Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων /2003(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)] Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Danuta Jazłowiecka PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...9 PE v /11 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)] Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 5,6, 9, 147, 149, 151 και 153 αυτής, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση (COM(2010)0682) και το σχετικό ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου , έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 (ΕΕΑ) (COM(2011)0815), το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση και το ψήφισμά του, της 15ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης , έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με σύσταση της Επιτροπής για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (COM(2008)0639) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου , έχοντας υπόψη την έρευνα της Eurostat του Ιανουαρίου 2012 και το δελτίο τύπου της Eurostat της 8ης Φεβρουαρίου , έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), τη σχετική γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 5 και το σχετικό ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου , έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010) 7, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, με θέμα 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012) ΕΕ C 212E, , σ Δελτίο τύπου Eurostat 21/2012, σ ΕΕ C 238, , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) ΕΕ L 298, , σ PR\ doc 3/11 PE v01-00

4 «Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2008)0412) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου , έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (COM(2009)0545) και το σχετικό ψήφισμά του της 20ής Μαΐου , έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2010, με τίτλο «Μια νέα ώθηση για ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (COM(2010)0296) και το σχετικό ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου , έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 4, έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της Bruges σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο , το οποίο εγκρίθηκε στις 7 Δεκεμβρίου , έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Πρόοδος προς την κατεύθυνση των κοινών ευρωπαϊκών στόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης» (SEC(2011)0526), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας 6, έχοντας υπόψη την προσφάτως εγκριθείσα δέσμη πέντε κανονισμών και μίας οδηγίας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ 7, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο (COM(2011)0398, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2012), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες αποταμιεύσεις και την ποιότητα των κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2010) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) IP/10/ Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010) ΕΕ L 306, , σ PE v /11 PR\ doc

5 Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε βραχυπρόθεσμους στόχους που αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες προάσπισης της οικονομίας μας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα λιτότητας μπορούν να έχουν μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα εάν δεν συμπληρωθούν με μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση δεν πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι αβέβαιη και απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθώς και η κοινή έκθεση για την απασχόληση κατέδειξαν ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι η δημοσιονομική εξυγίανση αντιμετωπίζεται ακόμα ως προτεραιότητα, οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης δεν έχουν εφαρμοσθεί επαρκώς από όλα τα κράτη μέλη Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2012 το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε το 10% στην ΕΕ των 27, πλήττοντας ιδιαίτερα τους νέους, τους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και τους μακροχρόνια ανέργους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινου δυναμικού μακροπρόθεσμα και μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, σχεδόν το 16 % των Ευρωπαίων ήταν εκτεθειμένο στον κίνδυνο φτώχειας, ενώ το ίδιο έτος το ποσοστό των παιδιών και των ενηλίκων που διαβιούν σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένας αυξήθηκε φθάνοντας σχεδόν στο 10% λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με την παιδική φτώχεια, την περίπτωση των εργαζόμενων φτωχών και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, θα οδηγήσει μελλοντικά σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επαρκούν ακόμα για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και δεν ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις ειδίκευσης των διαθέσιμων θέσεων εργασίας Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση που δέχονται τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας έχει αυξηθεί, ενώ τα έσοδα έχουν μειωθεί σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των υψηλών ποσοστών μακροχρόνιας ανεργίας είναι πιθανό ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω αυτήν την τάση Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύστοχες κοινωνικές επενδύσεις είναι σημαντικές για τη διασφάλιση ενδεδειγμένου επιπέδου απασχόλησης στο μέλλον, τη σταθεροποίηση της οικονομίας, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης PR\ doc 5/11 PE v01-00

6 Ανανεωμένη προσέγγιση των κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη 1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων και αναγκών, επικεντρώνονται δε στις δημόσιες πολιτικές και τις στρατηγικές επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες προετοιμάζουν τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινωνίες για προσαρμογή σε διάφορες μεταβολές και διαχείριση της μετάβασής τους σε πιο ευέλικτες αγορές εργασίας 2. τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει αντιμετωπίζονται μόνο ως έξοδα αλλά και ως επενδύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν πραγματικά οφέλη στο μέλλον 3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης καθώς και της αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση, και ότι αυτό απαιτεί καλύτερη εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης 4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των εθνικών κοινωνικών πολιτικών και μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος πρόνοιας», το οποίο αντιδρά μόνο στις αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες Κράτος πρόνοιας που δραστηριοποιεί 5. καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διατηρήσουν ισορροπία μεταξύ των δράσεων που αντιμετωπίζουν τις άμεσες προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση και των δράσεων μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, και να δώσουν ειδική προτεραιότητα σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο α) την εξασφάλιση της επανένταξης των ανέργων στην εργασία, β) τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, με τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και του καταμερισμού της εργασίας, γ) την επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, δ) την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας και τη συμβολή στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών για παράταση του επαγγελματικού βίου, στ) την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της αγοράς εργασίας, όπως είναι αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται με μέτρα ενεργοποίησης της απασχόλησης, την προσφορά ειδικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης με στόχο να στηριχθεί η ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων, και την προαγωγή της αναβάθμισης των PE v /11 PR\ doc

7 δεξιοτήτων και της επαγγελματικής κατάρτισης κατά την απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση στους άνεργους νέους και στους εργαζομένους με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης 7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας με την προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των νέων, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία κινήτρων προς τους εργοδότες για την απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και με την προαγωγή της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο 8. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα: δίνοντας έντονη έμφαση σε μια στρατηγική που εστιάζεται στην ανάπτυξη κατά την νηπιακή και προσχολική ηλικία προλαμβάνοντας την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο βελτιώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχοντας υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, προσφέροντας στους μαθητές καλύτερες συνθήκες για την επιτυχή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την απόκτηση άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας αναπτύσσοντας μέσα που αποσκοπούν στην καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων και στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών απασχόλησης βελτιώνοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και αναπτύσσοντας εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων 9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας με ασφάλεια, και να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική προστασία για τα άτομα σε περιόδους μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις απασχόλησης και συμβάσεις μερικής απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν σε υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα και θέσεις σε ολοήμερα σχολεία που συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, στην προώθηση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής και στην ενθάρρυνση της απασχόλησης των μόνων και άεργων γονέων 10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της προβλεπόμενης από το νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και τον περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης και να τις συνδυάσουν με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της επαγγελματικής σταδιοδρομίας Καλύτερη διακυβέρνηση μέσω του Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων 11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να ενσωματώσουν τις κοινωνικές επενδύσεις στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους, καθώς και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν καλύτερα την εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης 12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των στόχων στον PR\ doc 7/11 PE v01-00

8 κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης, το πρόσφατα ανεπτυγμένο σύστημα μακροοικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας στην ΕΕ πρέπει να συμπληρωθεί με τη βελτιωμένη εποπτεία της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης πίνακα επιδόσεων κοινών δεικτών κοινωνικών επενδύσεων για την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα στις χώρες της ΕΕ 13. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο υπογραφής «Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων», μέσω του οποίου θα δημιουργήσουν ενισχυμένο μηχανισμό ελέγχου με στόχο τη βελτίωση των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης 14. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υπογράψουν το «Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων» και να θεσπίσει την αξιολόγηση των στόχων στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το υπό συζήτηση πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο περιέχει επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για κοινωνικές επενδύσεις στην Ευρώπη, και ότι οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν λογικά και αποτελεσματικά, καθώς και να αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προς στήριξη των κοινωνικών επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι οι προτεραιότητές τους αντικατοπτρίζουν τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων κρατών μελών καλεί την Επιτροπή, εάν το κρίνει πρόσφορο, να διαθέσει και άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης στα κράτη μέλη για το σκοπό των κοινωνικών επενδύσεων 16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. PE v /11 PR\ doc

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση θα έχει αδιαμφισβήτητα μακροπρόθεσμες και έντονες συνέπειες τόσο στην ευρωπαϊκή οικονομία όσο και στα ποσοστά απασχόλησης, στις δημόσιες αποταμιεύσεις και στις κοινωνικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Η πλειονότητα των πρόσφατων και υφιστάμενων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης βασίζεται σε βραχυπρόθεσμους στόχους που αποσκοπούν κυρίως στην αποκατάσταση της διατηρησιμότητας των δημοσίων οικονομικών, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομία της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει εντούτοις να παραβλεφθούν οι αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρουν τα συγκεκριμένα μέτρα λιτότητας στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, πρέπει δε να συμπληρωθούν με τη λήψη μέτρων που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και με στοχευμένες κοινωνικές επενδύσεις. Οι προκλήσεις που προκύπτουν για το μέλλον Ως συνέπεια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2012 ξεπέρασε το 10% στην ΕΕ των 27. Επιπλέον, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ανεργία των νέων που, σε συνδυασμό με την ακόμα δυσκολότερη μετάβαση από το σχολείο στην απασχόληση, δημιουργεί κινδύνους απομάκρυνσης από την αγορά εργασίας και απωλειών ανθρώπινου δυναμικού μακροπρόθεσμα. Ένα επιπλέον επείγον ζήτημα είναι η κατάσταση των εργαζομένων με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης που έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με τη μείωση της ζήτησης εργασίας λόγω της μετάβασης των τομέων της οικονομίας προς δραστηριότητες με υψηλότερη τεχνολογία και ένταση γνώσης, καθώς και ο αυξανόμενος αριθμός ατόμων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η δύσκολη κατάσταση στην αγορά εργασίας επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από τα προβλήματα που προκύπτουν από τα συστήματα εκπαίδευσης, καθώς και τη γήρανση του πληθυσμού. Από τη μία πλευρά τα φτωχά αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και δεν ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις ειδίκευσης των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Πρέπει να επισημανθεί με ανησυχία ότι, το 2010, 14,1% των νέων ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών ήταν μαθητές που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, ενώ άνω του 20% του συνόλου των παιδιών δεν διέθετε τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής. Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, ο αριθμός ατόμων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας μειώνεται και ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας αρχίζει να φθίνει από το 2012, οδηγώντας σε μια κατάσταση το 2060, όπου μόνο δύο εργαζόμενοι θα αντιστοιχούν σε ένα άτομο ηλικίας 65 ετών ή άνω. Αυτές οι δημογραφικές τάσεις θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης και τις δημόσιες αποταμιεύσεις. Επιπρόσθετα, ως συνέπεια της κρίσης, η πίεση που δέχονται τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας έχει αυξηθεί σε πολλές χώρες και τα έσοδα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, των συστημάτων παροχών για τους ανέργους ή των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης έχουν μειωθεί σημαντικά. Τα υψηλά ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω αυτήν την τάση. PR\ doc 9/11 PE v01-00

10 Δυστυχώς η πλειονότητα των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης δεν φαίνεται να περιλαμβάνει διάσταση κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης. Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθώς και η κοινή έκθεση για την απασχόληση κατέδειξαν ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να αντιμετωπίζεται ακόμα ως προτεραιότητα, οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς από όλα τα κράτη μέλη. Η σπουδαιότητα των κοινωνικών επενδύσεων Προκειμένου να αποκατασταθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, είναι επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προκλήσεων με εύστοχες κοινωνικές επενδύσεις που αποσκοπούν στην προετοιμασία των ατόμων, των οικογενειών και των κοινωνιών για προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Παράλληλα με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών, τα κράτη μέλη πρέπει να επικεντρωθούν εξίσου στην αρωγή των ανέργων, ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων, για να εξασφαλιστεί η επανένταξή τους στην εργασία στη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, με τη βελτίωση της παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς και του καταμερισμού της εργασίας στην επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με την βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και με την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των αποφοίτων και των εργαζομένων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας και στη συμβολή στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών για παράταση του επαγγελματικού βίου στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κοινωνικές επενδύσεις, δεδομένου ότι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, είναι σημαντικές για τη διασφάλιση ενδεδειγμένου επιπέδου απασχόλησης στο μέλλον και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή έχουν ως στόχο τον συγκερασμό κοινωνικών και οικονομικών στόχων, πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις κυβερνήσεις όχι μόνο ως έξοδα, αλλά ως επενδύσεις που θα αποφέρουν πραγματικά οφέλη στο μέλλον. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κρίση απαιτεί από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις κοινωνικές τους πολιτικές και να επιτύχουν τη μετάβαση από «ενεργό κράτος πρόνοιας» σε «κράτος πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες και δεν αντιμετωπίζει μόνο τις αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η ανεπάρκεια της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κοινωνικές επενδύσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης καθώς και της αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση. Ενωσιακή διάσταση και καλύτερη διακυβέρνηση Φαίνεται ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις κοινωνικές επενδύσεις. Η πρώτη απόπειρα συντονισμένης αντίδρασης της ΕΕ στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης στην Ευρώπη, η στρατηγική της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, δεν πέτυχαν το στόχο τους εξαιτίας της αδύναμης διακυβέρνησης και δυστυχώς, εξ όσων μπορούμε να PE v /11 PR\ doc

11 κρίνουμε, η επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι αβέβαιη και απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή από τα κράτη μέλη. Συνεπώς, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόσφατα ανεπτυγμένη οικονομική διακυβέρνηση και μακροοικονομική εποπτεία πρέπει να συμπληρωθούν με την παρακολούθηση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο η εισηγήτρια καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν «Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων» μέσω του οποίου θα δημιουργήσουν καλύτερη διακυβέρνηση και μηχανισμό ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Καλεί επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει πίνακα επιδόσεων κοινών δεικτών κοινωνικών επενδύσεων για την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται στις χώρες της ΕΕ. Μια πραγματική στρατηγική κοινωνικών επενδύσεων απαιτεί κατάλληλη χρηματοδότηση, συνεπώς η εισηγήτρια ζητά από το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι το υπό συζήτηση πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο περιέχει επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για κοινωνικές επενδύσεις στην Ευρώπη, και να αξιοποιήσει τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προς στήριξη των κοινωνικών επενδύσεων. PR\ doc 11/11 PE v01-00

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 257 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/2059(INI) 1.8.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2012 2012/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/0000(INI) 25.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 28.11.2013 2013/2157(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) το Συμβούλιο Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 268/28 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2015/1848 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 315 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

7655/14 ΙA/ριτ 1 DG B 4A

7655/14 ΙA/ριτ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (14.03) (OR. en) 7655/14 SΟC 194 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου τις αντιπροσωπίες Η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2066(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2066(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.8.2013 2013/2066(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5814/19 ΔΙ/μγ 1 ECOMP 1A

5814/19 ΔΙ/μγ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 5814/19 ECOFIN 70 UEM 22 SOC 49 EMPL 38 COMPET 77 ENV 84 EDUC 34 RECH 57 ENER 40 JAI 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9647/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2010 COM(2010) 193 τελικό 2010/0115 (NLE) C7-0111/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 910 final 2013/0397 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών EL EL 2013/0397 (NLE) Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 405 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2013/0000(INI) 5.2.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη φορολογία: τρόποι αποδέσμευσης των δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Προσπάθεια για βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Προσπάθεια για βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρώπη Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Προσπάθεια για βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τι είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση; Όλοι χρειαζόμαστε μια δουλειά. Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2052(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2052(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25.5.2011 2011/2052(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

6570/18 ΚΒ/γπ/ΣΙΚ 1 DG B 1C

6570/18 ΚΒ/γπ/ΣΙΚ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018 (OR. en) 6570/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6427/18 Θέμα: SOC 100 EMPL 77 ECOFIN 180 EDUC 79 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 265 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου /15 SΟC 75 EMPL 36 ΕCOFIN 102 EDUC 32

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου /15 SΟC 75 EMPL 36 ΕCOFIN 102 EDUC 32 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2015 6182/15 SΟC 75 EMPL 36 ΕCOFIN 102 EDUC 32 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Ομάδας εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.10.2010 2010/2239(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την «Πράσινη Βίβλο για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 517 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 276 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα συμπεράσματα διαβιβάσθηκαν στην Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

2. Τα συμπεράσματα διαβιβάσθηκαν στην Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» στις 14 Φεβρουαρίου 2019. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 6635/19 SOC 111 EMPL 78 ECOFIN 192 EDUC 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2270(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2270(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2270(INI) 10.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

9252/15 ΧΦ/νικ 1 DG B 3A - DG G 1A

9252/15 ΧΦ/νικ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9252/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 189 ECOFIN 394 SOC 357 COMPET 269 ENV 351 EDUC 175 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.10.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

9249/15 ΔΙ/γομ 1 DG B 3A - DG G 1A

9249/15 ΔΙ/γομ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9249/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 186 ECOFIN 391 SOC 354 COMPET 266 ENV 348 EDUC 172 RECH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2257(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2257(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 5.12.2012 2012/2257(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

B8-0051/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού

B8-0051/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0051/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού σχετικά µε την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 19.9.2012 2012/2134(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2234(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2234(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.11.2010 2010/2234(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2018)0394 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/002 PT/Norte Centro Lisboa wearing apparel Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2045(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2045(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2013/2045(INI) 8.4.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (2013/2045(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 18.7.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0334(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0334(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017/0334(COD) 10.4.2018 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0309/7. Τροπολογία. Ernest Urtasun εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0309/7. Τροπολογία. Ernest Urtasun εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 21.10.2016 A8-0309/7 7 Παράγραφος 5 5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διατήρηση της προσέγγισης της Επιτροπής για περιορισμό του αριθμού των συστάσεων, και για την προσπάθειά της να εξορθολογίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Νοεµβρίου 2008 (05.12) (OR. en) 16495/08 SOC 738 ECOFI 583 EDUC 279 SA 301 MIGR 123 MI 501

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Νοεµβρίου 2008 (05.12) (OR. en) 16495/08 SOC 738 ECOFI 583 EDUC 279 SA 301 MIGR 123 MI 501 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Νοεµβρίου 2008 (05.12) (OR. en) 16495/08 SOC 738 ECOFI 583 EDUC 279 SA 301 MIGR 123 MI 501 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6147/15 SOC 72 EMPL 33 ECOFIN 99 EDUC 30 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδας εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0238/2017 30.3.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0051(NLE)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0051(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25.3.2015 2015/0051(NLE) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 527 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία EL EL 2016/0358 (NLE)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Ruža Tomašić Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων A8-0227/2018 (COM(2017)0825 C8-0433/2017 2017/0334(COD))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία)

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2014)0081 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία) Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0115(NLE)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0115(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2010/0115(NLE) 5.5.2010 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

A8-0247/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

A8-0247/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.9.2016 A8-0247/ 001-008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Έκθεση Laura Agea Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών A8-0247/2016

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0265(COD) 11.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2142(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2142(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/2142(INI) 3.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων (2011/2049(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων (2011/2049(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 06.5.2011 2011/2049(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων (2011/2049(INI)) Επιτροπή Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας Αποδέκτης : Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9291/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET 394 ENV 493 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/ το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/ το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2013 (07.02) (OR en) 5811/13 ECOFIN 63 SOC 56 BUDGET 7 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/ το Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα