ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος 2012-1-"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΑ ΙΕΝΕ για την ιαβούλευση της ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ΙΕΝΕ χαιρετίζει την ϖρωτοβουλία της ΡΑΕ για τον δηµόσιο διάλογο αναφορικά µε τα κρίσιµα θέµατα της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την εϖείγουσα ϖλέον ανάγκη για την αναδιοργάνωσή της. Αναφορικά µε τις βασικές ϖροτεινόµενες δοµικές αλλαγές, οι ϖαρατηρήσεις και τα σχόλια του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώϖης, έχουν ως εξής: Α. Χονδρεµϖορική Αγορά 1. Το υϖάρχον µοντέλο (mandatory pool) δεν µϖορεί να αντικατασταθεί όσο διατηρείται η ύϖαρξη µόνο µίας καθετοϖοιηµένης εϖιχείρησης (ϖαραγωγή και ϖώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε ϖελάτες). Τυχόν ϖρόωρη αντικατάσταση του µοντέλου αυτού θα καταργήσει τη δυνατότητα των ιδιωτών ϖαραγωγών να ϖωλούν την ενέργειά τους µε αϖοτέλεσµα την οικονοµική τους ασφυξία. Χωρίς ανταγωνισµό µέσω καθετοϖοιηµένων εϖιχειρήσεων δεν µϖορεί να εφαρµοσθεί µοντέλο διµερών συµβολαίων και εθελοντική χονδρεµϖορική αγορά, οιασδήϖοτε µορφής. 2. Σηµαντικό εϖί του ϖαρόντος είναι η άρση των διαϖιστωµένων στρεβλώσεων στην αγορά. Στο ζήτηµα αυτό η ϖρόταση της ΡΑΕ είναι άτολµη: δεν ϖεριλαµβάνει µεταρρύθµιση για εφαρµογή ϖραγµατικά οικονοµικής χονδρεµϖορικής αγοράς, µείωση των τεχνικών ελαχίστων, κατάργηση του µηχανισµού ανάκτησης µεταβλητού κόστους, εφαρµογή εµϖορίας Α Ι κλϖ. Το ϖροτεινόµενο µοντέλο ΝΟΜΕ είναι χρήσιµο κυρίως για να δοθεί η δυνατότητα σε ϖελάτες υψηλής τάσης να έχουν ϖρόσβαση σε ανταγωνιστικού κόστους ενέργεια αϖό τους λιγνίτες. Αυτός ήταν ο σκοϖός και στην Γαλλία όϖου εφαρµόσθηκε και αφορούσε ϖρόσβαση σε ϖυρηνική ϖαραγωγή. Το µοντέλο ΝΟΜΕ δεν µϖορεί αϖό µόνο του να δηµιουργήσει καθετοϖοιηµένο ανταγωνισµό λόγω της εφαρµογής ϖοσοστώσεων για τη κατανοµή των δικαιωµάτων ισχύος λιγνιτικής ϖαραγωγής µεταξύ ϖολλών συµµετεχόντων ϖεριλαµβανοµένης ϖοσόστωσης για τους ϖελάτες υψηλής τάσης. Το µοντέλο αυτό είναι χρήσιµο γιατί η αϖελευθέρωση των τιµολογίων υψηλής τάσης δεν αϖέδωσε λόγω του µονοϖωλίου της ΕΗ σε ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος

2 αυτό το τµήµα της αγοράς. Εφαρµοζόµενο στην ελληνική αγορά θα ϖρέϖει να διαθέτει µεγάλη ϖοικιλία ϖροφίλ ισχύος, οι τιµές να είναι ρυθµιζόµενες (όϖως στη Γαλλία) και να εϖιτρέϖουν κάϖοιο κέρδος στη ΕΗ. Τυχόν ϖώληση των ϖακέτων ϖλησίον του µεταβλητού κόστους θα υϖοχρεώσει τη ΕΗ να αυξήσει τις τιµές χαµηλής/µέσης τάσης ϖράγµα δυσβάστακτο στην ϖαρούσα συγκυρία. Υϖάρχουν ϖολλά ζητήµατα λεϖτοµερειακών ρυθµίσεων σχετικά µε τον τρόϖο εφαρµογής του µοντέλου ΝΟΜΕ αϖό τα οϖοία θα εξαρτηθεί η εϖιτυχία και ωφελιµότητά του. Εναλλακτικό σύστηµα θα ήταν η δηµιουργία χρηµατιστηριακής ϖροθεσµιακής αγοράς ενέργειας στην οϖοία η ΕΗ θα υϖοχρεούται να ϖωλεί συγκεκριµένη ισχύ λιγνιτικών σταθµών µε τη µορφή options και futures. Μια τέτοια αγορά δεν έχει ϖροταθεί αϖό τη ΡΑΕ. Σηµαντικό µέτρο για τους καταναλωτές υψηλής τάσης θα ήταν η άµεση εφαρµογή µέτρου ϖου θα έδινε τη δυνατότητα µακροχρόνιας δέσµευσης ισχύος στις διασυνδέσεις αϖό αυτό-ϖροµηθευόµενους ϖελάτες εφόσον έχουν µακροχρόνια συµβόλαια ισχύος αϖό εισαγωγές. Μόνο η υϖόλοιϖη δυναµικότητα των διασυνδέσεων θα µϖορεί να δίδεται σε spot δηµοϖρασίες. 3. Είναι αϖολύτως αβέβαιες οι εξελίξεις σχετικά µε τις συνέϖειες της ϖρόσφατης αϖόφασης του Ευρωϖαϊκού ικαστηρίου της 20/9 για τη χρήση του λιγνίτη αϖό τη ΕΗ («Ανταγωνισµός Κατάχρηση δεσϖόζουσας θέσεως Ελληνικές αγορές ϖροµήθειας λιγνίτη και χονδρικής ϖροµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Αϖόφαση διαϖιστώνουσα ϖαράβαση του άρθρου 82, ϖαράγραφος 1, ΕΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 ΕΚ Χορήγηση ή διατήρηση σε ισχύ αϖό την Ελληνική ηµοκρατία δικαιωµάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υϖέρ δηµόσιας εϖιχειρήσεως»), της εκκρεµούσας µορφής ιδιωτικοϖοίησης της ΕΗ (µικρή ΕΗ, στρατηγικός εϖενδυτής, κλϖ.), καθώς και µε την αβεβαιότητα σχετικά µε την ϖώληση µονάδων της ΕΗ ϖου ϖροβλέϖεται στο Μνηµόνιο. Θα ϖρέϖει να διευκρινισθούν οι εξελίξεις αυτές ϖροτού ϖροχωρήσει η ΡΑΕ σε οϖοιαδήϖοτε ρηξικέλευθη µεταρρύθµιση του µοντέλου της αγοράς. Αν οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε ανάϖτυξη καθετοϖοιηµένου ανταγωνισµού τότε η κατάργηση του mandatory pool, και µόνο τότε, θα είναι εϖιβεβληµένη. Η εφαρµογή του µοντέλου ΝΟΜΕ δεν είναι ασύµβατο ϖαρά τις αβεβαιότητες αυτές. 4. Σε ό,τι αφορά τον εϖανασχεδιασµό του µηχανισµού διασφάλισης ισχύος, η ϖρόταση της ΡΑΕ υϖοδηλώνει ότι ο υϖάρχων µηχανισµός Α Ι θα «ϖρέϖει να λάβει µόνιµο χαρακτήρα και δοµή». Αν υϖονοείται µονιµοϖοίηση της σηµερινής µορφής του, αυτό θα ήταν σφάλµα. Είτε θα εφαρµοσθεί µηχανισµός ϖληρωµής για τις µονάδες ϖου αϖοδεδειγµένα ϖαρέχουν υϖηρεσίες εφεδρείας, είτε θα εφαρµοσθεί ο µηχανισµός αγοράς για τα Α Ι ϖου είχε αρχικά σχεδιασθεί. Στο ϖροτεινόµενο αϖό τη ΡΑΕ ϖλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, το οϖοίο και έχει αϖώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δεν συνάδει ο µόνιµος χαρακτήρας, µε διοικητικά οριζόµενες τιµές των Α Ι, τα οϖοία εξ άλλου όϖως ϖροεβλέϖετο αϖό τους αρχικούς κώδικες θα αϖοτελούσαν αντικείµενο ϖλειστηριασµών. Άρα, δεν υϖάρχει λόγος για αλλεϖάλληλες ϖαρατάσεις των µεταβατικών διατάξεων του κώδικα, ϖου έχουν ως αϖοτέλεσµα τις γνωστές στρεβλώσεις στη λιανική και χονδρεµϖορική αγορά. ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος

3 5. Η ϖρόταση της ΡΑΕ για την κατάρτιση ενός λεϖτοµερούς Κώδικα ιαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθµών και Υδάτινων Πόρων, είναι λίαν ευϖρόσδεκτη, αν και θα έϖρεϖε να είχε καταρτισθεί εδώ και χρόνια. Η µεθοδολογία θα ϖρέϖει να λαµβάνει υϖ όψη ότι η αϖοτίµηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας θα ϖρέϖει να βασίζεται στις εναλλακτικές εϖιλογές ϖου θα µϖορούσε να έχει ο διαχειριστής για να αντιµετωϖίσει την ανάγκη εφεδρειών. Όϖως λ.χ. µονάδες φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου ή ευέλικτες µονάδες συνδυασµένου κύκλου. 6. Η ϖρόταση της ΡΑΕ για τη δηµιουργία µέσα στο 2012 Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης για το σύνολο των οικονοµικών συναλλαγών της αγοράς, είναι εκ των ουκ άνευ. Η οργάνωση του φορέα αυτού είναι must για τη σωστή και διαφανή λειτουργία της αγοράς σε όλα τα εϖίϖεδα. Πρέϖει να συµµετέχουν υϖοχρεωτικά όλοι οι ϖαίκτες (ϖλην των ΑΠΕ), δηλαδή ϖαραγωγοί, έµϖοροι, ϖροµηθευτές, ανεξαρτήτως µεγέθους και µεριδίων ϖου κατέχουν στην αγορά και µε υϖοχρέωση κάλυψης των θέσεών τους στην αγορά είτε µε εγγυητικές εϖιστολές, είτε µε καταθέσεις σε αλληλόχρεους λογαριασµούς. Μελλοντικά και εφόσον διαµορφωθούν οι ϖροϋϖοθέσεις καθετοϖοιηµένου ανταγωνισµού η αγορά θα µϖορούσε να τείνει ϖρος ένα µοντέλο ϖου θα ϖεριλαµβάνει: (i) Χρηµατιστήριο Ενέργειας (Power Exchange) για συµβόλαια µελλοντικής εκϖλήρωσης (futures) και συναλλαγές δικαιωµάτων ϖροαίρεσης (options) το οϖοίο να διαχειρισθεί την ϖρόσβαση τρίτων στη λιγνιτική ϖαραγωγή της ΕΗ, η οϖοία µϖορεί να διευκολύνεται µέσω τυϖοϖοιηµένων ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το Χρηµατιστήριο αυτό µϖορεί να χρησιµοϖοιεί software, κατάλληλα για Χρηµατιστήρια Ενέργειας, µε το ΧΑΑ να αϖοτελεί τη βάση για την ανάϖτυξη του ϖαρέχοντας τις υϖηρεσίες ϖου διαθέτει για credit lines, ή και ερχόµενο σε συνεργασία µε κάϖοιο υφιστάµενο ΡΧ για δηµιουργία θυγατρικής στην Αθήνα. (ii) (iii) Αλλαγή του µοντέλου αγοράς µε ενσωµάτωση Εθελοντικής Αγοράς ιµερών Συµβάσεων µε αυτο-κατανοµή (Self Despatch), µε τον ΤSO να λειτουργεί την ωριαία Αγορά Εξισορρόϖησης Ενέργειας (Balancing Markets) σε ϖραγµατικό χρόνο, τον ιαχωρισµό Αγορών Ενέργειας & Εϖικουρικών Υϖηρεσιών, ενώ η Αγορά Εϖικουρικών Υϖηρεσιών & Εξισορρόϖησης θα αναδείξουν την ϖραγµατική αξία των ΥΗΣ ιδίως των αντλητικών. Τον ϖλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισµό του TSO αϖό καθετοϖοιηµένες εµϖορικές εϖιχειρήσεις ϖου θα διαχειρίζεται Ωριαία Ενδο-ηµερήσια Αγορά (Intra-Day Market) µε Περίοδο Εκκαθάρισης (Programme Time Unit or Settlement Period) ενός τετάρτου/15 λεϖτών. (iv) Το µοντέλο αυτό αγοράς γνωστό και ως Net Pool, είναι συµβατό µε τις ϖερισσότερες Ευρωϖαικές Αγορές και εϖιτυγχάνει ευκολότερα τη ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος

4 σύγκλιση µε το Target Model το οϖοίο εφαρµοζόµενο στην Ελλάδα ϖρέϖει να διασφαλίζει την αϖρόσκοϖτη εκτέλεση µακροχρόνιων διµερών συµβάσεων ϖου αφορούν σε ϖερισσότερες αϖό µία χώρες. Β. Ηλεκτροϖαραγωγή αϖό ΑΠΕ και Είσοδος στην Ανταγωνιστική Αγορά Με τα διογκούµενα ϖροβλήµατα ϖου έχουν εµφανισθεί στην αγορά των ΑΠΕ των υψηλών feed-in tariffs και αδόκιµων και ακριβών τεχνολογιών, την αδυναµία έγκυρης ϖληρωµής αϖό τον ΛΑΓΗΕ και τη δηµιουργία εµϖορίας αδειών, η ριζική αναθεώρηση των οικονοµικών κινήτρων και των µηχανισµών στήριξης, αϖοτελεί άµεση ϖροτεραιότητα. Η κατάσταση εϖιδεινώνεται όλο και ϖερισσότερο µε την αδράνεια ϖου ϖαρατηρείται το τελευταίο διάστηµα µε δυσµενείς συνέϖειες στην εξέλιξη του ηλεκτρικού τοµέα, στην οικονοµία και στους καταναλωτές. Ως εκ τούτου αϖαιτείται άµεσα ριζική βελτίωση του θεσµικού ϖλαισίου και εϖανασχεδιασµός των υϖοστηρικτικών µηχανισµών µε στόχο να οδηγήσουν τις ΑΠΕ σύντοµα στην ανταγωνιστική αγορά, χρησιµοϖοιώντας την καλύτερη ϖρακτική στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. Ήδη τεχνολογίες των ΑΠΕ για τις Ελληνικές συνθήκες είναι στο κατώφλι της ανταγωνιστικής αγοράς και η ΡΑΕ ϖρέϖει να ϖροετοιµάσει το ρυθµιστικό ϖλαίσιο και να χαράξει τα αναγκαία βήµατα για την είσοδο των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά. Υϖάρχουν αξιόϖιστα και δοκιµασµένα εργαλεία για την αγορά ώστε οι ΑΠΕ να ϖαίξουν τον κρίσιµο ρόλο τους σε µακροϖρόθεσµη βάση συµβάλλοντας σε έναν ανταγωνιστικό ηλεκτρικό τοµέα αντί της µεγάλης εϖιβάρυνσης ϖου σήµερα ϖροκαλούν στους καταναλωτές και την οικονοµία. Είναι µεγάλη ανάγκη να δηµιουργηθεί µια σταθερή αγορά µε διαφάνεια και ϖροοϖτικές στην ανάϖτυξη των ΑΠΕ για την ϖροσέλκυση των εϖενδυτών αντί της αβεβαιότητας ϖου εϖικρατεί σήµερα. Αϖώτερος στόχος θα ϖρέϖει να είναι η συµµετοχή των ΑΠΕ µε ισότιµους όρους στην καθηµερινή αγορά. Γ. Λιανική Αγορά Η αϖελευθέρωση των ρυθµιζόµενων µέχρι σήµερα τιµολογίων της ΕΗ έτσι ώστε να αντανακλούν το ϖραγµατικό κόστος αϖοτελεί άµεση ϖροτεραιότητα και ϖροϋϖόθεση για τη λειτουργία µίας ανταγωνιστικής λιανικής αγοράς. Στο ϖλαίσιο αυτό, θα ϖρέϖει να υϖάρξει ένας εξορθολογισµός των ϖαντός είδους εϖιϖλέον χρεώσεων, ϖέραν της ϖαραγωγής, όϖως τις ΥΚΩ, χρεώσεις µεταφοράς, χρεώσεις διανοµής κλϖ. Αναφορικά µε τα Α Ι ϖροτείνεται η κατάργηση των µεταβατικών µηχανισµών, µε τα Α Ι να αϖοτελούν µέρος του ανταγωνιστικού σκέλους, έτσι ώστε όσοι µετέχουν στην λιανική αγορά θα ϖρέϖει να θεωρείται ότι στις ϖροσφερόµενες τιµές έχουν συµϖεριλάβει τα Α Ι και άρα κατ ουδένα τρόϖο θα ϖρέϖει να εµφανίζουν ξεχωριστές χρεώσεις για αυτά. Σε συνέχεια των θέσεων ϖου ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος

5 διατυϖώθηκαν στο Α.6, οι λιανέµϖοροι θα ϖρέϖει να συµµετέχουν στο Χρηµατιστήριο Ενέργειας µε κάλυψη θέσεών τους σε καθηµερινή βάση. Τέλος, µία γενική ϖαρατήρηση είναι ότι στις ϖροτάσεις της ΡΑΕ δεν γίνεται σοβαρή µνεία για τα ισχυρά αντικίνητρα ϖου υϖάρχουν και τα οϖοία εµϖοδίζουν σήµερα µεγάλους καταναλωτές, ιδιαίτερα βιοµηχανικούς (ϖου λειτουργούν στην υψηλή τάση), να έχουν την εϖιλογή εναλλακτικού ϖροµηθευτή. Στο νέο ϖλαίσιο της αγοράς ϖου ϖροτείνεται, θα ϖρέϖει να υϖάρξει σαφής ϖρόβλεψη για άρση των αντικινήτρων τα οϖοία µεταξύ άλλων ϖεριλαµβάνουν υϖέρογκες, µη ανταγωνιστικές χρεώσεις του συστήµατος (όϖως τα ΥΚΩ, Α Ι, χρεώσεις µεταφοράς και Cost Recovery), έτσι ϖου να καθιστούν των αγορά αϖό εναλλακτικούς ϖροµηθευτές (ϖέρα της ΕΗ) αϖαγορευτικές. ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου. Ν. ικηγόρος Επικεφαλής Επιχειρησιακής Μονάδας Επεξεργασίας & Τεκµηρίωσης Αποφάσεων ΡΑΕ Αθήνα, 16 & 17 εκεµβρίου 2004 1 Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1795 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα Υπ όψη : Υπουργού κου Π.

Κοινοποίηση: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα Υπ όψη : Υπουργού κου Π. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Έδρα: Δημοκρατίας 3, 151 21 Πεύκη, Τηλέφωνο / Φαξ: 210-6854035, e-mail: info@spef.gr, www.spef.gr Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) Αναθέτουσα αρχή : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα