ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/28-4-2015 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104/20 ΔΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την διενέργεια Ημερίδας με τίτλο «Λίμνες: Αξιοποίηση και Προοπτικές». Στο Μαραθώνα και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου), την 2 Η Απριλίου του έτους 20, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, και την υπ αριθμ. 9300/ πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπύρου Λιβαθινού. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη. Παρόντες Απόντες 1. ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ 2. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιδήμαρχος (αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 6 ου τακτικού 3. ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιδήμαρχος (αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 6 ου τακτικού 4. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιδήμαρχος 5. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος 6. ΡΕΙΣΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Αντιδήμαρχος 7. ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΒΑΙΟΣ 8. ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 10. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ 11. ΚΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 12. Σ0Μ0ΓΛ0Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ - ΡΙΖΟΥ ΧΑΙΔΩ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14. ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 13 ου τακτικού 18. ΛΟΥΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 28 ου τακτικού 19. ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 1 ου εηδ 20. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21. ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 22. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 23. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 28 ου τακτικού 24. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 14 ου τακτικού 25.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 14 ου τακτικού 27. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 28. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ Σ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30. ΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 31. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8 ου τακτικού 32. ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Παρών ο Δήμαρχος Ηλίας Ψηνάκης, ο οποίος προσκλήθηκε με τις νόμιμες διατάξεις. Παρόντες και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: Άγγελος Λένας (Μαραθώνας), Ασημακοπούλου Χαραλαμπία (Βαρνάβας), οι οποίοι στα ειδικά θέματα που αφορούσαν τις τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες (άρθρα 80 και 81 του Ν.3852/2010) μετείχαν στην συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου, απούσα η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Σοφία Σιδέρη, και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης κ. Βασίλης Τσακιργιάννης. 1

2 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης. Προτάθηκαν να συζητηθούν τέσσερα (4) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να συζητηθούν τρία (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, των οποίων το κατεπείγον δικαιολογήθηκε πλήρως και ψηφίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Ζούρο, ο οποίος εισηγήθηκε το 8 ο Τακτικό θέμα, ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 εδάφια α), β) και δ) του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α / ): «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τις δαπάνες που αφορούν την διοργάνωση εκδηλώσεων συνεδρίων και συναντήσεων που διοργανώνει ο Δήμος ή συμμετέχει σε συνεργασία με άλλους φορείς. Ο Δήμος μας συμμετέχει στο «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες». Οι λοιποί Δήμοι που συμμετέχουν στο δίκτυο αυτό με αλφαβητική σειρά είναι οι παρακάτω: Αγράφων, Αγρινίου, Αργιθέας, Δωρίδος, Θηβαίων, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Ναυπακτίας, Ορχομενού, Σοφάδων, καθώς και οι Δήμοι της Κύπρου, Αλάσσας, Βορόκληνης, Λάρνακας, και Παραλιμνίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» συγκροτήθηκε σε σώμα σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Δωρίδας στις Με κατάλληλη τεκμηρίωση, ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, συντονισμένες παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς και αγωνιστικότητα, διεκδίκησαν και πέτυχαν από τα συναρμόδια Υπουργεία την τροποποίησησυμπλήρωση της υπ αριθ. Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β/83), Υγειονομικής Διάταξης σχετικά με την «προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ίδρυση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», -όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις Υγειονομικές διατάξεις Α5/3257/84 (ΦΕΚ 898 Β /1984 και 56 Β /1985), Α5/5180/88 (ΦΕΚ 891 Β /1988) και την υπ αριθ. οικ / (ΦΕΚ 1744/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση-, η οποία (Α5/2280/83 Υγ.Διάταξη) επικυρώθηκε με το ΦΕΚ 3504/Β/ Η τροποποίηση συμπλήρωση της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης Α5/2280/83 (ΦΕΚ 3504/Β/ ), αφορά τις Λίμνες Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρνου και Ευήνου, ως αποτέλεσμα της κοινής δράσης των Δήμων στο πλαίσιο του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες». Η τροποποίηση αυτή και η μετά από πολλές δεκαετίες άρση των απαγορεύσεων, για δραστηριότητες μέσα και γύρω από τις λίμνες αυτές, αποτελεί ευκαιρία τεράστιας σημασίας. 2

3 Παρέχει τη δυνατότητα, κατόπιν κατάλληλου και βιώσιμου σχεδιασμού και υπό προϋποθέσεων που τίθενται στην εν λόγω υγειονομική διάταξη, της αναπτυξιακής αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής των ανωτέρω λιμνών με μικρά έργα αναψυχής (ευθύνης Δημοσίου ή των ΟΤΑ) όπως είναι η κατασκευή υπαίθριων καθισμάτων, διαδρόμων τρεξίματος, ποδηλατοδρόμων καθώς και η ιστιοπλοΐα και παρόμοιες ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντός των λιμνών. Οι προϋποθέσεις περιγράφονται και τίθενται σαφώς στο ανωτέρω ΦΕΚ 3504/Β/ Η άρση των απαγορεύσεων παρέχει σοβαρές αναπτυξιακές προοπτικές που θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση των περιοχών αυτών (Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίμνης, Μόρνου και Ευήνου) και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων των γύρω αυτών περιοχών. Η αξιοποίηση των λιμνών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών θα συμβάλλει στην ζωτικότητα και ανάδειξη τόσο των λοιπών αυτών περιοχών όσο και της περιοχής μας, στην ανάπτυξη του τουρισμού και των επισκεπτών που έχουν ειδικό ενδιαφέρον στην περιήγηση στη φύση, την ποδηλασία, τον αθλητισμό, την παρατήρηση πουλιών, του οικοσυστήματος κ.λ.π., γεγονός που θα συμβάλλει στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης, με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την μείωση της ανεργίας, την αύξηση των εισοδημάτων, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των ειδικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της περιοχής μας. Ο τόπος μας διαθέτει φυσικό πλούτο και η ήπια αυτή αξιοποίηση της λίμνης του Μαραθώνα θα ενισχύσει με προστιθέμενη και τις προοπτικές του τόπου μας. Στο πλαίσια αυτό, αποφασίστηκε από το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» η διοργάνωση ημερίδας την Παρασκευή στις 22 Μαΐου 20 που θα γίνει στο χώρο του Κωπηλατοδρομίου του Σχοινιά του Δήμου Μαραθώνος, με γενικό τίτλο «Λίμνη: Αξιοποίηση & προοπτικές», όπου θα εξεταστούν οι αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών με Λίμνες. Υπολογίζεται ότι στην ημερίδα θα συμμετέχουν 100 με 0 άτομα. Οι δαπάνες που θα προκύψουν για την πραγματοποίηση της ανωτέρω ημερίδας αφορούν: Α) την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με συνολικό κόστος 246,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή 200,00 + Φ.Π.Α.23% 46,00 = συνολική 246,00 ). Ο εξοπλισμός και η μεταφορά αυτού στο χώρο της εκδήλωσης, οι τεχνικοί και οι ηχολήπτες που θα χρειαστούν θα βρίσκονται στο χώρο, σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης με ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα έχει και την πλήρη ευθύνη ασφάλισης των μηχανημάτων του. Β) τη βιντεοσκόπηση της Λίμνης του Μαραθώνα με τη χρήση ελικοπτέρου, με συνολικό κόστος 6,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή 500,00 + Φ.Π.Α.23% 1,00 = συνολική 6,00 ). Γ) τις προσκλήσεις, αφίσες και προγράμματα με συνολικό κόστος το οποίο θα περιλαμβάνει και το δημιουργικό και την εκτύπωση ως εξής: Οι προσκλήσεις θα είναι 4χρωμες, μιας όψης, διαστάσεων 16Χ16, σε χαρτί ριγωτό πάχους 250 γρ. και θα εσωκλείονται σε αντίστοιχο φάκελο 17Χ17 χωρίς εκτύπωση. Θα εκτυπωθούν 0 τεμ. προσκλήσεων συμπεριλαμβανομένων των φακέλων με 78,00 ευρώ ανά τεμάχιο (πρόσκλησης-φακέλου) πλέον Φ.Π.Α. δηλ. 0Χ0,52 = καθαρή 78,00 + Φ.Π.Α. 23% 17,94 = 95,94 Ευρώ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Τα προγράμματα θα είναι 4σέλιδα, 4χρωμα, δύο όψεων, διάστασης ανοιχτό Α4, κλειστό Α5, σε χαρτί illustration πάχους 0 γρ. και θα παραδοθούν διπλωμένα. Θα εκτυπωθούν 0 τεμ. με 0,76 ευρώ ανά τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α. δηλ. 0Χ0,76 = καθαρή 114,00 + Φ.Π.Α. 23% 26,22 = 140,22 Ευρώ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Οι αφίσες θα εκτυπωθούν σε διαστάσεις Α3, μιας όψης σε χαρτί illustration πάχους 0 γρ. Θα εκτυπωθούν 10 τεμ. με 4,3 ευρώ ανά τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α. δηλ. 10Χ4,3 = καθαρή 43,00 + Φ.Π.Α. 23% 9,89 = 52,89 Ευρώ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σημειώνεται ότι θα υπάρχει έτοιμο ηλεκτρονικό αρχείο με το περιεχόμενο των ανωτέρω εντύπων. 3

4 Δ) Είδη γραφικής ύλης (φάκελοι, μπλοκ, στυλό) ως εξής: Οι Φάκελοι θα είναι ημιδιαφανείς με κουμπί, άχρωμοι, για να εσωκλείεται το κατωτέρω μπλοκ σε διαστάσεις Α4. Θα γίνει προμήθεια 0 τεμ. με 0,2 ευρώ ανά τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α. δηλ. 0Χ0,2 = καθαρή 30,00 + Φ.Π.Α. 23% 6,90 = 36,90 Ευρώ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Τα Μπλοκ θα είναι μεταξύ 40 έως 50 φύλλων, από χαρτί ανακυκλωμένο χωρίς χλώριο, 60 γρ., ριγέ, με φύλλα κολλητά στο επάνω μέρος, σε διαστάσεις Α4 ικανό να εσωκλείεται στους ανωτέρω ημιδιαφανείς φακέλους. Θα γίνει προμήθεια 0 τεμ. με 0,69 ευρώ ανά τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α. δηλ. 0Χ0,69 = καθαρή 103,50 + Φ.Π.Α. 23% 23,81 = 127,31 Ευρώ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Τα στυλό θα είναι διαρκείας, χρώματος μπλέ, απλά, με πάχος μύτης 1.0 mm, πάχος γραφής 0.7 mm και θα κλείνουν με καπάκι. Θα γίνει προμήθεια 0 τεμ. με 0,07 ευρώ ανά τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α. δηλ. 0Χ0,07 = καθαρή 10,50 + Φ.Π.Α. 23% 2,42 = 12,92 Ευρώ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Τα ανωτέρω φαίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λίμνη: Αξιοποίηση & προοπτικές» Περιγραφή Δαπάνης Ποσότητα Καθαρή ανά τεμ. Συνολική καθαρή Φ.Π.Α. 23% Συνολική Hχητική κάλυψη ,00 46,00 246,00 Βιντεοσκόπηση της Λίμνης του Μαραθώνα με τη χρήση ελικοπτέρου ,00 1,00 6,00 Προσκλήσεις σε φάκελο 0 0,52 78,00 17,94 95,94 Προγράμματα 4σέλιδα 0 0,76 114,00 26,22 140,22 Αφίσες 10 4,3 43,00 9,89 52,89 Φάκελοι με κουμπί 0 0,2 30,00 6,90 36,90 Μπλόκ 0 0,69 103,50 23,81 127,31 Στυλό Διαρκείας 0 0,07 10,50 2,42 12,92 Σύνολα: 1.079,00 248, ,17 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις ανωτέρω δαπάνες θα ανέλθει έως το συνολικό ποσό των 1.327,17 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα πραγματοποιηθεί μέχρι την /5/20, ενώ η βιντεοσκόπηση μέχρι τις και η ηχητική κάλυψη κατά την διάρκεια της ημερίδας. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των ανωτέρω ειδών και εργασιών θα γίνει από τις ανάλογες τριμελείς επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με την με αριθ. 298/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της υπ αριθμόν 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), και οι εργασίες θα παραληφθούν κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80. ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Για την προμήθεια των, αναφερομένων στην παρούσα εισήγηση, ειδών υπάρχουν διαθέσιμες και εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 20 και συγκεκριμένα στους Κ.Α.Δ. 1.03, για ηχητική κάλυψη και βιντεοσκόπηση και 1.05 για τις λοιπές δαπάνες. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών και προμηθειών θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων. Η επιλογή των αναδόχων θα γίνει μετά την λήψη, αξιολόγηση αντίστοιχων προσφορών και την κατάταξη των συμμετεχόντων από τις αρμόδιες επιτροπές, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία με κριτήριο τις χαμηλότερες τιμές. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, μετά από συλλογή προσφορών και γνωμοδότηση των επιτροπών αξιολόγησης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4

5 Η πληρωμή της ς των ανωτέρω θα γίνει με την έκδοση από τους αναδόχους των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου. C.P.V. ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η προμήθεια και οι παρεχόμενες εργασίες ταξινομούνται με CPV υπό τους παρακάτω αριθμητικούς κωδικούς είδους με τους ανάλογους τίτλους ως εξής: με τίτλο : Υπηρεσίες τεχνικών ήχου με τίτλο : Κινηματογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες βιντεοταινιών με τίτλο : Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα με τίτλο : Γραφική ύλη Οι ανωτέρω δαπάνες θα επιβαρύνουν τους Κ.Α. 1.03, και 1.05 του προϋπολογισμού του Δήμου µας για το οικονομικό έτος 20 και έχει καταχωρηθεί πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) REQ Επίσης έχουν συνταχθεί οι αντίστοιχες προβλεπόμενες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης µε α.α. καταχώρησης 244/ , 287/ , και 288/ στο μητρώο δεσμεύσεων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 113/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προκειμένου το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. Οι διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 /τ.α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37, παρ. 1 και 2 του Ν. 4320/ (ΦΕΚ 29/τ.Α / ) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 2. Οι διατάξεις του Ν.3463/06 ως ισχύουν σήμερα, και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 3. (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 114/τ.Α / Οι διατάξεις της υπ αριθμόν 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) 4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 5. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 6. Οι διατάξεις της υπ αριθμόν 27319/2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 7. Η Υ.Α. Αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β /2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 8. Ο N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 9. Οι διατάξεις του Ν. 3871/ Οι διατάξεις του Β.Δ / «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων» 11. Οι διατάξεις του της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 42/13 Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης του τόπου προς το συμφέρον των δημοτών του Δήμου μας, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο : 1. την έγκριση της σκοπιμότητας των δαπανών όπως αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 2. την έγκριση των δαπανών και την ψήφιση των πιστώσεων συνολικού ποσού 1.327,17 στους ανάλογους ΚΑ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20 όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : ΚΑΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λίμνη: Αξιοποίηση & προοπτικές» Περιγραφή Δαπάνης Πο σό τη τα Καθαρή ανά τεμ. Συνολική καθαρή Φ.Π.Α. 23% Συνολικ ή 5

6 71.03 Hχητική κάλυψη ,00 46,00 246, Βιντεοσκόπηση της Λίμνης του Μαραθώνα με τη χρήση ελικοπτέρου ,00 1,00 6,00 Προσκλήσεις σε φάκελο Προγράμματα 4σέλιδα 0 0,52 78,00 17,94 95, ,76 114,00 26,22 140, Αφίσες 10 4,3 43,00 9,89 52,89 Φάκελλοι με κουμπί Μπλόκ Στυλό Διαρκείας 0 0,2 30,00 6,90 36,90 0 0,69 103,50 23,81 127,31 0 0,07 10,50 2,42 12,92 Σύνολα: 1.079,00 248, ,17 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν. Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων αποφασίζουν κατά πλειοψηφία: (μειοψηφούντος του δημοτικού συμβουλίου κ. Ν. Στεφανίδη, ο οποίος καταψήφισε την εισήγηση διότι διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την διαχείριση των υδάτων και λιμνών μέσω των ανωτέρω δικτύων ) 1. Την έγκριση της σκοπιμότητας των δαπανών όπως αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 2. Την έγκριση των δαπανών και την ψήφιση των πιστώσεων συνολικού ποσού 1.327,17 στους ανάλογους ΚΑ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20 όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : ΚΑΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λίμνη: Αξιοποίηση & προοπτικές» Περιγραφή Δαπάνης Ποσό τητα Καθαρή ανά τεμ. Συνολικ ή καθαρή Φ.Π.Α. 23% Συνολικ ή 1.03 Hχητική κάλυψη ,00 46,00 246, Βιντεοσκόπηση της Λίμνης του Μαραθώνα με τη χρήση ελικοπτέρου ,00 1,00 6,00 Προσκλήσεις σε φάκελο 0 0,52 78,00 17,94 95,94 Προγράμματα 4σέλιδα 0 0,76 114,00 26,22 140, Αφίσες 10 4,3 43,00 9,89 52, Φάκελοι με κουμπί 0 0,2 30,00 6,90 36,90 6

7 1.05 Μπλόκ 0 0,69 103,50 23,81 127, Στυλό Διαρκείας 0 0,07 10,50 2,42 12,92 Σύνολα: 1.079,00 248, ,17 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 104/20. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΒΑΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιδήμαρχος 3. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος 4. ΡΕΙΣΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Αντιδήμαρχος 5. ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ 8. ΚΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 9. Σ0Μ0ΓΛ0Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ - ΡΙΖΟΥ ΧΑΙΔΩ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11. ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 16. ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γραμματέας Δ.Σ 17. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18. ΛΟΥΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 19. ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 20. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Από τα πρακτικά της 10/3-11-2014

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Από τα πρακτικά της 10/3-11-2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Από τα πρακτικά της 10/3-11-2014 Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νισύρου Αριθμός Απόφασης : 79/2014 Θ Ε Μ Α:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002984629 2015-08-21

15PROC002984629 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 23082 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης προκηρύττει ότι, ο Δήμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 685/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την : α) Προμήθεια αναλωσίμων γλυκοζόμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 451-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002973612 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-08-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 22425/11-8-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 45/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 7461Ω6Χ-ΟΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για : α)ψήφιση πίστωσης ύψους 93.947.40 Ευρώ σε βάρος των Κ.Α.45-6662.004, 45-6662.005, 30-6662.021 και 30-6662.009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815079 2015-06-02

15PROC002815079 2015-06-02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα