Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων"

Transcript

1 Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων

2 1. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Γενικά, εξετάζουμε το είδος της αντίδρασης και τον τρόπο που αυτές συντελούνται Γενικοί τύποι αντιδράσεων Αντιδράσεις προσθήκης (addition reactions) δύο αντιδρώντα προστίθενται προς σχηματισμό ενός νέου προϊόντος Αντιδράσεις απόσπασης (elimination reactions) ένα απλό προϊόν χωρίζεται σε δύο Αντιδράσεις υποκατάστασης (substitution) δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν κάποιο τμήμα τους για το σχηματισμό δύο νέων προϊόντων Αντιδράσεις αναδιάταξης (rearrangement reactions) ένα αντιδρών υφίσταται αναδιάταξη των δεσμών και ατόμων του για να δώσει ένα νέο ισομερές προϊόν

3 2. Πως πραγματοποιούνται οι οργανικές αντιδράσεις Σε μία οργανική αντίδραση βλέπουμε τη μεταβολή που έχει προκύψει Ομηχανισμόςπεριγράφει τα στάδια που οδήγησαν στη μεταβολή Οι αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα ακολουθώντας συγκεκριμένα στάδια που οδηγούν στη μετατροπή των αντιδρώντων σε προϊόντα Τα στάδια μίας αντίδρασης μπορούν να ταξινομηθούν Ένα στάδιο μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ήδιάσπασηενός ομοιοπολικού δεσμού Διάσπαση ομοιοπολικού δεσμού: ομολυτική ή ετερολυτική Δημιουργία ομοιοπολικού δεσμού: ομογονική ή ετερογονική

4 3. Ομολυτικήδιάσπασηδεσμού Κάθε προϊόν λαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο από το δεσμό (συμμετρική διάσπαση μέσω ριζών) Όχι σύνηθες στην οργανική χημεία

5 4. Ετερολυτική διάσπαση δεσμού Τα δύο δεσμικά ηλεκτρόνια παραμένουν με το ένα από τα δύο αντιδρώντα (μη συμμετρική διάσπαση, πολική) Συνηθισμένο μοτίβο στους μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων

6 5. Ομογονικός σχηματισμός δεσμού Κάθε αντιδρών προσφέρει ένα ηλεκτρόνιο (συμμετρικός σχηματισμός μέσω ριζών) Δε συμμετέχουν ηλεκτρικά φορτία Όχι σύνηθες στην οργανική χημεία

7 6. Ετερογονικός σχηματισμός δεσμού Ένα αντιδρών προσφέρει δύο ηλεκτρόνια Άλλο αντιδρών δεν προσφέρει ηλεκτρόνια Ο συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτρονικά φορτία (πολικός δεσμός) Σύνηθες στην οργανική χημεία

8 7. Κυρτές γραμμές Κυρτή γραμμή με μισό τόξο υποδηλώνει ομολυτικό ή ομογονικό στάδιο (αντίδραση ριζών) Κυρτή γραμμή με ολόκληρο τόξο υποδηλώνει ετερολυτικό ή ετερογονικό στάδιο (πολική αντίδραση)

9 8. Ρίζες-Αντιδράσεις ριζών Έχουν μονήρες ηλεκτρόνιο που παρίσταται σαν (. ), π.χ.ch 3. Η εξωτερική στοιβάδα έχει περιττό αριθμό ηλεκτρονίων, συνήθως επτά Για να συμπληρώσουν οκτάδα ηλεκτρονίων οι ρίζες *Μπορεί να αποσπάσουν ένα άτομο με ένα ηλεκτρόνιο από άλλο μόριο δημιουργώντας μία καινούργια ρίζα *Μπορεί να προστεθεί σε ένα αλκένιο αποσπώντας ένα ηλεκτρόνιο από το δδ σχηματίζοντας μία καινούργια ρίζα

10 9. Στάδια αντιδράσεων ριζών Τρία στάδια Έναρξη, ομολυτική δημιουργία δύο δραστικών ριζών με μονήρη ηλεκτρόνια Παράδειγμα: δημιουργία ατόμων Cl. από Cl 2 και φως Διάδοσης, αντίδραση με άλλα μόρια για την παραγωγή ριζών Παράδειγμα: αντίδραση ατόμων Cl. με μεθάνιο για την παργωγή HCl και CH 3. Τερματισμός, συνδυασμός δύο ριζών για τη δημιουργία σταθερού προϊόντος Παράδειγμα:CH 3. + CH 3. CH 3 CH 3

11 10. Πολικές αντιδράσεις και πως πραγματοποιούνται Μόρια μπορεί να περιέχουν ηλεκτρόνια ασύμμετρα κατανεμημένα λόγω διαφορών στην ηλεκτραρνητικότητα των ατόμων Αυτό δημιουργεί ένα μερικό αρνητικό φορτίο δ(-) σε ένα άτομο και ένα μερικό θετικό φορτίο δ(+) σε ένα άλλο άτομο πλησίον του πρώτου Τα πιο ηλεκτραρνητικά άτομα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ηλεκτρονική συγγένεια

12 11. Ηλεκτραρνητικότητα Σχετική ηλεκτραρνητικότητα Υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν πιο ηλεκτραρνητικά άτομα Άτομο C δεσμευμένο με πιο ηλεκτραρνητικό άτομο εμφανίζει (δ+)

13 12. Πολωσιμότητα ατόμου (polarizability) Πολωσιμότητα είναι η τάση ενός ατόμου να ανταπόκρινεται σε αλλαγές του ηλεκτρικού πεδίου που συμβαίνουν στο άμεσο περιβάλλον του Πολικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ ενός ηλεκτρονικά πλούσιου τμήματος ενός μορίου με ένα ηλεκτρονικά φτωχό τμήμα ενός άλλου μορίου

14 13. Επακόλουθο πολωσιμότητας: πολικές αντιδράσεις Ηλεκτρονιόφιλα (ενώσεις με έλλειμμα e - ) συνδέονται με Πυρηνόφιλα (ενώσεις με πλεόνασμα e - ) Τα ηλεκτρονιόφιλα είναι οξέα κατά Lewis Τα πυρηνόφιλα είναι βάσεις κατά Lewis Το κυρτό βέλος υποδεικνύει ότι τα e - μετακινούνται από πυρηνόφιλο σε ηλεκτρονιόφιλο

15 14. Παράδειγμα πολικής αντίδρασηςπροσθήκη ΗBr στο αιθυλένιο HBr αντιδρά με το π τμήμα του διπλού δεσμού C-C Ο π δεσμός είναι πλούσιος σε ηλεκτρόνια και για αυτό το λόγο συμπεριφέρεται σαν πυρηνόφιλο Το H-Br είναι φτωχό σε e - στην πλευρά του H λόγω του ότι το Br είναι πιο ηλεκτροαρνητικό, για αυτό το λόγο συμπεριφέρεται σαν ηλεκτρονιόφιλο δ+ H Br

16 15. Μηχανισμός προσθήκης ΗBr στο αιθυλένιο Ηλεκτρονιόφιλο HBr προσβάλλεται από τα π e - του δ.δ. του αιθυλενίου (πυρηνόφιλο) οπότε σχηματίζεται ένας νέος δεσμός σ C-H και ένα ενδιάμεσο στάδιο που περιέχει καρβοκατιόν και Br - Το Br - προσφέρει ζεύγος e - στο θετικά φορτισμένο άτομο του C σχηματίζοντας ένα δεσμό σ C-Br Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή του βρωμοαιθανίου Όλες οι πολικές αντιδράσεις δημιουργούνται όταν έρθει σε επαφή ένα πλούσιο σε e - άκρο ενός πυρηνόφιλου με ένα φτωχό σε e - άκρο ενός ηλεκτρονιόφιλου

17 16. Κυρτά βέλη και κανόνες χρησιμοποίησης τους Τα κυρτά βέλη χρησιμοποιούνται για να παρακολουθήσουμε αλλαγέςστουςδεσμούςμιάςπολικήςαντίδρασης Το τόξο πάει από το πυρηνόφιλο στο ηλεκτρονιόφιλο (παρακολουθεί κίνηση των e - ) Τα e - κινούνται πάντα σε ζεύγη Ένα κυρτό τόξο αντιστοιχεί σε ένα στάδιο μίας αντίδρασης

18 17. Περιγράφοντας μία αντίδρασησταθερά ισορροπίας Αντιδράσεις μπορούν να προχωρήσουν σε δύο κατευθύνσεις Σταθερά ισορροπίας K eq είναιτογινόμενοτων συγκεντρώσεων των αντιδρώντων διαιρεμένο με το γινόμενο των συγκεντρώσεων των προϊόντων Κάθε συγκέντρωση έχει ως εκθέτη τον αντίστοιχο συντελεστή της στοιχειομετρικής αντίδρασης Εάν K eq, >1, η αντίδραση είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά Εάν K eq <1, η αντίδραση είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά aa +bb aa + bb cc +dd cc + dd K eq = [προιόντα]/[αντιδρώντα] = [C] c [D] d / [A] a [B] b

19 18. Τι προσδιορίζει αν μία αντίδραση θα λάβει χώρα ή όχι? Ελεύθερη ενέργεια και ισορροπία Η κατεύθυνση μιάς αντίδρασης καθορίζεται από τη σχετική ελεύθερη ενέργεια Gibbs των προϊόντων και αντιδρώντων Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs μεταξύ προϊόντων και αντιδρώντων συμβολίζεται σαν ΔG Εάν K eq > 1, τότε η ΔG είναι αρνητική και υπάρχει έκλυση θερμότητας στο περιβάλλον (εξώθερμη) If K eq < 1, τότε η ΔG είναι θετική και απορροφάται ενέργεια από το περιβάλλον (ενδόθερμη)

20 19. Συσχέτιση K eq και ΔG Για μία αντίδραση ΔGº= ΔGº προϊόντων - ΔGº αντιδρόντων Η αλλαγή της ελεύθερης ενέργειας σε κανονικές συνθήκες, δηλ. πίεση 1 atm και θερμοκρασία 298 K ορίζεται σαν ΔGº: ΔGº = - RT ln K eq όπου R = cal/(k x mol) T = θερμοκρασία σε Kelvin ln = φυσικός λογάριθμος του K eq

21 20. Σε τι οφείλεται η μεταβολή της ενέργειας κατά τη διάρκεια μίας αντίδρασης? Η μεταβολή της ελέυθερης ενέργειας (ΔGº) οφείλεται σε: Μεταβολή της εντροπίας (entropy) (ΔSº) που σχετίζεται με τη μεταβολή της αταξίας του συστήματος Μεταβολή της ενθαλπίας (enthalpy) (ΔHº) που σχετίζεται με το αν η αντίδραση εκλύει ή απορροφά θερμότητα ΔGº = ΔHº - TΔSº

22 21. Περιγράφοντας μία αντίδραση- ενεργειακά διαγράμματα και μεταβατικές καταστάσεις Το σημείο μέγιστης ενέργειας ονομάζεται μεταβατική κατάσταση (transition state) Η ενέργεια που χρειάζεται για να πάμε από τα αντιδρώντα στη μεταβατική κατάσταση ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης (activation energy)(δg ), σχετίζεται με ταχύτητα αντίδρασης

23 22. Περιγράφοντας μία αντίδρασηενδιάμεσα στάδια Εάν η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε παραπάνω από ένα στάδια πρέπει να περιλαμβάνει ενώσεις που δεν είναι ούτε προϊόντα ούτε αντιδρώντα Αυτά ονομάζονται ενδιάμεσα μίας αντίδρασης (intermediates) Κάθε στάδιο έχει τη δικιά του ενέργεια ενεργοποίησης Το πλήρες ενεργειακό διάγραμμα μιάς αντίδρασης δείχνει την αλλαγή της ελεύθερης ενέργειας που σχετίζεται με τη δημιουργία των ενδιάμεσων σταδίων

24 23. Περιγράφοντας μία αντίδραση- ενδιάμεσα στάδια προσθήκης HBr στο αιθυλένιο Δύο στάδια με διαφορετικά επίπεδα μεταβατικής κατάστασης Ενεργειακό χαμηλό μεταξύ στάδιων αντιστοιχεί στη δημιουργία καρβοκατιόντος

25 24. Βιολογικές αντιδράσεις Αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε ζωντανούς οργανισμούς ακολουθούν επίσης ενεργειακά διαγράμματα Αυτές οι αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες Υποκινούνται από καταλύτες οι οποίοι μειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης Αυτοί οι καταλύτες είναι συνήθως πρωτεΐνες και ονομάζονται ένζυμα Τα ένζυμα παρέχουν έναν εναλλακτικό μηχανισμό που είναι συμβατός με τις συνθήκες ζωής

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων

4. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων . Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων Ένας πολύ μεγάλος αριθμός χημικών αντιδράσεων λαμβάνει χώρα εντός υδατικών διαλυμάτων. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι λογικό, αναλογιζόμενος ότι το νερό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα είναι μια έκφραση της διατήρησης της ενέργειας για θερμοδυναμικά συστήματα. Εάν ένα κλειστό σύστημα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μπορεί να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) Ειδικό µέρος (βιοδραστικά µόρια)...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. And not only for the delectation and information

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι καλούµε Οργανική Χηµεία; Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύγχρονος ορισµός: Οργανική Χηµεία είναι η χηµεία των ενώσεων

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός Tα κολύβρια είναι ικανά για θαυμαστά κατορθώματα αντοχής. Παραδείγματος χάριν, το μικροσκοπικό κοκκινόλαιμο κολύβριο archilochus columbris μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Σε περίπτωση ενώσεων που περιέχουν πολλαπλούς δεσμούς όπως το αιθυλένιο (αιθένιο), ο διπλός δεσμός δημιουργείται με συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου από κάθε άτομο άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Μη αντιστρεπτά φαινόμενα Η ενέργεια διατηρείται και στη χρονικά αντίστροφη μεταβολή, όμως αυτή ποτέ δεν συμβαίνει π.χ. - Όλα τα σώματα που αρχικά ολισθαίνουν πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Δεσμός υδρογόνου Κεφάλαιο 1ο 3 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4 Δεσμο ς η γε φυρα υδρογο νου Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Υποβληθείσα από τον Μαργαλιά Αντώνιο στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα Θεμελιώδεις έννοιες Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ύλη και τις μεταβολές που αυτή υφίσταται. Η Φυσικοχημεία είναι ο κλάδος της χημείας που θεμελιώνει και αναπτύσσει τις βασικές της αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π /008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 0.0 ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΕ EXCIMER LASER» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Χημεία και Mετρήσεις

1 Χημεία και Mετρήσεις 1 Χημεία και Mετρήσεις Paul Orr/Shutterstock.com. Igor Klimov/Shutterstock.com. Mark Schneider Μια από τις μορφές του SiO 2 στη φύση είναι ο κρύσταλλος του χαλαζία. Οι οπτικές ίνες που χρησιμοποιούν φως

Διαβάστε περισσότερα