέρη (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920), όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πωλήσεις / Έσοδα Αγορές / Έξοδα Απαιτήσεις Υποχ/σεις ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ ΧΡ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.B.E.Τ ΜΕDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

12 Αναλυτικότερα, μεταξύ της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών υφίστανται οι παρακάτω σχέσεις: 1. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ Με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη, η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ έχει αναλάβει τη διανομή των προϊόντων της ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ στην Ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις της ΒΙΟΤΡΟΣ προς την ΕΛΓΕΚΑ ανήλθαν κατά το α εξάμηνο του 2009 σε 180 χιλ. ευρώ. Επίσης, η ΒΙΟΤΡΟΣ χρέωσε την ΕΛΓΕΚΑ ποσό 10 χιλ. ευρώ για υπηρεσίες αποθήκευσης. Η ΕΛΓΕΚΑ είχε ενοικιάσει γραφεία συνολικής έκτασης 148 m 2 εντός των εγκαταστάσεών της στη Θεσσαλονίκη, τα οποία η ΒΙΟΤΡΟΣ χρησιμοποιούσε μέχρι 30/04/2009 για τη στέγαση των γραφείων της, για τα οποία κατέβαλε ενοίκια συνολικού ύψους 5 χιλ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη ΒΙΟΤΡΟΣ ποσό 6 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ καθώς και 32 χιλ. ευρώ για συμμετοχή σε έξοδα προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων της. 2. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ Η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ για τις εξής συναλλαγές: χιλ. ευρώ για την πώληση παγίων στοιχείων - 7 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Επίσης, η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ χρέωσε την ΕΛΓΕΚΑ για τις εξής υπηρεσίες: - 63 χιλ. ευρώ για έξοδα αποθήκευσης - 5 χιλ. ευρώ για έξοδα διανομής εμπορευμάτων - 70 χιλ. ευρώ για ενοίκια (εκ των οποίων ποσό 9 χιλ. ευρώ αφορά εγγύηση ενοικίου). 3. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ Η ΕΛΓΕΚΑ πούλησε στη MEDIHELM εμπορεύματα αξίας 5 χιλ. ευρώ, τα οποία αφορούν προϊόντα Fisherman. Η MEDIHELM έχει αναλάβει την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων στα φαρμακεία. Επίσης, η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη MEDIHELM ποσό 6 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και 8 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών της στοιχείων. 4. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ Η ΕΛΓΕΚΑ αγόρασε από την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εμπορεύματα αξίας 45 χιλ. ευρώ. Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, η οποία έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας, την παραγωγή ξυδιού και μουστάρδας, χρησιμοποιεί ως αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα την ΕΛΓΕΚΑ για την προώθηση της μουστάρδας TESTA με βάση συμφωνητικό που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο μερών. Επιπρόσθετα, η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ποσό 6 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 5. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ποσό 5 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 6. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Η ΕΛΓΕΚΑ χρέωσε τη SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ποσό 5 χιλ. ευρώ ως αμοιβή για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 11

13 Η μόνη εταιρία στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% είναι η εταιρία EXCEED CONSULTING (ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) με την οποία η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. είχε συναλλαγές αξίας 4 χιλ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν αμοιβές για εκπαιδευτικά σεμινάρια ποσού 3 χιλ. ευρώ και αμοιβή ποσού 1 χιλ. ευρώ για διεξαγωγή έρευνας. Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης εντός του α εξαμήνου του 2009 ανήλθαν για την Εταιρία σε 537 χιλ. ευρώ και για τον Όμιλο σε 758 χιλ. ευρώ, και αναλύονται ως εξής: Μισθοί μελών του Δ.Σ. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως διευθυντικά στελέχη στην Εταιρία, ύψους 418 χιλ. ευρώ και στον Όμιλο, ύψους 488 χιλ. ευρώ. Έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ. που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία και στον Όμιλο ως διευθυντικά στελέχη, ύψους 35 χιλ. ευρώ. Λοιπές παροχές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρίας, ύψους 84 χιλ. ευρώ και του Ομίλου, ύψους 235 χιλ. ευρώ. Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας για το α εξάμηνο του Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2009 Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Κατσιώτης 12

14 EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης Tηλ: Φαξ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους μετόχους της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (η Εταιρία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά ( Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Αναφοράς που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 13

15 Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΜ ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 11ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας Μεταμόρφωση Α.Μ. ΣΟΕΛ Εταιρίας

16 Δ1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΟΜΙΛΟΣ Σημείωση 1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008 1/4-30/06/2009 1/4-30/06/2008 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) (57.443) (54.997) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης * Έξοδα διάθεσης * (22.165) (21.905) (10.530) (10.790) Έξοδα διοίκησης (7.577) (9.594) (4.051) (5.321) Έξοδα ερευνών-ανάπτυξης (170) (148) (92) (83) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (3.024) (1.146) (1.209) 191 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (3.529) (3.880) (1.708) (2.056) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (80) Ζημιές από εύλογη αξία ακινήτων για επένδυση - (5) - (5) Κέρδη από συγγενείς εταιρίες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.159) 815 (880) 574 Φόρος εισοδήματος 5 (444) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.603) (689) Κατανέμονται σε : -Ιδιοκτήτες μητρικής (907) (658) Δικαιώματα μειοψηφίας (696) 132 (31) 538 (1.603) (689) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (2.298) (286) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) (3.901) (585) Ιδιοκτήτες μητρικής (2.358) (559) Δικαιώματα μειοψηφίας (1.543) (16) (26) 621 (3.901) (585) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ) 6 (0,0284) 0,1304 (0,0216) 0,1062 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων * Στα Έξοδα Διάθεσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες και προμήθειες προώθησης και τοποθέτησης των εμπορευμάτων της Μητρικής Εταιρίας, στις οποίες οι αντίστοιχοι οίκοι - προμηθευτές της συμμετέχουν εν μέρει ή στο σύνολο των εν λόγω δαπανών. Αυτές οι συνεισφορές (έσοδα) των προμηθευτών της Εταιρίας που αποσκοπούν στην προώθηση των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων, παρουσιάζονται αφαιρετικά από τα αντίστοιχα έξοδα προώθησης - διάθεσης. Ως εκ τούτου, τα κονδύλια Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και Έξοδα Διάθεσης στην παρούσα ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου εμφανίζονται, έτσι όπως διαμορφώνονται, μετά την αφαίρεση ποσού χιλ. ευρώ (α εξάμηνο 2009) και ποσού χιλ. ευρώ (α εξάμηνο 2008) αντίστοιχα, που αφορούν έσοδα - έξοδα της Μητρικής Εταιρίας, όπως αναφέρεται παραπάνω, και κατ επέκταση του Ομίλου. Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 15

17 Δ2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΤΑΙΡΙΑ Σημείωση 1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008 1/4-30/06/2009 1/4-30/06/2008 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων (49.861) (47.902) (20.107) (19.687) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης * Έξοδα διάθεσης * (12.353) (12.381) (5.312) (5.903) Έξοδα διοίκησης (3.056) (3.346) (1.659) (1.903) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (723) (104) (688) (97) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (223) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (693) (622) (312) (341) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (563) Φόρος εισοδήματος 5 (334) 56 (71) 407 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (156) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) (156) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ) 6 0,0256 0,0425 0,0042 (0,0049) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων * Στα Έξοδα Διάθεσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες και προμήθειες προώθησης και τοποθέτησης των εμπορευμάτων της Εταιρίας, στις οποίες οι αντίστοιχοι οίκοι - προμηθευτές της συμμετέχουν εν μέρει ή στο σύνολο των εν λόγω δαπανών. Αυτές οι συνεισφορές (έσοδα) των προμηθευτών της Εταιρίας που αποσκοπούν στην προώθηση των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων, παρουσιάζονται αφαιρετικά από τα αντίστοιχα έξοδα προώθησης - διάθεσης. Ως εκ τούτου, τα κονδύλια Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και Έξοδα Διάθεσης στην παρούσα ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρίας εμφανίζονται, έτσι όπως διαμορφώνονται, μετά την αφαίρεση ποσού χιλ. ευρώ (α εξάμηνο 2009) και ποσού χιλ. ευρώ (α εξάμηνο 2008) αντίστοιχα, που αφορούν έσοδα - έξοδα της Εταιρίας, όπως αναφέρεται παραπάνω. Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 16

18 Δ3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 30/06/ /12/ /06/ /12/2008 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία επιχείρησης Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Παράγωγα χρημ/μικά περιουσιακά στοιχεία Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές (139) (139) (139) (139) Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά συν/κων διαφορών μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (3.120) (1.669) - - Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 17

19 Δ4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Αποθεματικά εύλογης αξίας Αποθεματικά συν/κων διαφορών μετατροπής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (139) (396) Κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (138) - (138) (148) (286) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (138) (16) Μεταβολή ποσοστού θυγατρικών εταιριών λόγω πώλησης σε τρίτους (12) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (αναλογία μειοψηφίας) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (139) (534) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (139) (1.669) Ζημιές περιόδου (907) (907) (696) (1.603) Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (1.451) - (1.451) (847) (2.298) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (1.451) (907) (2.358) (1.543) (3.901) Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν.3299/ (158) (32) 32 - Διανομή κερδών σε αποθεματικά (44) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (139) (3.120) Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 18

20 Δ5. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Ίδιες μετοχές Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (139) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (139) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (139) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Διανομή κερδών σε αποθεματικά (44) - Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (139) Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 19

21 Δ6. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Σημ/σεις 1/1 έως 30/06/2009 ΟΜΙΛΟΣ 1/1 έως 30/06/2008 1/1 έως 30/06/2009 ETAΙΡΙΑ 1/1 έως 30/06/2008 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.089) (3.578) (2.343) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.410) (3.711) (674) (586) Καταβεβλημένοι φόροι (497) (653) (97) (202) Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.090) (6.453) (4.349) (3.131) Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών (6.194) Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών και συγγενών Προϊόν εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 7, 9 (2.593) (2.774) (283) (1.025) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Αγορά ακινήτων για επένδυση 8 (76) (1.760) - - Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.105) (3.283) (113) (6.626) Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από μετόχους μειοψηφίας (λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων 15 (53.651) (59.249) (5.278) (2.088) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (445) (122) - - Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Μητρικής - (1) - (1) Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (194) (35) - - Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 20

22 Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες της Εταιρίας και του Ομίλου Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο Διανομές Αντιπροσωπείες Βιομηχανία» έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και η διεύθυνση της έδρας της είναι στο Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ.Α. 13, Ο.Τ Β ΦΑΣΗ. Επίσης διαθέτει υποκατάστημα στις Αχαρνές Αττικής, στην οδό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 60. Η Εταιρία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 8649/06/Β/86/45. Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 26 η Αυγούστου Σημειώνεται ότι επειδή οι ενδιάμεσες αυτές συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) δεν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Από την 1 η Μαΐου 2009, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και η θυγατρική εταιρία ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχουν μετεγκατασταθεί σε νέες (μισθωμένες) κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται στον οικισμό Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, και ως εκ τούτου έχει επέλθει αλλαγή στη διεύθυνση της Έδρας τους. Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές της (στο εξής «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.: Χονδρικό Εμπόριο και διανομή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και κυρίως τροφίμων, καθώς και αντιπροσώπευση προϊόντων άλλων εταιριών. ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.: Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και συσκευασίας εμπορευμάτων τρίτων. ΧΡ.Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.: Επεξεργασία και τυποποίηση Κορινθιακής σταφίδας, παραγωγή μουστάρδας και ξυδιού. ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Παραγωγή τυροκομικών και αναπληρωμάτων τυριού. SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Παροχή υπηρεσιών ιατρικής ενημέρωσης και παραγωγή προϊόντων «generics». MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.: Λειτουργία φαρμακαποθήκης. SAMBROOK PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. : Παροχή υπηρεσιών ιατρικής ενημέρωσης. HODDLE HOLDINGS LTD: Συμμετοχή σε Εταιρίες εκμετάλλευσης ακινήτων. ELGEKA (CYPRUS) LTD: Επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε Εταιρίες. ELGEKA FERFELIS ROMANIA SΑ: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων. ELGEKA FERFELIS BULGARIA LTD: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων. ELGEKA FERFELIS SRL: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων. GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL: Εκμετάλλευση ακινήτων στη Ρουμανία. CERA VILLA DESIGN SRL: Εμπορία λοιπών καταναλωτικών αγαθών πλην τροφίμων. GATEDOOR HOLDINGS LTD: Συμμετοχή σε Εταιρίες εκμετάλλευσης ακινήτων. SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL: Εκμετάλλευση ακινήτων στη Ρουμανία. 21

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας)

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ARISTA Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική Εταιρία Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Απλές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 215 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5675444 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1344/6/Β/86/131)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 15ο χιλ. Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 405401000 ΑΡ.Μ.Α.Ε 15417/006/B/87/0014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2015-30.06.2015 της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Αλλαντικών. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Αλλαντικών. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Βιομηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015) Σύμφωνα μετο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1 Περιεχόμενα Ι. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Σελίδα 1 από 42 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 Σελίδα 1 από 43 Πίνακας περιεχομένων I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.3556/2007 1 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ANΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας 118 55 Αθήνα Γ.Ε.ΜΗ.: 240501000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-30/6/2011 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 3 -Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα